LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014"

Transkript

1 LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014

2 Střípky z muzejního roku 2013 Vážení čtenáři Radnice, jako každoročně, tak i tentokrát Vám v lednovém čísle časopisu Radnice připomínám některé aktivity, které se minulý rok uskutečnily v sedlčanském muzeu. Naše muzeum vedle prohlídky stálé expozice návštěvníkům nabízelo prohlídku krátkodobých výstav, pořádalo besedy, přednášky a další akce, z nichž některé naleznete na uvedených fotografiích. Děkuji svým kolegům - pracovníkům muzea a také občanům, dárcům, podnikatelům a sponzorům, kteří městské muzeum navštěvují a podporují je v jeho činnosti. Zvláštní poděkování náleží zastupitelům města Sedlčan za všestrannou podporu a pozornost, kterou věnují nejen městskému muzeu, ale i kulturnímu životu v našem městě. Mgr. David Hroch, ředitel muzea Zajímavé vyprávění historika Jiřího Páva si mohli vyslechnout účastníci besed v klubu sedlčanských seniorů v sedlčanském kulturním domě. Přednášky spojené s projekcí zajímavých fotografií sedlčanského přírodovědce a cestovatele Lukáše Synka patřily opět mezi hojně navštěvované akce. Pracovníci muzea se podíleli na průběhu masopustního veselí na náměstí T.G.M., kde měli i svůj muzejní stánek. Nejvíce navštěvovanou výstavou uplynulého roku byla výstava Veterán klubu Sedlčany, kterou si během letních měsíců prohlédlo více než 3000 návštěvníků. Mezi našimi akcemi pro veřejnost nechyběly ani tentokrát Vánoční dny řemesel, které přilákaly 1700 dětí a dospělých. Během putovní výstavy Operace Anthropoid se v našem muzeu vystřídala řada školních tříd, pro které byly připraveny pracovní listy ve vazbě na vystavené panely. Výstavou věnovanou 70. výročí vystěhování Sedlčanska připomněli pracovníci muzea veřejnosti smutnou historii našeho regionu za 2. světové války. Naše muzeum vydalo publikaci historických fotografií Čeňka Habarta. Slavnostní křest publikace se uskutečnil v prosinci při zahájení výstavy Regionálních betlémů. Sedlčanskou muzejní noc - projekt ZUŠ Sedlčany a muzea zaměřenou na naše město prostřednictvím vzpomínek pamětníků si přišlo prohlédnout téměř 300 spoluobčanů. Sedlčanské muzeum ve spolupráci s vedením města Sedlčany uspořádalo v kulturním domě setkání pamětníků vystěhování obyvatelstva ze Sedlčanska za 2. světové války. Akce minulého roku uzavřelo vystoupení folkového hudebníka, skladatele a písničkáře Jaroslava Hutky v muzejní kavárně při večeru při svíčkách.

3 ÚVODEM / USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 22/2013 ze dne Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne 20. listopadu 2013 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - Rada města Sedlčany bere na vědomí žádost MUDr. Jiřího Berana, Sedlčany, Konečná č. p. 1161, Sedlčany, o ukončení dosud platné Smlouvy o nájmu nebytových prostor, na základě které jmenovaný užíval nebytové prostory na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 160, Sedlčany. Rada města Sedlčany souhlasí s ukončením Smlouvy dohodou smluvních stran ke dni 31. prosince 2013 a ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby s MUDr. Jiřím Beranem byla v tomto smyslu uzavřena příslušná Dohoda o ukončení užívání nebytových prostor. - Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr Města Sedlčany prodat pozemky parc. č. 330/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha o výměře 647 [m 2 ] a parc. č. 338/7, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 135 [m 2 ], vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. - Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (jako povinným ) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , zastoupené na základě pověření (plné moci) č. 0731/2010 společností Insat, s. r. o., se sídlem Praha 1, Hellichova 11a, PSČ , (jako oprávněným ), která se týká zajištění práv vstupu na pozemek parc. č. 560/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem strpění stavby a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy Sedlčany, Sadová knn parc. č. 2765/32 ; číslo Smlouvy IV /01. - Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (jako povinným ) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , zastoupené na základě pověření (plné moci) č. 0731/2010 společností Insat, s. r. o., se sídlem Praha 1, Hellichova 11a, PSČ , (jako oprávněným ), která se týká právního zajištění vstupu na pozemky parc. č. 2973/15, parc. č. 2973/19, parc. č. 2973/20 a parc. č. 2973/23, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem strpění stavby a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy Sedlčany, U Hájku knn pro parc. č. 2973/72 ; číslo Smlouvy IV /01. Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (jako povinným ) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , zastoupené na základě pověření (plné moci) č. 0048/2010 společností AZ Elektrostav, a. s., se sídlem Nymburk, Bobnická ulice č. p. 2020, Nymburk, (jako oprávněným ), která se týká právního zajištění vstupu na pozemek parc. č. 1175, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, k. ú. a obec Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, zřízení, provozování, údržby a oprav stavby BUD-Sedlčany, p. č. 1175, TS Policie ; číslo Smlouvy IE Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (jako oprávněným ) a vlastníky pozemků, tj. parc. č. 100/13 ve vlastnictví paní Marty Bulínové, trvale bytem Zberaz č. p. 25, Sedlčany; parc. č. 750/23 ve vlastnictví pana Miroslava Hermy, trvale bytem Sestrouň č. p. 2, Sedlčany; parc. č. 750/22 ve vlastnictví pana Petra Kopky, trvale bytem Zberaz č. p. 10, Sedlčany; Úvodník starosty města parc. č. 100/18, parc. č. 750/20 a parc. č. 753/23 vše ve vlastnictví pana Pavla Chocholouška, trvale bytem Zberaz č. p. 8, Sedlčany vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (jako osobami povinnými ), a to za účelem zřízení, provozování a údržby veřejného osvětlení (viz. geometrický plán Energon Dobříš, s. r. o., číslo plánu /2012 ze dne 14. května 2013). Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o užívání stožárů, na základě kterého se mění čl. IV. Doba užívání původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. Městem Sedlčany a uživatelem Pavlínou Dlouhou - Brillcolor, se sídlem Sedlčany, ul. Kapitána Jaroše č. p. 482, Sedlčany. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 za účelem umístění reklamních tabulí se prodlužuje na dobu určitou ode dne 1. ledna 2014 do dne 31. března 2014 s možností následného prodloužení doby smluvního užívání, a to pro případ, že se nebude realizovat akce Přivaděč pitné vody Benešov- Sedlčany, případně vlastní výměna osvětlovacích bodů (stožárů). (pokračování na další straně) Vážení spoluobčané, vstupujeme do nového roku 2014, který je zároveň posledním rokem tohoto volebního období. Čeká nás i tak ještě mnoho práce, jak v zastupitelstvu a radě města, tak především na úseku samosprávy: státní správy i chodu celého městského úřadu. Kladu si otázku, co vše nás čeká v novém roce? Věcné plnění úkolů v návaznosti na volební program bude odvislé od rozpočtu města a především jeho reálných příjmů. To bude předmětem prvního jednání zastupitelstva v novém roce. Prioritně bude třeba zajistit chod všech městských organizací a zařízení, naplnit vlastními zdroji dofinancování projektů, souvisejících s operačními programy, zejména SFŽP, přecházejícími z roku 2013 nebo nově zařazenými a schválenými. Největší finanční nároky vyvolá výstavba Přivaděče pitné vody z vodárenské soustavy Želivka, za předpokladu podpisu smlouvy se SFŽP o využití strukturálních fondů EU. Pozitivní pro rozpočet 2014 je, že nebude zatížen financováním škod po červnových povodních S fyzickým odstraněním jsme se vypořádali v průběhu druhého pololetí loňského roku a rovněž tak s úhradou všech faktur. Celkové náklady 10,6 mil. Kč byly hrazeny z příspěvku státního i krajského rozpočtu, darů a pojistky městského majetku. Z vlastních zdrojů se Město podílelo částkou 500 tis. Kč. Chod úřadu bude jistě ovlivněn i další byrokratizací všech procesů dopadající do činností samosprávy i upravovanou legislativou např. další novelou zákona o zadávání veřejných zakázek a především vlivem nového občanského zákoníku. Budeme vstupovat do nového plánovacího období Evropské soudržnosti , pro které je nám obcím slibováno méně finančních prostředků, než v minulém období. Chci tím říci, že rok 2014 bude velmi náročný, ale věřím, že i tak úspěšný. Vážení spoluobčané, do nového roku 2014 přeji Vám všem hodně spokojenosti, všeho dobrého, osobní i pracovní úspěchy a především pevné zdraví. Ing. Jiří Burian, starosta města

4 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 22/2013 ze dne (dokončení z předchozí strany) - Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 11/III. patro) na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 624, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Pavlou Kalistovou a podnájemcem bytu panem Václavem Baudischem, trvale bytem Sedlčany, U Školky č. p. 726, Sedlčany, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2014 do dne 31. prosince Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese Sedlčany, Západní č. p. 1172, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Anetou Havlovou a podnájemcem bytu paní Evou Kubánkovou, trvale bytem Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 415, Sedlčany, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2014 do dne 31. prosince Rada města Sedlčany bere na vědomí oznámení o přechodu smluvních práv nájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 10/II. patro) na adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1060, Sedlčany, a to z užívání paní Marie Vítové na pana Štěpána Víta, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - Rada města Sedlčany schvaluje žádost paní Kateřiny Petráčkové o společný nájem bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 6/I. patro) na adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1061, Sedlčany, a to společně s nájemcem bytu paní Vlastou Nestávalovou. - Rada města Sedlčany schvaluje přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 3/I. patro) v Domě s pečovatelskou službou v Sedlčanech, na adrese Sedlčany, 28. října č. p. 173, Sedlčany, a to paní Antonii Krchové, trvale bytem Sedlčany, Na Červeném Hrádku č. p. 786, Sedlčany. - Rada města Sedlčany schvaluje žádost paní Lucie Kyndlové, trvale bytem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, nájemce Městské ubytovny Sedlčany, která se týká splátek dluhu na nájemném ve výši ,-- [Kč]. Rada města Sedlčany souhlasí s uzavřením Dohody o splátkách splatného nájemného (splátkový kalendář) s tím, že jmenovaná bude hradit pravidelné splátky ve výši 1.200,-- [Kč/měsíc] spolu se sjednaným měsíčním nájemným. V případě nedodržení pravidelné úhrady splátek se dluh stává celý splatným a ve věci vymáhání nájemného a následných kroků bude postupováno soudní cestou. - Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr Města Sedlčany prodat městské byty v obytných domech na adrese Sedlčany, ulice Za Nemocnicí č. p. 1059, č. p a č. p. 1061, Sedlčany. - Rada města Sedlčany na základě dříve založené Smlouvy o poskytnutí přístřeší a s ohledem k potřebnosti žadatelky schvaluje prodloužení doby poskytnutí přístřeší na Městské ubytovně Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to paní Barboře Varadiové na dobu určitou, tj. do dne 31. prosince Rada města Sedlčany stanovuje termín zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na pondělí dne 16. prosince 2013 v čase od 17:00 hod. Zasedání se uskuteční ve Společenském sále KDJS v Sedlčanech. - Rada města Sedlčany v legislativní působnosti zřizovatele schvaluje přijetí souboru finančních darů ve prospěch Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova č. p. 136, Sedlčany; IČ , od subjektů Nadační fond Patronát Sedlčansko; Povltavské mlékárny, a. s.; ZD Krásná Hora, a. s. a Ripranda Graf von und zu Arco-Zinneberga v souhrnné částce činící ,-- [Kč], a to za účelem vydání knižní publikace pod názvem Čeněk Habart - Sedlčansko, vydávané Městským muzeem Sedlčany k příležitosti 150. výročí narození regionálního historika Čeňka Habarta. - Rada města Sedlčany souhlasí s podáním žádosti Rodinného centra Petrklíč, občanského sdružení, o finanční podporu na projekt Rodina je cesta z Humanitárního fondu Středočeského kraje, tematické zadání Sociální oblast pro rok 2014 a souhlasí se spolufinancováním uvedeného projektu z rozpočtu města Sedlčany na rok 2014 v minimální výši 5 % z celkových nákladů projektu. - Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ze zdrojů společnosti Women for Women, o. p. s.; IČ , účelově určeného na úhradu obědů pro 6 žáků navštěvujících základní školy v Sedlčanech, o kterém bude účtováno subjektem práva, příjemcem finančního daru, Školní jídelnou 1. základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, Sedlčany. Výše darované částky je ,-- [Kč] na programové období prvního pololetí roku 2014 (leden-červen; 112 dnů). - Rada města Sedlčany bere na vědomí výsledky výběrového řízení vedeného za účelem zjištění nejvhodnějšího dodavatele na realizaci akce pod názvem Opravy komunikací po povodni Sedlčany, které jsou uvedeny v předložené Zprávě o posouzení a hodnocení podaných nabídek. - Rada města Sedlčany souhlasí s předloženým výsledkem jednání hodnotící komise ve věci hodnocení podaných nabídek a stanoveným pořadím uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem Opravy komunikací po povodni Sedlčany, a na základě doporučení uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, předložené hodnotící komisí, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, kterou je subjekt - BES s. r. o., se sídlem Sukova č. p. 625, Benešov; IČ , a to za nabídnutou cenu ve výši ,75 [Kč] bez DPH; cena s DPH činí částku ,61 [Kč]. - Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením Smlouvy o dílo na akci Opravy komunikací po povodni Sedlčany s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku, tj. se subjektem BES s. r. o., se sídlem Sukova č. p. 625, Benešov; IČ Rada města Sedlčany bere na vědomí výsledky výběrového řízení vedeného za účelem zjištění nejvhodnějšího dodavatele na realizaci akce pod názvem Komunikace a inženýrské sítě Sedlčany, Na Stínadlech, které jsou uvedeny v předložené Zprávě o posouzení a hodnocení podaných nabídek. - Rada města Sedlčany souhlasí s předloženým výsledkem jednání hodnotící komise ve věci hodnocení podaných nabídek a stanoveným pořadím uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem Komunikace a inženýrské sítě Sedlčany, Na Stínadlech, a na základě doporučení uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, předložené hodnotící komisí, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, kterou je subjekt - Výstavba sítí Kolín, se sídlem Nebovidská č. p. 235, Kolín 4; IČ , a to za nabídnutou cenu ve výši ,-- [Kč] bez DPH; cena s DPH činí částku ,-- [Kč]. - Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením Smlouvy o dílo na akci Komunikace a inženýrské sítě Sedlčany, Na Stínadlech s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku, tj. se subjektem Výstavba sítí Kolín, Nebovidská č. p. 235, Kolín 4; IČ Tentokrát ve čtvrtek 5. prosince neřádili v Sedlčanech vandalové ani čerti, ale orkán Xaver. Největší škodou však naštěstí byla pouze převrácená čekárna autobusové zastávky u Církvičky.

5 USNESENÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ze dne Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne , a to v plném rozsahu bez připomínek. - Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní až , ve kterém se v termínech dne , , , , a konala řádná jednání tohoto orgánu Města Sedlčany. - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2013, navržené Radou města Sedlčany, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Celkové příjmy rozpočtu na r jsou ve výši ,- - tis. [Kč] a celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši ,-- tis. [Kč]. Rozpočtové opatření č. 6/2013 je koncipováno jako přebytkové ve výši přebytku 4.001,-- tis. [Kč]. - Zastupitelstvo města Sedlčany stanovuje rozpočtové provizorium hospodaření Města Sedlčany podle ustanovení 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to počínaje dnem do schválení řádného rozpočtu Města Sedlčany na rok Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, panu Antonínu Maškovi, trvale bytem Oříkov č. p. 39, Sedlčany, a to pozemku parc. č. 660/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 45 [m 2 ], který byl nově utvořen z původního pozemku parc. č. 660/1 (viz. geometrický plán Martina Komárka, č /2013 ze dne 23. září 2013, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, dne 7. října 2013 pod č. 1523/2013). Prodej se schvaluje v souladu s platným ceníkem pozemků ve vlastnictví Města Sedlčany, tj. za jednotkovou cenu ve výši 100,-- [Kč/m 2 ], celkem 45 [m 2 ] plochy za cenu 4.500,- - [Kč] s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek za vklad práva vlastnického do evidence katastru nemovitostí. - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 407/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 1763 [m 2 ] v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to společnosti LOM DEŠTNO, a. s., se sídlem Solopysky č. p. 36, Sedlčany, za jednotkovou cenu ve výši 100,- - [Kč/m 2 ], tj. celkem [m 2 ] plochy za cenu ,-- [Kč] s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek za vklad práva vlastnického do evidence katastru nemovitostí. - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemků, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to dle geometrického plánu Ing. Lubomíra Soukupa GEOKART, Podlesí č. p. 370, Příbram, č /2013 ze dne 4. listopadu, spolu s návrhem Smlouvy takto: a) panu Pavlu Peštovi, trvale bytem Solopysky č. p. 62, Sedlčany díl označený a o výměře 263 [m 2 ], který byl utvořen z původního pozemku parc. č. 21 a dále díl označený c o výměře 25 [m 2 ], který byl utvořen z původního pozemku parc. č. 400/1, tj. 288 [m 2 ] plochy za jednotkovou cenu ve výši 100,-- [Kč/m 2 ], celkem za cenu ve výši ,-- [Kč] s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek za vklad práva vlastnického do evidence katastru nemovitostí; b) panu Vlastimilu Kadeřábkovi, trvale bytem Solopysky č. p. 20, Sedlčany díl označený b o výměře 241 [m 2 ], který byl utvořen z původního pozemku parc. č. 21, tj. 241 [m 2 ] plochy za jednotkovou cenu ve výši 100,-- [Kč/m 2 ], celkem za cenu ve výši ,-- [Kč] s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek za vklad práva vlastnického do evidence katastru nemovitostí. - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje směnu pozemků mezi Městem Sedlčany a TJ Tatran Sedlčany takto: a) Město Sedlčany převede do vlastnictví TJ Tatran Sedlčany pozemek parc. č. 2682/5, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 103 [m2], který se nachází pod budovou Sedlčany č. p. 1241, která je objektem Loděnice TJ Tatran Sedlčany ve vlastnictví tohoto subjektu; b) TJ Tatran Sedlčany převede do vlastnictví Města Sedlčany pozemek parc. č. 1661/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře 83 [m 2 ], který se nachází v sousedství Zimního stadionu Sedlčany (budova Sedlčany č. p. 152 ve vlastnictví Města Sedlčany). - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemků parc. č. 2487/11, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, o výměře 1001 [m 2 ] a parc. č. 2488/6, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, o výměře 50 [m 2 ], vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to paní Ireně Hruškové, trvale bytem Sedlčany, Na Vyhlídce č. p. 1082, Sedlčany, a to za cenu ve výši ,-- [Kč] s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek za vklad práva vlastnického do evidence katastru nemovitostí. - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 1/ suterén) na adrese Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 530, Sedlčany o výměře 23,4 [m 2 ], a to panu Tomáši Macháčkovi, trvale bytem Sedlčany, Švermova č. p. 894, Sedlčany, který podal nejvyšší nabídku ve výši ,-- [Kč]. - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí (č. UZSVM/SPB/8537/ SPBM), na základě které ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, převádí Městu Sedlčany vlastnictví k pozemkům, které jsou zastavěny místními komunikacemi, a to parc. č. 442/3, parc. č. 442/6, parc. č. 740/9, parc. č. 740/10, parc. č. 747/10 a parc. č. 747/12, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad včetně Přílohy č. 1. Vzor prohlášení plátce poplatku za komunální odpad. - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2014, a to dle provozovatelem předložené kalkulace ve výši: - konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 29,98 [Kč/m 3 ] vč. DPH; - konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 29,11 [Kč/m 3 ] vč. DPH. - Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodejní cenu bytů v bytovém domě na adrese Sedlčany, Švermova č. p. 636, Sedlčany, za cenu 5.100,-- [Kč/m 2 ]. Pro rodiče předškolních dětí Ve středu 15. ledna na 1. ZŠ Sedlčany a ve čtvrtek 16. ledna na 2. ZŠ Propojení se od 15 hod. koná beseda s vyučujícími, kteří budou od září 2014 učit v prvních třídách. Dozvíte se: informace o zápisu, o školní zralosti, vše o škole, zodpovíme dotazy... Jste srdečně zváni i na Den otevřených dveří, který se koná na 1. ZŠ 15. ledna od 8 do 12 hodin, na 2. ZŠ 16. ledna od 8 do 12 hodin. Ředitelství obou základních škol v Sedlčanech oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok se koná v pátek 17. ledna od 14 do 17 hod. v budovách obou základních škol v Sedlčanech. Zápis je určen pro děti narozené do K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů nebo zákonný zástupce a přinese s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněný dotazník pro rodiče. Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné MŠ nebo si jej vyzvednou v administrativě základních škol. Mgr. L. Novotný PaedDr. J. Nádvorník ředitel 1.ZŠ Sedlčany ředitel ZŠ Propojení

6 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 21/2013 ze dne Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o působnosti, vlastní činnosti, plnění zadaných úkolů a průběžném hospodaření příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany za uplynulé období roku 2013 do uzavřeného účetního ke dni Rada města Sedlčany schvaluje objednat zadání projektové dokumentace ve stupni k výběrovému řízení na realizaci stavební akce - Rekonstrukce Městské sauny Sedlčany, a to podle předložené studie o dispozičním řešení u Ing. Jaromíra Veselého, Sedlčany, Na Potůčku č. p. 657, Sedlčany. - Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr Města Sedlčany nabídnout k prodeji uživatelům pozemek parc. č. 1751, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, o výměře 119 [m 2 ] v k. ú. a obci Sedlčany. - Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr Města Sedlčany prodat část pozemku parc. č. 2492/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 1761 [m 2 ] v k. ú. a obci Sedlčany, která je vyspecifikována zákresem do snímku katastrální mapy. - Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 5/I. patro) na adrese Sedlčany, Západní č. p. 1173, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Šárkou Vybíralovou a podnájemcem bytu panem Jakubem Kišem, trvale bytem Libíň č. p. 34, Sedlčany, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2014 do dne 31. prosince Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr Města Sedlčany prodat městské byty v obytných domech na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 622 a Sedlčany, ulice Havlíčkova č. p. 623 a č. p. 624, Sedlčany. - Rada města Sedlčany byla seznámena s výsledkem výběrového řízení na akci Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany, a to formou přednesené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, vypracovanou hodnotící komisí, kterou vzala na vědomí. - Rada města Sedlčany souhlasí s výsledkem jednání hodnotící komise a stanoveným pořadím uchazečů na akci Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany a na základě předložených výsledů otevřeného řízení rozhoduje o přijetí nejvhodnější nabídky označené číslem 2, která byla podána subjektem pod názvem Sdružení pitná voda Benešov - Sedlčany ; vedoucí účastník: MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4, IČ ; účastník I. společnost POHL cz, a. s., se sídlem Nádražní č. p. 25, Roztoky, IČ ; účastník II. společnost SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1441, Benešov; účastník III. společnost BAK stavební společnost a. s., se sídlem Vodní č. p. 177, Trutnov, a to za nabídkovou cenu ve výši ,-- [Kč] bez DPH. - Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, ukončit výběrové řízení na akci Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. - Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, zajištěním komplexní administrativy výběrového řízení a řízení samotné na dodavatele zakázky malého rozsahu identifikované pod názvem Komunikace a inženýrské sítě Sedlčany, Na Stínadlech. - Rada města Sedlčany souhlasí s oslovením následujících podnikatelských subjektů za účelem podání nabídky na zakázku malého rozsahu Komunikace a inženýrské sítě Sedlčany, Na Stínadlech, a to 1. SčV, a. s., Novohospodská č. p. 93, Příbram IX.; Výstavba sítí Kolín, Nebovidská 235, Kolín 4 a Novadus spol. s r. o., Ke Skalám č. p. 603, Příbram V. - Zdaboř. - Rada města Sedlčany schvaluje složení hodnotící komise pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu Komunikace a inženýrské sítě Sedlčany, Na Stínadlech, a to ve složení pan Ing. Martin Havel, pan Antonín Fremut a pan Jaroslav Kolský. - Rada města Sedlčany schvaluje složení hodnotící komise pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu Opravy komunikací po povodni, Sedlčany, a to ve složení pan Ing. Martin Havel, pan Antonín Fremut a pan Jaroslav Kolský. - Rada města Sedlčany schvaluje zadání (smluvní ujednání) na vyhotovení projektové dokumentace k provádění stavby a k výběrovému řízení, a to na základě předložené nabídky společností Sigmin, a. s., se sídlem Pražská č. p. 92, Kolín II., Kolín; IČ , celkem za cenu ,-- [Kč] bez DPH. - Rada města Sedlčany souhlasí s odstoupením od Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce areálu nemocnice Sedlčany, která je uzavřena se subjektem SLÁDEK GROUP, a. s.; se sídlem Jana Nohy č. p. 1441, Benešov; IČ , a to Dohodou smluvních stran o odstoupení od Smlouvy o dílo bez uplatnění náhrady a jakýchkoli sankcí. - Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ze zdrojů Nadace manželů Tykačových Women for Women účelově určeného na úhradu obědů pro 3 žáky navštěvující 2. základní školu - školu Propojení Sedlčany, o kterém bude účtováno subjektem práva, příjemcem finančního daru, Školní jídelnou 2. základní školy Sedlčany, Příkrá č. p. 67, Sedlčany. Výše darované částky bude známa po konečném vyúčtování programového období, školního roku 2013/ Rada města Sedlčany schvaluje na základě uplatněného Českého účetního standardu č. 708 pro odpisování dlouhodobého majetku Odpisový plán na nově zakoupený hudební nástroj (pianino) pro výukový program Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, Sedlčany, a to dle předloženého návrhu. - Rada města Sedlčany schvaluje ukončení smluvního ujednání služeb internetové televize se společností TELEPORT, spol. s r. o., se sídlem Praha, Jabloňová č. p. 48, Praha 10; IČ , podáním výpovědi a zároveň schvaluje novou Smlouvu o poskytnutí služeb internetové televize, kterou budou sjednány obdobné služby s panem Jiřím Matoušem, a to na dobu určitou v trvání jednoho roku ode dne účinnosti Smlouvy. - Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem Zápisu z prvního jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele školského zařízení - Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, Sedlčany. Rada města Sedlčany na základě doporučení konkursní komise schvaluje návrh na vyřazení z konkursního řízení třech uchazečů identifikovaných ve shora uvedeném Zápisu z jednání konkursní komise, neboť jimi doručené přihlášky nevyhovovaly požadavkům uvedeným v ustanovení 3 písmeno b) a písmeno d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů. Rada města Sedlčany bere na vědomí další administrativní postup v konkursním řízení předložený konkursní komisí.

7 LEDEN 2014 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Jedním z mnoha taháků lednové nabídky sedlčanského kina je české krimi drama Příběh kmotra, inspirované skutečnými událostmi v českém podsvětí. V hlavních rolích se představí Ondřej Vetchý a Lukáš Vaculík. dlouhodobé akce: od do FOTOFLEGMATICI SEDLČANY POŠESTÉ (knihovna) - str VÝSTAVA od CESTA ANEB PODEJ MI RUKU SVOU... (KDJS) - str VÝSTAVA do REGIONÁLNÍ BETLÉMY (muzeum) - str VÝSTAVA od do HISTORIE KLUČENIC A JEJICH OSAD SLOVEM A OBRAZEM (muzeum) - str VÝSTAVA lednové akce: ST ve 13 hod. NOVOROČNÍ POCHOD (start ve 13 hod. u KDJS, trasa 9,5 km na Deštno, Příčovy a zpět) POCHOD PÁ v 15 hod. NOVOROČNÍ HRÁTKY PRO ŠTĚSTÍ (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ a SO 3. a ve 20 hod. PŘÍBĚH KMOTRA (drama, krimi ČR) - str KINO SO v 16 hod. FOTOFLEGMATICI SEDLČANY POŠESTÉ (knihovna) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY ÚT v 17 hod. CESTA ANEB PODEJ MI RUKU SVOU... (KDJS) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY ÚT ve 20 hod. ČTYŘI DOHODY (Záznam divadelního představení ČR) - str KINO ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT v 18 hod. EVA A VAŠEK (KDJS) - str KONCERT ČT ve 20 hod. NÁHODA (Filmový klub - film Polsko) - str KINO PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA/POHÁDKOVÝ DĚDEČEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ a SO 10. a ve 20 hod. 17 DÍVEK (drama Francie) - str KINO S v 9 hod. TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD (start u kašny na náměstí, půjdeme přes vrcholy tří kopců - Cihelného vrchu, sedlčanskéko Šiberného a Pačísky. Pochod je dlouhý 10 km) POCHOD NE v 15 hod. TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍKA (KDJS) - str PRO DĚTI A RODIČE ÚT v hod. Z LOUŽE POD OKAP (KDJS) - str DIVADLO - dárkový balíček ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. AUTOMATICKÁ KRESBA přednáška Mgr. Hany Šmídové (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA PÁ v 15 hod. VYPRÁVĚNKY ZA PECÍ (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. SVĚTOVÁ VÁLKA Z (thriller USA) - str KINO SO v 9 hod. TEXTILNÍ DÍLNA (knihovna) - str KURZ SO ve 20 hod. JEPTIŠKA (drama) - str KINO NE v 15 hod. JÁ, PADOUCH 2 (animovaná komedie USA) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE ÚT v 18 hod. HISTORIE KLUČENIC A JEJICH OSAD SLOVEM A OBRAZEM (muzeum) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY ÚT v hod. VALÉRIE ZAWADSKÁ: HARFA VE SNĚHU (KDJS) - str PŘEDPLATNÉ POEZIE ST v 10 hod. MEDVĚDI V KNIHOVNĚ NESPÍ (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. BŮH JE JINÝ druhá z promluv Mgr. Josefa Muzikáře (knihovna) - str PROMLUVA ČT v 19 hod. SCHINDLERŮV SEZNAM (Filmový klub - film USA) - str KINO PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA/POHÁDKOVÝ DĚDEČEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 16 hod. KONCERT HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY SEDLČANY (KDJS) KONCERT PÁ a SO 24. a ve 20 hod. VEJŠKA (komedie ČR) - str KINO NE v 18 hod. PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK (romantická komedie ČR) - str KINO PO UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII (virtuální univerzita třetího věku, knihovna) - str PŘEDNÁŠKA PO v hod. MIROSLAV DONUTIL: CESTOU NECESTOU (KDJS) - str ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček ÚT v 18 hod. CESTOU ZÁŘÍCÍHO LOTOSU přednáška Jany Arcimovičové (muzeum) - str PŘEDNÁŠKA ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 15 hod. HRAJEME SI RÁDI (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. S MOLIÉREM NA KOLE (komedie Francie) - str KINO LEDEN

8 Havlíčkova Sedlčany tel.: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - LEDEN 2014 úterý 7. ledna v 17 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava prací žáků a pedagogů Základní umělecké školy v Sedlčanech. Výstava dostala název CESTA aneb PODEJ MI RUKU SVOU a má i své MOTTO: Stejně jako člověk přetváří krajinu, přetváří ona jeho (Václav Cílek). Volba tématu vzešla z potřeby obnovy a prohloubení vztahu člověka ke krajině, k místu kde žije, k památkám a historii s nimi spojené. Zároveň považujeme za potřebné zamýšlet se nad cestou vlastní, nad svým konáním a nechat se inspirovat, životy těch, kteří prokázali správnost svých kroků. Do projektu výtvarného oboru, který je součástí celoškolního projektu Předávání českého kulturního dědictví je také zapojen literárně-dramatický a taneční obor v rámci projektu Kořeny a křídla sv. Ludmily. V rámci vernisáže vystoupí Hanka Zemenová klavír a návštěvníci uvidí ukázku z pohybového divadla Kořeny a křídla sv. Ludmily. Úvodní slovo přednesou D. Pinkasová a J. Trojanová. Výstava bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé akci konané v KDJS. čtvrtek 9. ledna v 18 hod. KONCERT - mimo předplatné Do divadelního sálu KDJS jsme opět pozvali po velmi úspěšném koncertu v roce 2012 stálice české populární hudby. Ačkoliv v médiích občas probleskne zpráva o jejich rozchodu či ukončení kariéry, tak opak je pravdou a v rámci svého Hudebního tour 2014 k nám zavítá populární dvojice EVA a VAŠEK Program je opět plný písniček a vyprávění Evy a Vaška. Tradičně je doplněn projekcí krásných záběrů z jejich cest po světě. Zazní oblíbené písničky z oblasti populární hudby i lidovky. Tradiční součástí koncertů je i autogramiáda umělců, spojená s prodejem CD, DVD a kazet s jejich nahrávkami. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka. neděle 12. ledna v 15 hod. úterý 14. ledna v hod. POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE Na první pohádkové představení nového roku 2014 vás zveme do divadelního sálu. Divadlo KAPSA Andělská Hora k nám zavítá s představením TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA aneb Čertovsky veselý muzikálek Před vámi se otevře pohádkový příběh o dvou rozpustilých čertech, o závistivé a mocichtivé paní Hárakšandě, o smutné princezně Amálce, o zamilovaném čertíkovi Culínkovi, ale hlavně o pekelné perle pro štěstí, která pohádku trošku zamotá, zlé potrestá, nástrahám odolá a která nakonec z čertíka člověka udělá. Rozverná pohádka plná písniček a humoru se odehrává kdesi v daleké (nebo i blízké) zemi knížete Slavomíra V. a z části také v podzemí v říši Lucifera XVII. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 70 minut bez přestávky. DIVADLO - dárkový balíček Představení cyklu Dárkový balíček 2014 zahájíme novou českou komedií z pera Z. Kostkové Z LOUŽE POD OKAP Autorka se zabývá věčnou problematikou společnosti. Od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo a upláceno a není tomu jinak ani dnes. Jak dopadne majitelka pozemků Anděla ve svém boji se zastupitelem Korýtkem? V realitě je každá zlodějna k pláči. Jak to dopadne, to vám neprozradíme, ale slibujeme, že to bude hlavně k smíchu. Účinkují: V. Kratina, D. Homolová, M. Dolinová a F. Tomsa. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 220 Kč. Délka představení je cca 100 min. + přestávka. 2 LEDEN 2014

9 úterý 21. ledna v hod. PŘEDPLATNÉ POEZIE pondělí 27. ledna v hod. ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček Jsme rádi, že po delší době uvítáme v Sedlčanech velkou osobnost českého divadla, filmu i showbyznysu pana MIROSLAVA DONUTILA. V divadelním sále se nám představí v zábavném pořadu, který nazval CESTOU NECESTOU Zábavný pořad one man show - jednoho z nejpopulárnějších herců současnosti je plný historek o cestování, kamarádech, rybaření a navíc je proložen krásnými písničkami v podání Miroslava Donutila. Zazní písně z jeho CD i filmů, v nichž se představil. Těšit se tak můžete na písně z Balady pro banditu, Písničky z provázku či Ten báječnej mužskej svět nebo Pramínek vlasů a další. O přestávce proběhne autogramiáda a bude možno zakoupit CD, DVD a knihy M. Donutila! Účinkuje: MIROSLAV DONUTIL Zbylé vstupenky na toto představení je možné si zakoupit v předprodeji na radnici na náměstí T. G. Masaryka nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 320 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka. Koncertní sál Kulturního domu Josefa Suka bude v úterý 21. ledna místem pro uvedení třetího pořadu cyklu slova, hudby a poezie HARFA VE SNĚHU Je to název pořadu, ve kterém uslyšíme v podání Valérie Zawadské (na snímku vlevo) poezii a prózu jejích oblíbených autorů Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška. Lydie Härtelová (na snímku vpravo) zahraje skladby pro sólovou harfu. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici na náměstí T. G. Masaryka nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 70 minut + přestávka. LEDEN

10 Plánované akce na únor 2014 NE O MEDVĚDU ONDŘEJOVI PRO DĚTI A RODIČE PO MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD DIVADLO - dárkový balíček ČT MANDARINKOVÁ IZBA PŘEDPLATNÉ DIVADLA ÚT FOLKOVÝ KONCERT (R. Horký slaví 50 let a spolu s ním i jeho kamarádi - W. Daněk, J. S. Lenk, P. Ž. Lohonka) KONCERT - mimo předplatné Na únor jsme pro vás mimo jiné připravili malou raritu, neboť na divadelních prknech uvítáme zahraniční soubor. Nemusíte se bát jazykové bariery - jedná se o slovenský soubor Theatro Bratislava s frontmanem Marošom Kramárom, který je v Česku velice dobře znám díky své televizní i divadelní činnosti. Dále hrají P. Topoľský, Z. Tlučková a B. Ondrejková. Potěší vás francouzskou komedií Roberta Thomase MANDARINKOVÁ IZBA. Pondělí 10. února MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD S tímto legendárním titulem laskavou komedií Geraldine Aronové k nám přijede vynikající česká herečka Eliška Balzerová. Autorka hru věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy vytváří E. Balzerová a její podání je strhující. O tom svědčí nejen slova chvály samotné autorky, která shlédla české provedení, ale i již 10 let beznadějně vyprodaná představení. Účinkuje: Eliška Balzerová Informace do mailu Zaměstnanci Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech vás zvou k návštěvě kulturních akcí a přejí vám hezké kulturní zážitky při nabízených pořadech. Průběžné informace o kulturních akcích najdete na na našich vývěskách, v KDJS a nebo si je můžete nechat zasílat na vaši mailovou adresu. Zasílání informací lze bezplatně a jednoduše objednat stačí poslat ze své mailové adresy zprávu s textem kultura na adresu a budete zařazeni do naší databáze odběratelů kulturních informací. 4 Zpěvák Roman Horký slaví v letošním roce kulaté narozeniny a oslaví je stylově - jak jinak - než s kytarou. Na jeho sedlčanský koncert dorazí také jeho neméně známí hudební kamarádi Wabi Daněk, Jaroslav Samson Lenk a Pavel Žalman Lohonka. Není proto pochyb, že milovníci hudby těchto interpretů si nenechají narozeninový koncert ujít a vyrazí v úterý 25. února do Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech. Srdečně zveme. LEDEN 2014

11 LEDEN 2014 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - LEDEN 2014 pátek a sobota 3. a 4. ledna ve 20 hod. film ČR drama, krimi, (2013), 99 min. PŘÍBĚH KMOTRA Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům. Příběh budoucího mafiánského bosse Františka Vedrala začíná v 80. letech, kdy působil jako vekslák a postupně zbohatl na podvodech s nemovitostmi, bankovními machinacemi a lobbingu. Vypracoval se na pozici nekorunovaného vládce českého podsvětí. Hrají O. Vetchý, L. Vaculík, P. Nečas, K. Hádek, V. Kerekes a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. úterý 7. ledna ve 20 hod. film ČR záznam divadelního představení (2013), 118 min. ČTYŘI DOHODY Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru zaznamenala dokumentaristka Olga Špátová. Duškova hra inspirovaná nadčasovou toltéckou moudrostí knihy Dona Miguela Ruize provedla za devět let více než diváků v cestě za osobní svobodou a štěstím. Hrají Alan Vitouš, Pjér La Šéz, Jaroslav Dušek. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. pátek a sobota 10. a 11. ledna ve 20 hod. film Francie drama (2014), 86 min. 17 DÍVEK Jedna za všechny, všechny za jedno. Hromadné těhotenství na střední škole. Provokativní debut je portrétem skupiny znuděných puberťaček, které uzavřou nezvratnou dohodu. Když Camille náhodně otěhotní, podnítí své kamarádky a spolužačky, aby ji následovaly. Způsobí tak vlnu pozdvižení v jinak poklidném přímořském městečku. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. pátek 17. ledna ve 20 hod. film USA thriller (2013), 116 min. SVĚTOVÁ VÁLKA Z Gerry Lane pracuje pod hlavičkou OSN jako expert na řešení nejrůznějších krizových situací. Dokáže identifikovat zdroj krize a nalézt řešení. Tyto schopnosti se mu budou hodit, protože v horkou destinaci se právě proměnil celý svět. Lidstvo začala ve velkém decimovat virová epidemie gigantických proporcí... Hraje B. Pitt, D. Morse a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 18. ledna ve 20 hod. film F,D,B drama (2013), 114 min. JEPTIŠKA V jedinečném historickém příběhu máme opět možnost posoudit zpracování románu D. Diderota. Režiser G. Nicloux se však víc než na obscénnosti zaměřuje na osudy mladé ženy Suzane, která je postavená tváří v tvář nemilosrdnému systému potlačujícímu projevy jednotlivce. Hrají P. Etiene, I. Huppert, L. Bourgoin a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné. pátek a sobota 24. a 25. ledna ve 20 hod. film ČR komedie (2014), 85 min. VEJŠKA Kultovní film Gympl pokračuje. Petr Kocourek se hlásí na UMPRUM. Na školu se hlásí i krásná Julie, do které se Kocourek bezhlavě zamiluje. Kamarád Michal Kolman studuje VŠE, ale spíš než studium ho zajímají spolužačky a rychlá auta. Oba spojuje od gymplu ilegální malování grafiti po pražských střechách, nádražích i podchodech, kde zažívají divoká dobrodružství. Hrají T. Vorel, E. Josefíková, J. Mádl, Z. Bydžovská, J. Kraus a další. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. neděle 26. ledna v 18 hod. film ČR romantická komedie (2013), 100 min. PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky i nostalgii. Láskyplná komedie je příběhem dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly dobré skutky, přání se plnila za každou cenu a aby na zázraky věřily nejen děti. Hrají L. Šafránková, J. Abrhám, V. Postránecký, D. Jurčová, M. Rodena další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. pátek 31. ledna ve 20 hod. komedie Francie (2014), 104 min. S MOLIÉREM NA KOLE Úspěšnému herci Gauthieru Valencemu se připlete do cesty divadelní projekt a jeho sen ztvárnit postavu Moliérova Misantropa. Gauthier vidí v hlavní roli Alcesta sám sebe a vedlejší postavu hry, Flinta, chce získat pro svého přítele Tanera... Hrají F. Lunchi, L. Wilson, M. Sansa. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. neděle 19. ledna v 15 hod. animovaná komedie USA (2013), 98 min. JÁ, PADOUCH 2 Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí. V plné polní a v doprovodu svého taťky, napraveného superpadoucha Grua, který začal sekat latinu. Uvidíte tedy úplně nového zlosyna, mnohem víc charakterově odlišných Mimoňů a řadu nových postav. Vstupné 90 Kč. čtvrtek 9. ledna ve 20 hod. film Polsko režie Krzysztof Kieślowski, 117 min. NÁHODA Slavný snímek předního polského režiséra Krzysztofa Kieślowského zasazený do sedmdesátých let 20. století nabízí tři varianty jednoho příběhu tak, jak to umí jen Kieślowski. Film, dokončený v tragickém roce 1981, byl v Polsku uvedený až v roce čtvrtek 23. ledna v 19 hod. film USA režie Steven Spielberg, (1993), 195 min. SCHINDLERŮV SEZNAM Stěžejní dílo světové kinematografie oceněné sedmi Oscary se vrací do kin. Hluboce šokující nemilosrdné drama o noční můře holocaustu, založené na skutečných událostech. Na záchranu 1100 životů obětoval Oskar Schindler veškeré své jmění. 5

12 Městská knihovna Sedlčany od 3. ledna do 5. února Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Nová otevírací doba od : P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod. AKCE KNIHOVNY - LEDEN 2014 FotoFlegmatici Sedlčany pošesté VÝSTAVA Výstava fotografií klubu, který působí při Městské knihovně Sedlčany. Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 4. ledna od 16 hod. FotoFlegmatici v roce 2013: * V sobotu 5. ledna jsme slavnostně zahájili naší 5. klubovou výstavu. Součástí vernisáže byl křest kalendáře Milana Dlouhého a vystoupení dětí ze ZUŠ Sedlčany. Fotografie 11 FotoFlegmatiků visely v Městské knihovně Sedlčany do 6. února. * Poslední lednový den vyrazili někteří FotoFlegmatici na příbramskou vernisáž výstavy soutěžních fotografií. Soutěž vyhlásila Galerie Františka Drtikola k 130. výročí jeho narození pro fotografy s bydlištěm v okrese Příbram. Nultého ročníku se z FotoFlegmati- ků zúčastnili Milan Fulín (5 fotografií) a Zuzana Havlová (1 fotografie). * Na únorové schůzce byla vyhodnocena 3. klubová soutěž na téma LISTOPAD, zvítězil Milan Dragoun, hodnotilo se 19 snímků od 7 autorů. Po soutěži jsme ještě stihli ukázku počítačových úprav několika fotografií. * Již podruhé jsme poměřili síly s fotoklubem Uran Příbram, a to díky soutěži, kterou vyhlásila Městská knihovna Sedlčany. Za sedlčanský klub soutěžilo 9 členů s 22 snímky. Téma Člověčiny podle poroty nejlépe zpracoval příbramský fotograf Emil Trokšiar, za FotoFlegmatiky bodovali Jindřich Tauber, který obsadil druhé místo, a Milan Dragoun, který skončil na místě třetím. Vernisáž s vyhlášením výsledků proběhla v sobotu 9. března za účasti členů obou klubů. Všech 40 soutěžních fotografií bylo vystaveno od 8. března do 3. dubna v sedlčanské knihovně. * Poslední dubnovou sobotu uspořádal Milan Dlouhý workshop. Z FotoFlegmatiků vyrazil do přírody fotit kraj Petrovicka Milan Dragoun, z příbramského fotoklubu Uran přijeli tři kolegové - fotografové. * Popáté FotoFlegmatici vystavovali nejen v sedlčanské knihovně, ale také v prčickém infocentru. Instalace 32 fotografií od 11 autorů proběhla v pátek 3. května. Výstava trvala do konce května, opět si ji mohli prohlédnout i turisté z pochodu Praha - Prčice. * Na květnové schůzce proběhla 4. klubová soutěž na téma ZVÍŘE. Tentokrát soutěžilo 5 členů s 19 fotografiemi. První místo obsadil Tomáš Fulín. * Říjnová a listopadová schůzka byla ve znamení příprav na šestou výstavu fotoklubu středa 15. ledna od 18 hod. PŘEDNÁŠKA Automatická kresba přednáška Mgr. Hany Šmídové Tato technika umožňuje skrze intuici uvolnit emoce či stres, vytvořit léčivé obrázky, zakreslit čakry, energii ve vztazích, zóny v bytě aj. Nemusíte mít talent - na přednášce si vyzkoušíte, jak na to. Pro zájemce je připravena kniha i kurz. Sobota 18. ledna od 9 hod. KURZ Textilní dílna Kurz zaměřený na tupování, tiskání a malbu na textil s Šárkou Kváčovou. Na kurzu si ukážeme různé způsoby jak dekorovat trička. Nutno přihlásit se předem. Telefon: LEDEN 2014

13 středa od 18 hod. Bůh je jiný druhá z promluv Mgr. Josefa Muzikáře Programy na dětském oddělení pro veřejnost PROMLUVA Uvědomění si Stvořitele (Původce) vesmíru je vlastní téměř všem lidem. Pro jeho existenci mluví přírodní i mravní zákony, logika i selský rozum. Nelze jej však uchopit slovem a být přesvědčeni, že mu rozumíme, či jej dokonce vlastníme. Lapidárně řečeno: Bůh je jiný, než si vůbec dokážeme představit. A na tom jsme stejně - křesťané, muslimové, buddhisté, vyznavači tzv. přírodních náboženství Každý pokus o pojmenování, či dokonce o definici BOHA je ve svém principu scestný, odsouzený k nezdaru a svým způsobem i směšný. Probírané otázky: Existuje vůbec? Něco, nebo Někdo? Má jméno? Má smysl ho hledat? Je možné ho poznat? Je možné se s ním setkat? Pátek od 15 hod. Novoroční hrátky pro štěstí k Novému roku se štěstí přivolává různými způsoby. Symbolem je například čtyřlístek, prasátko nebo kominík. O symbolech štěstí, ale také o novoročních tradicích si budeme povídat a trochu si s nimi hrát. Na program naváže od 16 hodin výtvarná dílna Ranec vzpomínek. Nejhezčí zážitky uplynulého roku nakreslíme do ranečku nebo je symbolicky zavaříme do sklenic. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení pohádky Miloše Macourka O mrazíku, který maloval barvami. Na program naváže od 16 hodin výtvarná dílna Mráz kopřivu nespálí, ve které zkusíme napodobit umělecká díla na oknech, jejichž autorem je mráz. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Vyprávěnky za pecí budeme si vyprávět pohádky a historky jako za časů našich prababiček. Ne každý umí vyprávět, tak se společně pokusíme naše vypravěčské dovednosti posílit. Možná některé pohádky popleteme, ale to nevadí. Budeme si hrát se slovy a s příběhy, aby nám za pecí bylo opravdu dobře. Na vyprávěnky naváže od 16 hodin výtvarná dílna Popletená klubíčka, která bude tentokrát zaměřená řemeslně. Za dlouhých zimních večerů se dříve nejen dralo peří a předlo na kolovrátku, ale také tkalo, háčkovalo a pletlo. Členky pátečního Klubu pletení, který se schází v Centru Lukáš, naučí zájemce háčkovat. Zruční a šikovní zvládnou uháčkovat celou čepici baret, který si odnesou domů. Ti menší a nezkušení se pokusí o řetízek a krátké sloupky. Na čepici je nutné s sebou přinést tlustou vlnu a tlustý háček č. 12 nebo 15. Začátečníkům postačí obyčejný háček na háčkování. Středa od 10 hod. Medvědi v knihovně nespí pořad pro rodiče s dětmi. Tentokrát jsme se nechali inspirovat spisovatelem Vladislavem Vančurou a jeho postavami Kubulou, Kubou Kubikulou a Barbuchou. Pro rodiče bude připravena nabídka knih, které se v roce 2013 v sedlčanské knihovně nejvíce půjčovaly. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo dědečka čtení pohádky Boženy Němcové O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Na čtení a povídání naváže od 16 hodin výtvarná dílna Divadlo nás baví zaměřená na výrobu plochých loutek. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Hrajeme si rádi celé odpoledne bude patřit společenským hrám a dětské oddělení knihovny se promění v jednu velkou hernu. Společně si pololetní prázdniny užijeme! Kluby v komunitním centru: Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: od 18 hod. Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od do hod. pouze pro ženy, od do hod. pro ženy i pro muže. Klub Mnémé: 8. 1., od 9 hod. Klub pletení: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý hod. Kreslení Kurz Lukáš: , od 9 hod. Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod. Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod. Virtuální univerzita třetího věku: Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od do Přihlásit se může každý senior bez ohledu na to, zda už některý semestr navštěvoval. Stačí, že jej zaujme téma. První přednáška se uskuteční v pondělí Téma semestru: Umění rané renesance v Itálii Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. LEDEN

14 Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: AKCE MUZEA - LEDEN 2014 do pátku 17. ledna VÝSTAVA Pakliže jste vánoční výstavu regionálních betlémů nestačili navštívit v prosincovém předvánočním shonu, najděte si na ni chvilku alespoň nyní v novém roce. Čas k její návštěvě máte až do pátku 17. ledna. REGIONÁLNÍ BETLÉMY Vystaveny jsou zajímavé historické i současné betlémy pocházející z dílen regionálních tvůrců. Vstup zdarma. úterý 28. ledna v 18 hod. PŘEDNÁŠKA Městské muzeum Sedlčany vás zve na přednášku Jany Arcimovičové o buddhismu a Číně, která bude doprovázena fotografiemi a postřehy z cest do této země. CESTOU ZÁŘÍCÍHO LOTOSU Přednáška se koná v úterý 28. ledna v 18 hodin. Vstupné: 30 Kč Délka trvání akce: 90 minut od úterý 21. ledna VÝSTAVA Městské muzeum Sedlčany, občanské sdružení Klučenice a obec Klučenice pořádají výstavu HISTORIE KLUČENIC A JEJICH OSAD SLOVEM A OBRAZEM Slavnostní vernisáž se koná v úterý 21. ledna v 18 hodin. Vstup zdarma. 8 LEDEN 2014

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Splnění požadavků MNV v Sedlčanech (pokračování) 13. uskutečnění dráhy Sedlčany - Březnice podle dávno vypracovaných projektů, 14. umožnění a podpoření brzkého vybudování kulturního domu v Sedlčanech pro možnost soustředění života kulturního a tělovýchovného. Za nynějších poměrů nemá město ani pro veřejnou knihovnu, čítárnu, museum a ani vhodného sálu pro přednášky, hudební produkce, divadla a kino. 15. trvalé umístění posádky čsl. armády v Sedlčanech z těchto důvodů: Již od minulého století byla převážná většina vojenských letních cvičení (manévrů) konána v okolí Sedlčan, protože zdejší pahorkatý a lesnatý terén byl k tomu zvlášť vhodný. Bylo by proto z důvodů výcvikových nesporně velmi výhodné trvalé umístění posádky ve zdejším městě. Mimo to Sedlčansko leží ve středu Čech a nejbližší posádky jsou vesměs značně vzdáleny. Z ohledů hospodářských přinesla by posádka městu trvalý značný užitek, protože jak ve městě samém, tak i v širším okolí není podstatnějšího průmyslu, který by umožnil zvýšení životní úrovně obyvatelstva. 16. přemístění vhodného průmyslového podniku z pohraničí do Sedlčan, aby chudému obyvatelstvu Sedlčanska byla poskytnuta trvalá možnost lepšího výdělku a tím i zvýšení životní úrovně. Věříme, že tím by se zastavil dřívější stálý úbytek obyvatelstva ze zdejšího kraje. Sedlčansko mělo smutný rekord největšího úbytku obyvatelstva v republice. K prvním novým podnikům v Sedlčanech patřila vozovna Brož v ulici 28. října, dříve ul. Pražská. Lidová hvězdárna Obvyklým přáním pro pozorovatele noční oblohy je, aby bylo co možná nejvíce jasných nocí. To se však minulý rok nenaplnilo. Projevilo se to nejen na návštěvnosti pátečních večerů vyhrazených pro pozorovací programy veřejnosti, ale i na sledování proměnných hvězd a exoplanet. Pro tato sledování, kdy je potřeba během noci pořídit několik stovek snímků CCD kamerou musí být předpovědí počasí zaručena bezoblačná obloha po dobu pozorování. Méně byla ovlivněna návštěvnost organizovaných skupin (školy, letní tábory) kdy se dal termín posunout podle předpovědi počasí. Přejme si tedy pro rok 2014 mnoho jasných nocí a hodně spokojených návštěvníků hvězdárny. Pozorovací programy budou opět začínat každý pátek po soumraku a určitě se naskytnou příležitosti k sledování mimořádných úkazů a objektů. K těm mimořádným objektům patří zajisté komety. Na závěr minulého roku byl věrohodným příslibem průlet komety ISON v těsné blízkosti Slunce po kterém měla jasnost komety narůst s možností pozorování i za denního světla. Avšak kometa nepřežila těsný průlet, rozdrobené zbytky jádra komety měly tak malou jasnost, že nebyly viditelné ani velkým dalekohledem. Shodou okolností ve stejnou dobu prolétla kolem Slunce kometa C/2013 R1 Lovejoy, kterou 3. prosince zachytil na svém snímku Václav Cháb. Ze známých komet můžeme v tomto roce očekávat jednu jasnější než 6 mag. a to kometu C/2012 K1 PanSTARRS. Jasnější než 10 mag. bude kometa C/2013 A1 Siding Spring a jasnější než 12 mag. pak dalších pět komet. Aktuální viditelnost bude vždy upřesněna. Plán pozorování hvězdárny pro veřejnost na leden: Hvězdárna otevřena každý pátek od 17 do 21 hod. Vstupné děti 5 Kč ostatní 10 Kč. Měsíc na páteční večerní obloze 10. a Nov 1. 1., první čtvrť 8. 1., úplněk , poslední čtvrť Planety Merkur koncem ledna večer nad jihozápadním obzorem. Venuše na začátku měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem. Na konci měsíce ráno na jihovýchodě. Mars viditelný ve druhé polovině noci. Jupiter pozorovatelný po celou noc. Saturn v ranních hodinách nad jihovýchodním obzorem. Uran na večerní obloze. Neptun večer nad jihozápadním obzorem. Pozorovací program pro pokročilé: Sledování proměnných hvězd a exoplanet. Barevné fotografie mlhovin a galaxií. Snímky slábnoucí komety Lovejoy. Úkaz: ve 4 hod. Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 4,2 jižně). Seskupení Měsíce, Marsu, Spiky a Saturnu pozorovatelné 23. až ráno na jihu a jihovýchodě. František Lomoz

16 RŮZNÉ Město opět ocenilo reprezentanty Sedlčan za uplynulý rok Den otevřených dveří Ve středu 4. prosince proběhlo slavnostní poděkování úspěšným reprezentantům Města Sedlčany v roce Rychlostní kanoistika - Mistři České republiky v rychlostní kanoistice - Zuzana Štemberková, Kateřina Balane, Radek Valsa. Softbal - Martin Jelen nejúspěšnější hráč SK Pegas. Aerobik - Michal Váňa mistr České republiky, vicemistr Evropy a světa; David Pilík mistr České republiky, 2. Vicemistr Evropy a světa; Lucie Černá mistryně České republiky, vicemistryně Evropy a světa; Veronika Šeráková nejúspěšnější závodnice Aerobic studia Dvojka. Silový trojboj a benčpres - Ondřej Gyömber mistr České republiky v benčpresu juniorů, 3. místo na Mistrovství České republiky v silovém trojboji; David Kabyl vícemistr České republiky v silovém trojboji juniorů; Lukáš Vrbický 5. místo na Mistrovství České republiky v silovém trojboji juniorů; Tomáš Pilík 3. místo na Mistrovství České republiky v silovém trojboji; Ladislav Fíla 4. místo na Mistrovství České republiky v divizi klasik; Jiří Prášek mistr České republiky v benčpresu, účastník Mistrovství Evropy. Sportovní střelba - Ivan Andrušík 2. místo na mistrovství Sportovních klubů, 2. místo v prvoligových závodech vzduchových pistolí. Kulturistika - Pavel Vacek 4. místo na Mistrovství České republiky Rybolovná technika - Lucie Hodíková mistryně České republiky v mušce skisch, mistryně České republiky v disciplíně rybářské znalosti; Eliška Caltová 3. místo na Mistrovství České republiky v mušce skisch a arenberg; Václav Calta mistr České republiky v disciplíně aenberg. Motorismus - Jakub Mrvka vicemistr ČR v MASCOM CUP CARTCROSSU Karate - Eliška Havlová vicemistryně České republiky v karate. Fotbal - Jiří Januška hráč 1. FK Příbram, kapitán reprezentačního týmu ČR do 17 let, účastník kvalifikace na Mistrovství Evropy; Jan Suchan hráč 1. FK Příbram, 2. nejlepší střelec dorostenecké ligy, člen reprezentačního týmu ČR do 18 let; Mužstvo starších žáků FO TJ Tatran Sedlčany vítěz středočeského krajského přeboru. Florbal - Florbalový tým dívek GaSOŠE 5. místo v celostátním finále ČR. Silový čtyřboj, šplh - Družstvo G a SOŠE V životě je velice důležité správně se rozhodnout! O své další budoucnosti rozhodují už někteří žáci pátého ročníku základních škol a všichni žáci devátých tříd. Někdo už od útlého věku ví, co chce dělat, a jde si cílevědomě za svým snem... Ale co ti, kteří nevědí? Není to příliš brzy v patnácti letech se rozhodnout, co budete dělat po zbytek života? Je jedna možnost, jak si toto rozhodování trošku ulehčit, a tou je Den otevřených dveří na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické v Sedlčanech. Dne proběhl na našem gymnáziu Den otevřených dveří. Jako každý rok bylo pro uchazeče připraveno současnými studenty a učiteli několik aktivit, které jsou ukázkou toho, co a jak se na naší škole vyučuje. Pozorování mikroskopem v biologické učebně, výroba obrázků technikou provazotisku ve výtvarné učebně a pokus se vznášejícím se pingpongovým míčkem ve fyzikální učebně. V chemické laboratoři studenti zkoumali, jestli se látkový kapesník, namočený ve vodě a lihu v poměru 1:1, po zapálení vznítí. Zájemci mohli vidět různé prezentace, hosté se dozvěděli, jak je to s výukou cizích jazyků. Třeba i to, že máme v učitelském sboru rodilé mluvčí jak anglického, tak i ruského jazyka. Došlo i na informace o zájmových aktivitách, jako je keramika, pěvecký soubor, sportovní kroužky. Ty jsou bohužel omezeny od letošních povodní. A navíc to vypadá, že tělocvična nebude do konce letošního školního roku opravena, zřejmě tomu na Kraji nepřikládají vysokou prioritu. Během návštěvy naší školy samozřejmě hosté dostávali informace ohledně přijímacího řízení. Na osmileté gymnázium se stále dělají přijímací zkoušky z všeobecných studijních předpokladů. Na čtyřleté gymnázium a na obchodní akademii se přijímá podle průměrů na vysvědčení ze základní školy. Všichni návštěvníci z řad zájemců o naši školu si při odchodu z budovy vylosovali malý dárek. Snad se jim po příjemné atmosféře, která tu ve čtvrtek panovala, zasteskne a podají svou přihlášku právě k nám. Už se na ně těšíme. Andrea Šulcová, sexta 10. místo v silovém čtyřboji v celostátním finále ČR, 6. místo v celostátním finále ve šplhu. EKIDEN - Družstvo GaSOŠE 1. místo na mezinárodním mistrovství Francie v maratónském běhu družstev. Česko se hýbe - Družstvo 1. ZŠ účast žáků v republikovém finále soutěže Česko se hýbe. Upozornění pro prodejce a výrobce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (tzn. pro všechny prodejce tvrdého alkoholu ) Dne nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. V příloze č. 3 živnostenského zákona dochází k rozšíření předmětu podnikání koncesované živnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením), kde se doplňují slova a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů, kteří jsou k oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců ode dne účinnosti zákona 309/2013 Sb., tedy od do (není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady ani platit správní poplatek). Úprava se vztahuje na všechny prodejce lihovin v obchodě, v restauračních zařízeních, v dopravních prostředcích ( 44 živnostenského zákona), např. na kulturních či sportovních akcích. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. S dotazy se obracejte na Obecní živnostenský úřad v Sedlčanech tel , linka 216 nebo a

17 Nedávno jste mohli v Kulturním domě Josefa Suka zhlédnout divadelní představení Dům Bernardy Alby. Jelikož jsem v tomto dramatu sama účinkovala, dovolte mi přiblížit vám, jak představení vznikalo. Je mezi vámi asi mnoho lidí, co mají pocit, že hrát divadlo je naprosto jednoduchá záležitost. Nechte mě tedy, abych vás vyvedla z omylu. Není vůbec snadné hrát divadlo. Když se řekne divadlo, hodně z vás si asi představí nekonečnou zábavu mezitím, co se naučíte pár řádek textu. Všichni vám vycházejí se vším vstříc, všichni se přímo rvou o to, aby mohli hrát ve vaší hře (neboť je to taková zábava) a je zde samozřejmě ten neutuchající zájem ze strany nezúčastněných- stále se někdo ptá, kdy už tedy bude ta premiéra. Nevím, jak je to u jiných divadel, ale u nás to takhle rozhodně neprobíhalo. Začalo to v lednu Teď se možná mnozí z vás diví to vám to vážně trvalo tak dlouho? Ano, skutečně jsme hru nacvičovali asi rok a půl, a za tu dobu jsme se museli vyrovnat s mnoha nesnázemi, které k divadlu patří. Nejtěžší zřejmě bylo sehnat všechny herečky. K zahrání naší hry bylo potřeba 11 žen/dívek. Jak teď už dozajista chápete, přesvědčit takový počet Sokolovská 580, Sedlčany (zadní vchod stejné budovy jako MŠ), petrklic.wordpress.com, tel.: Volná herna Rodinného centra Petrklíč Pondělí, čtvrtek, pátek: 9:00 12:00 Úterý 9:00 17:00 Středa 9:00 14:00 Prostor pro hru dětí s rodiči, relax pro rodiče. Služba hlídání dětí dle předchozí domluvy: 8-15 Možnost svépomocných volnočasových programů: Pokud jste rodič, a něco umíte, a chcete to naučit ostatní, nebo si jen rádi hrajete s ostatními dětmi i dospělými, pak je rodinné centrum pro Vaše nápady včetně těch bláznivých jako stvořené. Volnočasové aktivity: Kurzy pro děti 6-10 let: Páni kluci, Malé velké holky. Angličtina pro nejmenší: pro děti s rodiči. Kurz Studijní kresba Angličtina pro věčné začátečníky Němčina pro více i méně pokročilé Francouzština pro více i méně pokročilé Angličtina pro rodiče Nově připravujeme: Pro děti: výtvarný kroužek pro děti od 3 let, taneční kroužek pro nejmenší od 4 let (středa odpoledne), animák (workshopy výroby animovaného Dům Bernardy Alby aneb Jak se dělá divadlo lidí, aby vám hráli v divadle, není snadné, navíc když ještě musíte vybírat herečky tak, aby se na roli hodily. Bylo to těžké, vlastně to byl asi ten největší problém, který jsme museli řešit. Poslední roli roli babičky- jsme udali až asi měsíc před generálkou a zhluboka jsme si oddechli, když jsme si uvědomili, že už máme obsazené všechny postavy. Další velice náročná a důležitá věc, když se mluví o nacvičování divadelního kusu, jsou zkoušky. Pro nás jako pro čistě ženský kolektiv bylo, přiznejme si to na rovinu, nejtěžší na zkoušky vůbec dorazit. Nejednou se mně osobně stalo, že jsem přišla na zkoušku a zjistila, že se zkouška ruší, protože dorazila méně než polovina hereček, a naopak jsem si vědoma toho, že jsem na spoustě zkoušek chyběla, protože bylo tolik důležitějších věcí na práci... Když se ale sejde dostatečný počet lidí na to, aby se dalo jakž takž zkoušet, přijde na další záludnou činnost tedy na samotné hraní. Centrum Petrklíč nabízí filmu), Checkuj Banksyho (workshopy streetartu a grafitti). Pro dospělé: výtvarné workshopy, relaxační setkání. Pro seniory: jóga 50+, počítačové kurzy, angličtina 3. věku výtvarná setkání pro starší a pokročilé. Informace o volnočasových aktivitách poskytneme na tel Konzultační hodiny Střediska výchovné péče Příbram v PETRKLÍČI Psycholožka, psychoterapeutka PaeDr. Jana Ptáčková a její kolegové jsou tady pro všechny, kdo řeší životní, partnerské, výchovné problémy, nesoulady, konflikty. Konzultace probíhají v konzultační místnosti RC Petrklíč, Sokolovská 580, Sedlčany (zadní vchod budovy MŠ, vstup do místnosti z venku, z terasy). Nabízíme prostor pro hledání řešení problémů pomoc v nelehkých životních situacích pomoc rodičům při výchovných potížích provázení řešením vztahových problémů pomoc v krizových situacích v rodině Ke konzultaci se objednávejte na tel (pí Belková). Poradenství je klientům poskytováno bezplatně. Lednový hokej RŮZNÉ Ztotožnit se natolik se svojí postavou, že víte naprosto přesně, jak říci každou repliku, jak se tvářit v každém momentě, jak se pohybovat po jevišti, je skutečně těžké. Navíc když se vaše postava tak liší od toho, jak se vy chováte ve skutečnosti. O zkouškách se nám často stávalo, že jedna (nebo i více) hereček dostala několika minutový záchvat smíchu bez jasného důvodu. Když se tento důvod objasnil, buď vyvolal nevázané veselí i u ostatních hereček, nebo se dočkal nepochopení. Reakce režiséra v takových chvílích byly také různé, od výbuchu smíchu až po výraz naprostého zmaru a ukončení zkoušky. Mohla bych napsat několik stran o tom, jak se hraje divadlo. Stejně tak asi každý, kdo to někdy zkusil. Ale myslím, že pro nezúčastněného pozorovatele je toto dostačující doklad o tom, jak to v zákulisí divadla vypadá, a někteří méně odvážní se možná po přečtení tohoto článku rozhodli, že hraní není pro ně. Doufám, že jsem takto na nikoho nezapůsobila, protože v závěru bych chtěla poznamenat, že divadlo je sice skutečně dřina, máloco se ale vyrovná tomu pocitu, když stojíte na jevišti a klaníte se nadšenému publiku. Chtěla bych tímto také poděkovat našemu režiséru Pavlu Vopatovi, že přišel s tím šíleným nápadem hrát divadlo, a taky všem, kteří nám pomáhali, na představení se podíleli, či v něm sami účinkovali. Doufám, že to nebylo naposled, co jsme se do toho náročného úkolu pustili. Tereza Pinkasová sexta G a SOŠE Sedlčany PÁ v SG Štětkovice B Tučňáci K. Hora, ve Kačeři Příčovy SK Votice. SO v Huroni Vršovice DSK D. Dušníky, v AHC N. Knín Dublovice, ve Miličín Rumola Petrovice. NE v Draci Mědvědi, v Čerti Křepenice Hrádek, ve SK Votice - Genemusic. PO v Rožmitál Kňovice, ve Ševci N. Knín Novit Neveklov. ST v Čerti Votice Bomba Rovina, ve DSK D. Dušníky Domino. PÁ v SK Votice Huroni Vršovice, ve Kňovice Kačeři Příčovy. SO v Žabáci Solopysky Rožmitál, v Stros Stars, ve Citroen Drásov Genemusic. NE v Olbramovice SG Štětkovice, v Bubák Chlum RB Zvírotice, ve Novit Neveklov Čerti Votice. PO v Tučňáci K. Hora Ševci N. Knín, ve Hrádek SG Štětkovice B. ST v Medvědi Čerti Křepenice, ve Rumola Petrovice Draci. PÁ v Dublovice Miličín, ve Rybníkáři AHC N. Knín. Následovat budou zápasy nadstavbové části dle umístění.

18 RŮZNÉ Odpovědi na otázky, které vás zajímají Zeptali jsme se tajemníka Městského úřadu Sedlčany Ing. Vojtěcha Hlaváčka, zda Město Sedlčany, jako povinný subjekt, uplatňuje nárok na úhradu správních poplatků spojených s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že většina informací, poskytovaných povinným subjektem, na základě uvedeného zákona se uskutečňuje zveřejněním na úřední desce (např. usnesení zastupitelstva, rady, texty obecně závazných vyhlášek, nařízení, výběrová řízení, apod.) a pro případ odpovědí na dílčí žádosti vypracované k předmětu zájmu tazatele (fyzické nebo právnické osoby) jsou většinou v rozsahu několika vět a rámec sdělení nepřekročí formát A4, případně si žadatel sám učiní pouhý opis ze spisu nebo pro případ pořízených kopií se jedná pouze o dva tři listy, či odpověď je vyžádána ústně nebo elektronicky, výkonné orgány územní samosprávy (rozumí se jednotlivé odbory, do jejichž kompetence odpověď spadá) si v souvislosti s náklady na poskytování informací úhradu nežádají. Za poslední dva roky nebyla na náš Úřad podána žádost o poskytnutí informace takového rozsahu, aby byla oprávněná úhrada spojená s vyhledáváním informace, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat či s odesláním informací žadateli, důvodná a racionální. Pokud se týká správních poplatků, uplatňovaných pro případy správních řízení, vedených subjektem práva na základě tohoto zákona, pak Město Sedlčany za poslední období (rozumí se rok 2012 a 2013) žádné takovéto správní řízení nevedlo, tudíž ani žádné správní poplatky nebyly aplikovány. Jak často využívají občané Sedlčan možnosti získání informací vztahujících se k oblasti působnosti Města Sedlčany prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů? Pokud mám hodnotit uzavřené období předchozího roku 2012, na Městský úřad Sedlčany bylo ve smyslu uvedeného zákona podáno celkem deset písemných žádostí, které byly vyřizovány. Mnohem větší počet informací v řádech stovek je občany vyžádáno mimo rámec tohoto zákona, a to prostřednictvím každodenní komunikace verbální, případně elektronické, ale i písemné. Odbory Městského úřadu Sedlčany jsou povinny informace poskytovat i v jiném, legislativou založeném režimu, jako je například správní řád nebo zákon o poskytování informací v oblasti životního prostředí. Je zřejmé, že většina občanů našeho města se k požadovaným informacím dostává mimo režim uvedeného zákona. Tito občané jsou bez problémů obslouženi. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti v režimu zákona o poskytování informací nebylo povinným subjektem v roce 2012 a za uplynulé období roku 2013 vydáno. Rovněž v tomto smyslu a v režimu tohoto zákona nebyla na povinný subjekt podána stížnost. Zákon nám neukládá rozlišovat žadatele na občany města Sedlčany a ty druhé. Takovouto evidenci nad rámec zákona nevedeme. Ovšem za poslední uvažované období roku 2012 a neukončený rok 2013 je zřejmé, že větší počet žádostí, podaných v režimu tohoto zákona, bylo aplikováno subjekty, jejichž adresa trvalého bydliště nebo pro případ právnické osoby její sídlo je mimo územní působnost Města Sedlčany, dokonce i mimo hranice tzv. obce s rozšířenou působností. Nové zázemí pro Hasičský sbor města Sedlčany roste podle plánu. Hrubou stavbu a zastřešení zvládla dodavatelská firma UNIKO Písek, s.r.o do konce roku Výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2014 Poplatek je splatný od 2. ledna do 28. února 2014 v hotovosti v pokladně MěÚ Sedlčany, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet Města. Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1,2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 21 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 Florbalistky gymnázia neměly konkurenci Regiontour 2014 Sedlčansko se zúčastní již po dvacáté mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, v termínu od 16. ledna do 19. ledna Vystavovat budeme na společné ploše 48 m 2 s městem Příbram, pod hlavičkou Středočeského kraje. V roce 2014 bude hlavním tématem stánku Sedlčansko kraj kamenů a osobností. Zmíníme například Josefa Suka, Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, Karla Hynka Máchu, maršálka Radeckého a další. Nebude opomenuta ani cyklistika, turistika, Toulava, výročí 720 let města Sedlčany a další. Slavnostního otevření stánku se zúčastní zástupci z 23 obcí Sdružení obcí Sedlčanska spolu s předsedou svazku ing. Jiřím Burianem a radní města Sedlčany. Na začátku února se Sedlčansko bude prezentovat i na dalším veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Ve dnech 3. a se ve sportovní hale SOU Sedlčany konalo okresní kolo Středoškolských her ve florbalu dívek a chlapců. Obě družstva sedlčanského gymnázia zvítězila v turnaji se suverénní převahou nad ostatními týmy. Snímky přibližují tradiční vánoční Dny řemesel v městském muzeu. O vánoční nadílce potěšilo obyvatele Domova Sedlčany duo Piňa Colada.

20

KULTURNÍ KALENDÁŘ LEDEN 2014. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

KULTURNÍ KALENDÁŘ LEDEN 2014. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany LEDEN 2014 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Jedním z mnoha taháků lednové nabídky sedlčanského kina je české krimi drama Příběh kmotra, inspirované

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. května 2013

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. května 2013 U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. května 2013 192. Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 29.1.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Vladimír Maryška - mluvčí - p. Oldřich Pánek - Ing. Bohdan Soukup. 2) Schválení

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.06.2015 č. 135-6/2015/ZM až 157-6/2015/ZM USNESENÍ č. 135-6/2015/ZM ze dne 22.06.2015 schvaluje Mgr. L. Hubáčka, MBA, M. Budlovského a MUDr. R.

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-48/2016 Datum jednání: 24.08.2016 2) Program jednání (USN-R3-1031/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO HOŘICE nám. Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice ze dne 18.05.2016

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice MĚSTO SEZEMICE VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Den konání jednání: 09. 09. 2014 Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. Z/33/3/2014

Více

KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2013. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2013. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany PROSINEC 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany dlouhodobé akce: do 4. 12. TVÁŘE ZE SVĚTA FILMU A LITERATURY OČIMA MILOŠE FIKEJZE (knihovna)...............

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Příloha č. 01 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: 4. Záměr prodeje poz.p.č.1402/587 o výměře 686m 2 orná půda kat.území Stříbro za účelem

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více