Starosta přivítal prezidenta Chorvatska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starosta přivítal prezidenta Chorvatska"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 4 / 2011 :: vychází duben 2011 neprodejné Starosta přivítal prezidenta Chorvatska Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně 4 ZUŠ Kutná Hora na straně 5 Občanské sdružení Život 90 na straně 7 Soutěž s historickými městy na straně 8 Prezentace v Praze Středa 9. března 2011 se v Kutné Hoře nesla v duchu návštěvy prezidenta Chorvatské republiky a trochu zastínila i druhou významnou událost ve městě v tento den se zde totiž sešli i ředitelé ROPů z celé České republiky na společném jednání. Vraťme se ale k návštěvě národní delegace a doprovodu prezidentského páru Chorvatské republiky J. E. pana Ivo Josipoviče a paní Tatjany Josipovičové. Hosté přijeli do Vlašského dvora za zvuků fanfár kutnohorských trubačů a prezidentský pár uvítal pan starosta Ivo Šanc s manželkou. Program pokračoval v královské audienční síni, kde je očekávali zástupci kutnohorských podnikatelů, společností a institucí společně s novináři. Úvodní přivítání pana starosty nastínilo hostům něco málo z historie i současnosti města a poděkování pana prezidenta jistě zalichotilo všem Kutnohořanům slyšel jsem, že blízko Prahy je město možná ještě krásnější. Po zápisu do městské kroniky a předání darů již následoval přípitek kutnohorským sektem Stanislav a krátké neformální setkání s přítomnými hosty. Chorvatská národní delegace se pak, v doprovodu pana Karla Kühnla, mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v Chorvatské republice a pana Jindřicha Forejta, ředitele odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky, vydala na krátkou prohlídku Vlašského dvora. Ze sídla radnice hosté pokračovali na vyhlídku u kostela sv. Jakuba, kde v předjarním slunečném dni obdivovali nádherné kutnohorské panorama. Uličkou Ruthardskou a Barborskou pomalu přešli do chrámu sv. Barbory. Tam je uvítal pan arciděkan Jan Uhlíř a procházku katedrálou zahájilo krátké varhanní preludium. Po prohlídce následoval přejezd do kostela sv. Jana Nepomuckého, kde byl připraven závěrečný koncert. Prezidentský pár uvítal opět pan starosta, řekl několik slov o historii kostela a představil interpretku. Příjemně vytopený kostel pro hosty, kteří seděli v kabátech se obratem pocitově změnil v ledovou kapli, když vešla křehká harfenistka Jana Boušková v krásné večerní róbě, která ladila s květinovou výzdobou. Všem se zatajil dech a pomalu se nechali unášet nádhernými tóny harfy. Výjimečný zážitek byl umocněn poslední skladbou Smetanovou Vltavou, po které následovaly obdivné ovace a upřímné díky interpretce. Jsem přesvědčena, že většina přítomných si v budoucnu nenechá ujít žádný harfový koncert. Poté prezidentský pár s doprovodem pokračoval přímo na pražské letiště, odkud odlétal ten večer zpět do vlasti. Týdenní příprava návštěvy v úzké spolupráci s odborem Protokolu Kanceláře prezidenta republiky přinesla své ovoce. Všichni zúčastnění byli spokojeni, zazněla slova chvály a poděkování. Na tomto místě chci i já poděkovat za ochotu a pomoc Technickým službám Kutná Hora, s. r. o., Průvodcovské službě Kutná Hora, s. r. o., Vinným sklepům Kutná Hora, s. r. o. a mým kolegům. Eva Hnátková

2 Zprávy z rady města a V únoru zasedala Rada města Kutné Hory dvakrát. Na obou zasedáních se sešla v plném počtu devíti členů. Na zasedání 2. února i 16. února byly projednány záležitosti kanceláře tajemníka, ekonomického odboru, odboru správy majetku, památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy, odboru investic a také záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Úřad práce informuje Na konci měsíce února letošního roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 4022 osob (o 179 méně než před rokem). Celkem se v průběhu měsíce února evidovalo 313 osob. Evidenci ukončilo a vyřazeno bylo 388 osob. Umístě Ekonomický odbor připravil usnesení, která obsahovala mimo jiné návrhy na zřízení věcných břemen pro ČEZ Distribuce a RWE GasNet. Během vystoupení zástupců odboru správy majetku bylo vyhodnoceno výběrové řízení č. 60/10 na prodej bytu Masarykova ul. č. 302/1, přijato bylo usnesení na prodej bytové jednotky č. 1 v domě č. p. 553, ul. Štefánikova. Zhodnocena byla spolupráce se společností BARTH-media, a. s., která na území města provozuje autobusové zastávky. Tato firma se v rámci dříve uzavřené smlouvy o tyto zastávky stará a provádí jejich opravy. Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy a odbor sociálních věcí a zdravotnictví seznámily přítomné s průběhem prvních setkání a jednání komisí pro školství a pro sociální záležitosti. V rámci záležitostí odboru investic se členové rady seznámili s připravovaným záměrem na využití domu č. p. 379 na Palackého náměstí. V celém domě by však nejprve měla proběhnout rozsáhlá rekonstrukce. V oblasti různé informoval starosta Ivo Šanc o tom, že Kutná Hora zvítězila v krajském kole soutěže,,historické město roku. Odměna činila 100 tisíc Kč. Vítěz postupuje do celorepublikového kola, kde odměna pro vítěze činí 1 milion Kč. Starosta dále seznámil členy rady s obsahem jednání s řediteli kutnohorských základních škol, jehož cílem bylo mimo jiné zmapovat technický stav budov jednotlivých ZŠ. Dalším bodem tohoto zasedání bylo i představení a setkání s předsedy komisí, které jmenovala Rada města Kutné Hory. Starosta Ivo Šanc seznámil předsedy s pravomocemi a povinnostmi jednotlivých komisí a krátce nastínil, co rada od jednotlivých komisí v budoucnu očekává Jednání začalo záležitostmi kanceláře tajemníka. Nejprve bylo schváleno doplnění kulturní komise o dalšího člena. Členové rady vyslovili souhlas s připojením se k akci,,hodina Země 2011, která proběhla v březnu 26. od 20,30 hod do 21,30 hod, a obyvatelé města to zaregistrovali tak, že na jednu hodinu bylo vypnuto osvětlení historických památek. Následovaly záležitosti ekonomického odboru. Byla schválena zřízení věcných břemen v k. ú. Sedlec, Kaňk a Perštejnec a to pro ČEZ Distribuce a RWE GasNet. Členové rady byli seznámeni se zápisem z jednání majetkové komise. Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy seznámil se zněním zápisu komise pro TV a sport. Bylo odsouhlaseno zahájení poptávkového řízení na obnovu vnějšího pláště a ohradní zdi Sankturinovského domu, obnovu vnějšího pláště a restaurování srubové konstrukce č. p. 155 na Palackého náměstí a také na restaurování kamenných prvků ve Vlašském dvoře. Členem hodnotící komise bude i místostarosta Karel Koubský. Odbor správy majetku informoval o nutnosti umístit tři skarpové pilíře na pozemku v ul. Pod Hrádkem. Bylo přijato usnesení o uzavření darovací smlouvy ohledně movitých věcí se společností Heineken (areál bývalého pivovaru). Odsouhlasena byla výpůjčka parku pod Vlašským dvorem za účelem pořádání hudebního festivalu Kutnohorská kocábka. Členové rady byli seznámeni se zápisy z jednání komise pro životní prostředí a komise dopravní. no přímo úřadem práce bylo 108 osob. Míra registrované nezaměstnanosti klesla na 9,91 % (před rokem 10,35 %). Evidováno bylo 366 volných míst (před rokem 425). Z našeho města bylo k evidováno 1160 osob, míra nezaměstnanosti 10,25 %. duben 2011 strana 2 Z ÚŘEDNÍ DESKY Pronájem majetku města Nebytové prostory - pronájem: 1) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti č. p v ul. Šultysova, Kutná Hora. Jedná se o místnosti o velikosti 31 m m 2, minimální cena za pronájem místností je 1.000,-- Kč/ m 2 /rok. Dále je možné pronajmout místnosti o velikosti 20 m m m m 2 (chodba). Minimální cena za pronájem těchto místností je 1.000,-Kč/ m 2 /rok a minimální cena za pronájem chodby je 500,- Kč/ m 2 /rok. 2) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti č. p v ul. Šultysova, Kutná Hora. Jedná se o kancelář č. 9 o velikosti 23 m 2, minimální cena za pronájem místností je 1.000,- Kč/ m 2 /rok. 3) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti č. p v ul. Šultysova, Kutná Hora. Jedná se o kancelář č. 6 o velikosti 21 m 2, minimálně cena za pronájem místností je 1.000,- Kč/ m 2 /rok. 4) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v suterénu nemovitosti č. p. 638, ul. Benešova, Kutná Hora o velikosti celkem cca 20 m 2. Minimální cena za pronájem není stanovena. 5) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory garáž u domu č. p. 388, ul. Tylova, Kutná Hora. Minimální cena za pronájem je 350,- Kč/ m 2 /rok. 6) Výběrové řízení č. SN 1/11 na pronájem nebytových prostorů v ul. Vladislavova, č. p. 373, Kutná Hora. Prostory jsou o velikosti cca 114 m 2. Minimální roční cena za pronájem je ,- Kč. Uzávěrka přihlášek je ve hod. 7) Výběrové řízení č. SN 2/11 Následovaly záležitosti odborů RRÚP a investic. Byl projednán záměr na výstavbu azylového domu pro matky s dětmi. Přítomní členové rady vyslovili souhlas se zřízením objektu tohoto typu, jen tak lze aktivně pomoci sociálně slabším občanům. Martin Kremla a Jiří Janál prezentovali záměry odboru investic. V současné době probíhají dva projekty zádlažba HJM a zateplení ZŠ J. Palacha. V další části pak představili připravované projekty, které rozdělili na stavby veřejného typu, byty, dopravu a technickou infrastrukturu. Následně starosta Ivo Šanc seznámil členy rady s pořadím investičních akcí, které se v současné době jeví jako nejaktuálnější. Jde o rekonstrukci sokolovny v Malíně, realizaci bezpečnostních opatření na přechodech pro chodce celkem 24 přechodů, navýšení parkovacích míst před hlavním nádražím ČD v Sedlci, rekonstrukce komunikace Městských sadů. Plánuje se i rekonstrukce komunikace Benešova. Kompletní znění najdete na adrese: Dana Vepřková, členka RM na pronájem nebytových prostorů v ul. Sedlecká č. p. 670, Kutná Hora. Hlavní prostory (sál, jeviště, prostor za jevištěm, foyer) jsou o velikosti cca 194 m 2, kanceláře, sklad, šatna atd. jsou o velikosti cca 214 m 2. Uzávěrka přihlášek je ve hod. Bytové jednotky - pronájem: 1) Výběrové řízení č. SN 03/11 na pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti a výměře cca 133 m 2 v nemovitosti č. p. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora. Vyhlašovací cena minimálního měsíčního nájemného je 7.450,- Kč. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne v hod. 2) Výběrové řízení č. SN 05/11 na pronájem bytové jednotky č. 7 o velikosti a výměře cca 138 m 2 v nemovitosti č. p. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora. Vyhlašovací cena minimálního měsíčního nájemného je 8.200,- Kč. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne ve hod. 3) Výběrové řízení č. SN 04/11 na pronájem bytové jednotky č. 3 o velikosti a výměře cca 97 m 2 v nemovitosti č. p. 170, ul. Šultysova, Kutná Hora. Vyhlašovací cena minimálního měsíčního nájemného je 7.200,- Kč. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne v hod. Celá znění výběrových řízení a záměrů, včetně zvláštních podmínek a termínů prohlídek, jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www. mu.kutnahora.cz. Kontakt: Odbor správy majetku oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora, tel.:

3 Na začátku druhé letošní schůze zastupitelstva se prezentovalo 25 jeho členů, Petr Jurka (TOP 09) a Ladislav Šorčík (Šance pro Kutnou Horu) byli omluveni a dorazili v průběhu jednání. V úvodu vyzval starosta Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu) přítomné, aby minutou ticha uctili památku obětí zemětřesení a tsunami v Japonsku. Náměstí se bouří Blok připomínek občanů patřil zejména obchodníkům z náměstí, kteří adresovali radě města petici, v níž si stěžují na problémy způsobené řešením dopravní situace v centru. Jejich jménem vystoupili Martin Černý a Yvetta Kulhánková, Jitka Zimmermannová naopak duben 2011 strana 3 Zprávy ze zastupitelstva města promluvila za ty občany, kterým situace vyhovuje a došlo k zajímavé výměně názorů. Starosta Šanc v této souvislosti uvedl, že prvním krokem bude jednání s autory petice. To by se mělo konat na přelomu března a dubna. Rozruch kolem bytů Volba přísedících okresního soudu, zápisy z výborů i rozpočtové změny procházely vesměs hladce a velkou většinou hlasů. Mimo jiné byla schválena dotace 850 tisíc korun pro nově vzniklý SK Sršni Kutná Hora, která umožní vykoupení registrací mládežnických hokejistů, jejich soutěží a vybavení od exekučního správce TJ Stadion Kutná Hora. Pouze v otázce prodeje pozemku o rozloze 42 m 2 společnosti ČEZ se Ivo Šalátek (ODS) tázal, co tam bude stát, zda dojde k nové pokládce kabelů a zda byla oslovena komise architektů. Starosta v odpovědi uvedl, že jde o malou trafostanici, pozemek je připlocen k soukromému areálu a samotná stavba projde standardním schvalovacím procesem. Rozruch v sále vyvolalo výběrové řízení na prodej tří bytů, které vyhrála, jako jediný účastník, firma Gastroservis Octárna, s. r. o. Zuzana Moravčíková, Iva Pospíšilová a Jan Cihlář (všichni ČSSD) se spolu s Ivo Šalátkem stavěli ostře proti. Argumentovali nevhodností prodeje bytu právnické osobě, sociálními aspekty celé záležitosti, nutností zajistit bydlení pro mladé rodiny a také tím, že jednatel zmíněné společnosti kandidoval v komunálních volbách za TOP 09. Ivo Šanc reagoval tím, že cena bytů není nijak vysoká, a přesto o ně mladé rodiny zájem neměly. Vedoucí OSM Martin Suchánek upozornil, že jde o doprodej bytů v již privatizovaných domech, místostarosta Karel Koubský (Šance pro Kutnou Horu) dodal, že výběrově řízení bylo vyhlášeno minulou radou, poté opakováno a zájemce nebyl, teprve Kutná Hora se objeví v učebnicích vlastivědy O něco slavnější bude Kutná Hora díky dětem ze Základní školy Žižkov. Ta se totiž zapojila do celorepublikového projektu Vzduchoplavec Kráčmera, který pořádají občanská sdružení Antikomplex a Job ve spolupráci s Českou televizí. Cílem je vytvořit novou učebnici vlastivědy pro třetí a čtvrtý ročník základních škol. Zároveň vznikne také 32 dílů výukového pořadu o minulosti a současnosti měst, jejichž školy se projektu zúčastnily. Zapojení do projektu přináší dětem spoustu nových zážitků, zajímavě a kreativně strávených dní a také spoustu nových informací. Žáci se účastní přednášek a debat s odborníky, navštěvují muzea, archivy, galerie. Sesbírané informace pak použijí při psaní scénáře pro film o Kutné Hoře, v němž si vybraní žáci také zahrají. Pořad se dostane do školního vysílacího okénka České televize v roce V rámci projektu by se děti měly setkávat nejen s odborníky, ale také s pamětníky. A právě v této souvislosti chceme požádat o pomoc i čtenáře Kutnohorských listů. Pokud máte ve svém okolí nějaké pamětníky, historiky, případně sběratele regionálních dokumentů, informací nebo i fotografií s tematikou počátku 20. století, budeme rádi, když nás o nich informujete. Je totiž více než pravděpodobné, že se v kutnohorských a okolních domácnostech mohou nacházet pro nás cenné informace nebo předměty. Za vaši spolupráci předem děkujeme a těšíme se, že se i vy zapojíte alespoň nepřímo do projektu, který zviditelní Kutnou Horu i za hranicemi města. Případné podněty pište prosím na adresu seznam.cz nebo nás kontaktujte na telefonní číslo za Základní školu Žižkov Evžen Pour, 9.C Studenti VOŠ a SPŠ Kutná Hora navštívili Finsko Na základě podpory Národní agentury pro evropské vzdělávací programy se sídlem v Praze se studenti naší školy zapojili do mezinárodního vzdělávacího programu Comenius. Partnery kutnohorské školy jsou: Lyceum Franklina Roosevelta v Remeši (Francie), Lyceum Louise Pasteura v Římě (Itálie) a Lyceum Lukio v Oulu (Finsko). Účelem projektu je výměna zkušeností mezi školami EU v oblasti informačních a komunikačních technologií (ve škole, mimo školu, problematika internetové výuky e-learning, aplikace nových pedagogických instrumentů, atd.). Studenti pro vzájemnou komunikaci využívají moderní komunikační internetové technologie. V rámci projektu vytváří sebeprezentace, prezentace svých národních škol, sestavují společné evropské logo, otázky pro dotazníkové akce, apod.). Poslední lednový týden se zástupci národních škol setkali v severofinském Oulu, kde pokračovali jednak v řešení společných úkolů, jednak v navazování nových přátelství. Finská škola pro účastníky setkání také zorganizovala výlet do přírody na severním polárním kruhu. Zde navštívili vesničku Santa Klause a v nedalekém městě Rovaniemi arktické muzeum. Studenti získali spoustu poznatků z nového prostředí. Finsko je zemí, kde vše na první pohled funguje jak má, možná by mohlo být pro nás inspirací a vzorem. jp & mc nyní se jeden našel. K prodeji prvního bytu usnesení přijato nebylo, neboť pro bylo pouze 13 přítomných (jak se ukázalo, neúmyslnou chybou jednoho zastupitele), pro druhé dva již zvedlo ruku potřebných 14 členů ZM. Naděje pro Neškaredice? Po tomto bodě již vše probíhalo v klidu. Schválena byla mimo jiné změna územního plánu v Neškaredice, kde by měl vyrůst komerční objekt se zaměřením na turistiku a agroturistiku. Zuzana Moravčíková požádala, aby firma, která chce v této části působit, spolupracovala s o. s. Neškaredice, zástupci obou subjektů pak krátce přímo na jednání vystoupili. Po dvou a půl hodinách tak Ivo Šanc mohl poděkovat zastupitelům za aktivní přístup a jednání ukončit. Kompletní usnesení najdete na www. mu.kutnahora.cz. Jindřich Bartoň, člen ZM Benešova ulice je ostuda Už nestačí jen látovat, je zapotřebí kompletní rekonstrukce. Páteřní ulice patřící do správy města je v devastovaném stavu. Všichni to můžeme pocítit na našich tlumičích. Kličkovaná už začíná být nedostačující a některá místa jsou již životu nebezpečná. Město je již dávno připraveno projekčně na kompletní rekonstrukci. V projektu nechybí bezpečnostní prvky a parkovací místa. Jistě jste si již všimli, že pod pseudo asfaltem je položena ještě dlažba. Dnes prodejní komodita či zádlažba v jiné části města. Dále je zapotřebí odkrýt minimálně vrstvu až k inženýrským sítím. Ve spolupráci s jejich vlastníky je nutno provést jejich revitalizaci, aby se nestalo, že za několik měsíců budeme muset řezat nový asfalt například kvůli lokální prasklině ve vodovodním potrubí. Většina takových staveb trvá v příslušné délce komunikace cca 1 měsíc. Období prázdninového volna by bylo záhodno využít. Cenově se projekt bude pohybovat v rozmezí 6 až 7 milionů korun, přičemž veřejná soutěž může cenu výrazně snížit. I když v letošním roce nejsou prostředky na tuto stavbu vyčleněny, nevidím žádný problém rozložit náklady v čase. Letos použít část z položky rezervy města a druhou polovinu částky financovat z úvěrových zdrojů splacených v příštím roce. Jan Cihlář člen Klubu zastupitelů ČSSD

4 Základní umělecká škola Kutná Hora Naše škola nezahálí. Žáci, kteří postoupili z okresních kol se připravují pod vedením svých pedagogů na krajská kola soutěže ZUŠ. Budete mít možnost navštívit několik koncertů a vystoupení, které připravují letošní absolventi od 17 hodin v kostele sv. Jakuba vystoupí akordeonové soubory ZUŠ Kolín a ZUŠ Kutná Hora Vás pozveme od 18 hodin do Tylova divadla na Závěrečný koncert, na kterém vystoupí žáci tanečního oddělení, soubory a orchestry. Svůj samostatný koncert připravují i pěvecké sbory. Aktuální přehled všech našich koncertů a vystoupení naleznete na Při příznivém počasí se některé koncerty uskuteční na novém venkovním pódiu. Prezentaci svých děl připravují také žáci výtvarného oboru, kteří k tomuto účelu využijí i nově vybudované venkovní výstavní prostory. Účastní se také mezinárodní soutěže Egypt očima dětí a soutěže Památky a dědictví měst UNESCO. Vyhlašovatelem této soutěže je město Banská Štiavnica. Od 4. do bude Kutná Hora hostit Mezinárodní hudební festival Kutná Hora, jehož je ZUŠ partnerem. Začátkem měsíce června pozveme zájemce o studium na přijímací pohovory. Na druhou polovinu září se připravuje velký koncert, na kterém v premiéře zazní skladby skladatele Trygve Madsena. Tento norský komponista přislíbil svoji osobní účast. Na podzim tohoto roku Vás také pozveme na již tradiční Koncert učitelů a pro velký ohlas koncertu Vzpomínka na hudbu 30. let připravujeme i další takto tématický koncert, jehož zaměření pro Vás chystáme jako překvapení. Doufáme, že si z naší pestré nabídky vyberete a i nadále se s Vámi budeme setkávat na kulturních akcích, které pro Vás Základní umělecká škola Kutná Hora připraví. Kateřina Škarková duben 2011 strana 4 Jak to vidí starosta V y u ž i j i př í le ž itost i a v rychlosti zareaguji na článek Ing. Cihláře ve sloupku vyhrazeném pro radniční opozici. Není pochyb o tom, že Benešova ulice je ostudou města, podobně jako je stav silnic v naší zemi ostudou politiků a nebezpečím pro automobilisty a cestující. Není také pochyb o tom, že opozice má právo kritizovat nedostatky. Je také logické, že opozice zpravidla nemá tolik informací, jako má vedení radnice nebo rada města. A to se ukázalo v tomto případě. Kde je tedy problém? Ing. Cihlář píše, že město je již dávno projekčně připraveno na kompletní rekonstrukci. A to je nesprávná informace. Důkladně jsme si věc ověřili již před několika týdny a zjistili jsme, že na městském úřadě žádný takový projekt k dispozici není. Autor opozičního sloupku podává informaci v tom smyslu, že vedení radnice nebo městský úřad v tomto případu nic nečiní. To rovněž není pravda. Kdyby se nás autor zeptal, dozvěděl by se, že generální opravu již několik týdnů připravujeme. Pro- tože projekt neexistuje, začínáme akci připravovat skoro od samého počátku. K dispozici je pouze několik dílčích technických podkladů týkajících se části inženýrských sítí. Nechali jsme si rovněž udělat neoficiální předběžný odhad nákladů. Ten nezávazně vychází přibližně na 10 mil. Kč. Ověřili jsme si i provizorní řešení, kterým je oprava děr a výtluků rychlou a levnou novou vysokoteplotní technologií. Před několika dny nám výsledky takové opravy předvedl starosta Poděbrad. Technologie je zajímavá, výsledek vůbec nevypadá špatně, ale v případě Benešovy ulice opravdu dáme přednost dlouhodobému a důkladnému řešení. Financování této opravy může vypadat přibližně tak, jak uvádí Ing. Cihlář. Problém je v načasování akce. Musíme samozřejmě postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, tedy vypsat a vyhodnotit soutěž na projektanta a na dodavatele. Chystáme se rovněž ucházet se o dotaci z Regionálního operačního programu. V blízké době by měl kraj publikovat výzvu na opravy místních komunikací. Lze konstatovat, že v letních měsících bychom skutečně měli opravu stihnout. Ivo Šanc, starosta města Zajímavé akce v regionu Kolín: hod. Austrálie Křížem krážem - Zimní putování po červeném kontinentu. Velkoplošná panoramatická live- -diashow Leoše Šimánka. Městský společenský dům, Zámecká 109 Více na Kolín: : Mezinárodní den památek a historických sídel Kostýmovaná prohlídka památek s vyprávěním o životě kolínských měšťanů. Více na Poděbrady: Zahájení motocyklové sezony Nechte se oslnit naleštěnou krásou strojů Harley Davidson. Tradiční příjezd hlavní kolony motocyklů na Lázeňskou kolonádu následuje přehlídkou choperů. Bohatý doprovodný program.

5 duben 2011 strana 5 Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Představujeme vám Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou. Jedná se o neziskovou organizaci, která nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům sociálně aktivizační služby. Tyto projekty poskytujeme nejen v Kutné Hoře a nejbližším okolí, ale i v dalších městech a obcích naší republiky. V současné době je naše působnost v pěti krajích, další mají o naše služby zájem. Nosným programem je tísňová péče služba pro seniory a zdravotně postižené občany. Služba je vhodná především pro osaměle žijící spoluobčany, kteří mají zdravotní potíže a jejichž příbuzní a známí s nimi nemohou být v denním kontaktu. Jedná se o nepřetržitou telefonickou službu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Klient nosí při sobě tlačítko velikosti krabičky od zápalek, které mu umožní při krizové situaci z kteréhokoliv místa v bytě spojení s operátorkou Života 90. Pracovnice dispečinku jsou kvalifikované zdravotní sestry, které okamžitě zorganizují potřebnou odbornou pomoc. Někdy stačí jen poradit po telefonu, jindy je nutné přivolat lékaře, hasiče, elektrikáře, policii apod. Podle situace se vysílají současně ke klientovi strážníci městské policie nebo kontaktní osoby, které umožní přístup ke klientovi. Systém současně sleduje pohyb klienta v bytě. Pokud se v nastaveném časovém pásmu dotyčný nepohybuje, zařízení o této změně informuje dispečerky. Zabezpečovací zařízení umí též hlídat byt klienta proti nezvaným návštěvníkům. V roce 2010 zaregistrovaly operátorky a následně vyslaly Zdravotnickou záchrannou službu, městskou polici nebo kontaktní osoby ke 148 případům. V jakých situacích pomáhá tísňová péče klientům? 1) při náhlém zhoršení zdravotního stavu 2) pokud upadnou a nemohou vstát 3) při požáru, úniku plynu, výpadku elektrické energie 4) při napadení v bytě 5) nemohou sami otevřít dveře 6) nemohou si vzpomenout na důležitá telefonní čísla 7) při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci Jaké další služby poskytuje tísňová péče? 1) obecné zdravotní a sociální poradenství 2) prosazování práv a oprávněných zájmů klienta 3) zprostředkování kontaktu s rodinou 4) pomoc při jednání s úřady 5) pomoc při zajišťování případných sociálních dávek 6) zprostředkování návazných služeb 7) informační centrum pro seniory a zdravotně postižené občany 8) bezplatné měření krevního tlaku Cílem tísňové péče je udržet staré a zdravotně postižené osoby co nejdéle v jejich vlastním sociálním prostředí, na které jsou zvyklí. Za- jistit pocit bezpečí a jistoty, a to nejen klientům ale i jejich rodinným příslušníkům. Zůstat co nejdéle v domácím prostředí a vědět, že v případě nouze vám někdo pomůže, je pro klienty nesmírně důležité. O tom, že je služba určena pro širokou veřejnost, svědčí skutečnost, že nejstarší klientce je 97 let, nejmladší 28 let. Průměrný věk současné klientely je 81 let. Tísňovou péči poskytujeme z větších měst v Kutné Hoře, Čáslavi, Kolíně, Zruči nad Sázavou, Kralupech nad Vltavou, Svitavách, Táboře, Turnově, Českém Brodě, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou a menších obcích těchto re- gionů. Zájem v současné době projevily Sezimovo Ústí, Domažlice a Litomyšl. Z aktivizačních programů nabízíme našim členům: 1) přednášky zaměřené na tísňovou péči, zdravotnictví a cestování 2) společensko kulturní akce setkání seniorů 3) v oblasti vzdělávání - kurzy na počítači, pro začátečníky i pokročilé 4) poznávací autobusové zájezdy 5) návštěva Národního divadla u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Aktivizační programy by se neobešly bez dobrovolných pracovníků, kteří pomáhají při organizaci jednotlivých akcí, zajišťují přátelské návštěvy a blahopřání jubilantům při příležitosti významného životního jubilea. Veškeré informace o činnosti Občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou se dozvíte na informačním centru Benešova 649, Kutná Hora, webových stránkách nebo na telefonních číslech , , Zdeněk Jelínek Vítání občánků V pondělí 14. března 2011 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Klára Šimčíková, Adina Česalová, Eliška Hyková, Jakub Dušek, Štěpán Beck, Ivana Zemanová, Lucie Maurerová, Vojtěch Růžička, Ella Navrátilová, Max Štolba, Dominika Lejsková, Pavel Málek, Dušan Čábelka, Lucie Hájková, Ema Pokorná, Barbora Marešová a František Šedivec. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství.

6 O Velikonocích duben 2011 strana 6 Ve druhé polovině 2. století se rozhořel takzvaný spor o Velikonoce - vnitrocírkevní kontraverze o to, zda se Velikonoce mají bez ohledu na den v týdnu slavit v den úplňku prvního jarního měsíce (v židovském lunárním kalendáři to bylo vždy 14. nissanu - dubna), nebo až v neděli následující po prvním jarním úplňku. Ve sporu se silně angažoval také jistý Polykarp ze Smyrny, pozdější mučedník. Rozhodnutí padlo na všeobecném koncilu v Niceji roku 325 a to ve prospěch nedělního slavení. Velikonoce začaly putovat kalendářem a spolu s nimi celá řada dalších církevních i světských slavností, mimo jiné také tradiční Sedlecká pouť. Datum Velikonoc se mění, obsah zůstává, alespoň pro křesťany, stejný. Každoročně si o Velikonocích připomínají smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Základní událost křesťanství je nejen připomínána, ale v rovině víry také zpřítomňována a znovu prožívána. Prožívání a zpřítomnění se neděje automaticky, nýbrž vyžaduje náležitou dispozici. Katolíci se ke slavení Velikonoc po čtyřicet dní připravují modlitbou, almužnou a půstem, třemi základními prvky pokání. Tyto prvky reprezentují tři vztahy spolukonstitující člověka modlitba reprezentuje vztah k Bohu, almužna vztah k bližnímu a půst vztah k sobě. Po čtyřicetidenní formaci prožívají křesťané soustředěně velikonoční události; přijímají pozvání do večeřadla, pokouší se bdít v Getsemanech, s pláčem doprovázejí Ježíše na Golgotu, ve společnosti apoštolů zakoušejí bezútěšnou prázdnotu Bílé soboty, aby se spolu s nimi a se ženami spěchajícími ke hrobu v neděli radovali z prázdného hrobu a poznání, že Ježíš byl opravdu vzkříšen. Proč to všechno? Proč se permanentně neradovat a neslavit? Bez postů a sebezáporů, bez připomínek bolestného a zahanbujícího? Nemají nakonec pravdu ti, kteří obviňují křesťanství z touhy zkazit lidem každé potěšení? Odpovědí může být třeba zmiňovaný biskup Polykarp. I když byl skálopevně přesvědčen o správném datu slavení Velikonoc, choval se vůči těm, kdo jeho názor nesdíleli, laskavě, korektně a smířlivě. Když však šlo o zneužití moci postavené do služeb zla, byl naprosto nesmiřitelný a to až po oběť vlastního života. Komu chybí zkušenost postu, stěží dokáže plně docenit hojnost. Na pozadí smutku je radost opravdovější. Vyhýbání se obtížím vede ke ztrátě schopnosti rozlišit dobré Pohár mladých nadějí Za účasti sedmdesáti startujících se v neděli 6. března uskutečnil na kutnohorské kuželně 6. turnaj Poháru mladých nadějí. Prim hráli nejmladší kuželkáři - bez vymezení kategorií nejlepšího výkonu dosáhl mladší žák Daniel Aujezdský z KK Loko Tábor 287 poražených kuželek, na druhém místě o pouhé dvě kuželky se umístila mladší žákyně Tereza Chlumská z SK Kosmonosy, o další dvě kuželky pak na třetím místě skončil starší žák Filip Bajer ze stejného oddílu SK Kosmonosy a na čtvrtém místě výkonem 269 poražených kuželek se umístil opět mladší žák - kutnohorský Vojta Kosina. Další náš zástupce Kryštof Hartman obsadil v kategorii mladších žáků z celkového počtu dvaceti startujících 12. místo. od zlého, zásadní od nedůležitého. Křesťané o Velikonocích pláčí i radují se jednoduše proto, že život přináší smích i slzy. Je marné a pošetilé pokoušet se to ignorovat. Přeji všem požehnané Velikonoce. P. Tobek V kategorii starších dívek byla nejlepší Tereza Buďová z TJ Nového Města na Moravě výkonem 257 poražených kuželek. Svého premiérového vystoupení v dresu TJ Sparta Kutná Hora se naše Karolína Helceletová a Daniela Dolejší zhostily velmi úspěšně a z celkového počtu 19 startujících se umístily na velmi hezkém 8. a 9. místě. Děkujeme všem zúčastněným hráčům za předvedené výkony a za napínavou podívanou, členům pořadatelského oddílu za přípravu kuželny na tuto soutěž a za bezchybnou organizaci, rozhodčím za perfektní řízení soutěže a těšíme se na další sportovní akce na naší kuželně. Jiří Halfar, předseda oddílu kuželek TJ Sparta Kutná Hora

7 S d r u ž e n í h i s t o r i c k ýc h sídel Čech, Moravy a Slezska připravilo pro milovníky památek, galerií, muzeí, festivalů a městských slavností nabídku strávit dovolenou doma, tedy v České republice. Kutná Hora se aktivně do tohoto projektu zapojila a v informačním centru již na zájemce o historii čekají brožury vydané právě díky projektu realizovanému v rámci programu IOP. Pokud Vás nabídka zaujme, strávíte nejen příjemnou dovolenou nebo si uděláte hezký víkendový výlet, ale můžete se i zapojit do naší soutěže a tak vyhrát některou z cen. Podrobnosti naleznete v brožurách projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska jasně označených heslem SOUTĚŽ nebo na stránkách Pravidla soutěže 1. Přihlášení do soutěže proběhne tím, že vyplníte identifikační údaje, které znemožní použití soutěžní brožury tzv. cestovní knížky jinou osobou. 2. Potvrzení o návštěvě daného regionu se uskuteční tím, že si účastník soutěže nechá potvrdit ve své cestovní knížce přítomnost v regionu na informačním centru jednoho z uvedených měst Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Klášterec n. O., Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk. 3. Informační centrum Vám potvrdí účast na akci v regionu razítkem do Vaší cestovní knížky a uvede datum návštěvy. 4. Do losování budou zařazeni ti soutěžící, kteří v průběhu roku 2011 získají razítko alespoň pěti výše uvedených informačních středisek s tím, duben 2011 strana 7 Pojďte s námi poznávat historická města a vyhrajte že nejméně jedno toto město navštíví v tzv. TOP týdnu. 5. TOP týdny jsou spojeny s pořádáním zajímavých kulturních akcí ve výše uvedených městech. 6. Podrobnosti o těchto 14 městech najdete na dalších stránkách naší soutěžní brožury, kde jsou také uvedeny termíny konání TOP týdnů ve městech a adresa informačního střediska. 7. Na posledních stránkách soutěžní brožury je místo pro razítka jednotlivých informačních center, která vyplní i datum Vaší návštěvy. 8. Oddělte perforované stránky a zašlete je na adresu sekretariátu SHS ČMS a to do 31. prosince Adresu najdete v brožuře. 9. V lednu 2012 proběhne losování za účasti notáře. 10. Vítězové (5 vylosovaných) získají poukaz v hodnotě Kč na ubytování v jednom z výše uvedených měst. Dalších 5 vylosovaných získává věcné ceny (každá v hodnotě Kč). 11. Bude vylosována i tzv. prémiová cena. Do losování budou zařazeni účastníci, kteří získali během roku 2011 nejvíce razítek. K poukazu v hodnotě Kč na ubytování získává vylosovaný pozvánku na slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, které se každoročně koná v dubnu v Praze na Pražském hradě. 12. Všichni vítězové dostanou zdarma vstupenku na veletrh Holiday World 2012 v Praze, který se pravidelně koná v únoru. Zde jim budou předány ceny. 13. Podrobnosti naleznete na webových stránkách 14. Soutěž bude probíhat od ledna 2011 do prosince V případě zájmu bude soutěž opakována další roky. Eva Hnátková Kurzy bruslení pomalu končí, již v září se opět rozjedou Kurzy bruslení pro děti ve věku od 4 do 7 let v doprovodu rodičů pořádané TJ Stadion Kutná Hora navštěvovalo tuto zimní sezonu kolem padesáti zájemců. Výcvik zahajujeme vždy v září a trvá až do konce sezony, což je do února či března. Na zimním stadionu se scházíme obvykle třikrát týdně a to v úterý, středu a sobotu, uvedl vedoucí instruktor Jiří Kopecký. Některé děti se tu na brusle postaví vůbec poprvé. K dispozici jsou hrazdičky, které jim pomáhají udržet stabilitu, než se rozjezdí. Pod vedením zkušených instruktorů probíhá základní výcvik, jehož součástí je naučit se správnou techniku bruslení, bezpečně brzdit, zatáčet i jezdit pozadu. Našim hlavním cílem je vytvořit pevnou základnu pro hokej, přesto jsou kurzy otevřeny jak pro chlapce, tak i pro dívky, konstatoval Kopecký s tím, že nezáleží na tom, jestli se budou chtít dál věnovat vážněji hokeji. Prioritou je, že se naučí bruslit. Další kurz bude zahájen v září Děti získají permanentku, která jim po celou dobu umožňuje vstup na zimní stadion při veřejném bruslení. Bližší informace zájemci získají na u či telefonním čísle pra-

8 Prezentace v Praze V rámci HOLIDAY WORLD 2011 se představilo téměř 700 vystavovatelů zhruba z padesátky zemí světa. Mezi tradičními vystavovateli se prezentovaly i exotické destinace, jako například Thajsko, Kuba, Indonésie, Sýrie, Izrael a další. Svou premiéru na veletrhu HOLIDAY WORLD letos absolvovali mimo jiné i destinace Vietnam, Filipíny, či Senegal. Partnerskou zemí veletrhu Holiday World 2011 bylo po téměř deseti letech Slovensko. Turistiská destinace Kutná Hora a okolí se prostřednictvím Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o. na veletrhu prezentovala v levém křídle Průmyslového paláce ve společném stánku se sdružením České dědictví UNESCO. Ze strany návštěvníků byl na stánku Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o. největší zájem o novinky pro nadcházející sezónu, nabídku kulturních akcí, možnosti ubytování, dopravní možnosti v rámci Kutné Hory i jejího okolí, balíčky pro organizované zájezdy, včetně školních. Dále návštěvníky zajímal stav chrámu sv. Barbory, stav expozice Muzea alchymie, ptali se na možnosti cyklistiky v destinaci, ubytování a program pro rodiny s dětmi. Zajímali se o aktuální výstavy v Galerii Středočeského kraje a dotazovali se také na avizovanou výstavu Damiena Hirsta. duben 2011 strana 8 Basketbal Oznamujeme všem příznivcům košíkové v Kutné Hoře, že se dne uskuteční přátelské utkání bývalých hráčů BC Kutná Hora Hotel Mědínek s bývalými hráči Světový den vody Dne 22. března se již od roku 1992 slaví Světový den vody. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma Voda pro města. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s., Kutná Hora se jako každoročně k těmto oslavám připojuje. Po loňské výtvarné soutěži pro žáky základních škol se letos podíváme do Čáslavi na histo- Ve Středisku rané péče při OCH v Kutné Hoře i nadále probíhají Montessori lekce. Cílem Montessori pedagogiky je pomocí individuálního přístupu, vhodných metodických postupů a nabídky speciálních pomůcek dosáhnout přirozeného vývoje dítěte, jeho samostatnosti a nezávislosti. Ze strany odborné veřejnosti bylo vzneseno několik dotazů k možnosti získání certifikátu pro průvodce po Kutné Hoře a jejích památkách. I tentokrát stánek Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o. návštěvníci vnímali jako reprezentanta celé turistické destinace Kutná Hora a okolí, jelikož se dožadovali informací o dalších atraktivitách a městech v okolí města Kutná Hora. Především se dotazovali na NZM Kačina, město Čáslav, Malešov, Žleby, Zbraslavice. Objevovaly se však i dotazy na další města a oblasti mimo turistickou destinaci Kutná Hora a okolí, návštěvníci evidentně postrádali expozici Středočeského kraje a jeho jednotlivých regionů. Návštěvníci velmi ocenili propagační materiály města Kolína, Kouřimi a Čáslavi, které Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. v rámci expozice turistické destinace Kutná Hora a okolí také poskytovala. Návštěvníci projevili spokojenost s portfoliem nabízených propagačních materiálů, propagačních předmětů. V rámci expozice turistické destinace Kutná Hora a okolí mohli návštěvníci také ochutnat kutnohorské víno. Klienti velmi ocenili předem sestavené pakety informací, které zástupci Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o. distribuovali. Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. Dynamo Kutná Hora. Utkání se koná v basketbalové hale na Žižkově od 14 hodin. Přijďte si společně zavzpomínat a povzbudit oba týmy. Jiří Vaněk rii čáslavského vodovodu. Setkání k oslavám Světového dne vody pořádá společnost ve čtvrtek 7. dubna 2011 od 17 hodin v restauraci V pivovaru na Žacké ulici v Čáslavi. K příjemné pohodě zahrají kutnohorští Brzdaři. Těšíme se na účast nejen odborníků z řad vodního hospodářství, ale i široké veřejnosti. Pomoz mi, abych to dokázal sám SMYSLOVÝ MATERIÁL Speciální pomůcky ke tříbení smyslů, které jsou uspořádány podle fyzikálních vlastností jako je váha, barva, zvuk, tvar. ŘEČ Pomáhá dítěti formulovat myšlenky a sdělovat je srozumitelným způsobem ostatním, rozšiřuje slovní zásobu, koordinaci oka ruky a učí základům čtení a psaní. Metodika práce se dělí na: CVIČENÍ PRAKTICKÉHO ŽIVOTA Rozvíjí pohybové dovednosti dětí, vede ke koordinaci pohybů, samostatnosti a sebeovládání. MATEMATIKA Dítě má možnost vytvořit si první představy o množství, jeho číselném vyjádření a seznámit se se základními početními úkony. Lekce probíhají v prostorách SRP, v úterý a čtvrtek hod. Bližší informace na tel Marie Teplá, montessori terapeutka

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů Žižkovské pivobraní se koná 5. a 6. června na Parukářce str. 20 Veletrh posky to vatelů sociálních a návazných služeb str. 18 Husité brali svoji víru jako úkol shůry, říká Petr Hušek, ředitel husovských

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více