VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12"

Transkript

1 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/12

2 Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 (zřizovací listina č. j /SM/2009) Sídlo: Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské nám Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Petr Kačírek Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaroslav Kotlář Výchovná poradkyně: Mgr. Pavlína Školníková Adresa pro dálkový přístup: Charakteristika školy: Studium na gymnáziu je čtyřleté a osmileté. Vzdělávání je poskytováno v 1 třídě osmiletého a 2 třídách čtyřletého studia v kaţdém ročníku (celkem 16 tříd). Škola vyučuje podle ŠVP pro niţší gymnázium (NG) od školního roku se 2007/2008. Pro vyšší gymnázium (VG) zahájila výuku podle ŠVP od šk. r. 2009/2010. Gymnázium funguje jako všeobecné. Profilace směrem k budoucímu studiu na VŠ a následnému uplatnění v praxi však není zanedbávána. Ve 3. a 4. ročnících tvoří volitelné předměty cca 30%. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Aprobovanost dosahuje 98%. I přes velmi nízký stav ONIV je zaměstnancům umoţnováno doplňování vzdělání formou seminářů a dalších vzdělávacích akcí. Na jaře 2012 škola podala projekt na DVPP. Na jeho vyhodnocení se čeká (podzim 2012). Učitelský sbor stárne přirozenou cestou. V současné době jsou cca 2/3 pedagogů v platových stupních 5. a 4. Škola se skládá ze 4 budov vzájemně propojených. Ve 3 budovách probíhá vlastní vzdělávací činnost. V tzv. Vile jsou byty pro zaměstnance školy. Škola disponuje celou řadou specializovaných prostor. Jazykové laboratoře (3) disponují základní technikou (2x PC s dataprojektorem, 1x interaktivní tabule). Vzhledem k počtu vyučovaných hodin cizích jazyků a jejich významu v rámci ŠVP by škola potřebovala ještě minimálně jednu takovou učebnu (o 2 jsme přišli pronájmem prostor ZŠ Mozaika). V plánu na rok 2012/13 je její vybudování, ve hře je i moţnost tzv. sluchátkové učebny. Finančním zdrojem této akce by se měl stát projekt, který by škola měla realizovat od Laboratoře odborných přírodovědných předmětů mají nejlepší léta jiţ za sebou. Díky

3 průběţné modernizaci vybavení plní svou funkci na úrovni laboratoře biologie a chemie. Fyzikální laboratoř je však v naprosto nevyhovujícím stavu. Projekt a rozpočet na kompletní rekonstrukci jsou hotovy. Oprava bude financována z prostředků EU pro střední školy. Pro výuku výpočetní techniky a administrativy slouţí 2 počítačové učebny. Zde technika zastarává nejrychleji. Kompletní výměna hardwaru v jedné z učeben v roce 2013 bude financována ze stejných zdrojů jako laboratoř fyziky (EU středním školám). Studentům je k dispozici také studovna s počítači, tiskárnou, tiskovinami i odbornými publikacemi. Lepšímu vybavení a hlavně pravidelnému doplňování aktuálními studijními materiály brání katastrofální úroveň ONIV přidělovaných v posledních letech. Stejným problémem trpí i ţákovská knihovna. Zde se ovšem v roce 2011/12 podařilo díky Mgr.Marii Petrů obohatit sbírku z jiných zdrojů a také škola vyuţila část příjmů z cizích zdrojů na nové, pro studenty snad atraktivní, knihy. Atraktivním, ale poněkud zastaralým prostorem školy je posilovna. Probíhá zde výuka Tv, ale navštěvují ji i samotní studenti, učitelé a cizí nájemci. Posilovací stroje podléhají pravidelné revizi, která kontroluje jejich bezpečnost. Řada z nich má však na dnešním trhu jiţ modernější a atraktivnější nástupce. Nové vybavení posilovny není na pořadu dne. Je to záleţitost střednědobého plánování (do 2-4 roky). Velkou chloubou školy je Sportovní hala Romana Šebrleho. Na poměry středně velké školy se skutečně jedná o krásný a velký prostor pro tělesnou výchovu. Toho si jsou vědomé i sportovní kluby působící ve městě, protoţe řada z nich si halu pronajímá. Hala je však zároveň s jistotou největším břemenem Gymnázia F. M. Pelcla. Prvním problémem je samotný stavebně-technický stav. Budova je relativně mladá (stavba z roku 1997), přesto se na ní začínají projevovat váţné nedostatky z nekvalitních materiálů a špatně odvedené stavby. Střešní krytina byla opravovena v srpnu a září 2012 (prostředky kraje). Palubovka byla přebroušena, zatmelena a nalakována v květnu 2012 (prostředky z pronájmu ZŠ Mozaika a dotace Města Rychnov nad Kněţnou). Ani po této rekonstrukci není moţné konstatovat, ţe je sportovní plocha v bezvadné kondici. Na její povrch bylo pouţito nevhodné a málo kvalitní dřevo. Musíme jen doufat, ţe povrch ještě několik let vydrţí, protoţe úplná výměna je mimo ekonomickou realitu. V plánu na rok 2012/13 je výměna osvětlení, které je v havarijním stavu. Pravidelné jsou problémy se vzduchotechnikou a neřešitelné špatně ztvárněné architektonické prvky, které v zimním období vedou k zatékání do fasády a opadávání omítky. Druhým problémem Sportovní haly Romana Šebrleho je smlouva s městem, které pomáhalo financovat stavbu. Ta umoţňuje městu (městským klubům a organizacím) vyuţívat halu za zvýhodněných podmínek a přednostně před dalšími zájemci. Zároveň však nestanovuje podíl města na údrţbě a rekonstrucích. To neznamená, ţe by se vedení města podpoře tohoto sportovního prostoru vyhýbalo. Je ovšem jen logické, ţe v době nedostaku financí a zadluţení města mají přednost nemovitosti v majetku města. Finance, které město škole na halu poskytuje, jsou pro udrţení chodu zásadní. Investice do oprav jsou však mnohonásobně vyšší. V havarijním stavu se nachází antukové hřiště v areálu školy. Špatně zhotovený podklad je příčinou trvalého propadání. Jedinou cestou k nápravě je pravděpodobně úplná likvidace stávající antuky i s podkladem a vznik nového hřiště. Při nutnosti minimálně 2 volejbalových kurtů se však jedná o investici v řádech miliónů korun. Protoţe v současné době se moţnosti získat na tuto akci prostředky z grantů blíţí nule, ţádáme u zřizovatele vyčlenění finančních prostředků pro rok 2013 (viz plán investic z roku 2011).

4 Školská rada: V listopadu a prosinci 2011 došlo v souladu splatnými předpisy k volbám do školské rady, protoţe mandát jejích členů vypršel s koncem roku. Zároveň Královéhradecký kraj jmenoval své zástupce do školské rady Členové školské rady od : Zástupce rodičů: Mgr. Adéla Podolská Zástupce ţáků: Štefan Janoušek Zástupce školy: Mgr. Iva Bořková, Mgr. Pavlína Školníková Zástupce zřizovatele: Mgr. Jana Drejslová, PaedDr. Josef Lukášek (předseda ŠR) V období od ledna do června 2012 se školská rada sešla 2x a řešila záleţitosti, které jí přísluší ze zákona. a) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Seznam studijních oborů: K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky K/401 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky, dobíhající obor K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků K/801 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků, dobíhající obor b) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o personálním zabezpečení školy (ke ): Počty pracovníků fyzický přepočtený pedagogové 37 35,02 nepedagogové 9 7,29 c e l k e m 46 42,31 Z celkového počtu pracovníků: trvalý pracovní poměr 42 na dobu určitou 4 Aprobovanost pedagogických pracovníků dosahuje 98%. Pouze bakalářské vzdělání v oboru má 1 učitel tělesné výchovy. Věková struktura pedagogů: let let let let 8 nad 60 let 4

5 c) Udaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky se na škole konají tradičně. V tomto školním roce proběhly v termínu Přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium se skládají z českého jazyka, matematiky a testu struktury inteligence (ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rychnově n. Kn.), pro čtyřleté gymnázium pak z českého jazyka a matematiky. V obou případech je brán ohled i na výsledky studia na základní škole, tvoří však výrazně menší část (u osmiletého 10% celkového skore, u čtyřletého studia 30% výsledku). Cizí státní příslušníci se v tomto roce ke studiu nehlásili. Do osmiletého studia se hlásilo celkem 51 ţáků základních škol. Přijato bylo 30 ţáků, všichni s výborným prospěchem. Ve srovnání s předcházejícími roky byl v tomto oboru o studium opravdový zájem. Nevzrostl sice počet uchazečů, ale o studium opravdu stáli. Z těch, kteří se v přijímacím řízení umístili na prvních 30 místech podalo zápisový lístek ke studiu 26! Nebyl tedy problém dostat se na zákonem dovolený počet 30. V tomto typu studia přetrvává a snad se i stupňuje konkurence obou rychnovských ZŠ. Pro školní rok 2012/13 jiţ obě otevírají třídy pro nadané děti, aby vytvořily alternativu k víceletému gymnáziu. Naši školu to nepostihuje v počtu přijatých. Rodiče i ţáci reflektují na přítomnost gymnázia a uvědomují si jeho výhody. Na druhé straně není příliš šťastné, ţe o nadané ţáky se na poměrně malém městě uchází 3 třídy. Do čtyřletého se přihlásilo 91 ţáků 9. tříd. Projevil se zde sice efekt 2 přihlášek, ale méně neţ v roce 2011 (3 přihlášky). Bez problémů byly naplněny obě třídy tohoto typu studia na 30 studentů a řada zájemců musela být odmítnuta. Potvrdil se tak trend z minulého roku (2011), který signalizoval nárůst zájmu o studium na Gymnázium F. M. Pelcla bez ohledu na pokles počtu ţáků opouštějících 9. třídy základních škol. Tento zájem uchazečů nás těší, je pro nás závazkem, ale také povzbuzením, ţe odvádíme dobrou práci. Z dlouhodobého hlediska je počet otvíraných tříd (2 třídy čtyřletého studia a 1 třída osmiletého studia) optimální jak pro nabídku vzdělávání, tak i pro chod školy (naplněnost budovy a její údrţba, volitelné předměty apod.). Souhrnný údaj o přijímací řízení pro školní rok 2012/13 Kód oboru Název oboru Počet studentů Přihlášených Přijatých * K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium * odevzdali zápisový lístek

6 d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a maturitních zkoušek Prospěch ţáků ve škole (údaje ke za 2. pololetí 2011/12): osmileté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo neklasifikováno celkem čtyřleté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo neklasifikováno celkem Jednomu studentovi byla udělena klasifikace z chování CHVALITEBNĚ. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k : Kód oboru název oboru počet ţáků celkem nepřipušt. s vyznam. prospělo neprospělo K/401 gymnázium všeobec K/801 gymnázium všeobec e) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Gymnázium má zpracován minimální preventivní program, který je kaţdoročně aktualizován. Metodikem prevence sociálně patologických jevů je RNDr. Lubomír Všetička. Ve škole pracuje jedna výchovná poradkyně. Působí v oblasti oblast psychologického a kariérového poradenství.

7 Spolupracujeme v této oblasti s: Pedagogicko-ppsychologickou poradnou v Rychnově nad Kněţnou Odborem sociálních věcí MěÚ Rychnov nad Kněţnou Nízkoprahovým centrem 5KA v Rychnově n. Kn. Ve škole pravidelně pomocí měření kontrolujeme absenci drog. Téma Výchova ke zdraví je zařazeno jako součást předmětu občanská výchova na niţším stupni víceletého gymnázia. Studenti se v rámci prevence zúčastnili celé řady akcí např.: Adaptační kurz (3 dny) pro 1. ročníky Adapťáček (2 dny) pro primu Beseda S tebou o tobě (1. ročník) Beseda Čas proměn (prima) Besedy s Mgr. Martinem Vlasákem, NZDM Centrum 5KA Projekt Ţidovství Beseda s JUDr. Fuksem, předsedou okresního soudu f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/12 pokračovala v rámci DVPP příprava ke státním maturitám. V tomto školním roce zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací programy (příp. nově získáli tuto kvalifikaci): Pedagogičtí pracovníci Maturitní komisař 3x Seminář "Státní maturity" hodnotitel ústní zkoušky pro Čj, Aj, Rj 8x Seminář "Státní maturity" CERMAT pro vedoucí pracovníky Zadavatel státní maturity 2x Zahraniční jazykový kurz pro učitele Aj ve Velké Británii (Manchester) Zahraniční jazykový kurz pro učitele Nj v Německu (Regensburg) Konference OUP-Teaching Grammar Better Seminář "Akt. změny právních předpisů ve školství" Seminář "OP VK" Jak učit matematice ţáky ve věku let Seminář Novela ZP Seminář "Evaluace" "Interaktivní tabule a její vyuţití" "Express Way of Secondary Learning" Seminář Dějiny Romů "Testování PISA" Seminář "Koučing" Seminář "Interaktivní atlasy" "Konference ICT ve škole" "Trestní odpovědnost pedagogů v praxi" Školení AMV "Testujeme s Googlem" Seminář "Novela Zákona o pedagog. pracovnících"

8 Seminář metodiků prevence Nepedagogičtí pracovníci Seminář PAM 4x "Cestovní náhrady po novele ZP od " "Daň ze závislé činnosti" g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní projekty: Účast v mezinárodních projektech ve vzdělávání a spolupráce se školami zahraničních států: účast školy na výměnném mezinárodním projektu s Nizozemím (říjen - duben 2011/12) účast školy na výměnném mezinárodním projektu Cesta do ţivota a tradic volyňských Čechů II. s krajanským sdruţením Stromovka a Domem dětí a mládeţe v Dubně na Ukrajině (září - leden 2011-/12) exkurze do Polska (Oswiecim, Krakow, Wieliczka) Exkurze Bruselu instituce EU Okresní, krajské a celostátní soutěţe: Soutěž Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo Matematická olympiáda Pythagoriáda BRLOH (matematika) Kategorie Z6 2.místo /Netík V. 1.A8/ 4. místo /Ranštajn J. 1.A8/ 6.místo /Krsková P. 1.A8/ Kategorie Z9 4. místo /Lakomá M.. 4.A8/ Kategorie Z6 1.místo /Jireš M. 1.A8/ 3.místo /Vaník J. 1.A8/ 3. místo /Kukla J. 1.A8/ 6. místo /Rajnštajn J. 1.A8/ Kategorie Z7 2.místo /Píro M. 2.A8/ Kategorie Z8 2. místo /Locker T. 3.A8/ Dějepisná olympiáda 3. místo /Locker T. 3.A8/ Zeměpisná olympiáda Kategorie A 3.místo /Jireš M.1. A8/ Kategorie A místo /Hauptfleisch F. / 14. místo /Locker T. / Kategoric C 5.místo /Locker T./ prima 7.místo kvarta 4.místo

9 Biologická olympiáda 4.-6.místo /Netík V.1.A8/ Kategorie B 3.místo /Bechný J.2.A8/ 4.místo /Šklíba M. 2.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T.3.A8/ 7.místo /Charvátová E. 3.A8/ Kategorie D 3.místo /Handl J. 8.A8/ 5.místo /Dvořáček R./ 11.místo /Němec D. 7.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T. 3.A8/ 2.místo/Roszyncová A. 4.A8/ Kategorie D 9.místo /Bechný J. 2.A8/ 12.místo /Včelák J. 2.A8/ 15.místo/Tejkl D. Kategorie C 9.místo /Locker T. / místo /Rozsyncová A. / 2.A8/ Soutěţ KRNAP 2 studenti /Meloun Z. 3.A4, Kučerová K. 2.A4/týdenní soustředění na Rýchorách v KRNAPu Poznávání rostlin a ţivočichů Olympiáda v německém jazyce Kategorie A 1.místo /Tobišková N. 2.A4/ 5.místo /Poláčková V. 2.B4/ místo /Mňuková Z. 7.A8/ místo /Pinka T. 1.B4/ Kategorie C 2.místo /Locker T. 3.A8/ 3.místo /Rozsyncová A. 4.A8/ Kategorie D 3.místo /Bechný J. 2.A8/ 8.místo /Včelák J. 2.A8/ NG 1.místo /Píro M. 2.A8/ 2.místo /Liebichová K. 1.místo Píro M. 4.místo Liebichová K. 8. místo Píro M.

10 Olympiáda v českém jazyce Fyzikální olympiáda Konverzační soutěţ v anglickém jazyce Astronomická olympiáda 3.A8/ VG 1.místo /Jiroušek V. 7.A8/ 2. místo /Bušovský D. 2.B4/ 3. místo /Matějíčková T. 6.A8/ VG 3.místo /Haldová B. 7.A8/ 5.místo/Zpěváčková B. 4.A4/ NG 5.místo /Kotlářová A. 4.A8/ 11.místo /Novotná H. 4.A8/ Kategorie A, B Hauptfleisch F. 7.A8 Kategorie C Rajnštajn D. 6.A8 Tobišková N. 2.A4 Navrátilová L. 6.A8 Kategorie D 8.místo /Novotný J. 5.A8/ NG 1.místo /Kosařová 4.A8/ 2.místo /Locker T. 3.A8/ 3.místo /Šreibrová J. 3.A8/ VG 1.místo /Tošovská K. 1.B4/ 4.místo /Hauptfleisch 7.A8/ 2. místo Jiroušek V. 4. místo Bušovský D. 6.místo /Haldová B. 7.A8/ NG 3.místo Kosařová M. 6.místo Locker T. VG 8.místo Tošovská K. Atletika SŠ chlapci SŠ dívky 3.místo 2.místo Volejbal SŠ chlapci SŠ dívky 5.místo 2. místo Basketbal SŠ chlapci SŠ dívky ZŠ chlapci 4.místo 1.místo 2.místo Florbal SŠ chlapci 2.místo Orientační běh 1.místo 7.místo Plavání okresní školní 1.místo 3.místo /Locker T. 3.A8/ Bude reprezentovat ČR na mezinárodní astronomické olympiádě /Jiţní Korea/

11 liga /7.tř./ Fotbal SŠ chlapci Atletický čtyřboj ZŠ dívky starší ZŠ dívky mladší ZŠ chlapci mladší Šachy ZŠ SŠ 5.místo 1.místo 5.místo 3.místo 2.místo 1. místo 2.místo 3.místo 4.místo Prezentace školy na veřejnosti: den otevřených dveří 2x účast studentů při přípravách kulturních akcí pořádaných městem - např. Šlitrovo jaro, Poláčkovo léto a různé další jarní nebo podzimní kulturní akce spolupráce školy s Rychnovským zpravodajem spolupráce školy s dalším regionálním tiskem Orlický týdeník, Noviny Rychnovska, dny Rychnovsko spolupráce školy s místní kabelovou televizí školská výstava vedení kroniky školy informační tabule o aktivitách školy na ulici, kde škola sídlí (nově v roce 2012) internet webové stránky školy, inf. systém Bakalář (škola rodiče) ročenka 2011/12 první ročník Spolupráce školy s dalšími subjekty: Gymnázium F. M. Pelcla spolupracuje se státními i nestátními subjekty: KÚ Hradec Králové MěÚ Rychnov n. Kn. DDM Rychnov n. Kn. Pelclovo divadlo Rychnov n. Kn. Stacionář sv. Františka Rychnov n. Kn. Úřad práce Rychnov n. Kn. PPP Rychnov n. Kn. 5KA, nízkoprahové centrum ZUŠ Rychnov n. Kn. Mozaika, soukromá ZŠ Lions club Rychnov n. Kn. Spektrum, sdruţení pro multikulturní aktivity, Jaroměř - Josefov ÚSP Kvasiny Dětský domov Potštejn Okresní soud Rychnov n. Kn. sportovní oddíly ve městě a okolí ZŠ ve městě a okolí, atd. Další aktivity: sportovní soutěţ Schützův pohár probíhá vţdy na podzim, soupeří mezi sebou třídy VG v košíkové; finálový zápas probíhá jako zakončení vánoční besídky; ve II. pololetí se týká i děvčat z NG lyţařský výcvikový zájezd kaţdoročně pro sekundu lyţařský zájezd do Alp pro studenty VG

12 studentský parlament podává připomínky a návrhy k chodu školy a podílí se na pořádání pravidelných akcí: sběr papíru, Mikuláš, vánoční program apod. zpívání ve Stacionáři sv. Františka studenti NG vystupují v prosinci se svým vánočním repertoárem a s dárky vyrobenými v hodinách výtvarné výchovy zpěv na tradiční výstavě betlémů v Rychnově n. Kn. beseda z programu S tebou o tobě charitativní sbírka Ţivot dětem prodej srdíček po škole a ve městě, charitativní sbírka ve prospěch dětského domova v Potštejně Buřinka studentský časopis informace o dění ve škole, ukázky literárních a výtvarných studentských prací během roku 4x aţ 5x další akce pořádané pro studenty ve škole: studentský ples se šerpováním maturantů a bohatou tombolou, leden a únor 2012 slavnostní vyřazení maturantů s předáváním vysvědčení a za účasti zástupců města červen návštěva kina Rychnovská osmička a další filmy - v průběhu roku; návštěva výchovných koncertů v průběhu roku Škola zóna bez drog (sponzoruje SRPDŠ, projekt je přílohou Minim. program ) justiční dny pravidelné návštěvy soudu studentů studujících ZSV účast na projektu Člověk v tísni historická exkurze do Itálie h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ve školním roce 2011/12 neproběhla. i) Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2011/12 se škola účastnila výměnného mezinárodního programu s Gymnáziem Gouda v Nizozemí. Spolupráce s krajanským sdruţením Stromovka v ukrajinském Dubně (Rivnenská oblast). Výměnný program ve školním roce 2011/12 na téma Cesta do ţivota a tradic volyňských Čechů II. za finanční podpory MŠMT. k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Další vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání osobám a firmám neposkytujeme.

13 MZk: V období září - červen se k novým maturitám proškolovali zadavatelé, hodnotitelé, maturitní komisaři, vedoucí pracovníci a krajský školitel. Další vzdělávání: - zaměstnanci školy se zúčastňovali školení pořádaných Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky, školení BOZP a PO, zdravotnického kurzu a dle potřeby i školení pro řidiče referentských vozidel; - nepedagogičtí pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na aktuální problémy (změny zákonů, vyhlášky, software ), l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/12 byly školou realizovány projekty financované i z cizích zdrojů: - zateplení budovy (SFŢP) celkem za ,- Kč - výměnný program Holandsko (Grant KHK 15 tis. Kč, sponzoři 25 tis. Kč, ASK 6 tis. Kč) - výměnný program Ukrajina (MŠMT 70 tis. Kč, 12, 75 tis. Kč sponzorské dary) - renovace palubovky ve Sportovní hale Romana Šebrleho (Město Rychnov 150 tis. Kč) - krouţek basketbalu (sponzorský dar 11,2 tis. Kč) - EU peníze školám m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace: Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. a ZO ČMOS při Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. uzavírají kolektivní smlouvu. ZO ČMOS zastupuje Mgr. Iva Bořková. Ředitel školy se s výše jmenovanými i dalšími členy odborové oraganizace schází několikrát ročně k řešení aktuálních problémů v pracovně právních vztazích. ZO ČMOS se aktivně podílí na chodu školy zejména přípravou společných akcí pro zaměstnance školy a také péčí o zlepšování pracovních podmínek. ZO ČMOS a ředitel školy společně tvoří rozpočet FKSP. Spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněţnou: Naše škola spolupracuje aktivně s úřadem práce. Studenti jsou na návštěvách na Úřadu práce v Rychnově n. Kn. informováni o moţnostech absoventů gymnázií na trhu práce a získávají přehled o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých oborech. Partnerem je pro nás zejména Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Rychnově nad Kněţnou. Spolupráce se směřuje k výběru vysoké školy a budoucího zaměstnání.

14 n) Další Ve školním roce 2010/11 byla zahájena akce Zateplení Gymnázia F. M. Pelcla. Stavba byla dokončena na podzim 2011 a projekt administrativně uzavřen do dubna Rozhodující podíl finančních prostředků byl ze SFŢP. Na dofinancování projektu se podílel Královéhradecký kraj. Celková hodnota zakázky přesáhla 4 mil. Kč. Vzhledem ke značnému poškození palubovky ve Sportovní hale Romana Šebrleho proběhla v květnu 2012 renovace v hodnotě ,-- Kč. Finanční prostředky potřebné na tuto akci získala škola z pronájmu části budovy ZŠ Mozaika a částku 150 tis. Kč poskytlo město Rychnov nad Kněţnou. Do výškově stavitelného nábytku ve škole bylo investováno ,- Kč. Vzhledem k volným kapacitám v budově školy a nepravidelným pronájmům těchto prostor byla uzavřena smlouva na dlouhodobý pronájem jednoho patra nové budovy se Základní školou Mozaika. První rok vzájemného souţití proběhl bez problémů, pronájem bude pokračovat i ve školním roce 2012/13. V Rychnově n. Kn. dne Mgr. Petr Kačírek ředitel školy Schváleno školskou radou dne: Za školskou radu : PaedDr. Josef Lukášek, předseda

15 Příloha č. 1 Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek (tabulka č. 2) - komentář a) Spotřeba materiálu - řádek č. 1 (popř. ř.2) ONIV příděl v r byl o 37 tis. Kč vyšší, ale vzhledem k vyšší nemocnosti oproti minulému roku a k systému vyplácení hodnotitelů a předsedů mat. komisí (ostatní sluţby přímo související s výukou) jsme zakoupilo méně učebních pomůcek neţ v r (ř. 2) - řádek č. 4 DDM V letošním roce jsme nákup majetku podřídili výši volných prostředků v rozpočtu. Preferovali jsme: obměnu počítačové sítě ,00 Kč výškově stavitelný nábytek ,00 Kč nákup dataprojektorů ,00 Kč nákup televizoru a tiskárny do učebny ,00 Kč identifikační snímač ke dveřím u vstupu školy ,00 Kč popisovatelná magnetická tabule ,00 Kč b) Spotřeba energie - řádek č. 6 voda - V tomto roce nedocházelo k údrţbě (kropení) antukového hřiště. Vzhledem ke špatnému stavu povrchu nebylo hřiště pronajímáno ostatními subjekty a klesla tak spotřeba. - řádek č. 7 pára - Spotřeba v roce 2010 je o 15% nižší než v minulém roce a to vlivem mírné zimy. Tak k výrazné k finanční úspoře bohuţel nedošlo - vzhledem ke zvýšení ceny za MJ o 10%. - řádek č. 9 el. energie K úspoře el. energie došlo pravděpodobně v důsledku postupné výměny osvětlení v budově školy. V tomto budeme pokračovat i v roce c/ Služby - řádek č. 11 Největší vliv na zvýšený vývojový ukazatel měl: 1/ výběr financí od ţáků na zahr. výměnné akce, exkurze, nákup učebnic, lyţařské kurzy atd. ve výši 1 106,25 tis. Kč (viz komentář tabulka 1, bod b) 2/ zvýšení cen stočného a sluţeb typu: ochrana PCO, servis výtahů, revize, zpracování dat, upgradování programů atd. Jako pozitivní hodnotíme fakt, ţe se nám podařilo získat několik sponzorských darů, které jsme mohly pouţít na krytí zvýšených výdajů např. oprav. - řádek č. 12 opravy a udrţování V rámci oprav jsme řešili: opravu soc. zařízení oprava opěrné zdi ze dvora školy oprava podlahy v učebně v učebnách oprava světlíků na střeše haly 258,68 tis. Kč (z větší části z FRIMu) 87,12 tis. Kč (z FRIMu) 77,55 tis. Kč 55,05 tis. Kč

16 oprava svítidel na chodbě 58,81 tis. Kč oprava schodišťové stěny 31,80 tis. Kč oprava opěrné zdi u hřiště odvodnění 29,88 tis. Kč oprava časomíry v hale 10,20 tis. Kč oprava kanalizace 9,70 tis. Kč opravy drobnějšího charakteru 50,84 tis. Kč - řádek č osobní náklady - obsahuje 1. dotace poskytnutá krajem ,20 tis. Kč 2. rozvojový program UZ ,30 tis. Kč 3. rozvojový program UZ ,00 tis. Kč 4. ONIV - 310,91 tis. Kč 5. ONIV,které jsou součástí ř ,79 tis. Kč 6. ostatní zdroje (sponzorské dary + 88,54 tis. Kč celkem ,92 tis. Kč Hospodářský výsledek (tabulka č. 2 a 3) Zisk ve výši ,37 Kč. Důvod: K vyúčtování celého roku od Tepelného hospodářstí RK za rok 2011 dochází aţ v lednu. Teprve v tomto okamţiku zjistíme cenu za MJ za celý rok, která se vţdy liší takovým způsobem od zálohových plateb, ţe nelze pro výpočet pouţít nějaký průměr částek za min. rok(y). Vzhledem k tomu, jak se vyvíjelo počasí ke konci roku, vznikla nám úspora ve spotřebě, coţ se odrazilo v konečné ceně. Protoţe aţ do ledna příštího roku neznáme cena za MJ a ani počasí v závěru roku, nelze předjímat jeho celoroční výši. Zisk byl schválen a převeden do rezervního fondu, tyto finance chtěli bychom v roce 2012 pouţít na opravu havarijního stavu části školního zděného plotu. Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí (tabulka č. 4) dotace provoz KÚ 3.353,5 tis. Kč i - 24,42 HV Finanční vypořádání dotací (tabulka č. 5) UZ 33353, 33027, 33032, prostředky byly plně vyčerpány. Nespotřebovaná část odvodu z přímých NIV(49,11 tis. Kč) byla pouţita na ONIV. Tvorba a čerpání finančních fondů (tabulka č. 6) a) Rezervní fond: Fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospod. výsledku r a výší sponzorských darů. Čerpaní financí proběhlo v souladu se zák. č. 250/00 Sb., 29 aţ 33. Zůstatek rezervního fondu tvoří nespotřebované sponzorské dary, které souvisí s akcí konanou v první polovině r b) Fond kulturních a soc. potřeb: Fond byl tvořen zůstatkem roku 2010 a přídělem 1% z mezd. Čerpáno bylo ve výši 214,29 tis. Kč dle stanoveného rozpočtu čerpání. Vše bylo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, v platném znění. a) Fond odměn - stav fondu zůstal bez pohybu

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2010/11 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/11 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2014/15 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2014/15 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2013/14 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/14 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/13 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2016/17

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2016/17 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2016/17 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 10 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 2 bodů b) za přijímací

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Č M Cj D Z F Ch Bi 2. pol. 8. třídy 2 2 1, pol. 9. třídy ,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Č M Cj D Z F Ch Bi 2. pol. 8. třídy 2 2 1, pol. 9. třídy ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podrobná kritéria přijímacího řízení do jednotlivých typů tříd budou zveřejněna na www.jaroska.cz nejpozději do 31. ledna 2011. Na téže adrese budou uvedeny všechny důležité

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Budujeme školu, která připravuje žáky pro vysokoškolské vzdělávání. Školu, do které žáci, pedagogičtí pracovníci i rodiče chodí rádi.

Budujeme školu, která připravuje žáky pro vysokoškolské vzdělávání. Školu, do které žáci, pedagogičtí pracovníci i rodiče chodí rádi. Budujeme školu, která připravuje žáky pro vysokoškolské vzdělávání. Školu, do které žáci, pedagogičtí pracovníci i rodiče chodí rádi. I. Hlavní cíl Hlavním cílem školy je poskytnout kvalitní gymnaziální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2017/18

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2017/18 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2017/18 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 100 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 10 bodů b) za přijímací

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2013/14

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2013/14 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2013/14 a) Čtyřleté všeobecné studium obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více