E3 Plánování osobních výdajů projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E3 Plánování osobních výdajů projektu"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém týmu na příkladu projektu financovaného z OP VK. Odhad časové náročnosti: 2 vyučovací hodiny Klíčová slova: manažersko-administrativní tým, manažer projektu, finanční manažer, administrativní pracovník/asistent manažera, odměňování členů projektového týmu Autor: Ing. Jiří Krátký Literatura a odkazy k tématu

2 Plánování osobních výdajů projektů souvisí úzce i s organizačním uspořádáním projektového týmu. Kromě odborných aktivit práce s cílovou skupinou, je třeba naplánovat i dostatek kapacit pro manažerské a administrativní pozice. Složení projektového týmu musí odpovídat aktivitám realizovaným v rámci projektu. V rámci projektového týmu rozeznáváme dva typy pozic: odborné pozice, které mohou tvořit odborný tým projektu. manažerské a administrativní pozice, které mohou tvořit manažerský tým projektu. Odborný tým Struktura odborného týmu zcela závisí na zaměření projektu a rozsahu aktivit. Manažersko-administrativní tým mívá obdobnou strukturu u většiny projektů, dle složitosti projektu a výše rozpočtu může mít různý rozsah. V příručce pro žadatele OP VK jsou uvedeny příklady pracovní náplně manažerských a administrativních pozic v rámci projektového týmu. Manažersko-administrativní tým V manažersko-administrativním týmu, jak už název napovídá, jsou důležité dva typy rolí manažerské a administrativní. I u menších projektů bychom měli mít obsazeny role manažera projektu a administrativního pracovníka, u větších projektů tvoří součást týmu také finanční manažer či ekonom projektu. Manažer projektu Klíčovou rolí v celém projektovém týmu je manažer projektu, někdy bývá označen také jako hlavní manažer projektu. Manažer projektu stojí obvykle na vrcholu organizačního schématu projektu, má hlavní zodpovědnost za realizaci projektu v souladu s podmínkami dotačního programu, za dosažení cíle a dodržení harmonogramu. Manažer projektu musí disponovat manažerskými dovednostmi, musí mít detailní znalosti podmínek dotačního titulu, v případě OP VK zejména Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce. Naopak není vůbec nutnou podmínkou, aby byl manažer projektu odborníkem v oboru, který řeší projekt. I v projektech OP VK ve školství je možné setkat se s externími manažery či manažerkami projektů, mohou to být např. specialisté na řízení projektů financovaných z fondů EU, maminky žáků na rodičovské dovolené, atp. V takovém případě je vhodné mít v projektovém týmu odborného koordinátora, který je hlavním odborným garantem realizace projektu, případně odborné koordinátory či manažery jednotlivých klíčových aktivit (např. koordinátor vzdělávání, koordinátor tvorby metodických materiálů, atp.) Kariéra projektového manažera začíná u nás! 19

3 Možný popis pracovní pozice manažera projektu: je zodpovědný za dosažení cílů projektu a monitorovacích indikátorů, je zodpovědný za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem, je zodpovědný za správnost výběrových řízení, je zodpovědný za správnost změn v projektu, rozhoduje o nepodstatných změnách projektu, je zodpovědný za hodnocení průběhu realizace projektu a průběžnou analýzu, je zodpovědný za řízení rizik projektu, je zodpovědný za správnost monitorovacích zpráv, je zodpovědný za realizaci publicity projektu, je zodpovědný za řádné vedení dokumentace projektu, je zodpovědný za nastavení vnitřních pravidel řízení projektu, je hlavní komunikační osobou za projekt pro poskytovatele podpory, vede projektový tým. Jak plyne z popisu pracovní pozice, časově nejnáročnějším obdobím pro manažera projektu je zahájení realizace, kdy musí sestavit projektový tým, nastavit všechna komunikační pravidla, připravit vzory dokumentů, atp. Manažer projektu bývá přímo podřízen řediteli školy. Rozsah úvazku projektového manažera nelze stanovit paušálně, obvykle se pohybuje od 0,25 u jednodušších projektů (do 3 klíčových aktivit, s rozpočtem do 2 mil. Kč a 10 osobami v projektovém týmu) až do úvazku 1,0 u složitějších projektů zahrnujících více partnerských organizací a desítky osob v projektovém týmu. Hrubá měsíční mzda projektového manažera přepočtená na úvazek 1,0 by se měla dle metodického dopisu OP VK č. 4.2 pohybovat v rozmezí od do Kč. Finanční manažer, ekonom projektu Role finančního manažera (nebo také ekonoma projektu) může u menších projektů splývat s pozicí projektového manažera. Finanční manažer bývá zodpovědný za čerpání rozpočtu projektu v souladu s plánem a podmínkami dotačního programu. Finanční manažer zpracovává podrobný plán čerpání rozpočtu a průběžně jej v realizační fázi projektu aktualizuje, zpracovává finanční části monitorovacích zpráv, může být zodpovědný také za zajištění předfinancování projektu. Finanční manažer bývá nadřízeným účetnímu projektu. Účetnictví projektu je hrazeno z nepřímých výdajů. Finanční manažer projektů v rámci OP VK by měl mít znalosti z oblasti ekonomiky organizace a projektových financí, alespoň v rozsahu kurzu, který právě studujete. Časová náročnost role finančního manažera je přímo úměrná počtu položek v rozpočtu projektu, na rozdíl od projektového manažera je časová náročnost téměř konstantní v průběhu realizace, neboť finanční manažer aktualizuje rozpočet projektu průběžně, stejně tak schvaluje výdaje, atp. Hrubá měsíční mzda finančního manažera přepočtená na úvazek 1,0 by se měla dle metodického dopisu OP VK č. 4.2 pohybovat v rozmezí od do Kč. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 20

4 Administrativní pracovník/asistent manažera Role administrativního pracovníka nebo také asistenta manažera bývá v projektech OP VK často podceněna. S realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů je spojeno velké množství administrativní práce. Administrativní pracovník zajišťuje vedení složky projektu, která obsahuje veškerou dokumentaci prokazující realizaci projektu a čerpání výdajů. Složka projektu dle Příručky pro příjemce OP VK, str. 137, která musí být archivována do roku 2025, má následující minimální obsah: projektová žádost, včetně příloh, potvrzení o podání žádosti, vyrozumění o jejím schválení; smlouvu o realizaci grantového projektu, její změny a doplnění; smlouvy s partnery (pokud byly uzavírány), jejich změny a dodatky; čestná prohlášení vztahující se k poskytnuté veřejné podpoře nebo podpoře de minimis; plnou korespondenci s poskytovatelem podpory; originály zápisů z provedených kontrol; dokumentace související se zadáváním zakázek: doklady o externích výdajích (faktury a doklady o platbách či úhradách faktur); doklady o interních výdajích: výkaz výdajů za místní pracovníky a experty na základě pracovních smluv s uvedením podrobností o vyplacených odměnách, cestovní doklady, - knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu a kopie technického průkazu; pracovní výkazy pracovníků zapojených do projektu, - prvotní doklady provozních výdajů účtovaných v rámci projektu; rozvrhy vzdělávacích kurzů a programů, vč. prezenčních listin; přehledy poskytnutého poradenství; kopie monitorovacích zpráv a včetně žádostí o platbu; materiální výstupy projektu: tisky (např. publikace, tiskové zprávy, letáky, manuály, atd.), - audionahrávky, videonahrávky (vč. filmů), vše v 1 vyhotovení, jiné typy hmotných výstupů (není-li z povahy věci vhodné archivovat samotný předmět, je možno založit k archivaci fotodokumentaci); veškerá další dokumentace týkající se projektu, např. smlouva s auditorem, auditní zpráva apod. Protože v projektech financovaných z dotací platí, že není důležité, co bylo realizováno, ale co bylo zdokumentováno, je třeba věnovat administrativě dostatečnou pozornost. Administrativní pracovník by měl být především pečlivý. Ze zkušeností můžeme doporučit, aby každý doklad, který zařazuje do složky, uložil také do elektronické formy (naskenoval). Kromě vedení složky projektu může mít na starosti také komunikaci s cílovou skupinou, sběr a vyhodnocení dotazníků spokojenosti (např. u vzdělávacích akcí), pořizování zápisů z jednání projektového týmu, zajištění fotodokumentace projektu, atp. Rozsah úvazku administrativního pracovníka je opět přímo úměrný počtu dokladů, které zpracovává, tedy rozsahu cílové skupiny. Hrubá měsíční mzda administrativního pracovníka přepočtená na úvazek 1,0 by se měla dle metodického dopisu OP VK č. 4.2 pohybovat v rozmezí od do Kč. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 21

5 Organizační struktura projektového týmu Organizační struktura projektového týmu má obvykle 3 úrovně, jak je patrno z Obrázku 1 Obrázek 1 Organizační uspořádání projektového týmu 3 úrovně U projektů, které jako projektový manažer neřídí statutární zástupce organizace (ředitel školy), mohou být na vrcholu projektového týmu 2 pozice, a to ředitel projektu a koordinátor projektu. Ředitel projektu bývá zároveň ředitel organizace, který je celkově zodpovědný za chod organizace a v projektu má roli zejména dohledu a kontroly nad realizací projektu. Koordinátor projektu je pak výkonným manažerem, zajišťujícím samotnou realizaci. Organizační diagram projektového týmu s ředitelem projektu je uveden na obrázku 2. Obrázek 2 Organizační uspořádání projektového týmu 4 úrovně Kariéra projektového manažera začíná u nás! 22

6 Odměňování členů projektového týmu Jak bylo uvedeno výše, vydalo MŠMT metodický dopis č. 4, ve kterém jsou stanoveny doporučené dolní a horní hranice mezd a platů v rámci projektů OP VK, a to po jednotlivých krajích. Údaje uvedené v tabulkách vycházejí ze statistik průměrných výdělků za předchozí rok, které vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Uvedené tabulky slouží jako podklad pro hodnocení také hodnotitelům projektu, kteří posuzují, zda nejsou výdaje projektu nadhodnoceny. V případě, že se při tvorbě rozpočtu přikloníte k horní hranici doporučených mezd, případně budete požadovat vyšší sazbu, je třeba takové rozhodnutí velmi dobře v žádosti zdůvodnit. (viz. samostatná příloha PDF dokument Metodický dopis OP VK 4.2) U pozic, které nejsou uvedeny v metodickém dopisu, je doporučeno zjistit obvyklou mzdu na portále MPSV: Měsíční či hodinové sazby hrubých mezd je třeba volit tak, aby jejich výše byla motivační pro členy projektového týmu po celou dobu realizace projektu, což platí zejména u projektů realizovaných dva roky či déle. Při stanovení výše jednotkové měsíční či hodinové mzdy je možné počítat i s využíváním motivačních prvků v odměňování zaměstnanců. V průběhu realizace projektu lze čerpat mzdové výdaje nerovnoměrně. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 23

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E7 Komplexní případová studie, finanční řízení v realizační fázi Anotace: Po absolvování této části vzdělávacího

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 3: Finanční vyúčtování projektu studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

METODIKA ŠKOLENÍ LEKTORŮ PROGRAMU EKOAGROTURISTIKA

METODIKA ŠKOLENÍ LEKTORŮ PROGRAMU EKOAGROTURISTIKA OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.2.13/03.0036 EKOLOGICKÁ AGROTURISTIKA A PROVOZOVÁNÍ BIORESTAURACÍ METODIKA ŠKOLENÍ LEKTORŮ PROGRAMU EKOAGROTURISTIKA Autor: Kantorková

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

EU peníze středním školám oblast podpory 1.5 OP VK. Informace k realizaci projektů

EU peníze středním školám oblast podpory 1.5 OP VK. Informace k realizaci projektů EU peníze středním školám oblast podpory 1.5 OP VK Informace k realizaci projektů Obsah Aktuální informace Projektové řízení Finanční řízení Výstupy šablon a monitorovací indikátory Zdroje informací -

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více