ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION"

Transkript

1 ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION PLZEŇSKÝ Tachov Plzeň-sever Rokycany Plzeň-město Domažlice Plzeň-jih Klatovy ÚZIS ČR 2001

2 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikaci grafů, map nebo většího objemu informací z této ročenky je nutný souhlas Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4, P.O.BOX 60, Praha 2 nebo regionálního odboru západních Čech ÚZIS ČR. Brief extracts from this publication, with exception of figures and maps, may be reproduced provided the source is fully acknowledged. Proposals for reproducing figures, maps or larger extracts should be addressed to the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Palackeho namesti 4, P.O.BOX 60, Prague 2, Czech Republic or Regional departement of the West Bohemia IHIS CR. Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2001 Translation ÚZIS ČR ISBN

3 PŘEDMLUVA Od roku 1960 do roku 1999 jste dostávali každý rok Zdravotnickou ročenku západní Čechy. Od je Česká republika členěna na 14 nových krajů. Proto tato ročenka vychází za nový Plzeňský kraj ve formě shodné pro všech 14 krajů. Tabulky, především za jednotlivé lékařské obory, které byly v původní Zdravotnické ročence západní Čechy zveřejníme za Plzeňský kraj později. Pokud není uvedeno jinak, jsou data uvedena souhrnně za všechny rezorty, kde je poskytována zdravotní péče. Dříve byly údaje uváděny zvlášť za rezort zdravotnictví a zvlášť za ostatní rezorty, tj. dopravy, obrany, spravedlnosti a vnitra. Zdravotnická zařízení jsou uvedena v okrese podle sídla zařízení, včetně přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví. Ročenku připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR), regionální pracoviště Plzeňského kraje, Plzeň z údajů Národního zdravotnického informačního systému, z podkladů Českého statistického úřadu, České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Státního zdravotního ústavu, Ústavu pro informace ve vzdělávání a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje je výsledkem práce kolektivu pracovníků ÚZIS ČR, dalších výše uvedených institucí a pracovníků zdravotnických zařízení, od kterých údaje přebíráme. Všem pracovníkům, kteří se na zpracování podíleli, děkujeme. FOREWORD Since 1960 till 1999 you were getting every year the West Bohemia Health Statistics Yearbook. Since the CR is divided into new 14 regions. Therefore this new Yearbook is edited for the new Plzeňský region (Pilsen Region) in the form, which is the same for all of new 14 regions. Tables, above all for separate physician s branches, which were in the previous West Bohemia Health Statistics Yearbook, will be published (for Plzeňský region) later. Data are presented for all Government Sectors, (it is Defense, Interior, Transport and Justice) in which health care is provided, together (unless stated otherwise). In previous editions data were presented separately for the Sector of Health and comprehensively for the other Sectors. This Yearbook was processed by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS CR) from data in the National Health Information System, reference data from Czech Statistical Office, Czech Administration of Social Security, Ministry of Finance, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Health, State Institute for Drug Control, National Institute of Public Health, Institute for Information on Education and General Health Insurance Company. This Health Statistics Yearbook results from the work of teams of members of IHIS CR, of the other above mentioned institutions and of the employees of health establishments, from which we take data. Thanks are due to all who took part in this work. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic regionální odbor západní Čechy Regional Division West Bohemia náměstí Míru Plzeň tel: 019 / Plzeň, prosinec 2001 Plzeň, December

4 OBSAH CONTENTS Demografie Demography Věková struktura obyvatelstva v kraji Population by age in region Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts 1.2 Pohyb obyvatelstva Movement of population 1.3 Střední stav a pohyb obyvatelstva v okresech Mid year population and movement of population in districts 1.4 Živě narození podle věku matky Live births by age of mother 1.5 Specifická úmrtnost Specific mortality rate Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - muži Deaths and mortality rate by causes of death - males Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - ženy Deaths and mortality rate by causes of death - females Zemřelí do 1 roku podle příčin smrti Deaths till 1 year by causes of death Úmrtnost do 1 roku podle příčin smrti Mortality rate till 1 year by causes of death Potraty podle věku, druhu a způsobu provedení Abortions by age, category and method Potraty podle okresu, druhu a způsobu provedení Abortions by district, category and method Zdravotní stav Health status Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - ženy Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - females 2.2 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi Notified cases of venereal diseases 2.3 Hlášená onemocnění vybranými přenosnými nemocemi v okresech Notified cases of selected infectious diseases in districts 2.4 Hlášená onemocnění tuberkulózou Notified cases of tuberculosis 2.5 Léčení diabetici podle druhu léčby Diabetics by the type of treatment 4

5 2.6 Dispenzarizovaná onemocnění u dětí a dorostu Diseases followed-up (dispenzarized) in children and adolescents 2.7 Nově hlášené vrozené vady Newly notified congenital malformations Hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Notified cases of incapacity for work from disease and injury Ukončené případy pracovní neschopnosti Terminated cases of incapacity for work 2.9 Nově hlášené nemoci z povolání Newly notified occupational diseases Duševní onemocnění a psychiatrická vyšetření v ambulantní péči Mental diseases and psychiatric examinations in out-patient care Pacienti užívající psychoaktivní látky evidovaní na ambulantních pracovištích zajišťujících péči o alkoholiky a toxikomany Patients using psychoactive substances and registered in out-patient facilities for care of alcoholics and drugs addicts 2.11 Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace a okresu Hospitalized persons by causes of hospitalization and district 2.12 Přehled vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva podle okresů Survey of selected indices of the health state of population by districts Síť a činnost zdravotnických zařízení Network and activity of health establishments Celkový přehled zdravotnických zařízení General survey of health establishments 3.2 Přehled zdravotnických zařízení v okresech Survey of health establishments in districts Lékaři a lůžka v léčebně preventivní péči Physicians and beds in curative and preventive care Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních Out-patient care in out-patient and in-patient establishments 3.4 Oddělení nemocnic podle oborů Hospital departments by branches 3.5 Lůžková péče v nemocnicích dle zřizovatele Bed care in hospitals by founder 3.6 Lůžková péče ve specializovaných ústavech Bed care in specialized institutes 3.7 Počet ambulantních ošetření (vyšetření) Number of out-patient examinations 3.8 Ambulantní péče o děti a dorost Out-patient care of children and adolescents 3.9 Lékařská péče o ženy Medical care of women 5

6 Pracovníci a zdravotnické vzdělávání Manpower and health education Pracovníci podle kategorií a zřizovatele Personnel by categories and by founder 4.2 Pracovníci podle kategorií a okresů Personnel by categories and districts 4.3 Pracovníci podle kategorií a druhů zařízení Personnel by categories and types of establishment Lékaři podle hlavního oboru činnosti - muži Physicians by main branch of activity - males Lékaři podle hlavního oboru činnosti - ženy Physicians by main branch of activity - females Lékaři podle hlavního oboru činnosti Physicians by main branch of activity 4.5 Farmaceuti podle hlavního oboru činnosti Pharmacists by main branch of activity Dosažené atestace u lékařů Specialties of physicians Dosažené atestace u farmaceutů Specialties of pharmacists Dosažené nástavbové atestace u lékařů Subspecialties of physicians Dosažené nástavbové atestace u farmaceutů Subspecialties of pharmacists Průměrná měsíční mzda zaměstnanců podle kategorií Average monthly salary of employees by category Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle kategorií Average monthly salary of employees under the Department of Health by category Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle území celkem Average monthly salary of employees under the Department of Health by territory total Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle území lékaři Average monthly salary of employees under the Department of Health by territory physicians Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle území střední zdravotničtí pracovníci Average monthly salary of employees under the Department of Health by territory paramedical personnel Ekonomické údaje Financial data Financování zdravotnictví v ČR Financing of the health services in CR 5.2 Výdaje na zdravotnictví v ČR Expenditures for health services in CR 6

7 Okresy České republiky Districts of the Czech Republic 7

8 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) Stříška (^) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas Symbols in the tables The symbol of dash (-) The symbols of 0 or 0,0 or 0,00 The symbol of dot (.) The symbol of a skew cross (x) The symbol of circumflex (^) in place of a number indicates that the phenomenon did not occur indicates that the phenomenon occurred, but the value of calculated indicator is less than half of unit used in table in place of a number shows that the number is not available or cannot be relied on shows that the entry is not applicable for logical reasons publication of data was not approved 8

9 1. KAPITOLA DEMOGRAFIE DEMOGRAPHY 9

10 Demografická situace K měl Plzeňský kraj obyvatel. Bylo uzavřeno sňatků. Počet sňatků na obyvatel dosáhl 5,7 (v České republice 5,4). Počet rozvodů byl a na obyvatel dosáhl 3,0 (v České republice 2,9). Celkem se narodilo dětí, z toho živě. Počet živě narozených na obyvatel byl 8,9 (v České republice 8,8). Celkem bylo hlášeno potratů u žen s českou státní příslušností, z toho bylo umělých přerušení těhotenství. Na 100 narozených připadalo 52,9 potratů celkem (v České republice 49,4). Procento žen užívajících antikoncepci dosáhlo 32,8 (v České republice 39,0). Zemřelo obyvatel. Počet zemřelých na obyvatel dosáhl 10,8 (v České republice 10,6). Kojenecká úmrtnost (počet zemřelých do 1 roku věku na živě narozených dětí) dosáhla 5,1 (v České republice 4,1). Střední délka života při narození vyjadřuje počet let, kterých se průměrně dožije novorozenec za předpokladu zachování úmrtnostní situace z období jejího výpočtu. U mužů dosáhla v období let ,8, u žen 77,8 let (v České republice v roce 2000 u mužů 71,7 a u žen 78,4). Demographic situation To Plzeňský kraj (Pilsen region) had inhabitants. The number of marriages was The number of marriages per inhabitants was 5.7 (in Czech Republic 5.4).The number of divorces was and per inhabitants reached 3.0 (in Czech Republic 2.9). The total number of births was 4 903, of that live births. The number of live births per inhabitants was 8.9 (in Czech Republic 8.8). The total number of notified abortions in women of Czech nationality was 2 595, of that legally induced abortions (LIA) Per 100 births there were 52.9 abortions (in Czech Republic 49.4). The percentage of women using contraception reached 32.8 (in Czech Republic 39.0). The number of deaths was The number of deaths per inhabitants was 10.8 (in Czech Republic 10.6). Infant mortality (number of deaths till 1 year per live births) reached 5.1 (in Czech Republic 4.1). Life expectancy at birth expresses the average number of years of life expected for a newborn on the assumption of constant mortality situation from the time computation. For men in the period it reached 71.8 and for women 77.8 years (in Czech Republic in 2000 men 71.7, women 78.4). 10

11 Věková struktura obyvatelstva v kraji Population by age in region Věková skupina Age group celkem muži ženy total males females počet % počet % počet % number % number % number % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Celkem , , , , , ,0 Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2000

12 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts Věková skupina Age group 1.7. celkem muži ženy počet % počet % počet % Domažlice , , , , , , , , , , , , , , ,4 Celkem / Total , , ,0 Klatovy , , , , , , , , , , , , , , ,0 Celkem / Total , , ,0 Plzeň-město , , , , , , , , , , , , , , ,2 Celkem / Total , , ,0 Plzeň-jih , , , , , , , , , , , , , , ,2 Celkem / Total , , ,0 Plzeň-sever , , , , , , , , , , , , , , ,3 Celkem / Total , , ,0 1/4 12

13 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts Věková skupina Age group total males females number % number % number % Domažlice , , , , , , , , , , , , , , ,3 Celkem / Total , , ,0 Klatovy , , , , , , , , , , , , , , ,0 Celkem / Total , , ,0 Plzeň-město , , , , , , , , , , , , , , ,3 Celkem / Total , , ,0 Plzeň-jih , , , , , , , , , , , , , , ,1 Celkem / Total , , ,0 Plzeň-sever , , , , , , , , , , , , , , ,3 Celkem / Total , , ,0 2/4 13

14 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts Věková skupina Age group 1.7. celkem muži ženy počet % počet % počet % Rokycany , , , , , , , , , , , , , , ,6 Celkem / Total , , ,0 Tachov , , , , , , , , , , , , , , ,3 Celkem / Total , , ,0 3/4 14

15 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts Věková skupina Age group total males females number % number % number % Rokycany , , , , , , , , , , , , , , ,6 Celkem / Total , , ,0 Tachov , , , , , , , , , , , , , , ,5 Celkem / Total , , ,0 4/4 15

16 1.2 Pohyb obyvatelstva Movement of population Ukazatel Index 2000 Sňatky absolutně number Marriages na obyvatel per inhabitants 5,7 Rozvody absolutně number Divorces na obyvatel per inhabitants 3,0 Živě narození absolutně number Live births na obyvatel per inhabitants 8,9 Mrtvě narození absolutně number 16 Still births na narozených per births 3,3 Zemřelí celkem absolutně number Deaths na obyvatel per inhabitants 10,8 Zemřelí do 1 roku absolutně number 25 Deaths under 1 year of age na živě narozených per live births 5,1 Zemřelí do 28 dnů absolutně number 16 Deaths under 28 days of age na živě narozených per live births 3,3 Přirozený přírůstek absolutně number Natural increase na obyvatel per inhabitants - 2,0 Střední délka života při narození 1) muži males 71,8 1) Life expectancy at birth ženy females 77,8 1) Střední délka života při narození za kraje se počítá za období dvou let (předchozí a uvedený) 1) Life expectancy at birth is calculated for two years (previous and stated) 16

17 1.3 Střední stav a pohyb obyvatelstva v okresech Mid year population and movement of population in districts Počet Potraty z toho % žen obyvatel Sňatky Rozvody celkem UPT užívajících Území k 1.7. Marriages Divorces Abortions o.w.: antikoncepci 1) Territory Number of total LIA % of women inhabitants na obyvatel using to 1.7. per inhabitants contraception 1) ČR ,4 2,9 4,4 3,2 39,0 Plzeňský kraj ,7 3,0 4,7 3,3 32,8 Domažlice ,1 2,7 3,9 2,6 28,7 Klatovy ,3 2,5 4,3 3,1 24,7 Plzeň-město ,2 3,5 5,0 3,6 55,4 Plzeň-jih ,4 2,4 4,5 3,2 18,8 Plzeň-sever ,1 2,8 4,7 3,2 11,7 Rokycany ,4 3,0 4,2 2,8 24,4 Tachov ,6 3,9 5,9 4,2 32,8 1/2 1) Napočteno na ženy ve věku let 1) Calculated per females at age

18 1.3 Střední stav a pohyb obyvatelstva v okresech Mid year population and movement of population in districts Zemřelí Živě Přirozený Živě Deaths narození Zemřelí přírůstek Úmrtnost Území narození do do Live Deaths Natural Mortality rate Territory Live celkem 1 roku 28 dnů births increase births total till till na obyvatel kojenecká novoroz. 1 year 28 days per inhab. infant neonatal ČR ,8 10,6-1,8 4,1 2,5 Plzeňský kraj ,9 10,8-2,0 5,1 3,3 Domažlice ,1 10,4-0,3 3,4 3,4 Klatovy ,8 11,8-3,1 3,9 2,6 Plzeň-město ,0 10,6-2,6 5,2 4,5 Plzeň-jih ,7 11,2-2,6 6,8 1,7 Plzeň-sever ,1 10,8-1,7 3,0 3,0 Rokycany ,2 11,6-2,4 11,9 4,8 Tachov ,9 8,9 1,0 3,9 2,0 2/2 18

19 1.4 Živě narození podle věku matky Live births by age of mother Věk matky Age of mother Živě narození Live births absolutně na žen number per females celkem chlapci dívky total boys girls ,1 0,1 x ,3 8,2 6, ,2 37,1 35, ,4 46,8 44, ,4 20,6 19, ,6 6,7 6, ,5 0,7 0, ,1 0,0 0, x x x Celkem 1) ,4 18,3 17,2 Total 1) Úhrnná plodnost 1,2 Total fertility rate 1) Napočteno na žen ve věku let 1) Calculated per females at age

20 1.5 Specifická úmrtnost Specific mortality rate Věková skupina Age group Zemřelí Deaths absolutně na obyvatel number per inhabitants celkem muži ženy total males females ,3 4,9 5, ,1 0,2 0, ,1 0,1 0, ,1 0,1 0, ,5 0,8 0, ,7 1,2 0, ,5 0,7 0, ,0 1,3 0, ,1 1,5 0, ,0 2,6 1, ,6 5,1 2, ,8 8,5 3, ,1 14,0 6, ,2 20,5 8, ,9 33,8 17, ,3 51,3 27, ,5 86,1 50, ,2 129,4 94, ,3 205,5 202,5 Celkem ,8 11,2 10,5 Total 20

21 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - muži Deaths and mortality rate by causes of death - males 1/2 Kód diagnózy Zemřelí Standardizovaná Název kapitoly, diagnózy (MKN-10) Deaths úmrtnost Name of chapter, diagnosis Code of diagnosis absolutně na mužů Standardized (ICD-10) number per males mortality rate I. Některé infekční a parazitární nemoci A00-B ,6 5,7 z toho: tbc dýchacího ústrojí A15-A ,1 4,4 jiná tbc A17-A19 1 0,4 0,3 virová encefalitida A83-A ostatní virové infekce centrální nervové soustavy A80-A82, A87-A virová hepatitida B15-B19 1 0,4 0,3 II. Novotvary C00-D ,1 337,5 z toho: zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce C33-C ,3 92,3 III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy mechanismu imunity D50-D89 1 0,4 0,7 IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00-E ,3 9,1 V. Poruchy duševní a poruchy chování F00-F99 6 2,2 1,9 VI. Nemoci nervové soustavy G00-G ,0 18,0 VII. Nemoci oka a očních adnex H00-H VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60-H IX. Nemoci oběhové soustavy I00-I ,3 542,8 z toho: chronické revmatické choroby srdeční I05-I09 9 3,3 3,2 esenciální (primární) hypertenze I jiné hypertenzní nemoci I11-I ,0 12,9 akutní a pokračující infarkt myokardu I21-I ,0 129,7 ostatní ischemické nemoci srdeční I20, I23-I ,2 95,0 jiné formy srdečního onemocnění I30-I ,3 26,2 cévní nemoci mozku I60-I ,2 186,2 Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2000

22 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - muži Deaths and mortality rate by causes of death - males 2/2 Kód diagnózy Zemřelí Standardizovaná Název kapitoly, diagnózy (MKN-10) Deaths úmrtnost Name of chapter, diagnosis Code of diagnosis absolutně na mužů Standardized (ICD-10) number per males mortality rate X. Nemoci dýchací soustavy J00-J ,7 64,1 z toho: chřipka J10-J11 6 2,2 2,6 zánět plic J12-J ,4 26,3 XI. Nemoci trávicí soustavy K00-K ,1 44,2 XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva L00-L XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00-M XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy N00-N ,8 19,2 XV. Těhotenství, porod a šestinedělí O00-O99 x x x XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00-P96 7 2,6 4,6 XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality Q00-Q99 2 0,7 1,3 XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klin. a labor. nálezy nezařazené jinde R00-R ,4 7,1 XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (= XIX. Poranění a otravy) V01-Y ,7 87,3 z toho: úmyslné sebepoškození X60-X ,8 25,8 Celkem A00-Y , ,1 Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2000

23 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - ženy Deaths and mortality rate by causes of death - females Kód diagnózy Zemřelé Standardizovaná Název kapitoly, diagnózy (MKN-10) Deaths úmrtnost Name of chapter, diagnosis Code of diagnosis absolutně na žen Standardized (ICD-10) number per femal. mortality rate I. Certain infectious and parasitic diseases A00-B ,9 2,7 ow. : respiratory tuberculosis A15-A16 2 0,7 0,4 other tuberculosis A17-A viral encephalitis A83-A86 1 0,4 0,3 other viral infections of the central nervous system A80-A82, A87-A viral hepatitis B15-B19 1 0,4 0,2 II. Neoplasms C00-D ,1 182,8 o.w. : malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung C33-C ,9 15,1 III. Diseases of the blood and blood-forming organs &... immune mech. D50-D89 6 2,1 1,6 IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E ,0 10,2 V. Mental and behavioural disorders F00-F99 2 0,7 0,7 VI. Diseases of the nervous system G00-G ,7 14,5 VII. Diseases of the eye and adnexa H00-H VIII. Diseases of the ear and mastoid process H60-H IX. Diseases of the circulatory system I00-I ,4 380,5 o.w. : chronic rheumatic heart diseases I05-I ,6 2,5 essential (primary) hypertension I other hypertensive diseases I11-I ,6 6,3 acute and subsequent myocardial infarction I21-I ,3 57,6 other ischaemic heart diseases I20, I23-I ,8 62,5 other forms of heart disease I30-I ,6 18,4 cerebrovascular diseases I60-I ,0 151,4 1/2 Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2000

24 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - ženy Deaths and mortality rate by causes of death - females Kód diagnózy Zemřelé Standardizovaná Název kapitoly, diagnózy (MKN-10) Deaths úmrtnost Name of chapter, diagnosis Code of diagnosis absolutně na žen Standardized (ICD-10) number per femal. mortality rate X. Diseases of the respiratory system J00-J ,0 31,1 o.w. : influenza J10-J11 9 3,2 1,9 pneumonia J12-J ,5 18,4 XI. Diseases of the digestive system K00-K ,0 24,6 XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99 1 0,4 0,4 XIV. Diseases of the genitourinary system N00-N ,0 13,8 XV. Pregnancy, childbirth and the puerperium O00-O XVI. Certain conditions originating in the perinatal period P00-P96 8 2,8 5,6 XVII. Congenital malformations, deformations and chrom. abnormalities Q00-Q99 2 0,7 1,1 XVIII. Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, NEC R00-R ,9 3,8 XX. External causes of morbidity and mortality (= XIX. Injury & poisoning) V01-Y ,2 30,8 o.w. : intentional self-harm X60-X ,6 4,0 Total A00-Y ,9 704,7 2/2 Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2000

25 1.7.1 Zemřelí do 1 roku podle příčin smrti Deaths till 1 year by causes of death 25 Název kapitoly, diagnózy Kód dg. (MKN-10) Celkem Chlapci Dívky Name of chapter, diagnosis Code of dg. (ICD-10) Total Boys Girls I. Některé infekční a parazitární nemoci A00-B X. Nemoci dýchací soustavy J00-J z toho: zánět plic J12-J XI. Nemoci trávicí soustavy K00-K XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00-P z toho: postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan P pomalý růst a podvýživa plodu P poruchy v souvislosti se zkrácen. trváním těhotenství a nízkou por. hmotností, NJ P postižení jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu a poranění za porodu P03, P10-P respirační poruchy specifické pro perinatální období P20-P krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence P50-P XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality Q00-Q z toho: anencephalie a podobné vrozené vady Q spina bifida Q jiné vrozené vady nervové soustavy Q01-Q04, Q06-Q vrozené vady oběhové soustavy Q20-Q vrozené vady dýchací soustavy Q30-Q jiné vrozené vady trávicí soustavy Q38-Q vrozené vady pohlavních orgánů a močové soustavy Q50-Q56, Q60-Q XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (= XIX. Poranění a otravy) V01-Y z toho: vdechnutí nebo polknutí potravy jako příčina ucpání dýchacích cest W Ostatní (II. - IX., XII. - XV., XVIII.) Celkem A00-Y Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2000

26 Úmrtnost do 1 roku *) podle příčin smrti Mortality rate till 1 year *) by causes of death Název kapitoly, diagnózy Kód dg. (MKN-10) Celkem Chlapci Dívky Name of chapter, diagnosis Code of dg. (ICD-10) Total Boys Girls I. Certain infectious and parasitic diseases A00-B X. Diseases of the respiratory system J00-J o.w. : pneumonia J12-J XI. Diseases of the digestive system K00-K XVI. Certain conditions originating in the perinatal period P00-P96 3,07 2,78 3,38 o.w. : fetus and newborn affected by complications of placenta, cord and membranes P slow fetal growth and fetal malnutrition P05 0,82 0,79 0,84 disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified P fetus and newborn affected by other compl. of labour and delivery and birth trauma P03, P10-P respiratory disorders specific to the perinatal period P20-P28 1,23 1,19 1,27 haemorrhagic and haematological disorders of fetus and newborn P50-P61 0,61 0,40 0,84 XVII. Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99 0,61 0,79 0,42 o.w. : anencephaly and similar malformations Q spina bifida Q other congenital malformations of the nervous system Q01-Q04, Q06-Q07 0,41 0,40 0,42 congenital malformations of the circulatory system Q20-Q congenital malformations of the respiratory system Q30-Q other congenital malformations of the digestive system Q38-Q congenital malformations of genital organs and the urinary system Q50-Q56, Q60-Q XX. External causes of morbidity and mortality (= XIX. Injury and poisoning) V01-Y98 0,61 0,79 0,42 o.w. : inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract W Others (II. - IX., XII. - XV., XVIII.) 0,82 0,40 1,27 Total A00-Y98 5,12 4,77 5,49 Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2000 *) Zemřelí do 1 roku na živě narozených *) Deaths till 1 year per live born

27 1.8.1 Potraty podle věku, druhu a způsobu provedení Abortions by age, category and method Umělá přerušení těhotenství Věková Samovolné Legally induced abortions Ostatní Mimoděložní Potraty skupina potraty miniinter- jiná z toho ze potraty těhotenství celkem rupce legální celkem zdravotních Age group Spontaneous důvodů Other Ectopic Abortions abortions menstrual others total o.w.: therap. abortions pregnancies total regulations abortions absolutně number Celkem na žen per females ,30 5,98 3,56 9,54 0,51-0,23 11, ,57 12,45 4,50 16,96 3,31-1,10 26, ,90 17,05 4,43 21,48 4,52-1,81 34, ,64 19,41 3,30 22,72 5,01-1,94 30, ,31 12,03 1,99 14,02 3,58-0,57 18, ,02 6,52 0,85 7,37 6,84-0,11 8, ,14 0,60-0,60 0, ,74 Celkem 1) 4,75 10,54 2,70 13,24 3,45-0,83 18,82 na 100 narozených per 100 births ,98 41,41 24,61 66,02 3,52-1,56 76, ,85 17,23 6,23 23,46 4,58-1,53 36, ,91 18,63 4,84 23,47 4,94-1,98 37, ,88 47,83 8,13 55,96 12,34-4,77 74, ,54 87,97 14,52 102,49 26,14-4,15 138, ,52 420,69 55,17 475,86 441,38-6,90 548, ,00 650,00-650,00 600, , Total 13,36 29,63 7,59 37,22 9,69-2,35 52,93 1) Na žen ve věku let 1) Per females at age

28 1.8.2 Potraty podle okresu, druhu a způsobu provedení Abortions by district, category and method Území Territory Umělá přerušení těhotenství Samovolné Legally induced abortions Ostatní Mimoděložní Potraty potraty miniinter- jiná z toho ze potraty těhotenství celkem rupce legální celkem zdravotních Spontaneous důvodů Other Ectopic Abortions abortions menstrual others total o.w.: therap. abortions pregnancies total regulations abortions absolutně number ČR Plzeňský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov na 100 narozených per 100 births ČR 12,03 29,38 6,30 35,68 6,95 0,02 1,51 49,24 Plzeňský kraj 13,36 29,63 7,59 37,22 9,69-2,35 52,93 Domažlice 10,30 20,78 5,24 26,01 5,91-2,53 38,85 Klatovy 12,26 30,71 4,65 35,35 6,84-1,29 48,90 Plzeň-město 15,03 35,86 8,41 44,27 13,17-3,42 62,72 Plzeň-jih 12,90 29,54 7,47 37,01 10,53-2,04 51,95 Plzeň-sever 13,80 26,11 9,05 35,16 9,20-1,63 50,59 Rokycany 12,35 23,04 7,84 30,88 8,79-2,61 45,84 Tachov 14,96 32,09 10,63 42,72 9,65-1,97 59,65 28

29 2. KAPITOLA ZDRAVOTNÍ STAV HEALTH STATUS 29

30 Zdravotní stav Všechny údaje o zdravotním stavu jsou za rok 2000, s výjimkou zhoubných novotvarů, které jsou za rok Zhoubných novotvarů bylo hlášeno u mužů a u žen. Na mužů 632,9 (v ČR 570,1). Na žen 648,5 (v ČR 537,2). Pohlavní nemoci. Hlášeno bylo 13 případů onemocnění syphilis u mužů a 44 u žen. Na obyvatel 4,8 onemocnění u mužů (v ČR 10,7) a 15,6 u žen (v ČR 8,2). Gonokokových infekcí bylo hlášeno 14 u mužů a 14 u žen. Z vybraných přenosných onemocnění bylo hlášeno infekcí způsobených salmonelami, 9 případů shigellosis, 148 případů spály, 84 virových encefalitid přenášených klíšťaty, planých neštovic, 92 zarděnek, 4 akutní virové hepatitidy typu A, 17 virových hepatitid typu B, 11 ostatních virových hepatitid, 6 epidemických zánětů příušnic a 6 bakteriálních meningitid. Tuberkulózy dýchacího ústrojí bylo hlášeno 88 onemocnění, to je 16,0 na obyvatel (v ČR 12,1). Jiných tuberkulóz bylo hlášeno 5, to je 0,9 na obyvatel (v ČR 1,9). Diabetiků bylo léčeno , z toho mužů a žen. Dispenzarizovaných onemocnění u dětí (0-14 let) bylo (na dětí ,6). Dispenzarizovaných onemocnění u dorostu (15-19 let) bylo (na dorostu ,3). Vrozených vad bylo nově hlášeno 222, z toho 130 u chlapců a 92 u dívek. Pracovních neschopností pro nemoc a úraz bylo hlášeno 90,87 případů na 100 pojištěnců. Průměrné trvání 1 případu bylo 26,10 dnů. Průměrné procento pracovní neschopnosti bylo 6,481. Nemocí z povolání bylo nově hlášeno 142, z toho 96 u mužů a 46 u žen. Duševních onemocnění bylo léčeno ambulantně , z toho nově zjištěných. Na ambulantních pracovištích zajišťujících péči o alkoholiky a toxikomany bylo evidováno pacientů užívajících psychoaktivní látky, z nich bylo 969 se závislostí. Hospitalizováno v nemocnicích bylo celkem pacientů, z toho mužů a žen. Průměrná ošetřovací doba byla 8,0 dne. 30

31 Health status All data about health status are for year 2000, only neoplasms are for Malignant neoplasms: there were notified cases in males and in females. Per males (Czech Republic 570.1). Per females (Czech Republic 537.2). Veneral diseases: there were 13 notified cases of syphilis in males and 44 in females. Per inhabitants 4.8 in males (Czech Republic 10.7) and 15.6 in females (Czech Republic 8.2). Gonococal infection caused 14 notified cases in males and 14 in females. Selected infectious diseases-notified cases: other salmonella infections, 9 shigellosis, 148 scarlatina, 84 tick-borne viral encephalitis, chicken-pox, 92 rubella, 4 viral hepatitis A, 17 viral hepatitis B, 11 other viral hepatitis, 6 mumps, 6 bacterial meningitis. Tuberculosis of the respiratory system: there were 88 notified cases, i.e per inhabitants (Czech Republic 12.1). Other tuberculosis 5 notified cases, i.e. 0.9 per inhabitants (Czech Republic 1.9). There were diabetics under treatment, ( males and females). There were dispensarized diseases in children (0-14 years) (per children ). There were dispensarized diseases in adolescents (15-19 years) (per adolescents ). There were 222 newly notified congenital malformations (130 boys and 92 girls). Incapacity for work from disease and injury caused notified cases per 100 sickness insured. Average duration of 1 case was days. Mean percentage of incapacity for work was There were 142 occupational diseases (newly notified) (96 males and 46 females). Mental diseases and psychiatric examinations in out-patient care: there were treated cases, o. w newly notified. There were patients using psychoactive substances and registered in out-patient facilities for care of alcoholics and drug addicts, o.w. 969 dependent. There were hospitalized persons in hospitals, males and females. Average duration of stay was 8.0 days. 31

32 32

33 Slovní označení kódů diagnóz (MKN-10) pro tabulku 2.1 Verbal indication of diagnoses (ICD-10) used in Table 2.1 C16 ZN žaludku MN of stomach C18 ZN tlustého střeva MN of colon C19 ZN rektosigmoideálního spojení MN of rectosigmoid junction C20 ZN konečníku-recta MN of rectum C21 ZN řiti a řitního kanálu MN of anus and anal canal C23 ZN žlučníku MN of gallbladder C24 ZN jiných a neurčených částí žlučových cest MN of other and unspecified parts of biliary tract C25 ZN slinivky břišní MN of pancreas C32 ZN hrtanu Mn of larynx C33 ZN průdušnice-trachey MN of trachea C34 ZN průdušky-bronchu a plíce MN of bronchus and lung C43 Zhoubný melanom kůže Malignant melanoma of skin C44 Jiný ZN kůže Other MN of skin C50 ZN prsu MN of breast C53 ZN hrdla děložního-cervicis uteri MN of cervix uteri C54 ZN těla děložního MN of corpus uteri C56 ZN vaječníku MN of ovary C57 ZN jiných a neurčených ženských MN of other and unspecified female pohlavních orgánů genital organs C61 ZN předstojné žlázy-prostaty MN of prostate C64 ZN ledviny mimo pánvičku MN of kidney, except renal pelvis C65 ZN ledvinné pánvičky MN of renal pelvis C66 ZN močovodu-ureteru MN of ureter C68 ZN jiných a neurčených močových orgánů MN of other and unspecified urinary organs C67 ZN močového měchýře MN of bladder C00-C97 zhoubné novotvary malignant neoplasms D00-D09 novotvary in situ neoplasms in situ 33

34 2.1.1 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males 1/4 Věková skupina Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C25 C32 C33 C34 absolutně 1) Celkem na mužů 1) , ,6 11, , ,0 5,0 5,0 5, ,0-10, ,6 13,7 4,6 9,1-18,2 13,7-59, ,1 28,1-46,9-18,8 14,1-135, ,9 98,9 24,7 61,8-6,2 37,1-204, ,5 116,1 58,0 107,8-41,5 16,6-389, ,4 271,3 101,7 101,7-59,3 42,4-534, ,7 299,4 64,2 181,8-85,5 10,7-502, ,4 435,2 50,2 251,1-67, , ,1 429,2 95,4 190, ,4-238, ,5 359,5-59,9-119, ,6 Celkem 22,2 53,3 13,3 31,4-12,9 8,9-101,7 Standardizovaná úmrtnost Na evropský standard 22,6 36,8 6,6 16,1 0,3 15,0 4,6 0,0 96,0 Na světový standard 14,2 23,8 4,6 10,5 0,2 10,4 3,3 0,0 66,1 1) Předběžná data 1) Preliminary data 34

35 2.1.1 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males 2/4 Age group Code of diagnosis (ICD-10) C00-C97 C43 C44 C61 C64 C65 C66 C68 C67 D00-D09 number 1) Total per males 1) , , , ,2 31, , ,6 9,1-4, , ,3 26,6-10, , ,6 16,9-5, ,6 124, ,0 35,0-5,0-5,0-5,0 150, ,1 54,6-31,9 4, ,7 337, ,4 46,9 42,2 51, ,5 637, ,3 210,1 55,6 68,0 6, , , ,0 273,6 132,7 116, , , ,4 601,9 271,3 135,7 8, , , ,8 609,5 427,7 181, , , , ,4 585,9 133,9 33,5 33,5-133, , ,7 953,7 381,5 95,4 47, , , , ,8 539,2 59,9 59, , ,1 Total 14,4 125,8 58,4 34,0 2,6 1,1-30,3 632,9 Standardized mortality rate Per European standard 4,0 0,3 26,7 16,9 1,1 0,0 0,6 10,7 337,8 Per world standard 3,1 0,2 15,2 11,9 0,7 0,0 0,3 6,6 226,5 1) Předběžná data 1) Preliminary data 35

36 2.1.1 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males 3/4 Území Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C25 C32 C33 C34 absolutně 1) ČR Plzeňský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov na mužů 1) ČR 20,4 44,3 11,8 24,8 0,6 14,1 9,3 0,2 88,7 Plzeňský kraj 22,2 53,3 13,3 31,4-12,9 8,9-101,7 Domažlice 34,7 55,6 17,4 27,8-13,9 17,4-100,7 Klatovy 20,8 69,2 11,5 39,2-4,6 9,2-113,0 Plzeň-město 18,6 26,0 13,6 23,5-19,8 6,2-86,7 Plzeň-jih 20,9 86,7 3,0 38,9-17,9 6,0-125,6 Plzeň-sever 22,2 47,2 16,6 33,3-5,5 8,3-102,6 Rokycany 26,8 58,0 8,9 35,7-13,4 8,9-98,2 Tachov 19,6 70,4 23,5 31,3-7,8 11,7-101,8 1) Předběžná data 1) Preliminary data 36

37 2.1.1 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males 4/4 Territory Code of diagnosis (ICD-10) C00-C97 C43 C44 C61 C64 C65 C66 C68 C67 D00-D09 number 1) ČR Plzeňský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov per males 1) ČR 12,6 119,5 53,8 26,7 1,5 0,4 0,1 28,4 570,1 Plzeňský kraj 14,4 125,8 58,4 34,0 2,6 1,1-30,3 632,9 Domažlice 10,4 79,9 62,5 45,1-3,5-38,2 635,5 Klatovy 18,5 126,8 83,0 41, ,1 689,6 Plzeň-město 7,4 159,7 61,9 34,7 1, ,2 620,4 Plzeň-jih 20,9 137,6 80,8 50,8-3,0-38,9 792,6 Plzeň-sever 19,4 141,5 22,2 30,5 16,6 2,8-30,5 590,9 Rokycany 31,2 62,5 40,2 8, ,2 557,8 Tachov 3,9 86,1 39,1 11, ,7 489,2 1) Předběžná data 1) Preliminary data 37

38 2.1.2 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - ženy Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - females 1/4 Věková skupina Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C33 C34 absolutně 1) Celkem na žen 1) , , , , , , ,3 13,9 4,6 4,6-9, , ,6 27,9 23,2 23,2 4,6 4, , ,4 23,7 23,7 5,9 5,9 5,9-17, ,0 51,4 14,7 7,3-22, , ,5 129,5 40,9 47,7 6,8 27,3 6,8-40, ,6 129,9 22,9 84,0-30,6 15,3-76, ,3 193,8 55,4 55,4-110,8 27,7-101, ,0 253,0 23,0 138,0 23,0 69, , ,0 222,5 66,7 155,7-66,7 44,5-111,2 Celkem 15,3 36,6 11,0 17,4 1,4 11,7 3,2-18,8 Standardizovaná úmrtnost Na evropský standard 7,1 20,1 4,2 7,1 0,9 8,2 2,1 0,0 16,1 Na světový standard 4,1 13,0 2,7 4,6 0,5 5,3 1,4 0,0 10,5 1) Předběžná data 1) Preliminary data 38

39 2.1.2 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - ženy Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - females 2/4 Age group Code of diagnosis (ICD-10) C00-C97 C43 C44 C50 C53 C54 C56 C57 D00-D09 number 1) Total per females 1) , , , , ,0 4,2 4,2 4, , , , , ,1 11,4 11,4 17, , ,6 11,6 29,1 40,7 5,8 5,8-383, ,2 45,9 66,3 76,5 5,1 15,3-494, ,9 60,4 134,8 46,5 27,9 41,8-548, ,9 69,7 139,5 18,6 65,1 55,8-669, ,5 136,2 219,1 35,5 59,2 59,2-911, ,4 146,9 213,0 44,1 80,8 80,8-991, ,3 259,1 265,9 20,5 122,7 34,1 6, , ,5 481,3 191,0 38,2 91,7 91, , ,6 553,8 295,4 27,7 101,5 46,2 9, , ,0 759,0 207,0-161,0 46,0 23, , ,7 289,2 44,5 133,5 66, ,2 Total 17,4 107,2 93,7 24,1 34,4 25,9 1,1 648,5 Standardized mortality rate Per European standard 2,9 0,2 31,7 4,8 4,7 16,9 0,9 197,2 Per world standard 2,1 0,1 21,6 3,7 2,9 12,1 0,7 131,5 1) Předběžná data 1) Preliminary data 39

40 2.1.2 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - ženy Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - females 3/4 Území Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C33 C34 absolutně 1) ČR Plzeňský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov na žen 1) ČR 14,2 33,6 9,0 14,0 1,1 8,4 3,8 0,1 22,3 Plzeňský kraj 15,3 36,6 11,0 17,4 1,4 11,7 3,2-18,8 Domažlice 13,5 27,1 6,8 16,9-10,2 10,2-13,5 Klatovy 13,4 42,3 17,8 8,9-13,4 4,5-13,4 Plzeň-město 4,6 37,9 9,2 19,5 2,3 11,5 3,4-24,1 Plzeň-jih 32,2 38,0 8,8 23,4 2,9 11, ,6 Plzeň-sever 10,8 35,3 19,0 10,8-19, ,3 Rokycany 25,8 47,3 12,9 21,5-8, ,6 Tachov 30,9 23,2-23,2 3,9 3,9 3,9-34,8 1) Předběžná data 1) Preliminary data 40

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8 9 13 6 1 7 2 4 3 10 14 15 5 11 12 ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Tab.9.11. Zemřelí podle příčin smrti Vysočina Deaths: analysed by cause CZ063

Tab.9.11. Zemřelí podle příčin smrti Vysočina Deaths: analysed by cause CZ063 Celkem 5 306 5 286 5 121 5 130 5 319 5 007 5 339 4 773 4 880 4 881 Total I. Některé infekční a parazitární I. Certain infectious and parasitic nemoci (A00 - B99) 8 2 4 1 5 6 9 8 14 21 diseases (A00-B99)

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION JIHOČESKÝ Strakonice Písek Tábor Prachatice Český Krumlov České Budějovice Jindřichův Hradec ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ÚSTECKÝ Most Chomutov Ústí nad Labem Teplice Děčín Louny Litoměřice ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION LIBERECKÝ Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily ÚZISČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION KRÁLOVÉHRADECKÝ Jičín Trutnov Náchod Hradec Králové Rychnov nad Kněžnou ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION STŘEDOČESKÝ Rakovník Beroun Kladno Mělník Mladá Boleslav Nymburk Kolín Prahazápad Příbram Benešov Kutná Hora Prahavýchod ÚZIS ČR 2001

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZLÍNSKÝ Vsetín Kroměříž Zlín Uherské Hradiště ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION VYSOČINA Havlíčkův Brod Pelhřimov Žďár nad Sázavou Jihlava Třebíč ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION JIHOMORAVSKÝ Brno-venkov Blansko Brno-město Vyškov Znojmo Břeclav Hodonín ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION PARDUBICKÝ Pardubice Chrudim Ústí nad Orlicí Svitavy ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 28 28 27 28 27 27 26 27-199 200-499 17 16 19 19 20 19 20 19 20 19 200-499 500-999

Více

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020 Počet obcí 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-199 200-499 9 9 9 7 7 6 5 5 5 5 200-499 500-999 5 5 4 6 6 7 8

Více

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 32 31 31 32 32 33 32 31 31 31-199 200-499 43 44 43 42 42 38 40 40 39 40

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 32 32 31 31 31 28 28 27-199 200-499 19 19 17 17 17 17 16 19 19 20 200-499 500-999

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2010

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2010 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION OLOMOUCKÝ Jeseník Šumperk Olomouc Prostějov Přerov ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2009

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2009 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2013

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2013 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION PLZEŇSKÝ Tachov Plzeň-sever Rokycany Plzeň-město Domažlice Plzeň-jih Klatovy ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace

Více

Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2010

Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2010 Health statistics yearbook of the Liberecký Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ÚSTECKÝ Most Chomutov Ústí nad Labem Teplice Děčín Louny Litoměřice ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8 9 13 6 1 7 2 4 3 10 14 15 5 11 12 ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION OLOMOUCKÝ Jeseník Šumperk Olomouc Prostějov Přerov ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION PARDUBICKÝ Pardubice Chrudim Ústí nad Orlicí Svitavy ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2011

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2011 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Středočeský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION KRÁLOVÉHRADECKÝ Jičín Trutnov Náchod Hradec Králové Rychnov nad Kněžnou ÚZIS ČR 2005 Použití výtahů z této publikace v dalších pracích

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2003 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION STŘEDOČESKÝ Rakovník Beroun Kladno Mělník Mladá Boleslav Nymburk Kolín Příbram Benešov Kutná Hora Prahazápad Prahavýchod ÚZIS ČR 2005

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2013 Health statistics yearbook of the Jihočeský Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2012 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2010 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2013

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2013 Health statistics yearbook of the Vysočina Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2005

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2005 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka České republiky 2016

Zdravotnická ročenka České republiky 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2011

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2011 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka České republiky 2017

Zdravotnická ročenka České republiky 2017 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2008

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2008 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2013 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2006

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2006 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2008

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2008 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2012 Health statistics yearbook of the Karlovarský Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2006

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2006 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION JIHOČESKÝ Strakonice Písek Tábor Prachatice Český Krumlov České Budějovice Jindřichův Hradec ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2013

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2013 Health statistics yearbook of the Ústecký Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2007

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2007 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2006

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2006 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2011

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2011 Health statistics yearbook of the Vysočina Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2006

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2006 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Tab Kroměříž - CZ0721 Zlínský kraj, CZ072

Tab Kroměříž - CZ0721 Zlínský kraj, CZ072 Počet obcí 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 8 8 7 7 7 7 7 8 8 9-199 200-499 35 34 35 34 34 33 33 33 34 34 200-499 500-999 23 24

Více

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2009

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2009 Health statistics yearbook of the Jihočeský Region 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2002 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2007

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2007 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 16. 8. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2006

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2006 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION JIHOMORAVSKÝ Brno-venkov Blansko Brno-město Vyškov Znojmo Břeclav Hodonín ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2012

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2012 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2007

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2007 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2009

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2009 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2007

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2007 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2010

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2010 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11. 7. 2014 5 Souhrn Children and Adolescents Care in the Zlinsky Region in 2013 Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2012 Health statistics yearbook of the Jihočeský Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.7.2005 29 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004 (data: Česká správa

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2007 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2013 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2010

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2010 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 1. 22 5 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 21 Uvedené údaje se týkají všech hospitalizovaných pacientů na všech

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 5 24.10.2003 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v 1. pololetí 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 2 13.6.2005 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Region

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 15. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2012 Children

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2004 72 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Údaje, uvedené v této Aktuální informaci, se týkají všech

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 20. 9. 2010 Souhrn Children and Adolescents Care in the Moravskoslezsky Region in 2009

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 5. 9. 2011 Souhrn Children and Adolescents Care in the Jihomoravský Region in 2010 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 2. 7. 2010 Souhrn Children and Adolescents Care in the Jihomoravsky Region in 2009 Informace

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Children and Adolescents Care in the Jihomoravský Region in 2011 Informace

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 30.6.2005 Children and adolescents care - activity in branch in the Pardubický region

Více