Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod"

Transkript

1 Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy personálu rezortu MO 3. Služební hodnocení vojáků z povolání Závěr Zpracoval: PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Úvod Vzdělávání bylo a je považováno za významný faktor rozvoje jedince a společnosti. Probíhá v konkrétním sociálním, ekonomickém a politickém prostředí. Postupující globalizace, stárnutí populace, nezaměstnanost, rozvoj informačních a komunikačních technologií výrazně ovlivňují vzdělávání. Znalosti, dovednosti získané v průběhu počátečního vzdělávání rychle zastarávají a nutností se stávají opakované změny kvalifikace lidí po dobu jejich aktivního ekonomického života. 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci Firemní (podnikové) vzdělávání je složkou modelu rozvoje lidských zdrojů, v rámci kterého jsou v souladu s konceptem celoživotního učení realizované jednotlivé vzdělávací, případně rozvojové aktivity. Cílem uvedených aktivit je podpora a optimalizace rozvoje pracovníků pro plnění jednotlivých sociálních rolí, příprava na zvládnutí změn vnitřního a vnějšího prostředí a rozvoj profesních způsobilostí. Kromě doplnění specifických znalostí, rozvoje schopností a dovedností pracovníků je cílem firemního vzdělávání také rozvoj komunikačních dovedností, schopností týmové práce a kreativity. Podnikové vzdělávání je považované za nejvíce formalizovanou složku rozvoje lidských zdrojů, která je podporovaná a realizovaná zaměstnavatelskou organizací. Koubek považuje vzdělávání pracovníků za personální činnost, která je proměnlivá v čase a prostoru. Podle autora se jedná zejména o přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnícím se požadavkům pracovního místa. V uvedené souvislosti mluví o formování pracovních schopností člověka a formování pracovních schopností pracovníka (2008). K formování pracovních schopností podle modelu dochází ve formálním školském systému, jehož součástí je i základní příprava na povolání. Pro oblast odborného vzdělávání (formování kvalifikace, odborné/profesní přípravy) je charakteristické, že se jedná o aktivitu organizace, která souvisí s prací vykonávanou pracovníkem. Oblast rozvoje je primárně zaměřena na získávání a rozvoj znalostí a dovedností, které přesahují požadavky pracovního místa, a souvisí s další kariérou pracovníka, případně s rozvojem jeho osobnosti. Přizpůsobování pracovních schopností pracovníků znamená zajištění vertikální a horizontální flexibility pracovníků (Vodák, Kucharčíková, 2007).

3 2. Koncepce přípravy personálu rezortu MO V návaznosti na koncepční a kontextové dokumenty týkající se implementace konceptu celoživotního učení v České republice byl v rezortu MO vytvořen funkční a stabilní systém přípravy a vzdělávání. Východiskem pro vytvoření systému přípravy, vzdělávání a výchovy byla teorie profesního vzdělávání, obecně závazné předpisy České republiky a interní rezortní normy. Současný systém přípravy vojáků upravuje Koncepce přípravy personálu resortu MO na období , podle kterého je příprava složená z procesů a opatření zaměřených na vzdělávání, výcvik a výchovu. Uvedené složky přípravy vycházejí z konceptu celoživotního vzdělávání (2011). Obr. 1 Pojetí přípravy personálu Zdroj: Bílá knihy o obraně. Praha: MO ČR-OKP MO, s. 18. Pro nákladově efektivní a účelnou přípravu personálu je využívaná soustava rezortních vzdělávacích a výcvikových zařízení. Vzdělávací instituce soustavy se podílejí na přípravě všech kategorií personálu rezortu MO, přípravě příslušníků dalších bezpečnostních složek a zaměstnanců státní správy. Příprava vojáků z povolání je vymezená interními dokumenty jako činnost, spočívající v poskytování a osvojování poznatků, dovedností a rozvíjení schopností k výkonu konkrétní profese v procesech vzdělávání, výcviku a výchovy. Systém přípravy personálu je primárně zaměřen na poskytování vzdělávacích aktivit, cílem kterých je vytvořit předpoklady pro splnění kvalifikačních požadavků. Základními kvalifikačními požadavky jsou vojenské kariérové kurzy a vojáci z povolání dosahují stanovených kvalifikačních požadavků úspěšným absolvováním jednotlivých typů kurzů. Profesní příprava vojáků zahrnuje vojenské

4 kariérové kurzy, odborné a jazykové kurzy potřebné pro výkon služby na systemizovaném místě. (2011). Jazykové, odborné, speciální a účelové kurzy jsou součástí základní profesní přípravy vojáků. Odborné kurzy jsou určeny pro získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro výkon činností, vyžadovaných ve služebním zařazení v dané odbornosti. Specializační kurzy připravují a vzdělávají vojáky ve specializaci. 3. Místo a úloha služebního hodnocení vojáků z povolání Povinnost průběžně hodnotit své podřízené je požadavkem vyplývajícím z každé vedoucí funkce. Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání vymezuje služební hodnocení jako posouzení plnění služebních úkolů, povinnosti vojáka, jeho odborné a psychické způsobilosti ke služebnímu zařazení, zdravotní způsobilosti a fyzické zdatnosti pro další výkon služby. Zákon taxativně stanovuje, že služební hodnocení musí být písemné, hodnocený voják s ním je seznámen a je podkladem pro rozhodování ve věcech služebního poměru vojáka (1999). Dalším dokumentem, který upravuje proces služebního hodnocení vojáků z povolání je Vyhláška MO č. 414/2009, o postupu při služebním hodnocení. Vyhláška uvádí, že služební hodnocení je průběžné posuzování profesionálních kvalit vojáka, které se zpracovává jedenkrát ročně. Závěr Vzdělávání dospělých je věnována pozornost z mnoha důvodů. Ekonomický pohled zdůrazňuje nutnost rozvoje lidských zdrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky. Další vzdělávání má výrazný vliv také na sociální oblast. Podílí se na upevňování a rozvoji sociální soudržnosti, osobním rozvoji jedince a tím ovlivňuje kvalitu života. Prostřednictvím dalšího vzdělávání dochází také k podpoře aktivního občanství a tolerance. Součástí procesů zaměřených na sociální a profesní rozvoj personálu je hodnocení pracovního výkonu včetně plnění výkonnostních a rozvojových cílů. V resortu Ministerstva obrany ČR hlavním cílem služebního hodnocení vojáků z povolání je podpora motivace k plnění úkolů, profesnímu a sociálnímu rozvoji. Literatura KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. 2. Vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období MO: Praha, KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vydání. Praha: Management Press, ISBN

5 R MO č. 23/2008 Působnost služebních orgánů v personální práci. RMO č. 85/2010 Některá ustanovení o průběhu služby vojáků z povolání. TURECKIOVÁ, M. Trendy a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu sjednocující se Evropy. Praha: Educa Service, ISBN VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada Publishing, ISBN Vyhláška MO č. 414/2009, o postupu při služebním hodnocení. Zákon č. 221/1999 o vojácích z povolání.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Personální práce v multikulturní firmě

Personální práce v multikulturní firmě Personální práce v multikulturní firmě 1 Pojetí a význam řízení lidských zdrojů... 2 1.1 Podstata a úkoly personální práce... 2 1.2 Personální činnosti... 4 1.3 Subjekty personálního řízení... 5 1.4 Mezinárodní

Více

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová Formy a metody vzdělávání dospělých Bc. Marcela Zacpalová Diplomová práce 2013 Anotace Diplomová práce se zabývá tématem vzdělávání dospělých, formami a metodami vzdělávání ve vybrané organizaci. Cílem

Více

Personální práce v multikulturní firmě

Personální práce v multikulturní firmě Personální práce v multikulturní firmě 4 Řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí... 30 4.1 Vliv národní a podnikové kultury na ŘLZ... 30 4.2 Strategie mezinárodního řízení lidských zdrojů...

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru www.mpsv.cz Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie:

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II. OBSAH METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY II.1.1 PODMÍNKY REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II.1.2

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Obsahem oboru personalistika je personální práce jako organizovaný a řízený systém,který je členěn na řadu subsystémů obsahujících:

Obsahem oboru personalistika je personální práce jako organizovaný a řízený systém,který je členěn na řadu subsystémů obsahujících: Universita Jana Amose Komenského Praha Obor: Andragogika Kombinované studium Předmět: Personální činnosti Studijní rok 2011/2012, ZS Poznámky k přednáškám Přednášející: PhDr. Jarmila Salivarová Obsah:

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27.října 2008 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství,

Více