Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2009

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2009"

Transkript

1 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikaci grafů, map nebo většího objemu informací z této ročenky je nutný souhlas Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4, P.O.BOX 60, Praha 2 nebo Regionálního pracoviště Brno, ÚZIS ČR. Brief extracts from this publication, with exception of figures and maps, may be reproduced provided the source is fully acknowledged. Proposals for reproducing figures, maps or larger extracts should be addressed to the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Palackeho namesti 4, P.O.BOX 60, Prague 2, Czech Republic or to by Regional Unit of IHIS CR, Brno. Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Published by Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic ÚZIS ČR, 2010 Translation IHIS CR ISBN

3 PŘEDMLUVA Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje s údaji za rok 2009 má za úkol poskytnout ucelenou informaci o zdravotnictví a zdravotním stavu obyvatel v kraji. Vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému, Českého statistického úřadu, České správy sociálního zabezpečení a orgánů ochrany veřejného zdraví Všechny krajské ročenky mají jednotnou koncepci, po obsahové stránce se však mohou lišit podrobnějším členěním tabulek a vloženými grafy. Popis tabulek je v českém a anglickém jazyce. Publikace je členěna do pěti kapitol, čtyři kapitoly obsahují přehled o demografickém složení obyvatelstva a jeho zdravotním stavu, o síti a činnosti zdravotnických zařízení a informace o pracovnících, závěrečná pátá kapitola informuje o financování a výdajích na zdravotnictví v ČR. Demografické údaje a údaje o zdravotním stavu, až na níže uvedené výjimky, jsou uváděny podle místa trvalého pobytu na území ČR. K výjimkám patří pracovní neschopnosti, kde je územní členění podle sídla zaměstnavatele, dále údaje o pacientech s cukrovkou, dispenzarizovaných nemocech, duševních onemocněních a antikoncepci, které jsou čerpány z výkazu o činnosti, a kde je územní členění podle sídla zdravotnického zařízení. Od vydání ročenky za rok 2003 jsou vrozené vady zjištěné do 1 roku života dítěte uváděny podle roku narození dítěte, tj. v letošní ročence za děti živě narozené v roce 2008; v předchozích ročenkách byly uvedeny vrozené vady podle roku zjištění. Jsou zde také zahrnuty děti s vrozenou vadou, za které nebylo vyplněno Hlášení vrozené vady, ale vada byla uvedena ve Zprávě o novorozenci. Z Národního onkologického registru jsou poslední dostupná definitivní data za rok 2007 s přepočtem na obyvatele k , protože při sběru informací se uplatňuje princip dohledávání, ověřování a několikanásobné kontroly. Potraty jsou uváděny od roku 2001 včetně cizinek. Data o síti a činnosti zdravotnických zařízení, o pracovnících a o zdravotnickém vzdělávání jsou publikována za všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na zřizovatele v členění podle sídla zdravotnického zařízení. Sběr a zpracování dat ze zdravotnických zařízení rezortu obrany, vnitra a spravedlnosti zajišťuje ÚZIS ČR od roku Všechny ukazatele jsou přepočteny na obyvatele se stavem k , případně k Před každou kapitolou je textová část obsahující poznámky ke kapitole a komentář k publikovaným údajům. Přestože jsou publikována souhrnná data o kapacitě a činnosti zdravotnických zařízení, vyskytuje se zařízení či oddělení, které je v okrese nebo kraji ojedinělé; v takovém případě se jedná o důvěrný statistický údaj podléhající ochraně ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, k jehož uveřejnění je nutný písemný souhlas statutárního orgánu. Děkujeme touto cestou všem ředitelům zdravotnických zařízení, kteří nám dali k publikování souhlas. Bez jejich vstřícnosti a pochopení by publikace mohla jen obtížně podat pravdivý pohled na zdravotnictví v Jihomoravském kraji. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Regionální pracoviště Brno Stará 25, Brno telefon: , fax:

4 Obsah Contents DEMOGRAFIE DEMOGRAPHY...9 Grafická část: Charts: Standardizovaná úmrtnost podle příčin smrti (MKN-10) Standardized mortality rate by cause of death (ICD-10)...13 Věková struktura obyvatelstva k Age structure of population...20 Struktura potratů podle druhu Structure of abortions by category...32 Tabulková část: Tables: Věková struktura obyvatelstva v kraji Population by age in region Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts Pohyb obyvatelstva Movement of population Střední stav a pohyb obyvatelstva v okresech Mid year population and movement of population in districts Živě narození podle věku matky Live births by age of mother Specifická úmrtnost Specific mortality rate Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - muži Deaths and mortality rate by causes of death - males Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - ženy Deaths and mortality rate by causes of death - females Zemřelí do 1 roku podle příčin smrti Deaths till 1 year by causes of death Úmrtnost do 1 roku podle příčin smrti Mortality rate till 1 year by causes of death Potraty podle věku, druhu a způsobu provedení Abortions by age, category and method Potraty podle druhu, způsobu provedení a okresu bydliště Abortions by category, method and district of residence...31 ZDRAVOTNÍ STAV HEALTH STATUS...33 Grafická část: Charts: Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary podle okresu bydliště na obyvatel v roce

5 Notified cases of malignant neoplasms by district of residence per inhabitans in Živě narození s vrozenou vadou podle věku matky (rok 2008) Live births wits congenital malformation by age of mother (year 2008)...62 Vývoj počtu léčených diabetiků Trend of number of diabetics under treatment...62 Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace Hospitalised persons in hospitals by causes of hospitalisation...81 Pořadí nově hlášených nemocí z povolání podle kapitol seznamu NzP Order of newly notified occupational diseases by chapters of the list of occupational diseases...98 Tabulková část: Tables: Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 2007) - muži Notified cases of malignant neoplasms (year 2007) - males Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 2007) - ženy Notified cases of malignant neoplasms (year 2007) - females Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary podle okresu bydliště (rok 2007) - muži Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary podle okresu bydliště (rok 2007) - ženy Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi Notified cases of venereal diseases Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi podle okresu bydliště Notified cases of venereal diseases by district of residence Hlášená onemocnění vybranými infekčními nemocemi podle okresu bydliště Notified cases of selected infectious diseases by district of residence Hlášená onemocnění tuberkulózou Notified cases of tuberculosis Hlášená onemocnění tuberkulózou podle okresu bydliště Notified cases of tuberculosis by district of residence Léčení diabetici podle druhu léčby Diabetics under treatment by the type of treatment Léčení diabetici podle okresu sídla zdravotnického zařízení Diabetics under treatment by district of the seat of health establishment Dispenzarizovaní pacienti v evidenci praktického lékaře pro dospělé Followed up patients registered by general practitioner for adults Dispenzarizovaní pacienti pro vybraná alergická onemocnění Followed up patients for selected allergic diseases Dispenzarizovaná onemocnění u dětí a dorostu Diseases followed up in children and adolescents Vrozené vady (rok 2008) Congenital malformations (year 2008) Hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Notified cases of incapacity for work from disease and injury Ukončené případy pracovní neschopnosti Terminated cases of incapacity for work

6 2.11 Nově hlášené nemoci z povolání Newly notified occupational diseases Duševní onemocnění a psychiatrická vyšetření v ambulantní péči Mental diseases and psychiatric examinations in out-patient care Pacienti užívající psychoaktivní látky evidovaní na ambulantních psychiatrických pracovištích Patients using psychoactive substances and registered in out-patient psychiatric facilities Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace Hospitalized persons in hospitals by causes of hospitalisation Hospitalizovaní v nemocnicích podle okresu bydliště Hospitalized persons in hospitals by district of residence Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku Hospitalized persons in hospitals by age Přehled vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva podle okresu Survey of selected indices of the health state of population by district...84 SÍŤ A ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NETWORK AND ACTIVITY OF HEALTH ESTABLISHMENTS...99 Grafická část: Charts: Struktura počtu lékařů a lůžek podle druhu zařízení Structure of physicians and beds by type of establishment...91 Tabulková část: Tables: 3.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení General survey of health establishments Přehled zdravotnických zařízení podle okresu sídla zdravotnického zařízení Survey of health establishments by districts of the seat of health establishment Lékaři a lůžka v léčebně preventivní péči Physicians and beds in curative and preventive care Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních Out-patient care in out-patient and in-patient establishments Oddělení nemocnic podle oborů Hospital departments by branches Lůžková péče v nemocnicích dle zřizovatele Bed care in hospitals by founder Lůžková péče ve specializovaných ústavech Bed care in specialized institutes Počet ambulantních ošetření (vyšetření) Number of out-patient examinations Ambulantní péče o děti a dorost Out-patient care of children and adolescents Lékařská péče o ženy Medical care of women

7 3.10 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení Medical apparatus in health establishments PRACOVNÍCI MANPOWER Grafická část: Charts: Struktura pracovníků ve zdravotnictví podle druhu zařízení Structure of health personnel by type of establishment Struktura zaměstnanců v evidenčním počtu a zaměstnavatelé podle kategorií Structure of registered number of employees on payroll and employers by categories Věková struktura lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Age structure of physicians, dentists and pharmacists Průměrná měsíční mzda/plat ve zdravotnictví podle způsobu odměňování v letech 2008 a 2009 v kraji Average monthly wage/salary of employees in health services by type renumeration in 2008 and 2009 in the region Tabulková část: Tables: 4.1 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé podle kategorií a zřizovatele zařízení Employees on payroll and employers by categories and by founder of establishments Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé podle kategorie a okresu sídla zdravotnického zařízení Employees on payroll and employers by category and district of the seat of health establishment Smluvní pracovníci podle kategorie a okresu sídla zdravotnického zařízení Contract workers by category and district of the seat of health establishment Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé podle kategorií a druhů zařízení Employees on payroll and employers by categories and types of establishment Lékaři (fyzické osoby) podle hlavního oboru činnosti - muži Physicians (natural persons) by main branch of activity - males Lékaři (fyzické osoby) podle hlavního oboru činnosti - ženy Physicians (natural persons) by main branch of activity - females Lékaři (fyzické osoby) podle hlavního oboru činnosti - muži a ženy Physicians (natural persons) by main branch of activity - males and females Zubní lékaři (fyzické osoby) podle hlavního oboru činnosti Dentists (natural persons) by main branch of activity Farmaceuti (fyzické osoby) podle hlavního oboru činnosti Pharmacists (natural persons) by main branch of activity Dosažená specializovaná způsobilost lékařů Obtained specialised qualification of physicians Dosažená odborná a specializovaná způsobilost zubních lékařů Obtained professional and specialised qualification of dentists

8 4.7.3 Dosažená specializovaná způsobilost farmaceutů Obtained specialised qualification of pharmacists Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví podle kategorií Average monthly salary of employees in health services by category Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví podle okresu - celkem Average monthly salary of employees in health services by district - total Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví podle okresu - lékaři a zubní lékaři Average monthly salary of employees in health services by district - physicians and dentists Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví podle okresu - všeobecné sestry a porodní asistentky Average monthly salary of employees in health services by district - general nurses and midwives Průměrná měsíční mzda zaměstnanců privátních zdravotnických zařízení Average monthly wage of employees of private health establishments EKONOMICKÉ UKAZATELE FINANCIAL DATA Grafická část: Charts: Vývoj podílu výdajů na zdravotnictví na HDP v České republice v letech Trend of proportion of expenditure on health services in GDP in the Czech Republic in Tabulková část: Tables: 5.1 Financování zdravotnictví v ČR Financing of health services in the CR Výdaje na zdravotnictví v ČR Expenditures on health services in the CR DODATKY APPENDIX

9 1. KAPITOLA DEMOGRAFIE DEMOGRAPHY 9

10 Poznámky ke kapitole Rezortní zdroje údajů: Národní registr potratů Mimorezortní zdroje údajů: Český statistický úřad - počet a složení obyvatelstva, sňatky, rozvody, narození, zemřelí, stěhování, střední délka života Údaje o pohybu obyvatelstva (s výjimkou potratů) se do roku 2000 týkaly pouze obyvatel s trvalým bydlištěm na území České republiky, a to bez ohledu na jejich státní občanství (tedy i cizinců s povolením k trvalému pobytu). Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a rovněž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od , v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje rovněž zahrnují události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině. Údaje za potraty byly do roku 2003 ve zdravotnických ročenkách publikovány pouze za české státní příslušnice s trvalým pobytem na území České republiky (tzv. tuzemky), od roku 2004 jsou uváděny souhrnně za tuzemky a cizinky. Notes to chapter Sources of data in the Sector of Health: National Registry of Abortions Sources of data outside the Sector of Health: Czech Statistical Office - number and structure of population, marriages, divorces, births, deaths, migration, life expectancy Data on the movement of population (except abortions) till 2000 concerned only inhabitants with permanent residency on the territory of the Czech Republic disregarding nationality (thus also foreigners with permanent residence permit). From 2001 (in connection with the 2001 Census of population, houses and apartments) the data include also foreigners with visa for more than 90 days (according to Act No. 326/1999 on sojourn of foreigners) and also foreigners with granted asylum (according to Act No. 325/1999 on asylum). From (in connection with so-called Euro-amendment of Act No. 326/1999 on sojourn of foreigners the data also concern citizens of EU countries with temporary stay on the territory of the CR and citizens of third countries with permanent residence. The data also include events (births, marriages and deaths) that occurred abroad but concern persons with permanent residence on the territory of the CR. Earlier editions of the Yearbook till 2003 presented data on abortions for Czech citizens with permanent residency on the territory of the Czech Republic, since 2004 data on abortions are presented comprehensively for Czech and foreign citizens. 10

11 Demografická situace K měl Jihomoravský kraj obyvatel, mužů a žen. Počet obyvatel od roku 2003 stoupá, ve srovnání s rokem 2008 činil celkový přírůstek obyvatele. Celkový přírůstek byl záporný opět pouze v okrese Hodonín, ale proti minulému roku, kdy byl způsobený jenom převahou vystěhovalých nad přistěhovalými, v roce 2009 byl jako v jediném okrese záporný také přirozený přírůstek, zemřelo zde o 60 osob více než se narodilo. Přirozený přírůstek v kraji je již třetím rokem kladný, počet živě narozených převýšil počet zemřelých o a v přepočtu na obyvatel tak dosáhl hodnoty 1,4. Nejvyšší přirozený a zároveň nejvyšší přírůstek stěhováním, a tím i celkový přírůstek, jak absolutně, tak v přepočtu na tisíc obyvatel, zaznamenal okres Brno-venkov, kde se meziročně zvýšil počet obyvatel o V kraji nadále pokračuje proces demografického stárnutí. K dosáhl průměrný věk 40,9 roku (40,8 v roce 2008). Kromě Brna-města s průměrným věkem 42,0 roku, 40,1 muži a 43,8 ženy, však žádný jiný okres nepřekračuje krajskou hodnotu. Při srovnání s ostatními kraji se jihomoravští muži s průměrným věkem 39,2 roku nacházejí uprostřed pomyslného žebříčku a jihomoravské ženy se 42,5 roku obsadily čtvrtou příčku. Nejvyššího průměrného věku dosahují obyvatelé Prahy, muži 39,8 a ženy 43,2 roku. Podíl obyvatel starších 65 let v kraji nadále roste, představuje 15,9 % populace, oproti 13,9 % dětí do 14 let. Tzv. index stáří, což je počet obyvatel starších 65 let na 100 dětí ve věku 0 14 let, se zvýšil ze 112,3 v roce 2008 na 114,2 a je z krajů druhý nejvyšší po hlavním městě Praze. Mezi okresy má největší zastoupení starších lidí Brno-město, kde index stáří činí 136,3, následuje Hodonín s indexem stáří 113,3. Naopak v okrese Znojmo na 100 dětí připadlo 97,4 obyvatel starších 65 let. Problémem stárnoucí populace je rostoucí skupina ekonomicky závislých obyvatel v postproduktivním věku s nároky na oblast sociálního a důchodového zabezpečení, na zdravotní péči, na odpovídající bydlení a v neposlední řadě s odlišným životním stylem. Střední délka života při narození vyjadřuje počet let, kterých se průměrně dožije novorozenec za předpokladu zachování úmrtnosti z období jejího výpočtu. Počítá se za dvouleté období a v Jihomoravském kraji byla v letech u mužů 74,5 let a u žen 80,8 let. Již druhým rokem klesá počet sňatků, a to ve všech okresech, v roce 2009 jich bylo v kraji uzavřeno 5 252, o 550 méně než v předchozím roce, a dokonce o méně než v roce Hrubá míra sňatečnosti, tj. počet sňatků na obyvatel, poklesla z 5,1 na 4,6. Nejvíce sňatků, 5,0 na tisíc obyvatel, připadlo na okres Brno-město, nejméně, 4,0, na okres Znojmo. Současně bylo rozvedeno manželství, o 287 rozvodů méně než v roce 2008, a hrubá míra rozvodovosti, tj. počet rozvodů na obyvatel, se tak meziročně snížila z 2,9 na 2,6. Oproti poklesu na úrovni kraje, došlo ve třech okresech k nárůstu rozvodů, a to jak absolutního počtu, tak v přepočtu na tisíc obyvatel, v okresech Blansko z 2,4 na 2,6, Břeclav z 2,3 na 3,0 a Vyškov z 3,0 na 3,1 rozvodů na tisíc obyvatel. V kraji se narodilo chlapců a děvčat, z toho 25 chlapců a 14 děvčat mrtvě. Živě narozených dětí bylo o 51 méně, mrtvě narozených dětí o 18 více než v roce V přepočtu na žen v produktivním věku celkem došlo k poklesu živě narozených dětí ze 47,4 na 47,1, a to především matkám ve věkové kategorii let, a k nárůstu živě narozených dětí matkám ve věku 30 let a více a matkám ve věku let. Jedno dítě se narodilo dívce do 14. roku. 11

12 V roce 2009 zemřelo v kraji osob, o 319 více než v roce minulém, mužů a žen. Hrubá míra úmrtnosti, tj. počet zemřelých na obyvatel, vzrostla u mužů z 10,2 na 10,3 a u žen z 9,5 na 9,9, celkem pak z 9,8 na 10,1. V jednotlivých věkových skupinách se meziročně střídá pokles s nárůstem zemřelých. Příčinou úmrtí byly u více než tří čtvrtin zemřelých nemoci oběhové soustavy a novotvary. U zemřelých mužů byly nemoci oběhové soustavy příčinou úmrtí ve 45 % a novotvary ve 28 %, v 7 % poranění a otravy a po 6,5 % nemoci dýchací a trávicí soustavy. Nejčastější příčinou úmrtí žen byly rovněž nemoci oběhové soustavy, které se podílely na celkovém počtu úmrtí žen 59 %, novotvary 23 %, nemoci dýchací soustavy 5 %, nemoci trávicí soustavy 3,5 % a poranění a otravy 3 %. Většina úmrtí je trvale způsobena nemocemi oběhové soustavy a novotvary, přičemž v přepočtu na 100 tisíc obyvatel podle pohlaví zemřelo na nemoci oběhové soustavy 461 mužů a 586 žen, na novotvary 291 mužů a 223 žen. Počet úmrtí na nemoci dýchací a trávicí soustavy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel podle pohlaví mezi jednotlivými sledovanými roky kolísá; proti roku 2008 došlo k nepatrnému nárůstu, a to jak u mužů, tak u žen. Na poranění a otravy zemřelo dvakrát více mužů než žen. Zatímco však počet zemřelých mužů zůstal na úrovni roku 2008, úmrtí žen na poranění vzrostlo. Sebevraždou ukončilo život 131 mužů a 19 žen, o 30 mužů více než loni, žen bylo stejně. Ve věku do jednoho roku zemřelo v kraji 35 dětí, tj. o dvě méně než v roce minulém, 19 chlapců a 16 dívek, z toho 14 chlapců a 10 dívek do 28. dne života, o tři více proti roku minulému. Kojenecká úmrtnost tak poklesla ze 2,8 na 2,7 promile a novorozenecká úmrtnost vzrostla z 1,6 na 1,8 promile. Příčinou 19ti úmrtí byly některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 P96) a dalších 8 dětí zemřelo na vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00 Q99). Vnější blíže neurčená příčina zavinila smrt jednoho chlapce, nejednalo se o ucpání dýchacích cest ani o dopravní úraz. Ostatní případy nespecifikované v tabulce zahrnovaly dvě úmrtí, chlapce a děvčete, jejichž příčinou byly nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 E90). Celkem bylo hlášeno potratů, o 39 méně než v roce 2008, z nich umělá přerušení těhotenství (UPT) představovala 59 %. Podíl miniinterrupcí na UPT činil 71,2 %, zatímco v letech 2000 až 2003 to bylo kolem 80 %. Počet UPT v přepočtu na žen fertilního věku se meziročně snížil z 8,44 na 7,98. Nejvíce UPT na tisíc žen připadlo v okrese Znojmo (10,22). Nejvyšší absolutní i relativní počet UPT vykazují trvale ženy ve věku let. Na 100 narozených připadlo 28,50 potratů celkem a 16,88 UPT, což je v obou případech méně než loni. Počet samovolných potratů se od roku 2001 postupně zvyšuje s jedním přerušením v roce 2008, kdy došlo k přechodnému poklesu, aby již za rok 2009 jejich počet opět vzrostl. Na 100 narozených připadlo 10,72 samovolných potratů oproti 10,09 v loňském roce. Nejvíce samovolných potratů připadá na tisíc žen v okrese Blansko (6,15), nejméně v okrese Břeclav (3,30). Mimoděložních těhotenství bylo evidováno 119, o pět více než v roce Krajskou relaci 0,43 mimoděložních těhotenství na tisíc žen fertilního věku vylepšoval okres Břeclav s hodnotou 0,18, zatímco v okrese Vyškov to bylo 0,79. Podíl žen ve věku let užívajících lékařem řízenou hormonální nebo nitroděložní antikoncepci poklesl z 55,1 % v roce 2007 přes 54,5 % v roce 2008 na současných 53,3 %. Nejvyšší podíl žen užívajících hormonální nebo nitroděložní antikoncepci je v okrese Brno-město (81,7%), nejmenší v okrese Brno-venkov (26,9 %). Hormonální antikoncepci bere 47,6 % žen a nitroděložní má aplikovanou 5,7 % žen v produktivním věku. 12

13 Standardizovaná úmrtnost podle příčin smrti (MKN-10) Standardized mortality rate by cause of death (ICD-10) muži males XI. 5,9% XX. 7,5% Ostatní 7,3% II. 27,6% X. 6,7% IX. 45,0% ženy females X. 4,8% XI. 3,9% XX. 4,3% Other 7,4% II. 26,3% IX. 53,3% 13

14 1.1.1 Věková struktura obyvatelstva v kraji Population by age in region 1.7. Věková skupina celkem muži ženy počet % počet % počet % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Celkem , , ,0 Total , , , , , , x x x x , , , , , , ,6 Celkem Celkem Celkem

15 1.1.1 Věková struktura obyvatelstva v kraji Population by age in region Age group total males females number % number % number % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Celkem , , ,0 Total , , , , , , x x x x , , , , , , ,8 Total Total Total

16 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts 1.7. Věková skupina celkem muži ženy počet % počet % počet % Blansko , , , , , , x x x x , , , , , , ,6 Celkem , , ,0 Brno-město , , , , , , x x x x , , , , , , ,1 Celkem , , ,0 Brno-venkov , , , , , , x x x x , , , , , , ,8 Celkem , , ,0 Břeclav , , , , , , x x x x , , , , , , ,3 Celkem , , ,0 Hodonín , , , , , , x x x x , , , , , , ,5 Celkem , , ,0 Vyškov , , , , , , x x x x , , , , , , ,8 Celkem , , ,0 16

17 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts Age group total males females number % number % number % Blansko , , , , , , x x x x , , , , , , ,8 Total , , , ,3 Brno-město , , , , , x x x x , , , , , , ,3 Total , , ,0 Brno-venkov , , , , , , x x x x , , , , , , ,9 Total , , , ,0 Břeclav , , , , , x x x x , , , , , , ,4 Total , , ,0 Hodonín , , , , , , x x x x , , , , , , ,7 Total , , ,0 Vyškov , , , , , , x x x x , , , , , , ,0 Total , , ,0 17

18 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts 1.7. Věková skupina celkem muži ženy počet % počet % počet % Znojmo , , , , , , x x x x , , , , , , ,0 Celkem , , ,0 18

19 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts Age group total males females number % number % number % Znojmo , , , , , , x x x x , , , , , , ,1 Total , , ,0 19

20 Věková struktura obyvatelstva k 1.7. Age structure of population to muži / males ženy / females

21 1.2 Pohyb obyvatelstva Movement of population Ukazatel Index Sňatky absolutně number Marriages na obyvatel per inhabitants 4,6 5,3 5,0 5,1 Rozvody absolutně number Divorces na obyvatel per inhabitants 2,6 2,6 2,8 2,9 Živě narození absolutně number Live births na obyvatel per inhabitants 11,4 8,4 9,9 11,5 Mrtvě narození absolutně number Still births na narozených per births 3,0 2,6 2,1 1,6 Potraty celkem 1) absolutně number Abortions total 1) na 100 narozených per 100 births 28,5 45,4 34,8 28,7 z toho: UPT absolutně number o.w.: LIA na 100 narozených per 100 births 16,9 30,8 22,1 17,8 Zemřelí celkem absolutně number Deaths na obyvatel per inhabitants 10,1 10,6 10,7 9,8 z toho: do 1 roku absolutně number o. w.: infants deaths na živě naroz. per live births 2,7 3,2 3,0 2,8 do 28 dnů absolutně number neonatal deaths na živě naroz. per live births 1,8 2,4 2,2 1,6 Přirozený přírůstek absolutně number Natural increase na obyvatel per inhabitants 1,4-2,2-0,8 1,7 Přírůstek stěhováním absolutně number Migration increase na obyvatel per inhabitants 2,6 0,7 0,9 4,1 Celkový přírůstek absolutně number Total increase na obyvatel per inhabitants 4,0-1,5 0,1 5,8 Střední délka života při naroz. 2) muži males 74,5 71,9 73,0 74,1 2) Life expectancy at birth ženy females 80,8 78,7 79,7 80,6 1) Do roku 2000 potraty pouze za ženy s českou státní příslušností, od roku 2001 včetně potratů cizinek 1) Till 2000 only abortions of Czech citizens, from 2001 incl. foreign nationals 2) Střední délka života při narození za kraje se počítá za období dvou let (předchozí a uvedený) 2) Life expectancy at birth is calculated for two years (previous and stated) 21

22 1.3 Střední stav a pohyb obyvatelstva v okresech Mid year population and movement of population in districts Území Territory Počet obyvatel k 1.7. Number of inhabitants to 1.7. Sňatky Marriages Rozvody Divorces Potraty celkem Abortions total na obyvatel per inhabitants z toho UPT o.w.: LIA % žen užívajících antikoncepci 1) % of women using contraception 1) ČR ,6 2,8 3,9 2,3 53,4 Jihomoravský kraj ,6 2,6 3,3 1,9 53,3 Blansko ,3 2,6 3,2 1,6 36,7 Brno-město ,0 2,7 3,6 2,2 81,7 Brno-venkov ,4 2,5 2,6 1,4 26,9 Břeclav ,3 3,0 2,9 2,1 44,9 Hodonín ,3 2,5 3,1 1,8 47,9 Vyškov ,8 3,1 3,4 1,8 51,8 Znojmo ,0 2,5 4,0 2,5 40,9 1) Napočteno na ženy ve věku let 1) Calculated per females at age

23 1.3 Střední stav a pohyb obyvatelstva v okresech Mid year population and movement of population in districts Území Territory Živě narození Live births celkem total Zemřelí Deaths do 1 roku till 1 year do 28 dnů till 28 days Živě narození Live births Zemřelí Deaths na obyvatel per inhab. Přirozený přírůstek Natural increase Úmrtnost Mortality rate kojenecká infant novoroz. neonatal ČR ,3 10,2 1,0 2,9 1,6 Jihomoravský kraj ,4 10,1 1,4 2,7 1,8 Blansko ,2 10,2 0,9 1,7 0,8 Brno-město ,3 10,5 1,8 2,8 2,0 Brno-venkov ,1 9,6 2,5 2,9 2,1 Břeclav ,7 10,2 0,5 3,3 2,5 Hodonín ,6 10,0-0,4 3,3 3,3 Vyškov ,3 9,2 2,1 2,0 1,0 Znojmo ,0 9,9 1,1 1,6-23

24 1.4 Živě narození podle věku matky Live births by age of mother Věk matky Age of mother absolutně number Živě narození Live births na žen per females celkem chlapci dívky total boys girls x x ,9 4,3 4, ,0 19,6 21, ,1 56,7 52, ,8 49,6 49, ,9 18,8 18, ,4 2,9 2, ,1 0,0 0, Celkem 1) ,1 23,9 23,3 Total 1) Celkem ) ,9 17,1 16,3 Celkem ) ,0 20,3 19,7 Total ) ,4 24,3 23,2 Úhrnná plodnost 1,5 Total fertility rate Úhrnná plodnost ,1 Úhrnná plodnost ,3 Total fertility rate ,5 1) Napočteno na žen ve věku let 1) Calculated per females at age

25 1.5 Specifická úmrtnost Specific mortality rate Věková skupina Age group absolutně number Zemřelí Deaths na obyvatel per inhabitants celkem muži ženy total males females ,7 2,8 2, ,1 0,2 0, ,2 0,2 0, ,2 0,3 0, ,3 0,5 0, ,6 0,8 0, ,4 0,6 0, ,8 1,3 0, ,0 1,6 0, ,7 2,4 1, ,9 3,8 1, ,8 7,0 2, ,9 11,6 4, ,2 18,2 7, ,1 24,8 12, ,3 37,1 18, ,4 60,5 37, ,1 99,4 72, ,7 171,8 132, ,3 252,9 236, ,2 427,8 350,6 Celkem ,1 10,3 9,9 Total Celkem ,6 11,0 10,2 Celkem ,7 11,0 10,3 Total ,8 10,2 9,5 25

26 1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - muži Deaths and mortality rate by causes of death - males Název kapitoly, diagnózy Kód diagnózy (MKN-10) Zemřelí na absolutně mužů Standardizovaná úmrtnost I. Některé infekční a parazitární nemoci A00 B ,1 10,6 z toho: tbc dýchacího ústrojí A15 A16 4 0,7 0,6 jiná tbc A17 A virová encefalitida A83 A ost. virové infekce centrální nervové soust. A80 A82, A87 A virová hepatitida B15 B19 3 0,5 0,5 II. Novotvary C00 D ,8 252,8 z toho: ZN průdušnice, průdušky a plíce C33 C ,7 58,0 III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy D50 D89 9 1,6 1,3 mechanismu imunity IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00 E ,9 17,2 V. Poruchy duševní a poruchy chování F00 F99 9 1,6 1,5 VI. Nemoci nervové soustavy G00 G ,6 7,9 VII. Nemoci oka a očních adnex H00 H VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60 H IX. Nemoci oběhové soustavy I00 I ,0 413,1 z toho: chronické revmatické choroby srdeční I05 I09 9 1,6 1,5 esenciální (primární) hypertenze I ,3 9,1 jiné hypertenzní nemoci I11 I ,2 7,8 akutní a pokračující infarkt myokardu I21 I ,2 85,8 ostatní ischemické nemoci srdeční I20, I23 I ,0 116,4 jiné formy srdečního onemocnění I30 I ,4 30,7 cévní nemoci mozku I60 I ,3 88,7 X. Nemoci dýchací soustavy J00 J ,8 61,3 z toho: chřipka J10 J11 3 0,5 0,5 záněty plic J12 J ,8 33,1 XI. Nemoci trávicí soustavy K00 K ,1 54,3 XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva L00 L99 2 0,4 0,3 XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00 M99 1 0,2 0,2 XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy N00 N ,9 12,1 XV. Těhotenství, porod a šestinedělí O00 O99 x x x XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00 P ,0 2,6 XVII. Vrozené vady, deformace a chromosom. abnormality Q00 Q99 7 1,2 1,5 XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klin. a labor. nálezy NJ R00 R ,2 11,6 XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti V01 Y ,0 69,1 (= XIX. Poranění a otravy) z toho: úmyslné sebepoškození X60 X ,3 21,3 Celkem A00 Y ,4 917,5 Celkem 2000 A00 Y , ,0 Celkem 2005 A00 Y , ,3 Celkem 2008 A00 Y ,9 927,4 26

27 1.6.2 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - ženy Deaths and mortality rate by causes of death - females Code of Deaths Standardized Name of chapter, diagnosis diagnosis per mortality number (ICD-10) females rate I. Certain infectious and parasitic diseases A00 B ,7 7,5 o.w.: respiratory tuberculosis A15 A other tuberculosis A17 A viral encephalitis A83 A other viral infections of the central nervous system A80 A82, A87 A viral hepatitis B15 B19 5 0,8 0,4 II. Neoplasms C00 D ,8 140,5 o.w.: MN of trachea, bronchus and lung C33 C ,8 15,0 III. Diseases of the blood and blood-forming organs D50 D89 5 0,8 0,4 and certain disorders involving the immune mechanism IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00 E ,3 9,6 V. Mental and behavioural disorders F00 F99 2 0,3 0,2 VI. Diseases of the nervous system G00 G ,8 5,5 VII. Diseases of the eye and adnexa H00 H VIII. Diseases of the ear and mastoid process H60 H IX. Diseases of the circulatory system I00 I ,6 284,3 o.w.: chronic rheumatic heart diseases I05 I ,9 1,0 essential (primary) hypertension I ,8 7,8 other hypertensive diseases I11 I ,3 4,5 acute and subsequent myocardial infarction I21 I ,9 42,1 other ischaemic heart diseases I20, I23 I ,6 85,9 other forms of heart disease I30 I ,0 18,8 cerebrovascular diseases I60 I ,5 74,3 X. Diseases of the respiratory system J00 J ,7 25,8 o.w.: influenza J10 J11 3 0,5 0,3 pneumonia J12 J ,1 16,8 XI. Diseases of the digestive system K00 K ,8 20,8 XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00 L99 2 0,3 0,2 XIII. Dis. of the musculoskeletal system and connective tissue M00 M99 2 0,3 0,2 XIV. Diseases of the genitourinary system N00 N ,5 5,6 XV. Pregnancy, childbirth and the puerperium O00 O XVI. Certain conditions originating in the perinatal period P00 P96 8 1,4 2,0 XVII. Congenital malform., deformations and chrom. abnormal. Q00 Q ,9 2,6 XVIII. Symptoms, signs and abnor. clin. and labor. findings, NEC R00 R ,2 5,2 XX. External causes of morbidity and mortality V01 Y ,1 22,7 (= XIX. Injury & poisoning) o.w.: intentional self-harm X60 X ,2 2,6 Total A00 Y ,7 533,4 Total 2000 A00 Y ,2 648,7 Total 2005 A00 Y ,4 618,7 Total 2008 A00 Y ,3 526,4 27

28 1.7.1 Zemřelí do 1 roku podle příčin smrti Deaths till 1 year by causes of death Název kapitoly, diagnózy Kód dg. (MKN-10) Celkem Chlapci Dívky I. Některé infekční a parazitární nemoci A00 B X. Nemoci dýchací soustavy J00 J z toho: zánět plic J12 J XI. Nemoci trávicí soustavy K00 K XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00 P z toho: postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, P pupečníku a blan pomalý růst a podvýživa plodu P poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhot. P a nízkou porodní hmotností, NJ postižení jinými komplikacemi porodní činnosti P03, P10 P a porodu a poranění za porodu respirační poruchy specifické pro perinatální období P20 P krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu P50 P a novorozence XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality Q00 Q z toho: anencephalie a podobné vrozené vady Q spina bifida Q jiné vrozené vady nervové soustavy Q01 Q04, Q06 Q vrozené vady oběhové soustavy Q20 Q vrozené vady dýchací soustavy Q30 Q jiné vrozené vady trávicí soustavy Q38 Q vrozené vady pohlavních orgánů a močové soustavy Q50 Q56, Q60 Q XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti V01 Y (= XIX. Poranění a otravy) z toho: vdechnutí nebo polknutí potravy jako příčina W ucpání dýchacích cest Ostatní (II. IX., XII. XV., XVIII.) Celkem A00 Y Celkem 2000 A00 Y Celkem 2005 A00 Y Celkem 2008 A00 Y

29 1.7.2 Úmrtnost do 1 roku *) podle příčin smrti Mortality rate till 1 year *) by causes of death Name of chapter, diagnosis Code of dg. (ICD-10) Total Boys Girls I. Certain infectious and parasitic diseases A00 B99 0,15-0,31 X. Diseases of the respiratory system J00 J99 0,08 0,15 - o.w.: pneumonia J12 J XI. Diseases of the digestive system K00 K93 0,15 0,30 - XVI. Certain conditions originating in the perinatal period P00 P96 1,45 1,65 1,23 o.w.: fetus and newborn affected by complications of P placenta, cord and membranes slow fetal growth and fetal malnutrition P disorders related to short gestation and low birth P07 0,15 0,30 - weight, not elsewhere classified fetus and newborn affected by other compl. of labour P03, P10 P and delivery and birth trauma respiratory disorders specific to the perinatal period P20 P28 0,53 0,60 0,46 haemorrhagic and haematological disorders of fetus P50 P and newborn XVII. Congenital malformations, deformations and chromosomal Q00 Q99 0,61 0,45 0,77 abnormalities o.w.: anencephaly and similar malformations Q spina bifida Q other congenital malformations of the nervous sys. Q01 Q04, Q06 Q07 0,15-0,31 congenital malformations of the circulatory system Q20 Q28 0,08-0,15 congenital malformations of the respiratory system Q30 Q34 0,08-0,15 other congenital malformations of the digestive sys. Q38 Q45 0,08 0,15 - congenital malformations of genital organs Q50 Q56, Q60 Q64 0,15 0,15 0,15 and the urinary system XX. External causes of morbidity and mortality V01 Y98 0,08 0,15 - (= XIX. Injury and poisoning) o.w.: inhalation and ingestion of food causing obstruction W of respiratory tract Others (II. IX., XII. XV., XVIII.) 0,15 0,15 0,15 Total A00 Y98 2,66 2,85 2,47 Total 2000 A00 Y98 3,24 2,65 3,86 Total 2005 A00 Y98 2,96 3,18 2,73 Total 2008 A00 Y98 2,80 3,26 2,33 *) Zemřelí do 1 roku na živě narozených *) Deaths till 1 year per live born 29

30 1.8.1 Potraty podle věku, druhu a způsobu provedení *) Abortions by age, category and method *) Věková skupina Age group Umělá přerušení těhotenství Samovolné Legally induced abortions Ostatní Mimoděložní Potraty potraty miniinter- z toho ze potraty těhotenství celkem jiná Spontaneous rupce celkem zdrav. důvodů Other Ectopic Abortions legální abortions menstrual others total o.w.: therap. abortions pregnancies total regulations abortions absolutně / number Celkem na žen / per females ,69 3,70 1,70 5,41 0, , ,09 6,64 3,09 9,72 1,06-0,35 14, ,58 7,19 3,51 10,70 2,13-0,79 21, ,00 8,95 3,02 11,97 2,29-0,95 22, ,42 7,69 2,63 10,32 1,98-0,42 16, ,55 3,08 1,26 4,34 2,65-0,13 7, ,19 0,42 0,25 0,67 0,45-0,06 0,92 Celkem 1) 5,07 5,68 2,30 7,98 1,63-0,43 13,47 Celkem ) 4,40 8,62 1,71 10,33 2,01 0,01 0,47 15,21 Celkem ) 4,74 6,57 2,29 8,87 1,79 0,00 0,37 13,98 Celkem ) 4,79 5,96 2,48 8,44 1,75-0,41 13,64 na 100 narozených / per 100 births ,00 100,00 400,00 100, , ,69 41,47 19,06 60,54 3, , ,93 16,11 7,50 23,60 2,56-0,85 34, ,75 6,57 3,21 9,78 1,94-0,72 19, ,10 9,03 3,05 12,08 2,31-0,96 23, ,64 20,79 7,10 27,89 5,34-1,13 43, ,80 56,65 23,15 79,80 48,77-2,46 129, ,00 300,00 180,00 480,00 320,00-40,00 660,00 Total 10,72 12,02 4,85 16,88 3,44-0,90 28,50 Total ,13 25,74 5,10 30,84 6,01 0,03 1,41 45,40 Total ,81 16,39 5,72 22,11 4,46 0,01 0,91 34,84 Total ,09 12,54 5,22 17,76 3,68-0,86 28,72 *) V kraji bydliště; do roku 2000 potraty pouze za ženy s českou státní příslušností, od roku 2001 včetně potratů cizinek *) In region of residence; till 2000 only abortions of Czech citizens, from 2001 incl. foreign nationals 1) 1) Na žen ve věku let Per females at age

31 1.8.2 Potraty podle druhu, způsobu provedení a okresu bydliště Abortions by category, method and district of residence Území Territory Umělá přerušení těhotenství Samovolné Legally induced abortions Ostatní Mimoděložní Potraty potraty miniinter- z toho ze potraty těhotenství celkem jiná Spontaneous rupce celkem zdrav. důvodů Other Ectopic Abortions legální abortions menstrual others total o.w.: therap. abortions pregnancies total regulations abortions absolutně / number ČR Jihomoravský kraj Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo na žen / per females 1) ČR 5,76 7,16 2,53 9,69 1,80-0,50 15,94 Jihomoravský kraj 5,07 5,68 2,30 7,98 1,63-0,43 13,47 Blansko 6,15 5,09 1,76 6,86 0,94-0,43 13,44 Brno-město 5,25 6,60 2,58 9,18 1,36-0,37 14,80 Brno-venkov 4,83 3,90 1,67 5,57 1,32-0,35 10,76 Břeclav 3,30 5,79 2,59 8,38 3,23-0,18 11,86 Hodonín 5,14 5,27 1,98 7,25 2,06-0,39 12,79 Vyškov 5,55 5,23 2,38 7,60 1,12-0,79 13,95 Znojmo 5,22 7,20 3,02 10,22 1,84-0,76 16,19 na 100 narozených / per 100 births ČR 12,33 15,35 5,41 20,76 3,85-1,06 34,15 Jihomoravský kraj 10,72 12,02 4,85 16,88 3,44-0,90 28,50 Blansko 13,13 10,87 3,76 14,63 2,01-0,92 28,68 Brno-město 10,20 12,84 5,01 17,85 2,64-0,72 28,77 Brno-venkov 9,71 7,84 3,36 11,20 2,65-0,71 21,61 Břeclav 7,66 13,43 6,01 19,44 7,50-0,41 27,51 Hodonín 13,01 13,34 5,02 18,36 5,22-0,99 32,36 Vyškov 11,84 11,14 5,07 16,22 2,39-1,69 29,75 Znojmo 11,54 15,92 6,69 22,61 4,06-1,67 35,83 1) Na žen ve věku let 1) Per females at age

32 Struktura potratů podle druhu Structure of abortions by category Jiné legální potraty Other legal abortions 17,0% Mimoděl. těhotenství Ectopic pregnancies 3,2% Ostatní potraty Other abortions 0,0% Samovolné potraty Spontaneous abortions 37,6% Miniinterrupce Menstrual regulation 42,2% 32

33 2. KAPITOLA ZDRAVOTNÍ STAV HEALTH STATUS 33

34 Poznámky ke kapitole Rezortní zdroje údajů: Národní onkologický registr Národní registr hospitalizovaných Národní registr vrozených vad Národní registr nemocí z povolání Informační systém Infekční nemoci Registr tuberkulózy, Registr pohlavních nemocí Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví - léčení diabetici, dispenzarizovaní pacienti v evidenci praktického lékaře pro dospělé, dispenzarizovaní pacienti pro vybraná alergická onemocnění, dispenzarizovaná onemocnění u dětí, duševní onemocnění a psychiatrická vyšetření. Mimorezortní zdroje údajů: Česká správa sociálního zabezpečení - ukončené případy pracovní neschopnosti Český statistický úřad - hlášené případy pracovní neschopnosti Od roku 2000 jsou všechny údaje o zdravotním stavu, s výjimkou pracovní neschopnosti, publikovány souhrnně za zdravotnictví celkem, tj. včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezortů obrany, vnitra a spravedlnosti). Údaje o pracovní neschopnosti se týkají všech pracovníků s výjimkou ozbrojených složek. Údaje o zdravotním stavu jsou uváděny podle bydliště pacienta, s výjimkou péče o diabetiky, duševních onemocnění a dispenzarizovaných pacientů / onemocnění (údaje uváděny podle sídla zdravotnického zařízení, ve kterém byla poskytnuta zdravotní péče) a pracovní neschopnosti (údaje uváděny podle sídla zaměstnavatele). Notes to chapter Sources of data in the Sector of Health: National Oncological Registry National Registry of Hospitalised Patients National Registry of Congenital Malformations National Registry of Occupational Diseases Information system Infectious diseases Registry of Tuberculosis; Registry of Venereal Diseases Programme of Statistical Investigations of the Ministry of Health - treated diabetics, followed-up patients registered by general practitioner for adults, patients followed up for selected allergic diseases, diseases followed up in children, mental diseases and psychiatric examinations. Sources of data outside the Sector of Health: Czech Administration of Social Security - terminated cases of incapacity for work Czech Statistical Office - notified cases of incapacity for work Since 2000 all health status data (except incapacity for work), are published comprehensively for health services total, i.e. including health establishments of other central organs (Sectors of Defence, Interior and Justice). Data on incapacity for work concern all persons except armed forces. Health status data are classified by patient s residence except data on care for diabetics, psychiatric care and followed-up patients / diseases (these categories are classified by the seat of establishment which provides the care) and incapacity for work (data classified by the employer's seat). 34

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2013

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2013 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2010

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2010 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZLÍNSKÝ Vsetín Kroměříž Zlín Uherské Hradiště ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2010

Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2010 Health statistics yearbook of the Liberecký Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Tab.9.11. Zemřelí podle příčin smrti Vysočina Deaths: analysed by cause CZ063

Tab.9.11. Zemřelí podle příčin smrti Vysočina Deaths: analysed by cause CZ063 Celkem 5 306 5 286 5 121 5 130 5 319 5 007 5 339 4 773 4 880 4 881 Total I. Některé infekční a parazitární I. Certain infectious and parasitic nemoci (A00 - B99) 8 2 4 1 5 6 9 8 14 21 diseases (A00-B99)

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2007 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2013 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2011

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2011 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2010 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2010

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2010 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2013 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2012 Health statistics yearbook of the Jihočeský Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2013

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2013 Health statistics yearbook of the Vysočina Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION JIHOMORAVSKÝ Brno-venkov Blansko Brno-město Vyškov Znojmo Břeclav Hodonín ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2013 Health statistics yearbook of the Jihočeský Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION JIHOČESKÝ Strakonice Písek Tábor Prachatice Český Krumlov České Budějovice Jindřichův Hradec ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2011

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2011 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2009

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2009 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2008

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2008 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2012 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2009

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2009 Health statistics yearbook of the Jihočeský Region 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2008

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2008 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2006

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2006 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2007

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2007 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2010

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2010 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2012

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2012 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2007

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2007 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ÚSTECKÝ Most Chomutov Ústí nad Labem Teplice Děčín Louny Litoměřice ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2006

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2006 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2011

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2011 Health statistics yearbook of the Vysočina Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2007

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2007 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION STŘEDOČESKÝ Rakovník Beroun Kladno Mělník Mladá Boleslav Nymburk Kolín Příbram Benešov Kutná Hora Prahazápad Prahavýchod ÚZIS ČR 2005

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION KRÁLOVÉHRADECKÝ Jičín Trutnov Náchod Hradec Králové Rychnov nad Kněžnou ÚZIS ČR 2005 Použití výtahů z této publikace v dalších pracích

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2013

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2013 Health statistics yearbook of the Ústecký Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2006

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2006 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2006

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2006 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2007

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2007 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION PARDUBICKÝ Pardubice Chrudim Ústí nad Orlicí Svitavy ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8 9 13 6 1 7 2 4 3 10 14 15 5 11 12 ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2012 Health statistics yearbook of the Karlovarský Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Středočeský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2005

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2005 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION PARDUBICKÝ Pardubice Chrudim Ústí nad Orlicí Svitavy ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ÚSTECKÝ Most Chomutov Ústí nad Labem Teplice Děčín Louny Litoměřice ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8 9 13 6 1 7 2 4 3 10 14 15 5 11 12 ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION OLOMOUCKÝ Jeseník Šumperk Olomouc Prostějov Přerov ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION JIHOČESKÝ Strakonice Písek Tábor Prachatice Český Krumlov České Budějovice Jindřichův Hradec ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION LIBERECKÝ Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily ÚZISČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2003 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION PLZEŇSKÝ Tachov Plzeň-sever Rokycany Plzeň-město Domažlice Plzeň-jih Klatovy ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION OLOMOUCKÝ Jeseník Šumperk Olomouc Prostějov Přerov ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION KRÁLOVÉHRADECKÝ Jičín Trutnov Náchod Hradec Králové Rychnov nad Kněžnou ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION PLZEŇSKÝ Tachov Plzeň-sever Rokycany Plzeň-město Domažlice Plzeň-jih Klatovy ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace

Více

Zdravotnická ročenka České republiky 2016

Zdravotnická ročenka České republiky 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION STŘEDOČESKÝ Rakovník Beroun Kladno Mělník Mladá Boleslav Nymburk Kolín Prahazápad Příbram Benešov Kutná Hora Prahavýchod ÚZIS ČR 2001

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 28 28 27 28 27 27 26 27-199 200-499 17 16 19 19 20 19 20 19 20 19 200-499 500-999

Více

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020 Počet obcí 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-199 200-499 9 9 9 7 7 6 5 5 5 5 200-499 500-999 5 5 4 6 6 7 8

Více

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 32 31 31 32 32 33 32 31 31 31-199 200-499 43 44 43 42 42 38 40 40 39 40

Více

Zdravotnická ročenka České republiky 2017

Zdravotnická ročenka České republiky 2017 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 32 32 31 31 31 28 28 27-199 200-499 19 19 17 17 17 17 16 19 19 20 200-499 500-999

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION JIHOMORAVSKÝ Brno-venkov Blansko Brno-město Vyškov Znojmo Břeclav Hodonín ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION VYSOČINA Havlíčkův Brod Pelhřimov Žďár nad Sázavou Jihlava Třebíč ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 4.6.2002 Demografická situace v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Počet obyvatel

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 9. 8. 2007 Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2012

Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2012 Health statistics yearbook of the Liberecký Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Metodické vysvětlivky

Metodické vysvětlivky Metodické vysvětlivky www.ern.cz 71 Obyvatelstvo Údaje o počtu a složení obyvatelstva jsou získávány ze sčítání lidu, na něž navazují každoroční statistické bilance dat o narození, sňatcích, rozvodech,

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2005 ve statistických údajích Červenec 2006 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za

Více

Tab Kroměříž - CZ0721 Zlínský kraj, CZ072

Tab Kroměříž - CZ0721 Zlínský kraj, CZ072 Počet obcí 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 8 8 7 7 7 7 7 8 8 9-199 200-499 35 34 35 34 34 33 33 33 34 34 200-499 500-999 23 24

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2005

HOSPITALIZOVANÍ 2005 HOSPITALIZOVANÍ 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika

Více

Lázeňská péče. Balneologic care

Lázeňská péče. Balneologic care Lázeňská péče 2006 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2013 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2014 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2008 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2009 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Opravný lístek tiskové verze publikace Zdravotnická ro enka eské republiky 2011

Opravný lístek tiskové verze publikace Zdravotnická ro enka eské republiky 2011 Opravný lístek tiskové verze publikace Zdravotnická roenka eské republiky 2011 ISBN 978-80-7472-024-6 ÚZIS R, 2012 Omlouváme se tenám za chybné údaje v knižním vydání Zdravotnické roenky eské republiky

Více

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2006 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2007 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2002 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2009 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2010 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2010 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA ČESKÉ REPUBLIKY 2005 * CZECH HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2005

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA ČESKÉ REPUBLIKY 2005 * CZECH HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2005 ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA ČESKÉ REPUBLIKY 2005 * CZECH HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha, listopad 2006 Zdravotnická ročenka České republiky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 3.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2012 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 5 21.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více