V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A"

Transkript

1 OS OPK SSU SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc Spisový znak , skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/171528/2019/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/040063/2019/OS Uvádějte vždy v korespondenci Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Václav Vrážel, dveře č Telefon: Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Vyrozumění o doplnění podkladů Dne podal stavebník Zelené zahrady s.r.o., IČO: , tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, Olomouc 9, žádost o stavební povolení na stavbu veřejně přístupné účelové komunikace a stavební úpravy místní komunikace: Demlova - nová komunikace SO Vnitřní komunikace SO Rozšíření ulice Demlovy nacházející se na pozemcích parc. č. 105/60 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 106/2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 106/13 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 109/4 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 282/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 289 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha. Uvedeným dnem ( ) bylo zahájeno stavební řízení. Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, jako příslušný speciální stavební úřad (dále také speciální stavební úřad ) podle 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích ) a ustanovení 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v souladu s ustanovením 112 stavebního zákona oznámil opatřením č.j. SMOL/109422/2019/OS/PK/Vra ze dne zahájení stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou stavebnímu úřadu známi, a dotčeným orgánům. Dne doplnil stavebník do řízení podklad, nezbytný pro vydání meritorního rozhodnutí ve věci. Tímto podkladem je inženýrsko geologický průzkum pro vsakování srážkových vod, který s datem prosinec 2015 vypracoval RNDr. Pavel Vavrda, osoba s odbornou způsobilostí k zasakování povrchových vod do zemního prostředí ve smyslu zákona č.254/2001 Sb. odborná způsobilost č. 1737/2003.

2 Na základě žádosti o součinnost speciální stavební úřad dále obdržel sdělení Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče č.j. SMOL/171670/2019/OPP/Ha ze dne ve věci platnosti závazného stanoviska č.j. SMOL/012563/2019/OPP/Ha ze dne Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje doplnění podkladů účastníkům řízení, kteří jsou speciálnímu stavebnímu úřadu známi, a dotčeným orgánům. Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit podáním u speciálního stavebního úřadu učiněným nejpozději do: 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K později podaným závazným stanoviskům a námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout u oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od do 17:00 hodin, 2. nadzemní podlaží, číslo dveří 2.05, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou pro vyřízení. Účastník řízení může dle ustanovení 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Jan Pavliš vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací Rozdělovník: Účastník řízení: 1. Zelené zahrady s.r.o., IČO: , tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, Olomouc 9 2. Statutární město Olomouc, IČO: , Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc 9 3. Simplon Power s.r.o., IČO: , tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, Olomouc 9 2

3 4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: , Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, Praha 3 5. ČEZ Distribuce, a. s., IČO: , Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, Děčín 2 6. GridServices, s.r.o., IČO: , Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, Brno 2 7. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: , Tovární 1059/41, Hodolany, Olomouc 9 8. Statutární město Olomouc, IČO: , Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc 9 9. Technické služby města Olomouce, a.s., IČO: , Zamenhofova 783/34, Olomouc, Olomouc 9 Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 10. Vyvěšeno na úřední desce: - Magistrát města Olomouce, IČO: , Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc 9 účastníci řízení podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona: - Vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku (v souladu s ustanovením 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru): parc. č. st. 58 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 59 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 60 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 61 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 62 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 63 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 64 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 65 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 66 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 67 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 68 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 69 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 70 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 71 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 72 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 73 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 73 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 74/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 74/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 75 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 76 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 77 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 78 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 79 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 98/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 98/9 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 98/20 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 100 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 101 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 101/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/3 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/7 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/11 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/14 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/15 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/16 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 101/19 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/20 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/29 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/30 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/33 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/43 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/45 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 101/47 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/49 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/51 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/54 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 3

4 101/56 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/58 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/59 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/61 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 101/62 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/63 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/64 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/65 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/66 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 101/67 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/70 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/71 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/72 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/73 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/74 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/75 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/76 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/77 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/78 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/79 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/80 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/81 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/89 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/90 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/91 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/92 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/93 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 101/94 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 102 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 102/3 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 103 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 103/3 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/4 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/6 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/8 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 103/10 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/11 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/14 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/15 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/16 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 103/17 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 103/19 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/21 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/22 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/23 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/24 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/27 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 103/28 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/29 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/30 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 103/31 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 104 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 104/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/3 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 104/5 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/6 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/7 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 104/9 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/10 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/11 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 104/13 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/14 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/16 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/18 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/21 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/23 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/25 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/27 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/28 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 104/30 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 104/31 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 105 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 105/4 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/5 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/8 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/9 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/13 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/15 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 105/16 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/17 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/20 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/23 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/26 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/27 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 4

5 105/30 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/31 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 105/33 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/36 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/43 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/45 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/46 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 105/47 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/50 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/51 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 105/53 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/54 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 105/55 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/56 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 105/58 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/59 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/63 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/64 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 105/65 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/69 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/70 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/71 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/72 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/74 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/75 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/76 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/77 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 105/78 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 105/80 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 105/81 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 106 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 106/6 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 106/8 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 106/11 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 106/12 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 107 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 109/15 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 109/16 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 109/17 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 109/18 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 109/22 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 109/23 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 109/24 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 109/25 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 118 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 119 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 120 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 121 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 122 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 123 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 123 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. st. 124 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 125 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 126 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 127 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 128 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 129 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 130 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 138 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 138 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 142 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 147 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 147 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 148 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 148 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 149 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 149 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 150 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 150 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 151 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 151 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 167 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 167 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. st. 180/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 180/2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 180/3 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 181 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a 5

6 nádvoří, parc. č. st. 182 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 183 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 184 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 185 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 186 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 199 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 200 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 208 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 210 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 212 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 222 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 224 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 225 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 226 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 227 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 231/7 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 236 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 252 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 252 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 253 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 253 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 254 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 254 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 255 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 256 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 256 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 257 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 257 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 258 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 258 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 259 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 260 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 260 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 261 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 261 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 262 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 262 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 273 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 281 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 284 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 285 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 289 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 290 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 291 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 291 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zahrada, parc. č. st. 292 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 293 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 294 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 315 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 315 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 322/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 322/2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 326 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 327 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 328 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 329 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 330 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 331 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 344 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 345 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 355 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 372 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 373 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 374 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 375 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 389 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 390 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 391 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 404 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 405 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a 6

7 nádvoří, parc. č. st. 406 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 407 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 408 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 409 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 410 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 418 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 419 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 441 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 448 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 449 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 450 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 451 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 477 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 478/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 478/2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 478/3 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 478/4 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 478/5 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 478/6 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 478/7 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 479 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 490 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 491 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 495 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 496 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 502 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 503 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 506 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 523 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 528 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 532 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 533 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 535 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 536 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 582 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 583 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 584 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 585 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 586 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 587 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 588 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 589 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 590 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 591 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 592 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 593 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 594 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 613 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 614 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 615 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 622 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 623 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 628 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 631 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 634 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 635 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 646 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 658 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 660 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 663 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 664 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 665 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 676 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 699 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 701 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a 7

8 nádvoří, parc. č. st. 715 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 717 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 743 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 755 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 89/4 v k.ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 89/5 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ostatní plocha Dotčený orgán: 11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: , Schweitzerova 524/91, Povel, Olomouc Magistrát města Olomouce, IČO: , Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: , Wolkerova 74/6, Nová Ulice, Olomouc Ministerstvo obrany, IČO: , Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, Praha Magistrát města Olomouce, IČO: , Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: , Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, Olomouc 9 Na vědomí: 17. spis Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením 25 a 144 správního řádu veřejnou vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu). Datum vyvěšení: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko Datum sejmutí: Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko 8

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ZS - 2013 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 330, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/100855/2017/OS/PS/Pri V Olomouci 25.04.2017

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/133527/2019/OS/US/Cer V i 20.5.2019 Spisová značka:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Evidenční číslo dokumentu: OPK-DOK/1165/2013/Vr Spisový znak 280.13, skartační znak/skart. lhůta A/20 M a g i s t r á t m ě s t a O l o m o u c e - o d b o r s t a v e b n í, o d d ě l e n í s t á t n

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/034176/2018/OZP/VH/Gib

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/277899/2017/OS/US/Sem V Olomouci 04.12.2017

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta - A/20 Č. j. SMOL/164330/2019/OZP/VH/Koz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/18/1636/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.18/1579/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/100679/2015/OS/US/Sem V Olomouci 06.05.2015

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/272848/2017/OS/US/Zb V Olomouci 4.12.2017

Více

O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Evidenční číslo dokumentu : ŽP-DOK/3922/2013/Gi Spisový znak.podznak 231.2, skartační znak/skart. lhůta A/20 MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/044937/2019/OS/US/Fil V Olomouci 15.2.2019

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/001994/2019/OZP/VH/Sko

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/18/1160/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.18/1141/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Hranice Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č. j. OSUZPD/13870/17-3 V Hranicích dne 26.03.2018 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2018 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/056014/2019/OZP/VH/Gib

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-21 Hranice, dne: 2.1.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0081DDS* MVOTX0081DDS Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/17/1392/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.17/941/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/23352-17/JAD OV/9554-2017/JAD/2 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 330, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/108203/2017/OS/PS/Oce V Olomouci dne 04.05.2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS:

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu a územního plánování Č.j. dokumentu: MJ/15203/2016/OSUUP/Š Jeseník 23.03.2016 Sp. značka: MJ/12647/2016 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/219417/2019/OS/US/Ber V Olomouci 26.08.2019

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše spis. zn.: MU/07117/2018/1997 Naše čj.: MU/11081/2018/SÚ-SH Počet stran: 5 Počet příloh: 1 Počet

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/234460/2017/OZP/VH/Pos

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.9/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České mládeže 632/32 460 06 Liberec

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2018 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 43105/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-3/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.02.2018 Č.J..: SU/72256-18/ 16782-2018/Drk

Více

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/039948/2019/OZP/VH/Pos

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 354/2018-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01 SPIS. ZN.: VÝST-1360/2017-Řez-3 Č.J.: PDMUJA 13648/2017 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 03.05.2017 Eva Řezníčková

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/267187/2018/OZP/VH/Huc

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Stavební povolení - Obnova MK ul. Jana Pospíšila, Velká Bystřice MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/106693/2018 ST3/Fal MMHK/012297/2019 ST3/Fal Bc. Václav Falta 495707875 vaclav.falta@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/40950-16/5416-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 07.11.2016 Ústecký kraj

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 71740/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis.značka: Naše č.j.: 468/2019-OŽP 868/2019 - OŽP/TC Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28949/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/2574/15-642/15/No

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov

M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov Spis.:/Skart.znak: Počet listů/stran:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2018 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 48385903 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/18/2019-3 Pelhřimov, dne: 7.1.2019 Žadatel: Městys Nová Cerekev (IČO - 00248720), Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: MUTN 111758/2018 Spisová zn.: 2018/9040/V/KRI Skartační zn.: A/20 Spisový zn.: 280.13

Více

Městský úřad Domažlice

Městský úřad Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Spis: Naše č. j.: OD-10740/2017 MeDO-74187/2017-San Vyřizuje: Vratislav Šantroch Tel.: 379 719 228 Fax:

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 40328/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-9/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Č. j. SMOL/300448/2018/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/028134/2018/OS Uvádějte vždy v korespondenci STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č. j. SMOL/300448/2018/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/028134/2018/OS Uvádějte vždy v korespondenci STAVEBNÍ POVOLENÍ OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2018 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 79064/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/73731/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 12. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK34446/DS/20182 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/295783/2017/OS/US/Var V Olomouci 21. 12. 2017

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více