VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12"

Transkript

1 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/12

2 Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 (zřizovací listina č. j /SM/2009) Sídlo: Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské nám Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Petr Kačírek Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaroslav Kotlář Výchovná poradkyně: Mgr. Pavlína Školníková Adresa pro dálkový přístup: Charakteristika školy: Studium na gymnáziu je čtyřleté a osmileté. Vzdělávání je poskytováno v 1 třídě osmiletého a 2 třídách čtyřletého studia v kaţdém ročníku (celkem 16 tříd). Škola vyučuje podle ŠVP pro niţší gymnázium (NG) od školního roku se 2007/2008. Pro vyšší gymnázium (VG) zahájila výuku podle ŠVP od šk. r. 2009/2010. Gymnázium funguje jako všeobecné. Profilace směrem k budoucímu studiu na VŠ a následnému uplatnění v praxi však není zanedbávána. Ve 3. a 4. ročnících tvoří volitelné předměty cca 30%. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Aprobovanost dosahuje 98%. I přes velmi nízký stav ONIV je zaměstnancům umoţnováno doplňování vzdělání formou seminářů a dalších vzdělávacích akcí. Na jaře 2012 škola podala projekt na DVPP. Na jeho vyhodnocení se čeká (podzim 2012). Učitelský sbor stárne přirozenou cestou. V současné době jsou cca 2/3 pedagogů v platových stupních 5. a 4. Škola se skládá ze 4 budov vzájemně propojených. Ve 3 budovách probíhá vlastní vzdělávací činnost. V tzv. Vile jsou byty pro zaměstnance školy. Škola disponuje celou řadou specializovaných prostor. Jazykové laboratoře (3) disponují základní technikou (2x PC s dataprojektorem, 1x interaktivní tabule). Vzhledem k počtu vyučovaných hodin cizích jazyků a jejich významu v rámci ŠVP by škola potřebovala ještě minimálně jednu takovou učebnu (o 2 jsme přišli pronájmem prostor ZŠ Mozaika). V plánu na rok 2012/13 je její vybudování, ve hře je i moţnost tzv. sluchátkové učebny. Finančním zdrojem této akce by se měl stát projekt, který by škola měla realizovat od Laboratoře odborných přírodovědných předmětů mají nejlepší léta jiţ za sebou. Díky

3 průběţné modernizaci vybavení plní svou funkci na úrovni laboratoře biologie a chemie. Fyzikální laboratoř je však v naprosto nevyhovujícím stavu. Projekt a rozpočet na kompletní rekonstrukci jsou hotovy. Oprava bude financována z prostředků EU pro střední školy. Pro výuku výpočetní techniky a administrativy slouţí 2 počítačové učebny. Zde technika zastarává nejrychleji. Kompletní výměna hardwaru v jedné z učeben v roce 2013 bude financována ze stejných zdrojů jako laboratoř fyziky (EU středním školám). Studentům je k dispozici také studovna s počítači, tiskárnou, tiskovinami i odbornými publikacemi. Lepšímu vybavení a hlavně pravidelnému doplňování aktuálními studijními materiály brání katastrofální úroveň ONIV přidělovaných v posledních letech. Stejným problémem trpí i ţákovská knihovna. Zde se ovšem v roce 2011/12 podařilo díky Mgr.Marii Petrů obohatit sbírku z jiných zdrojů a také škola vyuţila část příjmů z cizích zdrojů na nové, pro studenty snad atraktivní, knihy. Atraktivním, ale poněkud zastaralým prostorem školy je posilovna. Probíhá zde výuka Tv, ale navštěvují ji i samotní studenti, učitelé a cizí nájemci. Posilovací stroje podléhají pravidelné revizi, která kontroluje jejich bezpečnost. Řada z nich má však na dnešním trhu jiţ modernější a atraktivnější nástupce. Nové vybavení posilovny není na pořadu dne. Je to záleţitost střednědobého plánování (do 2-4 roky). Velkou chloubou školy je Sportovní hala Romana Šebrleho. Na poměry středně velké školy se skutečně jedná o krásný a velký prostor pro tělesnou výchovu. Toho si jsou vědomé i sportovní kluby působící ve městě, protoţe řada z nich si halu pronajímá. Hala je však zároveň s jistotou největším břemenem Gymnázia F. M. Pelcla. Prvním problémem je samotný stavebně-technický stav. Budova je relativně mladá (stavba z roku 1997), přesto se na ní začínají projevovat váţné nedostatky z nekvalitních materiálů a špatně odvedené stavby. Střešní krytina byla opravovena v srpnu a září 2012 (prostředky kraje). Palubovka byla přebroušena, zatmelena a nalakována v květnu 2012 (prostředky z pronájmu ZŠ Mozaika a dotace Města Rychnov nad Kněţnou). Ani po této rekonstrukci není moţné konstatovat, ţe je sportovní plocha v bezvadné kondici. Na její povrch bylo pouţito nevhodné a málo kvalitní dřevo. Musíme jen doufat, ţe povrch ještě několik let vydrţí, protoţe úplná výměna je mimo ekonomickou realitu. V plánu na rok 2012/13 je výměna osvětlení, které je v havarijním stavu. Pravidelné jsou problémy se vzduchotechnikou a neřešitelné špatně ztvárněné architektonické prvky, které v zimním období vedou k zatékání do fasády a opadávání omítky. Druhým problémem Sportovní haly Romana Šebrleho je smlouva s městem, které pomáhalo financovat stavbu. Ta umoţňuje městu (městským klubům a organizacím) vyuţívat halu za zvýhodněných podmínek a přednostně před dalšími zájemci. Zároveň však nestanovuje podíl města na údrţbě a rekonstrucích. To neznamená, ţe by se vedení města podpoře tohoto sportovního prostoru vyhýbalo. Je ovšem jen logické, ţe v době nedostaku financí a zadluţení města mají přednost nemovitosti v majetku města. Finance, které město škole na halu poskytuje, jsou pro udrţení chodu zásadní. Investice do oprav jsou však mnohonásobně vyšší. V havarijním stavu se nachází antukové hřiště v areálu školy. Špatně zhotovený podklad je příčinou trvalého propadání. Jedinou cestou k nápravě je pravděpodobně úplná likvidace stávající antuky i s podkladem a vznik nového hřiště. Při nutnosti minimálně 2 volejbalových kurtů se však jedná o investici v řádech miliónů korun. Protoţe v současné době se moţnosti získat na tuto akci prostředky z grantů blíţí nule, ţádáme u zřizovatele vyčlenění finančních prostředků pro rok 2013 (viz plán investic z roku 2011).

4 Školská rada: V listopadu a prosinci 2011 došlo v souladu splatnými předpisy k volbám do školské rady, protoţe mandát jejích členů vypršel s koncem roku. Zároveň Královéhradecký kraj jmenoval své zástupce do školské rady Členové školské rady od : Zástupce rodičů: Mgr. Adéla Podolská Zástupce ţáků: Štefan Janoušek Zástupce školy: Mgr. Iva Bořková, Mgr. Pavlína Školníková Zástupce zřizovatele: Mgr. Jana Drejslová, PaedDr. Josef Lukášek (předseda ŠR) V období od ledna do června 2012 se školská rada sešla 2x a řešila záleţitosti, které jí přísluší ze zákona. a) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Seznam studijních oborů: K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky K/401 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky, dobíhající obor K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků K/801 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků, dobíhající obor b) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o personálním zabezpečení školy (ke ): Počty pracovníků fyzický přepočtený pedagogové 37 35,02 nepedagogové 9 7,29 c e l k e m 46 42,31 Z celkového počtu pracovníků: trvalý pracovní poměr 42 na dobu určitou 4 Aprobovanost pedagogických pracovníků dosahuje 98%. Pouze bakalářské vzdělání v oboru má 1 učitel tělesné výchovy. Věková struktura pedagogů: let let let let 8 nad 60 let 4

5 c) Udaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky se na škole konají tradičně. V tomto školním roce proběhly v termínu Přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium se skládají z českého jazyka, matematiky a testu struktury inteligence (ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rychnově n. Kn.), pro čtyřleté gymnázium pak z českého jazyka a matematiky. V obou případech je brán ohled i na výsledky studia na základní škole, tvoří však výrazně menší část (u osmiletého 10% celkového skore, u čtyřletého studia 30% výsledku). Cizí státní příslušníci se v tomto roce ke studiu nehlásili. Do osmiletého studia se hlásilo celkem 51 ţáků základních škol. Přijato bylo 30 ţáků, všichni s výborným prospěchem. Ve srovnání s předcházejícími roky byl v tomto oboru o studium opravdový zájem. Nevzrostl sice počet uchazečů, ale o studium opravdu stáli. Z těch, kteří se v přijímacím řízení umístili na prvních 30 místech podalo zápisový lístek ke studiu 26! Nebyl tedy problém dostat se na zákonem dovolený počet 30. V tomto typu studia přetrvává a snad se i stupňuje konkurence obou rychnovských ZŠ. Pro školní rok 2012/13 jiţ obě otevírají třídy pro nadané děti, aby vytvořily alternativu k víceletému gymnáziu. Naši školu to nepostihuje v počtu přijatých. Rodiče i ţáci reflektují na přítomnost gymnázia a uvědomují si jeho výhody. Na druhé straně není příliš šťastné, ţe o nadané ţáky se na poměrně malém městě uchází 3 třídy. Do čtyřletého se přihlásilo 91 ţáků 9. tříd. Projevil se zde sice efekt 2 přihlášek, ale méně neţ v roce 2011 (3 přihlášky). Bez problémů byly naplněny obě třídy tohoto typu studia na 30 studentů a řada zájemců musela být odmítnuta. Potvrdil se tak trend z minulého roku (2011), který signalizoval nárůst zájmu o studium na Gymnázium F. M. Pelcla bez ohledu na pokles počtu ţáků opouštějících 9. třídy základních škol. Tento zájem uchazečů nás těší, je pro nás závazkem, ale také povzbuzením, ţe odvádíme dobrou práci. Z dlouhodobého hlediska je počet otvíraných tříd (2 třídy čtyřletého studia a 1 třída osmiletého studia) optimální jak pro nabídku vzdělávání, tak i pro chod školy (naplněnost budovy a její údrţba, volitelné předměty apod.). Souhrnný údaj o přijímací řízení pro školní rok 2012/13 Kód oboru Název oboru Počet studentů Přihlášených Přijatých * K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium * odevzdali zápisový lístek

6 d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a maturitních zkoušek Prospěch ţáků ve škole (údaje ke za 2. pololetí 2011/12): osmileté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo neklasifikováno celkem čtyřleté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo neklasifikováno celkem Jednomu studentovi byla udělena klasifikace z chování CHVALITEBNĚ. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k : Kód oboru název oboru počet ţáků celkem nepřipušt. s vyznam. prospělo neprospělo K/401 gymnázium všeobec K/801 gymnázium všeobec e) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Gymnázium má zpracován minimální preventivní program, který je kaţdoročně aktualizován. Metodikem prevence sociálně patologických jevů je RNDr. Lubomír Všetička. Ve škole pracuje jedna výchovná poradkyně. Působí v oblasti oblast psychologického a kariérového poradenství.

7 Spolupracujeme v této oblasti s: Pedagogicko-ppsychologickou poradnou v Rychnově nad Kněţnou Odborem sociálních věcí MěÚ Rychnov nad Kněţnou Nízkoprahovým centrem 5KA v Rychnově n. Kn. Ve škole pravidelně pomocí měření kontrolujeme absenci drog. Téma Výchova ke zdraví je zařazeno jako součást předmětu občanská výchova na niţším stupni víceletého gymnázia. Studenti se v rámci prevence zúčastnili celé řady akcí např.: Adaptační kurz (3 dny) pro 1. ročníky Adapťáček (2 dny) pro primu Beseda S tebou o tobě (1. ročník) Beseda Čas proměn (prima) Besedy s Mgr. Martinem Vlasákem, NZDM Centrum 5KA Projekt Ţidovství Beseda s JUDr. Fuksem, předsedou okresního soudu f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/12 pokračovala v rámci DVPP příprava ke státním maturitám. V tomto školním roce zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací programy (příp. nově získáli tuto kvalifikaci): Pedagogičtí pracovníci Maturitní komisař 3x Seminář "Státní maturity" hodnotitel ústní zkoušky pro Čj, Aj, Rj 8x Seminář "Státní maturity" CERMAT pro vedoucí pracovníky Zadavatel státní maturity 2x Zahraniční jazykový kurz pro učitele Aj ve Velké Británii (Manchester) Zahraniční jazykový kurz pro učitele Nj v Německu (Regensburg) Konference OUP-Teaching Grammar Better Seminář "Akt. změny právních předpisů ve školství" Seminář "OP VK" Jak učit matematice ţáky ve věku let Seminář Novela ZP Seminář "Evaluace" "Interaktivní tabule a její vyuţití" "Express Way of Secondary Learning" Seminář Dějiny Romů "Testování PISA" Seminář "Koučing" Seminář "Interaktivní atlasy" "Konference ICT ve škole" "Trestní odpovědnost pedagogů v praxi" Školení AMV "Testujeme s Googlem" Seminář "Novela Zákona o pedagog. pracovnících"

8 Seminář metodiků prevence Nepedagogičtí pracovníci Seminář PAM 4x "Cestovní náhrady po novele ZP od " "Daň ze závislé činnosti" g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní projekty: Účast v mezinárodních projektech ve vzdělávání a spolupráce se školami zahraničních států: účast školy na výměnném mezinárodním projektu s Nizozemím (říjen - duben 2011/12) účast školy na výměnném mezinárodním projektu Cesta do ţivota a tradic volyňských Čechů II. s krajanským sdruţením Stromovka a Domem dětí a mládeţe v Dubně na Ukrajině (září - leden 2011-/12) exkurze do Polska (Oswiecim, Krakow, Wieliczka) Exkurze Bruselu instituce EU Okresní, krajské a celostátní soutěţe: Soutěž Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo Matematická olympiáda Pythagoriáda BRLOH (matematika) Kategorie Z6 2.místo /Netík V. 1.A8/ 4. místo /Ranštajn J. 1.A8/ 6.místo /Krsková P. 1.A8/ Kategorie Z9 4. místo /Lakomá M.. 4.A8/ Kategorie Z6 1.místo /Jireš M. 1.A8/ 3.místo /Vaník J. 1.A8/ 3. místo /Kukla J. 1.A8/ 6. místo /Rajnštajn J. 1.A8/ Kategorie Z7 2.místo /Píro M. 2.A8/ Kategorie Z8 2. místo /Locker T. 3.A8/ Dějepisná olympiáda 3. místo /Locker T. 3.A8/ Zeměpisná olympiáda Kategorie A 3.místo /Jireš M.1. A8/ Kategorie A místo /Hauptfleisch F. / 14. místo /Locker T. / Kategoric C 5.místo /Locker T./ prima 7.místo kvarta 4.místo

9 Biologická olympiáda 4.-6.místo /Netík V.1.A8/ Kategorie B 3.místo /Bechný J.2.A8/ 4.místo /Šklíba M. 2.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T.3.A8/ 7.místo /Charvátová E. 3.A8/ Kategorie D 3.místo /Handl J. 8.A8/ 5.místo /Dvořáček R./ 11.místo /Němec D. 7.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T. 3.A8/ 2.místo/Roszyncová A. 4.A8/ Kategorie D 9.místo /Bechný J. 2.A8/ 12.místo /Včelák J. 2.A8/ 15.místo/Tejkl D. Kategorie C 9.místo /Locker T. / místo /Rozsyncová A. / 2.A8/ Soutěţ KRNAP 2 studenti /Meloun Z. 3.A4, Kučerová K. 2.A4/týdenní soustředění na Rýchorách v KRNAPu Poznávání rostlin a ţivočichů Olympiáda v německém jazyce Kategorie A 1.místo /Tobišková N. 2.A4/ 5.místo /Poláčková V. 2.B4/ místo /Mňuková Z. 7.A8/ místo /Pinka T. 1.B4/ Kategorie C 2.místo /Locker T. 3.A8/ 3.místo /Rozsyncová A. 4.A8/ Kategorie D 3.místo /Bechný J. 2.A8/ 8.místo /Včelák J. 2.A8/ NG 1.místo /Píro M. 2.A8/ 2.místo /Liebichová K. 1.místo Píro M. 4.místo Liebichová K. 8. místo Píro M.

10 Olympiáda v českém jazyce Fyzikální olympiáda Konverzační soutěţ v anglickém jazyce Astronomická olympiáda 3.A8/ VG 1.místo /Jiroušek V. 7.A8/ 2. místo /Bušovský D. 2.B4/ 3. místo /Matějíčková T. 6.A8/ VG 3.místo /Haldová B. 7.A8/ 5.místo/Zpěváčková B. 4.A4/ NG 5.místo /Kotlářová A. 4.A8/ 11.místo /Novotná H. 4.A8/ Kategorie A, B Hauptfleisch F. 7.A8 Kategorie C Rajnštajn D. 6.A8 Tobišková N. 2.A4 Navrátilová L. 6.A8 Kategorie D 8.místo /Novotný J. 5.A8/ NG 1.místo /Kosařová 4.A8/ 2.místo /Locker T. 3.A8/ 3.místo /Šreibrová J. 3.A8/ VG 1.místo /Tošovská K. 1.B4/ 4.místo /Hauptfleisch 7.A8/ 2. místo Jiroušek V. 4. místo Bušovský D. 6.místo /Haldová B. 7.A8/ NG 3.místo Kosařová M. 6.místo Locker T. VG 8.místo Tošovská K. Atletika SŠ chlapci SŠ dívky 3.místo 2.místo Volejbal SŠ chlapci SŠ dívky 5.místo 2. místo Basketbal SŠ chlapci SŠ dívky ZŠ chlapci 4.místo 1.místo 2.místo Florbal SŠ chlapci 2.místo Orientační běh 1.místo 7.místo Plavání okresní školní 1.místo 3.místo /Locker T. 3.A8/ Bude reprezentovat ČR na mezinárodní astronomické olympiádě /Jiţní Korea/

11 liga /7.tř./ Fotbal SŠ chlapci Atletický čtyřboj ZŠ dívky starší ZŠ dívky mladší ZŠ chlapci mladší Šachy ZŠ SŠ 5.místo 1.místo 5.místo 3.místo 2.místo 1. místo 2.místo 3.místo 4.místo Prezentace školy na veřejnosti: den otevřených dveří 2x účast studentů při přípravách kulturních akcí pořádaných městem - např. Šlitrovo jaro, Poláčkovo léto a různé další jarní nebo podzimní kulturní akce spolupráce školy s Rychnovským zpravodajem spolupráce školy s dalším regionálním tiskem Orlický týdeník, Noviny Rychnovska, dny Rychnovsko spolupráce školy s místní kabelovou televizí školská výstava vedení kroniky školy informační tabule o aktivitách školy na ulici, kde škola sídlí (nově v roce 2012) internet webové stránky školy, inf. systém Bakalář (škola rodiče) ročenka 2011/12 první ročník Spolupráce školy s dalšími subjekty: Gymnázium F. M. Pelcla spolupracuje se státními i nestátními subjekty: KÚ Hradec Králové MěÚ Rychnov n. Kn. DDM Rychnov n. Kn. Pelclovo divadlo Rychnov n. Kn. Stacionář sv. Františka Rychnov n. Kn. Úřad práce Rychnov n. Kn. PPP Rychnov n. Kn. 5KA, nízkoprahové centrum ZUŠ Rychnov n. Kn. Mozaika, soukromá ZŠ Lions club Rychnov n. Kn. Spektrum, sdruţení pro multikulturní aktivity, Jaroměř - Josefov ÚSP Kvasiny Dětský domov Potštejn Okresní soud Rychnov n. Kn. sportovní oddíly ve městě a okolí ZŠ ve městě a okolí, atd. Další aktivity: sportovní soutěţ Schützův pohár probíhá vţdy na podzim, soupeří mezi sebou třídy VG v košíkové; finálový zápas probíhá jako zakončení vánoční besídky; ve II. pololetí se týká i děvčat z NG lyţařský výcvikový zájezd kaţdoročně pro sekundu lyţařský zájezd do Alp pro studenty VG

12 studentský parlament podává připomínky a návrhy k chodu školy a podílí se na pořádání pravidelných akcí: sběr papíru, Mikuláš, vánoční program apod. zpívání ve Stacionáři sv. Františka studenti NG vystupují v prosinci se svým vánočním repertoárem a s dárky vyrobenými v hodinách výtvarné výchovy zpěv na tradiční výstavě betlémů v Rychnově n. Kn. beseda z programu S tebou o tobě charitativní sbírka Ţivot dětem prodej srdíček po škole a ve městě, charitativní sbírka ve prospěch dětského domova v Potštejně Buřinka studentský časopis informace o dění ve škole, ukázky literárních a výtvarných studentských prací během roku 4x aţ 5x další akce pořádané pro studenty ve škole: studentský ples se šerpováním maturantů a bohatou tombolou, leden a únor 2012 slavnostní vyřazení maturantů s předáváním vysvědčení a za účasti zástupců města červen návštěva kina Rychnovská osmička a další filmy - v průběhu roku; návštěva výchovných koncertů v průběhu roku Škola zóna bez drog (sponzoruje SRPDŠ, projekt je přílohou Minim. program ) justiční dny pravidelné návštěvy soudu studentů studujících ZSV účast na projektu Člověk v tísni historická exkurze do Itálie h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ve školním roce 2011/12 neproběhla. i) Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2011/12 se škola účastnila výměnného mezinárodního programu s Gymnáziem Gouda v Nizozemí. Spolupráce s krajanským sdruţením Stromovka v ukrajinském Dubně (Rivnenská oblast). Výměnný program ve školním roce 2011/12 na téma Cesta do ţivota a tradic volyňských Čechů II. za finanční podpory MŠMT. k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Další vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání osobám a firmám neposkytujeme.

13 MZk: V období září - červen se k novým maturitám proškolovali zadavatelé, hodnotitelé, maturitní komisaři, vedoucí pracovníci a krajský školitel. Další vzdělávání: - zaměstnanci školy se zúčastňovali školení pořádaných Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky, školení BOZP a PO, zdravotnického kurzu a dle potřeby i školení pro řidiče referentských vozidel; - nepedagogičtí pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na aktuální problémy (změny zákonů, vyhlášky, software ), l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/12 byly školou realizovány projekty financované i z cizích zdrojů: - zateplení budovy (SFŢP) celkem za ,- Kč - výměnný program Holandsko (Grant KHK 15 tis. Kč, sponzoři 25 tis. Kč, ASK 6 tis. Kč) - výměnný program Ukrajina (MŠMT 70 tis. Kč, 12, 75 tis. Kč sponzorské dary) - renovace palubovky ve Sportovní hale Romana Šebrleho (Město Rychnov 150 tis. Kč) - krouţek basketbalu (sponzorský dar 11,2 tis. Kč) - EU peníze školám m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace: Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. a ZO ČMOS při Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. uzavírají kolektivní smlouvu. ZO ČMOS zastupuje Mgr. Iva Bořková. Ředitel školy se s výše jmenovanými i dalšími členy odborové oraganizace schází několikrát ročně k řešení aktuálních problémů v pracovně právních vztazích. ZO ČMOS se aktivně podílí na chodu školy zejména přípravou společných akcí pro zaměstnance školy a také péčí o zlepšování pracovních podmínek. ZO ČMOS a ředitel školy společně tvoří rozpočet FKSP. Spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněţnou: Naše škola spolupracuje aktivně s úřadem práce. Studenti jsou na návštěvách na Úřadu práce v Rychnově n. Kn. informováni o moţnostech absoventů gymnázií na trhu práce a získávají přehled o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých oborech. Partnerem je pro nás zejména Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Rychnově nad Kněţnou. Spolupráce se směřuje k výběru vysoké školy a budoucího zaměstnání.

14 n) Další Ve školním roce 2010/11 byla zahájena akce Zateplení Gymnázia F. M. Pelcla. Stavba byla dokončena na podzim 2011 a projekt administrativně uzavřen do dubna Rozhodující podíl finančních prostředků byl ze SFŢP. Na dofinancování projektu se podílel Královéhradecký kraj. Celková hodnota zakázky přesáhla 4 mil. Kč. Vzhledem ke značnému poškození palubovky ve Sportovní hale Romana Šebrleho proběhla v květnu 2012 renovace v hodnotě ,-- Kč. Finanční prostředky potřebné na tuto akci získala škola z pronájmu části budovy ZŠ Mozaika a částku 150 tis. Kč poskytlo město Rychnov nad Kněţnou. Do výškově stavitelného nábytku ve škole bylo investováno ,- Kč. Vzhledem k volným kapacitám v budově školy a nepravidelným pronájmům těchto prostor byla uzavřena smlouva na dlouhodobý pronájem jednoho patra nové budovy se Základní školou Mozaika. První rok vzájemného souţití proběhl bez problémů, pronájem bude pokračovat i ve školním roce 2012/13. V Rychnově n. Kn. dne Mgr. Petr Kačírek ředitel školy Schváleno školskou radou dne: Za školskou radu : PaedDr. Josef Lukášek, předseda

15 Příloha č. 1 Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek (tabulka č. 2) - komentář a) Spotřeba materiálu - řádek č. 1 (popř. ř.2) ONIV příděl v r byl o 37 tis. Kč vyšší, ale vzhledem k vyšší nemocnosti oproti minulému roku a k systému vyplácení hodnotitelů a předsedů mat. komisí (ostatní sluţby přímo související s výukou) jsme zakoupilo méně učebních pomůcek neţ v r (ř. 2) - řádek č. 4 DDM V letošním roce jsme nákup majetku podřídili výši volných prostředků v rozpočtu. Preferovali jsme: obměnu počítačové sítě ,00 Kč výškově stavitelný nábytek ,00 Kč nákup dataprojektorů ,00 Kč nákup televizoru a tiskárny do učebny ,00 Kč identifikační snímač ke dveřím u vstupu školy ,00 Kč popisovatelná magnetická tabule ,00 Kč b) Spotřeba energie - řádek č. 6 voda - V tomto roce nedocházelo k údrţbě (kropení) antukového hřiště. Vzhledem ke špatnému stavu povrchu nebylo hřiště pronajímáno ostatními subjekty a klesla tak spotřeba. - řádek č. 7 pára - Spotřeba v roce 2010 je o 15% nižší než v minulém roce a to vlivem mírné zimy. Tak k výrazné k finanční úspoře bohuţel nedošlo - vzhledem ke zvýšení ceny za MJ o 10%. - řádek č. 9 el. energie K úspoře el. energie došlo pravděpodobně v důsledku postupné výměny osvětlení v budově školy. V tomto budeme pokračovat i v roce c/ Služby - řádek č. 11 Největší vliv na zvýšený vývojový ukazatel měl: 1/ výběr financí od ţáků na zahr. výměnné akce, exkurze, nákup učebnic, lyţařské kurzy atd. ve výši 1 106,25 tis. Kč (viz komentář tabulka 1, bod b) 2/ zvýšení cen stočného a sluţeb typu: ochrana PCO, servis výtahů, revize, zpracování dat, upgradování programů atd. Jako pozitivní hodnotíme fakt, ţe se nám podařilo získat několik sponzorských darů, které jsme mohly pouţít na krytí zvýšených výdajů např. oprav. - řádek č. 12 opravy a udrţování V rámci oprav jsme řešili: opravu soc. zařízení oprava opěrné zdi ze dvora školy oprava podlahy v učebně v učebnách oprava světlíků na střeše haly 258,68 tis. Kč (z větší části z FRIMu) 87,12 tis. Kč (z FRIMu) 77,55 tis. Kč 55,05 tis. Kč

16 oprava svítidel na chodbě 58,81 tis. Kč oprava schodišťové stěny 31,80 tis. Kč oprava opěrné zdi u hřiště odvodnění 29,88 tis. Kč oprava časomíry v hale 10,20 tis. Kč oprava kanalizace 9,70 tis. Kč opravy drobnějšího charakteru 50,84 tis. Kč - řádek č osobní náklady - obsahuje 1. dotace poskytnutá krajem ,20 tis. Kč 2. rozvojový program UZ ,30 tis. Kč 3. rozvojový program UZ ,00 tis. Kč 4. ONIV - 310,91 tis. Kč 5. ONIV,které jsou součástí ř ,79 tis. Kč 6. ostatní zdroje (sponzorské dary + 88,54 tis. Kč celkem ,92 tis. Kč Hospodářský výsledek (tabulka č. 2 a 3) Zisk ve výši ,37 Kč. Důvod: K vyúčtování celého roku od Tepelného hospodářstí RK za rok 2011 dochází aţ v lednu. Teprve v tomto okamţiku zjistíme cenu za MJ za celý rok, která se vţdy liší takovým způsobem od zálohových plateb, ţe nelze pro výpočet pouţít nějaký průměr částek za min. rok(y). Vzhledem k tomu, jak se vyvíjelo počasí ke konci roku, vznikla nám úspora ve spotřebě, coţ se odrazilo v konečné ceně. Protoţe aţ do ledna příštího roku neznáme cena za MJ a ani počasí v závěru roku, nelze předjímat jeho celoroční výši. Zisk byl schválen a převeden do rezervního fondu, tyto finance chtěli bychom v roce 2012 pouţít na opravu havarijního stavu části školního zděného plotu. Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí (tabulka č. 4) dotace provoz KÚ 3.353,5 tis. Kč i - 24,42 HV Finanční vypořádání dotací (tabulka č. 5) UZ 33353, 33027, 33032, prostředky byly plně vyčerpány. Nespotřebovaná část odvodu z přímých NIV(49,11 tis. Kč) byla pouţita na ONIV. Tvorba a čerpání finančních fondů (tabulka č. 6) a) Rezervní fond: Fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospod. výsledku r a výší sponzorských darů. Čerpaní financí proběhlo v souladu se zák. č. 250/00 Sb., 29 aţ 33. Zůstatek rezervního fondu tvoří nespotřebované sponzorské dary, které souvisí s akcí konanou v první polovině r b) Fond kulturních a soc. potřeb: Fond byl tvořen zůstatkem roku 2010 a přídělem 1% z mezd. Čerpáno bylo ve výši 214,29 tis. Kč dle stanoveného rozpočtu čerpání. Vše bylo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, v platném znění. a) Fond odměn - stav fondu zůstal bez pohybu

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 2 Obsah 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 3. Část III. Údaje o pracovnících školy... str. 5 4. Část IV. Údaje o přijímacím řízení... str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2012/2013 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více