Zápis č z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích"

Transkript

1 Zápis č z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr. Petra Pecková Jiří Babor Jiří Kučera RNDr. Jiří Mareš Mgr. Miroslav Rovenský Helena Springerová JUDr. Jan Zenkl Ing. Miroslava Vojtíšková - tajemnice MěÚ Ing. Magdalena Třebická Petr Doležal Pavel Vyskočil V sále bylo přítomno 6 občanů. I. ZAHÁJENÍ Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Schválení vyhodnocení veřejné zakázky na projekt "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích 2.) Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovice" na základ vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí investičního úvěru 3.) Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích na základě vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí úvěru 4.) Schválení vyhodnocení veřejných zakázek malého rozsahu na zajištění TDI, BOZP a AD na stavbu "Intenzifikace ČOV Mnichovice" 5.) Schválení zástavních práv na nemovité věci, jako záruku pro poskytování půjčky od SFŽP ČR na projekt "Intenzifikace ČOV Mnichovice" 6.) Projednání žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 7.) Různé I - změna systemizace MěÚ Mnichovice 8.) Různé II - žádost o schválení projektů na základě vyhlášených výzev OPVK ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích 9.) Různé III - schválení věcného záměru rozvoje vzdělávání na území města Mnichovice Starosta Ing. Petr Schneider konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté seznámil členy Zastupitelstva města Mnichovice s programem tohoto zasedání. Dále navrhl, že ke každému bodu programu bude probíhat rozprava zvlášť a ke každému bodu programu budou moci po skončení rozpravy členů zastupitelstva města přítomní občané vznést své připomínky nebo dotazy na členy zastupitelstva, případně k projednávaným bodům na zasedání zastupitelstva. O programu bylo hlasováno: Program byl schválen. NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení: Jiří Kučera, JUDr. Jan Zenkl Návrhová komise byla schválena. 1

2 OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: RNDr. Jiří Mareš, Mgr. Miroslav Rovenský Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Starosta informoval zastupitele, že dnešní jednání Zastupitelstva města Mnichovice se nahrává na diktafon a záznam je uchován do doby příštího jednání ZM. Požádal, aby členové Zastupitelstva města Mnichovice vyslovili souhlas s tímto záznamem a přijali toto usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s pořízením zvukového záznamu z dnešního jednání Zastupitelstva města Mnichovice, které bude zaznamenáno na diktafon s dobou uchování záznamu do příštího jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Bylo hlasováno: 8 členů pro schváleno SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Schválení vyhodnocení veřejné zakázky na projekt "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích Předkládá: Mgr. Petra Pecková Na základě vyhlášené podlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v otevřeném řízení na stavební práce s názvem A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích podalo v termínu pro podání nabídek do do hod. 6 uchazečů o veřejnou zakázku svou nabídku. Všichni uchazeči splnili kvalifikační požadavky zadavatele. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma STATUS stavební a. s., jehož nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH a s DPH Kč. Následující pořadí uchazečů: 2. místo DEREZA s. r. o., s nabídkovou cenou ,64 Kč bez DPH a ,52 vč. DPH 3. místo Metrostav a. s., Divize 6, s nabídkovou cenou ,-Kč bez DPH a ,-Kč vč. DPH. Nejvyšší cenová nabídka činila částku ,80 Kč bez DPH a ,38 vč. DPH. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh ke schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky s pověřením starosty města podpisem smlouvy o dílo. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zpracované hodnotící komisí na veřejnou zakázku A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích dle přílohy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje přidělení veřejné zakázky uchazeči STATUS stavební a. s., jehož nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH a s DPH Kč. 2

3 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje následující pořadí uchazečů: 2. místo DEREZA s. r. o., s nabídkovou cenou ,64 Kč bez DPH a ,52 vč. DPH 3. místo Metrostav a. s., Divize 6, s nabídkovou cenou ,-Kč bez DPH a ,-Kč vč. DPH. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostu města Ing. Petra Schneidera podpisem smlouvy Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovice" na základ vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí investičního úvěru Předkládá: Ing. Petr Schneider Na jednání Zastupitelstva města Mnichovice dne bylo přijato usnesení, které uložilo starostovi města vyhlásit výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 12 mil. Kč na 15 let k zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice dle schváleného návrhu poptávkového řízení Zastupitelstvem města Mnichovice s termínem podání nabídek do do hod. Dne ve hod. se uskutečnilo na MěÚ Mnichovice otevírání obálek a hodnocení nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na přijetí dlouhodobého investičního úvěru, kde nejvýhodnější nabídku předložila dle stanoveného kritéria zadavatelem na 1. místě : Komerční banka a. s., s celkovou nabídkovou cenou ,90 Kč, pevná úroková sazba po celou dobu trvání úvěru 1,57% p.a. na 2. místě :Česká spořitelna, a. s., s celkovou nabídkovou cenou ,50 Kč, pevná úroková sazba po celou dobu 1,87% p.a. s tím, že finanční služby jsou od DPH osvobozeny. Zastupitelstvu města Mnichovice je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích předkládána ke schválení smlouva o poskytnutí a přijetí úvěru dle předloženého a podepsaného návrhu vítězným uchazečem Komerční bankou a. s.. Tato smlouva musí být schválena Zastupitelstvem města Mnichovice, podepsána a předložena na SFŽP ČR nejpozději do č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhlášení výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 12 mil. Kč na 15 let k zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice dle vyhlášeného poptávkového řízení v souladu se schváleným návrhem poptávkového řízení Zastupitelstvem města Mnichovice dne , s termínem podání nabídek do do hod. 3

4 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě výsledku hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice souhlasí s poskytnutím a přijetím dlouhodobého investičního úvěru mezi vítězným bankovním ústavem, který předložil nejvýhodnější nabídku Komerční bankou a. s. a městem Mnichovice ve výši úvěru 12 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let za cenu ,90 Kč vypočtenou jako součet úroků (pevná úroková sazba po celou dobu úvěru 1,57 % p.a a poplatků úvěrového účtu ve výši 300,-Kč /měsíčně. ) č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. a ukládá starostovi města uzavřít tuto smlouvu do Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích na základě vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí úvěru Předkládá: Mgr. Petra Pecková Na jednání Zastupitelstva města Mnichovice dne bylo přijato usnesení, které uložilo starostovi města vyhlásit výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na 15 let k zajištění spolufinancování projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích dle schváleného návrhu poptávkového řízení Zastupitelstvem města Mnichovice s termínem podání nabídek do do hod. Dne ve hod. se uskutečnilo na MěÚ Mnichovice otevírání obálek a hodnocení nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na přijetí dlouhodobého investičního úvěru, kde nejvýhodnější nabídku předložila dle stanoveného kritéria zadavatelem : na 1. místě: Komerční banka a. s., s celkovou nabídkovou cenou ,53 Kč, pevná úroková sazba po celou dobu trvání úvěru 1,53% p.a. na 2. místě :Česká spořitelna, a. s., s celkovou nabídkovou cenou ,10 Kč, pevná úroková sazba po celou dobu 1,87% p.a. na 3. místě: Českomoravská záruční a rozvojová banka a. s., s celkovou nabídkovou cenou ,- Kč, pevná úroková sazba po celou dobu trvání úvěru 2,6 % p.a. s tím, že finanční služby jsou od DPH osvobozeny. Zastupitelstvu města Mnichovice je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích předkládána ke schválení smlouva o poskytnutí a přijetí úvěru dle předloženého a podepsaného návrhu vítězným uchazečem Komerční bankou a. s.. Tato smlouva musí být schválena Zastupitelstvem města Mnichovice, podepsána a předložena na Ministerstvo financí ČR spolu s uzavřenou smlouvou o dílo na projekt A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích v termínu do č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhlášení výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na 15 let k zajištění spolufinancování projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích dle schváleného návrhu poptávkového řízení Zastupitelstvem města Mnichovice, s termínem podání nabídek do do hod. 4

5 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě výsledku hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích souhlasí s poskytnutím a přijetím dlouhodobého investičního úvěru mezi vítězným bankovním ústavem, který předložil nejvýhodnější nabídku Komerční bankou a. s. a městem Mnichovice ve výši úvěru 6 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let za cenu ,53 Kč vypočtenou jako součet úroků (pevná úroková sazba po celou dobu úvěru 1,53 % p.a a poplatků úvěrového účtu ve výši 300,-Kč /měsíčně). č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. a ukládá starostovi města uzavřít tuto smlouvu do Schválení vyhodnocení veřejných zakázek malého rozsahu na zajištění TDI, BOZP a AD na stavbu "Intenzifikace ČOV Mnichovice" Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne souhlasilo s vyhlášením poptávkových řízení, zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na zajištění technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti práce a autorského dozoru na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice tak, aby smlouvy mohly být uzavřeny a předloženy do poskytovateli dotace SFŽP ČR. Poptávková řízení byla zveřejněna na webových stránkách města v termínu podání nabídek do Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek stanovená zadavatelem hodnotila dne dle stanoveného kritéria výběru nejvhodnější nabídky nejnižší nabídková cena viz zápisy z otevírání obálek a hodnocení nabídek. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhlášení poptávkových řízení na zajištění technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice tak, aby smlouvy mohly být uzavřeny a předloženy v termínu do poskytovateli dotace na Intenzifikaci ČOV Mnichovice Státnímu fondu životního prostředí ČR. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje vyhodnocení veřejných zakázek malého rozsahu na zajištění technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti práce a autorského dozoru na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice dle zápisů z hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle přílohy a ukládá starostovi uzavřít příslušné smlouvy s vítěznými uchazeči poptávkových řízení dle závěrů hodnotící komise. 5

6 Schválení zástavních práv na nemovité věci, jako záruku pro poskytování půjčky od SFŽP ČR na projekt "Intenzifikace ČOV Mnichovice" Předkládá: JUDr. Jan Zenkl Zastupitelstvu města Mnichovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků přísluší schvalovat zřízení zástavních práv k nemovitým věcem. Poskytovatel dotace na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice, SFŽP ČR požaduje zřízení zástavních práv k nemovitým věcem k poskytnutému úvěru na tento projekt ve výši cca 7 mil. Kč. Město Mnichovice předkládá ke schválení zřízení zástavních práv k lesním pozemkům parc. č. 853/1, 853/2, 1258/2, 1335, 1336/1, 1345 a 1349/1 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, okres Praha východ, zjištěná výsledná cena nemovitých věcí po zaokrouhlení ve výši ,-Kč oceněných dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem Ing. Bc. Miroslavem Pacovským č ze dne , kterými bude ručeno za tento úvěr. Dle sdělení paní Trojanové ze SFŽP ČR, je v závazných pokynech k dotaci, že hodnota zástavy musí být minimálně ve výši pohledávky + jistiny, jsou připravena nová pravidla, kde bude potřeba hodnota zástavy ve výši dvojnásobku hodnoty + úroky. Proto město Mnichovice předkládá ještě znalecký posudek č ke zřízení zástavních práv k lesním pozemkům parc. č. 235, 247/1, 272, 415, 421/4, 434, 812, 850/7, 885/1, 1053/2, 1067/1 a 1348/1 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, okres Praha východ, kde zjištěná výsledná cena nemovitých věcí po zaokrouhlení ve výši ,-Kč oceněných dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem Ing. Bc. Miroslavem Pacovským č ze dne , kterými bude ručeno za tento úvěr. Celková cena výše uvedených nemovitých věcí lesních pozemků ,-Kč. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků souhlasí se zřízením zástavních práv k nemovitým věcem : lesním pozemkům parc. č. 853/1, 853/2, 1258/2, 1335, 1336/1, 1345, 1349/1, 235, 247/1, 272, 415, 421/4, 434, 812, 850/7, 885/1, 1053/2, 1067/1 a 1348/1 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, okres Praha východ, zjištěná výsledná cena nemovitých věcí po zaokrouhlení oceněných dle znaleckého posudku č ze dne a znaleckého posudku č ze dne vypracovaných znalcem Ing. Bc. Miroslavem Pacovským ke zřízení zástavních práv k lesním pozemkům činí celkem ,-Kč, kdy těmito nemovitými věcmi bude ručeno za úvěr poskytnutý od SFŽP ČR na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice ve výši cca 7 mil. Kč. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít smlouvu o zřízení zástavních práv k nemovitým věcem dle schválených dispozic Zastupitelstvem města Mnichovice Projednání žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 864/2 v k.ú. Mnichovice u Říčan Žadatelka pí Květa Kostková podala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 864/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 120 m2, ostatní plocha, z důvodu že sousedí s pozemkem žadatele a pozemek není v současné době udržován. Pozemek parc. č. 864/2 v k. ú. Mnichovice je v majetku města o celkové rozloze 314 m2. Pozemek není udržován, protože nemá město na tento pozemek přístup. V historii město Mnichovice záměr tohoto pozemku zveřejnilo, žádný zájemce se nepřihlásil. V případě zveřejnění úmyslu prodeje pozemku je nutno zveřejnit záměr na celý pozemek parc. č. 864/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan. Vlastníci pozemků parc. č. 863/3 mají obavu, aby po vykácení pozemku nedošlo k sesuvu svahu a vlastníci pozemku parc. č. 871/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan se obávají znemožnění přístupu. 6

7 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 864/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan o celkové rozloze 314 m2 na dobu 30 dní na úřední desce města. Hlasy: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: Různé I - změna systemizace MěÚ Mnichovice Předkládá: Ing. Miroslava Vojtíšková Zastupitelstvu města Mnichovice je v souladu s 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů předkládán návrh na změnu systemizace MěÚ Mnichovice. Navrhovanou změnou dojde k navýšení 1 pracovního místa na 0,7 úvazku na pracovišti finančním a správě majetku města MěÚ Mnichovice, kdy dojde ke snížení úvazku pracovník - hlavní účetní na 0,7 a nově vytvořené pracovní místo na 1 úvazku - převod agendy hlavní pokladna, evidence cenin, zaúčtování pokladen, evidence firemních vozidel - převod z pracoviště vnitřní správa a kontrola finančních operací. Změna organizační struktury je navrhována s účinností od Vzhledem k tomu, že pracovnice hlavní účetní dala výpověď z pracovního poměru z osobních a rodinných důvodů a po dohodě dojde k zpětvzetí výpovědi v případě možnosti zkrácení úvazku a dále z důvodu nutnosti převodu hlavní pokladny z pracoviště matriky a evidence obyvatel, kdy na tomto pracovišti je v současné době pouze jedna oprávněná úřední osoba a není možno agendu v rámci přenesené působnosti zvládnout, je požadována tato změna organizační struktury bez navýšení rozpočtových prostředků do konce roku Nově navržená organizační struktura od celkem 18,5 zaměstnanců z toho 17 zaměstnanců v Městském úřadu Mnichovice, 1 zaměstnanec v organizační složce Jiráskova knihovna a 0,5 správce parku. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů, souhlasí se změnou systemizace MěÚ Mnichovice a to navýšením a změnou organizační struktury s účinností od takto : navýšení 1 pracovního místa na 0,7 úvazku na pracovišti finančním a správě majetku města MěÚ Mnichovice, kdy dojde ke snížení úvazku stávající pracovník - hlavní účetní na 0,7 úvazku a nově vytvořené pracovní místo na 1 úvazku - převod agendy hlavní pokladna, kontrola finančních operací, evidence cenin, zaúčtování pokladen, evidence firemních vozidel - převod z pracoviště vnitřní správa nově Schválená organizační struktura od : celkem 18,5 zaměstnanců z toho 17 zaměstnanců v Městském úřadu Mnichovice, 1 zaměstnanec v organizační složce Jiráskova knihovna a 0,5 správce parku Různé II - žádost o schválení projektů na základě vyhlášených výzev OPVK ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích Předkládá: Mgr. Petra Pecková Základní škola T.G. Masaryka v Mnichovicích podala žádost o schválení 2 projektů Zastupitelstvu města Mnichovice, které podala na základě vyhlášených výzev OPVK v květnu 2014 poskytovateli dotace MŠMT. Tyto projekty byly vybrány a je nutno doložit souhlas zřizovatele. Jedná se o měkké projekty ve 100% výši financování, které jsou určeny na podporu vzdělávání (školení, finance pro učitele, nákup pomůcek atd.). Realizace projektů 9/2014 7/2015. Projekt Investovaní hrou, obdržená dotace ,80 Kč, kdy dva pedagogové projdou školením v oblasti podnikání, povedou kurzy založení minipodniku a investování, jehož účastníky budou žáci školy. Projekt ICT nás baví, obdržená dotace ,-Kč na vzdělávání pedagogů, zejména v mentoringu a oborových didaktikách, nákup mobilních dotykových zařízení, na mzdové prostředky na zřízení pozice koordinátor projektu. 7

8 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu Investovaní hrou, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ , který byl podán příspěvkovou organizací Základní školou T.G. Masaryka v Mnichovicích v květnu 2014 na základě vyhlášených výzev OPVK ve 100% výši financování měkké projekty. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu ICT nás baví, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/ , který byl podán příspěvkovou organizací Základní školou T.G. Masaryka v Mnichovicích v květnu 2014 na základě vyhlášených výzev OPVK ve 100% výši financování měkké projekty Různé III - schválení věcného záměru rozvoje vzdělávání na území města Mnichovice Předkládá: Mgr. Petra Pecková Město Mnichovice k projektu: Přístavba Mateřské školy Mnichovice třída Žabičky musí předložit jako přílohu povinné dokumenty a to demografickou studii vývoje žáků v příštích 10 kalendářních letech a zároveň věcný záměr obsahující výhled aktivit obce nebo svazku obcí v oblasti rozvoje vzdělávání v příštích 10 kalendářních letech. V příloze je předkládán návrh rozvoje vzdělávání ve městě Mnichovice ke schválení Zastupitelstvem města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s prognózou vývoje obyvatelstva školského obvodu Mnichovice na období a potřebné kapacity v Základní a Mateřské škole Mnichovice schvaluje věcný záměr obsahující výhled aktivit Města Mnichovice v období v oblasti rozvoje vzdělávání a ukládá místostarostce města Mgr. Petře Peckové tento věcný záměr podepsat a vydat. Závěrečná diskuse: Ing. Schneider - informoval členy ZM a přítomné občany o přidělení dotace na nakládání s odpady. V rámci dotace budou uhrazena veškerá výběrová řízení na sběr tříděného odpadu s tím, že podmínkou je ke stávajícím místům v Mnichovicích zřízení 4 nových míst pro kontejnery, více nebylo možné. Do dvou měsíců je nutno schválit tento záměr, aby dotace mohla být přidělena. Mgr. Pecková - je nutné změnit stávající místa vzhledem k velkému nepořádku okolo kontejnerů uprostřed města a vytipovat nová vhodná místa. RNDr.Mareš - doporučuje umístit kontejnery také na Šibeničky. Mgr. Rovenský - určitě by měla proběhnout diskuse, kde bude separovaný sběr, bylo by výhodnější umístit více kontejnerů na více místech na jednotlivé separované dopady. 8

9 Ing. Schneider - výměna proběhne na všech místech kontejnerů, je třeba vyřešit přemístění z náměstí. Přemístění nádob však musí zůstat ve stejném rozsahu, jako dosud. občanka Mgr.Rovenská - budou instalovány i kontejnery na kartonové obaly od nápojů? Ing.Vojtíšková - není problém zakoupit další nádoby dle potřeby. p. Babor - je možné zakoupit další nádoby, uvidí se, jak se sběr separovaného odpadu osvědčí. Avie Veřejných služeb sváží nejen separovaný sběr, ale veškerý odpad i komunální, v létě sváží i trávu a jezdí opakovaně a sváží do Benešova. Mgr. Rovenský - dotazoval se p. Babora na svážení odpadu, kolikrát týdně jezdí se svozem do Benešova a kolik kontejnerů sveze, doporučoval svoz Avie vícekrát. Mgr. Pecková - jak je to s bioodpadem do Struhařova? Byla zveřejněna informace o přistavení kontejneru a možnosti svozu. Ing. Schneider - svoz bioodpadu do Struhařova je možný, zájemce, který nemá trvalý pobyt v Mnichovicích, si musí vyzvednout kartičku na MěÚ Mnichovice u pí Davídkové a předložit ji ve Struhařově. Mgr. Pecková - přednesla opakovanou stížnost p. Blažíčka ze Sportovní ulice na stav silnice po deštích, nánosy bahna, kamení a v zimě námrazy a žádost o odvodnění Sportovní ulice. Proběhlo jednání a místní šetření se zástupcem SŽDC, avšak k žádnému výsledku zatím nedošlo, nereagují ani na urgence. Ing. Schneider - jediná varianta řešení by byla výstavba retenční nádrže na svod dešťové vody z tunelu na pozemku p. Čížka, ten však nesouhlasí, neboť má v blízkosti studnu. Znečištění ulice Sportovní je však hlavně při vytrvalých deštích a náplavy jsou i v ostatních ulicích v Mnichovicích. S tímto souhlasí i ostatní členové zastupitelstva. IV. ZÁVĚR Starosta Ing. Petr Schneider poděkoval členům ZM, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne v hodin. Ověřovatelé: RNDr. Jiří Mareš Mgr. Miroslav Rovenský Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Ivana Kuklová 9

10 Souhrnné usnesení č ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Schválení vyhodnocení veřejné zakázky na projekt "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zpracované hodnotící komisí na veřejnou zakázku A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích dle přílohy Schválení vyhodnocení veřejné zakázky na projekt "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje přidělení veřejné zakázky uchazeči STATUS stavební a. s., jehož nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH a s DPH Kč Schválení vyhodnocení veřejné zakázky na projekt "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje následující pořadí uchazečů: 2. místo DEREZA s. r. o., s nabídkovou cenou ,64 Kč bez DPH a ,52 vč. DPH 3. místo Metrostav a. s., Divize 6, s nabídkovou cenou ,-Kč bez DPH a ,-Kč vč. DPH Schválení vyhodnocení veřejné zakázky na projekt "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostu města Ing. Petra Schneidera podpisem smlouvy Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovice" na základ vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí investičního úvěru č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhlášení výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 12 mil. Kč na 15 let k zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice dle vyhlášeného poptávkového řízení v souladu se schváleným návrhem poptávkového řízení Zastupitelstvem města Mnichovice dne , s termínem podání nabídek do do hod Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovice" na základ vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí investičního úvěru č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě výsledku hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice souhlasí s poskytnutím a přijetím dlouhodobého investičního úvěru mezi vítězným bankovním ústavem, který předložil nejvýhodnější nabídku Komerční bankou a. s. a městem Mnichovice ve výši úvěru 12 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let za cenu ,90 Kč vypočtenou jako součet úroků (pevná úroková sazba po celou dobu úvěru 1,57 % p.a a poplatků úvěrového účtu ve výši 300,-Kč /měsíčně. ) 10

11 Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovice" na základ vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí investičního úvěru č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. a ukládá starostovi města uzavřít tuto smlouvu do Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích na základě vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí úvěru č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhlášení výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na 15 let k zajištění spolufinancování projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích dle schváleného návrhu poptávkového řízení Zastupitelstvem města Mnichovice, s termínem podání nabídek do do hod Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích na základě vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí úvěru č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě výsledku hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích souhlasí s poskytnutím a přijetím dlouhodobého investičního úvěru mezi vítězným bankovním ústavem, který předložil nejvýhodnější nabídku Komerční bankou a. s. a městem Mnichovice ve výši úvěru 6 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let za cenu ,53 Kč vypočtenou jako součet úroků (pevná úroková sazba po celou dobu úvěru 1,53 % p.a a poplatků úvěrového účtu ve výši 300,-Kč /měsíčně) Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích na základě vyhodnocené veřejné zakázky o poskytnutí úvěru č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. a ukládá starostovi města uzavřít tuto smlouvu do Schválení vyhodnocení veřejných zakázek malého rozsahu na zajištění TDI, BOZP a AD na stavbu "Intenzifikace ČOV Mnichovice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhlášení poptávkových řízení na zajištění technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice tak, aby smlouvy mohly být uzavřeny a předloženy v termínu do poskytovateli dotace na Intenzifikaci ČOV Mnichovice Státnímu fondu životního prostředí ČR Schválení vyhodnocení veřejných zakázek malého rozsahu na zajištění TDI, BOZP a AD na stavbu "Intenzifikace ČOV Mnichovice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje vyhodnocení veřejných zakázek malého rozsahu na zajištění technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti práce a autorského dozoru na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice dle zápisů z hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle přílohy a ukládá starostovi uzavřít příslušné smlouvy s vítěznými uchazeči poptávkových řízení dle závěrů hodnotící komise. 11

12 Schválení zástavních práv na nemovité věci, jako záruku pro poskytování půjčky od SFŽP ČR na projekt "Intenzifikace ČOV Mnichovice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků souhlasí se zřízením zástavních práv k nemovitým věcem : lesním pozemkům parc. č. 853/1, 853/2, 1258/2, 1335, 1336/1, 1345, 1349/1, 235, 247/1, 272, 415, 421/4, 434, 812, 850/7, 885/1, 1053/2, 1067/1 a 1348/1 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, okres Praha východ, zjištěná výsledná cena nemovitých věcí po zaokrouhlení oceněných dle znaleckého posudku č ze dne a znaleckého posudku č ze dne vypracovaných znalcem Ing. Bc. Miroslavem Pacovským ke zřízení zástavních práv k lesním pozemkům činí celkem ,-Kč, kdy těmito nemovitými věcmi bude ručeno za úvěr poskytnutý od SFŽP ČR na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice ve výši cca 7 mil. Kč Schválení zástavních práv na nemovité věci, jako záruku pro poskytování půjčky od SFŽP ČR na projekt "Intenzifikace ČOV Mnichovice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít smlouvu o zřízení zástavních práv k nemovitým věcem dle schválených dispozic Zastupitelstvem města Mnichovice Projednání žádosti o odkoupení pozemku parc.č. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 864/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan o celkové rozloze 314 m2 na dobu 30 dní na úřední desce města Různé I - změna systemizace MěÚ Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů, souhlasí se změnou systemizace MěÚ Mnichovice a to navýšením a změnou organizační struktury s účinností od takto : navýšení 1 pracovního místa na 0,7 úvazku na pracovišti finančním a správě majetku města MěÚ Mnichovice, kdy dojde ke snížení úvazku stávající pracovník - hlavní účetní na 0,7 úvazku a nově vytvořené pracovní místo na 1 úvazku - převod agendy hlavní pokladna, kontrola finančních operací, evidence cenin, zaúčtování pokladen, evidence firemních vozidel - převod z pracoviště vnitřní správa nově Schválená organizační struktura od : celkem 18,5 zaměstnanců z toho 17 zaměstnanců v Městském úřadu Mnichovice, 1 zaměstnanec v organizační složce Jiráskova knihovna a 0,5 správce parku Různé II - žádost o schválení projektů na základě vyhlášených výzev OPVK ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu Investovaní hrou, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ , který byl podán příspěvkovou organizací Základní školou T.G. Masaryka v Mnichovicích v květnu 2014 na základě vyhlášených výzev OPVK ve 100% výši financování měkké projekty Různé II - žádost o schválení projektů na základě vyhlášených výzev OPVK ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu ICT nás baví, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/ , který byl podán příspěvkovou organizací Základní školou T.G. Masaryka v Mnichovicích v květnu 2014 na základě vyhlášených výzev OPVK ve 100% výši financování měkké projekty. 12

13 Různé III - schválení věcného záměru rozvoje vzdělávání na území města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s prognózou vývoje obyvatelstva školského obvodu Mnichovice na období a potřebné kapacity v Základní a Mateřské škole Mnichovice schvaluje věcný záměr obsahující výhled aktivit Města Mnichovice v období v oblasti rozvoje vzdělávání a ukládá místostarostce města Mgr. Petře Peckové, tento věcný záměr podepsat a vydat. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Mgr. Petra Pecková místostarostka města Mnichovice 13

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více