Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem."

Transkript

1 Zápis č jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena Třebická Petra Pecková Jiří Babor Petr Doležal Jiří Kučera RNDr. Jiří Mareš Mgr. Miroslav Rovenský Helena Springerová Pavel Vyskočil JUDr. Jan Zenkl Miroslava Vojtíšková - tajemnice MěÚ I. ZAHÁJENÍ Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. PROGRAM: Různé: 1.) Úprava rozpočtu v roce ) Rozhodování a pověření k jednání ve věci řízení na pozemku parc. č. 919/1 v k. 3.) Prodej vodovodu PE DN 300 o délce cca 60 m v ulici Pod Kovárnou SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Úprava rozpočtu v roce 2010 Jedná se o úpravu v příjmové a výdajové části rozpočtu, rozpočet na rok 2010 zůstává vyrovnaný. Jedná se o následující změny: Příjmy:

2 V příjmové části rozpočtu dochází ke změně rozpočtových položek : v rámci pohřebnictví : nájem za hrobová místa částka 6.000,-Kč převedena z rozpočtové položky 2132 na nově zřízenou rozpočtovou položku 2131 v rámci využití komunálního : poplatek za množství tříděného odpadu od firmy EKOKOM, částka ,-Kč převedena z rozpočtové položky 2111 na rozpočtovou položku 2324 Výdaje: v rámci pohřebnictví : pohřbívání zesnulých osob sociální pohřby, nově zřízena položka 5192, zároveň z rezervy města dochází k uvolnění částky ,-Kč a jejímu převodu na tuto položku, z důvodu zákonné povinnosti města uspořádat sociální pohřeb zesnulému na území města v případě, že není znám vypravovatel pohřbu, město vypravilo v průběhu měsíce října 2010 dva pohřby: pí Novákové a panu Šlechtovi. dále dochází k povýšení položky silnice/opravy mostky o částku ,-Kč z důvodu nutné opravy mostku v ulici Podskalí, který byl poškozen v důsledku zvýšené povodňové aktivity. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 105/2010 Z důvodu hrozící rozsáhlé developerské zástavby na pozemku parc. č.919/1 v k., kdy firma DACHI s. r. o. požádala o výstavbu 35 rodinných domů o třech bytových jednotkách si Zastupitelstvo města Mnichovice vyhrazuje rozhodovat za město Mnichovice jako účastník všech řízení týkajících se tohoto pozemku a zároveň pověřuje člena Zastupitelstva města Mnichovice JUDr. Jana Zenkla zastupováním města na jednáních a řízeních souvisejících s touto zástavbou. Diskuse: JUDr. Zenkl chápe tento problém jako neuralgický bod, který ho trápí již dlouho. Děkuje za pověření a věří, že bude svědomitě zastupovat v této v záležitosti město Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice si vyhrazuje právo rozhodovat za město Mnichovice jako účastník ve věci všech řízení na pozemku parc.č. 919/1 v k. tak, aby byl vyloučen negativní vliv eventuelní výsledné zástavby předmětného pozemku na životní prostředí a infrastrukturu města. č. usnesení:

3 Zastupitelstvo města Mnichovice pověřuje člena zastupitelstva města JUDr. Jana Zenkla zastupováním města při jednáních s úřady a účastníky územních a stavebních řízení na pozemku parc.č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan tak, aby byl vyloučen negativní vliv eventuelní výsledné zástavby předmětného pozemku na životní prostředí a infrastrukturu města a dále o výsledcích jednání bude zastupitelstvo informovat Prodej vodovodu PE DN 300 o délce cca 60 m v ulici Pod Kovárnou Město Mnichovice při realizaci vodovodu a kanalizace v Mnichovicích v roce 2006 řešilo v ul. Pod Kovárnou pokládku části vodovodního přivaděče Region Jih se souhlasem svazku obcí Region Jih a zhotovitele díla Energie stavební a báňská a. s. s tím, že úhrada za realizaci byla provedena městem Mnichovice, které je vlastníkem této části vodovodního přivaděče o délce 60 m. Vzhledem k té skutečnosti, že zhotovitel díla Energie stavební a báňská a. s. bude v současné době celé dílo předávat svazku obcí Region Jih, odkupuje tuto část vodovodního přivaděče, která je nedílnou součástí celého díla. Diskuse: RNDr. Mareš chce se zeptat, zda páteřní vodovod je již vybudován. Ing. Schneider páteřní vodovod celý vybudovaný ještě není. Asi 300 metrů, to je 1% je ve stavbě. Nyní probíhají tlakové zkoušky. Situace se komplikuje u pozemků v případě úmrtí vlastníka bez dědice. Je třeba se obrátit na soud, aby určil soudního opatrovníka. Odběr se plánuje zřejmě v příštím roce. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím Městem Mnichovice a kupujícím Energií stavební a báňská a. s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej vodovodu PE DN 300 o délce cca 60 m, umístěném v okolí domu čp. 109 v ulici Pod Kovárnou Mnichovice Božkov za cenu ,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu kupní smlouvy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města Mnichovice uzavřít kupní smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2010 v příjmové části a zařazení příslušné položky.

4 IV. ZÁVĚR Ověřovatelé: Ing. Magdalena Třebická RNDr. Jiří Mareš Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Mgr. Dagmar Šrámková

5 Souhrnné usnesení č Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Úprava rozpočtu v roce 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 105/2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice si vyhrazuje právo rozhodovat za město Mnichovice jako účastník ve věci všech řízení na pozemku parc.č. 919/1 v k. tak, aby byl vyloučen negativní vliv eventuelní výsledné zástavby předmětného pozemku na životní prostředí a infrastrukturu města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice pověřuje člena zastupitelstva města JUDr. Jana Zenkla zastupováním města při jednáních s úřady a účastníky územních a stavebních řízení na pozemku parc.č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan tak, aby byl vyloučen negativní vliv eventuelní výsledné zástavby předmětného pozemku na životní prostředí a infrastrukturu města a dále o výsledcích jednání bude zastupitelstvo informovat. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím Městem Mnichovice a kupujícím Energií stavební a báňská a. s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej vodovodu PE DN 300 o délce cca 60 m, umístěném v okolí domu čp. 109 v ulici Pod Kovárnou Mnichovice Božkov za cenu ,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu kupní smlouvy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města Mnichovice uzavřít kupní smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2010 v příjmové části a zařazení příslušné položky. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Petra Pecková místostarostka města Mnichovice