Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 >J:^.

2

3

4

5

6 NOWOESKÁ BIBLIOTHÉKA WYDAWANA NÁKLADEM ESKÉHO MUSEUM. CISLO VIII. FRANT. LADISLAWA ELAKOWSKEIIO S P I S W BÁSNICKÝCH KNIHY ŠESTERY. W PRAZE. WKOMMISSÍU KROSBERGRA AIWNÁE.

7 FRANT. LAD. ELAKOWSKÉHO SPISU BÁSNICKÝCH y'*^ íknmyj^šesteily. SPISU MUSEJNÍCH ÍSLO XXVIII. W PHAZE \V KOMMISSi KKONBF. RdHA \ íl I \V N Á K

8 J Tisk c. k. dworni knihtiskárny syn& Bohumila Haase.

9 OBSAH. I4nilia prwní. Rže stniistá. Báse a prawda.... Hnilia druliá. Ohlas pisni rushých. ^ I. BohatjT Miironicc 59 II. Rozmluwa noní. ól III. Romantická láska 62 IV. Odrliod a píchod 63 ^V. Weliká panichida 65 VI. Smrt Alcksandra 66 VII. Rusowé na Dunaji r, VIII. Opuštná 68 IX. Mládec koné pociivvalujc 69 X. Dowtipný milý 70 XI. Díwino plesání 71 XII. Dw slnwíka 72 XIII. Jak se zacliowati 73 XIV. Wyznání 74 XV. Odšediwlý _ XVI. Udobený" 76 XVII. Láska nad holialstvví 77 XVIII. Píse dtská 78 XIX. Smrt mile 79 XX. Wze 80 XXI. Wýslechy 82 XXII. Swatební 84 XXIII. Weliký ptaí trh 85 XXIV. Odplata 88 XXV. Curila Plenkowi 91 XXVI. Ilja Wolžanín 97

10 Hiiilia tetí. Ohlas pzsni eshýcli. Slranlia I. Toman a lesní panna 117 II. Jízda k milé 121 III. Celoroní wýžiwa 122 IV. Stasa arodjnice 123 V. Dobré nauení 124 VI. Pražská 125 VII. Luák VIII. Starý zahradník 126 IX. Prokop Holý 127 X. Zehrawý 130 XI. Radost a žalost 132 XII. Dárek z pauti 133 XIII. Peliwá milá 134 XIV. Drahý zpéwák 135 XV. Odbytý - XVI. Cikánowa píšalka 136 XVII; Slzy a wzdychání 137 XVIII. Newrný milý XIX. Siíatek 13ft XX. Milý nade wšecko 141 XXI. Díwina jak dobrá hodina 142 XXII. Krotká holubika 143 XXIII. Dárek z lásky 144 XXIV. Pocestný XXV. A co dál to nepouíni 145 XXVI. Dtská 146 XXVII. Jarní XXVIII. Zimní l47 XXIX. iveblahé sejití 148 XXX. Ptáe 149 XXXI. Wýniluwa 150 XXXII. Wáwra XXXIII. Pomluwa 151 XXXIV. Pomilowání 152 XXXV. Mocnost oí 153 XXXVI. Kytiky XXXVII. Statený jonák 154 XXXVIII. Swatební den XXXIX. Pomoc pro náramnau lásku 158 XL. Upraný XLI. Janek 159 XLII. Po práci XLIII. Poslední wle 160

11 XLIV. Hozpaky... XLV. Oeský shl;.k... XLVI. Kr;t.>iná Kordula XLVII. >Vrrliní z hozlowa XLVIII. Huhika... XLIX. Odbytí... L. Peiiiýileiií LI. >A e.slá jízda. LU. Wracowání se od milé Lili. Zrušení slibu. LIV. Zrst LV. Zmizelá radost LVI. Kalendá a ne fará. LVU. Popwky... Slranka IGO I8t linilia Smíšené rt>vrtá. básn. K slawnosli tyridcetiletého panowání J. M. Císae a krále Františka I Kti píjezdu do Priihy.1.1. C. K. M" Ferdinanda I n Marie.\nny. Jasn oswíeenéuiu Rudnifowi knížeti Kinskéinii Panu.losefowi Jungmannowi )i dokonení slowníka eského Spolená píse Otcowa blahost Béla Krasawice Zaswrenec Hrdlika Trhlá dí^ka Pochwala AVítowa Dwe. já ti udélánt Blahé ráno Radostné cestowání Putující Ranný w hospod Jak wíno, jak woda Kwt žiwola IVewinná sklepniee IVa zahrad Zbezpeení Zalíbení w pírod Pwkyn ^^ šerko pohynulo Taužení po Blinee Píse pí draiií I)\va pí )ilky S 1R2 1« «2or> 20(; S i:-t T>4

12 Stránka o nepomíjí 225 Oznaení smrti 227 Marínina žádost Bud wle twá 230 Znlky 232 Wodník 236 Kwítenec žiwota 237 Plawba 240 Tri swtýlka 242 Spokojený harfeník 243 Belika 244 Na Helenku 245 Wzpomínání 246 Na lašfowiky 247 Leden 248 Únor Na smlost 249 Weerní patení 250 Šarády 251 linilia pstfá. Epigvanninj. Oddíl prwní. Kwtí 255 Oddíl druhý 265 Oddíl tetí. Z Marciala 285 Oddíl twrtý. Z rozliných 311 Knília šestá. Anthologie. Oddíl prwni. A) S k 1 á dání r ii s k á. Husar 322 Utopenec 325 Delibaš 327 Dwa hawrani 328 Zimní wecer Žádané wdowstwí 329 Dvvojí cesta 330 Tžko stále pannau býti Domowý 331 Mohyla 332 K básníku 333 Wodopád 334 Msta 335

13 Stránka Pís pohební slo\vansk'ho póvve 338 Klkiiní Bachanlka 339 Taurida 340 Píse mladé Talarky 341 Cikánka 343 Ukrajinské melodie Hl)ilo\v 344 Uafitka 346 Msíc Osel, opice a krtek 347 Magnet a železo Štika 348 Listí a koeny 349 B. M a 1 o r u s k á. Kozácká smrt 350 Odrodilec 351 Hetman 352 Pvvec 353 Dwé stezky 354 Pan Sulpíka 355 Kun 357 Píse 359 Landiwá píse Rusalek 360 Tauha po milé C. J i li o s I o w a n s k á. K mladosti 362 Soiiett 363 Wojenská, 364 Blost wší blosti 365 Pochwaln ech. D. P o 1 s k á. 366 Koist Mlwinowa 367 Zpw Pi-triicliy 370 Loffionisla 372 Lew a il/. 375 Osel a tile R. S k i :i d a n i c i z í. Amllon 376 Cliwiila liiidhy 378 Z Petiiiik(i\v>(li soncilii 379 l"íse

14 C i z o n á r o (I n í p í s n. Slniiika Oddíl druh v. Jezero Orra 383 Jízda k milé 384 Opt jízda k inil 385 Jdaucí na jahody 386 Ukolíbawka nešastné matky 387 Ti havvrani. 388 Rže sem!. 389 K útše 390 Fozdrawení po ptáku 391 Neniilowaný 392 Cháron a duše 393 Hrob kleftického wiuicc 394 Cháron a díwka 396 Odlauená 396 ' 397 Krása dewy 397 Opt krása dwy 398 Pepodiwný kwítek...- Mu-lan 399 Píse beduinská 401 K bohyni dešt 401 Wab-cdžika, indiánského wiidce. wiiienii píse 402 Zaniilowaný rybá 403 Laskawá 403 Píse milostná 404

15 KNIHA PRWNI. RŽG SX01<ISXA. BÁSE A PRAVTOA. -e^*-

16

17 o D I> i 1. P R IV m I. BÁSMK. >a nejsnžnjší lilie Dwa lístky z rže tu, tam anemonky, A mezi n wlož konwalinek zwonky; Sem hyacinty, jasné zde pomnnky, A pak a pak AMOR. Nu tak! nu tak! Snad nechceš, pwe zniámený. Malowaf kwítím obraz swé milenkv? I. liuznýni smáníni, Avnadau stkwostnau Mnohá se kie kaiizlila; Jedna newinau inilostnau Zrak jen k sobe zwábila. i to paup? srdce plá se, i to rže rozvvitá? Z ple díme Ave swé kráse, Z ple žiwot prosnvilá. m roznítil. Co jsem widl. myslil, cilil. Tuj kdy púnvab Má stolistko! ze snni W písn neeh se promní.

18 ; W ržích bdím i Twá mi jitro II. sním kdy w borce celuje; Zlatotkané den praporce Nad hlawau kdy wztyuje, W ržích bdím i sním kdy stran se Lehké mhly po jezeru; Hájem, kowím kdy ženau se Swtla pršky k weeru. Le ze šírého kdy hwzdna Boží sláwy plane bezdna: Rine z odki-ytých se desk Immortelky! wáš mi lesk. III. Panna co jest? Nejautlejší Kwt w pozemském údlu; Od lowka nejdiwnjší K jasnému skok andlu. Ambra wonná, sladká manna, Swit nebeské od zoi-e Nejpyšnjší twor jest panna W nejhlubší swé pokoe. Chybil-li jsem ty Milý panenský, pwe, mj Chmelenský í Z bohatého citu sám Co jest panna, objew nám.

19 IV. íjlawy WLMicc* do ziiwiioho Mnu newábí zápusu, Cil l)iahý jen srdce mého Wydáwá se w ohlasu. Zdali milý tyto zwuky, Zda je hana nemine Nedbám: z jedné-li jen ruky Pochwala jim pokyne. Pftwode té sladké tísn, Ty bikí pi-edmétem mé písn, Ty bu, sli-ná Marie, Musa má i Grácie J V. Nepebrané plynau wn, Sladkosti a lahody, Wlasti milá! na twém lun Z kwítkii blahé úrody. Kdož w korun twé planaucí Sete drahé kamení? A kdo z Iwých rukau kanaucí Jasné perly ocení? Ó nuí wlasti! z neskonalé Hojnosti swé tn/o ale Daruj jcdiui ržiku. Tlilo dej mi iicrliku!

20 ! VI. Jedvva slunce z swé obcházky Po tetí se wrátilo, Obapol již wné lásky Srdce sliby smnilo. Wkol kadí láska planá, Prawá mee plameny; Pláem, prosbau wyekaná Dáreek jest bez ceny. Ne ta ruka, poznenáhla, Ale která rychle sáhla Pro drahost do plápolu, Wyala ji bez bolu. VII. Lásko wná! která swty W nestwoenost rozsíwáš. Která též i autlé kvvty W krásy raucho odívváš! Tys to wdkuplné dít Z poklad swých wyala, Každý pwab na uswít W bytnost jeho wkládala. Z twých to rukau dika tob Tento w utšené dob Krásný twor se wywinul, Dary twými oplynul.

21 Vlil. z twého (letím, Lásko wéná! Znik a žili nabyla I dušinka ta srdená. Cista, tichá, spanilá. Ó dej, af wždy city spasné W adrech tchto Af jen stále Hóry jasné elo její wncuji. Nechaf této Cesty duše wnadné minauc radj padne Každá pée, tesknota W toky niélio žiwota. doniují, IX. \V spanilosti plyne wnadné Celá její postawa, Žádným lánkem tu newládne Potwoiwá úprawa. Rozmilostí oko dyše, Ladnost w každém pohnutí. Ples jsau kroky ano spíše Zefyreku wanutí. W podiwení duch se táže. Co zde >více srdce wáže : i ta luzná lepota. i welebná prostota.

22 8 X. Kdykoliw se mysl vvine K její sliné podobé, Wždycky w jiné se a w jiné Objewuje spsobé. Hned hrá w oku jejím milost, Hned se lib weselí; Tu w myšlénkách zahlaubilost, Tu se 6 Musau pátelí. Le myslím-li, jak se záí Kleíc božskau pede twál W jeden rozplynulá cit Zem wíc mj není byt. XI. Krásný dn panenských Líbá studu záplawo, Wy na lících rže žiwé, Tichá twrce oslawo I divve, Kolikráte k waší chwále Citowé se Srdce welo ale chystali! w mále Ústa w písni ustaly. Nechaf sám ji tyto twáe Božská newinnosti záe Rumncem kdy pokrýwá - Andl studu dozpíwá.

23 3UI. Oi, oi prežádaiící Srdce mého wfulkyn, Ó vvy w jasnot planaucí Lampy télo swalyn! Rcete, w prvvním swta máji Již-li jste se pi sob Usmívvaly w blahém ráji W nžných kwítk podob? i jste na obloze dlely, Leskem milostným se stkwly Druhdy mezi hwzdami, Wašimi tam sestrami? illii. Z wás co rozkoš se usmíwá, Ústa! z wás co Amor sám Šepce, dyše, mluwí, zpíwá, A swé dáwá wnady wám! Luzní rtowc! ím se dje, W ohniwém že nadchnutí Zpw múj wázne, slábne, chwje, W jedno splýwá wzdychnulí, Diwy mezi kwtinami Zwunc rže! již wy samy Vsi mojích se dotknte. Zlých wazeb je sprostte.

24 10 JLIW. Tak m kauzlem ondy jala Tam w besídce ržowé, Ze se tém rznem dala Pamf má i smyslowé. Slowa stíhám, ei matu, Posléz a co dáwno znám - Opt milém u záchwatu, i m miluje, se ptám. Newím, rže zawzdychnuly. ili rtowé pošepnuli, Pnauce k mým se ústm blíž Tikrát slaaunké: Ty wíš! Odkud sauhlas ten lahodný Bytnost moji prowanul? Odkud zánt blahoplodný W hlaubi duše zaplanul? Z hudby-li se té hubinky ástka w srdce wlaudila? ili jiskra té dušinky Z oka vv oko zblaudila? Ó wylož mi to tajemstwí Chowaje k ní píbuzensfwí Ty to wíš, mé Marie Pemilostný Genie!

25 11 X.V1. Sladce z Hosporidok kraje Píse lásky kauzlí sluch; 1 nad pwcem u Dunaje Sladce iriiij plesáwá duch. Znám wšak jedny jedny básn, Nebe w nich se rozplýwá, tau se mile, diwokrásn, Srdce lauhy pozbývvá. Básn ty s Milostenkami Lada, ano Musy samy Sestersky jsau skládaly, W modré oi zapsaly. SLVU* Tak je sladká, tak je milá, Jak by rží dýchala, Krásná jako by se byla W rajské rose kaupala. Jako z jitra sedmikrásky, Rown tak se usmíwá, Kwítka lnná, kwítka lásky Hrawým okem rozsíwá. Tuším, sám že Amor tvvoil Audy spanilé a složil Z nejwonnjších bylinek, Z nejpknjších kwtinek.

26 12 XTIII. Po nowé se hájem, polem Žiwot rozwil pírod; A jak w nás, tak hrálo kolem W míru wše a we shod. Máj byl. Zlatem strom wršky A s Swit weerní oblívval, beh k nám kwtné pršky Libý wtík zachwíwal. Po wlnách jak loka jemn Tak pi Ní se srdce we mn Tokem slasti haupalo, Nade asem splýwalo. S ní milá mi chzka býwá Podlé luk tau olšinau, Zpw slawíku kde rozlíwá Líbeznau se tišinau. S dálných jez hluk jen praudní W sluch sem jedwa zbluzuje, Aneb klekot ápa, audní Žádané kdy zwstuje. Wšak ty tam wod kojné šumy Ptacfwa hwizd a zpw a dumy, Kdy držím ji w náruí, Tlukot srdce pehluí.

27 ! 13 X3K. Sám jsi 6\vt'(lil. jak zaclání Slowo lásce, pwce niuj Již Imdaucn o wyznání Mých cit ncnastupiij. Mezi blahem, bázní, taiihau W stídání neskoneném Pej swé dí\vcc lhtu dlauhau Na tom míst zwýšeném. Znej wrnosti známky jisté, A mé stihnuw ohn isté Srdcem, duchem, pamtí, Tau je mj pod peetí." To doekši rue wila Kol mne rám labutí, Rajskau slasf má duše ila Z dvvau rubínii pilnutí. Wím již, nektaru lahodn Chutnají jak prameny; Wím, étherní bezeškodn Jak se pijí plameny. Ale diw-li, w píli nowé Znuimení že padli rtowé Snžných ader na Hledajíce ochlady. wnady

28 !: 14 Na pahorku tam xicii. pede mnau Pod dubem kdy stanula, W zái weerní tajeninau Lepotau kdy planula; Laskawý pak k této pýi Z oka blesk kdy zaswítil Jaký obraz tu, malíi, Zrak twj byl by pochytil! To wšak ader ostkwíwané, Spšným chodem rozehrané Wytknau lehké wlnní S to není twé umní. XXIII. Tudy pjde w tomto míst Hauštinau se obtoím; Do sadu dnes pijde jist Ztad jí w náru wyskoím. Hle, klobauek tam se hmitá, Wise na ki ržowém! O že íhá na mne skryta W altáneku korowém. Mám t, mám t, drahý ptáku Takto jen na schowáwaku W newystižném úschraní Hrají zamilowaní.

29 15 Nejen libé, le i zpwné mé we spaní: Sny blaží Diwno-liž, že w lohkokrewné Paušlím se i lítání? Jaký let! do kwtných wír Kdy stržen se potopím, A zas haupawých zefyr Na kídlech se powzchopíml Štstí! sny ty stále pej mi, A bdícímu zachowej mi Zpwodárnau zheyilost, Lásky sladkau podpilost! I to sobe vvážím mnoho, Tak žití že andl pál, Až i msta do jednoho Byt náš zemský uchystal. Ale wíce, osudowé, Za to já welebím wás, Dítkami že swými zowe Holubiíí národ nás. Bh mi swdek! byf by zcela Wtipem, wdkem, krásau tla Rownala se bohyni, Nekochal bych Nmkyni.

30 16 XXVI. Dobrau noc a než se wíek Dotkne jitro ržowé, Wkauzlete se we twj sníek Sami lásky bžkowé. Blíž se tulte líchotiw, Tropte žerty, swéwole: A Avšak úkladn a Istiw Kídlaté-li pachole Kdesi íhajíc we hauští Šíp po twém srdéku pauští, Tu wolej m na pomoc, Má milenko, dobrau noc! XX11I. Málo stesk já si wšímám Na zlé boje Milkovvy; Ano jeho rád pijímám Žezla moc i okowy. Bolnau sice wpauští ranau Ale slast a lahodu; Milým podrobenstwím planau Nahrazuje A co wc jest swobodu. podiwnjší, A co diw neslýchanjší: Upiat zlatým etzem Zstáwám pede wítzem.

31 17 Znám ji XYVIII. srdci ku príkoro Z reci Wíizbau ztížené, Ze slzy té, z lásky, hoe, Z prosby, cáky smíšené; Znáni ji ne z tch jindy wrancích, W poctu jak sbor hwzdicek, Ale z tchto na rtech mraucích Chwjících se hubiek; Znám ji z ruky potisknutí, Z posledního powzdychnutí Neswobodnau swobodu, Trapná u dobu rozchodu. XXIl^. žehnám wás, wy strán známé, Behy tiché Otawy, Tebe, dtstwí mého chráme. Wás zlatých dnu zábawy! S bohem buíf, ty sídlo skrowné, Kde mi twár se zastkwma W milostnosti newýslowné. Wlleného andla I K tob tyto city uielé, Nadje swé. tužby, žele Odesílám k posledu W jednom ješt pohledu.

32 ! 18 XXX. Wera ješt ó jak míle W pokojíku prehezkéin Tráwili jsme blahé cliwíle S lehkým bázn pímskem. Dnes ty tam ta místa jasná Widíš aspo ped sebau, An zde tma a tauha strastná Obklopuje mysl mau. Let jenž sedl ti tisíce W holých pauštích, a snad wíce, Slow nejzbawenjší bs Whoslil se mi w duši dnes. XXXI. Po dnech rozkoše, má drahá, Jakau mn jsi štdila, Jest milá mi jindy Praha Pusta, chladna, nemilá. Mé podobno není bdní Smrti ani žiwotu; W baui srdce trá mé snní, Trá i mstském vve hmotu. A mocí-li Milka zlého Duše nkdy z hlubokého Omraku se wzchycuje, Hned k swým rájm putuje.

33 10 11 XXII. Wšiuly líko Iwojc swííá i\a mé mysli zkauzlcné; Uchu zní a oko ítá Wšudy jmé twé slawené. Tam twá oka na mne hraji Z hustolkanvch whviek. Zde twá ústa ke mnii plají Se ke vvabných ržiek. Twé pak, kudy kráím, \ve dne Po záhoncích jméno medné Skládám mezi kwítkami, W noci mezi hwézdami. XXLXIII. Za ty myrty newadnaucí, Za ty rže, lilie, W rajském srdci twém kwelauci, Má milostná Marie! Z nichžto prelíbezná wane Wuné, slast a erstwota, Z nichž i jasná záe plane Do tmy mého žiwota : Za tu hojnost blahých kwtu Z líše netlesných sutu Jakauž tobé w zámnu Lze mi dáli odmnu?

34 20 Z Xl^XIV. onch wkosnubných wne, Jimiž Swých okrašlují Musy líbezné milenc Druhdy skrán wítzné, W této lásky plné dobé, Zpwnau dráhu wywoliw, PMl i já bych jeden sob Sob? ne, d nikoliw! Drahá I jen když wina twými Kadeemi se hustými Twé by elo ozdobil, Mn radost by pilsobil. XXXV. Hled na hustých strom ady Hlubší city budíwá, Mním-li, pod Meer že tady Dwé milenc chodíwá. Swétjšího u lesíka Kaple widu nabyla. Tam, co tuším, dwé srdýka Ze se nkdy lauila. Aniž sám jsem árné moci Letní znal msíné noci. Než jsem bdl ji s mau milau Holubinkau spanilau.

35 : ; 21 rže ncjbuhatí:!' Nikdy W tolikých se iistkwla Lislech, má co penejsladší Ke mn jich odpráwla. Milé tahy díwí ruky, Jenž se na mne smjele, W žiwé se promte zwuky, Do nebe m wztrhnetel Kam ta žádost? W oku tená Tajnost, a zde poodstrená, Z úst-li by se praudila, Swých by kauzel pozbyla. XXXVII. MraCné doby, smutné chwile, Wás mnoho si new^ímám Ba i chmury waše míle Z rukau lásky pijímám Mysle SI. že uzdy nebýwá Samo nebe bez mrakii, Krásnji že wycházíwá Z erných slunce oblaku. Tak i priwitý do wnce K jasné rži a ponnince Mnohý kwítck temnjsi iní pohled libéjší.

36 22 Jak jen milé we ozdobách Pokáze se podletí, Na sta kwítkii w malých dobách Jedna welka obletí. Mých wšak k jedinému kwtu Myšlének a taužení Roj se honí w bystrém letu Z rána až do zasnní. O, kde tolikeré sklady Sladkosti a jemné wnady Nabraly se w newinném Kwítku jednom jediném! XILILIX. Sám se z mésta druhdy laudím W pole s prwní dennicí, Po lesích a pauštích blaudím Na ramen s runicí. Pes wrchole zrak mj stíhá Spád koisti pernaté, Aneb pílím, kam ubíhá Zw do skrýše skalnaté. Zw ubíhá ach, a maní Bezceslím se žene za ní Lowec Milkem ranný, Osudem zlým honný.

37 !! 23 Zis niditii wás na dobíku. Luk a háj okrasy Zhawcii sad již jarých šperku Pudzinmími neasy. Po di-ewech jen pliípolají Barwy žlult;, ružowé : i nkdejších kwetin hrají We wlvvích to duchowé? Dnowé krásní slasti isté, Duowé kwetní, tak i wy jste Zmizli, a jen w záletí Stkwíte se mé pamti! (S prsicik-m.) Což nad lásku lze mi dáti? Dárek lásce ku podob; Což si nad to ješt práti? Bu k památce milé tob Dárek lásce ku podob. Sladké dít, w kruhu weeném Bu(f k [)aiii<ilce milé loh, W twém-li dárce srdci wdnéni. Sladké díle! w kruhu wném Což nad lásku lze mi dáli? W twém-li dárce srdci Což si nad to ješl páli? wdnéuí,

38 24 XLíII. Ono w swt nejluznjší, Nejmilejší srdéko, O že pro mne nejpknjší Schystalo kdy místecko! i k blahosti, i mn k želu Bh ten as dospíwá? Na mi sudba pi andlu Mranau propast odkrýwá? emu, štstí, snným vvínem A chutných owocí stínem Ústa šálíš zháralé? Znám twé muky, Tantalel i^i^iil. Sproštn bu i ty žaláe, Medohlasý ptáku mi1j! Wítej w hájích ranní záe, Swoboda t oblažuj. Sám we pautech pál bych, celý By we zwli plynul swt; S bohem, ptáku, u weselí W blažší kraj nachyl swilj let. Tam k oponmnkowanému Putuj behu Otawskému, Tam jí pozdrawení wzdej, Jinde krásu její pj.

39 ! lir. Mfily podzimní brání zraku Twári nebes nítati; Nelze duši w Iruchlém inraku Pste a jasn zkwítati. Ó by oi mé na líce Rzné její patily, swíce A arowné ony Smutné temno spudily Ze ty zoe a lazury Wn neptal bych se, chmury i we umoze W mále-li Strau se tam po obloze. I [\\í\, hudbo I mému sluchu Žádaucí kdys potrawa W nob zhíženému duchu Píkí se co otrawa. Praudem twým nech plesné plo>vá, Kdo dobyl se z tíhoty: Wítej, harfo eolovva, Družko tiché samoty I Neskonené, neurité Z\Miky twé, s mau láskau slité, Srdce mé, kdy zaltolí. Kojným šeptem chlácholí.

40 ! 26 XliVI. Ušla šípu, w stínech hustých La nalezši ochrany; Druhý den po hwozdech pustých Blaudí Oldich s dwoany. Až tu šumným nad potokem Stan milostné Boženy; Plachým zi po lowcích okem Twáe její zardny. Kníže wece : Powz cestu, Dcero eská, odtud k mstu Srdce ale: Milko má. W ráj twttj kudy sem? se ptá. XliVII. Nad horami jedwa puí Den z ranní se záplawy, Bystrým cwálem temn zvvuí Uwal eské daubrawy. An wraný kiifi hrawau pílí K niwám zlatým S peím epky záwoj bílý uletá, Míle wzduchem tepetá. Aj to pi twém úastnictwí Slawné mých ddw ddictvví!' Tak, ji k srdci popižaw, Dí k Judyt Belislaw.

41 !! 27 XL.VIII. Místa w komn.tl swé hezké Popiej liiilo obrazm. Tmto milým staroeské Wraucí lásky dukazuni. Druhdy pi zwuku bokál Jak twé oi záily, Našich knížat, našich králíi Sláwu když jsme slawili Bud jak z dálky w šeru luny Zníwají kdys sladké struny I jejich rozwraucnení K drahému ti pomnní itl^ilk. Jindy m za dlauhé chwíle Swádená do okliek Míle hawí hra\vá pile Medoberných weliek. Stíhaje Avás mezi kwílím W skrýši tam kališkowé Blaženost jarých dn cítím S wámi, autlí twíjrkowé! Cítím ji, co k sob laudí, W smutku sladí, w plesu traudi Wšecky moje myšlénky Andlské dw pomnnky.

42 : 28 Wj. AC na myslí mé se míliá Dlauiiý jen o tob sen, Krátký pede walem ubíhá Každý mi pi tob den. WzdechY, slowa, zpw, hubika, AVše mžikem to uplývvá Báse, diw-li, že kratii^k á Z mé vvždy lásky wyspíwá? Snad, osud až ukrotíme, W paupti co ješt díme, Zkvvll, drahá, nadji Delší písn zapji.

43 ! (^ l> DII. 1> R U II Y. Pekrásné jsau w tom )flrkii lásky BMÍdky, chrámky i procházky, Slawík kde stále klokotá : Ler, žil! i sem se taiilia plirhlí, A sama láska tase dychtí Jen dál do polí iiwotn-. Srdcem chladným, umem suchým Za prawdau se shánje, Uslyšíš jen šumem hluchým Zníti wždy swé kroceje. Wiz ty divvné tworslwa swilky I w tichém snu dokola Wše do nejwnitnejší nitky Bdí a we a plápolá. Wšude pravvdy pramen stkwaucí Rozlitý jen láskau wraucí A twým žezlem, básnní! W podobu se promní.

44 ! 30 E.T1. í pronikne ducha síla Tebe, matko pírodo, Wznik a skon kde twého díla Zzákonná swobodo Stále stawíš, stále boíš Pod tajnými píkrowy; Wécn swtíš, wcné twoíš, A wždy práce hotowy. Co mi šepce Musa sladce, Powím krátce k té pohádce: Pedn hmota jest a duch, Mrtwá tíže, žmf ruch. lilll. Hmota sama na dw póly Nesmírné se prostela, Ze smsiné hrozné zmoly Do swt kdy wywela. ás ta jedna twrdost slowe, Zpurná jt^í prawice; Lehím kídlem wkol plowe Mkkost její lew ice. Obé ony trau se, koí, K sobe Inau, a zas se moí Pepodiwným peludem, Božské moci popudem.

45 31 li IV. Pímé ráry. hrany. Iindy, K tornám IícIk' nnicní Jsan sobecké Iwnli' limoly Neomylná znamení. Ta kde swémocnji wládne, Twiíhiost panšt bére swl; Z ní newzniknau plody žádné, Holý krystal její kwt. W íši dlauhé bez okrsku Nelze ducha ni paprsku Laskawé se wimili, K úkaznosti elili. Le i hmola prosto mkká W mrlwu wnéni šamolá, Neplodné i jí se leká Blahá jiskra žiwota. Z kruhu WC kruhy se toí Duté její Odpor ijíc oliwody, rozdiwoí Se na lun phrody. Tak bezmezným klame ruchem, Jak by walným žila duchem. An predc nikde ze stedu Nehýbe se ku pedu.

46 ! 32 i^vi. ím pak hmota odstupuje Dále do swých stežejí, Maí, dusí, žže a truje Stední žiwot mstiwji. By pak wíce nepojala W náru svvty stará noc, Jednu druhau upautala K bezškodenstwí wyšší moe. A lile, jedy w soli chutné! Hle wzduch plyny duchormutné I ta k twému pohledu Rozlitá rtu na ledu! Pej, když nízký zisk dotýká Hor samých se koen, A swé srdce w háw oblíká Z rud drahých a kamen. Ty, stkwlejší syn jsa íše. Zboeništm tchto skal Pracuj snažné jen do wýše K elu hory dál a dál. Kol tebe se zdrawý haupá Wzduch, an oko twé se kaupá W stíbrojasném we moku Jezer tam a potok.

47 : 33 L,VIII. Ayhle, jak se s wýšin, z hlaiibí Suj látka dwojliká. Již se pojí, stýká, snaubí, Mkkost Iwrdost proniká. A dle míry, jak tu která Paní jest neb posluhaii. A dle stup, jak se wzprá Mocí jedna nad druhau Duch po témž se zjímá, plaje. Tisícerem tkanin hraje ; Rostw úže, Twary se wolneji wywíjejí. W tráw, mechu, w palmy wzchytu Prwní zejmé zdoruje, Druhá w hauby nízkém bytu Pevvahu swau osnuje. Chceš-li zíti jadrnjší Wespolek jich ujatost, Wiz tu štíhlau a ilejší P a stébel kulatost. Le i takto jewíc snahy Obé zhostiti se wáhy Z twrda listím šewelí, Z mkká w jehly vvystielí.

48 ! 34 lix. A jíž twar jaký se zraí W lupenech a we kmenu, Týž se opt w kwtu znaí, W owoci a semenu. Nežli w píiwodní se stránky Rozptýlí ta dwojice Jaké pée, jaké schránky Pro milé swé ddice Takto druh, co druh, památku Bytí SMého beze zrna I ku Horlí ze swé postáti K dálným wkm poslati. Zemi vv raucho smarag-dowé Odl as rozmrce: Pojme, drahá! zírat nowé Luk a zahrad koberce. Tam w oblauky sláwy pnau se Hwozdy, háje, kowiny; Zde w oltáe wonné dmau se Nžné dítky Floriny. Kdo se béeš w tyto chrámy, Zbožn pat na diwy s námi istým okem lowím, A ne smyslem zwíecím.

49 !! 35 lihlii. Sloje, wdcný sinysioludo Nad twé krjisy pramenem, Myslím: Rže! jakž to bude S owocem a semenem? Twé nesmírné rozwinutí Jim pineslo úbytek; SwM nad t\\ými kauzly sutí, Cen hmotný užitek...w sobe cliowám zisk a chlaul)u, Má jak máti; w každém raui)u SazeniMu, kdy káže as Žiji dál a kvvétu zas." li^kiii. Swla duše-ii se šíí Po rostlinné osnow Tichým letem : walným uíí Praudem \v zwíat budowé. Tam jeden wždy žiwot stojí, A pewabn rozkw ílá ; Zde druží se dwoji. Irojí A se diwn proplila. Tam (id zwuku k melodiím. Zde z akk()r<hi k harmoniím Až do plné lahody Neskonené jieehody 3*

50 3^ Nejprw k hýbání se Každé wícežiwotí, nese Mocnau pírodau-li kde se W jedno tlo sjednotí. Práwa toho pro we wnci Ziwoich nedlí Polypi a bezelenci K pohybm nedosplí? Míru hnulí, krmu, ití Rozdíl hmoty, íslo žití každém pi twoe Klade W boží welké oboe. Jak díš? duch že hmotu tla Po swé moci uwzil? Newím ti, miste, zcela; Druh jen druha obmezil. Mním, twé widy že z osobná Newanau k nerodatm; Ješt Iwíata podobna W prwních dnech jsau jehatm. Hle z wáhy wtsí, menší Wyšlé audy tužší, tenší Káží duchu širokost, Krotkost nebo diwokost.

51 37 CJowék iiejwywinutjší Dwujné hmoty wýprawa! Clovvk nejpruniknutjší Mnoliožilíiii sauslawa! K rozjímáním se odkrýwá Acwywážná studnice Nad obihem, jejž prochwíwá Wolná ducha letíce. Ani bohem, ani molem, Jak ho ki'tí we šprýmu holém, Stkvvlook len nebu zvván, Ale Iworstwa wšeho pán. li^vii. ára ta a kruh prwolní ím jest wíce seslaben, Tím i twora byt žiwotní Wýše býwá postawen. Pede i nejwyšším prodíwá Hrot se nkde z obliny: Jsau kly, rohy, drápy, híwa. Supiny a bodliny. lovve, hle, jen pi tob Sliná forma w blahé dob Zewnitrne se rozwíjí Pknau vvlny linií.

52 ; 38 lillvill. Tak zde psán týž zákon stojí Nad mým i twýin pobytem Z mkkosti se k twrdu strojí Hmota s prvvním úswitem. W rownowáze o poledne Twar a síly trwají A když swtlo denní bledne, S drsnau tíží klesají. Po posledním dn tch kroku K tomu bez konce že roku W jiných swtech dospji, Wéím w sladké nadji. EiXIX. Kamž ta cesta se prostírá? Jsau to mamu psoby? Má i w sob duše zírá Tyž, le wyšší, obdoby. Obraznost si orlím pérem Kruhem prostor odmyká, Anto rozum rowným smrem Wšude k jádru proniká. K stáí on, a ona k mládl Wlnawé winau se rádi Prawý žiwot zazwuí, Kdy padau si w náruí.

53 : 39 L.JL1IL. Darmo! slowa iu'[m)slihiiau Tušeni a Hii.SNvily, Ješto bleskem kdys se iiiiliiiau Pes ty šeié záwily. Dsí nesmrnost a mýlí Jednoly m lu i lam Kd((ž pocliylmusl mi rozpljilí O tom: odkud, pro a kam.'' Tof len uzel, že iieziiánio, Z diamaiiln Pán jak lamo Pi-ede tiizi )a )isku Do wšech swla okrsku. l.il:ili. Ty-li lajuost tu odkryl bys, Jak swét twoi-il Hospodin: Ne ten praeliu Iwor, a byl bys Jeho Slowo, jeho Syn. Skrýš ta wšak t nerozpáej, Abrž, kudy pál tworec. Jasným pod nebem roztáej Zdrawých smysl praporee as a prostora ííin stále Zkrášlují se k boží chwále, To-li z ástky poehyliš. Dost swau tauhu nasylí.š.

54 :! 40 JLILIM, Tworí jiskra až se wznítí Sama, nikdy neekej Ni po rajském zrak twj kwítí Bez úelu netkej. Wíce ohni nežli ledu W autlých adrech místo pej. A co dobré, z toho stedu Zúrodnné dál podej. Za ctnost odplaty nežádej, Za koist celau pokládej, Twfij-li šlechtí zemský byt Mrawní shoda, krasocit. Ty-li pješ srdce swého Neb swých bratí hosanna Píklad z obloholetného Wezmi sob skiwana. Wýše se a wýše nesa Ped zitelem rozwinuj Let swiij, a na zwuky tesa Za sebau mu pokynuj. W hauští ale po slawíku, Sebe-li umíš, básníku, Skrýti a w se staupiti, Wíce budeš kauzliti.

55 ;! ^1 S buliin, slunce! noc inésícná Wábí zpévvné na lowy; Tajemná a arolícná Noc lo, jak sny wéšlcovvy Ticho žinné jen perýwal Slawík taužným nadšením, A k úsvvitu se rozlíwal Hlas kepelin osením. Acií! již chleba syn se budí W kalném mésté, a se Irudí Ukojit' swých péí hlad: Wítej, slunce! já jdu spát. liltltv. Tamo rže kde newadlé Se u wném jitru rdí, A na wod žiwých zrcadle Dél božích se záe stkwí; K hwézdám duch kde nesen býwá Na perutech orlicích Kde w akkordech se rozplýwá Wíce nežli slawicích: Host i já w té nejsa íši Z twých zdroj plníwám éíši W bujarosti mladické, Krásné žití básnické!

56 42 LilLl^Vl. Kdy tichá wlažika šustí Mezi listí Klasowé kdy wedau zmlazené; hustí Septy vvíním zbuzené; Wlna za wlnau kdy šplauná Dmaucím se po jezeru; We stromech kdy wítr šaumá O podzimním weeru : W hod tu srdci milownému Plesati ke taktu twému, Plná ladu, neshody, Diwná hudbo pírody! lix^xvii. Sn mých sídlo nad prameny Pod skalami w oi*eší, Nade mnau kde duby, kleny Tkají stinné písteší! Ticho šíe kdy ukládá Do wzdušných se wrcholí, Bázliw sám se den prokrádá Pes hory a údolí. Slawné ticho! bližším, bližším Šumem nad hlawau již slyším Twé to, ase, plynutí W sladkém duše žasnutí!

57 43 Zlrávviw den we liýzni slálé Spcháni s klidným weerem Ku potoku, jenž po skále Stkwí se luny {)od šerem. Zrak owihlý tu se hvi/a Do wln šumných poldudu, Mysl teskná \v tom se zhlíží Zrcadle mých osud. Diwný úkaz! praudy chladné Tam metají jiskry ladné, A zde plynau z plamene Slzy s tauhau smíšené. i^i:i^ik. Již we wísce mezi bory Swatwecer se odzwonil, A pes obrážené hory Letní den se peklonil. Jak zlatý štít bohatýra Luna plá we blankytu : Wlij, ó duše wšehomíra Lad i mého do citu. Ztiš ty wlny \v pláni hladkau, Dej, by pítomnost tuau sladkau Srdce moje poznalo, W sauzvvuku twém plesalo.

58 44 Af si jak chce moe zmítá Clunek mého žiwota, Af ho stíhá baue lítá, Ziwl wztek a mrákota : Smle Bohem uloženau Podnikaje wýpravvu Spchám duší nezhroženau K blaženému pístawu. Zjasujíce erné noci We tíhwzdí tajné moci Nade mnau se wznášejí, Wíra, láska s nadjí. lixllki. Truchlosladký cit owládá Weskrze mau útrobu, Kdykoliw zím, že se skládá Dwa sliná do hrobu. Jednu znal jsem! slzy hojné Tekly pro ni pes líce; Dáwno spaní spí pokojné U swaté tam Trojice! Blaze tob! An w té marné Hern tratí wše, co stárne, Panny shaslé za sto let Ješt se zpomíná kwt.

59 !! 45 Iiltlt3KII. Ó mladosti, ó mladosti Blahotworná bohyn Ze wšech nejmilejší hosti Na žiwota bystin! Anto pwal) ze twých ráj Mau milenku obletá, Každau dobau na sta máj Na mé mysli rozkwetá. Slawte ale samy tebe Ržowé rty, sliná Hebe! Za jarau tu úrodu Danau mému národu. l^illllí^lll. S námi štstí nech zahrálo Na pány neb posluhy, K inm pede každému pálo Dosti wolné okruhy. Nepamti do propasti Klesne pustý darmochléb: Blah, kdo pstowal swé wlasti Jednu rži, jeden štp! Komu los vvšak mén stkwauoí Padl, aspo pro budaucí Pauliky a paulnice Urownáwej silnice.

60 : 46 E. K O m O H/ I HRABTI z THUNU a HOHENSTEINA. K rodu Twému úctau A jak weden, srdcem weleno, Kladu z rže lístek jeden Twé libostné pod jméno. Wdnji by mohla pláti Wšecka w kráse záiwé, Na týž lístek dowol psáti Ješt slowo prawdiwé Wlast že miluješ, to wíme, Proto slušné Tebe ctíme; Že pak sám jsi její est, Podnt naší lásky jest." DO PAITIÁTUÍICIJ J. Jménem twým by Hmly i wky dlauhé rod wšeliký, Neleží w twé snaze pauhé. Dar to božstwa vveliký! ir. Aniž to, by hlunau traubau Znla pows o tob, Ze jsi kmene swého chlaubau, Skutky twé mu k ozdob. W tom wšak wlastní wle dílu Každénm dal tworce sílu. Býti ke cti rodin, Ke blahu svvé ddin.

o v r iukjl biulibia.

o v r iukjl biulibia. o v r iukjl biulibia. w w \\^ FRANT. LAD. ELAKOVSKÉHO RUZE STOLISTÁ. BA SEN A PRAVDA. S podobiznou spisovatelovou. -i^

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 179 2. VOLNÝ POHYB OSOB A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ iv) za oddíl J. ITÁLIE se vkládají nové oddíly, které znějí: 1. 31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování

Více

Tato kniha byla zakoupena na e-shopu Databook.cz. Kupující: Adresa: ID: Číslo objednávky:

Tato kniha byla zakoupena na e-shopu Databook.cz. Kupující: Adresa: ID: Číslo objednávky: Tato kniha byla zakoupena na e-shopu Databook.cz Kupující: Adresa: ID: Číslo objednávky: Upozorňujeme, že tato kniha je určena pouze pro potřeby kupujícího. Kniha jako celek ani žádná její část nesmí být

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

: bieše na polodne. IX. aiigelium sw. 3Iatause s ýldadem. P w 1 Jos. Šafaíka.

: bieše na polodne. IX. aiigelium sw. 3Iatause s ýldadem. P w 1 Jos. Šafaíka. IX. aiigelium sw. 3Iatause s ýldadem Od P w 1 Jos. Šafaíka. (teno we sbromáždéni esko-filologické sekci kral. spolenosti nauk dne 1. února 1843.) Evangelium podlé sw. Matauše, s wýkladem ili homiliemi

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NS I BS I L BS I P BS II

NS I BS I L BS I P BS II CENÍK DVEŘÍ Rám dveří je vyroben z masivního smrkového dřeva, výplň papírová voština nebo děrovaná DTD. Povrch dveří je lakovaná MDF nebo dřevotřísková deska s CPL fólií. U prosklených dveří je standardně

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

školní četba František Ladislav Čelakovský OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH

školní četba František Ladislav Čelakovský OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH školní četba František Ladislav Čelakovský OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH František Ladislav Čelakovský (1799-1852) básník, autor ohlasové poezie (tvorby v duchu lidové slovesnosti), sběratel lidové slovesnosti,

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 3. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Jednotky asu.... 3 II.

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1-

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006 Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Slovo národního koordinátora Vážení pátelé, lenové Pohanské federace,

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Jesle a další zaízení pée o dti do 3 let v Praze 1-10

Jesle a další zaízení pée o dti do 3 let v Praze 1-10 JESLE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTIDO 3 LET V PRAZE databáze Tato databáze vycházív rám ciprojektů realizovaných Gender Studies,o.p.s.: Audit politik přátelských rodině se zvláštním zam ěřením na zařízenípéče

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

CASÖFI8. w u i D á w i i s r S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky,

CASÖFI8. w u i D á w i i s r S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky, CASÖFI8 PRO w u i D á w i i s r o n li N.1 / ECJ A R C IB IS K U P S K É PRAŽSKÉ S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky, Utaimir

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 4. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Slovní a úsudkové úlohy....

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 ijímací zkouška z ESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO P EHLEDU pond lí 23. 4. 2012 Dopl te vynechané pravopisné jevy v etn interpunkce. Na n která

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Poezie v povětří (poezie pro mladší školní věk)

Poezie v povětří (poezie pro mladší školní věk) Poezie v povětří (poezie pro mladší školní věk) určeno pro žáky 3. tříd ZŠ (1 vyučovací hodina - 45 min.) Cíl: Seznámení s poezií našich autorů Seznámení s tradičními i netradičními formami a projevy básnictví

Více

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky?

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky? Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_09 Název materiálu: Vypravování Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky se slohovým útvarem vypravování, popisuje

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

É Á Ě ř Č é ů ř ó ů ř ů Ú Ř B ezen p estože zima jet nekonani kalendfu ani skuten, myslm si, že vtina z ns se už tna jaro. prodlou se dny, bude nrrr tepleji. zaneme dlat plny na to, oo bychom letos rdi

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice

Karel Jaromír Erben. Kytice Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 11. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_30_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

AREI reklamní předměty s.r.o.

AREI reklamní předměty s.r.o. MAGIC ČAJ Pyramidovésáčky čaje 15x2 g v baleníve tvaru stromku Různé příchutě 50 kusů Cena: 56 Kč/kus ČAJ 5527 Svařák, 5458 griotka, 5456 punch, 5540 štědrý večer černý čaj Ovocný čaj, 70 g 50 kusů Cena:

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více