Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT"

Transkript

1 Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce V budově školy Pozor, semafor Dopravní značky Vesnice, město Doprava ve městě Opakování září únor RSP cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění SP moje k druhým lidem SS regulace vlastního jednání a prožívání PS hledání pomoci při potížích KR tvořivost v mezilidských vztazích PL vzájemné poznávání lidí ve třídě MV péče o dobré Čj formy společenského styku Čsp dopravní značky, penál, rozvrh VV výrobky z přírodnin, koláž z letáku 1

2 Podzim Podzimní zahrada zelenina Podzimní sad ovoce, suché plody Ovoce a zelenina Les jehličnatý Les listnatý 8 říjen Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. Živočichové v lese Příchod zimy Mikuláš Jaro Květiny na jaře Zahrada na jaře Stromy a keře Zvířata na statku 1. 4 březen listopad RSP rozpoznávání přírodnin EK les, pole ES lidová slovesnost, zvyky a tradice Čsp modelování Vv koláže z přírodnin Domácí mazlíčci Velikonoce Jarní hry Opakování 4 duben Léto Les v létě Prázdniny 3 červen 2

3 Hry na podzim Opakování 3 listopad Žák rozlišuje v blízké příbuzenské v rodině, role rodinných příslušníků a mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem a nedostatkům. Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností. Lidé kolem nás Hry v zimě Vánoce Nový rok Opakování Moje rodina Můj domov prosinec únor LV mezi lidmi MV péče o dobré K řeč těla KK rozvoj individuálních a sociálních dovedností OSŠ ve škole SP moje k druhým lidem Čj formy společenskéh o styku Vv moje maminka Čsp vánoční čas Vv - povolání 3

4 Žák uplatňuje základní hyg., režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elemen. znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. Rozezná nebezpečí různého charakt., využívá bezp. místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje zákl. pravidla bezpeč. chov. účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která mu je nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimoř. událostech. Člověk a jeho zdraví Důležitá telefonní čísla Lidské tělo, obličej 1 Ruce, hygiena Úraz Nemoc U lékaře Žijeme zdravě Třídíme odpad Opakování únor duben květen LV mezi lidmi MV péče o dobré K řeč těla KK rozvoj individuálních a sociálních dovedností OSŠ ve škole SP moje k druhým lidem Čsp špinavý chlapec, potravinová pyramida, plakát třídíme odpad Čj učíme se telefonovat, popis člověka 4

5 Žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost. Žák si upevňuje znalosti opakováním probraných témat Lidé a čas Opakování učiva e v roce Týden Hodiny Režim dne Opakování Celkové procvičování probraných témat učiva 1. ročníku leden červen LV mezi lidmi MV péče o dobré K řeč těla KK rozvoj individuálních a sociálních dovedností OSŠ ve škole SP moje k druhým lidem Čsp - y, budík 5

6 Popíše cestu na určené místo Uplatňuje základní pravidla silničního provozu, adekvátně reaguje na pokyny dospělých při mimořádných událostech. Umí rozlišit možná nebezpečí v okolí Lidé a čas Naše škola Co děláme ve škole Cesta do školy Dopravní prostředky 4 září SS organizace vlastního času Ma čas 2. Pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích. Pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích. Na procházce v lese Význam lesa Podzimní les Savci v podzimním lese Podzimní rybník Ryby Stěhovaví ptáci Podzimní zahrada Zelenina Ovoce 3 září říjen ZPŽ změny v přírodě Vv - ježek Čspnáhrdelník z přírodnin, vytrhávání ovoce, modelování ovoce a zeleniny Hv - písně o podzimu 6

7 Umí používat časové údaje při řešení různých situací v životě. Rozlišuje děj minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Zná blízké příbuzenské v rodině, role rodinných příslušníků. Rozlišuje přírodních a umělých prvků v okolí. Nakreslí jednoduchý plán místa bydliště a školy. Porovnává a pozoruje přírodniny. Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, nástrojů a přístrojů. Pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích. Pozoruje zvířata, zná potřeby zvířat. Lidé kolem nás Místo, kde žijeme U nás doma Rodinné oslavy Pomáháme si Domácí zvířata chovaná pro radost Místo, kde žijeme Naše vlast ČR Zvířata v zimě Zimní zahrada Blíží se Vánoce Vánoční zvyky listopad prosinec MV péče o dobré PL rodina ZPŽ rostliny MK naši sousedé PRT komunikace a spolupráce v týmu EK obec VČP kultura obce ES zvyky, tradice MV - Vánoce Čj - formy společenského styku Vv - moje maminka Čsp péče o pokojové rostliny Vv - plakát Naše město Čsp - pěstitelství, květina z knoflíků, vánoční ozdoby, svícen Vv -paní zima Hv koledy, písně o zimě

8 Uplatňuje základní hygienické a jiné zdravotně preventivní návyky Využívá elementární znalosti o lidském těle Dodržuje zásady bezpečnosti (uplatňuje základní pravidla silničního provozu), reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech Rozlišuje děj minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Umí používat časové údaje při řešení různých situací v životě. Porovnává a pozoruje přírodu a přírodniny. Pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích. Pozoruje zvířata a zná jejich potřeby Člověk a jeho zdraví Lidé a čas Naše tělo Být zdravý Nemoc a úraz Naše zdraví po měsíci Kalendář Části dne Svět se mění Hodiny Květiny na jaře Stromy na jaře Jaro u vody Jarní les Ptáci a jejich hnízda Hospodářská zvířata 2. 8 duben březen únor leden VČP prostředí a ovzduší PS stres, relaxace MV obezřetné chování PL lidé dříve a dnes EK pole, les LA životní prostředí upravené člověkem ZPŽ změny v přírodě Vv - projekt třídění odpadu Ma - čas Vv - zlatice májová kytice 8

9 Porovnává a pozoruje přírodu a přírodniny. Prázdniny v přírodě Statek v létě Léto na louce Léto v lese 2. květen EK pole, voda, les Hv písně o létě Žák si upevňuje znalosti opakováním probraných témat Opakování Procvičování probraných témat učiva 2. ročníku 6 červen LA druhy dopravy Žák popíše cestu do školy, rozlišuje možná nebezpečí v nejbližším okolí, zná dopravní značky, vyjmenuje zásady slušného chování, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků (jejich přednostem i nedostatkům) Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Škola prostředí školy, okolí školy, spolužáci (pravidla slušného chování), bezpečná cesta do školy (dopravní značky, semafory) 3. 6 září OS vztah ke škole, slušné jednání a chování, komunikační a jiná pravidla K různé komunikační situace MV péče o dobré, respektování, podpora, pomoc VV - nákresy 9

10 Žák začlení svou obec do příslušného kraje, pozoruje a popíše změny v nejbližší okolí, zprostředkuje ostatním rozdíly v životě ve městě a na vesnici Žák vyjmenuje státní symboly České republiky, hlavní orgány státní moci, sousedy České republiky Místo, kde žijeme Domov Obec (prostředí domova, orientace v místě bydliště) Naše vlast Česká republika (základy státního zřízení a politického systému), státní symboly Jsme Evropané nejbližší sousedé ČR 3. říjen JE řešení možných problémů v našem nejbližším okolí KK rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci PD vyjádření vlastního názoru MV péče o dobré, respektování, podpora, pomoc VV tematické výkresy na téma rozdíly mezi městy a vesnicemi Čt O Praze 10

11 Žák popíše rozmanitost krajiny v okolí svého domova, rozeznává typy krajin, rozliší umělé a přírodní prvky v krajině, orientuje se dle kompasu. Krajina v okolí domova nadmořská výška, rozdíl mezi nížinami a vysočinami, pozorování mapy z hlediska povrchu ČR Využití krajiny Voda v krajině (vodní toky a nádrže) 8 listopad ZPŽ přírodní zdroje, voda ČSP - výroba směrové růžice Orientace v krajině (kompas, světové strany) 3. Žák odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností, popíše svůj volný čas a vánoční zvyky a tradice, které srovná s jinými zeměmi Lidé kolem nás Náš svět co nás baví (zájmové kroužky, volný čas) Povolání Vánoce vánoční zvyky a tradice, vánoční symboly, Vánoce v jiných zemích 6 prosinec KD zvyky a tradice v rodině s porovnáním se zkušenostmi ostatních MV pohled na svět očima druhého VV, ČSP - tematické práce 11

12 Žák rozlišuje dané pojmy: živá a neživá příroda, lidské výtvory, zboží Žák popíše základní podmínky života na Zemi (Podmínky života) Svět kolem nás živá a neživá příroda, lidské výtvory, zboží Země je kulatá Podmínky života na Zemi 6 leden ZPŽ voda, ovzduší, přírodní zdroje (výrobní procesy) MA - slovní úlohy VV živá a neživá příroda Vyjmenuje a stručně charakterizuje planety (Podmínky života) Voda, vzduch, teplo a světlo Slunce Planety únor ZPŽ voda, vzduch, světlo, teplo ČSP práce k dané tématice 3. Žák vyjmenuje živé přírodniny, roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků, popíše stavbu těla hub společné znaky rostlin, rozliší kvetoucí a nekvetoucí rostliny, vyjmenuje a rozpozná léčivé, jedovaté, zákonem chráněné rostliny. Živé organismy Houby Rostliny (kvetoucí a nekvetoucí, volně v přírodě) březen ZPŽ vztah mezi organismy a prostředím VV - kresby rostlin ČJ o rostlinách, čtení s porozuměním 12

13 Žák vyjmenuje a rozpozná okrasné rostliny, užitkové rostliny a polní plodiny. Vyjmenuje a popíše části kvetoucích rostlin, Okrasné rostliny Užitkové rostliny Polní plodiny Části kvetoucích rostlin duben ZPŽ vztah mezi organismy a prostředím ČJ - čtení s porozumění m VV - kresby živočichů a rostlin Vyjmenuje a popíše společné znaky živočichů, rozlišuje obratlovce a bezobratlí, dělí živočichy podle druhu potravy. Žák uvede příklady živočichů v dané lokalitě, rozlišuje aktivity člověka, které mohou poškozovat přírodu Vyjmenuje jednotlivé etapy lidského života, popíše části lidského těla a zdravá způsob života Člověk a jeho zdraví Živočichové a stavba jejich těla, způsob života Chráníme přírodu ohrožené druhy rostlin a zvířat Zdraví vývoj jedince, pohlavní rozdíly mezi ženou a mužem, základní stavba a funkce lidského těla, zásady zdravého způsobu života, společné znaky s ostatními živočichy květen VČP prostředí a zdraví HP analýza vlastních postojů, hodnot, postoje a hodnoty ostatních VV, ČSP kresby lidského těla, obtisky horních a dolních končetin 13

14 Žák shrne zásady bezpečného chování v přírodě, chová se obezřetně při setkání s cizími jedinci, odmítne komunikaci, v případě potřeby požádá o pomoc Člověk a jeho zdraví Souhrnné opakování (léto v lese, na poli, na louce) Rady na prázdniny (v parku, u rybníka, u moře) 3. 6 červen KK rozvoj sociálních dovedností pro komunikaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) ČJ pracovní postup při poranění kamaráda (odřeniny, zlomeniny) 14

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více