Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH:"

Transkript

1 Bulletin MZV ČR č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci Měsíčník MZV ČR vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015 OBSAH: Úvodní slovo ředitelky Odboru mnohostranných ekonomických vztahů Projekty České rozvojové agentury podporují udržitelný ekologický růst Příklady úspěšných projektů TÉMA MĚSÍCE: Udržitelný ekologický růst, slušná pracovní místa a řádné podniky Rozvojová politika EU pro zajištění důstojných pracovních podmínek Naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Nejbližší akce k rozvojové spolupráci Milé čtenářky, milí čtenáři, práce je od nepaměti prostředkem k uspokojení základních lidských potřeb. Nejprve sloužila holému přežití; později, s rozvojem produktivních kapacit, specializace a obchodu, nabyla rovněž hlubšího smyslu. Proto se dnes stamiliony lidí v práci realizují, nacházejí v ní osobní a společenský rozvoj i svůj příspěvek vyššímu dobru. Tento luxus však zdaleka není dopřán všem. I přes mimořádný rozvoj, který nastal v důsledku technologických a znalostních revolucí, stále velká část světové populace žije v chudobě a sotva si vydělá na základní živobytí. Základní smysl práce tak zůstává aktuální. Úvahy o místě práce ve společnosti se objevují čím dál častěji. Mezinárodní společenství se jimi zaobírá v kontextu vyjednávání o globálních cílech udržitelného rozvoje po roce Česká republika na ně narazila při letošním výkonu funkce místopředsedy ministerské rady OECD; rozvoj progresivních metod průmyslové výroby a řešení nerovností ohrožujících zdravý ekonomický a sociální vývoj si dokonce vytkla jako své priority. Je zajímavé, jak velký prostor je v těchto úvahách věnován přezkumu dlouhodobého předpokladu, že uspokojování lidských potřeb je přímo závislé na neustálém růstu hrubého domácího produktu. Sílí názory, že mohou existovat i jiné způsoby měření blahobytu, kvality života a rozvoje. A že na nich něco bude, naznačují i environmentální analýzy, které se dostávají do popředí díky pozornosti věnované Konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, známé též jako COP-21, která se uskuteční v Paříži letos v prosinci. I naše planeta má totiž limity, do nichž hrubý domácí produkt může růst. Podle Mezinárodní organizace práce potřebuje svět vytvořit do roku 2030 na 600 milionů nových pracovních míst, zaměstnat mladé lidi a posílit účast žen v pracovním procesu. Zdroje růstu pracovních míst v rozvojových i rozvinutých zemích jsou běžně uváděny dva: zelená ekonomika v souvislosti s potřebou investovat do energeticky efektivní infrastruktury a výroby a pečovatelství v souvislosti se stárnutím obyvatelstva v části světa. Klíčem k důstojné práci pro všechny i v těch nejméně rozvinutých zemích je vzdělání a výcvik. Potřeba investovat do dovedností a kapacit relevantních pro novou znalostní ekonomiku a pro lepší napojení vzdělávacích systémů na požadavky praxe je vlastně universální. I proto je dobře, že je tato oblast stálicí české zahraniční rozvojové spolupráce. Kateřina Fialková ředitelka Odboru mnohostranných ekonomických vztahů

2 Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky Dne byla podepsána dohoda mezi Českou Priority rozvojovou zahraniční agenturou (ČRA) a nizozemskou rozvojovou organizací SNV o spolupráci na zemědělském projektu v Zambii. VÍTE, ŽE: V etiopském městě Daye využívá 25 tisíc obyvatel místo nekvalitní vody z vysychajícího pramenu a místní řeky pitnou vodu z nově vybudované vodovodní sítě. Domácí bioplynárny umožnily více než 10 tisícům obyvatel Kambodže využívat obnovitelné zdroje energie. Chov včel a drůbeže přispěl ke zvýšení diversifikace příjmů 225 zemědělců v afghánském okrese Zare. ČR pomohla zmodernizovat velín v největší ulánbátarské elektrárně č. 4, která pokrývá přibližně 70 % spotřeby elektřiny v Mongolsku a dvě třetiny tepelné energie pro hlavní město. ČR vybudovala první solární elektrárnu v provincii Túbás v severní části Západního břehu (Palestinská autonomní území) s výkonem 120 kw. Projekty České rozvojové agentury podporují udržitelný ekologický růst S cílem přispět k udržitelnému rozvoji životního prostředí se Česká rozvojová agentura v roce 2014 zaměřila především na zlepšení situace se zásobováním pitnou vodou a péči o vodní zdroje, a to téměř ve všech prioritních zemích (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Kosovo, Palestina a Srbsko). Projekty ČRA se rovněž věnovaly nakládání s odpadní vodou a jejímu čištění, zacházení s komunálním odpadem a dalším formám prevence znečišťování vodních zdrojů, včetně odstraňování starých ekologických zátěží. Důraz byl kladen také na nezbytné zaškolení a schopnost údržby a oprav, což posiluje dlouhodobou udržitelnost projektů. Projekty v sektoru voda a sanitace byly v roce 2014 financovány v objemu 109,5 mil. Kč. Zlepšení pracovních příležitostí v projektech Diakonie ČCE Práce dává lidem svobodu. Zbavuje je závislosti na pomoci druhých a vede je k soběstačnosti. Naplňuje touhu prospívat ostatním. Vědomí vlastních schopností posiluje sebeúctu. Proto jsou projekty Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie České církve evangelické zaměřeny na podporu a rozvoj pracovních možností. Na jihu Etiopie, v oblasti Chuko, se farmáři vzdělávají v nových technikách a pěstování více druhů zeleniny. Zavedli chov včel, který nezatěžuje krajinu. Ženské družstvo dostalo solární sušičku ovoce a vyrábí sušený ananas. V dalším projektu na severu Etiopie, ve městě Bahir Dar, dostanou mladí lidé a ženy samoživitelky podnikatelské školení, vstupní kapitál a podporu při založení vlastní živnosti. Díky projektu v Kambodži jsou místní farmáři školeni v pěstování, zpracování a skladování organické rýže a různých druhů zeleniny. Poradenství je připraveno také pro rodiny, které chovají ryby nebo hospodářská zvířata. Na severu Moldavska byly založeny tzv. farmářské polní školy. Školení pro chovatele skotu i pěstitele zeleniny se konají Ke zlepšení životního prostředí přispěly projekty zaměřené na využívání obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, jako jsou geotermální zdroje, bioplyn nebo kotle na biomasu, a to v Bosně a Hercegovině, Palestině, Kambodži a Srbsku. V Mongolsku pak byl realizován projekt na zvyšování energetické účinnosti cestou modernizace stávajících energetických systémů. ČRA vynaložila v roce 2014 na projekty v sektoru výroba a dodávky energie více než 50 mil. Kč. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ u vybraných zemědělců během celého pěstebního roku. Návštěva u českých farmářů povzbudila jedenáct moldavských zemědělců k modernizaci vlastních farem. V Gruzii nabízí organizace APNSC ve svém denním centru v Tbilisi možnost padesáti sedmi dospělým lidem s mentálním postižením rozvíjet své schopnosti a dovednosti prací v různě zaměřených dílnách. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 2

3 EVALUACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Evaluace dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce Evaluace dvoustranných projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce jsou nedílnou součástí dobré praxe vyspělých dárcovských zemí, mezi něž se Česká republika zařadila. Cílem nezávislých evaluací je vyhodnocení relevance rozvojových aktivit z hlediska potřeb partnerských zemí, hospodárnosti a účelnosti jejich realizace, dále posouzení konkrétních rozvojových dopadů a také udržitelnosti rozvojových přínosů i po ukončení hodnocených projektů. Tato evaluační kritéria stanovil Výbor pro rozvojovou pomoc Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD-DAC). Za provádění evaluací dvoustranných projektů a programů ZRS ČR je zodpovědný Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV. Vlastní evaluace vykonávají kvalifikovaní nezávislí hodnotitelé. Výsledky evaluací jsou široce diskutovány a sdíleny (viz rozvoj). Předmětem evaluací jsou zpravidla dokončené rozvojové projekty v partnerských zemích, vyhodnocují se však také rozvojové aktivity realizované na území ČR, například projekty zaměřené na globální rozvojové vzdělávání a osvětu nebo na podporu platforem neziskových i podnikatelských subjektů zapojených do rozvojové spolupráce. Mezinárodní rok evaluací 2015 O rostoucím významu rozvojových evaluací svědčí i fakt, že rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem evaluací, na základě iniciativy Mezinárodní organizace pro evaluační spolupráci (IOCE), Dětského fondu OSN (UNICEF) a dalších významných mezinárodních organizací. Podrobnosti o aktivitách k Mezinárodnímu roku evaluací jsou k dispozici na Plánované evaluace v roce 2015 V letošním roce budou provedeny dvě sektorové evaluace sektoru zemědělství v Gruzii a vody a sanitace v Moldavsku. Dále probíhá evaluace projektu z oblasti zdravotnictví realizovaného v minulosti v Srbsku. Vyhodnoceny budou rovněž dva projekty, které se uskutečnily na území ČR v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Kritéria evaluací: relevance rozvojových aktivit z hlediska potřeb partnerských zemí, hospodárnost rozvojových aktivit, účelnost rozvojových aktivit, rozvojové dopady realizovaných aktivit, udržitelnost rozvojových přínosů i po ukončení hodnocených projektů. Výbor rozvojové spolupráce OECD (DAC) sdružuje dárcovské země a na základě zkušeností svých členů vydává směrodatné dokumenty v oblasti rozvojové spolupráce. Evaluace jsou jednou z významných oblastí, kterou se DAC zabývá. Evaluace rozvojové spolupráce v roce 2014 V roce 2014 byly na základě výsledků střednědobého vyhodnocení Koncepce ZRS ČR poprvé realizovány čtyři evaluace jako sektorové. V sektoru voda a sanitace proběhlo vyhodnocení tří projektů v Bosně a Hercegovině a pěti projektů v Etiopii. V Moldavsku byl na základě čtyř projektů vyhodnocen sektor zemědělství a v Gruzii byl na základě evaluace pěti projektů poprvé vyhodnocen sektor podpory lidských práv a občanské společnosti. Hlavní zpráva každé sektorové evaluační zakázky se týkala sektorového hodnocení, samotné jednotlivé projekty byly vyhodnoceny v přílohách. S cílem zlepšit nastavení evaluačního systému proběhlo také vyhodnocení dvaceti evaluačních zpráv projektů ZRS ČR z let (tzv. metaevaluace) z hlediska jejich užitečnosti, proveditelnosti, korektnosti a přesnosti dle mezinárodních evaluačních standardů, shrnutých též ve standardech České evaluační společnosti. Metaevaluace zároveň poskytla analýzu celkového systému rozvojových evaluací ČR. Závěry a doporučení byly ihned uplatněny při zadávání evaluací pro rok Česká evaluační společnost (ČES) je sdružení hodnotitelů a zadavatelů evaluací politik, programů a projektů realizovaných v České republice i v zahraničí. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 3

4 Příklad úspěšné sektorové evaluace AKCE V OBLASTI EVALUACÍ: Dne 21. května se uskutečnilo první neformální setkání evaluátorů České evaluační společnosti s názvem "Evaluace, které měly opravdu dopad". Dne 9. června se konala konference České evaluační společnosti ve spolupráci s FSV UK s názvem Evaluace ve světle nových příležitostí. Konference byla současně provázána s akcemi Network of European Evaluation Societies (NESE), jemuž Česká evaluační společnost aktuálně předsedá. Ve dnech září 2015 proběhne v Praze školení pro evaluátory a manažery rozvojových projektů s názvem EPDET Mezinárodní evaluační asociace IDEAS organizuje v Bangkoku ve dnech října 2015 konferenci na téma Evaluace udržitelného rozvoje. Evaluace sektoru zemědělství v Moldavsku Konkrétním příkladem kvalitní evaluace a jejího využití je komplexní sektorové vyhodnocení v sektoru zemědělství, které proběhlo v roce 2014 v Moldavsku. Bylo provedeno na základě vyhodnocení čtyř dotačních projektů zaměřených na podporu malých a středních zemědělců a kvality zemědělské produkce. Vyhodnocení provedl evaluační tým firmy Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. Z hlediska relevance evaluátoři zjistili, že všechny rozvojové intervence jsou v souladu s potřebami sektoru zemědělství dle strategických materiálů i dle hodnocení cílových skupin, přičemž jako nejrelevantnější bylo vyhodnoceno vytváření kooperativů. Z hlediska efektivity (hospodárnosti) bylo jednoznačně doporučeno koncentrovat podporu na menší počet projektů s vyšším finančním objemem a vzhledem k omezeným prostředkům se zaměřit na podporu zemědělců v menších lokalitách. Při hodnocení efektivnosti (účelnosti) evaluátoři konstatovali, že v důsledku rozdělení prostředků mezi více příjemců došlo k omezení či vypuštění některých aktivit, a tedy i k zásahům do samotné intervenční logiky projektů. Jako nejúčelnější bylo hodnoceno přímé sdílení zkušeností českých odborníků a v daném kontextu i studijních cest do ČR. U ekologického zemědělství bylo jako nejúčelnější vyhodnoceno zaměření na relativně malý okruh příjemců, kterým je poskytnuta intenzivní asistence v delším časovém horizontu. Slabinou zemědělských projektů byla jejich udržitelnost po ukončení realizace, která byla limitována časovým a finančním faktorem. Udržitelnost projektů snížil také nedostatečný důraz na prodej a marketing zemědělských produktů. Jedním z hlavních doporučení evaluačního týmu bylo prodloužit časový rámec zemědělských projektů na 5 let, realizovat menší počet projektů s větším finančním objemem a systematickým přístupem, a věnovat větší pozornost umisťování zemědělské produkce na trh. Pozitivními dopady realizovaných projektů bylo posilování sdružování zemědělců do kooperativů, přičemž tento potenciál je bez další podpory investic omezený. V oblasti ekologického zemědělství je pro vznik pozitivních dopadů rozhodující existence distribučního kanálu k zákazníkům, ideálně budováním partnerství s distributory v EU. Právě do této oblasti se zaměřil navazující trilaterální projekt s americkou rozvojovou agenturou USAID. Mezi hodnocenými projekty evaluátoři shledali významné synergie, které však dosud nebyly dostatečně využity. Je nutno s nimi počítat již při formulaci projektů, motivovat k jejich využívání realizátory a podporovat synergie shora. Dále hodnotitelé vyzvedli potřebu koordinace dárců, která zatím probíhá na bázi neformálních bilaterálních kontaktů s aktivní podporou velvyslanectví ČR v Kišiněvě. Vedle kooperativů v menších a zaostalejších regionech se může ZRS ČR dále věnovat i koncentrované podpoře ekologických zemědělců a výrazné nepokryté potřeby jsou také v terciárním zemědělském vzdělávání. Zjištění a doporučení tohoto komplexního vyhodnocení přinesla užitečné a okamžitě využitelné poznatky pro zlepšení realizace projektů ZRS ČR v sektoru zemědělství v Moldavsku i dalších prioritních zemích. Ze strany České rozvojové agentury byla zužitkována při tvorbě příslušné sektorové strategie, MZV zase využilo doporučení týkající se koordinace dárců i poznatky ze zadávání a řízení této první sektorové evaluace. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 4

5 TÉMA MĚSÍCE: Udržitelný ekologický růst, slušná pracovní místa a řádné podniky Rozvojová politika EU pro zajištění důstojných pracovních podmínek Důstojné pracovní podmínky přispívají k rozvoji, řádné správě věcí veřejných a k výkonné ekonomice. Proto je klíčové posilovat podporu zaměstnanosti a důstojné práce, zvyšovat odborné vzdělání a školení, jakož i zlepšovat systémy sociální ochrany, zejména podpory sociálního začleňování. EU prosazuje důstojnou práci do svých regionálních a dvoustranných vztahů. Dokument Evropský konsensus o rozvoji z r stanovil důstojnou práci jako jednu z hlavních priorit pro rozvoj. Na něj navázala v r Zelená kniha: Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění. Uznání významu zaměstnanosti a přiměřené sociální ochrany pro zajištění udržitelného rozvoje podporuje Evropská unie i jako součást procesu při přípravě rámce post Tato témata byla součástí poselství komisařky pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenové během její nedávné účasti na zasedání Hospodářské a sociální rady OSN. Ve svém vystoupení komisařka zdůraznila, že priority Junckerovy komise podporují růst a zaměstnanost prostřednictvím investic i rozumně aplikované fiskální konsolidace a strukturální reformy. Nízké mzdy: platy jsou leckdy nižší než stanovené místní minimální mzdy a často nepokrývají ani základní životní potřeby. Extrémně dlouhá pracovní doba: dělníci pracují běžně 12, 15 i více hodin denně sedm dní v týdnu; přesčasy bývají povinné a bez zákonem stanovených příplatků. Chybějící pracovní smlouvy: pracovníci často pracují bez uzavření řádných pracovních smluv, na základě kterých by se mohli domáhat svých práv. Špatná bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti: často dochází k vážným zraněním, včetně smrtelných úrazů, způsobeným absencí řádných ochranných pomůcek či zanedbáním bezpečnostního školení zaměstnanců. Chybějící sociální zabezpečení, jako je sociální pojištění, mateřská dovolená, Mezinárodní organizace práce (ILO) Celosvětové prosazování základních sociálních práv a podmínek ekonomického a sociálního rozvoje prosazuje Mezinárodní organizace práce (ILO). Zpracovala agendu, která je založena na chápání práce jako zdroje osobní důstojnosti, rodinné stability, míru ve společnosti, demokracie, a hospodářského růstu, jenž rozšiřuje možnosti pro produktivní pracovní místa a rozvoj podnikání. Odráží tedy priority sociální, hospodářské a politické agendy zemí a celého mezinárodního systému. V poměrně krátké době tento koncept vedl k dosažení mezinárodního konsensu mezi vládami, zaměstnavateli, zaměstnanci a občanskou společností. Stal se tak jedním z klíčových prvků k dosažení spravedlivé globalizace, snižování chudoby a dosažení spravedlivého, inkluzívního a udržitelného rozvoje. Proč jsou pracovní podmínky v rozvojových zemích často špatné? podpora v nezaměstnanosti, starobní důchody a podobně. Špatné podmínky na pracovišti: pracovníkům je omezován počet návštěv toalety, nemají přístup k pitné vodě apod. Ponižující zacházení ze strany nadřízených včetně šikany: dochází k diskriminaci na pracovišti v podobě zastrašování a fyzických trestů, jsou svévolně udělovány pokuty za často banální přestupky. Nefunkční odbory: neexistují nebo nejsou nezávislé a není výjimkou, že jejich existenci zaměstnavatelé zakážou. Podvody při auditech a kontrolách: zaměstnavatelé falšují výkazy o práci svých zaměstnanců včetně dokumentů o počtu odpracovaných hodin, přesčasech a mzdách. Fakta a čísla o práci ve světě: Jen asi čtvrtina lidí v rozvojových zemích, kteří jsou v produktivním věku, má slušné zaměstnání a důstojné pracovní podmínky. Téměř 900 milionů pracovníků žije v domácnosti s příjmem pod hranicí chudoby. V současné době je na světě více než 200 milionů nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi (15-24 let) dosahuje celosvětově 13 %. Více než polovina pracovníků v rozvojových zemích (56 %) je na tzv. ohrožených pracovních místech (vulnerable jobs), kdy pracují jako samostatně výdělečně činné osoby nebo jako rodinní příslušníci bez nároku na mzdu. Více se o Evropském roku pro rozvoj 2015 dozvíte na a v sociálních médiích: EYD2015. Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 5

6 Rozvojová spolupráce ve světě AKTUÁLNĚ Z BRUSELU a EU V týdnu od 30. května do 5. června 2015 proběhl v ČR i v zemích EU Evropský týden udržitelného rozvoje jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit. Celkem se zapojilo 29 zemí a uskutečnilo se 3690 akcí. Dne 18. června 2015 se v Bruselu uskutečnil sektorový seminář k Fondům vnější spolupráce EU, tentokrát zaměřený na zemědělství, rozvoj venkova a potravinové zabezpečení. Soutěž k EYD 2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou vyhlásilo v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku 6-14 let na téma Jak budou rozvojové země vypadat po roce 2030? a fotografickou soutěž pro amatérské fotografy starší 14 let na téma Proč je zahraniční rozvojová spolupráce tak důležitá?. Naplňování Rozvojových cílů tisíciletí - Cíl č. 7: Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí Podle výroční zprávy OSN k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí za rok 2014 se počet chráněných oblastí v mnoha světových regionech podstatně zvýšil. Podle posledních odhadů pokrývají tyto oblasti nejméně 15 % plochy Země. Zachovávají biologickou rozmanitost, jsou zde zásoby vody a dochází zde např. k opylování plodin. Globální spotřeba látek poškozujících ozonovou vrstvu se v letech 1986 až 2013 snížila o téměř 100 %. Průměrné emise na obyvatele dosahovaly značně vyšších čísel v rozvinutých zemích (v roce 2011 kolem 11 tun oxidu uhličitého na osobu a rok ku třem tunám v rozvojových zemích). Růst globálních emisí zůstává i nadále výzvou. V roce 2010 mělo přístup k pitné vodě 89 % světové populace, oproti 76 % v roce Cíl snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě byl proto naplněn již v roce 2010, pět let před plánovaným termínem. Východní, jižní a jihovýchodní Asie zaznamenaly největší nárůst podílu populace s přístupem ke zdroji pitné vody (o 24, 19 a 18 %). V subsaharské Africe, kde bylo počáteční pokrytí nízké, se podíl obyvatel s přístupem ke zdroji pitné vody zvýšil mezi lety 1990 až 2010 o 16 %, a to navzdory vysokému populačnímu růstu. Od roku 1990 získala více než čtvrtina světové populace přístup k lepším hygienickým zařízením. V letech 2000 až 2010 získalo více než 200 milionů obyvatel slumů přístup k pitné vodě, základním hygienickým podmínkám, trvalému bydlení a méně stísněným podmínkám. I přes tyto pokroky počet obyvatel slumů neustále roste, z části v důsledku rychlého tempa urbanizace. Je tedy zapotřebí většího úsilí ke zlepšení života chudých obyvatel napříč celým rozvojovým světem. Zdroj: MDG report Nejbližší akce k rozvojové spolupráci června - Letní škola rozvojové spolupráce pro středoškoláky (Vsetín) Další ročník Letní školy rozvojové spolupráce pro středoškoláky pořádá Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci v ekologickém středisku Hájenka u Vsetína. 30. června - Panelová debata o udržitelném rozvoji s nositelkou Nobelovy ceny Na panelové diskusi s odborníky z ČR vystoupí autorka konceptu udržitelný rozvoj, ekonomka Graciela Chichilnisky. Akce se koná v rámci Prague Summer School a Evropského roku pro rozvoj 2015 v City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha června - 8. července Politické fórum OSN o udržitelném rozvoji (New York) Každoroční fórum na vysoké úrovni proběhne letos na téma: "Posílení integrace, implementace a revize - HLPF po roce července - CROATIA FORUM (Dubrovník) Hlavním tématem pravidelné chorvatské konference o zahraniční politice bude letos Nová rozvojová politika na cestě k partnerství a společné vizi července - Mezinárodní konference o financování rozvoje (Addis Abeba) Výsledky konference, jíž se zúčastní političtí představitelé z rozvojových i rozvinutých zemí, budou významným příspěvkem k podpoře realizace rozvojové agendy po roce Vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 6

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. O agentuře... 5 2. Projekty zahraniční rozvojové realizované v roce 2011... 6 2.1. Prioritní země s programem... 9 AFGHÁNISTÁN... 9 BOSNA A HERCEGOVINA... 9 ETIOPIE... 10

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ

ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V SEKTORU ZEMĚDĚLSTVÍ V

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA

ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. 1.2, doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková,

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více