OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN"

Transkript

1 OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno15 členů zastupitelstva, omluveni; příloha č. 1). Zapisovatel: Martina Švecová Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Postřihač, Stanislav Vítek 1. Zahájení, volba návrhové komise Starostka obce Jana Rozkošná (dále jen starostka obce ) zahájila jednání zastupitelstva obce v 18,00 hod a přivítala přítomné zastupitele a občany. Přítomno15 členů. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, jelikoţ je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Starostka obce určuje zapisovatelkou paní Martinu Švecovou. Dále navrhla ověřovatele zápisu pana Ing. Petra Postřihače a Stanislava Vítka. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Petra Postřihače a Stanislava Vítka. Výsledek hlasování: Ing. Petr Postřihač: Pro: 14 Proti:0 Zdrţeli se: 1 Stanislav Vítek: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 53/2011 bylo schváleno. Starostka obce navrhla do návrhové komise Josefa Janouše a. Ing. Karla Svobodu. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec určuje návrhovou komisi ve složení Josef Janouš a Ing. Karel Svoboda. Výsledek hlasování: Josef Janouš: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Ing. Karel Svoboda: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 54/2011 bylo schváleno. Starostka obce dále navrhla způsob hlasování - hlasování veřejné. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Usnesení č. 55/2011 bylo schváleno. Starostka obce oznámila, ţe dnešní jednání zastupitelstva obce se bude zvukově zaznamenávat jen pro účely doplnění zápisu z jednání ZO, příp. opravu zápisu z jednání ZO, ne za účelem zveřejňování. Starostka obce seznámila přítomné s programem dnešního jednání, který byl zastupitelům zaslán na pozvánkách a dále byl uveřejněn na úřední desce i na internetu. Navrhla doplnit program v bodě 7 Kupní smlouva na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec doplnit a plánovací smlouva. Ostatní body ponechány. Vysvětlila důvod doplnění programu.

2 PROGRAM: 1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Zpráva kontrolního a finančního výboru 3. Rozpočtové opatření č. 2/ Závěrečný účet Názvy ulic 6. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 7. Kupní smlouva na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec a plánovací smlouva 8. Směna pozemků v k.ú. Pravětice 9. Koupě části pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec 10. Koupě pozemku p.č.1429/17 KN v k.ú. Načeradec 11. Prodej části pozemku p.č.210/165 KN v k.ú. Načeradec 12. Prodej pozemku včetně rozestavěné stavby p.č. st. 46 KN a st. 41 KN v k.ú. Načeradec (obchodní dům Načeradec) 13. Prodej pozemku včetně stavby p.č. st. 20 KN v k.ú. Slavětín 14. Koupě části pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice 15. Různé, diskuse 16. Závěr Starostka obce vyzvala zastupitele a občany k doplnění programu. Ţádné připomínky ani návrhy na doplnění programu nebyly. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce upravený v bodě 7 Kupní smlouva na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec a plánovací smlouva. Ostatní body jednání ponechány. Usnesení č. 56/2011 bylo schváleno. Zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu ţádné námitky. 2. Zpráva kontrolního a finančního výboru Starostka obce předala slovo předsedovi kontrolního výboru RNDr. Ant. Smrţovi, který informoval zastupitele a občany, ţe všechna usnesení ze dne byla splněna. Poté starostka obce vyzvala předsedkyni finančního výboru paní Petru Bartoníčkovou, aby seznámila zastupitele obce s činností v roce Paní Bartoníčková sdělila, ţe dne byla provedena kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Načeradec. Byly zkontrolovány přijaté faktury a pokladní doklady od do Za finanční výbor se této kontroly zúčastnila p. Bartoníčková Petra (předsedkyně) a p. Pospíšilová (členka). Při vykonané kontrole nebyly shledány ţádné nesrovnalosti. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy kontrolního a finančního výboru. 3. Rozpočtové opatření č. 2/2011 Starostka obce předala slovo pí místostarostce Ing. Krejčové, která seznámila přítomné a občany s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2011. Rozpočtové opatření č. 2/2011 je přílohou č. 2 k dnešnímu jednání zastupitelstva obce. Podrobně vysvětlila poloţky, které je nutné navýšit. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se přítomným a občanům. RNDr. Smrţ Antonín dotaz k Mikroregionu Blaník. Vysvětlila místostarostka Ing. Krejčová. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011(příloha č. 2). Usnesení č. 57/2011 bylo schváleno. 4. Závěrečný účet 2010 Starostka obce předala slovo místostarostce Ing. Krejčové, která zastupitele obce a občany informovala o návrhu závěrečného účtu za rok Návrh byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, od do Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. S hospodařením obce za rok 2010 lze souhlasit bez výhrad. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se přítomným a občanům.

3 Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje Závěrečný účet obce Načeradec za rok 2010 bez výhrad. Usnesení č. 58/2011 bylo schváleno. 5. Názvy ulic Starostka obce předala slovo Ing. P. Postřihačovi, radnímu obce Načeradec, který seznámil občany a zastupitele s problémy a výhodami názvů ulic. Radou obce byla navrţena komise, která upraví jiţ stanovené názvy ulic (byly stanoveny komisí v předchozím volebním období). Příští jednání ZO rozhodne o názvech ulic po návrhu komise. Rada obce navrhuje komisi ve sloţení Josef Křemen, Ing. Ladislav Postřihač a Hana Stupková. Starostka obce vyzvala občany a přítomné, aby se vyjádřili před hlasováním. Probíhala diskuse s občany o významu pojmenování ulic. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje komisi pro stanovení názvů ulic v obci Načeradec ve složení Josef Křemen, Ing. Ladislav Postřihač a Hana Stupková. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţeli se: 2 Usnesení č. 59/2011 bylo schváleno. 6. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín Starostka obce seznámila přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene, kterou zaslala obci firma Mašek Elektro s.r.o. Týnec nad Sázavou. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci Načeradec Zdiměřice NN, knn p.č. 174/3; číslo stavby: IP bude podepsána s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ z důvodu rozšíření distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. v obci Zdiměřice. Tato výstavba bude započata v roce 2011 na pozemcích ve vlastnictví obce Načeradec p.č. 396/4 a 370/5 v k.ú. Zdiměřice, kde bude zřízeno kabelové vedení NN. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se přítomným a občanům. Diskuse k rozšíření distribuční sítě NN a knn ve Zdiměřicích. Starostka obce podrobněji vysvětlila. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP /1, kterou uzavře obec Načeradec s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV Podmokly, IČ Usnesení č. 60/2011 bylo schváleno. 7. Kupní smlouva na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec a plánovací smlouva Starostka obce podala vyjádření ke kupní smlouvě na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec. Tyto pozemkové parcely jsou prodávány za účelem stavby rodinného domu. Rada obce připravila novou kupní smlouvu. Tato kupní smlouva byla konzultována s JUDr. Šromovou a s Mgr. Burdou na Katastrálním úřadě v Benešově. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se přítomným a občanům. Probíhala diskuse se zastupiteli a s občany ohledně přidělování parcel. ZO a občané seznámeni s kritérii pro přidělování stavebních parcel. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemkových parcel pro stavbu nových rodinných domů v k.ú. Načeradec. Usnesení č. 61/2011 bylo schváleno. Starostka obce dále podala informace k plánovací smlouvě. Tuto smlouvu obec, jako vlastník veřejné infrastruktury sepíše s budoucími stavebníky, kteří ţádají o povolení stavby, s majiteli pozemkových parcel v zástavbě v k.ú. Načeradec. Smlouva urychlí stavební řízení. Do 150 m² se stavební řízení zkrátí. MěÚ Vlašim, odbor výstavby toto obci doporučilo. V plánovací smlouvě se

4 obec zavazuje, ţe veřejnou infrastrukturu vybuduje v části Vinohrad II, Načeradec nejpozději do Před hlasováním dala starostka obce moţnost se vyjádřit zastupitelům a občanům. Zastupitelsvo obce Načeradec schvaluje plánovací smlouvu. Tato plánovací smlouva bude uzavřena mezi Obcí Načeradec, vlastníkem veřejné infrastruktury a vlastníkem pozemkových parcel žadatelem o stavební povolení stavby pro výstavbu nových rodinných domů v obci Načeradec. Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 62/2011 bylo schváleno. 8. Směna pozemků v k.ú. Pravětice Starostka obce oznámila přítomným a občanům, ţe o směnu pozemků v k.ú. Pravětice poţádal v roce 2008 p. L.P. Poţádáno o geometrické zaměření, kde došlo k chybám. Tento bod bude projednán na příštím jednání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce Načeradec bere na vědomí, ţe bod 8 Směna pozemků v k.ú. Pravětice bude projednán na příštím jednání zastupitelstva obce 9. Koupě části pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec Starostka obce informovala zastupitele obce, z jakých důvodů ţádá obec koupit část pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec. Tento pozemek je ve vlastnictví H.V., trvale bytem Benešov. Pod tímto pozemkem vedou veřejné sítě kanalizace a vodovod. Rada obce projednala a rozhodla se pro koupi pozemku a navrhla dále jednat s paní V. Starostka obce jednala s paní V., která odprodá pozemek za těchto podmínek: komunikace na tomto pozemku musí být dostatečně široká uloţená kanalizace a vodovod musí být na pozemku, který prodávají moţnost napojení soukromého pozemku na kanalizaci a vodovod do 3 let zbudovat komunikaci Ohledně ceny se paní V. zatím nevyjádřila. Před hlasováním nechala moţnost vyjádřit přítomné a občany. Zastupitelstvo obce Načeradec ukládá starostce obce jednat o koupi části pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec s vlastníkem pozemku s paní H.V., trvale bytem Benešov. Zastupitelstvo obce doporučuje koupit v šířce 4,5 m. Usnesení č. 63/2011 bylo schváleno. 10. Koupě pozemku p.č. 1429/17 KN v k.ú. Načeradec Starostka obce předala slovo místostarostce Ing. Krejčové, která informovala zastupitele o situaci ohledně zavodněné části pozemku p.č. 1429/17 KN v k.ú. Načeradec rybník Kačín v Načeradci. Podala informace k jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Benešov ohledně nájmu nebo koupě. Proběhlo několik jednání ohledně vyřešení situace k pozemku p.č. 1429/17 v k.ú. Načeradec. Nájem je moţné ţádat o 3 roky zpět dle zákona. Starostka obce jednala s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně zrušení nájemného z části pozemku p.č. 1429/17 KN v k.ú. Načeradec rozlivu. Podrobně vysvětlila, jak postupovat při dalším řešení. Informace o ceně v místě obvyklé. K ceně nájemného a prodeje pozemku se úřad nevyjádřil. Před hlasování nechala moţnost vyjádřit přítomné a občany. Diskuse probíhala k opravám výpustě na rybníku Kačín provedená v roce Diskuse k dalšímu postupu ohledně koupě nebo nájmu pozemku p.č. 1429/17 v k.ú. Načeradec. Zastupitelstvo obce Načeradec ukládá starostce obce jednat s Úřadem pro zastupování státu věcech majetkových ohledně nájmu a příp. koupi zavodněné části pozemku p.č. 1429/17 KN v k.ú. Načeradec. Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţel se: 1 Usnesení č. 64/2011 bylo schváleno.

5 11. Prodej části pozemku p.č. 210/165 KN v k.ú. Načeradec Starostka obce informovala zastupitele obce o ţádosti paní J.V., bytem Benešov o odkoupení stavební parcely. Obec má ve vlastnictví pozemek p.č. 210/165 KN o výměře 769 m². Rada obce navrhuje odprodat paní J.V. 201 m² za částku 100 Kč/m². Záměr prodeje části pozemku p.č. 210/165 KN v k.ú. Načeradec vyvěšen a sejmut dne Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část p.č. 210/165 KN v k.ú. Načeradec. Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 1 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 65/2011 bylo schváleno. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se k prodeji pozemku paní J.V., bytem Benešov o výměře 201 m² a za částku 100 Kč za m². Zastupitelstvo obce schvaluje prodat část pozemku o výměře 201 m² p.č. 210/165 KN v k.ú. Načeradec ve vlastnictví obce Načeradec paní J.V., bytem Benešov za částku 100 Kč za m². Geometrické zaměření zajistí kupující paní J.V., bytem Benešov. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí J.V., bytem Benešov. Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 1 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 66/2011 bylo schváleno. 12. Prodej pozemku včetně rozestavěné stavby p.č. st.46 KN a st. 41 KN v k.ú. Načeradec (obchodní dům) Starostka obce seznámila přítomné a občany s ţádostí zájemce o koupi objektu na parcele č. 41 a 46, kterou obec obdrţela od Jiřího Adama, Vilová 193, Lukavec. Rada obce navrhuje neprodávat. Před hlasováním nechala moţnost vyjádřit přítomné a občany. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku včetně rozestavěné stavby p.č. st. 46 KN a st. 41 KN v k.ú. Načeradec ve vlastnictví obce Načeradec Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 4 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 67/2011 bylo schváleno. 13. Prodej pozemku včetně stavby p.č. st. 20 KN v k.ú. Slavětín Starostka obce předala slovo Ing. Svobodovi, radnímu obce, který seznámil zastupitele a občany s ţádostí od paní D.F. a pana M.F., bytem Jesenice. Tito chtějí odkoupit část p.č. 925/1 (ve vlastnictví obce Načeradec) okolo st. p.č. 7 KN (ve vlastnictví manţelů F.) v k.ú. Slavětín. Dále ţádají o odprodej pozemku p.č. st. 20 KN včetně nemovitosti a p.č. st. 64 KN včetně nemovitosti v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec. Jedná se o pozemky a budovy prodejna + váha ve vlastnictví obce Načeadec. Váha a prodejna jsou poslední obecní domy ve Slavětíně. Mezi domem p. Fresla a obecním domem se nachází vodovod. Rada obce navrhuje neprodávat. Obec zajistí opravu střechy a oken. Před hlasováním nechala moţnost vyjádřit přítomné a občany. Probíhala diskuse k opravám na obecním domku ve Slavětíně, o údrţbu obecních domků v místních částech obce. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodat pozemek p.č. st. 20 KN včetně nemovitosti a p.č. 64 KN včetně nemovitosti v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodat část p.č. 925/1 v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec okolo st.p.č. 7 KN. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 1 Zdrţel se: 1 Usnesení č. 68/2011 bylo schváleno. 14. Koupě části pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice Starostka obce vysvětlila přítomným zastupitelům a občanům na základě jaké skutečnosti obec poţaduje odkoupit část pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice, které je ve vlastnictví SJM A.P. a A.P., bytem Praha 4 Lhotka. Ve spodní části parcely 84 se nachází uzávěr vody - hydrant. Rada

6 obce projednala na základě ţádosti p. F.S., Daměnice. Jedná se cca o 50 m². Manţelé P. ţádají 60 Kč za m². Na platbě za geometrický plán se bude podílet F.S., bytem Daměnice. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit zastupitele a občany. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice o výměře cca 50 m². Smlouvu uzavřít s majiteli pozemku s p. A.P. a A.P., bytem Praha 4 Lhotka. Dle geometrického plánu odkoupit část pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice za částku 60 Kč/m². Obec Načeradec požádá o geometrický plán. Na úhradě geometrického plánu se bude podílet p. F.S., bytem Daměnice. Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 69/2011 bylo schváleno. 15. Různé, diskuse Smlouva s firmou VHS Syner Vysočina, a.s., se sídlem Jihlava Starostka obce informovala zastupitele a občany o opravách komunikací v obci Načeradec v souvislosti se stavbou Kanalizace a ČOV Načeradec. Dojde k navýšení finančních prostředků na úhradu těchto oprav. Rada obce navrhuje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 206/2010 s firmou SYNER VHS Vysočina, a.s., IČ se sídlem v Jihlavě, Na Hranici 14 stavba Kanalizace a ČOV Načeradec na částku Kč bez DPH. Jedná se o opravu komunikací po stavbě. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit občany a zastupitele obce. Probíhala diskuse k probíhajícím opravám místních komunikací, státních komunikací a ke stavbě kanalizace v obci. Dále probíhala diskuse ke komunikaci od parkoviště (směr od Daměnic) k Načeradci (zatáčka u Blaţků, nemovitost p. Imricha Somoše) v době, kdy stále prší - záplavy. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 206/2010. Tato smlouva o dílo je sepsána s firmou SYNER VHS Vysočina a.s., IČ , se sídlem Na Hranici 14, Jihlava. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla Kanalizace a ČOV Načeradec. V dodatku bude uvedena oprava místních komunikací za částku Kč bez DPH. Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 70/2011 bylo schváleno Provoz ČOV a kanalizace ve zkušebním období Starostka obce předala zastupitelům a občanům obce informaci ke zkušebnímu provozu kanalizace a ČOV v Načeradci, který by měl být do roční zkušební provoz. Rada obce navrhuje schválit smlouvu s VHS Benešov o provozování kanalizace a ČOV Načeradec v ročním zkušebním provozu. Ing. Černý zástupce firmy VHS - vyjasnil zastupitelům problematiku zkušební provozu při setkání se zastupiteli na obci dne Po ročním zkušebním provozu bude vybrán provozovatel ČOV a kanalizace, s kterým bude sepsána nová smlouva Před hlasováním nechala starostka obce moţnost vyjádřit se zastupitele obce a občany obce. Diskuse probíhala k provozování čistírny odpadních vod, k provozování vodovodů. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o provozování Kanalizace a ČOV Načeradec ve zkušebním provozu, t.j. do s firmou Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. se sídlem Černoleská 1600, Benešov u Prahy, IČ Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 71/2011 bylo schváleno Stočné a vodné v Načeradci Starostka obce podala informaci k měření stočného. Kaţdý občan musí mít vodoměr, na základě kterého se změří vodné. Pokud však nebude, je stanoveno 46 m³ na osobu a na rok s trvalým pobytem. Rada obce navrhuje, ţe kaţdá nemovitost v obci Načeradec bude mít vodoměr. V době zkušebního provozu Kanalizace a ČOV Načeradec se vodné a stočné bude určovat podle stavu vodoměrů za cenu 50 Kč/m³ s DPH. Obec se bude podílet při zkušebním provozu cca 300 tis. Kč za rok dle předpokládaných nákladů.

7 Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se zastupitelům a občanům obce. Probíhala diskuse k částce 50 Kč za m³ za vodné + stočné. Dále probíhala diskuse ohledně vodovodních a kanalizačních přípojek. Probíhala diskuse k částce 3000 Kč manipulační poplatek jednorázový k připojení nemovitosti na kanalizaci. Diskutovalo se téţ o vodném v místních částech obce Daměnice, Pravětice a Řísnice, kde vlastní vodovod obec. Diskuse k návštěvě p. senátora Šebka v obci Načeradec. Pan senátor Šebek navštívil Načeradec dne , diskutoval s občany a pak navštívil obecní úřad v Načeradci. Byl pozván na základě pozvání paní místostarostky obce Ing. Krejčové vzhledem k tomu, ţe někteří občané nabádali k nezaplacení 3000 Kč usnesení ZO ze dne č. 50/2011. Rada obce navrhuje částku vodného a stočného 50 Kč včetně DPH za m³ v době zkušebního provozu. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného ve výši 50 Kč včetně DPH za m³ v době zkušebního provozu kanalizace a ČOV Načeradec, tj. do Tato cena se bude fakturovat na základě stavu vodoměrů na odběr vody. V nemovitostech, kde není vodoměr, se bude fakturovat dle tzv. směrných čísel (dle zákona). Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţel se: 4 Usnesení č. 72/2011 bylo schváleno Vodovod Daměnice Starostka obce seznámila zastupitele a občany obce s problémem odpovědné osoby k vodovodu v Daměnicích. Pokud má obec nad 50 trvale hlášených obyvatel není jiţ tzv. malý vodovod. Proto obec Načeradec, vlastník vodovodu v místní části obce Daměnice musí mít odpovědnou osobu. Pro provoz malého vodovodu v Pravěticích je tzv. dozor p. Belada, pro provoz v Řísnici pan Ing. Karel Svoboda. To jsou malé vodovody, u kterých stačí být pouze osoba v obci bydlící a za vodovod odpovídající. V Daměnicích nemáme zatím ţádnou odpovědnou osobu. Jana Rozkošná starostka obce předala slovo p. St. Vítkovi zastupiteli obce. Ten oznámil, ţe odpovědnou osobu by mohl dělat p. Mišoň z Lukavce, který odpovídá za vodovod v Lukavci. O provozování vodovodu v Daměnicích bude dále jednat rada obce a pan Stanislav Vítek poskytne informaci starostce obce. Probíhala diskuse ohledně vodného v místních částech obce a v obci Načeradec mezi občany a zastupiteli obce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně vodovodu v Daměnicích Žádost o souhlas zastupitelstva obce Starostka obce seznámila zastupitele a občany obce s ţádostí p. Z.Š., bytem Praha 5, který ţádá o souhlas zastupitelstva obce Načeradec se změnou stavby před dokončením, a to stavby Informační centrum Podblanicka ve Zdiměřicích na pozemku p.č. 170 v k.ú. Zdiměřice. Jedná se o změnu uţívání z informačního centra na rodinný dům. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně změny uţívání. O této změně se bude rozhodovat na příštím jednání zastupitelstva obce Diskuse Zastupitelé obce a občané diskutovali k: - proč je zastupitel zvolen jako zástupce občanů - ceně vodného a stočného - proč není ke kanalizaci napojena firma Recta Načeradec a Agrodruţstvo Načeradec Na Podolí, kde mají provozovny - likvidace odpadů v místních částech obce - projektové dokumentace k přípojkám - dodatečné projektové dokumentace dodatečně přihlášení majitelé nemovitostí v obci - dopravní značení v obci při stavbě ČOV a kanalizace v Načeradci - situace občanů v Louňovské ulici během stavby ČOV a kanalizace v Načeradci - úpravě místních komunikací v obci Načeradec po stavbě kanalizace v Načeradci

8 16. Závěr Závěr - jednání zastupitelstva obce Načeradec bylo zakončeno v 21,00 hodin. Zapisovatel Martina Švecová Starosta Jana Rozkošná Místostarosta Ing. Blanka Krejčová Ověřovatel zápisu Ing. Petr Postřihač Ověřovatel zápisu Stanislav Vítek

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Josef Novák, Stanislav Kahuda Omluven: Vlasta Tišlerová, Josef

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0 OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více