Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH:"

Transkript

1 Bulletin MZV ČR č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci Měsíčník MZV ČR vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015 OBSAH: Úvodní slovo ředitelky Odboru mnohostranných ekonomických vztahů Projekty České rozvojové agentury podporují udržitelný ekologický růst Příklady úspěšných projektů TÉMA MĚSÍCE: Udržitelný ekologický růst, slušná pracovní místa a řádné podniky Rozvojová politika EU pro zajištění důstojných pracovních podmínek Naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Nejbližší akce k rozvojové spolupráci Milé čtenářky, milí čtenáři, práce je od nepaměti prostředkem k uspokojení základních lidských potřeb. Nejprve sloužila holému přežití; později, s rozvojem produktivních kapacit, specializace a obchodu, nabyla rovněž hlubšího smyslu. Proto se dnes stamiliony lidí v práci realizují, nacházejí v ní osobní a společenský rozvoj i svůj příspěvek vyššímu dobru. Tento luxus však zdaleka není dopřán všem. I přes mimořádný rozvoj, který nastal v důsledku technologických a znalostních revolucí, stále velká část světové populace žije v chudobě a sotva si vydělá na základní živobytí. Základní smysl práce tak zůstává aktuální. Úvahy o místě práce ve společnosti se objevují čím dál častěji. Mezinárodní společenství se jimi zaobírá v kontextu vyjednávání o globálních cílech udržitelného rozvoje po roce Česká republika na ně narazila při letošním výkonu funkce místopředsedy ministerské rady OECD; rozvoj progresivních metod průmyslové výroby a řešení nerovností ohrožujících zdravý ekonomický a sociální vývoj si dokonce vytkla jako své priority. Je zajímavé, jak velký prostor je v těchto úvahách věnován přezkumu dlouhodobého předpokladu, že uspokojování lidských potřeb je přímo závislé na neustálém růstu hrubého domácího produktu. Sílí názory, že mohou existovat i jiné způsoby měření blahobytu, kvality života a rozvoje. A že na nich něco bude, naznačují i environmentální analýzy, které se dostávají do popředí díky pozornosti věnované Konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, známé též jako COP-21, která se uskuteční v Paříži letos v prosinci. I naše planeta má totiž limity, do nichž hrubý domácí produkt může růst. Podle Mezinárodní organizace práce potřebuje svět vytvořit do roku 2030 na 600 milionů nových pracovních míst, zaměstnat mladé lidi a posílit účast žen v pracovním procesu. Zdroje růstu pracovních míst v rozvojových i rozvinutých zemích jsou běžně uváděny dva: zelená ekonomika v souvislosti s potřebou investovat do energeticky efektivní infrastruktury a výroby a pečovatelství v souvislosti se stárnutím obyvatelstva v části světa. Klíčem k důstojné práci pro všechny i v těch nejméně rozvinutých zemích je vzdělání a výcvik. Potřeba investovat do dovedností a kapacit relevantních pro novou znalostní ekonomiku a pro lepší napojení vzdělávacích systémů na požadavky praxe je vlastně universální. I proto je dobře, že je tato oblast stálicí české zahraniční rozvojové spolupráce. Kateřina Fialková ředitelka Odboru mnohostranných ekonomických vztahů

2 Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky Dne byla podepsána dohoda mezi Českou Priority rozvojovou zahraniční agenturou (ČRA) a nizozemskou rozvojovou organizací SNV o spolupráci na zemědělském projektu v Zambii. VÍTE, ŽE: V etiopském městě Daye využívá 25 tisíc obyvatel místo nekvalitní vody z vysychajícího pramenu a místní řeky pitnou vodu z nově vybudované vodovodní sítě. Domácí bioplynárny umožnily více než 10 tisícům obyvatel Kambodže využívat obnovitelné zdroje energie. Chov včel a drůbeže přispěl ke zvýšení diversifikace příjmů 225 zemědělců v afghánském okrese Zare. ČR pomohla zmodernizovat velín v největší ulánbátarské elektrárně č. 4, která pokrývá přibližně 70 % spotřeby elektřiny v Mongolsku a dvě třetiny tepelné energie pro hlavní město. ČR vybudovala první solární elektrárnu v provincii Túbás v severní části Západního břehu (Palestinská autonomní území) s výkonem 120 kw. Projekty České rozvojové agentury podporují udržitelný ekologický růst S cílem přispět k udržitelnému rozvoji životního prostředí se Česká rozvojová agentura v roce 2014 zaměřila především na zlepšení situace se zásobováním pitnou vodou a péči o vodní zdroje, a to téměř ve všech prioritních zemích (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Kosovo, Palestina a Srbsko). Projekty ČRA se rovněž věnovaly nakládání s odpadní vodou a jejímu čištění, zacházení s komunálním odpadem a dalším formám prevence znečišťování vodních zdrojů, včetně odstraňování starých ekologických zátěží. Důraz byl kladen také na nezbytné zaškolení a schopnost údržby a oprav, což posiluje dlouhodobou udržitelnost projektů. Projekty v sektoru voda a sanitace byly v roce 2014 financovány v objemu 109,5 mil. Kč. Zlepšení pracovních příležitostí v projektech Diakonie ČCE Práce dává lidem svobodu. Zbavuje je závislosti na pomoci druhých a vede je k soběstačnosti. Naplňuje touhu prospívat ostatním. Vědomí vlastních schopností posiluje sebeúctu. Proto jsou projekty Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie České církve evangelické zaměřeny na podporu a rozvoj pracovních možností. Na jihu Etiopie, v oblasti Chuko, se farmáři vzdělávají v nových technikách a pěstování více druhů zeleniny. Zavedli chov včel, který nezatěžuje krajinu. Ženské družstvo dostalo solární sušičku ovoce a vyrábí sušený ananas. V dalším projektu na severu Etiopie, ve městě Bahir Dar, dostanou mladí lidé a ženy samoživitelky podnikatelské školení, vstupní kapitál a podporu při založení vlastní živnosti. Díky projektu v Kambodži jsou místní farmáři školeni v pěstování, zpracování a skladování organické rýže a různých druhů zeleniny. Poradenství je připraveno také pro rodiny, které chovají ryby nebo hospodářská zvířata. Na severu Moldavska byly založeny tzv. farmářské polní školy. Školení pro chovatele skotu i pěstitele zeleniny se konají Ke zlepšení životního prostředí přispěly projekty zaměřené na využívání obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, jako jsou geotermální zdroje, bioplyn nebo kotle na biomasu, a to v Bosně a Hercegovině, Palestině, Kambodži a Srbsku. V Mongolsku pak byl realizován projekt na zvyšování energetické účinnosti cestou modernizace stávajících energetických systémů. ČRA vynaložila v roce 2014 na projekty v sektoru výroba a dodávky energie více než 50 mil. Kč. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ u vybraných zemědělců během celého pěstebního roku. Návštěva u českých farmářů povzbudila jedenáct moldavských zemědělců k modernizaci vlastních farem. V Gruzii nabízí organizace APNSC ve svém denním centru v Tbilisi možnost padesáti sedmi dospělým lidem s mentálním postižením rozvíjet své schopnosti a dovednosti prací v různě zaměřených dílnách. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 2

3 EVALUACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Evaluace dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce Evaluace dvoustranných projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce jsou nedílnou součástí dobré praxe vyspělých dárcovských zemí, mezi něž se Česká republika zařadila. Cílem nezávislých evaluací je vyhodnocení relevance rozvojových aktivit z hlediska potřeb partnerských zemí, hospodárnosti a účelnosti jejich realizace, dále posouzení konkrétních rozvojových dopadů a také udržitelnosti rozvojových přínosů i po ukončení hodnocených projektů. Tato evaluační kritéria stanovil Výbor pro rozvojovou pomoc Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD-DAC). Za provádění evaluací dvoustranných projektů a programů ZRS ČR je zodpovědný Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV. Vlastní evaluace vykonávají kvalifikovaní nezávislí hodnotitelé. Výsledky evaluací jsou široce diskutovány a sdíleny (viz rozvoj). Předmětem evaluací jsou zpravidla dokončené rozvojové projekty v partnerských zemích, vyhodnocují se však také rozvojové aktivity realizované na území ČR, například projekty zaměřené na globální rozvojové vzdělávání a osvětu nebo na podporu platforem neziskových i podnikatelských subjektů zapojených do rozvojové spolupráce. Mezinárodní rok evaluací 2015 O rostoucím významu rozvojových evaluací svědčí i fakt, že rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem evaluací, na základě iniciativy Mezinárodní organizace pro evaluační spolupráci (IOCE), Dětského fondu OSN (UNICEF) a dalších významných mezinárodních organizací. Podrobnosti o aktivitách k Mezinárodnímu roku evaluací jsou k dispozici na Plánované evaluace v roce 2015 V letošním roce budou provedeny dvě sektorové evaluace sektoru zemědělství v Gruzii a vody a sanitace v Moldavsku. Dále probíhá evaluace projektu z oblasti zdravotnictví realizovaného v minulosti v Srbsku. Vyhodnoceny budou rovněž dva projekty, které se uskutečnily na území ČR v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Kritéria evaluací: relevance rozvojových aktivit z hlediska potřeb partnerských zemí, hospodárnost rozvojových aktivit, účelnost rozvojových aktivit, rozvojové dopady realizovaných aktivit, udržitelnost rozvojových přínosů i po ukončení hodnocených projektů. Výbor rozvojové spolupráce OECD (DAC) sdružuje dárcovské země a na základě zkušeností svých členů vydává směrodatné dokumenty v oblasti rozvojové spolupráce. Evaluace jsou jednou z významných oblastí, kterou se DAC zabývá. Evaluace rozvojové spolupráce v roce 2014 V roce 2014 byly na základě výsledků střednědobého vyhodnocení Koncepce ZRS ČR poprvé realizovány čtyři evaluace jako sektorové. V sektoru voda a sanitace proběhlo vyhodnocení tří projektů v Bosně a Hercegovině a pěti projektů v Etiopii. V Moldavsku byl na základě čtyř projektů vyhodnocen sektor zemědělství a v Gruzii byl na základě evaluace pěti projektů poprvé vyhodnocen sektor podpory lidských práv a občanské společnosti. Hlavní zpráva každé sektorové evaluační zakázky se týkala sektorového hodnocení, samotné jednotlivé projekty byly vyhodnoceny v přílohách. S cílem zlepšit nastavení evaluačního systému proběhlo také vyhodnocení dvaceti evaluačních zpráv projektů ZRS ČR z let (tzv. metaevaluace) z hlediska jejich užitečnosti, proveditelnosti, korektnosti a přesnosti dle mezinárodních evaluačních standardů, shrnutých též ve standardech České evaluační společnosti. Metaevaluace zároveň poskytla analýzu celkového systému rozvojových evaluací ČR. Závěry a doporučení byly ihned uplatněny při zadávání evaluací pro rok Česká evaluační společnost (ČES) je sdružení hodnotitelů a zadavatelů evaluací politik, programů a projektů realizovaných v České republice i v zahraničí. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 3

4 Příklad úspěšné sektorové evaluace AKCE V OBLASTI EVALUACÍ: Dne 21. května se uskutečnilo první neformální setkání evaluátorů České evaluační společnosti s názvem "Evaluace, které měly opravdu dopad". Dne 9. června se konala konference České evaluační společnosti ve spolupráci s FSV UK s názvem Evaluace ve světle nových příležitostí. Konference byla současně provázána s akcemi Network of European Evaluation Societies (NESE), jemuž Česká evaluační společnost aktuálně předsedá. Ve dnech září 2015 proběhne v Praze školení pro evaluátory a manažery rozvojových projektů s názvem EPDET Mezinárodní evaluační asociace IDEAS organizuje v Bangkoku ve dnech října 2015 konferenci na téma Evaluace udržitelného rozvoje. Evaluace sektoru zemědělství v Moldavsku Konkrétním příkladem kvalitní evaluace a jejího využití je komplexní sektorové vyhodnocení v sektoru zemědělství, které proběhlo v roce 2014 v Moldavsku. Bylo provedeno na základě vyhodnocení čtyř dotačních projektů zaměřených na podporu malých a středních zemědělců a kvality zemědělské produkce. Vyhodnocení provedl evaluační tým firmy Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. Z hlediska relevance evaluátoři zjistili, že všechny rozvojové intervence jsou v souladu s potřebami sektoru zemědělství dle strategických materiálů i dle hodnocení cílových skupin, přičemž jako nejrelevantnější bylo vyhodnoceno vytváření kooperativů. Z hlediska efektivity (hospodárnosti) bylo jednoznačně doporučeno koncentrovat podporu na menší počet projektů s vyšším finančním objemem a vzhledem k omezeným prostředkům se zaměřit na podporu zemědělců v menších lokalitách. Při hodnocení efektivnosti (účelnosti) evaluátoři konstatovali, že v důsledku rozdělení prostředků mezi více příjemců došlo k omezení či vypuštění některých aktivit, a tedy i k zásahům do samotné intervenční logiky projektů. Jako nejúčelnější bylo hodnoceno přímé sdílení zkušeností českých odborníků a v daném kontextu i studijních cest do ČR. U ekologického zemědělství bylo jako nejúčelnější vyhodnoceno zaměření na relativně malý okruh příjemců, kterým je poskytnuta intenzivní asistence v delším časovém horizontu. Slabinou zemědělských projektů byla jejich udržitelnost po ukončení realizace, která byla limitována časovým a finančním faktorem. Udržitelnost projektů snížil také nedostatečný důraz na prodej a marketing zemědělských produktů. Jedním z hlavních doporučení evaluačního týmu bylo prodloužit časový rámec zemědělských projektů na 5 let, realizovat menší počet projektů s větším finančním objemem a systematickým přístupem, a věnovat větší pozornost umisťování zemědělské produkce na trh. Pozitivními dopady realizovaných projektů bylo posilování sdružování zemědělců do kooperativů, přičemž tento potenciál je bez další podpory investic omezený. V oblasti ekologického zemědělství je pro vznik pozitivních dopadů rozhodující existence distribučního kanálu k zákazníkům, ideálně budováním partnerství s distributory v EU. Právě do této oblasti se zaměřil navazující trilaterální projekt s americkou rozvojovou agenturou USAID. Mezi hodnocenými projekty evaluátoři shledali významné synergie, které však dosud nebyly dostatečně využity. Je nutno s nimi počítat již při formulaci projektů, motivovat k jejich využívání realizátory a podporovat synergie shora. Dále hodnotitelé vyzvedli potřebu koordinace dárců, která zatím probíhá na bázi neformálních bilaterálních kontaktů s aktivní podporou velvyslanectví ČR v Kišiněvě. Vedle kooperativů v menších a zaostalejších regionech se může ZRS ČR dále věnovat i koncentrované podpoře ekologických zemědělců a výrazné nepokryté potřeby jsou také v terciárním zemědělském vzdělávání. Zjištění a doporučení tohoto komplexního vyhodnocení přinesla užitečné a okamžitě využitelné poznatky pro zlepšení realizace projektů ZRS ČR v sektoru zemědělství v Moldavsku i dalších prioritních zemích. Ze strany České rozvojové agentury byla zužitkována při tvorbě příslušné sektorové strategie, MZV zase využilo doporučení týkající se koordinace dárců i poznatky ze zadávání a řízení této první sektorové evaluace. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 4

5 TÉMA MĚSÍCE: Udržitelný ekologický růst, slušná pracovní místa a řádné podniky Rozvojová politika EU pro zajištění důstojných pracovních podmínek Důstojné pracovní podmínky přispívají k rozvoji, řádné správě věcí veřejných a k výkonné ekonomice. Proto je klíčové posilovat podporu zaměstnanosti a důstojné práce, zvyšovat odborné vzdělání a školení, jakož i zlepšovat systémy sociální ochrany, zejména podpory sociálního začleňování. EU prosazuje důstojnou práci do svých regionálních a dvoustranných vztahů. Dokument Evropský konsensus o rozvoji z r stanovil důstojnou práci jako jednu z hlavních priorit pro rozvoj. Na něj navázala v r Zelená kniha: Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění. Uznání významu zaměstnanosti a přiměřené sociální ochrany pro zajištění udržitelného rozvoje podporuje Evropská unie i jako součást procesu při přípravě rámce post Tato témata byla součástí poselství komisařky pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenové během její nedávné účasti na zasedání Hospodářské a sociální rady OSN. Ve svém vystoupení komisařka zdůraznila, že priority Junckerovy komise podporují růst a zaměstnanost prostřednictvím investic i rozumně aplikované fiskální konsolidace a strukturální reformy. Nízké mzdy: platy jsou leckdy nižší než stanovené místní minimální mzdy a často nepokrývají ani základní životní potřeby. Extrémně dlouhá pracovní doba: dělníci pracují běžně 12, 15 i více hodin denně sedm dní v týdnu; přesčasy bývají povinné a bez zákonem stanovených příplatků. Chybějící pracovní smlouvy: pracovníci často pracují bez uzavření řádných pracovních smluv, na základě kterých by se mohli domáhat svých práv. Špatná bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti: často dochází k vážným zraněním, včetně smrtelných úrazů, způsobeným absencí řádných ochranných pomůcek či zanedbáním bezpečnostního školení zaměstnanců. Chybějící sociální zabezpečení, jako je sociální pojištění, mateřská dovolená, Mezinárodní organizace práce (ILO) Celosvětové prosazování základních sociálních práv a podmínek ekonomického a sociálního rozvoje prosazuje Mezinárodní organizace práce (ILO). Zpracovala agendu, která je založena na chápání práce jako zdroje osobní důstojnosti, rodinné stability, míru ve společnosti, demokracie, a hospodářského růstu, jenž rozšiřuje možnosti pro produktivní pracovní místa a rozvoj podnikání. Odráží tedy priority sociální, hospodářské a politické agendy zemí a celého mezinárodního systému. V poměrně krátké době tento koncept vedl k dosažení mezinárodního konsensu mezi vládami, zaměstnavateli, zaměstnanci a občanskou společností. Stal se tak jedním z klíčových prvků k dosažení spravedlivé globalizace, snižování chudoby a dosažení spravedlivého, inkluzívního a udržitelného rozvoje. Proč jsou pracovní podmínky v rozvojových zemích často špatné? podpora v nezaměstnanosti, starobní důchody a podobně. Špatné podmínky na pracovišti: pracovníkům je omezován počet návštěv toalety, nemají přístup k pitné vodě apod. Ponižující zacházení ze strany nadřízených včetně šikany: dochází k diskriminaci na pracovišti v podobě zastrašování a fyzických trestů, jsou svévolně udělovány pokuty za často banální přestupky. Nefunkční odbory: neexistují nebo nejsou nezávislé a není výjimkou, že jejich existenci zaměstnavatelé zakážou. Podvody při auditech a kontrolách: zaměstnavatelé falšují výkazy o práci svých zaměstnanců včetně dokumentů o počtu odpracovaných hodin, přesčasech a mzdách. Fakta a čísla o práci ve světě: Jen asi čtvrtina lidí v rozvojových zemích, kteří jsou v produktivním věku, má slušné zaměstnání a důstojné pracovní podmínky. Téměř 900 milionů pracovníků žije v domácnosti s příjmem pod hranicí chudoby. V současné době je na světě více než 200 milionů nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi (15-24 let) dosahuje celosvětově 13 %. Více než polovina pracovníků v rozvojových zemích (56 %) je na tzv. ohrožených pracovních místech (vulnerable jobs), kdy pracují jako samostatně výdělečně činné osoby nebo jako rodinní příslušníci bez nároku na mzdu. Více se o Evropském roku pro rozvoj 2015 dozvíte na a v sociálních médiích: EYD2015. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 5

6 Rozvojová spolupráce ve světě AKTUÁLNĚ Z BRUSELU a EU V týdnu od 30. května do 5. června 2015 proběhl v ČR i v zemích EU Evropský týden udržitelného rozvoje jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit. Celkem se zapojilo 29 zemí a uskutečnilo se 3690 akcí. Dne 18. června 2015 se v Bruselu uskutečnil sektorový seminář k Fondům vnější spolupráce EU, tentokrát zaměřený na zemědělství, rozvoj venkova a potravinové zabezpečení. Soutěž k EYD 2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou vyhlásilo v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku 6-14 let na téma Jak budou rozvojové země vypadat po roce 2030? a fotografickou soutěž pro amatérské fotografy starší 14 let na téma Proč je zahraniční rozvojová spolupráce tak důležitá?. Naplňování Rozvojových cílů tisíciletí - Cíl č. 7: Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí Podle výroční zprávy OSN k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí za rok 2014 se počet chráněných oblastí v mnoha světových regionech podstatně zvýšil. Podle posledních odhadů pokrývají tyto oblasti nejméně 15 % plochy Země. Zachovávají biologickou rozmanitost, jsou zde zásoby vody a dochází zde např. k opylování plodin. Globální spotřeba látek poškozujících ozonovou vrstvu se v letech 1986 až 2013 snížila o téměř 100 %. Průměrné emise na obyvatele dosahovaly značně vyšších čísel v rozvinutých zemích (v roce 2011 kolem 11 tun oxidu uhličitého na osobu a rok ku třem tunám v rozvojových zemích). Růst globálních emisí zůstává i nadále výzvou. V roce 2010 mělo přístup k pitné vodě 89 % světové populace, oproti 76 % v roce Cíl snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě byl proto naplněn již v roce 2010, pět let před plánovaným termínem. Východní, jižní a jihovýchodní Asie zaznamenaly největší nárůst podílu populace s přístupem ke zdroji pitné vody (o 24, 19 a 18 %). V subsaharské Africe, kde bylo počáteční pokrytí nízké, se podíl obyvatel s přístupem ke zdroji pitné vody zvýšil mezi lety 1990 až 2010 o 16 %, a to navzdory vysokému populačnímu růstu. Od roku 1990 získala více než čtvrtina světové populace přístup k lepším hygienickým zařízením. V letech 2000 až 2010 získalo více než 200 milionů obyvatel slumů přístup k pitné vodě, základním hygienickým podmínkám, trvalému bydlení a méně stísněným podmínkám. I přes tyto pokroky počet obyvatel slumů neustále roste, z části v důsledku rychlého tempa urbanizace. Je tedy zapotřebí většího úsilí ke zlepšení života chudých obyvatel napříč celým rozvojovým světem. Zdroj: MDG report Nejbližší akce k rozvojové spolupráci června - Letní škola rozvojové spolupráce pro středoškoláky (Vsetín) Další ročník Letní školy rozvojové spolupráce pro středoškoláky pořádá Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci v ekologickém středisku Hájenka u Vsetína. 30. června - Panelová debata o udržitelném rozvoji s nositelkou Nobelovy ceny Na panelové diskusi s odborníky z ČR vystoupí autorka konceptu udržitelný rozvoj, ekonomka Graciela Chichilnisky. Akce se koná v rámci Prague Summer School a Evropského roku pro rozvoj 2015 v City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha června - 8. července Politické fórum OSN o udržitelném rozvoji (New York) Každoroční fórum na vysoké úrovni proběhne letos na téma: "Posílení integrace, implementace a revize - HLPF po roce července - CROATIA FORUM (Dubrovník) Hlavním tématem pravidelné chorvatské konference o zahraniční politice bude letos Nová rozvojová politika na cestě k partnerství a společné vizi července - Mezinárodní konference o financování rozvoje (Addis Abeba) Výsledky konference, jíž se zúčastní političtí představitelé z rozvojových i rozvinutých zemí, budou významným příspěvkem k podpoře realizace rozvojové agendy po roce Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 6

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy?

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Michal Kaplan Česká rozvojová agentura Setkání s Diplomatickou akademií MZV Praha, 18. listopadu 2014 Obsah dnešní přednášky 1. Chudoba a nerovnost ve

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Program rozvojově-ekonomického partnerství V roce 2013 byl v gesci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstva zahraničních věcí ČR spuštěn pilotní Program

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 OBSAH 1. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU ZRS V ROCE 2015... 2 2. ALOKACE A PLÁNOVANÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ZRS V ROCE 2015... 3 3. HLAVNÍ CÍLE

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017

STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 O B S A H 1. Úvod 3 2. Kontext střednědobého vyhodnocení Koncepce 3 3. Zahraniční rozvojová spolupráce

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2013

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2013 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2013 Obsah: 1. Hlavní principy zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2 2. Legislativní, koncepční

Více

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC Klíčová slova: Bc. Pavla Brodská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Program Studie proveditelnosti

Program Studie proveditelnosti Program Studie proveditelnosti Česká Rozvojová Agentura OBSAH Úvod... 3 1. Základní pojmy... 5 1.1 Ekonomicko rozvojový rozměr připraveného projektu... 5 1.2 Popis výstupu programu Studie proveditelnosti...

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži (efektivita prostředků vynaložených na Globální rozvojovou pomoc v ČR)

Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži (efektivita prostředků vynaložených na Globální rozvojovou pomoc v ČR) Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži (efektivita prostředků vynaložených na Globální rozvojovou pomoc v ČR) Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. et al. KRR VŠRR Rok 2015 Evropský

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více