Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů"

Transkript

1 Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů Stanislav Simbartl Abstract: Thinking about education and vocational training of HR (HR experts) in the range of more skill levels. The possibilities of using of The National Occupations System and The National Qualifications Framework. Keywords: Human Resource management, education, vocational education, vocational training of HR. Abstrakt: Zamyšlení nad vzděláváním a profesní přípravou personalistů (odborníků v HR) v šíři více kvalifikačních úrovní. Možnosti využití Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Klíčová slova: Personalistika (HR), vzdělávání, odborné vzdělávání, profesní příprava personalistů. Povolání (profese) personalisty, nebo chcete-li pracovníka (specialisty apod.) řízení lidských zdrojů (HR). Je na obdiv, kolik osob rozumí tomuto povolání a někdy i poslání personalisty, každý jej umí komentovat i přicházet s návrhy ex post, jak co mělo být a jak by to či ono udělal lépe. Najde se také mnoho odborníků, a to i z řad majitelů nebo ředitelů apod. podniků, firem atd. Každý také ví, co má umět, znát, jaké dovednosti má mít. Jelikož to každý ví, proto asi existuje neujednocený přístup nejen k jeho definici, požadavkům na zkušenosti, schopnosti, ale zejména na znalosti (vzdělávání) a přípravu personalistů. Ve svém článku se dopustím několika úvah, někdy možná až přehnaných, ale pro dokreslení situace, podle mého mínění potřebných. Nejdříve si skromným výčtem porovnejme vlastní profesi personalistů a jejich odnoží, přípravy a na dokreslení nabídky zaměstnání. 1 Profese personalista Na definici povolání personalisty má vliv nejen kultura státu, ve které se příslušná firma nachází, ale i vlastní kultura firmy a jejího vedení. Dále vývoj personalisty a personalistiky ovlivňuje vlastní personál, s nímž pracuje. Vliv těchto mnoha vlivů a stylů pak definuje tuto profesi. Nedivme se proto, že co firma, to jiná definice a jiné požadavky. Podívejme se na pár příkladů, požadavků a definic. 1.1 Personalista internet Dovolím si v nepřeberném množství definic použít jednu z těch, která je viděna širokou veřejností na internetu a je poměrně široká. Úkolem personalisty je zajišťovat optimální kvantitativní i kvalitativní stav pracovních sil v příslušné organizaci a související administrativu. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a kursy v oblasti personálního řízení a personální práce, schopnost systematické práce, schopnost správného a rychlého úsudku apod. V článku definovanými pracovními činnostmi jsou zejména vytváření a zajišťování; personální politiky organizace plánování kvantitativního i kvalitativního rozvoje pracovních sil v organizaci; provádění analýz pracovních míst v organizaci z hlediska profilů pracovníků XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

2 (popř. zajišťování prostřednictvím odborné firmy); stanovování kvalifikačních předpokladů pro vykonávání prací a hodnocení jejich plnění vyřizování náborů a příprav konkursních řízení; ověřování a hodnocení způsobilosti zaměstnanců při přijímání a výkonu práce; vyřizování pracovněprávních záležitostí organizace spojených se vznikem, průběhem a skončením pracovních poměrů apod. (Průvodce světem povolání (PSP), 2014) 1.2 Personalistika Generální ředitelství cel Vykonává koncepční, metodické a odborné činnosti v oblasti personalistiky a personální správy služebního poměru celníků a pracovního poměru občanských zaměstnanců, služebního příjmu, platové a sociální politiky v celní správě, v oblasti organizačního uspořádání, systemizace a typologie systemizovaného místa, v oblasti vzdělávání a odborné přípravy celníků a občanských zaměstnanců a v oblasti závodní preventivní péče a ozdravných pobytů celníků. V zajišťovaných oblastech spravuje personální informační systém, provádí výkaznictví a zajišťuje poradenství pro celníky a občanské zaměstnance. Zajišťuje činnost psychologického pracoviště celní správy a centrálního náboru zaměstnanců. (Generální ředitelství cel, 2014) 1.3 Personalistika Vězeňská služba Zkráceně výčet činností: Analýzy personálního vývoje. Řízení personalistiky příslušníků ve služebním poměru a zaměstnanců v pracovním poměru. Plní úkoly na úseku evidence, statistiky a odměňování zaměstnanců. P platovou agendu občanských zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti, zpracovává písemnosti ředitele týkající se těchto zaměstnanců, zejména dohody o pracovní činnosti, dodatky a tyto eviduje v personálním programu. Zajišťování souhrnných personalistických agend souvisejících s přijímacím řízením uchazečů do služebního poměru, které vykonává v souladu s vnitřními a právními předpisy, přičemž zejména. (Vězeňská služba, 2014) 2 Nabídky práce pro personalisty Pro příklad dvě nabídky z různých společností: HR consultant Náplň práce: Vyhledávání vhodných uchazečů na zadané pracovní pozice z oblasti IT; Práce s databázemi uchazečů o zaměstnání, inzerce, selekce životopisů; Denní komunikace s kandidáty, vedení pohovorů, testování uchazečů; Udržování a rozvoj vztahu s klienty, komunikace požadavků na pracovní pozice; Koordinační činnost mezi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli, zprostředkování pohovorů; Akviziční činnost, vyjednávání obchodních podmínek spolupráce; Průběžné získávání přehledu o IT oblasti a IT technologiích. Požadavky na kandidáty: SŠ/VŠ vzdělání (IT, Ekonomie); Anglický jazyk na pokročilé úrovni; Zájem o oblast personalistiky; Obchodního ducha, zkušenosti s vedením obchodního jednání velkou výhodou; Orientace v oblasti IT výhodou minimálně zájem o tuto oblast; Aktivní přístup k práci; Schopnost pracovat na více projektech zároveň. (Advantage Consulting, s. r. o. HR consultant, 2014) HR manažer Náplň práce: Vedení personálního oddělení; Koordinace personálních činností; Rozvoj koncepce personálního úsek; Zavedení či optimalizace HR procesů; Nábor nových zaměstnanců; Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců; Komunikace a spolupráce s ostatními manažery; Spolupráce s externími dodavateli služeb; Reporting vedení společnosti. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

3 Požadavky na kandidáty: Praxe v oblasti HR min. 3 roky; SŠ/VŠ vzdělání; AJ výhodou; Zkušenosti s rozvojem a motivací zaměstnanců; Znalost pracovněprávních otázek; Zkušenosti se vzděláváním a školením. (INDEX NOSLUŠ, s. r. o. HR manažer, 2014) 3 Národní soustava povolání Určitou roztříštěnost co do náplní práce a jednotlivých požadavků na profesi personalisty pomáhá směrovat projekt MPSV Národní soustava povolání. Tento projekt a interaktivní katalog je konstruován jednotlivými zástupci zaměstnavatelů spojených (spolupracujících v sektorových radách). Na základě této široké spolupráce byla definována profese personalisty specialisty. Zde příklady: Personalista specialista Personalista specialista plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Plánuje a připravuje jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, hodnotí jejich činnosti, navrhuje způsoby odměňování a řeší problematiku pracovně právních vztahů. Pracovní činnosti: Usměrňování personální politiky s vazbou na vývoj a záměry organizace; Zpracování výhledů a koncepcí v oblasti lidských zdrojů; Tvorba personálních hodnotících systémů a nástrojů k utváření podnikové kultury; Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě; Spolupráce s vedením firmy při vytváření a naplňování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců; Zpracování výkladů a stanovisek ke složitým pracovněprávním sporům; Jednání s externími organizacemi (úřady práce, sociální úřady, inspektoráty bezpečnosti práce apod.); Sledování legislativních změn v oblasti pracovně právní problematiky; Vytváření programů kariérového růstu a vzdělávání zaměstnanců. (NSP Národní soustava povolání, 2014) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (typová pozice) Plánuje, připravuje a provádí hodnotící činnosti zaměstnanců, včetně návrhů na jejich odměňování, růst a rozvoj. Pracovní činnosti: Tvorba hodnotících a motivačních systémů; Organizace procesu hodnocení zaměstnanců; Příprava hodnotících pohovorů; Vytváření systému odměňování a jeho následné naplňování; Tvorba benefitních systémů; Spolupráce s jednotlivými útvary a s vedením společnosti při tvorbě motivačních a hodnotících systémů a při hodnocení a vyhodnocování výkonnosti a spokojenosti pracovníků; Sledování legislativních změn v oblasti mezd, daní a pracovně právní problematiky. Související profesní kvalifikace NSK (dle zákona 179/2006 Sb.) R Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: 6703R Bakalářský studijní program v oboru sociologie (KKOV) 6208R Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management (KKOV) Specialista náboru pracovních sil (typová pozice) Specialista náboru pracovních sil plánuje, připravuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Pracovní činnosti: Identifikace personálních potřeb firmy; Organizace procesu náboru zaměstnanců. Příprava přijímacích a výstupních pohovorů; Spolupráce při přijímání a uvolňování zaměstnanců s vedením firmy; Spolupráce při přijímání a uvolňování zaměstnanců XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

4 s liniovými manažery; Sledování informací o trhu práce; Spolupráce s vedoucími jednotlivých útvarů při tvorbě adaptačního procesu. Sledování legislativních změn pracovně právní problematiky; Související profesní kvalifikace NSK (dle zákona 179/2006 Sb.) R Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: 6703R Bakalářský studijní program v oboru sociologie (KKOV) 6208R Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management (KKOV) Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: 6341M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání (KKOV) 7541M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost (KKOV) 4 Vzdělávání personalistů v resortu MO Resort MO se příliš neodlišuje od uvedeného stavu. Vzhledem k přísně hierarchickému složení personálních orgánů jsou personalisté rozděleni podle hodností, přičemž na jednotlivé hodnosti je vázán minimální kvalifikační předpoklad. Na hodnosti rotmistra (kód 42), nadrotmistra (kód 43), praporčíka (kód 52), nadpraporčíka (kód 53) a štábního praporčíka je požadované minimálně úplné střední odborné studium s maturitou. Na hodnosti poručík (kód 62), nadporučík (kód 63) a kapitán (kód 64) je požadován minimálně bakalářský studijní program. Pro hodnosti major (kód 71), podplukovník (kód 72) a plukovník (kód 73) minimálně magisterský studijní program. (porovnání viz graf č. 1) Obor vzdělání však žádným právním předpisem požadován není a odbornost jednotlivých zaměstnanců v personalistice je dodělávána kurzy. Graf 1: Porovnání typových pozic personalistů vybraných zařízení, hodností a kvalifikačního předpokladu XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

5 Dobrým příkladem a správným směrem, zatím v bakalářském a magisterském studijním programu, je práce katedry řízení lidských zdrojů Univerzity obrany. Tato je garantem akreditovaného studijního modulu ekonomika řízení lidských zdrojů ve studijním programu Ekonomika a management, studijním oboru Ekonomika obrany státu pro bakalářský a magisterský stupeň studia v prezenční i kombinované formě. Studentům poskytuje ucelený soubor znalostí, zaměřených na organizační a institucionální aspekty řízení lidských zdrojů v podnicích i orgánech státní a veřejné správy a specificky v podmínkách řízení vojenského i civilního personálu resortu obrany. (Výuka Katedra řízení lidských zdrojů; web Univerzity obrany, 2014) Univerzita obrany tak může připravovat personalisty budoucí. Stávající personalisté si vzdělání, jako mnozí v civilním sektoru, dodělávají kurzy. Někdy akreditovanými, jindy jen firemními, jako i resort MO. 5 Závěr a možnost nápravy Jak je patrné minimálně z již uvedeného, je doposud příprava personalistů popelkou mezi jinými mnoha jinými obory. Mnohdy je skrývána pod jiné obory, ať již ekonomickými, sociálními, manažerskými nebo právními. Z důvodu této různorodosti jsou pak i požadavky zaměstnavatelů ne zcela konzistentní. Zaměstnavatelé mnohokrát nevědí, koho poptávat. Mají zkušenosti s dobrými a i horšími personalisty (specialisty). Neumějí jasně rozpoznat, jaké vlastně vzdělání mají personalisté mít. Co mají poptávat a co mohou očekávat. Nejen co do úrovně, ale ani oboru. Jak je vidět, tak i v Národní soustavě povolání vychází vzdělání této profese z uvedeného stavu. Největší rozpory jsou pak mezi středoškolským a vysokoškolským vzděláváním personalistů. Pokud si můžeme dovolit konstatování, tak u vysokoškolského vzdělávání personalistů dochází k jistému sbližování obsahů. Naproti tomu hledání oboru personalisticky zaměřeného u středních škol je skoro nadlidský úkol. Nápravě této roztříštěnosti je možné pomoci vzájemnou spoluprací mezi vysokými a středními školami, kde může docházet k vzájemnému provazování programů a oborů. Jako jednu z cest a návod pro diskuzi nad personální profesí jako i možným samostatným oborem je tvorba profesní kvalifikace v rámci NSK národní soustavy kvalifikací (dle zákona 179/2006 Sb.). Snahou by mělo být na základě závěrů z Národní soustavy povolání, Národní soustavy kvalifikací a dalších jednání, jasně specifikovat požadavky zaměstnavatelů. Na základě těchto pak definovat vzdělávání personalistů jak vysokoškolského, tak středoškolského. Použité zdroje Průvodce světem povolání (PSP) [online]. [cit ]. Dostupné z: Generálního ředitelství cel, 2014; získáno na pracovní úrovni. Vězeňská služba, 2014, získáno na pracovní úrovni. Advantage Consulting, s.r.o. HR CONSULTANT jobdnes.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: INDEX NOSLUŠ s.r.o. HR manažer (lm) jobdnes.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

6 NSP Národní soustava povolání [online]. [cit ]. Dostupné z: Národní soustava kvalifikací Výběr kvalifikace [online]. [cit ]. Dostupné z: Vlastní zdroje data resortu MO; zdroj ISSP Informační systém o službě a personálu. Výuka Katedra řízení lidských zdrojů [online]. [cit ]. Dostupné z: Ing. Stanislav Simbartl Oddělení personální politiky a vzdělávání, Sekce personální Ministerstva obrany ČR Čs. armády 471/27, Praha 6 Bubeneč, Česká republika Telefon: XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH 4., aktualizované a doplněné vydání Josef Koubek Kniha je určena pro majitele a vedoucí pracovníky: malých a středních podniků, zdravotnických zařízení, institucí

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více