OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.9. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN"

Transkript

1 OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva obce, omluveni: Marián Grohmann, Josef Křemen, příloha č. 1). Zapisovatel: Martina Švecová Ověřovatelé zápisu: Petra Bartoníčková, Ing. Jiří Jelínek 1. Zahájení, volba návrhové komise Starostka obce Jana Rozkošná (dále jen starostka obce ) zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,04 hod a přivítala přítomné zastupitele a občany. Přítomno 12 členů. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, jelikoţ je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Starostka obce určuje zapisovatelkou paní Martinu Švecovou. Dále navrhla ověřovatele zápisu - Petru Bartoníčkovou a Ing. Jiřího Jelínka. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec určuje ověřovateli zápisu Petru Bartoníčkovou a Ing. Jiřího Jelínka. Výsledek hlasování: Petra Bartoníčková: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Ing. Jiří Jelínek: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 78/2011 bylo schváleno. Starostka obce dále navrhla způsob hlasování - hlasování veřejné. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro:12 Proti: 0 Zdrţeli se: 0 Usnesení č. 79/2011 bylo schváleno. Starostka obce navrhla do návrhové komise Antonína Hlinského a RNDr. Antonína Smrţe. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec určuje návrhovou komisi ve složení Antonín Hlinský a RNDr. Antonín Smrž. Výsledek hlasování: Antonín Hlinský: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 RNDr. Antonín Smrţ: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 80/2011 bylo schváleno. Starostka obce oznámila, ţe dnešní jednání zastupitelstva obce (ZO) se bude zvukově zaznamenávat jen pro účely doplnění zápisu z jednání ZO, příp. opravu zápisu z jednání ZO, ne za účelem zveřejňování. Starostka obce seznámila přítomné s programem dnešního jednání, který byl zastupitelům zaslán na pozvánkách a dále byl uveřejněn na úřední desce i na internetu (příloha č. 2). Starostka obce vyzvala zastupitele a občany k doplnění programu. RNDr. Antonín Smrţ, zastupitel obce navrhuje přesunout bod programu č. 2 Zpráva kontrolního a finančního výboru za bod programu č. 12. Jiný návrh nikdo nevznesl PROGRAM: 1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Rozpočtové opatření č Smlouva účelová dotace (Svazek obcí EKOSO) 4. Pozemky směna, nákup, prodej 5. Pozemková úprava k.ú. Křížov 6. Prodej nemovitosti Vračkovice

2 7. Souhlas se změnou stavby - Zdiměřice 8. Kroniky obce 9. Odepsání pohledávek obce 10. Dotace ( umělý trávník hřiště Načeradec) 11. Různé, diskuse 12. Zpráva kontrolního a finančního výboru 13. Závěr Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce. Bod č. 2 programu přesunut do bodu 12. Ostatní body programu posunuty. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţeli se: 0 Usnesení č. 81/2011 bylo schváleno. Zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu ţádné námitky. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2011 Starostka obce předala slovo pí místostarostce obce Ing. Krejčové Blance, která seznámila přítomné a občany s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2011. Rozpočtové opatření č. 4/2011 je přílohou č. 3 k dnešnímu jednání zastupitelstva obce. Podrobně vysvětlila poloţky, které je nutné navýšit. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011(příloha č.3). Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţeli se: 0 Usnesení č. 82/2011 bylo schváleno. 3. Smlouva účelová dotace (Svazek obcí EKOSO) Starostka obce vysvětlila účelovou dotaci od svazku obcí EKOSO. Zastupitelstvo obce rozhodne o přímé podpoře z poskytnutého účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO. Rada obce navrhuje podepsat smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku v částce Kč z rozpočtu svazku obcí EKOSO. Tuto částku vyuţít na úhradu školního autobusu, který obec financuje od na školní rok 2011/2012 (autobus dováţí děti ze směru Vlašimi Načeradec). Rada obce navrhuje pouţít příspěvek v oblasti školství částečná úhrada školního autobusu. Zastupitelstvo obce schvaluje využít poskytnutý účelový finanční příspěvek z rozpočtu svazku obcí EKOSO v částce Kč na úhradu školního autobusu. Podepsat smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO uzavřené podle ustanovení 51 Zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rámci přímé podpory. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 83/2011 bylo schváleno. 4. Pozemky směna, nákup, prodej 4 a) Směna pozemků v k.ú. Pravětice Starostka obce seznámila zastupitele se směnou pozemků, o kterou ţádá p. Pohorský Luboš, Pravětice. Ţádá směnit s obcí Načeradec pozemky pod komunikací Pravětice Daměnice za pozemky sousedící s nemovitostí Pravětice čp. 29 v celkové výměře 2686 m² v k.ú. Pravětice. Jedná se o pozemky sousedící s nemovitostí čp. 29 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit pozemky v k.ú. Pravětice část pozemku p.č. 71 PK a část pozemku p.č. 1036/3 KN. Zastupitelstvo obce schvaluje podepsat směnnou smlouvu s Lubošem Pohorským, Pravětice 29, Načeradec, PSČ na směnu pozemků v k.ú. Pravětice p.č. 793/2 o výměře 699 m², p.č. 816/2 o výměře 1061 m² a p.č. 819/2 o výměře 926 m² ve vlastnictví Pohorský Luboš, Pravětice 29, Načeradec, PSČ a na směnu pozemků v k.ú. Pravětice p.č. 1036/3 (cesta) o výměře 390 m² a p.č. 71/3 o výměře 2296 m² ve vlastnictví obce Načeradec dle geometrického plánu č /2009 zhotovitele Josefa Slunečka geometr

3 Vlašim, J. Masaryka Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 84/2011 bylo schváleno. 4 b) Prodej pozemku v k.ú. Pravětice Starostka obce informovala zastupitele o ţádosti, kterou na obec zaslal p. RNDr. Vladimír Baţil, CSc. Pan Baţil poţaduje odkoupit pozemek p.č. 3 v k.ú. Pravětice, která bezprostředně sousedí s jeho st. p. č. 49 v k.ú. Pravětice. Jedná se o část pozemku před nemovitostí p. Baţila. Rada obce navrhuje vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 3 o výměře 65 m² v k.ú. Pravětice. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 3 o výměře 65 m² v k.ú. Pravětice ve vlastnictví Obce Načeradec. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 85/2011 bylo schváleno. 4 c) Prodej pozemku v k.ú. Slavětín Starostka obce informovala zastupitele o ţádosti manţelů Freslových, bytem Jesenice, vlastníci nemovitosti ve Slavětín čp. 15. Tito ţádají o odkup pozemku p.č. 44/5 PK o výměře 40 m² v k.ú. Slavětín a části pozemku p.č. 925/1 PK o výměře cca 115 m² v k.ú. Slavětín. Rada obce navrhuje vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 44/5 PK o výměře 40 m² v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec a prodej části pozemku p.č. 925/1 PK o výměře cca 115 m² v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 44/5 PK o výměře 40 m² v k.ú. Slavětín. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 925/1 PK o výměře cca 115 m² v k.ú. Slavětín oddělený geometrickým plánem, který zajistí žadatel. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 86/2011 bylo schváleno. 4 d) Prodat pozemek v k.ú. Horní Lhota Starostka obce informovala zastupitele o ţádosti p. MUDr. Stanislava Tomaštíka, bytem Vlašim, vlastník nemovitosti Horní Lhota č.e. 9 o odkupu části pozemku pod stavbou kolnou ve vlastnictví p. MUDr. Tomaštíka postavené na p.č. 353/2 v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví obce Načeradec o výměře cca 56 m². Starostka obce navrhuje prodat část pozemku p.č. 353/2 KN v k.ú. Horní Lhota o výměře cca 200 m² oddělený geometrickým plánem. Ohledně prodeje části pozemku p.č. 353/2 KN v k.ú. Horní Lhota bude jednat starostka obce s majitelem pozemku st. p.č. 116 KN v k.ú. Horní Lhota. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 353/2 KN o výměře cca 200 m² v k.ú. Horní Lhota oddělený geometrickým plánem. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: Zdrţel se: Usnesení č. 87/2011 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce jednat s MUDr. Tomaštíkem, bytem Vlašim, vlastníkem nemovitosti Horní Lhota č.e. 9 o odkupu pozemku p.č. 353/2 KN o výměře cca 200 m² v k.ú. Horní Lhota, o části pozemku p.č. 353/2 KN v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví obce Načeradec, která bezprostředně sousedí s pozemkem p.č. st. 116 KN v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví MUDr. Tomaštíka a MUDr. Tomanové, oba bytem Vlašim, Dvořákova 1710, Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: Zdrţel se: Usnesení č. 88/2011 bylo schváleno. Na zasedání ZO se dostavil Ing. Petr Postřihač. Přítomno 13 členů zastupitelů obce. 4 e) Prodej pozemku Načeradec Starostka obce informovala zastupitele ohledně jednání s pí Vejnarovou J., bytem Benešov o prodeji části pozemku p.č. 210/165 v k.ú. Načeradec. Informaci bere zastupitelstvo obce na vědomí. 4 f) Koupě pozemku - Načeradec Starostka obce informovala zastupitele obce o jednání s pí Vovsíkovou, bytem Benešov, majitelkou pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec. Obec ţádala o koupi části pozemku. Paní Vovsíková nejdříve

4 jednala s obcí o prodeji pozemku pouze za cenu 800 Kč/m². Poté paní Vovsíková oznámila, ţe výše uvedený pozemek neprodá. Obci Načeradec umoţní vstup na pozemek. Zastupitelstvo obce Načeradec bere tuto informaci na vědomí. 4 g) Koupě pozemku Daměnice Starostka obce informovala zastupitele o předpokládané koupi pozemku v Daměnicích. Zastupitelstvo tuto koupi projednávalo na svém 4. zasedání dne , usnesení č. 69/2011. Zastupitelstvo obce schválilo koupi části pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice o výměře cca 50 m². Dále probíhají jednání ohledně koupě výše uvedené části pozemku. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starostky obce. 5. Pozemková úprava k.ú. Křížov Starostka obce seznámila zastupitele obce se změnou katastrálních hranic, která souvisí s Komplexní pozemkovou úpravou k.ú. Kříţov. Firma AREA Praha provádí šetření hranic. Obrátila se na obec s vyjádřením vlastníků dotčených nemovitostí k návrhu na změnu katastrální hranice. 5a) změna č. 1 Změna katastrální hranice je navrţena tak, aby byla odstraněná spůlná hranice mezi katastry Kříţov pod Blaníkem p.č a Načeradec p.č. 1854/1, 1854/2. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Křížov pod Blaníkem a katastrálním územím Načeradec. Pozemek p.č v k.ú. Křížov pod Blaníkem o výměře 295 m² přejde do k.ú. Načeradec a vlastníkem stále zůstane Obec Pravonín, Pravonín 50, Pravonín, okres Benešov, IČ Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 89/2011 bylo schváleno. 5b) změna č. 2 Změna katastrální hranice je navrţena tak, aby byla odstraněná spůlná hranice mezi katastry Kříţov pod Blaníkem p.č a Načeradec p.č Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Načeradec a katastrálním územím Křížov pod Blaníkem. Pozemek p.č v k.ú. Načeradec o výměře 205 m² přejde do k.ú. Křížov pod Blaníkem a vlastníkem stále zůstane Obec Načeradec, Načeradec 152, Načeradec, okres Benešov, IČ Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti:0 Zdrţel se:0 Usnesení č. 90/2011 bylo schváleno. 5c) změna č. 3 Změna katastrální hranice je navrţena tak, aby byla odstraněná spůlná hranice mezi katastry Kříţov pod Blaníkem p.č a Načeradec p.č Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Křížov pod Blaníkem a katastrálním územím Načeradec. Pozemek p.č v k.ú. Křížov pod Blaníkem o výměře 191 m² přejde do k.ú. Načeradec a vlastníkem stále zůstane Obec Pravonín, Pravonín 50, Pravonín, okres Benešov, IČ Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 91/2011 bylo schváleno. 6. Prodej nemovitosti Vračkovice Starostka obce předala zastupitelům informaci z rady obce, která navrhuje prodej nemovitosti č.p. 18 v k.ú. Vračkovice za částku 600 tis. Kč. Tuto nemovitost obec zdědila po zemř. Marii Maceškové (úmrtí ). Záměr obce byl vyvěšen a sejmut Zastupitelstvo obce schvaluje prodej v k.ú. Vračkovice st.p.č. 8 o výměře 665 m² včetně zemědělské usedlosti čp. 18 ve Vračkovicích za částku Kč.

5 Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 92/2011 bylo schváleno. 7. Souhlas se změnou stavby Zdiměřice Starostka obce podala informaci ohledně ţádosti p. Zbyňka Švece o souhlas zastupitelstva obce. Pan Zbyněk Švec, bytem U Nikolajky 30, Praha ţádá zastupitelstvo obce (ZO) o souhlas se změnou stavby před dokončením. Starostka obce seznámila ZO se ţádostí p. Švece a s částí stavebního zákona, který pojednává o změně stavby před dokončením. Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou stavby před dokončením Informační centrum Podblanicka ve Zdiměřicích, na pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Zdiměřice. Jedná se o změnu užívání z informačního centra na rodinný dům. Tato změna nebude mít žádný vliv na schválený vzhled a umístění objektu pozemku. Tento souhlas zastupitelstvo obce vydává p. Zbyňku Švecovi, bytem U Nikolajky 30, Praha 5, 15000, majiteli nemovitosti na pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Zdiměřice. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 93/2011 bylo schváleno. 8. Kroniky obce Starostka obce seznámila zastupitele s revizí spisové sluţby a spisovny na obecním úřadě v Načeradci dne , kterou provedl Státní okresní archiv (SOA) Benešov. Mimo jiné bylo touto revizí zjištěno, ţe je na úřadě uloţena kronika, u níţ uplynula příslušná skartační lhůta. Státní okresní archiv v Benešově má velký zájem na uchování kronik jako velmi specifických a důleţitých pramenů i pro další generace. SOA Benešov převede kroniku do podoby digitalizované formy. Rada obce navrhuje předat kroniku obce Načeradec v počtu 1 ks. Diskuse k předávání kronik. Zastupitelstvo obce souhlasí s předáním kroniky obce Načeradec v počtu 1 ks po příslušné skartační lhůtě Státnímu okresnímu archivu v Praze Státní okresní archiv Benešov, Pod Lihovarem 2145, Benešov, Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 8 Zdrţel se: 4 Usnesení č. 94/2011 nebylo schváleno. 9. Odepsání pohledávek obce Místostarostka obce informovala zastupitele o pohledávce po zemř. Bedřichu Bolechovi v částce Kč. Tato pohledávka je vedena v účetnictví obce Načeradec na podrozvahovém účtu Rada obce navrhuje odepsat pohledávku. Zastupitelstvo obce souhlasí s odepsáním pohledávky p. Bedřicha Bolecha, zemřelého, dříve bytem Slavětín v částce Kč. Tuto pohledávku vyřadit v účetnictví obce Načeradec z podrozvahového účtu Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 95/2011 bylo schváleno. 10. Dotace ( umělý trávník hřiště Načeradec) 10a) Umělý trávník na hřišti v Načeradci Starostka obce se zmínila o nabídce získání dotace na vybudování umělého trávníku na hřišti v Načeradci. K jednání s členy zastupitelstva obce byla přizvána občanská sdruţení obce Načeradec. Jednání proběhlo na obecním úřadě v Načeradci dne Nedošlo ke shodě. Zastupitelstvu obce byla podána informace, kterou bere na vědomí. 10b) Zateplení budovy základní školy v Načeradci Starostka obce podala informaci k nabídce od firmy INKOS Ostrava, a.s., která nabízí sepsání ţádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Ţivotního prostředí. Obec má zájem zpracovat ţádost na zateplení budovy Základní školy v Načeradci čp. 270.

6 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí s firmou INKOS Ostrava, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava, na zateplení a stavební úpravy Základní školy Načeradec čp. 270, 271. Obec Načeradec uhradí firmě INKOS Ostrava Kč při sepsání smlouvy. V případě úspěšného vyřízení dotace obec Načeradec doplatí Kč. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 1 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 96/2011 bylo schváleno. 11. Různé, diskuse Informace Rybník Kačín v k.ú. Načeradci Starostka obce seznámila ZO s dopisem zaslaným obci Načeradec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek p.č. 1429/17 (rozliv rybníka Kačín) v k.ú. Načeradec byl převeden do práva hospodařit Lesům České republiky s.p. a v dalším se má obec Načeradec obracet na Lesy ČR Volba členů do Školské rady Základní škola a mateřská škola Načeradec poţádala Obec Načeradec jako zřizovatele školy o ustanovení 3 členů z řad obce do Školské rady při ZŠ Načeradec. Starostka navrhuje tyto tři členy: Martina Švecová, Petra Bartoníčková a RNDr. Antonín Smrţ. Starostka obce navrhuje hlasovat společně pro všechny členy. Zastupitelstvo obce schvaluje za zástupce zřizovatele do Školské rady při ZŠ Načeradec pro volební období tyto tři členy: Petra Bartoníčková, RNDr. Antonín Smrž a Martina Švecová. Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţel se: 2 Usnesení č. 97/2011 bylo schváleno Znění Dohody o narovnání, tzv. Bramborárna v Řísnici Starostka obce podala informace k situaci o budově a zařízení tzv. Bramborárny v Řísnici. Starostka obce informovala zastupitele o průběhu tvorby Dohody o narovnání mezi Obcí Načeradec a ZD Horní Lhota Slavětín v likvidaci. Tato dohoda o narovnání je sepsána za účelem vyřešení sporů Bramborárna v Řísnici. Obec má zájem, aby si ZD Horní Lhota Slavětín v likvidaci zlikvidovala ţelezný šrot a zařízení v tzv. bramborárně v Řísnici. Dohoda byla konzultována s JUDr. Podhorským Benešov. Diskuse ohledně dohody, budovy, technologie a ostatních problémů s narovnáním se ZD Horní Lhota Slavětín v likvidaci. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Dohodu o narovnání sepsanou mezi účastníky smluvní strany: Obec Načeradec, IČ a Zemědělské družstvo Horní Lhota Slavětín v likvidaci se sídlem Načeradec, Slavětín 40, okres Benešov, IČ Smluvní strany touto dohodou uznávají, že Obec Načeradec je výlučným vlastníkem budovy čp. 11 v části obce Řísnice se způsobem využití zemědělská stavba postavené na st. p.č. 1 v k.ú. Řísnice. Smluvní strany touto dohodou uznávají, že Zemědělské družstvo Horní Lhota Slavětín v likvidaci je výlučným vlastníkem technologie a kovového šrotu nacházejícího se v době podpisu této dohody na st. p.č. 1 v k.ú. Řísnice. Jednotlivé položky technologie a kovového šrotu jsou v podrobnostech uvedeny v příloze č. 1 vč. fotografií jednotlivých položek. Příloha je nedílnou součástí dohody o narovnání. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Janě Rozkošné výše uvedenou Dohodu o narovnání podepsat. Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 1 Zdrţel se: 1 Usnesení č. 98/2011 bylo schváleno Výběrové řízení Odborný lesní hospodář Rada obce vyhlásila výběrové řízení na Odborného lesního hospodáře. Konec k zaslání ţádostí byl den Rada obce vybrala s pěti ţádostí odborného lesního hospodáře Ing. Michala Krále, Vlašim, s kterým bude smlouva uzavřena od Smlouva s panem Ing. Volencem Josefem (odborný lesní hospodář obce Načeradec do ) byla vypovězena.

7 11.5. Informace stavba Kanalizace a ČOV Načeradec Starostka obce informovala zastupitele obce o dokončujících pracech na stavbě Kanalizace a ČOV Načeradec. Dne bude stavba předána a dne bude kolaudace a slavnostní otevření nově vybudované Kanalizace a ČOV Načeradec u budovy čistírny odpadních vod v Načeradci od 11,30 hodin. Nyní byl projednán bod programu: 12. Zpráva kontrolního a finančního výboru Starostka obce předala slovo předsedovi kontrolního výboru RNDr. Ant. Smrţovi, který informoval zastupitele a občany, ţe všechna usnesení z 4. (dne ) a 5. (dne ) jednání zastupitelstva obce byla splněna. Nebyla splněna dvě usnesení prodej části pozemku pí Vovsíková, 63, usnesení 64 nebylo splněno pozemek 1429/17 v k.ú. Načeradec 4. jednání O činnosti finančního výboru informovala předsedkyně Petra Bartoníčková byla vykonána kontrola pokladní hotovosti a vyúčtování dotací. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy kontrolního a finančního výboru. Po bodu programu 12 otevřela starostka obce diskuzi: DISKUZE V závěru jednání zastupitelstva obce otevřela starostka obce diskuzi. Starostka obce a zastupitelé obce diskutovali k: a) Ing. Krejčová Blanka, místostarostka obce oznámila, ţe v říjnu 2011 proběhne audit obce kontrola hospodaření obce, kterou provede Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, Praha. Dále ţádá zastupitele obce a občany, aby podávali písemné ţádosti k rozpočtu obce na rok b) Javorský Josef, občan Načeradce poţadoval informaci k výměně čerpací stanice u Burkhardů. Starostka obce mu odpověděla, ţe při betonování došlo k porušení stěny uvnitř čerpací stanice a tudíţ k znehodnocení. VHS Benešov oznámila, ţe takto porušenou čerpací stanice nepřevezme do správy. Firma Syner Jihlava tuto výměnu provádí na svoje náklady. c) Stupková Hana, občan Načeradce poţadovala informaci o dosud připojených občanů Načeradce ke kanalizaci. Starostka obce odpověděla, ţe odhaduje tak cca 2/3 nemovitostí. d) Vítek Stanislav, zastupitel obce se ptal na financování školního autobusu. Proč, kdyţ Středočeský kraj hradí jízdné ţákům. Obec hradí náklady na část jízdného. Probíhala diskuze o školním autobusu, o jízdném, o počtu ţáků, které jezdí školním autobusem, o počtu ţáků v základní škole. e) Ctibor Zdeněk, občan Horní Lhoty se zeptal, čí je břeh Lhoteckého rybníka. Odpověděla starostka obce, ţe tento rybník je v nájmu. Nájemní smlouva je podepsána s Českým rybářským svazem Načeradec. Starostka obce vyřeší společně s radou obce. Dále pan Ctibor sdělil, ţe je na hřišti v Horní Lhotě na rohu hřiště stále voda (mezi travnatým i škvárovým hřištěm). Diskuse zastupitelů obce k melioraci, která zde není provedena. Diskuse o stavu povrchu okolo kontejnerů v Horní Lhotě (zda se občané Horní Lhoty uţ dohodli, jak problém vyřešit). f) Javorský Josef se zeptal na zvýšení ceny stravného. Podle informací p. Javorského v nejmenované obci Jihočeského kraje je cena stravného pro cizí strávníky 27 Kč. Probíhala diskuse s místostarostkou obce o financování stravného a kalkulaci jeho cen pro cizí strávníky. Závěr - jednání zastupitelstva obce Načeradec bylo zakončeno v 21,15 hodin. Zapisovatel Martina Švecová Starosta Jana Rozkošná Místostarosta Ing. Blanka Krejčová Ověřovatel zápisu Ing. Jiří Jelínek Ověřovatel zápisu Petra Bartoníčková

8

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva, omluven:

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno15 členů zastupitelstva, omluveni;

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 4. ZÁŘÍ 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 4. ZÁŘÍ 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 4. ZÁŘÍ 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 11 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.3.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva). Omluvena pí Jana Rozkošná

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluven:

Více

ZÁPIS Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 7. BŘEZNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

ZÁPIS Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 7. BŘEZNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 7. BŘEZNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva)

Více

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí: ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 5. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva) Zapisovatel: Švecová Martina

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno15 členů zastupitelstva). Zapisovatel: Martina Švecová

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 14. KVĚTNA 2014 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 14. KVĚTNA 2014 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 14. KVĚTNA 2014 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. BŘEZNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. BŘEZNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17 HODIN MĚSTYS NAČERADEC 1 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. BŘEZNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva)

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno: 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 19. 10. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Předsedající následně předložil návrh programu zasedání:

Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: Z Á P I S 20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 5. 3. 2014 Přítomno : 9 (omluvili se: Pavel Lichnovský, Libor Sopuch, Petr Skalka, Jaromír Marek, Petr Purmenský, Martin Pospěch) Občanů : 2

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 16. 12. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 17. 12. 2007 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr. Dagmar

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin Termín: středa 06.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Kamenici Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014:

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.07. 2014 v 20 hodin Termín: středa 23.07.2014 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na červenec 2014: Program

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Nedrahovice konaného dne 22.2.2017 Termín: středa 22.2.2017 od 20 hodin, hasičárna Bor Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Schválení

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis. z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne v 18,00 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě v Petrovicích II

Zápis. z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne v 18,00 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě v Petrovicích II Zápis z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25. 8. 2015 v 18,00 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě v Petrovicích II Přítomni: Ing.Dejlová, pí.pokorná R., pí.pokorná M., pí.vlková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 20.3. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 2. 3. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 SOUBOR USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 Program: 1) Schválení programu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Návrh na pořízení zvukového

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: , ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: ,   ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/2014 ve Vysokém konaného dne

Více