V sále bylo přítomno 17 občanů I. ZAHÁJENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V sále bylo přítomno 17 občanů I. ZAHÁJENÍ"

Transkript

1 Zápis č z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Turistického informačního centra v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.Petra Pecková Ing. Miroslava Vojtíšková - tajemnice MěÚ V sále bylo přítomno 17 občanů I. ZAHÁJENÍ Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Revokace usnesení Zastupitelstva města Mnichovice č ze dne ) Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Zateplení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice" a vyhlášení poptávkového řízení 3.) Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovi ce a vyhlášení poptávk ového řízení 4.) Nabídka daru podílu pozemku parc. č. 1014/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan 5.) Různé - žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení půjčky na investiční příspěvek Starosta Ing. Petr Schneider konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté seznámil členy Zastupitelstva města Mnichovice s programem tohoto zasedání. Do bodu různé navrhl zařadit 1 bod, tak jak je zapsán v programu tohoto zasedání. Dále navrhl, že ke každému bodu programu bude probíhat rozprava zvlášť a ke každému bodu programu budou moci po skončení rozpravy členů zastupitelstva města přítomní občané vznést své připomínky nebo dotazy na členy zastupitelstva, případně k projednávaným bodům na zasedání zastupitelstva. O programu bylo hlasováno: Program byl schválen. 1

2 NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení:, Hlasy: pro: 8 zdrželi se: 2 Návrhová komise byla schválena. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Mgr.Petra Pecková, Hlasy: pro: 9 zdrželi se: 1 Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Starosta informoval zastupitele, že dnešní jednání Zastupitelstva města Mnichovice se nahrává na diktafon a záznam je uchován do doby příštího jednání ZM. Požádal, aby členové Zastupitelstva města Mnichovice vyslovili souhlas s tímto záznamem a přijali toto usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s pořízením zvukového záznamu z dnešního jednání Zastupitelstva města Mnichovice, které bude zaznamenáno na diktafon s dobou uchování záznamu do příštího jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Bylo hlasováno: 10 členů pro - schváleno SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Revokace usnesení Zastupitelstva města Mnichovice č ze dne Předkládá: Ing. Miroslava Vojtíšková Město Mnichovice v současné době činí veškeré kroky směřující k naplnění podmínek poskytovatele dotace v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, vedoucí k uzavření smlouvy o dotaci na Zateplení ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích. Jednou z podmínek uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je předložit podepsanou smlouvu na poskytnutí úvěru. Proto je předkládán návrh Zastupitelstvu města Mnichovice na revokaci usnesení ze dne č o přijetí dlouhodobého investičního úvěru na plánované investiční akce s limitem do ,-Kč z důvodu nutnosti rozdělení tohoto limitu na tři plánované investiční akce a vyhlášení veřejných zakázek na jednotlivé investiční akce. Diskuse: JUDr. Zenkl domnívá se, že jsme o rozdělení investičních akcí již hlasovali. Mgr. Pecková rozhodli jsme se, že v 25 milionech budou tři zmíněné akce. Od minulého zasedání zastupitelstva se pro tento úvěr nepodniklo nic. Na Zateplení ZŠ se počítá s 6 miliony Kč. Ing. Schneider jednání s bankou o akci, která nemá dotační podporu tedy nástavba ZŠ, je zřejmě bezpředmětné. Mgr. Pecková co se udělalo pro velký rámcový úvěr? Ing. Schneider mezi zastupitelstvy proběhly vánoční svátky a od 6. ledna se na tom pracuje, jste požádala o vyčlenění úvěru 6 milionů na Zateplení ZŠ. Pokud vím, stačilo by fondu předložit prostředky účtu města 8 milionů. Rezerva by tedy měla tuto částku splňovat. Mgr. Pecková zůstatek na účtu nestačí, peníze musí být začleněny do rozpočtu a my jsme nevěděli, jestli se rezerva dostatečně navýší. Mgr. Rovenský na posledním zastupitelstvu jsme věděli, jaký máme zůstatek. Měla by se zvážit varianta úvěru na ČOV a nástavbu ve výši 19 milionů. Ing. Vojtíšková pokud by se úvěr vyhlašoval, pak už by se nejednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu. Ing. Schneider vycházím z toho, že je třeba pokrýt to, co máme v kalkulaci projektanta. Předpokládám, že cena bude nižší, musím kopírovat kalkulaci rozpočtu na čistírnu. 2

3 Mgr. Pecková kolik tedy budou na ČOV přispívat Všestary? Termín do května se nedá stihnout. Plánuje se 12 milionů na ČOV, 10 milionů půjčka ze SFŽP, na ČOV se bude vracet 22 milionů. Může se stát, že nezbyde na nástavbu. Stát schválil v rozpočtu na rok milionů na školy. Dotační titul Ministerstva financí bude v červnu Jsem v pracovní skupině, která připomínkuje dotační kriteria. To ale samozřejmě nemusí znamenat, že dotaci získáme. Ing. Schneider důležitá je naše dohoda se spádovými obcemi. My jediní z okolí spádovost držíme. Mgr. Pecková okolní obce skutečně vypověděly spádové obvody, my držíme. Za zhruba 30 spádových dětí jsme na 2 roky získali příspěvek od obcí 2,6 milionu na opravu školy na náměstí. Dohoda je jediným řešením. Říčany vypověděly 18 obcím a kupčí se tam s trvalými pobyty cizích dětí. Mgr. Rovenský předběhli jsme dobu, když jsme se domluvili se spádovými obcemi. Mgr. Pecková pro školy bylo uvolněno 300 milionů, bylo by třeba 1,5 miliardy. RNDr. Mareš jsem objednán ke konzultacím u starosty v Hrusicích, jsou napojeni na ČOV Senohraby, zaplatily 1,7 milionu pro ČOV. Ing. Schneider s připojením Všestar jsem dohodnut se starostou na 10% hrazení z našich 22%. Není dohodnuto, co za to budou chtít. Jestli jim vznikne nárok na cca 7% z majetku, který se buduje. Zatím není dojednáno, jaká forma jim bude garantována z naší strany. Ing. Třebická návrhová komise dává hlasovat o usnesení, že bude jmenovité hlasování při tomto zasedání zastupitelstva. Bylo hlasováno: 10 členů pro - schváleno č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice revokuje své usnesení č ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí na dofinancování plánovaných investičních akcí s vyhlášením veřejné zakázky na přijetí dlouhodobého úvěru s dobou splatnosti 15 let s limitem v celkové výši, která nepřesáhne ,-Kč na investiční akce: Zateplení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice Intenzifikace ČOV Mnichovice Nástavba ZŠ T.G. Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí na dofinancování plánovaných investičních akcí s vyhlášením veřejných zakázek na přijetí dlouhodobých úvěrů na jednotlivé akce v celkové výši, která nepřesáhne ,-Kč na investiční akce: Zateplení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice ,- Kč Intenzifikace ČOV Mnichovice max ,-Kč Nástavba ZŠ T.G. Mnichovice min ,- Kč 3

4 Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Zateplení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice" a vyhlášení poptávkového řízení Předkládá: Město Mnichovice musí v termínu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a podmínkami dotace na akci Zateplení ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích. předložit na SFŽP ČR do jako jednu z podmínek uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřenou smlouvu o přijetí dlouhodobého investičního úvěru. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na schválení přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši ,-Kč s dobou splatnosti 10 let. Zastupitelstvu města Mnichovice je v příloze předkládán návrh výzvy města Mnichovice na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, kdy s účinností od jsou novelizací tohoto zákona zvýšeny limity pro veřejné zakázky malého rozsahu: stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH, dodávky a služby do 2 mil. Kč bez DPH. Diskuse: Ing. Schneider vysvětlil, že je třeba do výzvy doplnit 1 bod, kdy se jedná o to, že v úvěrové smlouvě sjednané s ČSOB na úvěr rozšíření vodovodu a kanalizace v roce 2005 byly dány podmínky nejen zástava budovy čp. 24, ale i vinkulace veškerých daňových příjmů z FÚ Středočeského kraje. Na základě těchto podmínek ze strany ČSOB došlo k přesunu příchozích plateb z KB na ČSOB. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Registrační číslo akce: CZ.1.02/3.2.00/ ve výši ,-Kč s dobou splatnosti 10 let. 4

5 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města vyhlásit výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu Zateplení Základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích dle přiloženého návrhu s termínem podání nabídek do hod. s tím, že od hod. proběhne otevírání obálek a hodnocení nabídek na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na tuto akci a bude doplněna výzva o usnesení: Poskytnutí úvěru není možné podmínit vedením jakékoli části platebního styku města u banky tento úvěr poskytující, vyjma plateb pevně spojených s poskytovaným úvěrem. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi vyhlásit mimořádné jednání Zastupitelstva města Mnichovice s dnem konání od hod. tak, aby v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích byla schválena smlouva o přijetí a poskytnutí úvěru a do byla ze strany města podepsána a předána v termínu do na SFŽP ČR. 5

6 Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovice a vyhlášení poptávkového řízení Předkládá: Ing. Petr Schneider Město Mnichovice musí v termínu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a podmínkami dotace na akci Intenzifikace ČOV Mnichovice č. CZ.1.02/1.1.00/ je též jako jedna z podmínek uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, předložit uzavřenou smlouvu o přijetí dlouhodobého investičního úvěru na tuto akci. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na schválení přijetí dlouhodobého investičního úvěru v předpokládané výši s max. limitem ,-Kč s dobou splatnosti 13 let, z důvodu možnosti zastropování ceny veřejné zakázky ze strany zadavatele dle výkladu MMR ČR za podmínky, že v případě nečerpání úvěru v termínu do se úvěrová smlouva ruší. Zastupitelstvu města Mnichovice je v příloze předkládán návrh výzvy města Mnichovice na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách o poskytnutí úvěru na spolufinancování akce Intenzifikace ČOV Mnichovice. V současné době má město Mnichovice prováděcí dokumentaci na tento projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice v hodnotě 80,2 mil. Kč bez DPH. Zastupitelstvu města Mnichovice bude na příštím zasedání Zastupitelstva města Mnichovice předloženo ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky, dle sdělení zástupce SFŽP ČR, je nutno tuto podmínku schválení splnit před vyhlášením předběžného oznámení a zároveň bude podána žádost na SFŽP ČR o prodloužení termínu dodání veškerých dokumentů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, kdy v současné době termín 5/2014 není splnitelný. Zároveň starosta města Mnichovice bude jednat se starostou obce Všestary o výši finanční spoluúčasti na tuto akci. Diskuse: Mgr. Pecková píše se, že se bude jednat se starostou Všestar o výši finanční spoluúčasti. Je to významná veřejná zakázka, navrhuji, aby podmínky byly posouzeny odborníkem. Zadávací podmínky nemáme. Ing. Schneider nevím, zda stále platí, že administrátorem bude paní tajemnice. Logicky bychom na Intenzifikaci ČOV mohli vybrat administrátora, ten ji bude znát a provádět. Mgr. Pecková kdyby pan RNDr. Mareš nezorganizoval s Hydroprojektem schůzku, nebylo pro to uděláno nic. RNDr. Mareš chce se zeptat přítomného zástupce Hydroprojektu Ing. Sommera, jak je možné, že se cena z 86 milionů snížila na 80? Ing. Sommer získali jsme nabídky na technologii v nižší ceně. pí.springerová přesto jsou některé položky navýšené. Proč jsou parkové terénní úpravy vyšší? Ing. Sommer minimalizují se zpevněné plochy. Všechny ceny jsou dle celostátně platných ceníků, každých půl roku aktualizované. pí.springerová a co ostatní náklady? Ing. Sommer určité části v dokumentaci být nemusí. Například výkazy výztuže v železobetonových konstrukcích. Až vyberete technologii a dodavatele, něco se bude měnit, budou se dopracovávat přílohy. Ing. Schneider staveniště bude za 880 tisíc. Ing. Sommer staveniště nebude v areálu čistírny. Náš odhad nákladů je reálný. Nesmíme do nákladů dát rezervu, nesmí tam být nic, co není specifikováno.co bude vyžadovat vícepráce, zhotovitel pak dává návrh na změnu. Vyjadřují se k tomu všichni, předkládá se to na fond. Mgr. Pecková úkolem by mělo být zastropovat zakázku. Ing. Vojtíšková ve výkladu ministerstva pro místní rozvoj se říká, že při konečném zastropování ceny je zároveň možné opční právo do 30 % kalkulovaných cen. Ing. Sommmer jde o to dozorovat stavbu, budou zkoušet, co jim dovolíte. Ing. Třebická mělo by se doplnit o to, jestli se bude jednat se starostou Všestar a vybrat administrátora. Mgr. Rovenský navrhuje odložit na p.doležal navrhuje nyní schválit s klauzulí, že nebudeme čerpat.riziko nám nehrozí. č. usnesení:

7 Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice Registrační číslo akce: CZ.1.02/1.1.00/ do výše čerpání ,-Kč s dobou splatnosti 13 let. Hlasy: pro: 5 proti: 2 zdrželi se: 3 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města vyhlásit výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice dle přiloženého návrhu s podmínkou, že v případě nečerpání úvěru v termínu do se smlouva o úvěru ruší. Hlasy: pro: 5 proti: 2 zdrželi se: 3 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi na základě vyhodnocené veřejné zakázky malého rozsahu na služby poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice předložit vyhodnocenou smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ke schválení Zastupitelstvu města Mnichovice. Hlasy: pro: 5 7

8 proti: 2 zdrželi se: 3 Po hlasování pokračovala diskuse: Ing. Schneider je třeba si uvědomit, že prodloužení výjimky nám dal Vodoprávní úřad do Pak budou následovat tvrdá omezení. Mgr. Pecková nechápe, proč nám to starosta říká až teď? občan od kdy město ví, že se bude intenzifikovat ČOV? Ing. Schneider od roku Teprve v roce 2012 byla výzva od státu a mohli jsme se přihlásit. V roce 2013 bylo potvrzeno, že jsme získali dotaci. Změnily se soutěžní parametry. občanka Mgr. Rovenská domnívá se, že Mnichovice nepotřebují připojení Všestar. Dále se hovoří o intenzifikaci ČOV za 80 milionů. Zjišťovala si, že ve srovnatelné obci mají toto za 45 milionů. Bylo tam vysoutěženo a dáno do provozu v roce Ing. Schneider například Mnichovo Hradiště s EO mají za 116 milionů odsoutěžených. Otázka je, jak to mají s technologií čištění. Mgr. Rovenská zeptala se starosty, co znamená záleží na kvalitě Vámi odvedené práce, zda firma Hydroprojekt bude stavbu realizovat? Ing. Schneider čím kvalitnější je dokumentace pro výběr zhotovitele, tím menší vícepráce lze předpokládat, proto jsem adresoval tuto poznámku zástupci společnosti Hydroprojekt. Co se týká Všestar, je to aglomerace, která patří k Mnichovicích. Ing. Tesaříková intenzifikace bude na 6000 EO. Dle nového územního plánu je v Mnichovicích 80 ha volných pozemků, tedy intenzifikace nemusí ani stačit. občanka Trojanová na 15 let máte úvěr, nebude na jinou investici. Dalších 10 let se bude město vzpamatovávat, to znamená jedna další generace Nabídka daru podílu pozemku parc. č. 1014/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan Předkládá: Ing. Petr Schneider Spolumajitelé pozemku parc. č. 1014/1 ostatní plocha o výměře 1276 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan vlastnící každý podíl 1/28 nabízejí městu Mnichovice dar pozemku o celkovém podílu 1/14 celkové výměry pozemku tj. 91 m2 a to z důvodu umístění vodovodního řadu města Mnichovice (Vodovod Myšlín) v tomto pozemku. Dle přiloženého rozsudku nejvyššího soudu 10/20/2008 spisová značka 22 Cdo 2408/2007 na darování podílu pozemku se předkupní právo nevztahuje. Diskuse: Ing. Schneider tento dar nespadá pod předkupní právo, je možné ho přijmout. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím daru podílů pozemku parc. č. 1014/1 o celkové výměře 1276 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to: o celkovém podílu 1/14 z důvodu uložení vodovodního řadu v tomto pozemku. 8

9 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé - žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení půjčky na investiční příspěvek Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne se zabývalo žádostí příspěvkové organizace Veřejných služeb obce Mnichovice o vypořádání půjčky poskytnuté příspěvkové organizaci městem Mnichovice v dubnu 2013 a přijalo usnesení č , kde schválilo, aby půjčka byla ponechána v režimu půjčky a vyúčtována na základě skutečných účetních uzávěrek roku 2013 nejpozději do Vedoucí veřejných služeb pan Čánský předložil žádost k projednání Zastupitelstvu města Mnichovice po projednání s daňovými poradci veřejných služeb a Města Mnichovice a po projednání s některými zastupiteli, kde jako daňově neutrální se jeví navrhovaná varianta převedení půjčky na investiční příspěvek v souladu s pořízenými investicemi v roce 2013 ve výši ,-Kč, které byly hrazeny od z přijaté půjčky ve výši ,59 Kč a částka ,46 Kč byla uhrazena v období od 1.1. do z provozního příspěvku veřejných služeb. Diskuse: 9

10 Mgr. Pecková chtěli jsme vyúčtovat půjčku proti vyúčtování hospodaření. Já jsem požadovala kompletní uzávěrku 2013, bylo mi vysvětleno, že to dělá problém našemu účetnictví. Ing. Schneider je třeba provést nápravu za uplynulý rok. Majetek, který byl loni zkolaudován a předán do majetku města, zkresluje výsledek. V případě, že se majetek nezkolauduje, zkresluje v příslušném roce výkaz zisku a ztrát společnosti Veřejné služby. Mgr. Pecková - Komunitní síť od roku 2006 vykazuje majetek v hodnotě 3,5 milionu a do dneška se nezvýšilo. Optické sítě Hrusice 1,2 milionu s daní. Spousta peněz je v rozestavěném majetku, který není dokončován. Požaduji, aby VS předložily plán investic na rok 2014 a čtvrtletně předkládaly účetní uzávěrky. Ing. Schneider v tuto chvíli je debata, jestli investiční nebo neinvestiční, ten by zvýšil zisk VS. Komunitní síť vykrývá ztráty. Mgr. Rovenský domnívá se, že Komunitní siť má spoustu nedodělané práce. Kde jsou rozdělané práce, měl by být výhled, do kdy se dodělají a kolik to bude stát. Ing. Tesaříková jsou tyto investiční náklady kalkulovány? Je třeba zjistit kalkulaci cen. Ing. Schneider Komunitní síť musela být prvních 5 let nezisková. Od Veřejných služeb jako úřad a ZŠ máme zdarma internet a snížené náklady telefonů přes tuto siť. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace města Mnichovice Veřejné služby obce Mnichovice na základě skutečné účetní závěrky roku 2013 souhlasí s převedením půjčky na investiční příspěvek. Bylo formulováno doplňující usnesení : č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá vedoucímu Veřejných služeb obce Mnichovice panu Jiřímu Čánskému předložit plán investic pro rok 2014 členěný podle jednotlivých středisek do a zároveň ukládá předkládat Zastupitelstvu města Mnichovice pravidelné čtvrtletní účetní uzávěrky. 10

11 Závěrečná diskuse: Mgr. Erbeková chtěla by zastupitelstvo informovat o záměru školy využít dotace MAS Říčansko a vybudovat Tradiční řemeslnou dílnu v suterénu školy. Šlo by o vnitřní úpravy. Je třeba spolufinancování do ,- Kč. Mgr. Pecková souhlasí a myslí si, že je třeba využít této příležitosti. občan Kolka upozorňuje na špatný stav silnice z Mnichovic do Mirošovic, kdy je zde poměrně vysoká frekvence na dálnici nebo na Benešov. Zvláště nyní v zimním období, kdy ráno a odpoledne je tma, je to nebezpečný úsek. Silnice je bez krajnic a reflexních patníků. Ing. Schneider pokusí se požádat ředitele SÚS, aby do svých akcí zařadili obnovu vodorovného značení. Zastupitelé se vrátili k formulaci usnesení patřícímu k bodu 915 Intenzifikace ČOV Mnichovice a vyhlášení poptávkového řízení č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi vyhlásit poptávkové řízení na administrátora akce Intenzifikace ČOV Mnichovice s termínem předložení nabídek na zasedání Zastupitelstva města Mnichovice. Diskuse pokračovala: Mgr. Rovenský informoval o jednání s vedoucím VS panem Čánským ve věci přesunu kontejnerů z Jánského náměstí před vjezd do areálu ČOV po pravé straně. Pan Čánský tuto možnost potvrdil. občanka Trojanová rozdala zastupitelům písemný materiál o osadních výborech a otázkách spojených s jejich činností. Rozvinula svoji stížnost na činnost Osadního výboru Myšlín, který podle ní pracuje špatně, občané nemají informace. JUDr. Zenkl vysvětlil, že toto zastupitelstvo již razantní kroky v tomto směru činit nebude, po podzimních volbách je možno požádat nové zastupitelstvo o jmenování jiných členů Osadního výboru Myšlín. 11

12 Ing. Tesaříková doporučila podívat se na webové stránky Osadního výboru Všechromy, který podle ní pracuje dobře. IV. ZÁVĚR Starosta Ing. Petr Schneider poděkoval členům ZM, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne ve hodin. Ověřovatelé: Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Mgr. Dagmar Šrámková 12

13 Souhrnné usnesení č ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Revokace usnesení Zastupitelstva města Mnichovice č ze dne č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice revokuje své usnesení č ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí na dofinancování plánovaných investičních akcí s vyhlášením veřejné zakázky na přijetí dlouhodobého úvěru s dobou splatnosti 15 let s limitem v celkové výši, která nepřesáhne ,-Kč na investiční akce: Zateplení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice Intenzifikace ČOV Mnichovice Nástavba ZŠ T.G. Mnichovice Revokace usnesení Zastupitelstva města Mnichovice č ze dne č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí na dofinancování plánovaných investičních akcí s vyhlášením veřejných zakázek na přijetí dlouhodobých úvěrů na jednotlivé akce v celkové výši, která nepřesáhne ,-Kč na investiční akce: Zateplení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice ,- Kč Intenzifikace ČOV Mnichovice max ,-Kč Nástavba ZŠ T.G. Mnichovice min ,- Kč Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Zateplení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice" a vyhlášení poptávkového řízení č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Registrační číslo akce: CZ.1.02/3.2.00/ ve výši ,-Kč s dobou splatnosti 10 let Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Zateplení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice" a vyhlášení poptávkového řízení č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města vyhlásit výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu Zateplení Základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích dle přiloženého návrhu s termínem podání nabídek do hod. s tím, že od hod. proběhne otevírání obálek a hodnocení nabídek na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na tuto akci Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Zateplení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice" a vyhlášení poptávkového řízení č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi vyhlásit mimořádné jednání Zastupitelstva města Mnichovice s dnem konání od hod. tak, aby v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích byla schválena smlouva o přijetí a poskytnutí úvěru a do byla ze strany města podepsána a předána v termínu do na SFŽP ČR. 13

14 Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovi ce a vyhlášení poptávk ového řízení č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice Registrační číslo akce: CZ.1.02/1.1.00/ do výše čerpání ,-Kč s dobou splatnosti 13 let. - neschváleno Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovi ce a vyhlášení poptávkového řízení č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města vyhlásit výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice dle přiloženého návrhu s podmínkou, že v případě nečerpání úvěru v termínu do se smlouva o úvěru ruší. neschváleno Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovi ce a vyhlášení poptávkového řízení č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi na základě vyhodnocené veřejné zakázky malého rozsahu na služby poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice předložit vyhodnocenou smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ke schválení Zastupitelstvu města Mnichovice.- neschváleno Nabídka daru podílu pozemku parc. č. 1014/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím daru podílů pozemku parc. č. 1014/1 o celkové výměře 1276 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to: celkového podílu 1/14 z důvodu uložení vodovodního řadu v tomto pozemku Nabídka daru podílu pozemku parc. č. 1014/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé - žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení půjčky na investiční příspěvek č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace města Mnichovice Veřejné služby obce Mnichovice na základě skutečné účetní závěrky roku 2013 souhlasí s převedením půjčky na investiční příspěvek Různé - žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení půjčky na investiční příspěvek č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá vedoucímu Veřejných služeb obce Mnichovice panu Jiřímu Čánskému předložit plán investic pro rok 2014 členěný podle jednotlivých středisek do a zároveň ukládá předkládat Zastupitelstvu města Mnichovice pravidelné čtvrtletní účetní uzávěrky. 14

15 Souhlas s přijetím dlouhodobého investičního úvěru k zajištění spolufinancování projektu "Intenzifikace ČOV Mnichovice a vyhlášení poptávkového řízení č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi vyhlásit poptávkové řízení na administrátora akce Intenzifikace ČOV Mnichovice s termínem předložení nabídek na zasedání Zastupitelstva města Mnichovice. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Mgr.Petra Pecková místostarostka města Mnichovice 15

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 13-03 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 22.4.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-03 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 22.4.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-03 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 22.4.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing.

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis č. 08-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2008 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 08-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2008 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 08-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2008 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider PhDr. Petr

Více

Z á p i s ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. června 2012

Z á p i s ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. června 2012 Z á p i s ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. června 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka odešel

Více

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce Život 3/2013 MNICHOVIC Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí Ročník LIV Obsah Úvod, slovo redakce 1. Úvod, slovo redakce...1 2. Velikonoční jarmark...2 3. Zastupitelstvo města...4 4. Z činnosti

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V.

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 20. 6. 2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 9 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:18 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce Život 4/2013 MNICHOVIC Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí Ročník LIV Obsah Úvod, slovo redakce 1. Úvod, slovo redakce...1 2. Akce v květnu...2 3. Zastupitelstvo města...4 4. Z činnosti města

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.4.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

4.4 ZM 19.4.2004 - zápis. Z á p i s

4.4 ZM 19.4.2004 - zápis. Z á p i s Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města v Hrádku nad Nisou, konaného dne 19.4. 2004 ve velké zasedací místnosti na MěÚ v Hrádku nad Nisou Přítomni : Mgr. Bartošová D., Dajčar K., Dlouhý P., Ing.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7.dubna 2015 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7.dubna 2015 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7.dubna 2015 v budově Zámečku Přítomni: Mgr. Skripnik Ondřej PhD., Ing. arch. Čermáková Alice, MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Ing. Smrčka

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Ing. Hladík, Bc. Bašová, Ing. Švorčík Neomluveni:

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 8. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 8. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 8. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, RNDr. Karel

Více

Zápis z III. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.2.2015

Zápis z III. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.2.2015 Město Pohořelice Zápis z III. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.2.2015 Účast zastupitelů: při 18 zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Z Á P I S č. 4 / 2010

Z Á P I S č. 4 / 2010 Z Á P I S č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 6. 2010 v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 4/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil p. Jaromír Lenoch, starosta obce,

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis č. 3/2014 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2014 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 8. 12. 2014 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Alt, Bartoš, Drahorád, Forchová,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, JUDr. Jaroslav Müller Ph.D.

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, JUDr. Jaroslav Müller Ph.D. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.3.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

4/2009, 59.160,- 137/2015 1. ZM

4/2009, 59.160,- 137/2015 1. ZM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více