Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících."

Transkript

1 Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha, stravování, základy sebekázně. Pracovní a odpočinkové návyky zdravé návyky, úklid pracovního místa, školní potřeby a hračky. Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace, dopravní značení a prostředky. Člověk a jeho zdraví - osobní bezpečí, pravidla chování ve škole, školní řád Lidé kolem nás rodina role členů rodiny, příbuzenské vztahy, život rodiny Lidé kolem nás - soužití lidí mezilidské vztahy, chování lidí, pravidla slušného chování. Osvojování forem vhodného chování ke spolužákům, k dospělým, ke kamarádům, cizím, neznámým lidem Člověk a jeho zdraví práce a volný čas zimní sporty, vhodné trávení volného času. Sportovní potřeby. Základní hygienické návyky, osobní hygiena, péče o zdraví, zevnějšek. OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí Vzájemné poznávání ve třídě OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí DUBEN Zdraví životní styl správná výživa, stravovací a pitný režim. Člověk a jeho zdraví mimořádné události a rizika s nimi spojená. Osobní bezpečí bezpečné chování v rizikovém prostředí, krizové situace. 2. ročník časové období ŘÍJEN Probírané učivo Vztahy ve škole, aktivní zapojení do žákovské samosprávy Činnosti ve škole, školní režim a řád. Třídní pravidla. Člověk a jeho zdraví. Hygiena a čistota. Potraviny a výživa, zdravá strava. průřezové téma poznámky Občanská společnost a škola VDO v Čs, OSV soc. rozvoj, Čj - komunikace v různých situacích

2 Lidé kolem nás. Rodina práva a povinnosti členů rodiny., MKV - Lidské vztahy LEDEN Práce a volný čas využití, koníčky, profese. 3. ročník Lidé kolem nás soužití lidí, vztahy mezi lidmi, pravidla slušného chování. Třídní pravidla. Škola spolužáci. Osobní bezpečí zásady bezpečného chování. Cesta do školy. Dopravní značky, semafory. Osobní bezpečí bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty. Základy asertivního chování. Iniciativa ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky. Český jazyk Mluvený projev základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování), požádání o informaci; základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, tempo řeči, výslovnost). Vypravování podle obrázků. Osnova textu. Komunikační žánry pozdrav, oslovení. Nová škola duhová řada projekt-škola,třídní pravidla Projekt škola třídní pravidla Projekt chodec Vycházka OSV sociální rozvoj mezilidské vztahy Program sociálně patologické jevy Etická výchova Etická výchova projekty- škola, podzim ČERVEN Osobní bezpečí - telefonní čísla tísňového volání (situace hromadného ohrožení).

3 Lidé kolem nás Náš svět - volný čas, koníčky, záliby. Práce fyzická a duševní, zaměstnání. PROSINEC Rodina postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny. Vánoce advent, Mikuláš, vánoční svátky, vánoční symboly. Tři králové. Vánoce v jiných zemích. Člověk a jeho zdraví Lidské tělo části lidského těla. Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou. Základy lidské reprodukce. Období lidského života vývoj jedince. Zdravá strava. Vnitřní ústrojí člověka. Smysly. Kostra a svaly. Péče o zdraví. Úraz a nemoc. Pohyb, strava, čistota, odpočinek osobní, intimní a duševní hygiena. Společné znaky s ostatními živočichy. Odlišnost člověka od ostatních živočichů. OSV sebepoznání a sebepojetí BŘEZEN Mluvený projev- vypravování pohádky podle osnovy. Dialog na základě obrazového materiálu. Omluva, prosba, vzkaz, požádání o radu. Telefonické přivolání pomoci podle osnovy. KSV mluvený projev ČERVEN Osobní bezpečí bezpečné chování v rizikovém prostředí, krizové situace, služby odborné pomoci, (situace hromadného ohrožení). Zásady bezpečného chování o prázdninách. Chování v lese, ve městě, cizí člověk, cizí zvířata. První pomoc - lékárnička. 4. ročník PROSINEC Vztahy mezi kulturami Aj MKV lidské vztahy ÚNOR ÚNOR respektování lidských práv, zákonů a svobody druhých prevence šikany a kriminality prevence šikany pravidla komunikace mezi lidmi, společného soužití a respektování individuality jedince prevence užívání návykových látek - modelové situace zaměřené na nácvik jednoduchých způsobů odmítání návykových látek průběžně Poznávání lidí Aj OSV sociální rozvoj

4 5. ročník Soužití lidí, chování lidí -pravidla slušného chování Prevence šikany Chování lidí principy demokracie, právo a spravedlnost základní lidská práva a práva dítěte, protiprávní jednání Prevence kriminality, respektování lidských práv 6. ročník PRŮBĚŽNĚ Lidské nešvary a hudba Hudba a drogy HV PROSINEC Kulturní hodnoty, kulturní tradice, kulturní instituce prevence šikany respektování individuality a kulturních odlišností Naše škola- život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy, vklad vzdělání pro život prevence šikany a záškolácví 7. ročník PRŮBĚŽNĚ Moderní populární hudba cid rock, acid house HV ŘÍJEN Vztahy mezi lidmi-kolektiv, rodina VZ DUBEN Tolerance mezi spolužáky, kamarádství, přátelství, skupiny Respektování druhých a sebe sama Dialog, aktivní naslouchání

5 8. ročník PRŮBĚŽNĚ Česká moderní populární hudba Hudba skinheads HV Můj režim dne - volnočasové aktivity moje zájmy, formování osobnosti Mí přátelé komunikace, vzájemná pomoc, sebeprosazování, asertivita, tolerance odlišných kulturních skupin Ve městě a na venkově možnosti využití volného času NJ ŘÍJN, Mezilidské vztahy NJ člověk jako jedinec -podobnost a odlišnost lidí projevy chování, osobnost, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání -vnitřní svět člověka vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí; sebepojetí, sebepoznání, sebevědomí, sebeuvědomování, vůle emoční inteligence - trestní postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví prevence šikany a záškoláctví respektování individuality člověka a jeho citového života prevence šikany a toxikománie prevence šikany, záškoláctví, toxikománie 9. ročník ÚNOR Holocaust během 2. světové války D ÚNOR Péče o duševní zdraví hygiena, prevence, pohyb VZ, NJ BŘEZEN Zdravá výživa - poruchy stravování - význam Zvládání vlastního chování VZ NJ DUBEN Návykové látky - zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek - prevence zneužívání VZ - společnost, vznik, drogy, pomoc, sport - jednání se závislými lidmi

6 - odmítání návykových látek Osobní bezpečí - násilí, vandal, zloděj, - první pomoc VZ ČERVEN Drogy Ch Družina PRŮBĚŽNĚ - společné stanovení a zažití pravidel chování ve školní družině, vztahy mezi žáky, vztahy mezi vychovatelem a žáky začlenění nových žáků do skupiny vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a jejich respektování sebeúcta, vzájemná úcta a důvěra, tolerance rozvoj schopnosti komunikace seznamovací hry PROSINEC Advent Mikulášská diskotéka, Vánoční jarmark, Vánoce BŘEZEN Velikonoce ČERVEN škola v přírodě nebo víkendový pobyt se školní družinou, přespání v ŠD, táborák

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLA: Základní škola Loučná nad Desnou Šk. rok : 2014/2015 Garant programu (lektor) : Mgr. Jitka Taklová 1. Organizace MPP Seznámení ředitelky

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výchova k občanství Rodinná výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Etická výchova I. stupeň -1. ročník

Etická výchova I. stupeň -1. ročník I. stupeň -. ročník osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více