HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen 2006

2 2

3 3

4 Jméno a příjmení autora: Petr Piskovský Název diplomové práce: Hypoteční úvěr Název v angličtině: Mortgage Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Rok obhajoby: 2006 Anotace Předmětem diplomové práce Hypoteční úvěr je rozbor charakteristických znaků hypotečních úvěrů. Dále se práce zabývá úrokovými sazbami a jejich fixací, způsoby splácení hypotečních úvěrů, jejich výhodami a nevýhodami a formami státní podpory. Samostatná kapitola je věnována hypotečním zástavním listům. Závěrečná část popisuje vývoj hypotečního úvěru v Evropě a v České republice s důrazem na podrobný rozbor českého trhu hypotečních úvěrů v posledních letech. Annotation The subject of the submitted thesis called Mortgage is analysis of the specifics of mortgages. The thesis further deals with interest rates, methods of repayment, advantages and disadvantages of mortgages and forms of state assistance. A separate chapter is dedicated to mortgage bonds. The closing part describes historical development of mortgages in Europe and Czech Republic with focus on development of the Czech mortgage market in recent years. Klíčová slova Hypoteční úvěr, úroky z úvěru, fixace úrokové sazby, bonita klienta, splácení úvěru, státní podpora, zajištění úvěru, hypoteční zástavní listy, stavební spoření Keywords Mortgage loan, loan interests, fixed interest rate, creditworthiness, mortgage loan repayment, state assistance, collateral, mortgage bonds, building saving 4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 9. června

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval panu Ing. Daliboru Pánkovi za odborné rady a připomínky, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce a slečně Michaele Želonkové. 6

7 Obsah Úvod Hypoteční úvěr jako bankovní obchod Pasivní bankovní obchody Neutrální bankovní obchody Aktivní bankovní obchody Úvěrové riziko Klasifikace bankovních úvěrů Hypoteční úvěr Členění hypotečních úvěrů Úroky z hypotečních úvěrů Fixace úrokové sazby Zjišťování bonity klienta Čerpání úvěru Splácení hypotečního úvěru Zajištění hypotečního úvěru - zástavní právo a další formy zajištění Zástavní právo Další nástroje zajištění Státní podpora Státní podpora hypotečního úvěrování formou příspěvků k úrokům Úroky z úvěru jako nezdanitelná částka Hypoteční zástavní listy Srovnání hypotečního úvěru a stavebního spoření výhody a nevýhody Vývoj českého hypotečního trhu v grafech a číslech Fincentrum Hypoindex Srovnání základních produktů nabízených na českém trhu hypotečních úvěrů v květnu Nabídka hypotečních produktů v Hypoteční bance, a. s. (květen 2006) Koupě nemovitosti Stavba nebo rekonstrukce nemovitosti Refinancování úvěru nebo půjčky Americká hypotéka Vznik a vývoj hypoték, hypotečních úvěrů a hypotečních zástavních listů Počátky hypotečních úvěrů Vývoj hypotečních úvěrů v Rakousku - Uhersku do roku Hypoteční úvěry v meziválečném Československu Vývoj hypotečního bankovnictví po 2. světové válce Právní úprava hypotečního úvěru u nás v letech Český trh hypotečních úvěrů po roce Závěr...68 Seznam tabulek, grafů a příloh...70 Seznam použité literatury

8 Úvod Pojem hypoteční úvěr je do značné míry spjat s otázkou bydlení, které je základní potřebou každého člověka. To platí především pro ekonomiky, které nebyly příliš dlouho deformovány totalitními režimy a kde byla zachována přirozená vývojová kontinuita bankovních produktů, nabízených v souladu s vývojem společnosti. V České republice došlo během 2. světové války a následné komunistické totality k faktickému zániku hypotečních úvěrů na pět desetiletí. Po roce 1989 se započala renesance hypotečního bankovnictví. Nově vznikající trh hypotečních produktů byl ovlivněn mnoha faktory. Jednak zde přetrvávala značná nedůvěra vůči novému a ve zdejších podmínkách neověřenému způsobu financování, dále výše úrokových sazeb činila zpočátku hypotéku pro většinu klientů nedostupnou a to i přes původně nemalou poskytovanou státní podporu. Nezanedbatelný vliv na vývoj hypotečních úvěrů měl i stále značně deformovaný trh s byty, kde celkové odstranění regulovaných nájmů na straně jedné a konsolidace tzv. tržních (a v některých lokalitách neúměrně vysokých) nájmů na straně druhé, je i dnes stále v nedohlednu. Právě u těchto vyšších nájmů může nastat situace, kdy hypoteční splátka je stejná nebo nižší, než měsíční úhrada za bydlení. V posledních letech se podmínky poskytování hypotečních úvěrů na bydlení sbližují se standardem Evropské unie. Současně příznivý ekonomický vývoj vede ke zvýšení disponibilních příjmů nezanedbatelné části obyvatelstva a tedy k jeho výraznější orientaci na tradiční bankovní produkty vyspělých ekonomik, ke kterým hypoteční úvěr nepochybně patří. V důsledku toho lze u nás právem hovořit o skutečném boomu hypotečních úvěrů. Tato práce se snaží analyzovat jak současné trendy v hypotečním bankovnictví, tak i historii hypotečních úvěrů u nás a v Evropě. V prvním oddíle je vymezeno místo hypotečního úvěru v soustavě bankovních obchodů. Další část práce se zabývá charakteristickými znaky hypotečních úvěrů. Popsána je mimo jiné problematika typologie hypotečních úvěrů, jejich splácení, čerpání, úrokových sazeb a zajištění zástavním právem a dalšími instrumenty. Podrobněji jsou zpracovány hypoteční zástavní listy a jejich význam pro hypoteční úvěrování. Stručně je zpracována i problematika stavebního spoření a následně je provedeno jeho srovnání s hypotečním úvěrem. 8

9 Třetí (praktickou) část tvoří soubor tabulek a grafů, podrobně zachycujících rozličné parametry českého trhu hypotečních úvěrů v posledních letech. Součástí je i přehled základních hypotečních produktů, nabízených v České republice v květnu Závěr práce je věnován vývoji institutu hypotečního úvěru na našem území od poloviny 18. století až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována zejména vývoji relevantní legislativy po roce

10 1 Hypoteční úvěr jako bankovní obchod Finanční vztahy bank a ostatních nebankovních subjektů se realizují na finančních trzích jako (bankovní) obchody s bankovními produkty. Bankovní obchody se člení na: přímé a nepřímé promptní a termínované podle odrazu v bilanci banky na aktivní, pasivní, neutrální (indiferentní) a obchody na vlastní účet (tvorba bankovního portfolia) Uvedené klasické rozlišení bankovních obchodů není ovšem zcela přesné, existují bankovní obchody, které se mohou objevit jak v aktivech tak v pasivech nebo zároveň v rozvaze i v podrozvaze (např. deriváty) a otázka, na které straně rozvahy se příslušný obchod objeví v účetnictví, není často pro banku rozhodující. Navíc se toto rozlišení používá v jiném významu v souvislosti s produkty elektronického bankovnictví. Proto se dnes častěji užívá členění bankovních obchodů (produktů) podle jejich funkcí. Tato práce bude s výše uvedenými výhradami a v souladu se zadáním, dělení na aktivní, pasivní a indiferentní obchody využívat. 1.1 Pasivní bankovní obchody Pasivní bankovní obchody se odrážejí v pasivech obchodních bank. Jedná se zejména o obchody, kterými banka získává cizí kapitál. Banka je v postavení dlužníka a vznikají jí závazky. 1.2 Neutrální bankovní obchody Neutrální bankovní obchody představují poměrně různorodou skupinu obchodů, které se neprojevují v rozvaze banky. Můžeme je rozdělit na: bankovní služby (např. zprostředkování platebního styku, realizace emise cenných papírů pro klienta, poskytování informací) budoucí pohledávky a závazky (např. poskytnuté záruky, které jsou vykazovány v podrozvaze, forfaiting) 10

11 1.3 Aktivní bankovní obchody Aktivní bankovní obchody se odrážejí v aktivech banky. Banka vystupuje v postavení věřitele. Vznikají jí pohledávky za dlužníky nebo různá vlastnická práva. Vytváří tak skupiny základních aktiv, která se člení podle klesající likvidity na: primární rezervy (aktiva) jsou nejlikvidnější částí aktiv banky. Jedná se zejména o pokladní hotovost, vklady u centrální banky a vklady u ostatních bank. Banka tvoří primární rezervy ze zákona 1 (povinné minimální rezervy) a další primární rezervy dle vlastního uvážení. V zájmu rentability je snahou bank držet primární rezervy v nejnižším možném objemu, neboť nepřinášejí žádné nebo jen minimální výnosy. sekundární rezervy (aktiva) posilují bankovní likviditu, pomáhají překonat negativní sezónní, cyklické a nečekané vlivy, nejsou určeny zákonem a jejich výše a struktura je vnitřní záležitostí každé banky. Jejich základní vlastností musí být možnost změny na hotovost v minimálním čase a s minimálními náklady. Patří sem krátkodobé likvidní cenné papíry - pokladniční poukázky, směnky a cenné papíry komerčních subjektů. úvěry a půjčky méně likvidní a rizikovější aktiva, která jsou však vysoce rentabilní a produkují podstatnou část bankovních výnosů. Rozlišujeme úvěry klientům a úvěry jiným bankám včetně centrální banky. investice po uspokojení poptávky po úvěru jsou další disponibilní peněžní zdroje banky uloženy do cenných papírů, které mají dlouhodobější charakter, než sekundární aktiva akcií, dluhopisů Banka nemá při nabývání aktiv zcela volnou ruku, musí dodržovat pravidla kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti stanovená centrální bankou 2. 1 Konkrétně v ČR každá banka (včetně stavebních spořitelen) a pobočka zahraniční banky, která má v ČR bankovní licenci nebo se rozhodne v ČR podnikat na základě tzv. "jednotné licence", je povinna držet na svém účtu u ČNB určitý předem stanovený objem likvidních prostředků, tzv. povinné minimální rezervy (PMR). Předepsaný objem PMR je stanoven na 2 % ze základny pro výpočet PMR. S platností od je touto základnou objem primárních závazků dané banky (tj. vklady klientů, úvěry přijaté od klientů, emitované neobchodovatelné cenné papíry v držení nebankovních subjektů, emitované ostatní dluhové cenné papíry v držení nebankovních subjektů), jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky. PMR jsou úročeny sazbou ČNB pro 2T repo operace. 2 ČNB v souladu s požadavky BASLE I stanovuje kapitálovou přiměřenost ve výši minimálně 8%. Způsob výpočtu je následující: kp = (tier1 + tier2 O + tier3 využitý) / (A + B) * 8% kp kapitálová přiměřenost tier1 splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku, splacené emisní ážio, zákonné rezervní fondy a ostatní rezervní fondy vytvořené ze zisku po zdanění 11

12 1.4 Úvěrové riziko Úvěrové produkty bank představují u univerzálních bank obvykle podstatnou část aktiv. Z toho je zřejmý význam podílu těchto produktů na výnosech banky. Na druhé straně úvěrové riziko (riziko, že dlužník nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy), které je s nimi neodmyslitelně spjato, je hlavním rizikem bankovního podnikání a jeho nezvládnutí bylo v minulých letech nejčastějším důvodem ukončení činnosti řady bank nejen v ČR. Proto se banky i legislativa v posledních letech aktivně zabývaly vytvořením efektivního systému řízení úvěrového rizika. Ten je na všech úrovních založen na stanovení limitů, které v podstatě určují míru rizika, jež je pro banku akceptovatelná. Existuje celá řada chyb (faktorů), které přispívají ke zvýšení úvěrového rizika: banka není technicky ani personálně připravena na poskytování určitého druhu úvěrů nebo na poskytování úvěrů určité skupině klientů příliš velká koncentrace úvěrů do určitého odvětví popř. určité skupině klientů poskytování úvěrů začínajícím podnikatelským subjektům poskytování úvěrů zadluženým podnikatelským subjektům špatně definované zásady úvěrování nedostatečný systém hodnocení a sledování jednotlivých úvěrů i úvěrového portfolia jako celku podcenění důležitosti pečlivého zpracování veškerých smluvních dokumentů a kontroly prostředků zajišťujících úvěr, poskytování nedostatečně zajištěných úvěrů ignorování významu finanční analýzy dlužníka (analýza rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash-flow dlužníka) využívání zastaralých poznatků a metod řízení úvěrového rizika 1.5 Klasifikace bankovních úvěrů Systematizace úvěrů je nepřehledná, existuje celá řada kritérií, podle kterých je možno úvěry dělit: tier2 rezervy na krytí obecných rizik až do výše 1,25% rizikově vážených aktiv bankovního portfolia, podřízený dluh A max. do výše 50% tier1 tier3 podřízený druh B O odčitatelné položky A, B kapitálové požadavky k úvěrovému a tržnímu riziku 12

13 podle příjemce úvěru na úvěry poskytované státu, veřejnoprávním subjektům, podnikatelům (komerční úvěry) a fyzickým osobám (spotřební úvěry) podle splatnosti na úvěry krátkodobé (doba splatnosti do jednoho roku), střednědobé (doba splatnosti do pěti let) a dlouhodobé (doba splatnosti nad pět let) podle zajištění na úvěry nezajištěné a zajištěné (zajištění může mít formu zástavního práva k movitým věcem, nemovitým věcem, pohledávce, cenným papírům, ručení, bankovní záruky nebo směnky). Z konkrétní formy zajištění může potom vyplývat i specifická forma úvěru. podle účelu použití na úvěry vázané (mohou být použity pouze na ve smlouvě vymezený účel) a volné podle měny, v níž jsou poskytnuty, na úvěry korunové a úvěry v cizí měně podle povahy úvěrování na úvěry jednorázové a opakované (revolvingové nebo kontokorentní) 13

14 2 Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je podle obecně platné definice půjčka zajištěná zástavním právem k nemovitosti. Patří k nejstarším typům úvěrů a je dnes prakticky všude na světě nejvýznamnější formou financování investic do bydlení. Od klasických úvěrů se liší především svým zajištěním zástavním právem, nižším úročením a dlouhodobostí. Z té vyplývá i potřeba získávání dlouhodobých úvěrových zdrojů, a to přednostně vydáváním zvláštních druhů dluhopisů hypotečních zástavních listů. Specifické rysy hypotečních úvěrů vedly i k vytvoření zvláštních technik jejich poskytování a splácení. Poměrně nízké úročení hypotečních úvěrů pramení mimo jiné z jejich relativně nízké rizikovosti. Nemovitosti jsou jednou z nejkvalitnějších záruk, které mohou jednotlivci bance poskytnout. Mají stabilní hodnotu, která může dokonce růst. Představují také obvykle nejcennější část majetku, což přispívá ke zvýšení odpovědnosti dlužníků a posiluje jejich snahu o splnění závazků vůči hypoteční bance. Pokud mluvíme o poskytování úvěrů, jde vždy o aktivní úvěrové obchody banky, které zvyšují pohledávky za dlužníky a projeví se tak u bank zvýšením aktiv. Hypoteční banky se zde vůči svým klientům nacházejí v pozici věřitele. 2.1 Členění hypotečních úvěrů Hypoteční úvěry lze členit podle celé řady různých kritérií. Dle účelu využití úvěru rozlišujeme: neúčelové hypoteční úvěry (tzv. americká hypotéka) účelové hypoteční úvěry Neúčelový hypoteční úvěr nemá pro klienta žádná omezení, na co peníze z úvěru použije. Účelové hypoteční úvěry může klient použít pouze na předem stanovené účely. Většinou se jedná o omezení využití úvěru pouze na investice do nemovitostí 14

15 Pro oba typy společný je způsob zajištění úvěru vkladem zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí tzv. hypotékou 3. Bance jako zástavnímu věřiteli je tímto instrumentem dáno právo uspokojit své pohledávky výtěžkem z prodeje zastavěné nemovitosti, a to v případě nesplnění závazků dlužníkem. Dle způsobu splácení členíme úvěry na: úvěry s anuitním splácením - klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky úvěry s progresivním splácením - klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují úvěry s degresivním splácením - klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje Podle toho, kdo o úvěr žádá (komu je poskytován) rozlišujeme hypoteční úvěry poskytnuté: fyzickým osobám právnickým osobám obcím a městům podnikatelům Dle kritéria doby splatnosti dělíme hypoteční úvěry na: krátkodobé (1-5 let) střednědobé (5-15let) dlouhodobé (nad 15 let) Propojení hypotečního úvěru s nemovitostmi umožňuje dlouhou dobu splatnosti. Doba splatnosti se proto obvykle pohybuje mezi 5 30 roky. Doba, na kterou je úvěr poskytnut, by neměla přesahovat dobu životnosti objektu, který je z úvěru pořizován. Žadatelé by měli být po celou dobu splácení hypotečního úvěru v produktivním věku. Pokud délka splácení 3 Hypotéka je z ryze právního hlediska zástavní právo k nemovitosti, a nejedná se tedy o nemovitost samotnou a už vůbec ne o hypoteční úvěr (nýbrž pouze o podmínku, jejíž splnění je nutné pro jeho vznik). Přesto je toto označení hypotečního úvěru v současnosti akceptováno jak širokou veřejností tak samotnými hypotečními bankami. S uvedenými výhradami je z důvodu snahy vyhnout se neustálému opakování slov pro hypoteční úvěr používáno označení hypotéka i na některých místech této práce. 15

16 zasahuje do důchodového věku, je obvykle třeba k úvěru přibrat dalšího (mladšího) spoludlužníka. Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr. Banky preferují dobu splatnosti v násobcích pěti let, ale akceptují i jiné doby splatnosti. Dále je možné hypoteční úvěry rozlišit např. podle výše částky, kterou může klient od banky získat. Je zřejmé, že maximem může být hodnota, resp. cena nemovitosti či nemovitostí, které slouží jako zástava. Základní pravidlo pro výši hypotečních úvěru zní: výše hypotečního úvěru je menší než cena obvyklá zastavené nemovitosti. Banky kromě toho stanovují maximální částku, kterou jsou ochotny poskytnout jako hypoteční úvěr. Relativně bezpečná výše krytí hypotečních úvěrů se pohybuje mezi 60 až 80% obvyklé tržní ceny zastavených nemovitostí Česká právní úprava limituje maximální výši úvěru ve vztahu k hodnotě nemovitosti nepřímo stanovením maximální přípustné výše pohledávek sloužících k řádnému krytí závazků z HZL ve výši 70% zástavní hodnoty zastavených nemovitostí zajišťujících tyto pohledávky. 2.2 Úroky z hypotečních úvěrů Úroková sazba z hypotečních úvěrů je primárně odvozena od ceny zdrojů, které banka používá k jejich financování HZL. Pro hypoteční banku, která při vydávání HZL stojí vůči klientům v pozici dlužníka,představují úroky z HZL náklad, který musí uhradit ze svých výnosů. A těmi jsou právě hlavně úroky z hypotečních úvěrů. Jednoduchý vzorec výpočet pro úroků z hypotečních úvěrů je: úroky z hypotečních úvěrů = úroky z HZL + bankovní marže Bankovní marže je relativně stabilní částí ceny (úroků) hypotečních úvěrů, naopak úroky z HZL mohou vykazovat značnou dynamiku formovanou aktuálním vývojem poptávky a nabídky na finančních trzích. Fixací úroků z daných emisí HZL na určité období si hypoteční banky vytvářejí relativně stabilní podmínky pro stanovení optimálních úroků z hypotečních úvěrů na stejné období. 16

17 Úroková sazba z hypotečních úvěrů může být stanovena jako pevná po celou dobu splatnosti nebo pohyblivá, v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Nejčastěji se používá kombinace obou výše uvedených způsobů (tzv. fixace) - pevná sazba vždy pro určitý počet let a možnost změny sazby bankou vždy na konci tohoto období. Pro dlužníka je nejvýhodnější úvěr se splatností mezi 10 a 20 lety. U krátkodobých hypoték sice úroky představují při nízkých úrokových sazbách pouze zlomek vypůjčené částky, zato jsou vyžadovány vysoké měsíční splátky, které jsou pro většinu klientů neúnosné. Hypoteční úvěry s dobou splatností mezi deseti až dvaceti lety se vyznačují podstatně nižší měsíční splátkou ve srovnání s pětiletými úvěry, přičemž celkově zaplacené úroky se stále ještě pohybují v přijatelných mezích. Pokud jde o hypoteční úvěr s dobou splatnosti nad 20 let, klesá výše měsíční splátky již jen pomalu, zato však zbytečně roste částka zaplacená na úrocích. 2.3 Fixace úrokové sazby Úroková sazba hypotéky zůstane v nezměněné výši pouze po sjednanou dobu fixace. Poté banka stanoví sazbu novou. Klient tedy vždy stojí před rozhodnutím, zvolit si takovou délku doby fixace, která bude nejlépe vyhovovat jeho konkrétní situaci. Delší fixace znamená větší jistotu v tom, že výše úrokové sazby zůstane nezměněna po několik let. Zároveň je však třeba počítat s vyššími úroky. Řešení otázky, kterou fixaci zvolit, je do značné míry individuální a závisí na: konkrétní výši fixované sazby možnosti případné mimořádné splátky (u neúčelových úvěrů jsou banky povinny umožnit mimořádnou splátku kdykoliv a bez sankčních poplatků) délce čerpání úvěru předpokládaném pohybu makroekonomických ukazatelů, zejména úrokových sazeb očekávaném vývoji příjmů klienta v budoucnu Pro ty, kteří nepředpokládají, že budou mít v dohledné době prostředky na případnou mimořádnou splátku, je vhodná pětiletá fixace. Naopak klientům, kteří s jistotou vědí, že v krátké době budou mít mimořádné příjmy, se hodí roční fixace. V každém případě je volba délky fixace i přes veškerou opatrnost do jisté míry sázkou do loterie. 17

18 V praxi se nejčastěji sjednávají hypotéky s pětiletou fixací, oblíbené jsou i fixace kratší. K růstu počtu kratších fixací přispěla i skutečnost, že banky spojují svoje nejvýhodnější úrokové sazby s jednoletou fixací a jsou to právě tyto sazby, které jsou nejčastěji veřejnosti prezentovány v rámci snahy získat co nejvíce klientů. Četnost výskytu jednotlivých fixací ukazuje následující graf: Graf 1: Oblíbenost jednotlivých variant fixace úrokových sazeb Fixace ostatní; 6,95% 10 let; 0,48% 1 rok; 27,06% 5 let; 38,69% 3 roky; 26,83% Pramen: Vlastní graf sestrojený na základě údajů ze stránek Před koncem fixační doby banka klientovi stanoví novou výši úrokové sazby, kterou se bude jeho úvěr úročit v dalším (stejně dlouhém) období. Nové sazby se odvíjí od aktuálních tržních úrokových sazeb. Také se bere v úvahu, zda klient řádně splácí. Banky se pochopitelně více soustřeďují na získávání nových klientů, než na péči o své jisté. Proto se může stát, že banka stanoví stávajícímu klientovi méně výhodnou sazbu, případně nová splátka úvěru bude finančně neúnosná. Řešení jsou následující: v okamžiku, kdy skončí doba fixace úrokové sazby má možnost hypotéku předčasně splatit, ať již celou, nebo její část. Je to jediný okamžik, kdy ho to ani v případě účelového úvěru nebude stát žádné sankční poplatky. 18

19 může se snažit s bankou dohodnout. Banka má většinou zájem na nalezení kompromisního řešení (snížení úrokové sazby, prodloužení doby splatnosti), protože prodlení klienta, vedoucí případně až k nutnosti uspokojit pohledávku výtěžkem z prodeje zastavené nemovitosti představuje pro banku vždy nemalé časové i finanční náklady. Možné (a v cizině často využívané) je i refinancování hypotéky jiným úvěrem. 2.4 Zjišťování bonity klienta Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí hypotečního úvěru je prokázání žadatele, že je schopen případný úvěr ze svých příjmů řádně splácet. Základním používaným ukazatelem je poměr čistých měsíčních (ročních) příjmů k měsíčním (ročním) splátkám úvěru. Zkušenosti z praxe ukazují, že pokud splátky hypotečního úvěru (popř. dalších úvěrů) přesahují v součtu 1/3 čistých příjmů, dostane se klient dříve či později do finančních problémů. Banka proto v průběhu procesu uzavírání smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru k zjištění finanční situace klienta a jeho důvěryhodnosti vyžaduje množství různých dokumentů a potvrzení. Jedná se zejména následující doklady 4 : návrh na uzavření smlouvy o úvěru (neboli žádost o úvěr) včetně údajů o příjmech a výdajích domácnosti (úvěrové smlouvy, ručitelské závazky atd.) potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele nebo daňové přiznání s razítkem finančního úřadu 5 žadatele o hypotéku, případně spoludlužníků či ručitelů. Pokud má klient i jiné pravidelné příjmy, může je doložit a zvýšit si tím svoji bonitu. podklady k nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právo originál aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, originál snímku katastrální mapy, nabývací titul k nemovitosti, kde je uveden současný vlastník i to, zda na ní nevázne jiné zástavní právo či věcné břemeno ocenění nemovitosti zpracované odhadcem, který spolupracuje s bankou (banka tuto cenu pro potřeby poskytnutí hypotečního úvěru dále upřesňuje v souladu s pravidly danými zákonem 190/2004 Sb., o dluhopisech) Dále: 4 Zpracováno na základě aktuálních informací z webových stránek Hypoteční banky, a. s. 5 S výjimkou tzv. hypotéky bez doložení příjmů, kde stačí čestné prohlášení o pravidelné výši příjmů. 19

20 při koupi nemovitosti smlouva nebo její návrh či smlouva o smlouvě budoucí u koupě stavebního pozemku doložení, že pozemek je určen k zastavění (pravomocné stavební povolení, územní rozhodnutí) v případě výstavby, rekonstrukce, oprav apod. projektovou dokumentaci, rozpočet stavby a případné smlouvy s dodavateli u koupě družstevního podílu smlouva o převodu členských práv a povinností, doklad o členství převodce v bytovém družstvu (např. potvrzení o členství, list vlastnictví předmětné nemovitosti) při úhradě členského podílu kupní smlouva uzavřená s bytovým družstvem a prodávajícím, list vlastnictví, kopie výpisu z obchodního rejstříku bytového družstva, výzva bytového družstva k úhradě členského podílu 2.5 Čerpání úvěru Čerpání hypotečního úvěru se provádí zásadně bezhotovostně, při neúčelovém úvěru zasláním peněz na účet určený klientem, při účelovém úvěru klient nedostává peníze předem, ale jsou mu vyplaceny při předložení dodavatelských faktur, kupní smlouvy apod. Čerpání může být buď jednorázové (většinou při koupi nemovitosti, nebo neúčelovém úvěru) nebo může probíhat postupně (např. při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti). V tomto případě jsou ve smlouvě o úvěru uvedeny orientační termíny čerpání a konečný termín pro dočerpání. Pravidlem je, že po dobu čerpání se platí jen úroky (z té části úvěru, která již byla čerpána) a teprve následně začíná splácet i jistina. 2.6 Splácení hypotečního úvěru Hypoteční úvěr je možno splatit jednorázově nebo postupně. Jednorázové splácení se používá jen ve specifických případech. Obvykle se jedná o kombinaci hypotečního úvěru s životním pojištěním nebo se stavebním spořením. V tomto případě dlužník po dobu splatnosti hypotečního úvěru splácí pouze úroky z úvěru a vedle toho si vytváří fondy (stavební spoření, životní pojištění). Z takto vytvořených fondů pak dlužník hypoteční úvěr (nebo jeho část)jednorázově splatí. 20

21 Pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve pouze úrok z vyčerpané částky a to až do doby než je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne dlužník splácet i jistinu. Hypoteční úvěry se nejčastěji splácejí anuitním způsobem, tj. konstantními splátkami, které se po celou dobu splácení nemění. To platí pouze v případě, že se nezmění úroková sazba. V praxi však k takové změně dochází po každém skončení doby fixace. Výhodou anuitního splácení je přehlednost a jednoduchost. Každá anuitní splátka úvěru v sobě zahrnuje dvě složky, a to splátku jistiny (úmor) a úrok. Zjednodušeně řečeno první složka znamená částku, o kterou se sníží dluh a druhá složka je platba bance za půjčení finančních prostředků. Poměr těchto dvou složek se v průběhu splácení mění. Zpočátku tvoří úrok významnou část celkové splátky, pak se jeho podíl postupně neustále snižuje. V některých případech je možné i jiné splácení než splácení anuitními splátkami. Jedná se o degresivní nebo progresivní splácení - velikost splátek je v čase buď klesající (degresivní) nebo rostoucí (progresivní). Při degresivním způsobu splácení je sjednána konstantní (roční, čtvrtletní, měsíční) částka, která představuje úmor úvěru. Zároveň s pevně stanovenou splátkou úmoru platí dlužník úroky. Ty se v čase mění postupně klesají podle toho, jak klesá výše jistiny. Díky poklesům výše úroků dostávají splátky klesající charakter. Tento způsob splácení je vhodný zejména u úvěrů podnikatelského charakteru, tedy v případech, kdy úroky mohou být zahrnuty do nákladů. Progresivní splácení je založeno na tom, že dlužník hradí v každé splátce rostoucí úmor (zvyšuje se např. každé splátkové období o určitou konstantní částku nebo procento z výše úvěru) a tím dochází k postupnému poklesu částky úroku. Užívání metody progresivního splácení není příliš časté. Splácení hypotečních úvěrů a úroků z nich se provádí obvykle v pravidelných termínech. Za základní období je považován jeden rok. Často se volí kratší periody - čtvrtletní nebo i měsíční (dochází k rychlejšímu poklesu jistiny a snižuje se základ pro výpočet úroku). Den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven v úvěrové smlouvě. V termínu, kdy dochází ke změně úrokové sazby, může dlužník splatit předčasně část nebo celou výši úvěru bez sankce. V případě neúčelové hypotéky, která spadá pod režim zákona o spotřebitelském úvěru (č. 21

22 321/2001 Sb.), lze učinit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru kdykoliv a bez sankčních poplatků. 2.7 Zajištění hypotečního úvěru - zástavní právo a další formy zajištění Zástavní právo Nezbytnou podmínkou poskytnutí hypotečního úvěru bankou je jeho zajištění zástavním právem k nemovitosti. Právní úpravu zástavního práva nalezneme převážně v Občanském zákoníku ( ). Podle poněkud složitě formulované definice v 152 zástavní právo slouží k zajištění pohledávky (včetně příslušenství) s tím, že v případě prodlení dlužníka s plněním jeho závazku se může zástavní věřitel domáhat uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Případné přebývající peníze dostane zpátky dlužník. Mezi zástavními právy zaujímá přední postavení právě zástavní právo k nemovitostem. Zastavovaná nemovitost může být přímo objektem úvěru (hypoteční úvěr je čerpán jako účelový) nebo to může být jiná či jiné (v zástavě může být i více nemovitostí) nemovitosti (hypoteční úvěr je čerpán jako neúčelový) a musí se nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Zástavní hodnotu zastavených nemovitostí stanoví hypoteční banka. Ta je povinna upravit ve svých vnitřních předpisech pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitostí, přičemž musí respektovat následující zásady : Zastavené nemovitosti se oceňují cenou obvyklou, podle zvláštního právního předpisu upravujícího oceňování majetku, se zohledněním: trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovitosti, výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí, práv a závad s nemovitostí spojených místních podmínek trhu s nemovitostmi včetně jeho vlivů a předpokládaného vývoje. Zástavní hodnota zastavených nemovitostí, stanovená podle těchto zásad nesmí převyšovat 22

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Hypoteční úvěr. Bakalářská práce. Jana Straková, DiS. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Hypoteční úvěr. Bakalářská práce. Jana Straková, DiS. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Hypoteční úvěr Bakalářská práce Autor: Jana Straková, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Eva Klasnová Praha Červen, 2010 Prohlášení:

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více