OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.9. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN"

Transkript

1 OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva obce, omluveni: Marián Grohmann, Josef Křemen, příloha č. 1). Zapisovatel: Martina Švecová Ověřovatelé zápisu: Petra Bartoníčková, Ing. Jiří Jelínek 1. Zahájení, volba návrhové komise Starostka obce Jana Rozkošná (dále jen starostka obce ) zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,04 hod a přivítala přítomné zastupitele a občany. Přítomno 12 členů. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, jelikoţ je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Starostka obce určuje zapisovatelkou paní Martinu Švecovou. Dále navrhla ověřovatele zápisu - Petru Bartoníčkovou a Ing. Jiřího Jelínka. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec určuje ověřovateli zápisu Petru Bartoníčkovou a Ing. Jiřího Jelínka. Výsledek hlasování: Petra Bartoníčková: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Ing. Jiří Jelínek: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 78/2011 bylo schváleno. Starostka obce dále navrhla způsob hlasování - hlasování veřejné. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro:12 Proti: 0 Zdrţeli se: 0 Usnesení č. 79/2011 bylo schváleno. Starostka obce navrhla do návrhové komise Antonína Hlinského a RNDr. Antonína Smrţe. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec určuje návrhovou komisi ve složení Antonín Hlinský a RNDr. Antonín Smrž. Výsledek hlasování: Antonín Hlinský: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 RNDr. Antonín Smrţ: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 80/2011 bylo schváleno. Starostka obce oznámila, ţe dnešní jednání zastupitelstva obce (ZO) se bude zvukově zaznamenávat jen pro účely doplnění zápisu z jednání ZO, příp. opravu zápisu z jednání ZO, ne za účelem zveřejňování. Starostka obce seznámila přítomné s programem dnešního jednání, který byl zastupitelům zaslán na pozvánkách a dále byl uveřejněn na úřední desce i na internetu (příloha č. 2). Starostka obce vyzvala zastupitele a občany k doplnění programu. RNDr. Antonín Smrţ, zastupitel obce navrhuje přesunout bod programu č. 2 Zpráva kontrolního a finančního výboru za bod programu č. 12. Jiný návrh nikdo nevznesl PROGRAM: 1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Rozpočtové opatření č Smlouva účelová dotace (Svazek obcí EKOSO) 4. Pozemky směna, nákup, prodej 5. Pozemková úprava k.ú. Křížov 6. Prodej nemovitosti Vračkovice

2 7. Souhlas se změnou stavby - Zdiměřice 8. Kroniky obce 9. Odepsání pohledávek obce 10. Dotace ( umělý trávník hřiště Načeradec) 11. Různé, diskuse 12. Zpráva kontrolního a finančního výboru 13. Závěr Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce. Bod č. 2 programu přesunut do bodu 12. Ostatní body programu posunuty. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţeli se: 0 Usnesení č. 81/2011 bylo schváleno. Zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu ţádné námitky. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2011 Starostka obce předala slovo pí místostarostce obce Ing. Krejčové Blance, která seznámila přítomné a občany s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2011. Rozpočtové opatření č. 4/2011 je přílohou č. 3 k dnešnímu jednání zastupitelstva obce. Podrobně vysvětlila poloţky, které je nutné navýšit. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011(příloha č.3). Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţeli se: 0 Usnesení č. 82/2011 bylo schváleno. 3. Smlouva účelová dotace (Svazek obcí EKOSO) Starostka obce vysvětlila účelovou dotaci od svazku obcí EKOSO. Zastupitelstvo obce rozhodne o přímé podpoře z poskytnutého účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO. Rada obce navrhuje podepsat smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku v částce Kč z rozpočtu svazku obcí EKOSO. Tuto částku vyuţít na úhradu školního autobusu, který obec financuje od na školní rok 2011/2012 (autobus dováţí děti ze směru Vlašimi Načeradec). Rada obce navrhuje pouţít příspěvek v oblasti školství částečná úhrada školního autobusu. Zastupitelstvo obce schvaluje využít poskytnutý účelový finanční příspěvek z rozpočtu svazku obcí EKOSO v částce Kč na úhradu školního autobusu. Podepsat smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO uzavřené podle ustanovení 51 Zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rámci přímé podpory. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 83/2011 bylo schváleno. 4. Pozemky směna, nákup, prodej 4 a) Směna pozemků v k.ú. Pravětice Starostka obce seznámila zastupitele se směnou pozemků, o kterou ţádá p. Pohorský Luboš, Pravětice. Ţádá směnit s obcí Načeradec pozemky pod komunikací Pravětice Daměnice za pozemky sousedící s nemovitostí Pravětice čp. 29 v celkové výměře 2686 m² v k.ú. Pravětice. Jedná se o pozemky sousedící s nemovitostí čp. 29 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit pozemky v k.ú. Pravětice část pozemku p.č. 71 PK a část pozemku p.č. 1036/3 KN. Zastupitelstvo obce schvaluje podepsat směnnou smlouvu s Lubošem Pohorským, Pravětice 29, Načeradec, PSČ na směnu pozemků v k.ú. Pravětice p.č. 793/2 o výměře 699 m², p.č. 816/2 o výměře 1061 m² a p.č. 819/2 o výměře 926 m² ve vlastnictví Pohorský Luboš, Pravětice 29, Načeradec, PSČ a na směnu pozemků v k.ú. Pravětice p.č. 1036/3 (cesta) o výměře 390 m² a p.č. 71/3 o výměře 2296 m² ve vlastnictví obce Načeradec dle geometrického plánu č /2009 zhotovitele Josefa Slunečka geometr

3 Vlašim, J. Masaryka Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 84/2011 bylo schváleno. 4 b) Prodej pozemku v k.ú. Pravětice Starostka obce informovala zastupitele o ţádosti, kterou na obec zaslal p. RNDr. Vladimír Baţil, CSc. Pan Baţil poţaduje odkoupit pozemek p.č. 3 v k.ú. Pravětice, která bezprostředně sousedí s jeho st. p. č. 49 v k.ú. Pravětice. Jedná se o část pozemku před nemovitostí p. Baţila. Rada obce navrhuje vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 3 o výměře 65 m² v k.ú. Pravětice. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 3 o výměře 65 m² v k.ú. Pravětice ve vlastnictví Obce Načeradec. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 85/2011 bylo schváleno. 4 c) Prodej pozemku v k.ú. Slavětín Starostka obce informovala zastupitele o ţádosti manţelů Freslových, bytem Jesenice, vlastníci nemovitosti ve Slavětín čp. 15. Tito ţádají o odkup pozemku p.č. 44/5 PK o výměře 40 m² v k.ú. Slavětín a části pozemku p.č. 925/1 PK o výměře cca 115 m² v k.ú. Slavětín. Rada obce navrhuje vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 44/5 PK o výměře 40 m² v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec a prodej části pozemku p.č. 925/1 PK o výměře cca 115 m² v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 44/5 PK o výměře 40 m² v k.ú. Slavětín. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 925/1 PK o výměře cca 115 m² v k.ú. Slavětín oddělený geometrickým plánem, který zajistí žadatel. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 86/2011 bylo schváleno. 4 d) Prodat pozemek v k.ú. Horní Lhota Starostka obce informovala zastupitele o ţádosti p. MUDr. Stanislava Tomaštíka, bytem Vlašim, vlastník nemovitosti Horní Lhota č.e. 9 o odkupu části pozemku pod stavbou kolnou ve vlastnictví p. MUDr. Tomaštíka postavené na p.č. 353/2 v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví obce Načeradec o výměře cca 56 m². Starostka obce navrhuje prodat část pozemku p.č. 353/2 KN v k.ú. Horní Lhota o výměře cca 200 m² oddělený geometrickým plánem. Ohledně prodeje části pozemku p.č. 353/2 KN v k.ú. Horní Lhota bude jednat starostka obce s majitelem pozemku st. p.č. 116 KN v k.ú. Horní Lhota. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 353/2 KN o výměře cca 200 m² v k.ú. Horní Lhota oddělený geometrickým plánem. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: Zdrţel se: Usnesení č. 87/2011 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce jednat s MUDr. Tomaštíkem, bytem Vlašim, vlastníkem nemovitosti Horní Lhota č.e. 9 o odkupu pozemku p.č. 353/2 KN o výměře cca 200 m² v k.ú. Horní Lhota, o části pozemku p.č. 353/2 KN v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví obce Načeradec, která bezprostředně sousedí s pozemkem p.č. st. 116 KN v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví MUDr. Tomaštíka a MUDr. Tomanové, oba bytem Vlašim, Dvořákova 1710, Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: Zdrţel se: Usnesení č. 88/2011 bylo schváleno. Na zasedání ZO se dostavil Ing. Petr Postřihač. Přítomno 13 členů zastupitelů obce. 4 e) Prodej pozemku Načeradec Starostka obce informovala zastupitele ohledně jednání s pí Vejnarovou J., bytem Benešov o prodeji části pozemku p.č. 210/165 v k.ú. Načeradec. Informaci bere zastupitelstvo obce na vědomí. 4 f) Koupě pozemku - Načeradec Starostka obce informovala zastupitele obce o jednání s pí Vovsíkovou, bytem Benešov, majitelkou pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec. Obec ţádala o koupi části pozemku. Paní Vovsíková nejdříve

4 jednala s obcí o prodeji pozemku pouze za cenu 800 Kč/m². Poté paní Vovsíková oznámila, ţe výše uvedený pozemek neprodá. Obci Načeradec umoţní vstup na pozemek. Zastupitelstvo obce Načeradec bere tuto informaci na vědomí. 4 g) Koupě pozemku Daměnice Starostka obce informovala zastupitele o předpokládané koupi pozemku v Daměnicích. Zastupitelstvo tuto koupi projednávalo na svém 4. zasedání dne , usnesení č. 69/2011. Zastupitelstvo obce schválilo koupi části pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice o výměře cca 50 m². Dále probíhají jednání ohledně koupě výše uvedené části pozemku. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starostky obce. 5. Pozemková úprava k.ú. Křížov Starostka obce seznámila zastupitele obce se změnou katastrálních hranic, která souvisí s Komplexní pozemkovou úpravou k.ú. Kříţov. Firma AREA Praha provádí šetření hranic. Obrátila se na obec s vyjádřením vlastníků dotčených nemovitostí k návrhu na změnu katastrální hranice. 5a) změna č. 1 Změna katastrální hranice je navrţena tak, aby byla odstraněná spůlná hranice mezi katastry Kříţov pod Blaníkem p.č a Načeradec p.č. 1854/1, 1854/2. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Křížov pod Blaníkem a katastrálním územím Načeradec. Pozemek p.č v k.ú. Křížov pod Blaníkem o výměře 295 m² přejde do k.ú. Načeradec a vlastníkem stále zůstane Obec Pravonín, Pravonín 50, Pravonín, okres Benešov, IČ Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 89/2011 bylo schváleno. 5b) změna č. 2 Změna katastrální hranice je navrţena tak, aby byla odstraněná spůlná hranice mezi katastry Kříţov pod Blaníkem p.č a Načeradec p.č Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Načeradec a katastrálním územím Křížov pod Blaníkem. Pozemek p.č v k.ú. Načeradec o výměře 205 m² přejde do k.ú. Křížov pod Blaníkem a vlastníkem stále zůstane Obec Načeradec, Načeradec 152, Načeradec, okres Benešov, IČ Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti:0 Zdrţel se:0 Usnesení č. 90/2011 bylo schváleno. 5c) změna č. 3 Změna katastrální hranice je navrţena tak, aby byla odstraněná spůlná hranice mezi katastry Kříţov pod Blaníkem p.č a Načeradec p.č Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Křížov pod Blaníkem a katastrálním územím Načeradec. Pozemek p.č v k.ú. Křížov pod Blaníkem o výměře 191 m² přejde do k.ú. Načeradec a vlastníkem stále zůstane Obec Pravonín, Pravonín 50, Pravonín, okres Benešov, IČ Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 91/2011 bylo schváleno. 6. Prodej nemovitosti Vračkovice Starostka obce předala zastupitelům informaci z rady obce, která navrhuje prodej nemovitosti č.p. 18 v k.ú. Vračkovice za částku 600 tis. Kč. Tuto nemovitost obec zdědila po zemř. Marii Maceškové (úmrtí ). Záměr obce byl vyvěšen a sejmut Zastupitelstvo obce schvaluje prodej v k.ú. Vračkovice st.p.č. 8 o výměře 665 m² včetně zemědělské usedlosti čp. 18 ve Vračkovicích za částku Kč.

5 Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 92/2011 bylo schváleno. 7. Souhlas se změnou stavby Zdiměřice Starostka obce podala informaci ohledně ţádosti p. Zbyňka Švece o souhlas zastupitelstva obce. Pan Zbyněk Švec, bytem U Nikolajky 30, Praha ţádá zastupitelstvo obce (ZO) o souhlas se změnou stavby před dokončením. Starostka obce seznámila ZO se ţádostí p. Švece a s částí stavebního zákona, který pojednává o změně stavby před dokončením. Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou stavby před dokončením Informační centrum Podblanicka ve Zdiměřicích, na pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Zdiměřice. Jedná se o změnu užívání z informačního centra na rodinný dům. Tato změna nebude mít žádný vliv na schválený vzhled a umístění objektu pozemku. Tento souhlas zastupitelstvo obce vydává p. Zbyňku Švecovi, bytem U Nikolajky 30, Praha 5, 15000, majiteli nemovitosti na pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Zdiměřice. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 93/2011 bylo schváleno. 8. Kroniky obce Starostka obce seznámila zastupitele s revizí spisové sluţby a spisovny na obecním úřadě v Načeradci dne , kterou provedl Státní okresní archiv (SOA) Benešov. Mimo jiné bylo touto revizí zjištěno, ţe je na úřadě uloţena kronika, u níţ uplynula příslušná skartační lhůta. Státní okresní archiv v Benešově má velký zájem na uchování kronik jako velmi specifických a důleţitých pramenů i pro další generace. SOA Benešov převede kroniku do podoby digitalizované formy. Rada obce navrhuje předat kroniku obce Načeradec v počtu 1 ks. Diskuse k předávání kronik. Zastupitelstvo obce souhlasí s předáním kroniky obce Načeradec v počtu 1 ks po příslušné skartační lhůtě Státnímu okresnímu archivu v Praze Státní okresní archiv Benešov, Pod Lihovarem 2145, Benešov, Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 8 Zdrţel se: 4 Usnesení č. 94/2011 nebylo schváleno. 9. Odepsání pohledávek obce Místostarostka obce informovala zastupitele o pohledávce po zemř. Bedřichu Bolechovi v částce Kč. Tato pohledávka je vedena v účetnictví obce Načeradec na podrozvahovém účtu Rada obce navrhuje odepsat pohledávku. Zastupitelstvo obce souhlasí s odepsáním pohledávky p. Bedřicha Bolecha, zemřelého, dříve bytem Slavětín v částce Kč. Tuto pohledávku vyřadit v účetnictví obce Načeradec z podrozvahového účtu Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 95/2011 bylo schváleno. 10. Dotace ( umělý trávník hřiště Načeradec) 10a) Umělý trávník na hřišti v Načeradci Starostka obce se zmínila o nabídce získání dotace na vybudování umělého trávníku na hřišti v Načeradci. K jednání s členy zastupitelstva obce byla přizvána občanská sdruţení obce Načeradec. Jednání proběhlo na obecním úřadě v Načeradci dne Nedošlo ke shodě. Zastupitelstvu obce byla podána informace, kterou bere na vědomí. 10b) Zateplení budovy základní školy v Načeradci Starostka obce podala informaci k nabídce od firmy INKOS Ostrava, a.s., která nabízí sepsání ţádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Ţivotního prostředí. Obec má zájem zpracovat ţádost na zateplení budovy Základní školy v Načeradci čp. 270.

6 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí s firmou INKOS Ostrava, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava, na zateplení a stavební úpravy Základní školy Načeradec čp. 270, 271. Obec Načeradec uhradí firmě INKOS Ostrava Kč při sepsání smlouvy. V případě úspěšného vyřízení dotace obec Načeradec doplatí Kč. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 1 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 96/2011 bylo schváleno. 11. Různé, diskuse Informace Rybník Kačín v k.ú. Načeradci Starostka obce seznámila ZO s dopisem zaslaným obci Načeradec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek p.č. 1429/17 (rozliv rybníka Kačín) v k.ú. Načeradec byl převeden do práva hospodařit Lesům České republiky s.p. a v dalším se má obec Načeradec obracet na Lesy ČR Volba členů do Školské rady Základní škola a mateřská škola Načeradec poţádala Obec Načeradec jako zřizovatele školy o ustanovení 3 členů z řad obce do Školské rady při ZŠ Načeradec. Starostka navrhuje tyto tři členy: Martina Švecová, Petra Bartoníčková a RNDr. Antonín Smrţ. Starostka obce navrhuje hlasovat společně pro všechny členy. Zastupitelstvo obce schvaluje za zástupce zřizovatele do Školské rady při ZŠ Načeradec pro volební období tyto tři členy: Petra Bartoníčková, RNDr. Antonín Smrž a Martina Švecová. Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţel se: 2 Usnesení č. 97/2011 bylo schváleno Znění Dohody o narovnání, tzv. Bramborárna v Řísnici Starostka obce podala informace k situaci o budově a zařízení tzv. Bramborárny v Řísnici. Starostka obce informovala zastupitele o průběhu tvorby Dohody o narovnání mezi Obcí Načeradec a ZD Horní Lhota Slavětín v likvidaci. Tato dohoda o narovnání je sepsána za účelem vyřešení sporů Bramborárna v Řísnici. Obec má zájem, aby si ZD Horní Lhota Slavětín v likvidaci zlikvidovala ţelezný šrot a zařízení v tzv. bramborárně v Řísnici. Dohoda byla konzultována s JUDr. Podhorským Benešov. Diskuse ohledně dohody, budovy, technologie a ostatních problémů s narovnáním se ZD Horní Lhota Slavětín v likvidaci. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Dohodu o narovnání sepsanou mezi účastníky smluvní strany: Obec Načeradec, IČ a Zemědělské družstvo Horní Lhota Slavětín v likvidaci se sídlem Načeradec, Slavětín 40, okres Benešov, IČ Smluvní strany touto dohodou uznávají, že Obec Načeradec je výlučným vlastníkem budovy čp. 11 v části obce Řísnice se způsobem využití zemědělská stavba postavené na st. p.č. 1 v k.ú. Řísnice. Smluvní strany touto dohodou uznávají, že Zemědělské družstvo Horní Lhota Slavětín v likvidaci je výlučným vlastníkem technologie a kovového šrotu nacházejícího se v době podpisu této dohody na st. p.č. 1 v k.ú. Řísnice. Jednotlivé položky technologie a kovového šrotu jsou v podrobnostech uvedeny v příloze č. 1 vč. fotografií jednotlivých položek. Příloha je nedílnou součástí dohody o narovnání. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Janě Rozkošné výše uvedenou Dohodu o narovnání podepsat. Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 1 Zdrţel se: 1 Usnesení č. 98/2011 bylo schváleno Výběrové řízení Odborný lesní hospodář Rada obce vyhlásila výběrové řízení na Odborného lesního hospodáře. Konec k zaslání ţádostí byl den Rada obce vybrala s pěti ţádostí odborného lesního hospodáře Ing. Michala Krále, Vlašim, s kterým bude smlouva uzavřena od Smlouva s panem Ing. Volencem Josefem (odborný lesní hospodář obce Načeradec do ) byla vypovězena.

7 11.5. Informace stavba Kanalizace a ČOV Načeradec Starostka obce informovala zastupitele obce o dokončujících pracech na stavbě Kanalizace a ČOV Načeradec. Dne bude stavba předána a dne bude kolaudace a slavnostní otevření nově vybudované Kanalizace a ČOV Načeradec u budovy čistírny odpadních vod v Načeradci od 11,30 hodin. Nyní byl projednán bod programu: 12. Zpráva kontrolního a finančního výboru Starostka obce předala slovo předsedovi kontrolního výboru RNDr. Ant. Smrţovi, který informoval zastupitele a občany, ţe všechna usnesení z 4. (dne ) a 5. (dne ) jednání zastupitelstva obce byla splněna. Nebyla splněna dvě usnesení prodej části pozemku pí Vovsíková, 63, usnesení 64 nebylo splněno pozemek 1429/17 v k.ú. Načeradec 4. jednání O činnosti finančního výboru informovala předsedkyně Petra Bartoníčková byla vykonána kontrola pokladní hotovosti a vyúčtování dotací. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy kontrolního a finančního výboru. Po bodu programu 12 otevřela starostka obce diskuzi: DISKUZE V závěru jednání zastupitelstva obce otevřela starostka obce diskuzi. Starostka obce a zastupitelé obce diskutovali k: a) Ing. Krejčová Blanka, místostarostka obce oznámila, ţe v říjnu 2011 proběhne audit obce kontrola hospodaření obce, kterou provede Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, Praha. Dále ţádá zastupitele obce a občany, aby podávali písemné ţádosti k rozpočtu obce na rok b) Javorský Josef, občan Načeradce poţadoval informaci k výměně čerpací stanice u Burkhardů. Starostka obce mu odpověděla, ţe při betonování došlo k porušení stěny uvnitř čerpací stanice a tudíţ k znehodnocení. VHS Benešov oznámila, ţe takto porušenou čerpací stanice nepřevezme do správy. Firma Syner Jihlava tuto výměnu provádí na svoje náklady. c) Stupková Hana, občan Načeradce poţadovala informaci o dosud připojených občanů Načeradce ke kanalizaci. Starostka obce odpověděla, ţe odhaduje tak cca 2/3 nemovitostí. d) Vítek Stanislav, zastupitel obce se ptal na financování školního autobusu. Proč, kdyţ Středočeský kraj hradí jízdné ţákům. Obec hradí náklady na část jízdného. Probíhala diskuze o školním autobusu, o jízdném, o počtu ţáků, které jezdí školním autobusem, o počtu ţáků v základní škole. e) Ctibor Zdeněk, občan Horní Lhoty se zeptal, čí je břeh Lhoteckého rybníka. Odpověděla starostka obce, ţe tento rybník je v nájmu. Nájemní smlouva je podepsána s Českým rybářským svazem Načeradec. Starostka obce vyřeší společně s radou obce. Dále pan Ctibor sdělil, ţe je na hřišti v Horní Lhotě na rohu hřiště stále voda (mezi travnatým i škvárovým hřištěm). Diskuse zastupitelů obce k melioraci, která zde není provedena. Diskuse o stavu povrchu okolo kontejnerů v Horní Lhotě (zda se občané Horní Lhoty uţ dohodli, jak problém vyřešit). f) Javorský Josef se zeptal na zvýšení ceny stravného. Podle informací p. Javorského v nejmenované obci Jihočeského kraje je cena stravného pro cizí strávníky 27 Kč. Probíhala diskuse s místostarostkou obce o financování stravného a kalkulaci jeho cen pro cizí strávníky. Závěr - jednání zastupitelstva obce Načeradec bylo zakončeno v 21,15 hodin. Zapisovatel Martina Švecová Starosta Jana Rozkošná Místostarosta Ing. Blanka Krejčová Ověřovatel zápisu Ing. Jiří Jelínek Ověřovatel zápisu Petra Bartoníčková

8

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0 OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Přítomni: Ježek, Kotrch, Polanka, Houdek, Beneš, Nehézová, Marek Nepřítomni: Hosté: / Schválený program

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 Přítomni : Ověřovatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 konané dne 20.09.2010 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny, 1 člen omluven: p. Tomáš

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více