Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování. Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje základní personální aktivity a jejich vývoj. Další část výkladu je věnována problematice analýzy práce jako východiska a základu pro objasnění dalších činností personální práce v organizaci a základním procesům personálního plánování. Zdroje organizace a proces řízení. Vývojové koncepce personální práce. Hlavní úkoly řízení lidských zdrojů. Personální činnosti. Úloha liniových manažerů v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů. Personální útvar v organizaci a jeho hlavní úkoly. Význam personální práce pro organizaci. Analýza práce, její účel a produkty. Proces vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, obsah práce, metody práce, pracovní prostředí. Přístupy k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst mechanistický, motivační, ergonomický, percepční přístup. Proces analýzy pracovních míst a jeho kroky. Personální strategie. Personální politika. Účel a hlavní úkoly personálního plánování. Plány v oblasti lidských zdrojů plánování personálních činností. 1. Uveďte a charakterizujte jednotlivé vývojové fáze a koncepce personální práce. 2. Jak ovlivňuje personální práci konkurence, vnější a vnitřní prostředí a úroveň technologií? 3. Charakterizujte proces vytváření pracovních míst 4. Objasněte co znamená analýza pracovních míst. Jakými způsoby může organizace dosahovat zvyšování flexibility a širšího odborného profilu pracovníků? 5. Vyjmenujte a stručně charakterizujte hlavní oblasti personálního plánování.

2 Metodický list č. 2 Získávání a výběr zaměstnanců. Přijímání, orientace a adaptace zaměstnanců.rozmísťování a uvolňování zaměstnanců. Cílem této lekce je objasnit posluchačům fáze životního cyklu, kterými zaměstnanci v organizaci procházejí a charakterizovat činnosti, které jsou spojeny s vyhledáváním, získáváním, výběrem, příjímáním, adaptací, mobilitou a odchody zaměstnanců z organizace. Vnější a vnitřní podmínky pro získávání pracovníků. Vnější a vnitřní zdroje pracovníků. Úloha personálního marketingu v procesu získávání pracovníků. Definování a aktualizace pracovních míst. Stanovení charakteristik vhodných kandidátů. Metody výběru pracovníků. Hodnocení efektivnosti procesu získávání a výběru zaměstnanců.formální náležitosti přijímání pracovníků pracovně právní administrativa. Uzavření pracovní smlouvy. Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita. Oblasti orientace a jejich obsah. Období orientace a jeho časový plán. Úloha liniových manažerů a úloha personalistů v procesu orientace a adaptace pracovníků. Interní mobilita zaměstnanců organizace a její hlavní formy. Povyšování zaměstnanců. Zařazení na jinou práci, převedení nebo přeložení. Odchod do důchodu penzionování zaměstnanců. Skončení pracovního poměru - nadbytečnost, snižování počtu pracovníků a jeho metody. Outplacement. 1. Uveďte možnosti získávání pracovníků z vnějších a vnitřních zdrojů. 2. Vysvětlete pojem personální marketing. 3. Vyjmenujte a charakterizujte nejčastěji používané metody získávání pracovníků. 4. Charakterizujte jednotlivé typy životopisů v rámci výběru zaměstnanců. 5. Co rozumíte pod pojmem outplacement?

3 Metodický list č. 3 Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Tato lekce má za cíl charakterizovat moderní pojetí řízení pracovního výkonu jako jednoty faktorů, kterými je odměňování, hodnocení a personální rozvoj zaměstnanců, který v sobě zahrnuje zejména zvyšování kvalifikace pracovníků a řízení jejich kariérového růstu. Otázkám vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je věnována zvláštní pozornost, jako klíčovému faktoru, který zvyšuje konkurenceschopnost organizace. Význam a postavení řízení výkonu v organizaci. Zásady řízení pracovního výkonu. Potřeba systému hodnocení zaměstnanců v organizaci. Cíle hodnocení a zásady hodnocení pracovního výkonu. Metody hodnocení zaměstnanců. Nejčastější chyby v realizaci systému hodnocení zaměstnanců. Nové trendy v hodnocení zaměstnanců. Formování pracovních schopností člověka a formování pracovních schopností zaměstnance organizace. Systém rozvoje zaměstnanců a rozvoje lidských zdrojů. Systém vzdělávání zaměstnanců organizace. Identifikace potřeby vzdělávání. Plánování a rozpočtování vzdělávání. Formy a metody vzdělávání. Evaluace efektivnosti vzdělávání. 1. Kdo hodnotí zaměstnance? Uveďte varianty. 2. Charakterizujte metody hodnocení pracovníků. 3. Popište metody vzdělávání on the job a off the job. 4. Jak probíhá proces identifikace vzdělávacích potřeb? 5. Charakterizujte cyklus podnikového vzdělávání?

4 Metodický list č. 4 Pracovní vztahy. Organizace práce a pracovní podmínky. Cílem této lekce je objasnit a charakterizovat pracovní vztahy, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Důraz je kladen rovněž na úlohu a funkce odborů v organizaci, které vystupují jako reprezentant zájmů zaměstnanců. Patří sem také otázky pracovních podmínek a BOZP, které jsou v současné době intenzivně sledované. Charakteristika pracovních vztahů a jejich členění. Zaměstnanec a zaměstnavatel. Odbory a kolektivní vyjednávání. Pracovní kázeň, povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatelů. Realizace principu reprezentace zájmů v personální práci organizace. Komunikace v organizaci a její vliv na utváření pracovního klimatu. Organizace pracovní doby. Zákonná úprava pracovní doby. Standardní a flexibilní pracovní režimy. Pracovní prostředí. Bezpečnost práce a její řízení v organizaci. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Kontrola odborových orgánů. 1. Jaký je význam působení odborů v organizacích? 2. Které náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva? 3. Charakterizujte zvláštní případy pružných pracovních režimů (job sharing, distanční práce). 4. Jaký je rozdíl mezi pružným pracovním dnem a pružným pracovním týdnem? 5. Jaké úkoly mají inspektoráty bezpečnosti práce? ISBN

5 Metodický list č. 5 Odměňování pracovníků. Péče o pracovníky. Personální informační systém V této lekci se probírají otázky spojené s odměňováním, personálním rozvojem zaměřeným na kariérový růst a poskytování sociálních benefitů, které obsahuje sociální program organizace. Jsou to významné motivační nástroje, které ovlivňují výkon zaměstnanců a z tohoto důvodu je jim věnována velká pozornost. Jsou zde rovněž charakterizovány složky moderního personálního systému organizace. Strategie a politika odměňování v organizaci. Mzdový systém v organizaci. Hodnocení práce. Postupy a metody hodnocení práce. Tarifní mzda. Funkce tarifní stupnice. Typy tarifní stupnice. Mzdové formy. Zásady pro uplatňování mzdových forem. Druhy mzdových forem. Zaměstnanecké výhody. Personální a sociální rozvoj zaměstnanců organizace. Plánování a řízení kariéry zaměstnanců. Služby poskytované zaměstnancům. Sociální benefity a sociální programy. Vybrané oblasti sociální politiky státu, které se promítají a ovlivňují lidské zdroje v organizaci politika sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání. Typy informací obsažené v personálním informačním systému. Personální evidence a dokumentace. Vnější zdroje dat vhodné pro řízení lidských zdrojů v organizaci. Personální controlling a jeho nástroje personální statistiky, personální ukazatele, personální standardy. Audit řízení lidských zdrojů. 1. Jaké jsou nejčastěji používané dodatkové mzdové formy u nás? 2. Vysvětlete rozdíl mezi časovou a úkolovou mzdou. 3. Co jsou zaměstnanecké výhody a jaký je jejich motivační účinek? 4. Uveďte některé služby poskytované pracovníkům na pracovišti. 5. Jaké jsou základní složky personálního informačního systému?.

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY Výjime né plány potºebují velký rozhled ŠKODA Superb Combi s panoramatickým stºešním oknem s posuvným pºedním dílem Bližší informace na ŠKODA Info-line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Úvod Cílem předkládaného materiálu je identifikovat potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí a vymezit

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH 4., aktualizované a doplněné vydání Josef Koubek Kniha je určena pro majitele a vedoucí pracovníky: malých a středních podniků, zdravotnických zařízení, institucí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lenka Gajdůšková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnanecké struktury Hasičského

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více