HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen 2006

2 2

3 3

4 Jméno a příjmení autora: Petr Piskovský Název diplomové práce: Hypoteční úvěr Název v angličtině: Mortgage Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Rok obhajoby: 2006 Anotace Předmětem diplomové práce Hypoteční úvěr je rozbor charakteristických znaků hypotečních úvěrů. Dále se práce zabývá úrokovými sazbami a jejich fixací, způsoby splácení hypotečních úvěrů, jejich výhodami a nevýhodami a formami státní podpory. Samostatná kapitola je věnována hypotečním zástavním listům. Závěrečná část popisuje vývoj hypotečního úvěru v Evropě a v České republice s důrazem na podrobný rozbor českého trhu hypotečních úvěrů v posledních letech. Annotation The subject of the submitted thesis called Mortgage is analysis of the specifics of mortgages. The thesis further deals with interest rates, methods of repayment, advantages and disadvantages of mortgages and forms of state assistance. A separate chapter is dedicated to mortgage bonds. The closing part describes historical development of mortgages in Europe and Czech Republic with focus on development of the Czech mortgage market in recent years. Klíčová slova Hypoteční úvěr, úroky z úvěru, fixace úrokové sazby, bonita klienta, splácení úvěru, státní podpora, zajištění úvěru, hypoteční zástavní listy, stavební spoření Keywords Mortgage loan, loan interests, fixed interest rate, creditworthiness, mortgage loan repayment, state assistance, collateral, mortgage bonds, building saving 4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 9. června

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval panu Ing. Daliboru Pánkovi za odborné rady a připomínky, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce a slečně Michaele Želonkové. 6

7 Obsah Úvod Hypoteční úvěr jako bankovní obchod Pasivní bankovní obchody Neutrální bankovní obchody Aktivní bankovní obchody Úvěrové riziko Klasifikace bankovních úvěrů Hypoteční úvěr Členění hypotečních úvěrů Úroky z hypotečních úvěrů Fixace úrokové sazby Zjišťování bonity klienta Čerpání úvěru Splácení hypotečního úvěru Zajištění hypotečního úvěru - zástavní právo a další formy zajištění Zástavní právo Další nástroje zajištění Státní podpora Státní podpora hypotečního úvěrování formou příspěvků k úrokům Úroky z úvěru jako nezdanitelná částka Hypoteční zástavní listy Srovnání hypotečního úvěru a stavebního spoření výhody a nevýhody Vývoj českého hypotečního trhu v grafech a číslech Fincentrum Hypoindex Srovnání základních produktů nabízených na českém trhu hypotečních úvěrů v květnu Nabídka hypotečních produktů v Hypoteční bance, a. s. (květen 2006) Koupě nemovitosti Stavba nebo rekonstrukce nemovitosti Refinancování úvěru nebo půjčky Americká hypotéka Vznik a vývoj hypoték, hypotečních úvěrů a hypotečních zástavních listů Počátky hypotečních úvěrů Vývoj hypotečních úvěrů v Rakousku - Uhersku do roku Hypoteční úvěry v meziválečném Československu Vývoj hypotečního bankovnictví po 2. světové válce Právní úprava hypotečního úvěru u nás v letech Český trh hypotečních úvěrů po roce Závěr...68 Seznam tabulek, grafů a příloh...70 Seznam použité literatury

8 Úvod Pojem hypoteční úvěr je do značné míry spjat s otázkou bydlení, které je základní potřebou každého člověka. To platí především pro ekonomiky, které nebyly příliš dlouho deformovány totalitními režimy a kde byla zachována přirozená vývojová kontinuita bankovních produktů, nabízených v souladu s vývojem společnosti. V České republice došlo během 2. světové války a následné komunistické totality k faktickému zániku hypotečních úvěrů na pět desetiletí. Po roce 1989 se započala renesance hypotečního bankovnictví. Nově vznikající trh hypotečních produktů byl ovlivněn mnoha faktory. Jednak zde přetrvávala značná nedůvěra vůči novému a ve zdejších podmínkách neověřenému způsobu financování, dále výše úrokových sazeb činila zpočátku hypotéku pro většinu klientů nedostupnou a to i přes původně nemalou poskytovanou státní podporu. Nezanedbatelný vliv na vývoj hypotečních úvěrů měl i stále značně deformovaný trh s byty, kde celkové odstranění regulovaných nájmů na straně jedné a konsolidace tzv. tržních (a v některých lokalitách neúměrně vysokých) nájmů na straně druhé, je i dnes stále v nedohlednu. Právě u těchto vyšších nájmů může nastat situace, kdy hypoteční splátka je stejná nebo nižší, než měsíční úhrada za bydlení. V posledních letech se podmínky poskytování hypotečních úvěrů na bydlení sbližují se standardem Evropské unie. Současně příznivý ekonomický vývoj vede ke zvýšení disponibilních příjmů nezanedbatelné části obyvatelstva a tedy k jeho výraznější orientaci na tradiční bankovní produkty vyspělých ekonomik, ke kterým hypoteční úvěr nepochybně patří. V důsledku toho lze u nás právem hovořit o skutečném boomu hypotečních úvěrů. Tato práce se snaží analyzovat jak současné trendy v hypotečním bankovnictví, tak i historii hypotečních úvěrů u nás a v Evropě. V prvním oddíle je vymezeno místo hypotečního úvěru v soustavě bankovních obchodů. Další část práce se zabývá charakteristickými znaky hypotečních úvěrů. Popsána je mimo jiné problematika typologie hypotečních úvěrů, jejich splácení, čerpání, úrokových sazeb a zajištění zástavním právem a dalšími instrumenty. Podrobněji jsou zpracovány hypoteční zástavní listy a jejich význam pro hypoteční úvěrování. Stručně je zpracována i problematika stavebního spoření a následně je provedeno jeho srovnání s hypotečním úvěrem. 8

9 Třetí (praktickou) část tvoří soubor tabulek a grafů, podrobně zachycujících rozličné parametry českého trhu hypotečních úvěrů v posledních letech. Součástí je i přehled základních hypotečních produktů, nabízených v České republice v květnu Závěr práce je věnován vývoji institutu hypotečního úvěru na našem území od poloviny 18. století až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována zejména vývoji relevantní legislativy po roce

10 1 Hypoteční úvěr jako bankovní obchod Finanční vztahy bank a ostatních nebankovních subjektů se realizují na finančních trzích jako (bankovní) obchody s bankovními produkty. Bankovní obchody se člení na: přímé a nepřímé promptní a termínované podle odrazu v bilanci banky na aktivní, pasivní, neutrální (indiferentní) a obchody na vlastní účet (tvorba bankovního portfolia) Uvedené klasické rozlišení bankovních obchodů není ovšem zcela přesné, existují bankovní obchody, které se mohou objevit jak v aktivech tak v pasivech nebo zároveň v rozvaze i v podrozvaze (např. deriváty) a otázka, na které straně rozvahy se příslušný obchod objeví v účetnictví, není často pro banku rozhodující. Navíc se toto rozlišení používá v jiném významu v souvislosti s produkty elektronického bankovnictví. Proto se dnes častěji užívá členění bankovních obchodů (produktů) podle jejich funkcí. Tato práce bude s výše uvedenými výhradami a v souladu se zadáním, dělení na aktivní, pasivní a indiferentní obchody využívat. 1.1 Pasivní bankovní obchody Pasivní bankovní obchody se odrážejí v pasivech obchodních bank. Jedná se zejména o obchody, kterými banka získává cizí kapitál. Banka je v postavení dlužníka a vznikají jí závazky. 1.2 Neutrální bankovní obchody Neutrální bankovní obchody představují poměrně různorodou skupinu obchodů, které se neprojevují v rozvaze banky. Můžeme je rozdělit na: bankovní služby (např. zprostředkování platebního styku, realizace emise cenných papírů pro klienta, poskytování informací) budoucí pohledávky a závazky (např. poskytnuté záruky, které jsou vykazovány v podrozvaze, forfaiting) 10

11 1.3 Aktivní bankovní obchody Aktivní bankovní obchody se odrážejí v aktivech banky. Banka vystupuje v postavení věřitele. Vznikají jí pohledávky za dlužníky nebo různá vlastnická práva. Vytváří tak skupiny základních aktiv, která se člení podle klesající likvidity na: primární rezervy (aktiva) jsou nejlikvidnější částí aktiv banky. Jedná se zejména o pokladní hotovost, vklady u centrální banky a vklady u ostatních bank. Banka tvoří primární rezervy ze zákona 1 (povinné minimální rezervy) a další primární rezervy dle vlastního uvážení. V zájmu rentability je snahou bank držet primární rezervy v nejnižším možném objemu, neboť nepřinášejí žádné nebo jen minimální výnosy. sekundární rezervy (aktiva) posilují bankovní likviditu, pomáhají překonat negativní sezónní, cyklické a nečekané vlivy, nejsou určeny zákonem a jejich výše a struktura je vnitřní záležitostí každé banky. Jejich základní vlastností musí být možnost změny na hotovost v minimálním čase a s minimálními náklady. Patří sem krátkodobé likvidní cenné papíry - pokladniční poukázky, směnky a cenné papíry komerčních subjektů. úvěry a půjčky méně likvidní a rizikovější aktiva, která jsou však vysoce rentabilní a produkují podstatnou část bankovních výnosů. Rozlišujeme úvěry klientům a úvěry jiným bankám včetně centrální banky. investice po uspokojení poptávky po úvěru jsou další disponibilní peněžní zdroje banky uloženy do cenných papírů, které mají dlouhodobější charakter, než sekundární aktiva akcií, dluhopisů Banka nemá při nabývání aktiv zcela volnou ruku, musí dodržovat pravidla kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti stanovená centrální bankou 2. 1 Konkrétně v ČR každá banka (včetně stavebních spořitelen) a pobočka zahraniční banky, která má v ČR bankovní licenci nebo se rozhodne v ČR podnikat na základě tzv. "jednotné licence", je povinna držet na svém účtu u ČNB určitý předem stanovený objem likvidních prostředků, tzv. povinné minimální rezervy (PMR). Předepsaný objem PMR je stanoven na 2 % ze základny pro výpočet PMR. S platností od je touto základnou objem primárních závazků dané banky (tj. vklady klientů, úvěry přijaté od klientů, emitované neobchodovatelné cenné papíry v držení nebankovních subjektů, emitované ostatní dluhové cenné papíry v držení nebankovních subjektů), jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky. PMR jsou úročeny sazbou ČNB pro 2T repo operace. 2 ČNB v souladu s požadavky BASLE I stanovuje kapitálovou přiměřenost ve výši minimálně 8%. Způsob výpočtu je následující: kp = (tier1 + tier2 O + tier3 využitý) / (A + B) * 8% kp kapitálová přiměřenost tier1 splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku, splacené emisní ážio, zákonné rezervní fondy a ostatní rezervní fondy vytvořené ze zisku po zdanění 11

12 1.4 Úvěrové riziko Úvěrové produkty bank představují u univerzálních bank obvykle podstatnou část aktiv. Z toho je zřejmý význam podílu těchto produktů na výnosech banky. Na druhé straně úvěrové riziko (riziko, že dlužník nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy), které je s nimi neodmyslitelně spjato, je hlavním rizikem bankovního podnikání a jeho nezvládnutí bylo v minulých letech nejčastějším důvodem ukončení činnosti řady bank nejen v ČR. Proto se banky i legislativa v posledních letech aktivně zabývaly vytvořením efektivního systému řízení úvěrového rizika. Ten je na všech úrovních založen na stanovení limitů, které v podstatě určují míru rizika, jež je pro banku akceptovatelná. Existuje celá řada chyb (faktorů), které přispívají ke zvýšení úvěrového rizika: banka není technicky ani personálně připravena na poskytování určitého druhu úvěrů nebo na poskytování úvěrů určité skupině klientů příliš velká koncentrace úvěrů do určitého odvětví popř. určité skupině klientů poskytování úvěrů začínajícím podnikatelským subjektům poskytování úvěrů zadluženým podnikatelským subjektům špatně definované zásady úvěrování nedostatečný systém hodnocení a sledování jednotlivých úvěrů i úvěrového portfolia jako celku podcenění důležitosti pečlivého zpracování veškerých smluvních dokumentů a kontroly prostředků zajišťujících úvěr, poskytování nedostatečně zajištěných úvěrů ignorování významu finanční analýzy dlužníka (analýza rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash-flow dlužníka) využívání zastaralých poznatků a metod řízení úvěrového rizika 1.5 Klasifikace bankovních úvěrů Systematizace úvěrů je nepřehledná, existuje celá řada kritérií, podle kterých je možno úvěry dělit: tier2 rezervy na krytí obecných rizik až do výše 1,25% rizikově vážených aktiv bankovního portfolia, podřízený dluh A max. do výše 50% tier1 tier3 podřízený druh B O odčitatelné položky A, B kapitálové požadavky k úvěrovému a tržnímu riziku 12

13 podle příjemce úvěru na úvěry poskytované státu, veřejnoprávním subjektům, podnikatelům (komerční úvěry) a fyzickým osobám (spotřební úvěry) podle splatnosti na úvěry krátkodobé (doba splatnosti do jednoho roku), střednědobé (doba splatnosti do pěti let) a dlouhodobé (doba splatnosti nad pět let) podle zajištění na úvěry nezajištěné a zajištěné (zajištění může mít formu zástavního práva k movitým věcem, nemovitým věcem, pohledávce, cenným papírům, ručení, bankovní záruky nebo směnky). Z konkrétní formy zajištění může potom vyplývat i specifická forma úvěru. podle účelu použití na úvěry vázané (mohou být použity pouze na ve smlouvě vymezený účel) a volné podle měny, v níž jsou poskytnuty, na úvěry korunové a úvěry v cizí měně podle povahy úvěrování na úvěry jednorázové a opakované (revolvingové nebo kontokorentní) 13

14 2 Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je podle obecně platné definice půjčka zajištěná zástavním právem k nemovitosti. Patří k nejstarším typům úvěrů a je dnes prakticky všude na světě nejvýznamnější formou financování investic do bydlení. Od klasických úvěrů se liší především svým zajištěním zástavním právem, nižším úročením a dlouhodobostí. Z té vyplývá i potřeba získávání dlouhodobých úvěrových zdrojů, a to přednostně vydáváním zvláštních druhů dluhopisů hypotečních zástavních listů. Specifické rysy hypotečních úvěrů vedly i k vytvoření zvláštních technik jejich poskytování a splácení. Poměrně nízké úročení hypotečních úvěrů pramení mimo jiné z jejich relativně nízké rizikovosti. Nemovitosti jsou jednou z nejkvalitnějších záruk, které mohou jednotlivci bance poskytnout. Mají stabilní hodnotu, která může dokonce růst. Představují také obvykle nejcennější část majetku, což přispívá ke zvýšení odpovědnosti dlužníků a posiluje jejich snahu o splnění závazků vůči hypoteční bance. Pokud mluvíme o poskytování úvěrů, jde vždy o aktivní úvěrové obchody banky, které zvyšují pohledávky za dlužníky a projeví se tak u bank zvýšením aktiv. Hypoteční banky se zde vůči svým klientům nacházejí v pozici věřitele. 2.1 Členění hypotečních úvěrů Hypoteční úvěry lze členit podle celé řady různých kritérií. Dle účelu využití úvěru rozlišujeme: neúčelové hypoteční úvěry (tzv. americká hypotéka) účelové hypoteční úvěry Neúčelový hypoteční úvěr nemá pro klienta žádná omezení, na co peníze z úvěru použije. Účelové hypoteční úvěry může klient použít pouze na předem stanovené účely. Většinou se jedná o omezení využití úvěru pouze na investice do nemovitostí 14

15 Pro oba typy společný je způsob zajištění úvěru vkladem zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí tzv. hypotékou 3. Bance jako zástavnímu věřiteli je tímto instrumentem dáno právo uspokojit své pohledávky výtěžkem z prodeje zastavěné nemovitosti, a to v případě nesplnění závazků dlužníkem. Dle způsobu splácení členíme úvěry na: úvěry s anuitním splácením - klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky úvěry s progresivním splácením - klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují úvěry s degresivním splácením - klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje Podle toho, kdo o úvěr žádá (komu je poskytován) rozlišujeme hypoteční úvěry poskytnuté: fyzickým osobám právnickým osobám obcím a městům podnikatelům Dle kritéria doby splatnosti dělíme hypoteční úvěry na: krátkodobé (1-5 let) střednědobé (5-15let) dlouhodobé (nad 15 let) Propojení hypotečního úvěru s nemovitostmi umožňuje dlouhou dobu splatnosti. Doba splatnosti se proto obvykle pohybuje mezi 5 30 roky. Doba, na kterou je úvěr poskytnut, by neměla přesahovat dobu životnosti objektu, který je z úvěru pořizován. Žadatelé by měli být po celou dobu splácení hypotečního úvěru v produktivním věku. Pokud délka splácení 3 Hypotéka je z ryze právního hlediska zástavní právo k nemovitosti, a nejedná se tedy o nemovitost samotnou a už vůbec ne o hypoteční úvěr (nýbrž pouze o podmínku, jejíž splnění je nutné pro jeho vznik). Přesto je toto označení hypotečního úvěru v současnosti akceptováno jak širokou veřejností tak samotnými hypotečními bankami. S uvedenými výhradami je z důvodu snahy vyhnout se neustálému opakování slov pro hypoteční úvěr používáno označení hypotéka i na některých místech této práce. 15

16 zasahuje do důchodového věku, je obvykle třeba k úvěru přibrat dalšího (mladšího) spoludlužníka. Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr. Banky preferují dobu splatnosti v násobcích pěti let, ale akceptují i jiné doby splatnosti. Dále je možné hypoteční úvěry rozlišit např. podle výše částky, kterou může klient od banky získat. Je zřejmé, že maximem může být hodnota, resp. cena nemovitosti či nemovitostí, které slouží jako zástava. Základní pravidlo pro výši hypotečních úvěru zní: výše hypotečního úvěru je menší než cena obvyklá zastavené nemovitosti. Banky kromě toho stanovují maximální částku, kterou jsou ochotny poskytnout jako hypoteční úvěr. Relativně bezpečná výše krytí hypotečních úvěrů se pohybuje mezi 60 až 80% obvyklé tržní ceny zastavených nemovitostí Česká právní úprava limituje maximální výši úvěru ve vztahu k hodnotě nemovitosti nepřímo stanovením maximální přípustné výše pohledávek sloužících k řádnému krytí závazků z HZL ve výši 70% zástavní hodnoty zastavených nemovitostí zajišťujících tyto pohledávky. 2.2 Úroky z hypotečních úvěrů Úroková sazba z hypotečních úvěrů je primárně odvozena od ceny zdrojů, které banka používá k jejich financování HZL. Pro hypoteční banku, která při vydávání HZL stojí vůči klientům v pozici dlužníka,představují úroky z HZL náklad, který musí uhradit ze svých výnosů. A těmi jsou právě hlavně úroky z hypotečních úvěrů. Jednoduchý vzorec výpočet pro úroků z hypotečních úvěrů je: úroky z hypotečních úvěrů = úroky z HZL + bankovní marže Bankovní marže je relativně stabilní částí ceny (úroků) hypotečních úvěrů, naopak úroky z HZL mohou vykazovat značnou dynamiku formovanou aktuálním vývojem poptávky a nabídky na finančních trzích. Fixací úroků z daných emisí HZL na určité období si hypoteční banky vytvářejí relativně stabilní podmínky pro stanovení optimálních úroků z hypotečních úvěrů na stejné období. 16

17 Úroková sazba z hypotečních úvěrů může být stanovena jako pevná po celou dobu splatnosti nebo pohyblivá, v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Nejčastěji se používá kombinace obou výše uvedených způsobů (tzv. fixace) - pevná sazba vždy pro určitý počet let a možnost změny sazby bankou vždy na konci tohoto období. Pro dlužníka je nejvýhodnější úvěr se splatností mezi 10 a 20 lety. U krátkodobých hypoték sice úroky představují při nízkých úrokových sazbách pouze zlomek vypůjčené částky, zato jsou vyžadovány vysoké měsíční splátky, které jsou pro většinu klientů neúnosné. Hypoteční úvěry s dobou splatností mezi deseti až dvaceti lety se vyznačují podstatně nižší měsíční splátkou ve srovnání s pětiletými úvěry, přičemž celkově zaplacené úroky se stále ještě pohybují v přijatelných mezích. Pokud jde o hypoteční úvěr s dobou splatnosti nad 20 let, klesá výše měsíční splátky již jen pomalu, zato však zbytečně roste částka zaplacená na úrocích. 2.3 Fixace úrokové sazby Úroková sazba hypotéky zůstane v nezměněné výši pouze po sjednanou dobu fixace. Poté banka stanoví sazbu novou. Klient tedy vždy stojí před rozhodnutím, zvolit si takovou délku doby fixace, která bude nejlépe vyhovovat jeho konkrétní situaci. Delší fixace znamená větší jistotu v tom, že výše úrokové sazby zůstane nezměněna po několik let. Zároveň je však třeba počítat s vyššími úroky. Řešení otázky, kterou fixaci zvolit, je do značné míry individuální a závisí na: konkrétní výši fixované sazby možnosti případné mimořádné splátky (u neúčelových úvěrů jsou banky povinny umožnit mimořádnou splátku kdykoliv a bez sankčních poplatků) délce čerpání úvěru předpokládaném pohybu makroekonomických ukazatelů, zejména úrokových sazeb očekávaném vývoji příjmů klienta v budoucnu Pro ty, kteří nepředpokládají, že budou mít v dohledné době prostředky na případnou mimořádnou splátku, je vhodná pětiletá fixace. Naopak klientům, kteří s jistotou vědí, že v krátké době budou mít mimořádné příjmy, se hodí roční fixace. V každém případě je volba délky fixace i přes veškerou opatrnost do jisté míry sázkou do loterie. 17

18 V praxi se nejčastěji sjednávají hypotéky s pětiletou fixací, oblíbené jsou i fixace kratší. K růstu počtu kratších fixací přispěla i skutečnost, že banky spojují svoje nejvýhodnější úrokové sazby s jednoletou fixací a jsou to právě tyto sazby, které jsou nejčastěji veřejnosti prezentovány v rámci snahy získat co nejvíce klientů. Četnost výskytu jednotlivých fixací ukazuje následující graf: Graf 1: Oblíbenost jednotlivých variant fixace úrokových sazeb Fixace ostatní; 6,95% 10 let; 0,48% 1 rok; 27,06% 5 let; 38,69% 3 roky; 26,83% Pramen: Vlastní graf sestrojený na základě údajů ze stránek Před koncem fixační doby banka klientovi stanoví novou výši úrokové sazby, kterou se bude jeho úvěr úročit v dalším (stejně dlouhém) období. Nové sazby se odvíjí od aktuálních tržních úrokových sazeb. Také se bere v úvahu, zda klient řádně splácí. Banky se pochopitelně více soustřeďují na získávání nových klientů, než na péči o své jisté. Proto se může stát, že banka stanoví stávajícímu klientovi méně výhodnou sazbu, případně nová splátka úvěru bude finančně neúnosná. Řešení jsou následující: v okamžiku, kdy skončí doba fixace úrokové sazby má možnost hypotéku předčasně splatit, ať již celou, nebo její část. Je to jediný okamžik, kdy ho to ani v případě účelového úvěru nebude stát žádné sankční poplatky. 18

19 může se snažit s bankou dohodnout. Banka má většinou zájem na nalezení kompromisního řešení (snížení úrokové sazby, prodloužení doby splatnosti), protože prodlení klienta, vedoucí případně až k nutnosti uspokojit pohledávku výtěžkem z prodeje zastavené nemovitosti představuje pro banku vždy nemalé časové i finanční náklady. Možné (a v cizině často využívané) je i refinancování hypotéky jiným úvěrem. 2.4 Zjišťování bonity klienta Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí hypotečního úvěru je prokázání žadatele, že je schopen případný úvěr ze svých příjmů řádně splácet. Základním používaným ukazatelem je poměr čistých měsíčních (ročních) příjmů k měsíčním (ročním) splátkám úvěru. Zkušenosti z praxe ukazují, že pokud splátky hypotečního úvěru (popř. dalších úvěrů) přesahují v součtu 1/3 čistých příjmů, dostane se klient dříve či později do finančních problémů. Banka proto v průběhu procesu uzavírání smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru k zjištění finanční situace klienta a jeho důvěryhodnosti vyžaduje množství různých dokumentů a potvrzení. Jedná se zejména následující doklady 4 : návrh na uzavření smlouvy o úvěru (neboli žádost o úvěr) včetně údajů o příjmech a výdajích domácnosti (úvěrové smlouvy, ručitelské závazky atd.) potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele nebo daňové přiznání s razítkem finančního úřadu 5 žadatele o hypotéku, případně spoludlužníků či ručitelů. Pokud má klient i jiné pravidelné příjmy, může je doložit a zvýšit si tím svoji bonitu. podklady k nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právo originál aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, originál snímku katastrální mapy, nabývací titul k nemovitosti, kde je uveden současný vlastník i to, zda na ní nevázne jiné zástavní právo či věcné břemeno ocenění nemovitosti zpracované odhadcem, který spolupracuje s bankou (banka tuto cenu pro potřeby poskytnutí hypotečního úvěru dále upřesňuje v souladu s pravidly danými zákonem 190/2004 Sb., o dluhopisech) Dále: 4 Zpracováno na základě aktuálních informací z webových stránek Hypoteční banky, a. s. 5 S výjimkou tzv. hypotéky bez doložení příjmů, kde stačí čestné prohlášení o pravidelné výši příjmů. 19

20 při koupi nemovitosti smlouva nebo její návrh či smlouva o smlouvě budoucí u koupě stavebního pozemku doložení, že pozemek je určen k zastavění (pravomocné stavební povolení, územní rozhodnutí) v případě výstavby, rekonstrukce, oprav apod. projektovou dokumentaci, rozpočet stavby a případné smlouvy s dodavateli u koupě družstevního podílu smlouva o převodu členských práv a povinností, doklad o členství převodce v bytovém družstvu (např. potvrzení o členství, list vlastnictví předmětné nemovitosti) při úhradě členského podílu kupní smlouva uzavřená s bytovým družstvem a prodávajícím, list vlastnictví, kopie výpisu z obchodního rejstříku bytového družstva, výzva bytového družstva k úhradě členského podílu 2.5 Čerpání úvěru Čerpání hypotečního úvěru se provádí zásadně bezhotovostně, při neúčelovém úvěru zasláním peněz na účet určený klientem, při účelovém úvěru klient nedostává peníze předem, ale jsou mu vyplaceny při předložení dodavatelských faktur, kupní smlouvy apod. Čerpání může být buď jednorázové (většinou při koupi nemovitosti, nebo neúčelovém úvěru) nebo může probíhat postupně (např. při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti). V tomto případě jsou ve smlouvě o úvěru uvedeny orientační termíny čerpání a konečný termín pro dočerpání. Pravidlem je, že po dobu čerpání se platí jen úroky (z té části úvěru, která již byla čerpána) a teprve následně začíná splácet i jistina. 2.6 Splácení hypotečního úvěru Hypoteční úvěr je možno splatit jednorázově nebo postupně. Jednorázové splácení se používá jen ve specifických případech. Obvykle se jedná o kombinaci hypotečního úvěru s životním pojištěním nebo se stavebním spořením. V tomto případě dlužník po dobu splatnosti hypotečního úvěru splácí pouze úroky z úvěru a vedle toho si vytváří fondy (stavební spoření, životní pojištění). Z takto vytvořených fondů pak dlužník hypoteční úvěr (nebo jeho část)jednorázově splatí. 20

21 Pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve pouze úrok z vyčerpané částky a to až do doby než je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne dlužník splácet i jistinu. Hypoteční úvěry se nejčastěji splácejí anuitním způsobem, tj. konstantními splátkami, které se po celou dobu splácení nemění. To platí pouze v případě, že se nezmění úroková sazba. V praxi však k takové změně dochází po každém skončení doby fixace. Výhodou anuitního splácení je přehlednost a jednoduchost. Každá anuitní splátka úvěru v sobě zahrnuje dvě složky, a to splátku jistiny (úmor) a úrok. Zjednodušeně řečeno první složka znamená částku, o kterou se sníží dluh a druhá složka je platba bance za půjčení finančních prostředků. Poměr těchto dvou složek se v průběhu splácení mění. Zpočátku tvoří úrok významnou část celkové splátky, pak se jeho podíl postupně neustále snižuje. V některých případech je možné i jiné splácení než splácení anuitními splátkami. Jedná se o degresivní nebo progresivní splácení - velikost splátek je v čase buď klesající (degresivní) nebo rostoucí (progresivní). Při degresivním způsobu splácení je sjednána konstantní (roční, čtvrtletní, měsíční) částka, která představuje úmor úvěru. Zároveň s pevně stanovenou splátkou úmoru platí dlužník úroky. Ty se v čase mění postupně klesají podle toho, jak klesá výše jistiny. Díky poklesům výše úroků dostávají splátky klesající charakter. Tento způsob splácení je vhodný zejména u úvěrů podnikatelského charakteru, tedy v případech, kdy úroky mohou být zahrnuty do nákladů. Progresivní splácení je založeno na tom, že dlužník hradí v každé splátce rostoucí úmor (zvyšuje se např. každé splátkové období o určitou konstantní částku nebo procento z výše úvěru) a tím dochází k postupnému poklesu částky úroku. Užívání metody progresivního splácení není příliš časté. Splácení hypotečních úvěrů a úroků z nich se provádí obvykle v pravidelných termínech. Za základní období je považován jeden rok. Často se volí kratší periody - čtvrtletní nebo i měsíční (dochází k rychlejšímu poklesu jistiny a snižuje se základ pro výpočet úroku). Den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven v úvěrové smlouvě. V termínu, kdy dochází ke změně úrokové sazby, může dlužník splatit předčasně část nebo celou výši úvěru bez sankce. V případě neúčelové hypotéky, která spadá pod režim zákona o spotřebitelském úvěru (č. 21

22 321/2001 Sb.), lze učinit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru kdykoliv a bez sankčních poplatků. 2.7 Zajištění hypotečního úvěru - zástavní právo a další formy zajištění Zástavní právo Nezbytnou podmínkou poskytnutí hypotečního úvěru bankou je jeho zajištění zástavním právem k nemovitosti. Právní úpravu zástavního práva nalezneme převážně v Občanském zákoníku ( ). Podle poněkud složitě formulované definice v 152 zástavní právo slouží k zajištění pohledávky (včetně příslušenství) s tím, že v případě prodlení dlužníka s plněním jeho závazku se může zástavní věřitel domáhat uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Případné přebývající peníze dostane zpátky dlužník. Mezi zástavními právy zaujímá přední postavení právě zástavní právo k nemovitostem. Zastavovaná nemovitost může být přímo objektem úvěru (hypoteční úvěr je čerpán jako účelový) nebo to může být jiná či jiné (v zástavě může být i více nemovitostí) nemovitosti (hypoteční úvěr je čerpán jako neúčelový) a musí se nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Zástavní hodnotu zastavených nemovitostí stanoví hypoteční banka. Ta je povinna upravit ve svých vnitřních předpisech pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitostí, přičemž musí respektovat následující zásady : Zastavené nemovitosti se oceňují cenou obvyklou, podle zvláštního právního předpisu upravujícího oceňování majetku, se zohledněním: trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovitosti, výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí, práv a závad s nemovitostí spojených místních podmínek trhu s nemovitostmi včetně jeho vlivů a předpokládaného vývoje. Zástavní hodnota zastavených nemovitostí, stanovená podle těchto zásad nesmí převyšovat 22

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Emisní podmínky dluhopisů

Emisní podmínky dluhopisů Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565,

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou.

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. Úplné znění měněných částí 190/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. 6 (1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň Náležitosti dluhopisu

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. 1.1. Emitent: I. Základní charakteristika dluhopisů. Emitentem dluhopisů je obchodní společnost SNAPCORE a.s., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Palác

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

6. Aktivní obchody banky

6. Aktivní obchody banky 6. Aktivní obchody banky Aktivní obchody bank jsou zobrazeny na straně aktiv jejich bilance. Banky v nich vystupují jako věřitelé vznikají jim tak pohledávky, popř. jiná vlastnická práva. Jedná se o operace

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku: : 11 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: FZAJUV Charakteristika: Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky. Použití číselníku v parametrech:

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K Banka Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 4924125, DIČ CZ4924125, kterou zastupuje: Ing. Jan Jeníček

Více