o v r iukjl biulibia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o v r iukjl biulibia."

Transkript

1 o v r iukjl biulibia. w

2 w \\^

3

4

5

6

7 FRANT. LAD. ELAKOVSKÉHO RUZE STOLISTÁ. BA SEN A PRAVDA. S podobiznou spisovatelovou. -i^<^:^_:^«-- V PRAZE. NÁKLADEM K N É H K U P E C T V í : 1. L. KOBER

8 50% Národní knhtiskáriia : 1. L. Kober v Praze.

9 KNIHA první. RŽE STOLISTÁ. BASEN A PRAVDA. elakoyský. I.

10

11 ! ODDÍL první. Básník. Na nejnéžnéjší lilie Dva lístky z rftže tu, tam anemonky, A mezi n vlož konvalinek zvonky; Sem hyacinty, jasné zde pomnénky, A pak a pak Amor. Nu tak! nu tak Snad nechceš, péve zmámený, Malovat kvítím obraz své milenky? uzným smáním, vnadou stkvostnou Mnohá se ke kouzlila; Jedna nevinou milostnou Zrak jen k sob zvábila. i to poup? srdce ptá se, i to rže rozvitá? Z ple díme ve své kráse, Z ple život prosvitá. Co jsem vidl, myslil, cítil, Tvj kdy pvab m roznítil, Má stolistko! ze snní V písn nech se promní. 1*

12 11. v ržích bdím i sním kdy v borce Tvá mi jitro celuje; Zlatotkané den praporce Nad hlavou kdy vztyuje. V ržích bdím i sním kdy stou se Lehké mhly po jezeru; Hájem, kovím kdy ženou Svtla pršky k veeru. se Le ze šírého kdy hvzdná Boží slávy plane bezdna: ine z odkrytých se desk Immortelky! váš mi lesk Panna co jest? Nejoutlejší pozemském údlu; Kvt v Od lovka nejdivnjší K jasnému skok andlu. Ambra vonná, sladká manna^ Svit nebeské od zoe; Nejpyšnjší tvor jest panna V nejhlubší své pokoe. Chybil-li jsem, ty panenský, Milý pvce, mj Chmelenský! Z bohatého citu sám, Co jest panna, objev nám.

13 v. Slávy vnce do zpvného Mne nevábí zápasu, Cit blahý jen srdce mého Vydává se v ohlasu. Zdali milý tyto zvuky, Zda je hana nemine Nedbám: z jedné-li jen ruky Pochvala jim pokyne. Pvode té sladké tísn, Ty bu pedmtem mé písn, Ty bu, sliná Marie, Musa má i Grácie! \, Nepebrané plynou vn, Sladkosti a lahody, Vlasti milá! na tvém ln Z kvítk blahé úrody. Kdož v korun tvé planoucí kamení? Sete drahé A kdo z tvých rukou kanoucí Jasné perly ocení? Ó má vlasti! z neskonalé Hojnosti své tuto ale Daruj jednu ržiku, Tuto dej mi perliku!

14 ! VI. Jedva slunce z své obcházky Po tetí se vrátilo, Obapol již vné lásky Srdce sliby smnilo. Vkol kadí láska planá, Pravá mee plameny; Pláem, prosbou vyekaná Dáreek jest bez ceny. Ne ta ruka, poznenáhla, Ale která rychle sáhla Pro drahost do plápolu, Vyala ji bez bolu. VII Lásko vná! která svty V nestvocnost rozsíváš, Která též i outlé kvty V krásy roucho odíváš! Tys to vdkuplné díté Z poklad svých vyala, Každý pvab na úsvit V bytnost jeho vkládala. Z tvých to rukou dika tob Tento v utšené dob Krásný tvor se vyvinul, Dary tvými oplynul.

15 Vlil. z tvého dechu, Lásko véná! Znik a žití nabyla I dušinka ta srdená, istá, tichá, spanilá. Ó dej, a vždy city spasné V adrech tchto domují, A jen stále Hóry jasné elo její vncují. Necha této duše vnadné Cesty minouc radj padne Každá pée, tesknota V toky mého života. IX. V spanilosti plyne vnadné Celá její postava, Žádným lánkem tu nevládne Potvoivá úprava. Rozmilostí oko dýše. Ladnost v každém pohnutí. Ples jsou kroky ano spíše Zefyrek vanutí. V podivení duch se táže. Co zde více srdce váže: ta luzná lepota. i velebná prostota.

16 ! Kdykoliv se mysl vine K její sliné podob, Vždycky v jiné se a v jiné Objevuje zpsobe. Hned hrá v oku jejím milost, Hned se lib veselí; Tu v myšlénkách zahloubilost, Tu se s Musou pátelí. Le myslím-li, jak se záí Kleíc božskou pede tváí V jeden rozplynulá cit Zem víc mj není byt. XI. Krásný dn panenských Líbá studu záplavo, Vy na lících rže živé, Tichá tvrce oslavo dive. Kolikráte k vaší chvále Citové se chystali! Srdce velo ale v mále Ústa v písni ustaly. Necha sám ji tyto tváe Božská nevinnosti záe Rumncem kdy pokrývá Andl studu dozpívá.

17 Oi, oi pežádoucí Srdce mého vdkyn, Ó vy v jasnot planoucí Lampy této svatyn! Rcete, v prvním svta máji Již-li jste se pi sob Usmívaly v blahém ráji V nžných kvítk podob? i jste na obloze dlely, Leskem milostným se stkvly Druhdy mezi hvzdami. Vašimi tam sestrami? xui, Z vás co rozkoš se usmívá, Ústa! z vás co Amor sám Šepce, dyše, mluví, zpívá, A své dává vnady vám! Luzní rtové! ím se dje, V ohnivém že nadchnutí Zpv mj vázne, slábne, chvje, V jedno splývá vzdychnutí? Divy mezi kvtinami Zvuné rže! již vy samy Úst mojích se dotknte. Zlých vazeb je sprostte.

18 10 XIV. Tak m kouzlem / Tam v besídce ržové. Že se tm rznem dala Pam má i ondy jala smyslové. Slova stíhám, ei matu, Posléz a co dávno znám Opt milém u záchvatu, i m miluje, se ptám. Nevím, rže zavzdychnuly, ili rtové pošepnuli, Pnouce k mým se ústm blíž Tikrát sladounké: Ty víš! Odkud souhlas ten lahodný Bytnost moji provanul? Odkud zánt blahoplodný V hloubi duše zaplanul? Z hudby-li se té hubinky ástka v srdce vloudila? ili jiskra té dušinky Z oka v oko zbloudila? Ó vylož mi to tajemství jf ' Chovaje k ní píbuzenství Ty to víš, mé Marie Pemilostný Genie!

19 11 XVI. Sladce z Hesperidek kraje Píse lásky kouzlí sluch; I nad pvcem u Dunaje Sladce mj plesává duch. Znám však jedny jedny Nebe v nich se rozplývá, tou se mile, divokrásn, Srdce touhy pozbývá. Básn ty s Milostenkami Lada, ano Musy samy Sestersky jsou skládaly, V modré oi zapsaly. Xlll. Tak je sladká, tak je milá, Jak by rží dýchala, Krásná jako by se byla V rajské rose koupala. básn, Jako z jitra sedmikrásky. Rovné tak se usmívá, Kvítka lnná, kvítka lásky Hravým okem rozsívá. Tuším, sám že Amor tvoil Oudy spanilé a složil Z nejvonnjších bylinek, Z nejpknjších kvtinek.

20 12 X%lll. Po nové se hájem, polem Život rozvil pírod; A jak v nás, tak hrálo kolem V míru vše a ve shod. Máj byl. Zlatem strom vršky Svit veerní oblíval, A s beh k nám kvtné pršky Libý vtík zachvíval. Po vlnách jak loka jemn, Tak pi Ní se srdce ve mn Tokem slasti houpalo, Nade asem splývalo. XIX. S ní milá mi chzka bývá Podlé luk tou olšinou, Zpv slavík kde Líbeznou se tišinou. rozlívá S dálných jez hluk jen proudní V sluch sem jedva zbluzuje, Aneb klekot ápa, oudní Žádané kdy zvstuje. Však ty tam vod kojné šumy, Ptactva hvizd a zpv a dumy. Kdy držím ji v náruí, Tlukot srdce pehluí.

21 ! 13 XX. j,sám jsi svdil, jak zaclání Slovo lásce, pvce mj Již budoucn o vyznání Mých cit nenastupuj. Mezi blahem, bázní, touhou V stídání neskoneném Pej své dívce lhtu dlouhou Na tom míst zvýšeném. Znej vrnosti známky jisté, A mé stihnuv ohn isté Srdcem, duchem, pamtí, Tou je mj pod peetí." XXI. To doekši rue vila Kol mne rám labutí, Rajskou slas má duše ila Z dvou rubín pilnutí. Vím již, nektaru lahodn Chutnají jak prameny; Vím, étherní bezeškodn Jak se pijí plameny. Ale div-li, v pili nové Zmámení že padli rtové Snžných ader na vnady, Hledajíce ochlady.

22 14 XXII. Na pahorku tam pede mnou Pod dubem kdy stanula, V zái veerní tajemnou Lepotou kdy planula; Laskavý pak k této pýi Z oka blesk kdy zasvítil: Jaký obraz tu, malíi, Zrak tvj byl by pochytil! To však ader ostkvívané, Spšným chodem rozehrané Vytknout lehké vlnní S to není tvé umní. XXIll. Tudy pjde v tomto miste Houštinou se obtoím; Do sadu dnes pijde jist Ztad jí v náru vyskoím. Hle, klobouek tam se hmitá, Vise na ki ržovém! O že íhá na mne skryta V altáneku korovém. Mám t, mám t, drahý ptáku! Takto jen na schovávaku V nevýstižném úschraní Hrají zamilovaní.

23 15 XXIW. Nejen libé, le i zpvné Sny blaží m ve spaní: Divno-liž, že v lehkokrevné Pouštím se i lítání? Jaký let! Kdy stržen se potopím, A zas houpavých zefyr do kvtných vír Na kídlech se povzchopím! Štstí! sny ty stále pej mi, A bdícímu zachovej mi Zpvodárnou zhejilost, Lásky sladkou podpilost! XXV. I to sob vážím mnoho, Tak žití že andl pál, Až i msta do jednoho Byt náš zemský uchystal. Ale více, osudové. Za to já velebím vás, Dítkami že svými zove Holubicí národ nás. Bh mi svdek! by i zcela Vtipem, vdkem, krásou tla Rovnala se bohyni. Nekochal bych Nmkyni.

24 16 XXVI. Dobrou noc a než se víek Dotkne jitro ržové, Vkouzlete se ve tvj sníek Sami lásky bžkové. Blíž se tulte lichotiv, Tropte žerty, svévole: Avšak úkladn a lstiv Kídlaté-li pachole Kdesi íhajíc ve houští Šíp po tvém srdéku pouští, Tu volej m na pomoc. Má milenko, dobrou noc! XXVII. Málo stesk já si všímám Na zlé boje Milkovy; Ano jeho rád pijímám Žezla moc i okovy. Bolnou sice vpouští ranou Ale slast a lahodu; Milým podrobenstvím planou Nahrazuje svobodu. A co vc jest podivnjší, A co div neslýchanjší: Upiat zlatým etzem Zstávám pede vítzem.

25 ; Znám ji srdci Z ei vazbou 17 XXVIll. ku píkoe ztížené, Ze slzy té, z lásky, hoe, Z prosby, áky smíšené; Znám ji ne z tch jindy vroucích^ V potu jak sbor hvzdiek, Ale z tchto na rtech mroucích Chvjících se hubiek Znám ji z ruky potisknutí, Z posledního povzdychnutí Nesvobodnou svobodu. Trapnou dobu rozchodu. XXIX. žehnám vás, vy strán známé, Behy tiché Otavy, Tebe, dtství mého chráme. Vás zlatých dn zábavy! S bohem bud, ty sídlo skrovné, Kde mi tvá se zastkvla V milostnosti nevýslovné Vtleného andla! K tob tyto city velé, Nadje své, tužby, žele Odesílám k posledu V jednom ješt pohledu. elakovský. I. 2

26 18 \x\. Vera ješt ó jak míle I V pokojíku pehezkém Trávili jsme blahé chvíle S lehkým bázné pímskem. Dnes ty tam ta místa jasná Vidíš aspo ped sebou, An zde tma a touha strastná Obklopuje mysl mou. Let jenž sedel ti tisíce V holých pouštích, a snad více, Slov nejzbavenjší bs Vhostil se mi v <iuši dnes. XXXI. Po dnech rozkoše, má drahá, Jakou mn jsi štdila, Jest milá mi jindy Praha Pusta, chladna nemilá. Mé podobno není bdéní Smrti ani životu; V boui srdce trá mé snní, Trá i mstském ve hmotu. A mocí-li Milka zlého Duše nkdy z hlubokého Omraku se vzchycuje, Hned k svým rájm putuje.

27 ; 19 Všudy lí^ko tvoje svítá Na mé mysli zkouzlenó Uchu zní a oko ítá Všudy jm tvé slavené. Tam tvá oka na mne hrají Z hustotkaných vtviek, Zde tvá ústa ke mn plají Se ke vábných ržiek Tvé pak, kudy kráím, ve dne Po záhoncích jméno medné Skládám mezi kvítkami, V noci mezi hvzdami. WXIII. Za ty myrty nevadnoucí, Za ty rže, lilie, V rajském srdci tvém kvetoucí, Má milostná Marie! Z nichžto pelíbezná vane Vn, slast a erstvota Z nichž i jasná záe plane Do tmy mého života : Za tu hojnost blahých kvt Z íše netolesných svt Jakouž tob v zámnu Lze mi dáti odmnu? 2*

28 20 XXXIV. z onch vkosnubných vnc, Jimiž Musy líbezné Svých okrašlují milenc Druhdy skrán vítzné, V této lásky plné dob, Zpvnou dráhu vyvoliv, Pál i já bych jeden sob Sob? ne, ó nikoliv! Drahá! jen když vina tvými Kadeemi se hustými Tvé by elo ozdobil, Mn radost by psobil. XXXV. Hled na hustých strom ady Hlubší city budívá, Mním-li, pod veer že tady Dvé milenc chodívá. Svtjšího u lesíka Kaple vidu nabyla, Tam, co tuším, dv srdýka Že se nkdy louila. Aniž sám jsem árné moci Letní znal msíné noci. Než jsem bdl ji s mou milou Holubinkou spanilou.

29 21 XXXVI. Nikdy rže nejbohatší V tolikých se ne stkvla Listech, má co penejsladší Ke mne jich odprávla. Milé tahy díví ruky, Jenž se na mne smjete, V živé se promte zvuky. Do nebe m vztrhnete! Kam ta žádost? V oku tená Tajnost, a zde poodstená, Z úst-li by se proudila. Svých by kouzel pozbyla. XXXVII. Mrané doby, smutné chvíle, Vás mnoho si nevšímám; Ba i chmury vaše míle Z rukou lásky pijímám: Mysle si, že vždy nebývá Samo nebe bez mrak, Krásnji že vycházívá Z erných slunce oblak. Tak i pivitý do vnce K jasné rži a pomnnce Mnohý kvítek temnjší iní pohled libjší.

30 ! O) XXXVIII. Jak jen milé ve ozdobách Pokáze se podletí, Na sta kvítk v malých dobách Jedna velka obletí. Mých však k jedinému kvtu Myšlének a toužení Roj se honí v bystrém letu Z rána až do zasnní. Ó, kde tolikeré sklady Sladkosti a jemné vnady Nabraly se v nevinném Kvítku jenom jediném XXXIX. Sám se z msta druhdy loudím V pole s první dennicí, Po lesích a pouštích bloudím Na ramen s runicí. Pes vrchole zrak mj stíhá Spád koisti pernaté, Aneb pílím, kam ubíhá Zv do skrýše skalnaté. Zv ubíhá ach, a maní Bezcestím se žene za ní Lovec Milkem ranný. Osudem zlým honný.

31 23 Zas vidím vás Da dobrku, Luk a háj okrasy! Zbaven sad již jarých šperlv Podzimními neasy. Po devech jen plápolají Barvy žluté, ržové: i nkdejších kvtin hrají Ve vtvích to duchové? Dnové krásní slasti isté, Dnové krásní, tak i vy jste Zmizli, a jen v záletí Stkvíte se mé pamti! XLI. (S prstenem.) Což nad lásku lze mi dáti? Dárek lásce ku podob; Což si nad to ješt páti? Bu k památce milé tob! Dárek lásce ku podob, Sladké dít, v kruhu vném Bu k památce milé tob, V tvém-li dárce srdci vdném. Sladké dít! v kruhu vném Což nad lásku lze mi dáti? V tvém li dárce srdci vdném^ Což si nad to ješt páti?

32 !! 24 XJLII. Ono v svt nejluznjší, Nejmilejší srdéko, ó že pro mne nejpknjší Schystalo kdy místeko Ji k blahosti, i mn k želu Bh ten as dospívá? Na mi sudba pi andlu Mranou propast odkrývá? emu, štstí, snným vínem A chutných ovocí stínem Ústa šálíš zháralé? muky, Tantale! Znám tvé XLIII. Sproštn bud i ty žaláe, Medohlasý ptáku mj Vítej v hájích ranní záe, Svoboda t oblažuj. Sám ve poutech pál bych, celý By ve zvli plynul svt; S bohem, ptáku, u veselí V blažší kraj nachyl svj let. Tam k opomnnkovanému Putuj behu Otavskému, Tam jí pozdravení vzdej, Jinde krásu její pj.

33 25 XL.1Y. Mhly podzimní brání zraku Tvái nebes vítati; Nelze duši v truchlém mraku Pste a jasn zkvítati. Ó by oi mé na líce Rzné její patily, A arovné ony svíce Smutné temno spudily! Ze ty zoe a lazury Vn neptal bych se, chmury V mále-li i ve mnoze Stou se tam po obloze. XL.V. I tvá, hudbo! mému sluchu Žádoucí kdys potrava V sob zhíženému duchu Píkí se co otrava. Proudem tvým nech plesn plová, Kdo dobyl se z tíhoty: Vítej, harfo Eolova, Družko tiché samoty! Neskonené, neurité Zvuky tvé, s mou láskou slité, Srdce mé, kdy zabolí. Kojným šeptem chlácholí.

34 26 XL.V1. Ušla šípu, v stínech hustých La nalezši ochrany; Druhý den po hvozdech pustých Bloudí Oldich s dvoany. Až tu šumným nad potokem Stan milostné Boženy; Plachým zí po lovcích okem Tváe její zardny. Kníže vece: Povz cestu, Dcero eská, odtud k mstu! Srdce ale: Milko má, V ráj tvj kudy sem? se ptá. XL.VI1. puí Nad horami jedva Den z ranní se záplavy, Bystrým cvalem temn zvuí Úval eské doubravy. An vraný k hravou pílí K nivám zlatým uletá, S peím epky závoj bílý Míle vzduchem tepetá.,,aj to pi tvém úastnictví Slavné mých ddv ddictví!" Tak, ji k srdci popižav, Dí k Judyt Betislav.

35 27 XLVIII. Místa v komnat své hezké Popej tmto obrazm, Tmto milým staroeské Vroucí lásky dkazm. Druhdy pi zvuku bokál Jak tvé oi záily: Našich knížat, našich král Slávu když jsme slavili! Bu jak z dálky v šeru Inny Znívají kdys sladké struny I jejich rozvroucnní K drahému ti pomnní! \LI\. Jindy m za dlouhé chvíle okliek Svádná do Míle baví hravá píle Medoberných veliek. Stíhaje vás mezi kvítím V skrýši tam kalíškové, Blaženost jarých dn cítím S vámi, outlí tvrkové! Cítím ji, co k sob loudí, V smutku sladí, v plesu troudí Všecky moje myšlénky Andlské dv pomnnky.

36 28 A na mysli mé se míhá Dlouhý jen o tob sen, Krátký pede valem ubíhá Každý mi pi tob den. Vzdechy, slova, zpv, hubika Vše mžikem to uplývá: Báse, div-li, že kratiká Z mé vždy lásky vyspívá? Snad, osud až ukrotíme, V poupti co ješt díme, Zkvtlé, drahá, nadji Delší písn zapji.

37 ! ODDÍL DRUHÝ. Pekrásné jsou v tom parku lísky Besídky, chrámky i procházky, Slavík kde stále klokotá: Le, žel! i sem se touha plichtí, A sama láska zase dychtí Jen dál do polí života. LI. rdcem chladným, umem suchým Za pravdou se shánje, Uslyšíš jen šumem hluchým Zníti vždy své kroeje. Viz ty divné tvorstva svitky! I v tichém snu dokola Vše do nejvnitrnjší nitky Bdí a ve a plápolá. Všude pravdy pramen stkvoucí Rozlitý jen láskou vroucí A tvým žezlem, básnní V podobu se promní.

38 ! 30 Ml. i pronikne ducha sila Tebe, matko pírodo, Vznik a skon kde tvého díla, Zzákonná svobodo Stále stavíš, stále boíš Pod tajnými píkrovy; Vn svtíš^ vn tvoíš, A vždy práce hotovy. Co mi šepce Musa sladce. Povím krátce k té pohádce: Pedn hmota jest a duch. Mrtvá tíže, živý ruch. Llll. Hmota sama na dv póly Nesmírné se prostela. Ze smsiné hrozné zmoly Do svt kdy vyvela. ásf ta jedna tvrdost slov, Zpurná její pravice; Lehím kídlem vkol plove Mkkost její levice. Ob ony trou se, koí, K sob lnou, a zas se moí Pepodivným peludem. Božské moci popudem.

39 31 Ll%. Pímé áry, hrany, hroty, K tonám liché míení Jsou sobecké tvrdé hmoty Neomylná znamení. Ta kde svémocnji vládne, Tvánost poušt bére svt; Z ní nevzniknou plody žádné, Holý krystal její kvt. V íši dlouhé bez okrsku Nelze ducha ni paprsku Laskav se vtliti, K úkaznosti eliti. L.V. Le i hmota prost mkká V mrtvu vném samota, Neplodné i jí se leká Blahá jiskra života. Z kruh ve kruhy se toí Duté její obvody. Odpor ijíc rozdivoí Se na ln pírody. Tak bezmezným klame ruchem, Jak by valným žila duchem, An pede nikde ze stedu Nehýbe se ku pedu.

40 ! 32 L.V1. ím pak hmota odstupuje Dále do svých stežejí, Maí, dusí, žže a truje Stední život mstivji. By pak více nepojala V náru svty stará noc, Jednu druhou upoutala K bezškodenství vyšší moc. A hle, jedy v soli chutné! Hle vzduch plyny duchormutné I ta k tvému pohledu Rozlitá rtu na ledu! L.VII. Pej, když nízký zisk dotýká Hor samých se koen, A své srdce v háv oblíká Z rud drahých a kamen. Ty, stkvlejší syn jsa íše, Zboeništm tchto skal Pracuj snažn jen do výše K elu hory dál a dál. Kol tebe se zdravý houpá Vzduch, an oko tvé se koupá V stíbrojasném ve moku Jezer tam a potok.

41 33 laiii. Ejhle, jak se s výšin, z hloubí Suje látka dvojliká, Již se pojí, stýká, snoubí, Mkkost tvrdost proniká. A dle míry, jak tu která Paní jest neb posluhou, A dle stup, jak se vzpra Mocí jedna nad druhou: Duch po témž se zjímá, plaje, Tisícerem tkanin hraje; Rostv úže, volnji Tvary se vyvíjejí. V tráv, mechu, v palmy vzchytu První zejm zdoruje, Druhá v houby nízkém bytu Pevahu svou osnuje. Chceš-li zíti jadrnjší Vespolek jich ujatost, Viz tu štíhlou a ilejší P a stébel kulatost. Le i takto jevíc snahy Ob zhostiti se váhy Z tvrdá listím ševelí, Z mkká v jehly vystelí. «l«kotský. I. 3

42 ! 34 L.X. A již tvar jaký se zraí V lupenech a ve kmenu, Týž se opt v kvtu znaí, V ovoci a semenu. Nežli v pvodní se stránky Rozptýlí ta dvojice, Jaké pée, jaké schránky Pro milé své ddice Takto druh, co druh, památku Bytí svého beze zmatku Horlí ze své postáti K dálným vkm poslati. LXI. Zemi v roucho smaragdové Odl as rozmrce: Pojme, drahá! zírat nové Luk a zahrad koberce. Tam v oblouky slávy pnou se Hvozdy, háje, koviny; Zde v oltáe vonné dmou se Nžné dítky Floiny. Kdo se béeš v tyto chrámy, Zbožn pat na divy s námi istým okem lovím, A ne smyslem zvíecím.

43 ! 35 L.XÍ1. Stoje, vdný smyslolude Nad tvé krásy pramenem, M>slím: Rže! jakž to bude S ovocem a semenem? Tvé nesmírné rozvinutí Jim pineslo úbytek; Svt nad tvými kouzly šutf, Cen hmotný užitek. V sob chovám zisk a chloubu, Má jak máti; v každém roubu Sazeném, kdy káže as, Žiji dál a kvtu zas." LtXlil. Svta duše-li se šíí Po rostlinné osnov Tichým letem: valným víí Proudem v zvírat budov. Tam jeden vždy život stojí, A pevábn rozkvítá; Zde druží se dvojí, trojí A se divn proplitá. Tam od zvuku k melodiím, Zde z akkordu k harmoniím Až do plné lahody Neskonené pechody! 8*

44 ; 36 Nejprv k hýbání se nese Každé víceživotí, Mocnou pírodou-li kde se V jedno tlo sjednotí. Práva toho pro ve vnci Živoich nedlí Polypi a bezelenci i K pohybm nedosplí? Míru hnutí, krmu, ití, Rozdíl hmoty, íslo žití Klade každém pi tvoe V boží velké oboe. LXV, Jak díš? duch že hmotu tla Po své moci uvzil? Nevím ti, miste, zcela; Druh jen druha obmezil. Mním, tvé vidy že z osobná Nevanou k nerodatm Ješt Ivíata podobna V prvních dnech jsou jehatm. Ale z váhy vtší, menší Vyšlé oudy tužší, tenší Káží duchu širokost. Krotkost nebo divokost.

45 ! 37 lovk nejvyvinutjší Dvojné hmoty výprava! lovk nejproniknutjší Mnohožitím soustava K rozjímáním se odkrývá Nevyvážná studnice Nad obihem, jejž prochvívá Volná ducha letíce. Ani bohem, ani molem, Jak ho ktí ve šprýmu holém, Stkvlook ten nebu zván, Ale tvorstva všeho pán. JLXVII. ára ta a kruh prvotní ím jest více seslaben, Tím i tvora byt životní Výše bývá postaven. Pede i nejvyšším prodívá Hrot se nkde z obliny: Jsou kly, rohy, drápy, híva. Šupiny a bodliny. love, hle, jen pi tob Sliná forma v blahé dob Zevnitn se rozvíjí Pknou vlny linií.

46 38 L.XVIII. Tak zde psán týž zákon stojí Nad mým i tvým pobytem: Z mkkosti se k tvrdu strojí Hmota s prvním úsvitem. V rovnováze o poledne Tvar a síly trvají, A když svtlo denní bledne, S drsnou tíží klesají. Po posledním dn tch kroku K tomu bez konce že roku V jiných svtech dospji. Vím v sladké nadji. L.XIX. Kamž ta cesta se prostírá? Jsou to mamu psoby? Má i v sob duše zírá Tyž, le vyšší, obdoby. Obraznost si orlím pérem Kruhem prostor odmyká, Anto rozum rovným smrem Všude k jádru proniká. K stáí on, a ona k mládi Vlnavé vinou se rádi; Pravý život zazvuí, Kdy padou si v náruí.

47 39 L.XX. Darmo! slova nepostihnou Tušení a prsvity, Ješto bleskem kdys se mihnou Pes ty šeré závity. Dsí nesmrnost a mýlí Jednoty m tu i tam: Kdož pochybnost mi rozptýlí O tom: odkud, pro a kam? To ten uzel, že neznámo, Z diamant Pán jak tamo Pede pízi paprsk Do všech svta okrsk. Ty-li tajnost tu odkryl bys, Jak svt tvoil Hospodin : Ne ten prachu tvor, a byl bys Jeho Slovo, jeho Syn. Skrýš ta však t nerozpáej, Abrž, kudy pál tvorec. Jasným pod nebem roztáej Zdravých smysl praporec. as a prostora ím stále Zkrášlují se k boží chvále, To-li z ástky pochytíš, Dost svou touhu nasytíš.

48 : 40 I.XXII. Tvorci jiskra až se vznítí Sama, nikdy neekej Ni po rajském zrak tvj kvítí Bez úelu netkej. Více ohni nežli ledu V outlých adrech místo pej, A co dobré, z toho stedu Zúrodnné dál podej. Za ctnost odplaty nežádej, Za koist celou pokládej, Tvj-li šlechtí zemský byt Mravní shoda, krasocit. I.XXIII. Ty-li pješ srdce svého Neb svých bratí hosanna! Píklad z obloh oletného Vezmi sob skivana. Výše se a výše nesa Ped zitelem rozvinuj Let svj, a na zvuky tesa Za sebou mu pokynuj. V houští ale po slavíku Sebe-li umíš, básníku, Skrýti a v se stoupiti, Více budeš kouzliti.

49 ; 41 L.XXI%. S bohem, slunce! noc msíná Vábí zpvné na lovy Tajemná a arolícná Noc to, jak sny vštcovy! Ticho živné jen perýval Slavík toužným nadšením,' A k úsvitu se rozlíval Hlas kepelin osením. Ach! již chleba syn se budí V kalném mst, a se trudí Ukojit svých péí hlad: Vítej, slunce! já jdu spát. Tamo rže kde nevadlé Se u vném jitru rdí, A na vod živých zrcadle Dl božích se záe stkví; K hvzdám duch kde nesen bývá Na perutech orliích; Kde v akkordech se rozplývá Více nežli slaviích: Host i já v té nejsa íši Z tvých zdroj plnívám íši V bujarosti mladické. Krásné žití básnické!

50 ! 42 LXXVI. Kdy tichá vlažika šustí Mezi listí zmlazené; Klasové kdy vedou hustí Septy viním zbuzené; Vlna za vlnou kdy šplouná Dmoucím se po jezeru; Ve stromech kdy vítr šoumá O podzimním veeru: V hod tu srdci milovnému Plesati ke taktu tvému, Plná ladu, neshody, Divná hudbo pírody L.XXVII. Sn mých sídlo nad prameny Pod skalami v oeší, Nade mnou kde duby, kleny Tkají stinné písteší! m Ticho šíe kdy ukládá Do vzdušných se vrcholí, Bázliv sám se den prokrádá Pes hory a údolí. Slavné ticho! bližším, bližším Šumem nad hlavou již slyším Tvé to, ase, plynutí V sladkém duše žasnutí.

51 43 L.XXVIII. Ztráviv den ve trýzni stálé Spchám s klidným veerem Ku potoku, jenž po skále Stkví se luny pod šerem. Zrak ovlhlý tu se híží Do vln šumných pobludu, Mysl teskná v tom se zhlíží Zrcadle mých osud. Divný úkaz! proudy chladné Tam metají jiskry ladné, A zde plynou z plamene Slzy s touhou smíšené. L.XXIX. Již ve vísce mezi bory Svatveer se odzvonil, A pes obržené hory Letní den se peklonil. Jak zlatý štít bohatýra Luna plá ve blankytu: Vlij, ó duše všehomíra Lad i mého do citu. Ztiš ty vlny v pláni hladkou, I^^jí by pítomnost tvou sladkou Srdce moje poznalo, V souzvuku tvém plesalo.

52 44 L.XXX. A si jak chce moe zmítá lunek mého života, A ho stíhá boue lítá, Živl vztek a mrákota: Smle bohem uloženou Podnikaje výpravu Spchám duší nezhroženou K blaženému pístavu. Zjasujíce erné noci Ve tíhvzdl tajné moci Nade mnou se vznášejí Víra, láska s nadjí. Truchlosladký cit ovládá Veskrze mou útrobu, Kdykoliv zím, že se skládá Dva sliná do hrobu. Jednu znal jsem! slzy hojné Tekly pro ni pes líce; Dávno spaní spí pokojné U svaté tam Trojice! Blaze tob! An v té marné Hern tratí vše, co stárne, Panny shaslé za sto let Ješt se zpomíná kvt.

53 ! : 45 KWXII. ó mladosti, ó mladosti! Blahotvorná bohyn Ze všech nejmilejší hosti Na života bystin! Anto pvab ze tvých ráj Mou milenku obletá, Každou dobou na sta Na mé mysli máj rozkvétá. Slavte ale samy tebe Ržové rty, sliná Hebe 1 Za jarou tu úrodu Danou mému národu. LXXXIII. S námi štstí nech zahrálo Na pány neb posluhy, K inm pede každému pálo Dosti volné okruhy. Nepamti do propasti Klesne pust}^ darmochléb Blah; kdo pstoval své vlasti Jednu rži, jeden štp! Komu los však mén stkvoucí Padl, aspo pro budoucí Poutníky a poutnice Urovnávej silnice.

54 : 46 Leonovi, hrabti z Thunu a Hohensteina. K rodu Tvému úctou veden, A jak srdcem veleno. Kladu z rže lístek jeden Tvé libostné pod jméno. Vdnji by mohla pláti Všecka v kráse záivé, Na týž lístek dovol psáti Ješt slovo pravdivé Vlast že miluješ, to víme, Proto slušn Tebe ctíme; Že pak sám jsi její est. Podnt naší lásky jest." L.XXXV. Jménem tvým by vky dlouhé Hmly i rod všeliký. Neleží v tvé snaze pouhé. Dar to božstva veliký! Aniž to, by hlunou troubou Znla povst o tob. Že jsi kmene svého chloubou, Skutky tvé mu k ozdob. V tom však vlastní vle dílu Každému dal tvorce sílu, Býti ke cti rodin, Ke blahu své ddin.

55 ! 47 L.XXXVI. Bez trojí mi nelze tužby Žíti zemi na celé: Bez tvé blahotvorné družby, Tajemníce duše mé! Pak tebou, má dívko hezká, Vznícených bez plápol; Ani bez tvých, mluvo eská, arodjných hlahol. S vámi rozkoš nejchutnjší Chutnám, bez vás nejsmutnjší Všude nosím okovy, Ti ve srdci hbitovy. Potem, krví svatá zem Matko muž velikých! Div hle! ješt žije plém Tvé po bouích tolikých! Mst tvých úel býval slávy Domknouti se výšiny; A co ves to bystré hlavy, A co hrad to hrdiny. Nuž, té pozasuté sopky Svou pochodní tajné kobky Nám, Palacký! osvcuj. Dávní lásku rozncuj.

56 48 L.XXXVIII. Žel té rže, bez slavíka V sad která odkvetla, Žel i krásy, bez básníka Jenž od zem odlétla! I nechválím pedk asy K pravé kráse neilýcb, Zteštnými za mamlasy Po blyskotkách zbloudilých. Jich nebeské: Všecka sláva, Všecka krása polní tráva!" Syny, málo chyblo, K ertu že neodplo. I.XXXIX. Tebe rozum, isté lidství Hájí, pravdo, na vky, I kde zištnost a pokrytství Roubí hnusné záseky. Sám tvj pohled jak Medusy Hadochvéjné upiny Sype blesk a mraky hrzy Na bezectné zlosyny. Oblij záí svou nebeskou Opt každou duši eskou Nech t ctí za bohyni V své domácí svatyni.

57 49 Jakéž kouzlo t Todívá Drsnou cestou života, Tvou že mysl nepokrývá Nikdy smutku mrákota?** Stídmost, brate, která sladce S mým se bytem pátelí; Pak nekvapná, stálá práce Ty mou duši veselí. Tma chránn, pod nos luskám Všem padouchm, klada k truskára Nádhernost palácovou I radost bublinkovou. XCI. Um svj tmi bav caparty, Mér kdo vyšších netuší; Híka v koule, šachy, karty Nejmén muži písluší. Vtipnou hru nehrá-liž dosti as s tebou ten mocný pán? acký pán! jemuž k radosti Bývá, by Mi obehrán. Vyhrav ale sám, jak smetí Vyklízí ty staré dti Nevdoucí, pro zde jsou. Ani pro se svta jdou. ttlakovský. I. 4

58 : ; 50 X U, Ne horoucnost povalená Zjedná duchu potravu Práce tichá a spolená Získá vlasti oslavu* Jedno-liby zrnko zdravé Každý v pdu položil, Brzo by, mj Krasoslave! Dvr se pustý ostožil. Kdo však marnou chloubou práší. Koše plev na trh vynáší, Vítr asu odvje Jej i jeho nadje. XCIII. Bujný o jest mluva naše Ušlechtilé úrody, Bezmezím se toulá plaše, Jak syn drahé svobody. Hlavu pyšn na vzduch sází, Z oí šlehá blesk a blesk, Z nozder dým a jiskry hází. Ple po nm hedvábný lesk. A kdy letí, jeho híva S proudem vtr hrav splývá Kdy však zvolna harcuje, Éeckým taktem tancuje.

59 ! : 51 xciv. Pakli na nm jede v okol Mistr svého umní, Vede si co jasný sokol, Milé na n vzezení! Le bda, kdy hrdotup Jej kdo tiskne k rozmachu: Náš ho bysták ku potup Brzo složí do prachu. Tak i do soustavné káry Po nmeku jeho žáry Vn vkv nevpravíš Marn, brachu, svéhlavíš! - xcv. Sází-liž kdo hned ze zem V zlato drahé kameny? Ješt teprv, až jsou jemn Zbroušeny a zhlazeny Klenotnice! tak ty pedn Slin stav je do ady: Miste! vylož nám úhledn Umu svého poklady. Jazyk tak cti jako vdu, Pidej z nho soli, medu, Chceš-li by nám chutnala, Užitek stý vydala, 4»

60 52 Zda povdnost, aneb zlost-li Hnula by se v srdci tvém, Kdyby vidl, aby rostly! - Kdes na skipci vdeckém Rozpínati oudy zdravé? Zlý by vru byl to lík: Nemá obr krásy pravé Rovn jako trpaslík. A jak tlo pkné, isté, Má i jazyk meze jisté: Na to, Ammerlingu mj, S pány bratry pamatuj! xr^ii. Milý! osvtou netrap si svdomí! Rozum a jím Ten má svtla plné Onoho až v nose pí. kapsy, Lépe se to po tm modlí, Nech to zboží kesací; iní velké nepohodlí Velká illuminací. Každý rád si v stínu hoví; Každý rybá tob poví: ím jsou vody kalnjší, Tím JSOU lovy valnjší.

61 "! 53 xrviii. Vrah starý ten pásma lichot Nech jen dále osnuje; Z konin svta jih a východ Velikou mzdu hotuje. hvzda svítí, Odonud hle! Hvzda lásky vítaná; Tam se i pochodn vznítí K svatb již uchystaná. Odtud, z naší slávy sídla, Potrou mrana bleskokídlá Lidožerné modly chrám ; Odtud vzejde slunce nám. Nad ekami Babylona Pj ten zpv mi, družko má Spadne s duše mraná clona, V dve se rozplesá. Nad ekami Babylona V hoi naše Jak prorocká harfa ona, Tak i naše temn zní. Bídná dcero plém dlí; Babylona! Ejhle, pomoc ze Siona Již se blíží, mocný tvou Odmní ti odmnou.

62 54 c. K dráhu, družce, k rodu, vlasti Stálost již mi odmnou; Pi vší jiné práci, slasti Rád blažím se promnou. Vždy ni tebe zítí v zlat Nechci, zpvu bohyn! Vítej stále v jiném šat, Druhdy teba v lyin. Sn mých vdná strojce nuže I ku i tob: s bohem, rže! Touha vede do jiných Záhonuv m kvtinných.

63

64 ^M r-(h/,

65 PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY PG Celakovský, František 5038 Ladislav oarrm Rže stoiistá 1880

66 \'i v ',J ^^ 'í 'V ;4 M 'í :. ^nm

Purchased From. Funds Donated. The Andrew W. Mellon. Foundation

Purchased From. Funds Donated. The Andrew W. Mellon. Foundation 5038 C47R8 1894 Purchased From Funds Donated by The Andrew W. Mellon Foundation (iranf. Jad. (Šeíahovský. Františka Ladislava elakovského RŽE STOLISTÁ, BÁSE A PRAVDA. Výkladem a rozborem opatil FRANT.

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ MOJE BARVA ÈERVENÁ A BÍLÁ Ten rudý prapor náš s tím bílým vedle polem - jak bije, šlehá po svém bidle holém! Hned plapolavì v rušnou dál se nese, hned truchle choulí se a zimniènì

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

w m iéliiii íííí f:47r8 lobarts

w m iéliiii íííí f:47r8 lobarts w m ' íííí i f:47r8 lobarts iéliiii «[arbor : Presented to the LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by ALEX S. HAVRLANT o/ranf. Juad, elahcvshý. ... ^ Františka Ladislava elakovského RužE Sto LI STA.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855)

BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855) BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855) I. Skrze gotická, malovaná okna zámecké kaple svítí měsíc. Zážehy různobarevného světla kladou se na mozaikovou podlahu, polívají krásný list vysokých fíkusů,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B Čtenářský deník Jaroslav Hradil, III. Kytice utor: Karel Jaromír Erben byl český historik, právník, spisovatel, básník, překladatel, sběratel lidových písní a pohádek a představitel romantismu. Narodil

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,.. tl _.,.",..1.,.. r. r -... ut sequamini uestigia eius". (I Pe 2, 22.) ' ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svaz.ek II. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT KRISTA PÁNA OD POČÁTKU VEŘEJNÉHO

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012 Anotace - prezentace určená pro učitele

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace DOBRODRUŽSTVÍ Anotace Autor Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený projev, přirovnání.

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ Máj lyricko-epická skladba českého romantismu, vrchol básníkovy tvorby, základní dílo moderní české poezie; má 4 zpěvy, 2 intermezza a vcelku prostý děj. Příběh otcovraha,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

školní četba Karel Jaromír Erben KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH VYCHÁZÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA

školní četba Karel Jaromír Erben KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH VYCHÁZÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA školní četba Karel Jaromír Erben KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH VYCHÁZÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA Kytice z pověstí národních (1853) básnická sbírka obsahující české báje, obraz dávných lidových představ

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice)

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Na stěně nízké světničky byl obraz boží rodičky, rodičky boží s

Více

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Vyšehrad Jiří Orten Ohnice Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Otcově památce Copyright Jiří Orten, 1941 Illustrations Pavel Sukdolák, 2012 ISBN 978-80-7429-286-6 Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Líčení Mgr. Líčení, personifikace, epiteton, přirovnání, metafora III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 11. října

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Česká klasika Výběr z české poezie

Česká klasika Výběr z české poezie Česká klasika Výběr z české poezie také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jana Eislerová Česká klasika Výběr z české poezie e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Metodický list. Název materiálu. Slovesné třídy a vzory. Autor. Darja Dvořáková. Klíčová slova. Slovesné třídy, vzory, K. J. Erben, Kytice, balada

Metodický list. Název materiálu. Slovesné třídy a vzory. Autor. Darja Dvořáková. Klíčová slova. Slovesné třídy, vzory, K. J. Erben, Kytice, balada Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Slovesné třídy a vzory Slovesné třídy, vzory, K. J. Erben, Kytice, balada III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 5.

Více

13 K. H. Mácha Máj 8. r..notebook February 11, 2014

13 K. H. Mácha Máj 8. r..notebook February 11, 2014 Karel Hynek Mácha M Á J Charakteristika básně: lyrickoepická báseň báseň je rozdělena do 4 zpěvů a 2 intermezz má znaky romantismu ( fantazie, motivy tragické lásky, smrt,... ) hlavní postavy: Vilém (

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

LOUČENÍ. K.D.Charlie6

LOUČENÍ. K.D.Charlie6 STRÁŽCE Zlé síly jsem vyprovodil na okraj propasti šílené dimenze Odemkl klíčem, pootevřel dveře zlehounka, aby jemný vánek odvál všechnu zlobu z mého srdce Teď tu stojím čistý jako křišťál, Přichystán

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Zařazení materiálu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Zařazení materiálu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Neznámá. V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé. V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé

Neznámá. V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé. V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době Pohled na nebe Širá louka a pastvina osvětlená Postavou

Více