Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vás tímto vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod označením Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky. (dále také jen zakázka ) Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ), konkrétně z projektu Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit (reg. č.: CZ.1.04/2.1.00/ ) (dále jen projekt ). Druh zakázky: Klasifikace předmětu zakázky (CPV): Předpokládaná hodnota zakázky: dodávky ,- Kč bez DPH ZADAVATEL Název: Právní forma: Sídlo: Fond dalšího vzdělávání příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Na Maninách 20, Praha 7 - Holešovice Identifikační číslo: Zastupuje: RNDr. Miroslav Procházka, CSc., pověřen řízením Kontaktní osoba: Tel: Mgr. Jan Vodička

2 1. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky 1.1. Předmět plnění Předmětem veřejné zakázky je výroba děl spočívající v přípravě, resp. zpracování námětů scénářů (na základě podkladů dodaných zadavatelem), zpracování scénářů a následném zajištění kompletní výroby dvou dokumentárních filmů (v délce trvání cca 10 minut/1 dokumentární film) a čtyř filmových medailonů (v délce trvání cca 6 minut /1 medailon) podle zpracovaných finálních scénářů Výsledné dokumentární filmy spolu s medailony budou součástí prezentace výstupů projektu dle dalšího odstavce, jež budou prezentovány odborné i široké veřejnosti (především zástupcům samosprávy, úřadu práce i dlouhodobě nezaměstnaných). Zároveň budou výsledné snímky uveřejněny na webu projektu dle dalšího odstavce a na vybraných webových serverech pro sdílení videosouborů Veřejná zakázka je součástí projektu Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit (reg. č.: CZ.1.04/2.1.00/ ) Rámcové náměty jednotlivých filmů Dokumentární filmy: Dokumentární filmy musejí primárně ukázat, jak lze pomoci dlouhodobě nezaměstnaným k novému uplatnění. Jeho smyslem je dostupnou a přitažlivou formou přiblížit možná řešení tíživé situace spojené s dlouhodobou nezaměstnaností - na konkrétních příkladech několika účastníků projektu znázornit inovativní postupy, které v rámci projektu vedly ke změně - ideálně k jejich novému zaměstnání - nebo naopak, které se neukázaly jako zcela funkční. Jeden z dokumentárních filmů se zaměří na lokality Karlovarského kraje, druhý na lokality Olomouckého kraje. Medailony: Jádrem čtyř medailonů budou příběhy původně dlouhodobě nezaměstnaných osob z Karlovarského a Olomouckého kraje, které budou blíže specifikovány po podpisu smlouvy. Záměrem je zachytit příběhy lidí různého věku, znevýhodnění či sociální skupiny - mj. i optikou lokálních zástupců komunity, která vytvořila nové pracovní místo, místních starostů, specialistů projektu, komunitních koordinátorů, místních realizátorů či kariérních poradců. Vhodným způsobem je třeba pojmout / následovat příběh každého konkrétního člověka, jeho situaci, pocity (obavy, očekávání), před a po vstupu do projektu a po nalezení nového pracovního uplatnění. Dále je žádoucí zdokumentovat průběh změny, jeho chování a jednání v kontextu běžného života. K dokumentárním filmům i medailonům: Videa by se měla zaměřit na zachycení lidí dlouhodobě nezaměstnaných a prostředí, ve kterém žijí, jejich zázemí, přání a sny, zájmy, vztahy, změny, které zapojením do projektu nastaly, v čem se zklamali, kdo jim kdy a jak pomáhal, co pro ně znamená účast v projektu, co oni sami změnili, čeho chtějí sami lidí v životě dosáhnout, jaký vliv na ně má místní komunita, a to vše v autentickém prostředí a pokud možno i v autentických situacích. Je třeba postihnout názor konkrétních aktérů - jak se oni sami vidí v blízké i daleké budoucnosti, co se během projektu naučili, co by asi nastalo, kdyby se projektu neúčastnili, - 2 -

3 jakou radu by chtěli dát sami nezaměstnaným, kteří se ocitli v podobné situaci - tzn. čeho se vyvarovat, jaké chyby nedělat, co naopak dělat, apod. Náměty na jednotlivé filmy: Viz Příloha č. 1 - podklady pro tvorbu námětů 1.3. Specifikace předmětu plnění Bližší specifikace předmětu plnění, vč. technických požadavků na podobu jednotlivých plnění, je uvedena v Příloze č. 2 - návrh smlouvy. Zadávací podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu jsou současně k dispozici na profilu zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html. Na profilu zadavatele budou k dispozici rovněž případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky. Doporučujeme proto průběžně sledovat aktuální informace k této veřejné zakázce na uvedeném profilu zadavatele. Zadávací podmínky a případné dodatečné informace jsou k dispozici rovněž na stránkách Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Místo a doba plnění Místo plnění Zadavatel stanoví pro plnění zakázky především lokality Karlovarského a Olomouckého kraje. Dále stanoví místem plnění Prahu a sídlo vybraného uchazeče. Konečně vybraný uchazeč je povinen předat veškeré hmotné výstupy plnění na kontaktní adrese zadavatele, tj. na adrese jeho sídla. Doba plnění Předpokládané zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy Požadované ukončení celého plnění: do DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 2.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky Uchazeč ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu, jednak celou částkou za celý předmět plnění zakázky, jednak rozpadem ceny dle dále uvedených požadavků Nabídková cena, jakož i její rozpad, musí být uvedena v českých korunách, ve variantě s DPH a bez DPH V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění zakázky dle bližší specifikace plnění viz Příloha č. 2 - návrh smlouvy

4 Nabídková cena za celý předmět plnění zakázky bude uchazečem předložena ve struktuře dle bodu 1. Přílohy č. 3 cenová struktura, přičemž tato celková nabídková cena nesmí přesáhnout částku Kč bez DPH. Uchazeč je povinen vyplnit veškeré chybějící údaje v tabulce v bodě 1. Přílohy č. 3 cenová struktura Uchazeč dále uvede rozpad nabídkové ceny za celý předmět plnění zakázky, a to ve struktuře dle bodu 2. Přílohy č. 3 cenová struktura. Uchazeč je povinen vyplnit veškeré chybějící údaje v tabulce v bodě 2. Přílohy č. 3 cenová struktura. Poslední součtový řádek CELKEM se musí rovnat nabídkové ceně dle předchozího odstavce. Pro účely rozpadu nabídkové ceny se předmět plnění zakázky člení na jednotlivá díla takto: - Dva dokumentární filmy (v délce trvání cca 10 minut/1 dokumentární film) a ke každému z nich připadající námět scénáře a scénář tvoří Díla I a II (dále souhrnně jen Díla I a II nebo jednotlivě Dílo I a Dílo II ). Součástí každého z Děl I a II je pro účely cenové nabídky i poskytnutí licence k nim; - Čtyři filmové medailony (v délce trvání cca 6 minut/1 medailon) a ke každému z nich připadající námět scénáře a scénář tvoří Díla III až VI (dále souhrnně jen Díla III až VI nebo jednotlivě Dílo III, Dílo IV, Dílo V a Dílo VI ). Součástí každého z Děl III až VI je pro účely cenové nabídky i poskytnutí příslušné licence; Bližší specifikace plnění a jeho členění viz Příloha č. 2 návrh smlouvy. Dílčí ceny v rámci rozpadu nabídkové ceny nesmí přesáhnout u Děl I a II jednotlivě částku Kč bez DPH a u Děl III až VI jednotlivě částku Kč bez DPH Ostatní požadavky zadavatele Uchazeč musí zpracovat nabídku na kompletní zajištění předmětu plnění zakázky Varianty nabídky se nepřipouští Subdodavatelé: Uchazeč je ve své nabídce povinen specifikovat případné subdodavatele. Pokud se uchazeč rozhodne využít k plnění zakázky subdodavatele/subdodavatelů, musí specifikovat tu část či části zakázky, které má v úmyslu tímto způsobem zajistit. Uchazeč, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, jinak bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v tomto výběrovém řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto výběrovém řízení. Změna v osobě subdodavatele je podmíněna souhlasem zadavatele Společná nabídka více dodavatelů: Nabídka může být podána více dodavateli společně. V takovém případě musí být v nabídce doložena smlouva uzavřená mezi dodavateli, kteří podávají společnou nabídku, ve které musí být obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky, a dále musí být v nabídce uvedeno, který z dodavatelů bude vystupovat jménem všech dodavatelů (uchazeče)

5 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 3.1. Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením čestného prohlášení, kterým uchazeč prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Zároveň prohlašuje, že není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením: - kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, - kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Výše uvedené doklady lze nahradit kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže doložením: -a- seznamu alespoň tří služeb obdobného charakteru a rozsahu ve vztahu k této veřejné zakázce, poskytnutých uchazečem v posledních třech letech, a to ve formě čestného prohlášení v následující struktuře: název, IČ a sídlo objednatele služby, a označení, zda se jedná o veřejného nebo soukromého objednatele, kontaktní osoba objednatele s uvedením telefonu nebo u, název služby, popis poskytované služby (obsahuje informace o délce filmu a tématu), celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH), doba a místo realizace služby

6 Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba, jejímž předmětem byla tvorba scénáře a na jeho základě pak realizace audiovizuálního materiálu se zapojením alespoň dvou protagonistů o minimální délce 20 minut. -b- seznamu osob, které se budou podílet na plnění zakázky - realizační tým Uchazeč splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici realizační tým skládající se minimálně ze tří osob splňujících následující požadavky: - alespoň jedna osoba (vedoucí realizačního týmu) s min. třemi roky profesní praxe v oblasti produkční činnosti; - alespoň jedna osoba (člen realizačního týmu) s min. třemi roky profesní praxe v oblasti přípravy a realizace audiovizuálních materiálů; - alespoň jedna osoba (člen realizačního týmu) s min. třemi roky profesní praxe v oblasti přípravy a tvorby scénářů. K prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu dodavatel předloží profesní životopisy členů realizačního týmu podepsané příslušnými členy realizačního týmu, z nichž bude vyplývat splnění výše popsaných požadavků zadavatele. Profesní životopis musí obsahovat minimálně následující: - osobní informace (jméno a příjmení člena týmu, kontaktní informace); - informace o nejvyšším dosaženém vzdělání; - prokazatelnou zadavatelem požadovanou praxi vztahující se k plnění této zakázky (období, název a adresa zaměstnavatele, dosažená pozice, popis vykonávaných činností); - další případné znalosti, dovednosti a zkušenosti ve vztahu k plnění zakázky; - datum a vlastnoruční podpis člena realizačního týmu. Všechny doklady postačí předložit v prosté kopii. Lhůta pro prokázání kvalifikace Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být součástí nabídky. Neprokázání kvalifikace Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže splnění kvalifikace stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále posuzována a hodnocena. Zadavatel má právo požadovat objasnění nebo doplnění kvalifikace. 4. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jsou: - 6 -

7 Kritérium Váha % A) Nabídková cena v Kč bez DPH 60 B) Návrh námětu na scénář 40 Dílčím hodnotícím kritériem Nabídková cena v Kč bez DPH dle písm. A) výše se rozumí celková nabídková cena bez DPH dle odst této výzvy. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče na základě níže uvedeného postupu: A. V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH, které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 100 x nabídková cena v Kč bez DPH hodnocené nabídky B. V případě hodnocení nabídek podle kritéria Návrh námětu na scénář, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: hodnota hodnocené nabídky 100 x hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena obsahová úroveň všech návrhů námětů na scénáře na základě níže uvedených hledisek. Lépe bude hodnocen návrh, který bude nejvíce: Srozumitelný - ve vztahu k divákovi (především cílové skupině a samosprávě). Výstižný - co nejpřiléhavěji prezentuje vizi a myšlenku projektu. Reálný - snažící se o objektivní pohled na realitu dlouhodobé nezaměstnanosti. Etický - s ohledem na citlivost sociální situace a jejímu porozumění. Uchazeč pro účely hodnocení dílčího hodnotícího kritéria B. předloží jako součást nabídky dokumenty s názvy Návrh námětu na scénář jednoho dokumentárního filmu o rozsahu max. 1 strana A4 a Návrh námětu na scénář k jednomu medailonu - 7 -

8 o rozsahu max. 1 strana A4. Uchazeč si pro účely předložení návrhu námětů dle tohoto odstavce vybere jeden z požadovaných dokumentárních filmů a jeden z požadovaných medailonů a k těmto vyhotoví návrh námětu scénáře. Oba dokumenty budou obsahovat následující: - základní informace o příběhu a jeho důležitých zvratech, hlavních postavách a jejich charakterech; - popis technické a vizuální stránky videomateriálu; - návrh obsazení. CELKOVÉ HODNOCENÍ A + B Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí vždy váhou příslušného kritéria, tj. bodové hodnocení Nabídkové ceny v Kč bez DPH vahou 60%, Návrh námětu na scénář vahou 40%. Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. 5. LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY 5.1. Nabídka musí být doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence zadavateli na adresu: Fond dalšího vzdělávání Na Maninách Praha Osobní podání nabídky lze učinit na recepci na výše uvedené adrese zadavatele v době: Po Pá od 9:00 do15:00 hod. V případě podání nabídky poštou je nezbytné, aby byla nabídka zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 13:00 hod Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání/doručení nabídky považuje její fyzické převzetí recepcí zadavatele na adrese výše uvedené Nabídky doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání budou vyřazeny z další účasti ve výběrovém řízení. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci zakázky. 6. POKYNY PRO ZPRACOVNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 6.1. Každý uchazeč je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku v listinné podobě. Pokud uchazeč poruší tuto podmínku, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena. Nabídka se předkládá v listinné podobě v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy

9 6.2. Obálka s nabídkou musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena zřetelným nápisem: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky NABÍDKA - NEOTEVÍRAT 6.3. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče a musí být zpracována písemně v českém jazyce Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl Za účelem efektivní kontroly nabídek při otevírání obálek s nabídkami a následně při posouzení a hodnocení nabídek uchazeč předloží nabídku v jednom tištěném vyhotovení, a dále v elektronické formě na vhodném médiu (nejlépe CD) ve formátech.doc,.xls,.pdf, nebo.html Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi (jedná se o doporučení zadavatele, tzn. nesplnění daného požadavku nebude mít za následek vyřazení nabídky) Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit podepsaný návrh smlouvy ve znění, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy předložený v nabídce uchazeče musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, tj. statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou, v souladu se způsobem jednání za uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy, resp. nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu, a to včetně kontaktní adresy, ové adresy a telefonu Součástí nabídky uchazeče bude: - čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům dle bodu 3.1.; - doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 3.2.; - doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady dle bodu 3.3.; - případný seznam subdodavatelů; - návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče dle bodu 6.7.; bude-li návrh smlouvy podepsán zmocněnou osobou, je uchazeč povinen doložit do nabídky plnou moc podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeče; - návrh námětů scénářů - viz bod 4. této Výzvy. Za účelem efektivního hodnocení předloží uchazeč výše uvedené návrhy námětů scénářů v rozsahu maximálně jedna A4 pro jeden z dokumentárních filmů a maximálně jedna A4 pro jeden z medailonů

10 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Uchazeč je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena na adresu zadavatele: Na Maninách 20, Praha 7, kontaktní osoba: Mgr. Jan Vodička, tel: , nebo prostřednictvím u: Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám se podává zadavateli písemně nebo elektronicky a musí být doručena kontaktní osobě uvedené v předchozím bodu této Výzvy, a to nejpozději 3 kalendářní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, zadavatel uveřejní na webové adrese níže bez zbytečného odkladu: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html 7.2. Ostatní Zadavatel nebude vracet nabídky ani jejich části uchazečům Při nesplnění zadávacích podmínek si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče vyřadit z další účasti ve výběrovém řízení Nedoložení požadovaných podkladů ve stanovené lhůtě bude zadavatel považovat za nezájem o výše uvedenou zakázku Uchazeč je svoji nabídkou vázán po dobu 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek Zadavatel vylučuje použití zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tedy se nejedná o Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle výše zmíněného zákona Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky, dále neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem či výběrové řízení bez udání důvodu zrušit Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání veřejné zakázky či jednat o změnách návrhu smlouvy, které nemají vliv na okruh a nabídkové ceny uchazečů Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti deklarované v nabídkách před dokončením hodnocení nabídek Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů

11 Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů a výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení. V Praze dne RNDr. Miroslav Procházka, CSc., v. r. pověřen řízením Přílohy: Příloha č. 1 - podklady pro tvorbu námětů Příloha č. 2 - návrh smlouvy Příloha č. 3 cenová struktura Za správnost: Mgr. Jan Vodička

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název přidělený soutěži zadavatelem: Návrh zábavně vzdělávacích webových

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více