VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12"

Transkript

1 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/12

2 Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 (zřizovací listina č. j /SM/2009) Sídlo: Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské nám Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Petr Kačírek Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaroslav Kotlář Výchovná poradkyně: Mgr. Pavlína Školníková Adresa pro dálkový přístup: Charakteristika školy: Studium na gymnáziu je čtyřleté a osmileté. Vzdělávání je poskytováno v 1 třídě osmiletého a 2 třídách čtyřletého studia v kaţdém ročníku (celkem 16 tříd). Škola vyučuje podle ŠVP pro niţší gymnázium (NG) od školního roku se 2007/2008. Pro vyšší gymnázium (VG) zahájila výuku podle ŠVP od šk. r. 2009/2010. Gymnázium funguje jako všeobecné. Profilace směrem k budoucímu studiu na VŠ a následnému uplatnění v praxi však není zanedbávána. Ve 3. a 4. ročnících tvoří volitelné předměty cca 30%. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Aprobovanost dosahuje 98%. I přes velmi nízký stav ONIV je zaměstnancům umoţnováno doplňování vzdělání formou seminářů a dalších vzdělávacích akcí. Na jaře 2012 škola podala projekt na DVPP. Na jeho vyhodnocení se čeká (podzim 2012). Učitelský sbor stárne přirozenou cestou. V současné době jsou cca 2/3 pedagogů v platových stupních 5. a 4. Škola se skládá ze 4 budov vzájemně propojených. Ve 3 budovách probíhá vlastní vzdělávací činnost. V tzv. Vile jsou byty pro zaměstnance školy. Škola disponuje celou řadou specializovaných prostor. Jazykové laboratoře (3) disponují základní technikou (2x PC s dataprojektorem, 1x interaktivní tabule). Vzhledem k počtu vyučovaných hodin cizích jazyků a jejich významu v rámci ŠVP by škola potřebovala ještě minimálně jednu takovou učebnu (o 2 jsme přišli pronájmem prostor ZŠ Mozaika). V plánu na rok 2012/13 je její vybudování, ve hře je i moţnost tzv. sluchátkové učebny. Finančním zdrojem této akce by se měl stát projekt, který by škola měla realizovat od Laboratoře odborných přírodovědných předmětů mají nejlepší léta jiţ za sebou. Díky

3 průběţné modernizaci vybavení plní svou funkci na úrovni laboratoře biologie a chemie. Fyzikální laboratoř je však v naprosto nevyhovujícím stavu. Projekt a rozpočet na kompletní rekonstrukci jsou hotovy. Oprava bude financována z prostředků EU pro střední školy. Pro výuku výpočetní techniky a administrativy slouţí 2 počítačové učebny. Zde technika zastarává nejrychleji. Kompletní výměna hardwaru v jedné z učeben v roce 2013 bude financována ze stejných zdrojů jako laboratoř fyziky (EU středním školám). Studentům je k dispozici také studovna s počítači, tiskárnou, tiskovinami i odbornými publikacemi. Lepšímu vybavení a hlavně pravidelnému doplňování aktuálními studijními materiály brání katastrofální úroveň ONIV přidělovaných v posledních letech. Stejným problémem trpí i ţákovská knihovna. Zde se ovšem v roce 2011/12 podařilo díky Mgr.Marii Petrů obohatit sbírku z jiných zdrojů a také škola vyuţila část příjmů z cizích zdrojů na nové, pro studenty snad atraktivní, knihy. Atraktivním, ale poněkud zastaralým prostorem školy je posilovna. Probíhá zde výuka Tv, ale navštěvují ji i samotní studenti, učitelé a cizí nájemci. Posilovací stroje podléhají pravidelné revizi, která kontroluje jejich bezpečnost. Řada z nich má však na dnešním trhu jiţ modernější a atraktivnější nástupce. Nové vybavení posilovny není na pořadu dne. Je to záleţitost střednědobého plánování (do 2-4 roky). Velkou chloubou školy je Sportovní hala Romana Šebrleho. Na poměry středně velké školy se skutečně jedná o krásný a velký prostor pro tělesnou výchovu. Toho si jsou vědomé i sportovní kluby působící ve městě, protoţe řada z nich si halu pronajímá. Hala je však zároveň s jistotou největším břemenem Gymnázia F. M. Pelcla. Prvním problémem je samotný stavebně-technický stav. Budova je relativně mladá (stavba z roku 1997), přesto se na ní začínají projevovat váţné nedostatky z nekvalitních materiálů a špatně odvedené stavby. Střešní krytina byla opravovena v srpnu a září 2012 (prostředky kraje). Palubovka byla přebroušena, zatmelena a nalakována v květnu 2012 (prostředky z pronájmu ZŠ Mozaika a dotace Města Rychnov nad Kněţnou). Ani po této rekonstrukci není moţné konstatovat, ţe je sportovní plocha v bezvadné kondici. Na její povrch bylo pouţito nevhodné a málo kvalitní dřevo. Musíme jen doufat, ţe povrch ještě několik let vydrţí, protoţe úplná výměna je mimo ekonomickou realitu. V plánu na rok 2012/13 je výměna osvětlení, které je v havarijním stavu. Pravidelné jsou problémy se vzduchotechnikou a neřešitelné špatně ztvárněné architektonické prvky, které v zimním období vedou k zatékání do fasády a opadávání omítky. Druhým problémem Sportovní haly Romana Šebrleho je smlouva s městem, které pomáhalo financovat stavbu. Ta umoţňuje městu (městským klubům a organizacím) vyuţívat halu za zvýhodněných podmínek a přednostně před dalšími zájemci. Zároveň však nestanovuje podíl města na údrţbě a rekonstrucích. To neznamená, ţe by se vedení města podpoře tohoto sportovního prostoru vyhýbalo. Je ovšem jen logické, ţe v době nedostaku financí a zadluţení města mají přednost nemovitosti v majetku města. Finance, které město škole na halu poskytuje, jsou pro udrţení chodu zásadní. Investice do oprav jsou však mnohonásobně vyšší. V havarijním stavu se nachází antukové hřiště v areálu školy. Špatně zhotovený podklad je příčinou trvalého propadání. Jedinou cestou k nápravě je pravděpodobně úplná likvidace stávající antuky i s podkladem a vznik nového hřiště. Při nutnosti minimálně 2 volejbalových kurtů se však jedná o investici v řádech miliónů korun. Protoţe v současné době se moţnosti získat na tuto akci prostředky z grantů blíţí nule, ţádáme u zřizovatele vyčlenění finančních prostředků pro rok 2013 (viz plán investic z roku 2011).

4 Školská rada: V listopadu a prosinci 2011 došlo v souladu splatnými předpisy k volbám do školské rady, protoţe mandát jejích členů vypršel s koncem roku. Zároveň Královéhradecký kraj jmenoval své zástupce do školské rady Členové školské rady od : Zástupce rodičů: Mgr. Adéla Podolská Zástupce ţáků: Štefan Janoušek Zástupce školy: Mgr. Iva Bořková, Mgr. Pavlína Školníková Zástupce zřizovatele: Mgr. Jana Drejslová, PaedDr. Josef Lukášek (předseda ŠR) V období od ledna do června 2012 se školská rada sešla 2x a řešila záleţitosti, které jí přísluší ze zákona. a) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Seznam studijních oborů: K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky K/401 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky, dobíhající obor K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků K/801 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků, dobíhající obor b) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o personálním zabezpečení školy (ke ): Počty pracovníků fyzický přepočtený pedagogové 37 35,02 nepedagogové 9 7,29 c e l k e m 46 42,31 Z celkového počtu pracovníků: trvalý pracovní poměr 42 na dobu určitou 4 Aprobovanost pedagogických pracovníků dosahuje 98%. Pouze bakalářské vzdělání v oboru má 1 učitel tělesné výchovy. Věková struktura pedagogů: let let let let 8 nad 60 let 4

5 c) Udaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky se na škole konají tradičně. V tomto školním roce proběhly v termínu Přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium se skládají z českého jazyka, matematiky a testu struktury inteligence (ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rychnově n. Kn.), pro čtyřleté gymnázium pak z českého jazyka a matematiky. V obou případech je brán ohled i na výsledky studia na základní škole, tvoří však výrazně menší část (u osmiletého 10% celkového skore, u čtyřletého studia 30% výsledku). Cizí státní příslušníci se v tomto roce ke studiu nehlásili. Do osmiletého studia se hlásilo celkem 51 ţáků základních škol. Přijato bylo 30 ţáků, všichni s výborným prospěchem. Ve srovnání s předcházejícími roky byl v tomto oboru o studium opravdový zájem. Nevzrostl sice počet uchazečů, ale o studium opravdu stáli. Z těch, kteří se v přijímacím řízení umístili na prvních 30 místech podalo zápisový lístek ke studiu 26! Nebyl tedy problém dostat se na zákonem dovolený počet 30. V tomto typu studia přetrvává a snad se i stupňuje konkurence obou rychnovských ZŠ. Pro školní rok 2012/13 jiţ obě otevírají třídy pro nadané děti, aby vytvořily alternativu k víceletému gymnáziu. Naši školu to nepostihuje v počtu přijatých. Rodiče i ţáci reflektují na přítomnost gymnázia a uvědomují si jeho výhody. Na druhé straně není příliš šťastné, ţe o nadané ţáky se na poměrně malém městě uchází 3 třídy. Do čtyřletého se přihlásilo 91 ţáků 9. tříd. Projevil se zde sice efekt 2 přihlášek, ale méně neţ v roce 2011 (3 přihlášky). Bez problémů byly naplněny obě třídy tohoto typu studia na 30 studentů a řada zájemců musela být odmítnuta. Potvrdil se tak trend z minulého roku (2011), který signalizoval nárůst zájmu o studium na Gymnázium F. M. Pelcla bez ohledu na pokles počtu ţáků opouštějících 9. třídy základních škol. Tento zájem uchazečů nás těší, je pro nás závazkem, ale také povzbuzením, ţe odvádíme dobrou práci. Z dlouhodobého hlediska je počet otvíraných tříd (2 třídy čtyřletého studia a 1 třída osmiletého studia) optimální jak pro nabídku vzdělávání, tak i pro chod školy (naplněnost budovy a její údrţba, volitelné předměty apod.). Souhrnný údaj o přijímací řízení pro školní rok 2012/13 Kód oboru Název oboru Počet studentů Přihlášených Přijatých * K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium * odevzdali zápisový lístek

6 d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a maturitních zkoušek Prospěch ţáků ve škole (údaje ke za 2. pololetí 2011/12): osmileté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo neklasifikováno celkem čtyřleté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo neklasifikováno celkem Jednomu studentovi byla udělena klasifikace z chování CHVALITEBNĚ. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k : Kód oboru název oboru počet ţáků celkem nepřipušt. s vyznam. prospělo neprospělo K/401 gymnázium všeobec K/801 gymnázium všeobec e) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Gymnázium má zpracován minimální preventivní program, který je kaţdoročně aktualizován. Metodikem prevence sociálně patologických jevů je RNDr. Lubomír Všetička. Ve škole pracuje jedna výchovná poradkyně. Působí v oblasti oblast psychologického a kariérového poradenství.

7 Spolupracujeme v této oblasti s: Pedagogicko-ppsychologickou poradnou v Rychnově nad Kněţnou Odborem sociálních věcí MěÚ Rychnov nad Kněţnou Nízkoprahovým centrem 5KA v Rychnově n. Kn. Ve škole pravidelně pomocí měření kontrolujeme absenci drog. Téma Výchova ke zdraví je zařazeno jako součást předmětu občanská výchova na niţším stupni víceletého gymnázia. Studenti se v rámci prevence zúčastnili celé řady akcí např.: Adaptační kurz (3 dny) pro 1. ročníky Adapťáček (2 dny) pro primu Beseda S tebou o tobě (1. ročník) Beseda Čas proměn (prima) Besedy s Mgr. Martinem Vlasákem, NZDM Centrum 5KA Projekt Ţidovství Beseda s JUDr. Fuksem, předsedou okresního soudu f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/12 pokračovala v rámci DVPP příprava ke státním maturitám. V tomto školním roce zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací programy (příp. nově získáli tuto kvalifikaci): Pedagogičtí pracovníci Maturitní komisař 3x Seminář "Státní maturity" hodnotitel ústní zkoušky pro Čj, Aj, Rj 8x Seminář "Státní maturity" CERMAT pro vedoucí pracovníky Zadavatel státní maturity 2x Zahraniční jazykový kurz pro učitele Aj ve Velké Británii (Manchester) Zahraniční jazykový kurz pro učitele Nj v Německu (Regensburg) Konference OUP-Teaching Grammar Better Seminář "Akt. změny právních předpisů ve školství" Seminář "OP VK" Jak učit matematice ţáky ve věku let Seminář Novela ZP Seminář "Evaluace" "Interaktivní tabule a její vyuţití" "Express Way of Secondary Learning" Seminář Dějiny Romů "Testování PISA" Seminář "Koučing" Seminář "Interaktivní atlasy" "Konference ICT ve škole" "Trestní odpovědnost pedagogů v praxi" Školení AMV "Testujeme s Googlem" Seminář "Novela Zákona o pedagog. pracovnících"

8 Seminář metodiků prevence Nepedagogičtí pracovníci Seminář PAM 4x "Cestovní náhrady po novele ZP od " "Daň ze závislé činnosti" g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní projekty: Účast v mezinárodních projektech ve vzdělávání a spolupráce se školami zahraničních států: účast školy na výměnném mezinárodním projektu s Nizozemím (říjen - duben 2011/12) účast školy na výměnném mezinárodním projektu Cesta do ţivota a tradic volyňských Čechů II. s krajanským sdruţením Stromovka a Domem dětí a mládeţe v Dubně na Ukrajině (září - leden 2011-/12) exkurze do Polska (Oswiecim, Krakow, Wieliczka) Exkurze Bruselu instituce EU Okresní, krajské a celostátní soutěţe: Soutěž Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo Matematická olympiáda Pythagoriáda BRLOH (matematika) Kategorie Z6 2.místo /Netík V. 1.A8/ 4. místo /Ranštajn J. 1.A8/ 6.místo /Krsková P. 1.A8/ Kategorie Z9 4. místo /Lakomá M.. 4.A8/ Kategorie Z6 1.místo /Jireš M. 1.A8/ 3.místo /Vaník J. 1.A8/ 3. místo /Kukla J. 1.A8/ 6. místo /Rajnštajn J. 1.A8/ Kategorie Z7 2.místo /Píro M. 2.A8/ Kategorie Z8 2. místo /Locker T. 3.A8/ Dějepisná olympiáda 3. místo /Locker T. 3.A8/ Zeměpisná olympiáda Kategorie A 3.místo /Jireš M.1. A8/ Kategorie A místo /Hauptfleisch F. / 14. místo /Locker T. / Kategoric C 5.místo /Locker T./ prima 7.místo kvarta 4.místo

9 Biologická olympiáda 4.-6.místo /Netík V.1.A8/ Kategorie B 3.místo /Bechný J.2.A8/ 4.místo /Šklíba M. 2.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T.3.A8/ 7.místo /Charvátová E. 3.A8/ Kategorie D 3.místo /Handl J. 8.A8/ 5.místo /Dvořáček R./ 11.místo /Němec D. 7.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T. 3.A8/ 2.místo/Roszyncová A. 4.A8/ Kategorie D 9.místo /Bechný J. 2.A8/ 12.místo /Včelák J. 2.A8/ 15.místo/Tejkl D. Kategorie C 9.místo /Locker T. / místo /Rozsyncová A. / 2.A8/ Soutěţ KRNAP 2 studenti /Meloun Z. 3.A4, Kučerová K. 2.A4/týdenní soustředění na Rýchorách v KRNAPu Poznávání rostlin a ţivočichů Olympiáda v německém jazyce Kategorie A 1.místo /Tobišková N. 2.A4/ 5.místo /Poláčková V. 2.B4/ místo /Mňuková Z. 7.A8/ místo /Pinka T. 1.B4/ Kategorie C 2.místo /Locker T. 3.A8/ 3.místo /Rozsyncová A. 4.A8/ Kategorie D 3.místo /Bechný J. 2.A8/ 8.místo /Včelák J. 2.A8/ NG 1.místo /Píro M. 2.A8/ 2.místo /Liebichová K. 1.místo Píro M. 4.místo Liebichová K. 8. místo Píro M.

10 Olympiáda v českém jazyce Fyzikální olympiáda Konverzační soutěţ v anglickém jazyce Astronomická olympiáda 3.A8/ VG 1.místo /Jiroušek V. 7.A8/ 2. místo /Bušovský D. 2.B4/ 3. místo /Matějíčková T. 6.A8/ VG 3.místo /Haldová B. 7.A8/ 5.místo/Zpěváčková B. 4.A4/ NG 5.místo /Kotlářová A. 4.A8/ 11.místo /Novotná H. 4.A8/ Kategorie A, B Hauptfleisch F. 7.A8 Kategorie C Rajnštajn D. 6.A8 Tobišková N. 2.A4 Navrátilová L. 6.A8 Kategorie D 8.místo /Novotný J. 5.A8/ NG 1.místo /Kosařová 4.A8/ 2.místo /Locker T. 3.A8/ 3.místo /Šreibrová J. 3.A8/ VG 1.místo /Tošovská K. 1.B4/ 4.místo /Hauptfleisch 7.A8/ 2. místo Jiroušek V. 4. místo Bušovský D. 6.místo /Haldová B. 7.A8/ NG 3.místo Kosařová M. 6.místo Locker T. VG 8.místo Tošovská K. Atletika SŠ chlapci SŠ dívky 3.místo 2.místo Volejbal SŠ chlapci SŠ dívky 5.místo 2. místo Basketbal SŠ chlapci SŠ dívky ZŠ chlapci 4.místo 1.místo 2.místo Florbal SŠ chlapci 2.místo Orientační běh 1.místo 7.místo Plavání okresní školní 1.místo 3.místo /Locker T. 3.A8/ Bude reprezentovat ČR na mezinárodní astronomické olympiádě /Jiţní Korea/

11 liga /7.tř./ Fotbal SŠ chlapci Atletický čtyřboj ZŠ dívky starší ZŠ dívky mladší ZŠ chlapci mladší Šachy ZŠ SŠ 5.místo 1.místo 5.místo 3.místo 2.místo 1. místo 2.místo 3.místo 4.místo Prezentace školy na veřejnosti: den otevřených dveří 2x účast studentů při přípravách kulturních akcí pořádaných městem - např. Šlitrovo jaro, Poláčkovo léto a různé další jarní nebo podzimní kulturní akce spolupráce školy s Rychnovským zpravodajem spolupráce školy s dalším regionálním tiskem Orlický týdeník, Noviny Rychnovska, dny Rychnovsko spolupráce školy s místní kabelovou televizí školská výstava vedení kroniky školy informační tabule o aktivitách školy na ulici, kde škola sídlí (nově v roce 2012) internet webové stránky školy, inf. systém Bakalář (škola rodiče) ročenka 2011/12 první ročník Spolupráce školy s dalšími subjekty: Gymnázium F. M. Pelcla spolupracuje se státními i nestátními subjekty: KÚ Hradec Králové MěÚ Rychnov n. Kn. DDM Rychnov n. Kn. Pelclovo divadlo Rychnov n. Kn. Stacionář sv. Františka Rychnov n. Kn. Úřad práce Rychnov n. Kn. PPP Rychnov n. Kn. 5KA, nízkoprahové centrum ZUŠ Rychnov n. Kn. Mozaika, soukromá ZŠ Lions club Rychnov n. Kn. Spektrum, sdruţení pro multikulturní aktivity, Jaroměř - Josefov ÚSP Kvasiny Dětský domov Potštejn Okresní soud Rychnov n. Kn. sportovní oddíly ve městě a okolí ZŠ ve městě a okolí, atd. Další aktivity: sportovní soutěţ Schützův pohár probíhá vţdy na podzim, soupeří mezi sebou třídy VG v košíkové; finálový zápas probíhá jako zakončení vánoční besídky; ve II. pololetí se týká i děvčat z NG lyţařský výcvikový zájezd kaţdoročně pro sekundu lyţařský zájezd do Alp pro studenty VG

12 studentský parlament podává připomínky a návrhy k chodu školy a podílí se na pořádání pravidelných akcí: sběr papíru, Mikuláš, vánoční program apod. zpívání ve Stacionáři sv. Františka studenti NG vystupují v prosinci se svým vánočním repertoárem a s dárky vyrobenými v hodinách výtvarné výchovy zpěv na tradiční výstavě betlémů v Rychnově n. Kn. beseda z programu S tebou o tobě charitativní sbírka Ţivot dětem prodej srdíček po škole a ve městě, charitativní sbírka ve prospěch dětského domova v Potštejně Buřinka studentský časopis informace o dění ve škole, ukázky literárních a výtvarných studentských prací během roku 4x aţ 5x další akce pořádané pro studenty ve škole: studentský ples se šerpováním maturantů a bohatou tombolou, leden a únor 2012 slavnostní vyřazení maturantů s předáváním vysvědčení a za účasti zástupců města červen návštěva kina Rychnovská osmička a další filmy - v průběhu roku; návštěva výchovných koncertů v průběhu roku Škola zóna bez drog (sponzoruje SRPDŠ, projekt je přílohou Minim. program ) justiční dny pravidelné návštěvy soudu studentů studujících ZSV účast na projektu Člověk v tísni historická exkurze do Itálie h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ve školním roce 2011/12 neproběhla. i) Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2011/12 se škola účastnila výměnného mezinárodního programu s Gymnáziem Gouda v Nizozemí. Spolupráce s krajanským sdruţením Stromovka v ukrajinském Dubně (Rivnenská oblast). Výměnný program ve školním roce 2011/12 na téma Cesta do ţivota a tradic volyňských Čechů II. za finanční podpory MŠMT. k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Další vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání osobám a firmám neposkytujeme.

13 MZk: V období září - červen se k novým maturitám proškolovali zadavatelé, hodnotitelé, maturitní komisaři, vedoucí pracovníci a krajský školitel. Další vzdělávání: - zaměstnanci školy se zúčastňovali školení pořádaných Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky, školení BOZP a PO, zdravotnického kurzu a dle potřeby i školení pro řidiče referentských vozidel; - nepedagogičtí pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na aktuální problémy (změny zákonů, vyhlášky, software ), l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/12 byly školou realizovány projekty financované i z cizích zdrojů: - zateplení budovy (SFŢP) celkem za ,- Kč - výměnný program Holandsko (Grant KHK 15 tis. Kč, sponzoři 25 tis. Kč, ASK 6 tis. Kč) - výměnný program Ukrajina (MŠMT 70 tis. Kč, 12, 75 tis. Kč sponzorské dary) - renovace palubovky ve Sportovní hale Romana Šebrleho (Město Rychnov 150 tis. Kč) - krouţek basketbalu (sponzorský dar 11,2 tis. Kč) - EU peníze školám m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace: Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. a ZO ČMOS při Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. uzavírají kolektivní smlouvu. ZO ČMOS zastupuje Mgr. Iva Bořková. Ředitel školy se s výše jmenovanými i dalšími členy odborové oraganizace schází několikrát ročně k řešení aktuálních problémů v pracovně právních vztazích. ZO ČMOS se aktivně podílí na chodu školy zejména přípravou společných akcí pro zaměstnance školy a také péčí o zlepšování pracovních podmínek. ZO ČMOS a ředitel školy společně tvoří rozpočet FKSP. Spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněţnou: Naše škola spolupracuje aktivně s úřadem práce. Studenti jsou na návštěvách na Úřadu práce v Rychnově n. Kn. informováni o moţnostech absoventů gymnázií na trhu práce a získávají přehled o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých oborech. Partnerem je pro nás zejména Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Rychnově nad Kněţnou. Spolupráce se směřuje k výběru vysoké školy a budoucího zaměstnání.

14 n) Další Ve školním roce 2010/11 byla zahájena akce Zateplení Gymnázia F. M. Pelcla. Stavba byla dokončena na podzim 2011 a projekt administrativně uzavřen do dubna Rozhodující podíl finančních prostředků byl ze SFŢP. Na dofinancování projektu se podílel Královéhradecký kraj. Celková hodnota zakázky přesáhla 4 mil. Kč. Vzhledem ke značnému poškození palubovky ve Sportovní hale Romana Šebrleho proběhla v květnu 2012 renovace v hodnotě ,-- Kč. Finanční prostředky potřebné na tuto akci získala škola z pronájmu části budovy ZŠ Mozaika a částku 150 tis. Kč poskytlo město Rychnov nad Kněţnou. Do výškově stavitelného nábytku ve škole bylo investováno ,- Kč. Vzhledem k volným kapacitám v budově školy a nepravidelným pronájmům těchto prostor byla uzavřena smlouva na dlouhodobý pronájem jednoho patra nové budovy se Základní školou Mozaika. První rok vzájemného souţití proběhl bez problémů, pronájem bude pokračovat i ve školním roce 2012/13. V Rychnově n. Kn. dne Mgr. Petr Kačírek ředitel školy Schváleno školskou radou dne: Za školskou radu : PaedDr. Josef Lukášek, předseda

15 Příloha č. 1 Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek (tabulka č. 2) - komentář a) Spotřeba materiálu - řádek č. 1 (popř. ř.2) ONIV příděl v r byl o 37 tis. Kč vyšší, ale vzhledem k vyšší nemocnosti oproti minulému roku a k systému vyplácení hodnotitelů a předsedů mat. komisí (ostatní sluţby přímo související s výukou) jsme zakoupilo méně učebních pomůcek neţ v r (ř. 2) - řádek č. 4 DDM V letošním roce jsme nákup majetku podřídili výši volných prostředků v rozpočtu. Preferovali jsme: obměnu počítačové sítě ,00 Kč výškově stavitelný nábytek ,00 Kč nákup dataprojektorů ,00 Kč nákup televizoru a tiskárny do učebny ,00 Kč identifikační snímač ke dveřím u vstupu školy ,00 Kč popisovatelná magnetická tabule ,00 Kč b) Spotřeba energie - řádek č. 6 voda - V tomto roce nedocházelo k údrţbě (kropení) antukového hřiště. Vzhledem ke špatnému stavu povrchu nebylo hřiště pronajímáno ostatními subjekty a klesla tak spotřeba. - řádek č. 7 pára - Spotřeba v roce 2010 je o 15% nižší než v minulém roce a to vlivem mírné zimy. Tak k výrazné k finanční úspoře bohuţel nedošlo - vzhledem ke zvýšení ceny za MJ o 10%. - řádek č. 9 el. energie K úspoře el. energie došlo pravděpodobně v důsledku postupné výměny osvětlení v budově školy. V tomto budeme pokračovat i v roce c/ Služby - řádek č. 11 Největší vliv na zvýšený vývojový ukazatel měl: 1/ výběr financí od ţáků na zahr. výměnné akce, exkurze, nákup učebnic, lyţařské kurzy atd. ve výši 1 106,25 tis. Kč (viz komentář tabulka 1, bod b) 2/ zvýšení cen stočného a sluţeb typu: ochrana PCO, servis výtahů, revize, zpracování dat, upgradování programů atd. Jako pozitivní hodnotíme fakt, ţe se nám podařilo získat několik sponzorských darů, které jsme mohly pouţít na krytí zvýšených výdajů např. oprav. - řádek č. 12 opravy a udrţování V rámci oprav jsme řešili: opravu soc. zařízení oprava opěrné zdi ze dvora školy oprava podlahy v učebně v učebnách oprava světlíků na střeše haly 258,68 tis. Kč (z větší části z FRIMu) 87,12 tis. Kč (z FRIMu) 77,55 tis. Kč 55,05 tis. Kč

16 oprava svítidel na chodbě 58,81 tis. Kč oprava schodišťové stěny 31,80 tis. Kč oprava opěrné zdi u hřiště odvodnění 29,88 tis. Kč oprava časomíry v hale 10,20 tis. Kč oprava kanalizace 9,70 tis. Kč opravy drobnějšího charakteru 50,84 tis. Kč - řádek č osobní náklady - obsahuje 1. dotace poskytnutá krajem ,20 tis. Kč 2. rozvojový program UZ ,30 tis. Kč 3. rozvojový program UZ ,00 tis. Kč 4. ONIV - 310,91 tis. Kč 5. ONIV,které jsou součástí ř ,79 tis. Kč 6. ostatní zdroje (sponzorské dary + 88,54 tis. Kč celkem ,92 tis. Kč Hospodářský výsledek (tabulka č. 2 a 3) Zisk ve výši ,37 Kč. Důvod: K vyúčtování celého roku od Tepelného hospodářstí RK za rok 2011 dochází aţ v lednu. Teprve v tomto okamţiku zjistíme cenu za MJ za celý rok, která se vţdy liší takovým způsobem od zálohových plateb, ţe nelze pro výpočet pouţít nějaký průměr částek za min. rok(y). Vzhledem k tomu, jak se vyvíjelo počasí ke konci roku, vznikla nám úspora ve spotřebě, coţ se odrazilo v konečné ceně. Protoţe aţ do ledna příštího roku neznáme cena za MJ a ani počasí v závěru roku, nelze předjímat jeho celoroční výši. Zisk byl schválen a převeden do rezervního fondu, tyto finance chtěli bychom v roce 2012 pouţít na opravu havarijního stavu části školního zděného plotu. Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí (tabulka č. 4) dotace provoz KÚ 3.353,5 tis. Kč i - 24,42 HV Finanční vypořádání dotací (tabulka č. 5) UZ 33353, 33027, 33032, prostředky byly plně vyčerpány. Nespotřebovaná část odvodu z přímých NIV(49,11 tis. Kč) byla pouţita na ONIV. Tvorba a čerpání finančních fondů (tabulka č. 6) a) Rezervní fond: Fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospod. výsledku r a výší sponzorských darů. Čerpaní financí proběhlo v souladu se zák. č. 250/00 Sb., 29 aţ 33. Zůstatek rezervního fondu tvoří nespotřebované sponzorské dary, které souvisí s akcí konanou v první polovině r b) Fond kulturních a soc. potřeb: Fond byl tvořen zůstatkem roku 2010 a přídělem 1% z mezd. Čerpáno bylo ve výši 214,29 tis. Kč dle stanoveného rozpočtu čerpání. Vše bylo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, v platném znění. a) Fond odměn - stav fondu zůstal bez pohybu

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2010/11 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/11 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/13 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMTV ČR č.j. 2006/2007-51 k primární prevenci sociálně

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Velké Pavlovice, 20. ledna 2010 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více