Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH:"

Transkript

1 Bulletin MZV ČR č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci Měsíčník MZV ČR vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015 OBSAH: Úvodní slovo ředitelky Odboru mnohostranných ekonomických vztahů Projekty České rozvojové agentury podporují udržitelný ekologický růst Příklady úspěšných projektů TÉMA MĚSÍCE: Udržitelný ekologický růst, slušná pracovní místa a řádné podniky Rozvojová politika EU pro zajištění důstojných pracovních podmínek Naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Nejbližší akce k rozvojové spolupráci Milé čtenářky, milí čtenáři, práce je od nepaměti prostředkem k uspokojení základních lidských potřeb. Nejprve sloužila holému přežití; později, s rozvojem produktivních kapacit, specializace a obchodu, nabyla rovněž hlubšího smyslu. Proto se dnes stamiliony lidí v práci realizují, nacházejí v ní osobní a společenský rozvoj i svůj příspěvek vyššímu dobru. Tento luxus však zdaleka není dopřán všem. I přes mimořádný rozvoj, který nastal v důsledku technologických a znalostních revolucí, stále velká část světové populace žije v chudobě a sotva si vydělá na základní živobytí. Základní smysl práce tak zůstává aktuální. Úvahy o místě práce ve společnosti se objevují čím dál častěji. Mezinárodní společenství se jimi zaobírá v kontextu vyjednávání o globálních cílech udržitelného rozvoje po roce Česká republika na ně narazila při letošním výkonu funkce místopředsedy ministerské rady OECD; rozvoj progresivních metod průmyslové výroby a řešení nerovností ohrožujících zdravý ekonomický a sociální vývoj si dokonce vytkla jako své priority. Je zajímavé, jak velký prostor je v těchto úvahách věnován přezkumu dlouhodobého předpokladu, že uspokojování lidských potřeb je přímo závislé na neustálém růstu hrubého domácího produktu. Sílí názory, že mohou existovat i jiné způsoby měření blahobytu, kvality života a rozvoje. A že na nich něco bude, naznačují i environmentální analýzy, které se dostávají do popředí díky pozornosti věnované Konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, známé též jako COP-21, která se uskuteční v Paříži letos v prosinci. I naše planeta má totiž limity, do nichž hrubý domácí produkt může růst. Podle Mezinárodní organizace práce potřebuje svět vytvořit do roku 2030 na 600 milionů nových pracovních míst, zaměstnat mladé lidi a posílit účast žen v pracovním procesu. Zdroje růstu pracovních míst v rozvojových i rozvinutých zemích jsou běžně uváděny dva: zelená ekonomika v souvislosti s potřebou investovat do energeticky efektivní infrastruktury a výroby a pečovatelství v souvislosti se stárnutím obyvatelstva v části světa. Klíčem k důstojné práci pro všechny i v těch nejméně rozvinutých zemích je vzdělání a výcvik. Potřeba investovat do dovedností a kapacit relevantních pro novou znalostní ekonomiku a pro lepší napojení vzdělávacích systémů na požadavky praxe je vlastně universální. I proto je dobře, že je tato oblast stálicí české zahraniční rozvojové spolupráce. Kateřina Fialková ředitelka Odboru mnohostranných ekonomických vztahů

2 Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky Dne byla podepsána dohoda mezi Českou Priority rozvojovou zahraniční agenturou (ČRA) a nizozemskou rozvojovou organizací SNV o spolupráci na zemědělském projektu v Zambii. VÍTE, ŽE: V etiopském městě Daye využívá 25 tisíc obyvatel místo nekvalitní vody z vysychajícího pramenu a místní řeky pitnou vodu z nově vybudované vodovodní sítě. Domácí bioplynárny umožnily více než 10 tisícům obyvatel Kambodže využívat obnovitelné zdroje energie. Chov včel a drůbeže přispěl ke zvýšení diversifikace příjmů 225 zemědělců v afghánském okrese Zare. ČR pomohla zmodernizovat velín v největší ulánbátarské elektrárně č. 4, která pokrývá přibližně 70 % spotřeby elektřiny v Mongolsku a dvě třetiny tepelné energie pro hlavní město. ČR vybudovala první solární elektrárnu v provincii Túbás v severní části Západního břehu (Palestinská autonomní území) s výkonem 120 kw. Projekty České rozvojové agentury podporují udržitelný ekologický růst S cílem přispět k udržitelnému rozvoji životního prostředí se Česká rozvojová agentura v roce 2014 zaměřila především na zlepšení situace se zásobováním pitnou vodou a péči o vodní zdroje, a to téměř ve všech prioritních zemích (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Kosovo, Palestina a Srbsko). Projekty ČRA se rovněž věnovaly nakládání s odpadní vodou a jejímu čištění, zacházení s komunálním odpadem a dalším formám prevence znečišťování vodních zdrojů, včetně odstraňování starých ekologických zátěží. Důraz byl kladen také na nezbytné zaškolení a schopnost údržby a oprav, což posiluje dlouhodobou udržitelnost projektů. Projekty v sektoru voda a sanitace byly v roce 2014 financovány v objemu 109,5 mil. Kč. Zlepšení pracovních příležitostí v projektech Diakonie ČCE Práce dává lidem svobodu. Zbavuje je závislosti na pomoci druhých a vede je k soběstačnosti. Naplňuje touhu prospívat ostatním. Vědomí vlastních schopností posiluje sebeúctu. Proto jsou projekty Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie České církve evangelické zaměřeny na podporu a rozvoj pracovních možností. Na jihu Etiopie, v oblasti Chuko, se farmáři vzdělávají v nových technikách a pěstování více druhů zeleniny. Zavedli chov včel, který nezatěžuje krajinu. Ženské družstvo dostalo solární sušičku ovoce a vyrábí sušený ananas. V dalším projektu na severu Etiopie, ve městě Bahir Dar, dostanou mladí lidé a ženy samoživitelky podnikatelské školení, vstupní kapitál a podporu při založení vlastní živnosti. Díky projektu v Kambodži jsou místní farmáři školeni v pěstování, zpracování a skladování organické rýže a různých druhů zeleniny. Poradenství je připraveno také pro rodiny, které chovají ryby nebo hospodářská zvířata. Na severu Moldavska byly založeny tzv. farmářské polní školy. Školení pro chovatele skotu i pěstitele zeleniny se konají Ke zlepšení životního prostředí přispěly projekty zaměřené na využívání obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, jako jsou geotermální zdroje, bioplyn nebo kotle na biomasu, a to v Bosně a Hercegovině, Palestině, Kambodži a Srbsku. V Mongolsku pak byl realizován projekt na zvyšování energetické účinnosti cestou modernizace stávajících energetických systémů. ČRA vynaložila v roce 2014 na projekty v sektoru výroba a dodávky energie více než 50 mil. Kč. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ u vybraných zemědělců během celého pěstebního roku. Návštěva u českých farmářů povzbudila jedenáct moldavských zemědělců k modernizaci vlastních farem. V Gruzii nabízí organizace APNSC ve svém denním centru v Tbilisi možnost padesáti sedmi dospělým lidem s mentálním postižením rozvíjet své schopnosti a dovednosti prací v různě zaměřených dílnách. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 2

3 EVALUACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Evaluace dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce Evaluace dvoustranných projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce jsou nedílnou součástí dobré praxe vyspělých dárcovských zemí, mezi něž se Česká republika zařadila. Cílem nezávislých evaluací je vyhodnocení relevance rozvojových aktivit z hlediska potřeb partnerských zemí, hospodárnosti a účelnosti jejich realizace, dále posouzení konkrétních rozvojových dopadů a také udržitelnosti rozvojových přínosů i po ukončení hodnocených projektů. Tato evaluační kritéria stanovil Výbor pro rozvojovou pomoc Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD-DAC). Za provádění evaluací dvoustranných projektů a programů ZRS ČR je zodpovědný Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV. Vlastní evaluace vykonávají kvalifikovaní nezávislí hodnotitelé. Výsledky evaluací jsou široce diskutovány a sdíleny (viz rozvoj). Předmětem evaluací jsou zpravidla dokončené rozvojové projekty v partnerských zemích, vyhodnocují se však také rozvojové aktivity realizované na území ČR, například projekty zaměřené na globální rozvojové vzdělávání a osvětu nebo na podporu platforem neziskových i podnikatelských subjektů zapojených do rozvojové spolupráce. Mezinárodní rok evaluací 2015 O rostoucím významu rozvojových evaluací svědčí i fakt, že rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem evaluací, na základě iniciativy Mezinárodní organizace pro evaluační spolupráci (IOCE), Dětského fondu OSN (UNICEF) a dalších významných mezinárodních organizací. Podrobnosti o aktivitách k Mezinárodnímu roku evaluací jsou k dispozici na Plánované evaluace v roce 2015 V letošním roce budou provedeny dvě sektorové evaluace sektoru zemědělství v Gruzii a vody a sanitace v Moldavsku. Dále probíhá evaluace projektu z oblasti zdravotnictví realizovaného v minulosti v Srbsku. Vyhodnoceny budou rovněž dva projekty, které se uskutečnily na území ČR v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Kritéria evaluací: relevance rozvojových aktivit z hlediska potřeb partnerských zemí, hospodárnost rozvojových aktivit, účelnost rozvojových aktivit, rozvojové dopady realizovaných aktivit, udržitelnost rozvojových přínosů i po ukončení hodnocených projektů. Výbor rozvojové spolupráce OECD (DAC) sdružuje dárcovské země a na základě zkušeností svých členů vydává směrodatné dokumenty v oblasti rozvojové spolupráce. Evaluace jsou jednou z významných oblastí, kterou se DAC zabývá. Evaluace rozvojové spolupráce v roce 2014 V roce 2014 byly na základě výsledků střednědobého vyhodnocení Koncepce ZRS ČR poprvé realizovány čtyři evaluace jako sektorové. V sektoru voda a sanitace proběhlo vyhodnocení tří projektů v Bosně a Hercegovině a pěti projektů v Etiopii. V Moldavsku byl na základě čtyř projektů vyhodnocen sektor zemědělství a v Gruzii byl na základě evaluace pěti projektů poprvé vyhodnocen sektor podpory lidských práv a občanské společnosti. Hlavní zpráva každé sektorové evaluační zakázky se týkala sektorového hodnocení, samotné jednotlivé projekty byly vyhodnoceny v přílohách. S cílem zlepšit nastavení evaluačního systému proběhlo také vyhodnocení dvaceti evaluačních zpráv projektů ZRS ČR z let (tzv. metaevaluace) z hlediska jejich užitečnosti, proveditelnosti, korektnosti a přesnosti dle mezinárodních evaluačních standardů, shrnutých též ve standardech České evaluační společnosti. Metaevaluace zároveň poskytla analýzu celkového systému rozvojových evaluací ČR. Závěry a doporučení byly ihned uplatněny při zadávání evaluací pro rok Česká evaluační společnost (ČES) je sdružení hodnotitelů a zadavatelů evaluací politik, programů a projektů realizovaných v České republice i v zahraničí. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 3

4 Příklad úspěšné sektorové evaluace AKCE V OBLASTI EVALUACÍ: Dne 21. května se uskutečnilo první neformální setkání evaluátorů České evaluační společnosti s názvem "Evaluace, které měly opravdu dopad". Dne 9. června se konala konference České evaluační společnosti ve spolupráci s FSV UK s názvem Evaluace ve světle nových příležitostí. Konference byla současně provázána s akcemi Network of European Evaluation Societies (NESE), jemuž Česká evaluační společnost aktuálně předsedá. Ve dnech září 2015 proběhne v Praze školení pro evaluátory a manažery rozvojových projektů s názvem EPDET Mezinárodní evaluační asociace IDEAS organizuje v Bangkoku ve dnech října 2015 konferenci na téma Evaluace udržitelného rozvoje. Evaluace sektoru zemědělství v Moldavsku Konkrétním příkladem kvalitní evaluace a jejího využití je komplexní sektorové vyhodnocení v sektoru zemědělství, které proběhlo v roce 2014 v Moldavsku. Bylo provedeno na základě vyhodnocení čtyř dotačních projektů zaměřených na podporu malých a středních zemědělců a kvality zemědělské produkce. Vyhodnocení provedl evaluační tým firmy Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. Z hlediska relevance evaluátoři zjistili, že všechny rozvojové intervence jsou v souladu s potřebami sektoru zemědělství dle strategických materiálů i dle hodnocení cílových skupin, přičemž jako nejrelevantnější bylo vyhodnoceno vytváření kooperativů. Z hlediska efektivity (hospodárnosti) bylo jednoznačně doporučeno koncentrovat podporu na menší počet projektů s vyšším finančním objemem a vzhledem k omezeným prostředkům se zaměřit na podporu zemědělců v menších lokalitách. Při hodnocení efektivnosti (účelnosti) evaluátoři konstatovali, že v důsledku rozdělení prostředků mezi více příjemců došlo k omezení či vypuštění některých aktivit, a tedy i k zásahům do samotné intervenční logiky projektů. Jako nejúčelnější bylo hodnoceno přímé sdílení zkušeností českých odborníků a v daném kontextu i studijních cest do ČR. U ekologického zemědělství bylo jako nejúčelnější vyhodnoceno zaměření na relativně malý okruh příjemců, kterým je poskytnuta intenzivní asistence v delším časovém horizontu. Slabinou zemědělských projektů byla jejich udržitelnost po ukončení realizace, která byla limitována časovým a finančním faktorem. Udržitelnost projektů snížil také nedostatečný důraz na prodej a marketing zemědělských produktů. Jedním z hlavních doporučení evaluačního týmu bylo prodloužit časový rámec zemědělských projektů na 5 let, realizovat menší počet projektů s větším finančním objemem a systematickým přístupem, a věnovat větší pozornost umisťování zemědělské produkce na trh. Pozitivními dopady realizovaných projektů bylo posilování sdružování zemědělců do kooperativů, přičemž tento potenciál je bez další podpory investic omezený. V oblasti ekologického zemědělství je pro vznik pozitivních dopadů rozhodující existence distribučního kanálu k zákazníkům, ideálně budováním partnerství s distributory v EU. Právě do této oblasti se zaměřil navazující trilaterální projekt s americkou rozvojovou agenturou USAID. Mezi hodnocenými projekty evaluátoři shledali významné synergie, které však dosud nebyly dostatečně využity. Je nutno s nimi počítat již při formulaci projektů, motivovat k jejich využívání realizátory a podporovat synergie shora. Dále hodnotitelé vyzvedli potřebu koordinace dárců, která zatím probíhá na bázi neformálních bilaterálních kontaktů s aktivní podporou velvyslanectví ČR v Kišiněvě. Vedle kooperativů v menších a zaostalejších regionech se může ZRS ČR dále věnovat i koncentrované podpoře ekologických zemědělců a výrazné nepokryté potřeby jsou také v terciárním zemědělském vzdělávání. Zjištění a doporučení tohoto komplexního vyhodnocení přinesla užitečné a okamžitě využitelné poznatky pro zlepšení realizace projektů ZRS ČR v sektoru zemědělství v Moldavsku i dalších prioritních zemích. Ze strany České rozvojové agentury byla zužitkována při tvorbě příslušné sektorové strategie, MZV zase využilo doporučení týkající se koordinace dárců i poznatky ze zadávání a řízení této první sektorové evaluace. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 4

5 TÉMA MĚSÍCE: Udržitelný ekologický růst, slušná pracovní místa a řádné podniky Rozvojová politika EU pro zajištění důstojných pracovních podmínek Důstojné pracovní podmínky přispívají k rozvoji, řádné správě věcí veřejných a k výkonné ekonomice. Proto je klíčové posilovat podporu zaměstnanosti a důstojné práce, zvyšovat odborné vzdělání a školení, jakož i zlepšovat systémy sociální ochrany, zejména podpory sociálního začleňování. EU prosazuje důstojnou práci do svých regionálních a dvoustranných vztahů. Dokument Evropský konsensus o rozvoji z r stanovil důstojnou práci jako jednu z hlavních priorit pro rozvoj. Na něj navázala v r Zelená kniha: Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění. Uznání významu zaměstnanosti a přiměřené sociální ochrany pro zajištění udržitelného rozvoje podporuje Evropská unie i jako součást procesu při přípravě rámce post Tato témata byla součástí poselství komisařky pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenové během její nedávné účasti na zasedání Hospodářské a sociální rady OSN. Ve svém vystoupení komisařka zdůraznila, že priority Junckerovy komise podporují růst a zaměstnanost prostřednictvím investic i rozumně aplikované fiskální konsolidace a strukturální reformy. Nízké mzdy: platy jsou leckdy nižší než stanovené místní minimální mzdy a často nepokrývají ani základní životní potřeby. Extrémně dlouhá pracovní doba: dělníci pracují běžně 12, 15 i více hodin denně sedm dní v týdnu; přesčasy bývají povinné a bez zákonem stanovených příplatků. Chybějící pracovní smlouvy: pracovníci často pracují bez uzavření řádných pracovních smluv, na základě kterých by se mohli domáhat svých práv. Špatná bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti: často dochází k vážným zraněním, včetně smrtelných úrazů, způsobeným absencí řádných ochranných pomůcek či zanedbáním bezpečnostního školení zaměstnanců. Chybějící sociální zabezpečení, jako je sociální pojištění, mateřská dovolená, Mezinárodní organizace práce (ILO) Celosvětové prosazování základních sociálních práv a podmínek ekonomického a sociálního rozvoje prosazuje Mezinárodní organizace práce (ILO). Zpracovala agendu, která je založena na chápání práce jako zdroje osobní důstojnosti, rodinné stability, míru ve společnosti, demokracie, a hospodářského růstu, jenž rozšiřuje možnosti pro produktivní pracovní místa a rozvoj podnikání. Odráží tedy priority sociální, hospodářské a politické agendy zemí a celého mezinárodního systému. V poměrně krátké době tento koncept vedl k dosažení mezinárodního konsensu mezi vládami, zaměstnavateli, zaměstnanci a občanskou společností. Stal se tak jedním z klíčových prvků k dosažení spravedlivé globalizace, snižování chudoby a dosažení spravedlivého, inkluzívního a udržitelného rozvoje. Proč jsou pracovní podmínky v rozvojových zemích často špatné? podpora v nezaměstnanosti, starobní důchody a podobně. Špatné podmínky na pracovišti: pracovníkům je omezován počet návštěv toalety, nemají přístup k pitné vodě apod. Ponižující zacházení ze strany nadřízených včetně šikany: dochází k diskriminaci na pracovišti v podobě zastrašování a fyzických trestů, jsou svévolně udělovány pokuty za často banální přestupky. Nefunkční odbory: neexistují nebo nejsou nezávislé a není výjimkou, že jejich existenci zaměstnavatelé zakážou. Podvody při auditech a kontrolách: zaměstnavatelé falšují výkazy o práci svých zaměstnanců včetně dokumentů o počtu odpracovaných hodin, přesčasech a mzdách. Fakta a čísla o práci ve světě: Jen asi čtvrtina lidí v rozvojových zemích, kteří jsou v produktivním věku, má slušné zaměstnání a důstojné pracovní podmínky. Téměř 900 milionů pracovníků žije v domácnosti s příjmem pod hranicí chudoby. V současné době je na světě více než 200 milionů nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi (15-24 let) dosahuje celosvětově 13 %. Více než polovina pracovníků v rozvojových zemích (56 %) je na tzv. ohrožených pracovních místech (vulnerable jobs), kdy pracují jako samostatně výdělečně činné osoby nebo jako rodinní příslušníci bez nároku na mzdu. Více se o Evropském roku pro rozvoj 2015 dozvíte na a v sociálních médiích: EYD2015. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 5

6 Rozvojová spolupráce ve světě AKTUÁLNĚ Z BRUSELU a EU V týdnu od 30. května do 5. června 2015 proběhl v ČR i v zemích EU Evropský týden udržitelného rozvoje jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit. Celkem se zapojilo 29 zemí a uskutečnilo se 3690 akcí. Dne 18. června 2015 se v Bruselu uskutečnil sektorový seminář k Fondům vnější spolupráce EU, tentokrát zaměřený na zemědělství, rozvoj venkova a potravinové zabezpečení. Soutěž k EYD 2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou vyhlásilo v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku 6-14 let na téma Jak budou rozvojové země vypadat po roce 2030? a fotografickou soutěž pro amatérské fotografy starší 14 let na téma Proč je zahraniční rozvojová spolupráce tak důležitá?. Naplňování Rozvojových cílů tisíciletí - Cíl č. 7: Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí Podle výroční zprávy OSN k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí za rok 2014 se počet chráněných oblastí v mnoha světových regionech podstatně zvýšil. Podle posledních odhadů pokrývají tyto oblasti nejméně 15 % plochy Země. Zachovávají biologickou rozmanitost, jsou zde zásoby vody a dochází zde např. k opylování plodin. Globální spotřeba látek poškozujících ozonovou vrstvu se v letech 1986 až 2013 snížila o téměř 100 %. Průměrné emise na obyvatele dosahovaly značně vyšších čísel v rozvinutých zemích (v roce 2011 kolem 11 tun oxidu uhličitého na osobu a rok ku třem tunám v rozvojových zemích). Růst globálních emisí zůstává i nadále výzvou. V roce 2010 mělo přístup k pitné vodě 89 % světové populace, oproti 76 % v roce Cíl snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě byl proto naplněn již v roce 2010, pět let před plánovaným termínem. Východní, jižní a jihovýchodní Asie zaznamenaly největší nárůst podílu populace s přístupem ke zdroji pitné vody (o 24, 19 a 18 %). V subsaharské Africe, kde bylo počáteční pokrytí nízké, se podíl obyvatel s přístupem ke zdroji pitné vody zvýšil mezi lety 1990 až 2010 o 16 %, a to navzdory vysokému populačnímu růstu. Od roku 1990 získala více než čtvrtina světové populace přístup k lepším hygienickým zařízením. V letech 2000 až 2010 získalo více než 200 milionů obyvatel slumů přístup k pitné vodě, základním hygienickým podmínkám, trvalému bydlení a méně stísněným podmínkám. I přes tyto pokroky počet obyvatel slumů neustále roste, z části v důsledku rychlého tempa urbanizace. Je tedy zapotřebí většího úsilí ke zlepšení života chudých obyvatel napříč celým rozvojovým světem. Zdroj: MDG report Nejbližší akce k rozvojové spolupráci června - Letní škola rozvojové spolupráce pro středoškoláky (Vsetín) Další ročník Letní školy rozvojové spolupráce pro středoškoláky pořádá Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci v ekologickém středisku Hájenka u Vsetína. 30. června - Panelová debata o udržitelném rozvoji s nositelkou Nobelovy ceny Na panelové diskusi s odborníky z ČR vystoupí autorka konceptu udržitelný rozvoj, ekonomka Graciela Chichilnisky. Akce se koná v rámci Prague Summer School a Evropského roku pro rozvoj 2015 v City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha června - 8. července Politické fórum OSN o udržitelném rozvoji (New York) Každoroční fórum na vysoké úrovni proběhne letos na téma: "Posílení integrace, implementace a revize - HLPF po roce července - CROATIA FORUM (Dubrovník) Hlavním tématem pravidelné chorvatské konference o zahraniční politice bude letos Nová rozvojová politika na cestě k partnerství a společné vizi července - Mezinárodní konference o financování rozvoje (Addis Abeba) Výsledky konference, jíž se zúčastní političtí představitelé z rozvojových i rozvinutých zemí, budou významným příspěvkem k podpoře realizace rozvojové agendy po roce Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 6

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst David TOPINKA Ministerstvo životního prostředí Odbor ekologických škod Historie zahraniční rozvojové pomoci

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA)

Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA) Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA) Finanční podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích Černínský palác Praha,

Více

Česká rozvojová agentura. Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008

Česká rozvojová agentura. Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Č e s k á r e p u b l i k a Česká rozvojová agentura Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Činnost

Více

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Pavel Bobek ORS MZV ČR Rámec zahraniční rozvojové spolupráce ČR Legislativní rámec Strategický rámec Programy a plány Realizace Výsledky a

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR)

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Martin Náprstek Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc, 7.9. 2015 Cíle ZRS ČR pomoc při odstraňování chudoby v méně vyspělých

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 V. Region / země Tematické priority ZRS Sektor dle terminologie OECD 2017 (v tis. Kč)

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a role České rozvojové agentury

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a role České rozvojové agentury Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a role České rozvojové agentury Mgr. Hana Geroldová Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc 3. září 2012 Česká rozvojová agentura působí

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava,

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava, Strategická příprava regionu Setkání s regionálními partnery Ostrava, 22. 11. 2011 Obsah Stávající priority kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 a Regionální inovační strategie

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Zuzana Hlavičková MZV ČR Obecná definice zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Zahraniční rozvojová spolupráce pomoc rozvojovým zemím (definovaným

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE AIDWATCH2015 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Pohled FoRS Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci - obecně společně řízená

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni

Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Hustota zalidnění ve venkovských obcích (2008) Procentuální index změny hustoty zalidnění ve venkovských obcích

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 MAS Naděje o.p.s. Martin Fraško 12.05.2014, MOST Evropské strukturální a investiční fondy 2007-2013 V plánovacím období 2007 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více