Starosta přivítal prezidenta Chorvatska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starosta přivítal prezidenta Chorvatska"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 4 / 2011 :: vychází duben 2011 neprodejné Starosta přivítal prezidenta Chorvatska Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně 4 ZUŠ Kutná Hora na straně 5 Občanské sdružení Život 90 na straně 7 Soutěž s historickými městy na straně 8 Prezentace v Praze Středa 9. března 2011 se v Kutné Hoře nesla v duchu návštěvy prezidenta Chorvatské republiky a trochu zastínila i druhou významnou událost ve městě v tento den se zde totiž sešli i ředitelé ROPů z celé České republiky na společném jednání. Vraťme se ale k návštěvě národní delegace a doprovodu prezidentského páru Chorvatské republiky J. E. pana Ivo Josipoviče a paní Tatjany Josipovičové. Hosté přijeli do Vlašského dvora za zvuků fanfár kutnohorských trubačů a prezidentský pár uvítal pan starosta Ivo Šanc s manželkou. Program pokračoval v královské audienční síni, kde je očekávali zástupci kutnohorských podnikatelů, společností a institucí společně s novináři. Úvodní přivítání pana starosty nastínilo hostům něco málo z historie i současnosti města a poděkování pana prezidenta jistě zalichotilo všem Kutnohořanům slyšel jsem, že blízko Prahy je město možná ještě krásnější. Po zápisu do městské kroniky a předání darů již následoval přípitek kutnohorským sektem Stanislav a krátké neformální setkání s přítomnými hosty. Chorvatská národní delegace se pak, v doprovodu pana Karla Kühnla, mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v Chorvatské republice a pana Jindřicha Forejta, ředitele odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky, vydala na krátkou prohlídku Vlašského dvora. Ze sídla radnice hosté pokračovali na vyhlídku u kostela sv. Jakuba, kde v předjarním slunečném dni obdivovali nádherné kutnohorské panorama. Uličkou Ruthardskou a Barborskou pomalu přešli do chrámu sv. Barbory. Tam je uvítal pan arciděkan Jan Uhlíř a procházku katedrálou zahájilo krátké varhanní preludium. Po prohlídce následoval přejezd do kostela sv. Jana Nepomuckého, kde byl připraven závěrečný koncert. Prezidentský pár uvítal opět pan starosta, řekl několik slov o historii kostela a představil interpretku. Příjemně vytopený kostel pro hosty, kteří seděli v kabátech se obratem pocitově změnil v ledovou kapli, když vešla křehká harfenistka Jana Boušková v krásné večerní róbě, která ladila s květinovou výzdobou. Všem se zatajil dech a pomalu se nechali unášet nádhernými tóny harfy. Výjimečný zážitek byl umocněn poslední skladbou Smetanovou Vltavou, po které následovaly obdivné ovace a upřímné díky interpretce. Jsem přesvědčena, že většina přítomných si v budoucnu nenechá ujít žádný harfový koncert. Poté prezidentský pár s doprovodem pokračoval přímo na pražské letiště, odkud odlétal ten večer zpět do vlasti. Týdenní příprava návštěvy v úzké spolupráci s odborem Protokolu Kanceláře prezidenta republiky přinesla své ovoce. Všichni zúčastnění byli spokojeni, zazněla slova chvály a poděkování. Na tomto místě chci i já poděkovat za ochotu a pomoc Technickým službám Kutná Hora, s. r. o., Průvodcovské službě Kutná Hora, s. r. o., Vinným sklepům Kutná Hora, s. r. o. a mým kolegům. Eva Hnátková

2 Zprávy z rady města a V únoru zasedala Rada města Kutné Hory dvakrát. Na obou zasedáních se sešla v plném počtu devíti členů. Na zasedání 2. února i 16. února byly projednány záležitosti kanceláře tajemníka, ekonomického odboru, odboru správy majetku, památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy, odboru investic a také záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Úřad práce informuje Na konci měsíce února letošního roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 4022 osob (o 179 méně než před rokem). Celkem se v průběhu měsíce února evidovalo 313 osob. Evidenci ukončilo a vyřazeno bylo 388 osob. Umístě Ekonomický odbor připravil usnesení, která obsahovala mimo jiné návrhy na zřízení věcných břemen pro ČEZ Distribuce a RWE GasNet. Během vystoupení zástupců odboru správy majetku bylo vyhodnoceno výběrové řízení č. 60/10 na prodej bytu Masarykova ul. č. 302/1, přijato bylo usnesení na prodej bytové jednotky č. 1 v domě č. p. 553, ul. Štefánikova. Zhodnocena byla spolupráce se společností BARTH-media, a. s., která na území města provozuje autobusové zastávky. Tato firma se v rámci dříve uzavřené smlouvy o tyto zastávky stará a provádí jejich opravy. Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy a odbor sociálních věcí a zdravotnictví seznámily přítomné s průběhem prvních setkání a jednání komisí pro školství a pro sociální záležitosti. V rámci záležitostí odboru investic se členové rady seznámili s připravovaným záměrem na využití domu č. p. 379 na Palackého náměstí. V celém domě by však nejprve měla proběhnout rozsáhlá rekonstrukce. V oblasti různé informoval starosta Ivo Šanc o tom, že Kutná Hora zvítězila v krajském kole soutěže,,historické město roku. Odměna činila 100 tisíc Kč. Vítěz postupuje do celorepublikového kola, kde odměna pro vítěze činí 1 milion Kč. Starosta dále seznámil členy rady s obsahem jednání s řediteli kutnohorských základních škol, jehož cílem bylo mimo jiné zmapovat technický stav budov jednotlivých ZŠ. Dalším bodem tohoto zasedání bylo i představení a setkání s předsedy komisí, které jmenovala Rada města Kutné Hory. Starosta Ivo Šanc seznámil předsedy s pravomocemi a povinnostmi jednotlivých komisí a krátce nastínil, co rada od jednotlivých komisí v budoucnu očekává Jednání začalo záležitostmi kanceláře tajemníka. Nejprve bylo schváleno doplnění kulturní komise o dalšího člena. Členové rady vyslovili souhlas s připojením se k akci,,hodina Země 2011, která proběhla v březnu 26. od 20,30 hod do 21,30 hod, a obyvatelé města to zaregistrovali tak, že na jednu hodinu bylo vypnuto osvětlení historických památek. Následovaly záležitosti ekonomického odboru. Byla schválena zřízení věcných břemen v k. ú. Sedlec, Kaňk a Perštejnec a to pro ČEZ Distribuce a RWE GasNet. Členové rady byli seznámeni se zápisem z jednání majetkové komise. Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy seznámil se zněním zápisu komise pro TV a sport. Bylo odsouhlaseno zahájení poptávkového řízení na obnovu vnějšího pláště a ohradní zdi Sankturinovského domu, obnovu vnějšího pláště a restaurování srubové konstrukce č. p. 155 na Palackého náměstí a také na restaurování kamenných prvků ve Vlašském dvoře. Členem hodnotící komise bude i místostarosta Karel Koubský. Odbor správy majetku informoval o nutnosti umístit tři skarpové pilíře na pozemku v ul. Pod Hrádkem. Bylo přijato usnesení o uzavření darovací smlouvy ohledně movitých věcí se společností Heineken (areál bývalého pivovaru). Odsouhlasena byla výpůjčka parku pod Vlašským dvorem za účelem pořádání hudebního festivalu Kutnohorská kocábka. Členové rady byli seznámeni se zápisy z jednání komise pro životní prostředí a komise dopravní. no přímo úřadem práce bylo 108 osob. Míra registrované nezaměstnanosti klesla na 9,91 % (před rokem 10,35 %). Evidováno bylo 366 volných míst (před rokem 425). Z našeho města bylo k evidováno 1160 osob, míra nezaměstnanosti 10,25 %. duben 2011 strana 2 Z ÚŘEDNÍ DESKY Pronájem majetku města Nebytové prostory - pronájem: 1) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti č. p v ul. Šultysova, Kutná Hora. Jedná se o místnosti o velikosti 31 m m 2, minimální cena za pronájem místností je 1.000,-- Kč/ m 2 /rok. Dále je možné pronajmout místnosti o velikosti 20 m m m m 2 (chodba). Minimální cena za pronájem těchto místností je 1.000,-Kč/ m 2 /rok a minimální cena za pronájem chodby je 500,- Kč/ m 2 /rok. 2) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti č. p v ul. Šultysova, Kutná Hora. Jedná se o kancelář č. 9 o velikosti 23 m 2, minimální cena za pronájem místností je 1.000,- Kč/ m 2 /rok. 3) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti č. p v ul. Šultysova, Kutná Hora. Jedná se o kancelář č. 6 o velikosti 21 m 2, minimálně cena za pronájem místností je 1.000,- Kč/ m 2 /rok. 4) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v suterénu nemovitosti č. p. 638, ul. Benešova, Kutná Hora o velikosti celkem cca 20 m 2. Minimální cena za pronájem není stanovena. 5) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory garáž u domu č. p. 388, ul. Tylova, Kutná Hora. Minimální cena za pronájem je 350,- Kč/ m 2 /rok. 6) Výběrové řízení č. SN 1/11 na pronájem nebytových prostorů v ul. Vladislavova, č. p. 373, Kutná Hora. Prostory jsou o velikosti cca 114 m 2. Minimální roční cena za pronájem je ,- Kč. Uzávěrka přihlášek je ve hod. 7) Výběrové řízení č. SN 2/11 Následovaly záležitosti odborů RRÚP a investic. Byl projednán záměr na výstavbu azylového domu pro matky s dětmi. Přítomní členové rady vyslovili souhlas se zřízením objektu tohoto typu, jen tak lze aktivně pomoci sociálně slabším občanům. Martin Kremla a Jiří Janál prezentovali záměry odboru investic. V současné době probíhají dva projekty zádlažba HJM a zateplení ZŠ J. Palacha. V další části pak představili připravované projekty, které rozdělili na stavby veřejného typu, byty, dopravu a technickou infrastrukturu. Následně starosta Ivo Šanc seznámil členy rady s pořadím investičních akcí, které se v současné době jeví jako nejaktuálnější. Jde o rekonstrukci sokolovny v Malíně, realizaci bezpečnostních opatření na přechodech pro chodce celkem 24 přechodů, navýšení parkovacích míst před hlavním nádražím ČD v Sedlci, rekonstrukce komunikace Městských sadů. Plánuje se i rekonstrukce komunikace Benešova. Kompletní znění najdete na adrese: Dana Vepřková, členka RM na pronájem nebytových prostorů v ul. Sedlecká č. p. 670, Kutná Hora. Hlavní prostory (sál, jeviště, prostor za jevištěm, foyer) jsou o velikosti cca 194 m 2, kanceláře, sklad, šatna atd. jsou o velikosti cca 214 m 2. Uzávěrka přihlášek je ve hod. Bytové jednotky - pronájem: 1) Výběrové řízení č. SN 03/11 na pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti a výměře cca 133 m 2 v nemovitosti č. p. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora. Vyhlašovací cena minimálního měsíčního nájemného je 7.450,- Kč. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne v hod. 2) Výběrové řízení č. SN 05/11 na pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti a výměře cca 138 m 2 v nemovitosti č. p. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora. Vyhlašovací cena minimálního měsíčního nájemného je 8.200,- Kč. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne ve hod. 3) Výběrové řízení č. SN 04/11 na pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti a výměře cca 97 m 2 v nemovitosti č. p. 170, ul. Šultysova, Kutná Hora. Vyhlašovací cena minimálního měsíčního nájemného je 7.200,- Kč. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne v hod. Celá znění výběrových řízení a záměrů, včetně zvláštních podmínek a termínů prohlídek, jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www. mu.kutnahora.cz. Kontakt: Odbor správy majetku oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora, tel.:

3 Na začátku druhé letošní schůze zastupitelstva se prezentovalo 25 jeho členů, Petr Jurka (TOP 09) a Ladislav Šorčík (Šance pro Kutnou Horu) byli omluveni a dorazili v průběhu jednání. V úvodu vyzval starosta Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu) přítomné, aby minutou ticha uctili památku obětí zemětřesení a tsunami v Japonsku. Náměstí se bouří Blok připomínek občanů patřil zejména obchodníkům z náměstí, kteří adresovali radě města petici, v níž si stěžují na problémy způsobené řešením dopravní situace v centru. Jejich jménem vystoupili Martin Černý a Yvetta Kulhánková, Jitka Zimmermannová naopak duben 2011 strana 3 Zprávy ze zastupitelstva města promluvila za ty občany, kterým situace vyhovuje a došlo k zajímavé výměně názorů. Starosta Šanc v této souvislosti uvedl, že prvním krokem bude jednání s autory petice. To by se mělo konat na přelomu března a dubna. Rozruch kolem bytů Volba přísedících okresního soudu, zápisy z výborů i rozpočtové změny procházely vesměs hladce a velkou většinou hlasů. Mimo jiné byla schválena dotace 850 tisíc korun pro nově vzniklý SK Sršni Kutná Hora, která umožní vykoupení registrací mládežnických hokejistů, jejich soutěží a vybavení od exekučního správce TJ Stadion Kutná Hora. Pouze v otázce prodeje pozemku o rozloze 42 m 2 společnosti ČEZ se Ivo Šalátek (ODS) tázal, co tam bude stát, zda dojde k nové pokládce kabelů a zda byla oslovena komise architektů. Starosta v odpovědi uvedl, že jde o malou trafostanici, pozemek je připlocen k soukromému areálu a samotná stavba projde standardním schvalovacím procesem. Rozruch v sále vyvolalo výběrové řízení na prodej tří bytů, které vyhrála, jako jediný účastník, firma Gastroservis Octárna, s. r. o. Zuzana Moravčíková, Iva Pospíšilová a Jan Cihlář (všichni ČSSD) se spolu s Ivo Šalátkem stavěli ostře proti. Argumentovali nevhodností prodeje bytu právnické osobě, sociálními aspekty celé záležitosti, nutností zajistit bydlení pro mladé rodiny a také tím, že jednatel zmíněné společnosti kandidoval v komunálních volbách za TOP 09. Ivo Šanc reagoval tím, že cena bytů není nijak vysoká, a přesto o ně mladé rodiny zájem neměly. Vedoucí OSM Martin Suchánek upozornil, že jde o doprodej bytů v již privatizovaných domech, místostarosta Karel Koubský (Šance pro Kutnou Horu) dodal, že výběrově řízení bylo vyhlášeno minulou radou, poté opakováno a zájemce nebyl, teprve Kutná Hora se objeví v učebnicích vlastivědy O něco slavnější bude Kutná Hora díky dětem ze Základní školy Žižkov. Ta se totiž zapojila do celorepublikového projektu Vzduchoplavec Kráčmera, který pořádají občanská sdružení Antikomplex a Job ve spolupráci s Českou televizí. Cílem je vytvořit novou učebnici vlastivědy pro třetí a čtvrtý ročník základních škol. Zároveň vznikne také 32 dílů výukového pořadu o minulosti a současnosti měst, jejichž školy se projektu zúčastnily. Zapojení do projektu přináší dětem spoustu nových zážitků, zajímavě a kreativně strávených dní a také spoustu nových informací. Žáci se účastní přednášek a debat s odborníky, navštěvují muzea, archivy, galerie. Sesbírané informace pak použijí při psaní scénáře pro film o Kutné Hoře, v němž si vybraní žáci také zahrají. Pořad se dostane do školního vysílacího okénka České televize v roce V rámci projektu by se děti měly setkávat nejen s odborníky, ale také s pamětníky. A právě v této souvislosti chceme požádat o pomoc i čtenáře Kutnohorských listů. Pokud máte ve svém okolí nějaké pamětníky, historiky, případně sběratele regionálních dokumentů, informací nebo i fotografií s tematikou počátku 20. století, budeme rádi, když nás o nich informujete. Je totiž více než pravděpodobné, že se v kutnohorských a okolních domácnostech mohou nacházet pro nás cenné informace nebo předměty. Za vaši spolupráci předem děkujeme a těšíme se, že se i vy zapojíte alespoň nepřímo do projektu, který zviditelní Kutnou Horu i za hranicemi města. Případné podněty pište prosím na adresu seznam.cz nebo nás kontaktujte na telefonní číslo za Základní školu Žižkov Evžen Pour, 9.C Studenti VOŠ a SPŠ Kutná Hora navštívili Finsko Na základě podpory Národní agentury pro evropské vzdělávací programy se sídlem v Praze se studenti naší školy zapojili do mezinárodního vzdělávacího programu Comenius. Partnery kutnohorské školy jsou: Lyceum Franklina Roosevelta v Remeši (Francie), Lyceum Louise Pasteura v Římě (Itálie) a Lyceum Lukio v Oulu (Finsko). Účelem projektu je výměna zkušeností mezi školami EU v oblasti informačních a komunikačních technologií (ve škole, mimo školu, problematika internetové výuky e-learning, aplikace nových pedagogických instrumentů, atd.). Studenti pro vzájemnou komunikaci využívají moderní komunikační internetové technologie. V rámci projektu vytváří sebeprezentace, prezentace svých národních škol, sestavují společné evropské logo, otázky pro dotazníkové akce, apod.). Poslední lednový týden se zástupci národních škol setkali v severofinském Oulu, kde pokračovali jednak v řešení společných úkolů, jednak v navazování nových přátelství. Finská škola pro účastníky setkání také zorganizovala výlet do přírody na severním polárním kruhu. Zde navštívili vesničku Santa Klause a v nedalekém městě Rovaniemi arktické muzeum. Studenti získali spoustu poznatků z nového prostředí. Finsko je zemí, kde vše na první pohled funguje jak má, možná by mohlo být pro nás inspirací a vzorem. jp & mc nyní se jeden našel. K prodeji prvního bytu usnesení přijato nebylo, neboť pro bylo pouze 13 přítomných (jak se ukázalo, neúmyslnou chybou jednoho zastupitele), pro druhé dva již zvedlo ruku potřebných 14 členů ZM. Naděje pro Neškaredice? Po tomto bodě již vše probíhalo v klidu. Schválena byla mimo jiné změna územního plánu v Neškaredice, kde by měl vyrůst komerční objekt se zaměřením na turistiku a agroturistiku. Zuzana Moravčíková požádala, aby firma, která chce v této části působit, spolupracovala s o. s. Neškaredice, zástupci obou subjektů pak krátce přímo na jednání vystoupili. Po dvou a půl hodinách tak Ivo Šanc mohl poděkovat zastupitelům za aktivní přístup a jednání ukončit. Kompletní usnesení najdete na www. mu.kutnahora.cz. Jindřich Bartoň, člen ZM Benešova ulice je ostuda Už nestačí jen látovat, je zapotřebí kompletní rekonstrukce. Páteřní ulice patřící do správy města je v devastovaném stavu. Všichni to můžeme pocítit na našich tlumičích. Kličkovaná už začíná být nedostačující a některá místa jsou již životu nebezpečná. Město je již dávno připraveno projekčně na kompletní rekonstrukci. V projektu nechybí bezpečnostní prvky a parkovací místa. Jistě jste si již všimli, že pod pseudo asfaltem je položena ještě dlažba. Dnes prodejní komodita či zádlažba v jiné části města. Dále je zapotřebí odkrýt minimálně vrstvu až k inženýrským sítím. Ve spolupráci s jejich vlastníky je nutno provést jejich revitalizaci, aby se nestalo, že za několik měsíců budeme muset řezat nový asfalt například kvůli lokální prasklině ve vodovodním potrubí. Většina takových staveb trvá v příslušné délce komunikace cca 1 měsíc. Období prázdninového volna by bylo záhodno využít. Cenově se projekt bude pohybovat v rozmezí 6 až 7 milionů korun, přičemž veřejná soutěž může cenu výrazně snížit. I když v letošním roce nejsou prostředky na tuto stavbu vyčleněny, nevidím žádný problém rozložit náklady v čase. Letos použít část z položky rezervy města a druhou polovinu částky financovat z úvěrových zdrojů splacených v příštím roce. Jan Cihlář člen Klubu zastupitelů ČSSD

4 Základní umělecká škola Kutná Hora Naše škola nezahálí. Žáci, kteří postoupili z okresních kol se připravují pod vedením svých pedagogů na krajská kola soutěže ZUŠ. Budete mít možnost navštívit několik koncertů a vystoupení, které připravují letošní absolventi od 17 hodin v kostele sv. Jakuba vystoupí akordeonové soubory ZUŠ Kolín a ZUŠ Kutná Hora Vás pozveme od 18 hodin do Tylova divadla na Závěrečný koncert, na kterém vystoupí žáci tanečního oddělení, soubory a orchestry. Svůj samostatný koncert připravují i pěvecké sbory. Aktuální přehled všech našich koncertů a vystoupení naleznete na Při příznivém počasí se některé koncerty uskuteční na novém venkovním pódiu. Prezentaci svých děl připravují také žáci výtvarného oboru, kteří k tomuto účelu využijí i nově vybudované venkovní výstavní prostory. Účastní se také mezinárodní soutěže Egypt očima dětí a soutěže Památky a dědictví měst UNESCO. Vyhlašovatelem této soutěže je město Banská Štiavnica. Od 4. do bude Kutná Hora hostit Mezinárodní hudební festival Kutná Hora, jehož je ZUŠ partnerem. Začátkem měsíce června pozveme zájemce o studium na přijímací pohovory. Na druhou polovinu září se připravuje velký koncert, na kterém v premiéře zazní skladby skladatele Trygve Madsena. Tento norský komponista přislíbil svoji osobní účast. Na podzim tohoto roku Vás také pozveme na již tradiční Koncert učitelů a pro velký ohlas koncertu Vzpomínka na hudbu 30. let připravujeme i další takto tématický koncert, jehož zaměření pro Vás chystáme jako překvapení. Doufáme, že si z naší pestré nabídky vyberete a i nadále se s Vámi budeme setkávat na kulturních akcích, které pro Vás Základní umělecká škola Kutná Hora připraví. Kateřina Škarková duben 2011 strana 4 Jak to vidí starosta V y u ž i j i př í le ž itost i a v rychlosti zareaguji na článek Ing. Cihláře ve sloupku vyhrazeném pro radniční opozici. Není pochyb o tom, že Benešova ulice je ostudou města, podobně jako je stav silnic v naší zemi ostudou politiků a nebezpečím pro automobilisty a cestující. Není také pochyb o tom, že opozice má právo kritizovat nedostatky. Je také logické, že opozice zpravidla nemá tolik informací, jako má vedení radnice nebo rada města. A to se ukázalo v tomto případě. Kde je tedy problém? Ing. Cihlář píše, že město je již dávno projekčně připraveno na kompletní rekonstrukci. A to je nesprávná informace. Důkladně jsme si věc ověřili již před několika týdny a zjistili jsme, že na městském úřadě žádný takový projekt k dispozici není. Autor opozičního sloupku podává informaci v tom smyslu, že vedení radnice nebo městský úřad v tomto případu nic nečiní. To rovněž není pravda. Kdyby se nás autor zeptal, dozvěděl by se, že generální opravu již několik týdnů připravujeme. Pro- tože projekt neexistuje, začínáme akci připravovat skoro od samého počátku. K dispozici je pouze několik dílčích technických podkladů týkajících se části inženýrských sítí. Nechali jsme si rovněž udělat neoficiální předběžný odhad nákladů. Ten nezávazně vychází přibližně na 10 mil. Kč. Ověřili jsme si i provizorní řešení, kterým je oprava děr a výtluků rychlou a levnou novou vysokoteplotní technologií. Před několika dny nám výsledky takové opravy předvedl starosta Poděbrad. Technologie je zajímavá, výsledek vůbec nevypadá špatně, ale v případě Benešovy ulice opravdu dáme přednost dlouhodobému a důkladnému řešení. Financování této opravy může vypadat přibližně tak, jak uvádí Ing. Cihlář. Problém je v načasování akce. Musíme samozřejmě postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, tedy vypsat a vyhodnotit soutěž na projektanta a na dodavatele. Chystáme se rovněž ucházet se o dotaci z Regionálního operačního programu. V blízké době by měl kraj publikovat výzvu na opravy místních komunikací. Lze konstatovat, že v letních měsících bychom skutečně měli opravu stihnout. Ivo Šanc, starosta města Zajímavé akce v regionu Kolín: hod. Austrálie Křížem krážem - Zimní putování po červeném kontinentu. Velkoplošná panoramatická live- -diashow Leoše Šimánka. Městský společenský dům, Zámecká 109 Více na Kolín: : Mezinárodní den památek a historických sídel Kostýmovaná prohlídka památek s vyprávěním o životě kolínských měšťanů. Více na Poděbrady: Zahájení motocyklové sezony Nechte se oslnit naleštěnou krásou strojů Harley Davidson. Tradiční příjezd hlavní kolony motocyklů na Lázeňskou kolonádu následuje přehlídkou choperů. Bohatý doprovodný program.

5 duben 2011 strana 5 Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Představujeme vám Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou. Jedná se o neziskovou organizaci, která nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům sociálně aktivizační služby. Tyto projekty poskytujeme nejen v Kutné Hoře a nejbližším okolí, ale i v dalších městech a obcích naší republiky. V současné době je naše působnost v pěti krajích, další mají o naše služby zájem. Nosným programem je tísňová péče služba pro seniory a zdravotně postižené občany. Služba je vhodná především pro osaměle žijící spoluobčany, kteří mají zdravotní potíže a jejichž příbuzní a známí s nimi nemohou být v denním kontaktu. Jedná se o nepřetržitou telefonickou službu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Klient nosí při sobě tlačítko velikosti krabičky od zápalek, které mu umožní při krizové situaci z kteréhokoliv místa v bytě spojení s operátorkou Života 90. Pracovnice dispečinku jsou kvalifikované zdravotní sestry, které okamžitě zorganizují potřebnou odbornou pomoc. Někdy stačí jen poradit po telefonu, jindy je nutné přivolat lékaře, hasiče, elektrikáře, policii apod. Podle situace se vysílají současně ke klientovi strážníci městské policie nebo kontaktní osoby, které umožní přístup ke klientovi. Systém současně sleduje pohyb klienta v bytě. Pokud se v nastaveném časovém pásmu dotyčný nepohybuje, zařízení o této změně informuje dispečerky. Zabezpečovací zařízení umí též hlídat byt klienta proti nezvaným návštěvníkům. V roce 2010 zaregistrovaly operátorky a následně vyslaly Zdravotnickou záchrannou službu, městskou polici nebo kontaktní osoby ke 148 případům. V jakých situacích pomáhá tísňová péče klientům? 1) při náhlém zhoršení zdravotního stavu 2) pokud upadnou a nemohou vstát 3) při požáru, úniku plynu, výpadku elektrické energie 4) při napadení v bytě 5) nemohou sami otevřít dveře 6) nemohou si vzpomenout na důležitá telefonní čísla 7) při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci Jaké další služby poskytuje tísňová péče? 1) obecné zdravotní a sociální poradenství 2) prosazování práv a oprávněných zájmů klienta 3) zprostředkování kontaktu s rodinou 4) pomoc při jednání s úřady 5) pomoc při zajišťování případných sociálních dávek 6) zprostředkování návazných služeb 7) informační centrum pro seniory a zdravotně postižené občany 8) bezplatné měření krevního tlaku Cílem tísňové péče je udržet staré a zdravotně postižené osoby co nejdéle v jejich vlastním sociálním prostředí, na které jsou zvyklí. Za- jistit pocit bezpečí a jistoty, a to nejen klientům ale i jejich rodinným příslušníkům. Zůstat co nejdéle v domácím prostředí a vědět, že v případě nouze vám někdo pomůže, je pro klienty nesmírně důležité. O tom, že je služba určena pro širokou veřejnost, svědčí skutečnost, že nejstarší klientce je 97 let, nejmladší 28 let. Průměrný věk současné klientely je 81 let. Tísňovou péči poskytujeme z větších měst v Kutné Hoře, Čáslavi, Kolíně, Zruči nad Sázavou, Kralupech nad Vltavou, Svitavách, Táboře, Turnově, Českém Brodě, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou a menších obcích těchto re- gionů. Zájem v současné době projevily Sezimovo Ústí, Domažlice a Litomyšl. Z aktivizačních programů nabízíme našim členům: 1) přednášky zaměřené na tísňovou péči, zdravotnictví a cestování 2) společensko kulturní akce setkání seniorů 3) v oblasti vzdělávání - kurzy na počítači, pro začátečníky i pokročilé 4) poznávací autobusové zájezdy 5) návštěva Národního divadla u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Aktivizační programy by se neobešly bez dobrovolných pracovníků, kteří pomáhají při organizaci jednotlivých akcí, zajišťují přátelské návštěvy a blahopřání jubilantům při příležitosti významného životního jubilea. Veškeré informace o činnosti Občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou se dozvíte na informačním centru Benešova 649, Kutná Hora, webových stránkách nebo na telefonních číslech , , Zdeněk Jelínek Vítání občánků V pondělí 14. března 2011 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Klára Šimčíková, Adina Česalová, Eliška Hyková, Jakub Dušek, Štěpán Beck, Ivana Zemanová, Lucie Maurerová, Vojtěch Růžička, Ella Navrátilová, Max Štolba, Dominika Lejsková, Pavel Málek, Dušan Čábelka, Lucie Hájková, Ema Pokorná, Barbora Marešová a František Šedivec. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství.

6 O Velikonocích duben 2011 strana 6 Ve druhé polovině 2. století se rozhořel takzvaný spor o Velikonoce - vnitrocírkevní kontraverze o to, zda se Velikonoce mají bez ohledu na den v týdnu slavit v den úplňku prvního jarního měsíce (v židovském lunárním kalendáři to bylo vždy 14. nissanu - dubna), nebo až v neděli následující po prvním jarním úplňku. Ve sporu se silně angažoval také jistý Polykarp ze Smyrny, pozdější mučedník. Rozhodnutí padlo na všeobecném koncilu v Niceji roku 325 a to ve prospěch nedělního slavení. Velikonoce začaly putovat kalendářem a spolu s nimi celá řada dalších církevních i světských slavností, mimo jiné také tradiční Sedlecká pouť. Datum Velikonoc se mění, obsah zůstává, alespoň pro křesťany, stejný. Každoročně si o Velikonocích připomínají smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Základní událost křesťanství je nejen připomínána, ale v rovině víry také zpřítomňována a znovu prožívána. Prožívání a zpřítomnění se neděje automaticky, nýbrž vyžaduje náležitou dispozici. Katolíci se ke slavení Velikonoc po čtyřicet dní připravují modlitbou, almužnou a půstem, třemi základními prvky pokání. Tyto prvky reprezentují tři vztahy spolukonstitující člověka modlitba reprezentuje vztah k Bohu, almužna vztah k bližnímu a půst vztah k sobě. Po čtyřicetidenní formaci prožívají křesťané soustředěně velikonoční události; přijímají pozvání do večeřadla, pokouší se bdít v Getsemanech, s pláčem doprovázejí Ježíše na Golgotu, ve společnosti apoštolů zakoušejí bezútěšnou prázdnotu Bílé soboty, aby se spolu s nimi a se ženami spěchajícími ke hrobu v neděli radovali z prázdného hrobu a poznání, že Ježíš byl opravdu vzkříšen. Proč to všechno? Proč se permanentně neradovat a neslavit? Bez postů a sebezáporů, bez připomínek bolestného a zahanbujícího? Nemají nakonec pravdu ti, kteří obviňují křesťanství z touhy zkazit lidem každé potěšení? Odpovědí může být třeba zmiňovaný biskup Polykarp. I když byl skálopevně přesvědčen o správném datu slavení Velikonoc, choval se vůči těm, kdo jeho názor nesdíleli, laskavě, korektně a smířlivě. Když však šlo o zneužití moci postavené do služeb zla, byl naprosto nesmiřitelný a to až po oběť vlastního života. Komu chybí zkušenost postu, stěží dokáže plně docenit hojnost. Na pozadí smutku je radost opravdovější. Vyhýbání se obtížím vede ke ztrátě schopnosti rozlišit dobré Pohár mladých nadějí Za účasti sedmdesáti startujících se v neděli 6. března uskutečnil na kutnohorské kuželně 6. turnaj Poháru mladých nadějí. Prim hráli nejmladší kuželkáři - bez vymezení kategorií nejlepšího výkonu dosáhl mladší žák Daniel Aujezdský z KK Loko Tábor 287 poražených kuželek, na druhém místě o pouhé dvě kuželky se umístila mladší žákyně Tereza Chlumská z SK Kosmonosy, o další dvě kuželky pak na třetím místě skončil starší žák Filip Bajer ze stejného oddílu SK Kosmonosy a na čtvrtém místě výkonem 269 poražených kuželek se umístil opět mladší žák - kutnohorský Vojta Kosina. Další náš zástupce Kryštof Hartman obsadil v kategorii mladších žáků z celkového počtu dvaceti startujících 12. místo. od zlého, zásadní od nedůležitého. Křesťané o Velikonocích pláčí i radují se jednoduše proto, že život přináší smích i slzy. Je marné a pošetilé pokoušet se to ignorovat. Přeji všem požehnané Velikonoce. P. Tobek V kategorii starších dívek byla nejlepší Tereza Buďová z TJ Nového Města na Moravě výkonem 257 poražených kuželek. Svého premiérového vystoupení v dresu TJ Sparta Kutná Hora se naše Karolína Helceletová a Daniela Dolejší zhostily velmi úspěšně a z celkového počtu 19 startujících se umístily na velmi hezkém 8. a 9. místě. Děkujeme všem zúčastněným hráčům za předvedené výkony a za napínavou podívanou, členům pořadatelského oddílu za přípravu kuželny na tuto soutěž a za bezchybnou organizaci, rozhodčím za perfektní řízení soutěže a těšíme se na další sportovní akce na naší kuželně. Jiří Halfar, předseda oddílu kuželek TJ Sparta Kutná Hora

7 S d r u ž e n í h i s t o r i c k ýc h sídel Čech, Moravy a Slezska připravilo pro milovníky památek, galerií, muzeí, festivalů a městských slavností nabídku strávit dovolenou doma, tedy v České republice. Kutná Hora se aktivně do tohoto projektu zapojila a v informačním centru již na zájemce o historii čekají brožury vydané právě díky projektu realizovanému v rámci programu IOP. Pokud Vás nabídka zaujme, strávíte nejen příjemnou dovolenou nebo si uděláte hezký víkendový výlet, ale můžete se i zapojit do naší soutěže a tak vyhrát některou z cen. Podrobnosti naleznete v brožurách projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska jasně označených heslem SOUTĚŽ nebo na stránkách Pravidla soutěže 1. Přihlášení do soutěže proběhne tím, že vyplníte identifikační údaje, které znemožní použití soutěžní brožury tzv. cestovní knížky jinou osobou. 2. Potvrzení o návštěvě daného regionu se uskuteční tím, že si účastník soutěže nechá potvrdit ve své cestovní knížce přítomnost v regionu na informačním centru jednoho z uvedených měst Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Klášterec n. O., Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk. 3. Informační centrum Vám potvrdí účast na akci v regionu razítkem do Vaší cestovní knížky a uvede datum návštěvy. 4. Do losování budou zařazeni ti soutěžící, kteří v průběhu roku 2011 získají razítko alespoň pěti výše uvedených informačních středisek s tím, duben 2011 strana 7 Pojďte s námi poznávat historická města a vyhrajte že nejméně jedno toto město navštíví v tzv. TOP týdnu. 5. TOP týdny jsou spojeny s pořádáním zajímavých kulturních akcí ve výše uvedených městech. 6. Podrobnosti o těchto 14 městech najdete na dalších stránkách naší soutěžní brožury, kde jsou také uvedeny termíny konání TOP týdnů ve městech a adresa informačního střediska. 7. Na posledních stránkách soutěžní brožury je místo pro razítka jednotlivých informačních center, která vyplní i datum Vaší návštěvy. 8. Oddělte perforované stránky a zašlete je na adresu sekretariátu SHS ČMS a to do 31. prosince Adresu najdete v brožuře. 9. V lednu 2012 proběhne losování za účasti notáře. 10. Vítězové (5 vylosovaných) získají poukaz v hodnotě Kč na ubytování v jednom z výše uvedených měst. Dalších 5 vylosovaných získává věcné ceny (každá v hodnotě Kč). 11. Bude vylosována i tzv. prémiová cena. Do losování budou zařazeni účastníci, kteří získali během roku 2011 nejvíce razítek. K poukazu v hodnotě Kč na ubytování získává vylosovaný pozvánku na slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, které se každoročně koná v dubnu v Praze na Pražském hradě. 12. Všichni vítězové dostanou zdarma vstupenku na veletrh Holiday World 2012 v Praze, který se pravidelně koná v únoru. Zde jim budou předány ceny. 13. Podrobnosti naleznete na webových stránkách 14. Soutěž bude probíhat od ledna 2011 do prosince V případě zájmu bude soutěž opakována další roky. Eva Hnátková Kurzy bruslení pomalu končí, již v září se opět rozjedou Kurzy bruslení pro děti ve věku od 4 do 7 let v doprovodu rodičů pořádané TJ Stadion Kutná Hora navštěvovalo tuto zimní sezonu kolem padesáti zájemců. Výcvik zahajujeme vždy v září a trvá až do konce sezony, což je do února či března. Na zimním stadionu se scházíme obvykle třikrát týdně a to v úterý, středu a sobotu, uvedl vedoucí instruktor Jiří Kopecký. Některé děti se tu na brusle postaví vůbec poprvé. K dispozici jsou hrazdičky, které jim pomáhají udržet stabilitu, než se rozjezdí. Pod vedením zkušených instruktorů probíhá základní výcvik, jehož součástí je naučit se správnou techniku bruslení, bezpečně brzdit, zatáčet i jezdit pozadu. Našim hlavním cílem je vytvořit pevnou základnu pro hokej, přesto jsou kurzy otevřeny jak pro chlapce, tak i pro dívky, konstatoval Kopecký s tím, že nezáleží na tom, jestli se budou chtít dál věnovat vážněji hokeji. Prioritou je, že se naučí bruslit. Další kurz bude zahájen v září Děti získají permanentku, která jim po celou dobu umožňuje vstup na zimní stadion při veřejném bruslení. Bližší informace zájemci získají na u či telefonním čísle pra-

8 Prezentace v Praze V rámci HOLIDAY WORLD 2011 se představilo téměř 700 vystavovatelů zhruba z padesátky zemí světa. Mezi tradičními vystavovateli se prezentovaly i exotické destinace, jako například Thajsko, Kuba, Indonésie, Sýrie, Izrael a další. Svou premiéru na veletrhu HOLIDAY WORLD letos absolvovali mimo jiné i destinace Vietnam, Filipíny, či Senegal. Partnerskou zemí veletrhu Holiday World 2011 bylo po téměř deseti letech Slovensko. Turistiská destinace Kutná Hora a okolí se prostřednictvím Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o. na veletrhu prezentovala v levém křídle Průmyslového paláce ve společném stánku se sdružením České dědictví UNESCO. Ze strany návštěvníků byl na stánku Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o. největší zájem o novinky pro nadcházející sezónu, nabídku kulturních akcí, možnosti ubytování, dopravní možnosti v rámci Kutné Hory i jejího okolí, balíčky pro organizované zájezdy, včetně školních. Dále návštěvníky zajímal stav chrámu sv. Barbory, stav expozice Muzea alchymie, ptali se na možnosti cyklistiky v destinaci, ubytování a program pro rodiny s dětmi. Zajímali se o aktuální výstavy v Galerii Středočeského kraje a dotazovali se také na avizovanou výstavu Damiena Hirsta. duben 2011 strana 8 Basketbal Oznamujeme všem příznivcům košíkové v Kutné Hoře, že se dne uskuteční přátelské utkání bývalých hráčů BC Kutná Hora Hotel Mědínek s bývalými hráči Světový den vody Dne 22. března se již od roku 1992 slaví Světový den vody. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma Voda pro města. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s., Kutná Hora se jako každoročně k těmto oslavám připojuje. Po loňské výtvarné soutěži pro žáky základních škol se letos podíváme do Čáslavi na histo- Ve Středisku rané péče při OCH v Kutné Hoře i nadále probíhají Montessori lekce. Cílem Montessori pedagogiky je pomocí individuálního přístupu, vhodných metodických postupů a nabídky speciálních pomůcek dosáhnout přirozeného vývoje dítěte, jeho samostatnosti a nezávislosti. Ze strany odborné veřejnosti bylo vzneseno několik dotazů k možnosti získání certifikátu pro průvodce po Kutné Hoře a jejích památkách. I tentokrát stánek Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o. návštěvníci vnímali jako reprezentanta celé turistické destinace Kutná Hora a okolí, jelikož se dožadovali informací o dalších atraktivitách a městech v okolí města Kutná Hora. Především se dotazovali na NZM Kačina, město Čáslav, Malešov, Žleby, Zbraslavice. Objevovaly se však i dotazy na další města a oblasti mimo turistickou destinaci Kutná Hora a okolí, návštěvníci evidentně postrádali expozici Středočeského kraje a jeho jednotlivých regionů. Návštěvníci velmi ocenili propagační materiály města Kolína, Kouřimi a Čáslavi, které Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. v rámci expozice turistické destinace Kutná Hora a okolí také poskytovala. Návštěvníci projevili spokojenost s portfoliem nabízených propagačních materiálů, propagačních předmětů. V rámci expozice turistické destinace Kutná Hora a okolí mohli návštěvníci také ochutnat kutnohorské víno. Klienti velmi ocenili předem sestavené pakety informací, které zástupci Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o. distribuovali. Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. Dynamo Kutná Hora. Utkání se koná v basketbalové hale na Žižkově od 14 hodin. Přijďte si společně zavzpomínat a povzbudit oba týmy. Jiří Vaněk rii čáslavského vodovodu. Setkání k oslavám Světového dne vody pořádá společnost ve čtvrtek 7. dubna 2011 od 17 hodin v restauraci V pivovaru na Žacké ulici v Čáslavi. K příjemné pohodě zahrají kutnohorští Brzdaři. Těšíme se na účast nejen odborníků z řad vodního hospodářství, ale i široké veřejnosti. Pomoz mi, abych to dokázal sám SMYSLOVÝ MATERIÁL Speciální pomůcky ke tříbení smyslů, které jsou uspořádány podle fyzikálních vlastností jako je váha, barva, zvuk, tvar. ŘEČ Pomáhá dítěti formulovat myšlenky a sdělovat je srozumitelným způsobem ostatním, rozšiřuje slovní zásobu, koordinaci oka ruky a učí základům čtení a psaní. Metodika práce se dělí na: CVIČENÍ PRAKTICKÉHO ŽIVOTA Rozvíjí pohybové dovednosti dětí, vede ke koordinaci pohybů, samostatnosti a sebeovládání. MATEMATIKA Dítě má možnost vytvořit si první představy o množství, jeho číselném vyjádření a seznámit se se základními početními úkony. Lekce probíhají v prostorách SRP, v úterý a čtvrtek hod. Bližší informace na tel Marie Teplá, montessori terapeutka

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 14. 10. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 713/2015/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 23. 1. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA LESY V ZEMÍCH EU

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA LESY V ZEMÍCH EU BRK-01-2009-06P př.1 SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA LESY V ZEMÍCH EU 22.6.2009 Podrobný rozpis akce včetně minutovníku Cílem dokumentu je podrobně popsat program celé akce dle jednotlivých dnů. Jednotlivé

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Z á p i s. z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od hod.

Z á p i s. z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od hod. Z á p i s z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 12. 2012 od 13 00 hod. v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové v zasedací

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 1. jednání ustavující schůze školské rady při Základní škole T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice

Zápis z 1. jednání ustavující schůze školské rady při Základní škole T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice Zápis z 1. jednání ustavující schůze školské rady při Základní škole T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice Datum a místo konání : 17.12.2015, Základní škola T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice,

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing.

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing. 1 Zápis č. 6/2014 z VI. volebního období zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice z veřejného zasedání konaného dne 25.9.2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013)

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Český návštěvník Celkový počet respondentů v daném období: 507 1. Ze kterého kraje v České republice pocházíte? Z hlediska struktury návštěvnosti

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 13 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 11. 4. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Mgr. Petr Kouba Mgr. Ivana Grigárková Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Hlasování 5 pro 0 proti 0 zdržel se schváleno.

Hlasování 5 pro 0 proti 0 zdržel se schváleno. Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 5. 10. 2016 konaného v budově Knihovny v Městečku č. p. 121 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-16-2015 Termín jednání 18. května 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více