OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN"

Transkript

1 OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno15 členů zastupitelstva, omluveni; příloha č. 1). Zapisovatel: Martina Švecová Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Postřihač, Stanislav Vítek 1. Zahájení, volba návrhové komise Starostka obce Jana Rozkošná (dále jen starostka obce ) zahájila jednání zastupitelstva obce v 18,00 hod a přivítala přítomné zastupitele a občany. Přítomno15 členů. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, jelikoţ je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Starostka obce určuje zapisovatelkou paní Martinu Švecovou. Dále navrhla ověřovatele zápisu pana Ing. Petra Postřihače a Stanislava Vítka. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Petra Postřihače a Stanislava Vítka. Výsledek hlasování: Ing. Petr Postřihač: Pro: 14 Proti:0 Zdrţeli se: 1 Stanislav Vítek: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 53/2011 bylo schváleno. Starostka obce navrhla do návrhové komise Josefa Janouše a. Ing. Karla Svobodu. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec určuje návrhovou komisi ve složení Josef Janouš a Ing. Karel Svoboda. Výsledek hlasování: Josef Janouš: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Ing. Karel Svoboda: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 54/2011 bylo schváleno. Starostka obce dále navrhla způsob hlasování - hlasování veřejné. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Usnesení č. 55/2011 bylo schváleno. Starostka obce oznámila, ţe dnešní jednání zastupitelstva obce se bude zvukově zaznamenávat jen pro účely doplnění zápisu z jednání ZO, příp. opravu zápisu z jednání ZO, ne za účelem zveřejňování. Starostka obce seznámila přítomné s programem dnešního jednání, který byl zastupitelům zaslán na pozvánkách a dále byl uveřejněn na úřední desce i na internetu. Navrhla doplnit program v bodě 7 Kupní smlouva na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec doplnit a plánovací smlouva. Ostatní body ponechány. Vysvětlila důvod doplnění programu.

2 PROGRAM: 1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Zpráva kontrolního a finančního výboru 3. Rozpočtové opatření č. 2/ Závěrečný účet Názvy ulic 6. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 7. Kupní smlouva na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec a plánovací smlouva 8. Směna pozemků v k.ú. Pravětice 9. Koupě části pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec 10. Koupě pozemku p.č.1429/17 KN v k.ú. Načeradec 11. Prodej části pozemku p.č.210/165 KN v k.ú. Načeradec 12. Prodej pozemku včetně rozestavěné stavby p.č. st. 46 KN a st. 41 KN v k.ú. Načeradec (obchodní dům Načeradec) 13. Prodej pozemku včetně stavby p.č. st. 20 KN v k.ú. Slavětín 14. Koupě části pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice 15. Různé, diskuse 16. Závěr Starostka obce vyzvala zastupitele a občany k doplnění programu. Ţádné připomínky ani návrhy na doplnění programu nebyly. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce upravený v bodě 7 Kupní smlouva na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec a plánovací smlouva. Ostatní body jednání ponechány. Usnesení č. 56/2011 bylo schváleno. Zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu ţádné námitky. 2. Zpráva kontrolního a finančního výboru Starostka obce předala slovo předsedovi kontrolního výboru RNDr. Ant. Smrţovi, který informoval zastupitele a občany, ţe všechna usnesení ze dne byla splněna. Poté starostka obce vyzvala předsedkyni finančního výboru paní Petru Bartoníčkovou, aby seznámila zastupitele obce s činností v roce Paní Bartoníčková sdělila, ţe dne byla provedena kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Načeradec. Byly zkontrolovány přijaté faktury a pokladní doklady od do Za finanční výbor se této kontroly zúčastnila p. Bartoníčková Petra (předsedkyně) a p. Pospíšilová (členka). Při vykonané kontrole nebyly shledány ţádné nesrovnalosti. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy kontrolního a finančního výboru. 3. Rozpočtové opatření č. 2/2011 Starostka obce předala slovo pí místostarostce Ing. Krejčové, která seznámila přítomné a občany s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2011. Rozpočtové opatření č. 2/2011 je přílohou č. 2 k dnešnímu jednání zastupitelstva obce. Podrobně vysvětlila poloţky, které je nutné navýšit. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se přítomným a občanům. RNDr. Smrţ Antonín dotaz k Mikroregionu Blaník. Vysvětlila místostarostka Ing. Krejčová. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011(příloha č. 2). Usnesení č. 57/2011 bylo schváleno. 4. Závěrečný účet 2010 Starostka obce předala slovo místostarostce Ing. Krejčové, která zastupitele obce a občany informovala o návrhu závěrečného účtu za rok Návrh byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, od do Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. S hospodařením obce za rok 2010 lze souhlasit bez výhrad. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se přítomným a občanům.

3 Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje Závěrečný účet obce Načeradec za rok 2010 bez výhrad. Usnesení č. 58/2011 bylo schváleno. 5. Názvy ulic Starostka obce předala slovo Ing. P. Postřihačovi, radnímu obce Načeradec, který seznámil občany a zastupitele s problémy a výhodami názvů ulic. Radou obce byla navrţena komise, která upraví jiţ stanovené názvy ulic (byly stanoveny komisí v předchozím volebním období). Příští jednání ZO rozhodne o názvech ulic po návrhu komise. Rada obce navrhuje komisi ve sloţení Josef Křemen, Ing. Ladislav Postřihač a Hana Stupková. Starostka obce vyzvala občany a přítomné, aby se vyjádřili před hlasováním. Probíhala diskuse s občany o významu pojmenování ulic. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje komisi pro stanovení názvů ulic v obci Načeradec ve složení Josef Křemen, Ing. Ladislav Postřihač a Hana Stupková. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrţeli se: 2 Usnesení č. 59/2011 bylo schváleno. 6. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín Starostka obce seznámila přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene, kterou zaslala obci firma Mašek Elektro s.r.o. Týnec nad Sázavou. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci Načeradec Zdiměřice NN, knn p.č. 174/3; číslo stavby: IP bude podepsána s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ z důvodu rozšíření distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. v obci Zdiměřice. Tato výstavba bude započata v roce 2011 na pozemcích ve vlastnictví obce Načeradec p.č. 396/4 a 370/5 v k.ú. Zdiměřice, kde bude zřízeno kabelové vedení NN. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se přítomným a občanům. Diskuse k rozšíření distribuční sítě NN a knn ve Zdiměřicích. Starostka obce podrobněji vysvětlila. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP /1, kterou uzavře obec Načeradec s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV Podmokly, IČ Usnesení č. 60/2011 bylo schváleno. 7. Kupní smlouva na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec a plánovací smlouva Starostka obce podala vyjádření ke kupní smlouvě na prodej stavebních parcel v k.ú. Načeradec. Tyto pozemkové parcely jsou prodávány za účelem stavby rodinného domu. Rada obce připravila novou kupní smlouvu. Tato kupní smlouva byla konzultována s JUDr. Šromovou a s Mgr. Burdou na Katastrálním úřadě v Benešově. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se přítomným a občanům. Probíhala diskuse se zastupiteli a s občany ohledně přidělování parcel. ZO a občané seznámeni s kritérii pro přidělování stavebních parcel. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemkových parcel pro stavbu nových rodinných domů v k.ú. Načeradec. Usnesení č. 61/2011 bylo schváleno. Starostka obce dále podala informace k plánovací smlouvě. Tuto smlouvu obec, jako vlastník veřejné infrastruktury sepíše s budoucími stavebníky, kteří ţádají o povolení stavby, s majiteli pozemkových parcel v zástavbě v k.ú. Načeradec. Smlouva urychlí stavební řízení. Do 150 m² se stavební řízení zkrátí. MěÚ Vlašim, odbor výstavby toto obci doporučilo. V plánovací smlouvě se

4 obec zavazuje, ţe veřejnou infrastrukturu vybuduje v části Vinohrad II, Načeradec nejpozději do Před hlasováním dala starostka obce moţnost se vyjádřit zastupitelům a občanům. Zastupitelsvo obce Načeradec schvaluje plánovací smlouvu. Tato plánovací smlouva bude uzavřena mezi Obcí Načeradec, vlastníkem veřejné infrastruktury a vlastníkem pozemkových parcel žadatelem o stavební povolení stavby pro výstavbu nových rodinných domů v obci Načeradec. Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 62/2011 bylo schváleno. 8. Směna pozemků v k.ú. Pravětice Starostka obce oznámila přítomným a občanům, ţe o směnu pozemků v k.ú. Pravětice poţádal v roce 2008 p. L.P. Poţádáno o geometrické zaměření, kde došlo k chybám. Tento bod bude projednán na příštím jednání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce Načeradec bere na vědomí, ţe bod 8 Směna pozemků v k.ú. Pravětice bude projednán na příštím jednání zastupitelstva obce 9. Koupě části pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec Starostka obce informovala zastupitele obce, z jakých důvodů ţádá obec koupit část pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec. Tento pozemek je ve vlastnictví H.V., trvale bytem Benešov. Pod tímto pozemkem vedou veřejné sítě kanalizace a vodovod. Rada obce projednala a rozhodla se pro koupi pozemku a navrhla dále jednat s paní V. Starostka obce jednala s paní V., která odprodá pozemek za těchto podmínek: komunikace na tomto pozemku musí být dostatečně široká uloţená kanalizace a vodovod musí být na pozemku, který prodávají moţnost napojení soukromého pozemku na kanalizaci a vodovod do 3 let zbudovat komunikaci Ohledně ceny se paní V. zatím nevyjádřila. Před hlasováním nechala moţnost vyjádřit přítomné a občany. Zastupitelstvo obce Načeradec ukládá starostce obce jednat o koupi části pozemku p.č. 66/23 KN v k.ú. Načeradec s vlastníkem pozemku s paní H.V., trvale bytem Benešov. Zastupitelstvo obce doporučuje koupit v šířce 4,5 m. Usnesení č. 63/2011 bylo schváleno. 10. Koupě pozemku p.č. 1429/17 KN v k.ú. Načeradec Starostka obce předala slovo místostarostce Ing. Krejčové, která informovala zastupitele o situaci ohledně zavodněné části pozemku p.č. 1429/17 KN v k.ú. Načeradec rybník Kačín v Načeradci. Podala informace k jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Benešov ohledně nájmu nebo koupě. Proběhlo několik jednání ohledně vyřešení situace k pozemku p.č. 1429/17 v k.ú. Načeradec. Nájem je moţné ţádat o 3 roky zpět dle zákona. Starostka obce jednala s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně zrušení nájemného z části pozemku p.č. 1429/17 KN v k.ú. Načeradec rozlivu. Podrobně vysvětlila, jak postupovat při dalším řešení. Informace o ceně v místě obvyklé. K ceně nájemného a prodeje pozemku se úřad nevyjádřil. Před hlasování nechala moţnost vyjádřit přítomné a občany. Diskuse probíhala k opravám výpustě na rybníku Kačín provedená v roce Diskuse k dalšímu postupu ohledně koupě nebo nájmu pozemku p.č. 1429/17 v k.ú. Načeradec. Zastupitelstvo obce Načeradec ukládá starostce obce jednat s Úřadem pro zastupování státu věcech majetkových ohledně nájmu a příp. koupi zavodněné části pozemku p.č. 1429/17 KN v k.ú. Načeradec. Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrţel se: 1 Usnesení č. 64/2011 bylo schváleno.

5 11. Prodej části pozemku p.č. 210/165 KN v k.ú. Načeradec Starostka obce informovala zastupitele obce o ţádosti paní J.V., bytem Benešov o odkoupení stavební parcely. Obec má ve vlastnictví pozemek p.č. 210/165 KN o výměře 769 m². Rada obce navrhuje odprodat paní J.V. 201 m² za částku 100 Kč/m². Záměr prodeje části pozemku p.č. 210/165 KN v k.ú. Načeradec vyvěšen a sejmut dne Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část p.č. 210/165 KN v k.ú. Načeradec. Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 1 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 65/2011 bylo schváleno. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se k prodeji pozemku paní J.V., bytem Benešov o výměře 201 m² a za částku 100 Kč za m². Zastupitelstvo obce schvaluje prodat část pozemku o výměře 201 m² p.č. 210/165 KN v k.ú. Načeradec ve vlastnictví obce Načeradec paní J.V., bytem Benešov za částku 100 Kč za m². Geometrické zaměření zajistí kupující paní J.V., bytem Benešov. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí J.V., bytem Benešov. Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 1 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 66/2011 bylo schváleno. 12. Prodej pozemku včetně rozestavěné stavby p.č. st.46 KN a st. 41 KN v k.ú. Načeradec (obchodní dům) Starostka obce seznámila přítomné a občany s ţádostí zájemce o koupi objektu na parcele č. 41 a 46, kterou obec obdrţela od Jiřího Adama, Vilová 193, Lukavec. Rada obce navrhuje neprodávat. Před hlasováním nechala moţnost vyjádřit přítomné a občany. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku včetně rozestavěné stavby p.č. st. 46 KN a st. 41 KN v k.ú. Načeradec ve vlastnictví obce Načeradec Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 4 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 67/2011 bylo schváleno. 13. Prodej pozemku včetně stavby p.č. st. 20 KN v k.ú. Slavětín Starostka obce předala slovo Ing. Svobodovi, radnímu obce, který seznámil zastupitele a občany s ţádostí od paní D.F. a pana M.F., bytem Jesenice. Tito chtějí odkoupit část p.č. 925/1 (ve vlastnictví obce Načeradec) okolo st. p.č. 7 KN (ve vlastnictví manţelů F.) v k.ú. Slavětín. Dále ţádají o odprodej pozemku p.č. st. 20 KN včetně nemovitosti a p.č. st. 64 KN včetně nemovitosti v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec. Jedná se o pozemky a budovy prodejna + váha ve vlastnictví obce Načeadec. Váha a prodejna jsou poslední obecní domy ve Slavětíně. Mezi domem p. Fresla a obecním domem se nachází vodovod. Rada obce navrhuje neprodávat. Obec zajistí opravu střechy a oken. Před hlasováním nechala moţnost vyjádřit přítomné a občany. Probíhala diskuse k opravám na obecním domku ve Slavětíně, o údrţbu obecních domků v místních částech obce. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodat pozemek p.č. st. 20 KN včetně nemovitosti a p.č. 64 KN včetně nemovitosti v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodat část p.č. 925/1 v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec okolo st.p.č. 7 KN. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 1 Zdrţel se: 1 Usnesení č. 68/2011 bylo schváleno. 14. Koupě části pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice Starostka obce vysvětlila přítomným zastupitelům a občanům na základě jaké skutečnosti obec poţaduje odkoupit část pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice, které je ve vlastnictví SJM A.P. a A.P., bytem Praha 4 Lhotka. Ve spodní části parcely 84 se nachází uzávěr vody - hydrant. Rada

6 obce projednala na základě ţádosti p. F.S., Daměnice. Jedná se cca o 50 m². Manţelé P. ţádají 60 Kč za m². Na platbě za geometrický plán se bude podílet F.S., bytem Daměnice. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit zastupitele a občany. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice o výměře cca 50 m². Smlouvu uzavřít s majiteli pozemku s p. A.P. a A.P., bytem Praha 4 Lhotka. Dle geometrického plánu odkoupit část pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice za částku 60 Kč/m². Obec Načeradec požádá o geometrický plán. Na úhradě geometrického plánu se bude podílet p. F.S., bytem Daměnice. Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 69/2011 bylo schváleno. 15. Různé, diskuse Smlouva s firmou VHS Syner Vysočina, a.s., se sídlem Jihlava Starostka obce informovala zastupitele a občany o opravách komunikací v obci Načeradec v souvislosti se stavbou Kanalizace a ČOV Načeradec. Dojde k navýšení finančních prostředků na úhradu těchto oprav. Rada obce navrhuje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 206/2010 s firmou SYNER VHS Vysočina, a.s., IČ se sídlem v Jihlavě, Na Hranici 14 stavba Kanalizace a ČOV Načeradec na částku Kč bez DPH. Jedná se o opravu komunikací po stavbě. Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit občany a zastupitele obce. Probíhala diskuse k probíhajícím opravám místních komunikací, státních komunikací a ke stavbě kanalizace v obci. Dále probíhala diskuse ke komunikaci od parkoviště (směr od Daměnic) k Načeradci (zatáčka u Blaţků, nemovitost p. Imricha Somoše) v době, kdy stále prší - záplavy. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 206/2010. Tato smlouva o dílo je sepsána s firmou SYNER VHS Vysočina a.s., IČ , se sídlem Na Hranici 14, Jihlava. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla Kanalizace a ČOV Načeradec. V dodatku bude uvedena oprava místních komunikací za částku Kč bez DPH. Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 70/2011 bylo schváleno Provoz ČOV a kanalizace ve zkušebním období Starostka obce předala zastupitelům a občanům obce informaci ke zkušebnímu provozu kanalizace a ČOV v Načeradci, který by měl být do roční zkušební provoz. Rada obce navrhuje schválit smlouvu s VHS Benešov o provozování kanalizace a ČOV Načeradec v ročním zkušebním provozu. Ing. Černý zástupce firmy VHS - vyjasnil zastupitelům problematiku zkušební provozu při setkání se zastupiteli na obci dne Po ročním zkušebním provozu bude vybrán provozovatel ČOV a kanalizace, s kterým bude sepsána nová smlouva Před hlasováním nechala starostka obce moţnost vyjádřit se zastupitele obce a občany obce. Diskuse probíhala k provozování čistírny odpadních vod, k provozování vodovodů. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o provozování Kanalizace a ČOV Načeradec ve zkušebním provozu, t.j. do s firmou Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. se sídlem Černoleská 1600, Benešov u Prahy, IČ Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 71/2011 bylo schváleno Stočné a vodné v Načeradci Starostka obce podala informaci k měření stočného. Kaţdý občan musí mít vodoměr, na základě kterého se změří vodné. Pokud však nebude, je stanoveno 46 m³ na osobu a na rok s trvalým pobytem. Rada obce navrhuje, ţe kaţdá nemovitost v obci Načeradec bude mít vodoměr. V době zkušebního provozu Kanalizace a ČOV Načeradec se vodné a stočné bude určovat podle stavu vodoměrů za cenu 50 Kč/m³ s DPH. Obec se bude podílet při zkušebním provozu cca 300 tis. Kč za rok dle předpokládaných nákladů.

7 Před hlasováním dala starostka obce moţnost vyjádřit se zastupitelům a občanům obce. Probíhala diskuse k částce 50 Kč za m³ za vodné + stočné. Dále probíhala diskuse ohledně vodovodních a kanalizačních přípojek. Probíhala diskuse k částce 3000 Kč manipulační poplatek jednorázový k připojení nemovitosti na kanalizaci. Diskutovalo se téţ o vodném v místních částech obce Daměnice, Pravětice a Řísnice, kde vlastní vodovod obec. Diskuse k návštěvě p. senátora Šebka v obci Načeradec. Pan senátor Šebek navštívil Načeradec dne , diskutoval s občany a pak navštívil obecní úřad v Načeradci. Byl pozván na základě pozvání paní místostarostky obce Ing. Krejčové vzhledem k tomu, ţe někteří občané nabádali k nezaplacení 3000 Kč usnesení ZO ze dne č. 50/2011. Rada obce navrhuje částku vodného a stočného 50 Kč včetně DPH za m³ v době zkušebního provozu. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného ve výši 50 Kč včetně DPH za m³ v době zkušebního provozu kanalizace a ČOV Načeradec, tj. do Tato cena se bude fakturovat na základě stavu vodoměrů na odběr vody. V nemovitostech, kde není vodoměr, se bude fakturovat dle tzv. směrných čísel (dle zákona). Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţel se: 4 Usnesení č. 72/2011 bylo schváleno Vodovod Daměnice Starostka obce seznámila zastupitele a občany obce s problémem odpovědné osoby k vodovodu v Daměnicích. Pokud má obec nad 50 trvale hlášených obyvatel není jiţ tzv. malý vodovod. Proto obec Načeradec, vlastník vodovodu v místní části obce Daměnice musí mít odpovědnou osobu. Pro provoz malého vodovodu v Pravěticích je tzv. dozor p. Belada, pro provoz v Řísnici pan Ing. Karel Svoboda. To jsou malé vodovody, u kterých stačí být pouze osoba v obci bydlící a za vodovod odpovídající. V Daměnicích nemáme zatím ţádnou odpovědnou osobu. Jana Rozkošná starostka obce předala slovo p. St. Vítkovi zastupiteli obce. Ten oznámil, ţe odpovědnou osobu by mohl dělat p. Mišoň z Lukavce, který odpovídá za vodovod v Lukavci. O provozování vodovodu v Daměnicích bude dále jednat rada obce a pan Stanislav Vítek poskytne informaci starostce obce. Probíhala diskuse ohledně vodného v místních částech obce a v obci Načeradec mezi občany a zastupiteli obce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně vodovodu v Daměnicích Žádost o souhlas zastupitelstva obce Starostka obce seznámila zastupitele a občany obce s ţádostí p. Z.Š., bytem Praha 5, který ţádá o souhlas zastupitelstva obce Načeradec se změnou stavby před dokončením, a to stavby Informační centrum Podblanicka ve Zdiměřicích na pozemku p.č. 170 v k.ú. Zdiměřice. Jedná se o změnu uţívání z informačního centra na rodinný dům. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně změny uţívání. O této změně se bude rozhodovat na příštím jednání zastupitelstva obce Diskuse Zastupitelé obce a občané diskutovali k: - proč je zastupitel zvolen jako zástupce občanů - ceně vodného a stočného - proč není ke kanalizaci napojena firma Recta Načeradec a Agrodruţstvo Načeradec Na Podolí, kde mají provozovny - likvidace odpadů v místních částech obce - projektové dokumentace k přípojkám - dodatečné projektové dokumentace dodatečně přihlášení majitelé nemovitostí v obci - dopravní značení v obci při stavbě ČOV a kanalizace v Načeradci - situace občanů v Louňovské ulici během stavby ČOV a kanalizace v Načeradci - úpravě místních komunikací v obci Načeradec po stavbě kanalizace v Načeradci

8 16. Závěr Závěr - jednání zastupitelstva obce Načeradec bylo zakončeno v 21,00 hodin. Zapisovatel Martina Švecová Starosta Jana Rozkošná Místostarosta Ing. Blanka Krejčová Ověřovatel zápisu Ing. Petr Postřihač Ověřovatel zápisu Stanislav Vítek

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva). Omluvena pí Jana Rozkošná

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.9. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.9. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.9. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva obce, omluveni:

Více

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí: ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 5. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva) Zapisovatel: Švecová Martina

Více

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno15 členů zastupitelstva). Zapisovatel: Martina Švecová

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluven:

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012.

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012. Zápis a usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 26. 9. 2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 8 zastupitelů, paní

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis číslo 14 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky ze dne 24.6.2009

Zápis číslo 14 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky ze dne 24.6.2009 Zápis číslo 14 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky ze dne 24.6.2009 Přítomni: Ing. Milada Muffová, Josef Jiruše, Luboš Kadidlo, Vladimír Andrlík, Petr Šváb, Petra Dvořáková, Miroslava Švandová,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Josef Novák, Stanislav Kahuda Omluven: Vlasta Tišlerová, Josef

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z XV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 19. října 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 19. října 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z XV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 19. října 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Hlasování: pro 9 čl., proti 0 čl. zdr. 0 čl.

Hlasování: pro 9 čl., proti 0 čl. zdr. 0 čl. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 7. 4. 2014 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. Ivana Lánská Ověřovatelé zápisu: p. Miloš Erlich,

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjádření souhlasu s hospodařením obce bez výhrad 2.

Více