ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION"

Transkript

1 ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION KRÁLOVÉHRADECKÝ Jičín Trutnov Náchod Hradec Králové Rychnov nad Kněžnou ÚZIS ČR 2001

2 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu úplného citování zdroje. Pro publikaci grafů, map nebo většího objemu informací z této ročenky je nutný souhlas Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4, P.O.BOX 60, Praha 2 nebo regionálního odboru východních Čech ÚZIS ČR. Brief extracts from this publication, with exception of figures and maps, may be reproduced provided the source is fully acknowledged. Proposals for reproducing figures, maps or larger extracts should be addressed to the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Palackeho namesti 4, P.O.BOX 60, Prague 2, Czech Republic or Regional department of the East Bohemia IHIS CR. Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2001 Translation ÚZIS ČR ISBN

3 PŘEDMLUVA Publikaci připravil regionální odbor Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) z údajů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), z demografických dat Českého statistického úřadu, z údajů České správy sociálního zabezpečení a podkladů Státního zdravotního ústavu. Ročenka standardně obsahuje tyto čtyři kapitoly: Demografie, Zdravotní stav, Síť a činnost zdravotnických zařízení a Pracovníci a zdravotnické vzdělávání. Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje s údaji za rok 2000 je první za tento územní celek (dříve Východočeský kraj - od roku 1960) a v nové podobě, shodné s ročenkou České republiky. Oproti minulému vydání došlo k následujícím změnám: údaje za okresy jsou uváděny v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. v platném znění, podle kterého je Česká republika od členěna na 14 krajů - vyšších územních samosprávných celků (VÚSC). Organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví jsou započteny do okresů, kde sídlí. Další podstatnou změnou je publikování dat souhrnně za všechny rezorty, což se projevuje ve 2., 3. a 4. kapitole. Do roku 1997 byly údaje o zdravotnických zařízeních sledovány pouze za rezort zdravotnictví. Počínaje rokem 1997 zajišťuje ÚZIS ČR sběr a zpracování údajů i za zdravotnická zařízení jiných rezortů, tj. obrany, vnitra, spravedlnosti a dopravy, školství a práce a sociálních věcí. Údaje za ostatní rezorty do roku 1999 byly publikovány pouze v celostátní Zdravotnické ročence. Údaje za jednotlivá zdravotnická zařízení jsou publikována pouze s jejich souhlasem. K sestavení ročenky bylo zapotřebí značného úsilí zdravotnických pracovníků, kteří nám údaje poskytují na výkazech a hlášenkách i pracovníků našeho ústavu v okresech, v Hradci Králové a v Praze. Všem, kteří se na zpracování podíleli, děkujeme. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky regionální odbor východních Čech Hradecká Hradec Králové tel.: 049 / Hradec Králové, říjen

4 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje OBSAH CONTENTS Demografie Demography Věková struktura obyvatelstva v kraji Population by age in region Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts 1.2 Pohyb obyvatelstva Movement of population 1.3 Střední stav a pohyb obyvatelstva v okresech Mid year population and movement of population in districts 1.4 Živě narození podle věku matky Live births by age of mother 1.5 Specifická úmrtnost Specific mortality rate Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - muži Deaths and mortality rate by causes of death - males Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - ženy Deaths and mortality rate by causes of death - females Zemřelí do 1 roku podle příčin smrti Deaths till 1 year by causes of death Úmrtnost do 1 roku podle příčin smrti Mortality rate till 1 year by causes of death Potraty podle věku, druhu a způsobu provedení Abortions by age, category and method Potraty podle okresu, druhu a způsobu provedení Abortions by district, category and method Zdravotní stav Health status Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - ženy Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - females 2.2 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi Notified cases of venereal diseases 2.3 Hlášená onemocnění vybranými přenosnými nemocemi v okresech Notified cases of selected infectious diseases in districts 2.4 Hlášená onemocnění tuberkulózou Notified cases of tuberculosis 2.5 Léčení diabetici podle druhu léčby Diabetics by the type of treatment 4

5 2.6 Dispenzarizovaná onemocnění u dětí a dorostu Diseases followed-up (dispenzarized) in children and adolescents 2.7 Nově hlášené vrozené vady Newly notified congenital malformations Hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Notified cases of incapacity for work from disease and injury Ukončené případy pracovní neschopnosti Terminated cases of incapacity for work 2.9 Nově hlášené nemoci z povolání Newly notified occupational diseases Duševní onemocnění a psychiatrická vyšetření v ambulantní péči Mental diseases and psychiatric examinations in out-patient care Pacienti užívající psychoaktivní látky evidovaní na ambulantních pracovištích zajišťujících péči o alkoholiky a toxikomany Patients using psychoactive substances and registered in out-patient facilities for care of alcoholics and drugs addicts 2.11 Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace a okresu Hospitalized persons by causes of hospitalization and district 2.12 Přehled vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva podle okresů Survey of selected indices of the health state of population by districts Síť a činnost zdravotnických zařízení Network and activity of health establishments Celkový přehled zdravotnických zařízení General survey of health establishments 3.2 Přehled zdravotnických zařízení v okresech Survey of health establishments in districts Lékaři a lůžka v léčebně preventivní péči Physicians and beds in curative and preventive care Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních Out-patient care in out-patient and in-patient establishments 3.4 Oddělení nemocnic podle oborů Hospital departments by branches 3.5 Lůžková péče v nemocnicích dle zřizovatele Bed care in hospitals by founder 3.6 Lůžková péče ve specializovaných ústavech Bed care in specialized institutes 3.7 Počet ambulantních ošetření (vyšetření) Number of out-patient examinations 3.8 Ambulantní péče o děti a dorost Out-patient care of children and adolescents 3.9 Lékařská péče o ženy Medical care of women 5

6 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje Pracovníci a zdravotnické vzdělávání Manpower and health education Pracovníci podle kategorií a zřizovatele Personnel by categories and by founder 4.2 Pracovníci podle kategorií a okresů Personnel by categories and districts 4.3 Pracovníci podle kategorií a druhů zařízení Personnel by categories and types of establishment Lékaři podle hlavního oboru činnosti - muži Physicians by main branch of activity - males Lékaři podle hlavního oboru činnosti - ženy Physicians by main branch of activity - females Lékaři podle hlavního oboru činnosti Physicians by main branch of activity 4.5 Farmaceuti podle hlavního oboru činnosti Pharmacists by main branch of activity Dosažené atestace u lékařů Specialties of physicians Dosažené atestace u farmaceutů Specialties of pharmacists Dosažené nástavbové atestace u lékařů Subspecialties of physicians Dosažené nástavbové atestace u farmaceutů Subspecialties of pharmacists 4.7 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle kategorií Average monthly salary of employees under the Department of Health by category Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle území celkem Average monthly salary of employees under the Department of Health by territory total Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle území lékaři Average monthly salary of employees under the Department of Health by territory physicians Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle území střední zdravotničtí pracovníci Average monthly salary of employees under the Department of Health by territory paramedical personnel 6

7 Okresy České republiky Districts of the Czech Republic 7

8 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) Stříška (^) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas Symbols in the tables The symbol of dash (-) The symbols of 0 or 0,0 or 0,00 The symbol of dot (.) The symbol of a skew cross (x) The symbol of circumflex (^) in place of a number indicates that the phenomenon did not occur indicates that the phenomenon occurred, but the value of calculated indicator is less than half of unit used in table in place of a number shows that the number is not available or cannot be relied on shows that the entry is not applicable for logical reasons publication of data was not approved 8

9 1. KAPITOLA DEMOGRAFIE DEMOGRAPHY 9

10 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje Demografická situace Již od roku 1994 dochází jak na území kraje, tak i v celé České republice k poklesu počtu obyvatel, když počet narozených je nižší, než počet zemřelých. Přirozený úbytek v Královéhradeckém kraji v roce 2000 činil 830 osob, úbytek stěhováním 41 osob, výsledkem byl celkový pokles počtu obyvatel o 871 osob. K bylo v Královéhradeckém kraji obyvatel. Stárnutí populace pokračuje i nadále. Podíl dětí ve věku do 14 let na celkovém počtu obyvatel činil v Královéhradeckém kraji 16,4% (ČR 16,2%). Podíl osob ve věku 60 let a více činil 19,1% (ČR 18,5%). Index stáří (tj. počet osob ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0 14 let) byl 116,8, zatímco za ĆR nabyl tento ukazatel hodnoty 113,9. Střední délka života při narození v letech činila 72,2 let u mužů (ČR v roce ,6) a 78,7 let u žen (ČR v roce ,4). Ukazatelé sňatečnosti (5,5), rozvodovosti (2,8) i potratovosti (4,4) se ukazatelům za Českou republiku velmi přibližují, nebo je přímo kopírují. Úhrnný počet potratů u žen s českou státní příslušností činil potratů, z toho bylo (74,5%) umělých přerušení těhotenství (UPT) a 522 samovolných potratů. Na žen ve věku 15 až 49 let připadá celkem 17,6 potratů. Relace počtu umělých přerušení těhotenství na 100 narozených činila v Královéhradeckém kraji 36,1, v ČR pak 35,7. Celkem se narodilo dětí, v tom živě a 8 mrtvě. Počet živě narozených na obyvatel činil 9,0 (ČR 8,8). Mrtvorozenost (tj. počet mrtvě narozených na narozených celkem) byla na hodnotě 1,6 (ČR 2,8). V Královéhradeckém kraji v roce 2000 zemřelo osob, hrubá míra úmrtnosti (počet zemřelých na obyvatel) odpovídala hodnotě 10,5 (ČR 10,6). Nejčastější příčina smrti, nemoci oběhové soustavy, měla za následek 54,4% úmrtí (ČR 53,4%). Podíl zemřelých na novotvary činil 24,8% (ČR 26,3%). Třetí nejrozšířenější příčina smrti, vnější příčiny (respektive poranění a otravy), způsobila 6,6% (ČR 6,5%) všech úmrtí. V kojenecké úmrtnosti zaujímal Královéhradecký kraj relací 2,8 druhé nejlepší místo v České republice, jejíž průměr činil 4,1. Obdobně je tomu u novorozenecké úmrtnosti, kde Královéhradecký kraj relací 2,0 zaujal třetí pozici v ČR (2,5 ). 10

11 Věková struktura obyvatelstva v kraji Population by age in region Věková skupina Age group celkem muži ženy total males females počet % počet % počet % number % number % number % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Celkem , , , , , ,0 Total , , , , , , , , , , , , x x x x ,4 x x x x , , , , , , , , , , , , ,3 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2000

12 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts Věková skupina Age group 1.7. celkem muži ženy počet % počet % počet % Hradec Králové , , , , , , x x x x , , , , , , ,7 Celkem / Total , , ,0 Jičín , , , , , , x x x x , , , , , , ,7 Celkem / Total , , ,0 Náchod , , , , , , x x x x , , , , , , ,2 Celkem / Total , , ,0 Rychnov nad Kněžnou , , , , , , x x x x , , , , , , ,9 Celkem / Total , , ,0 Trutnov , , , , , , x x x x , , , , , , ,1 Celkem / Total , , ,0 1/2 12

13 1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v okresech Population by age in districts Věková skupina Age group total males females number % number % number % Hradec Králové , , , , , , x x x x , , , , , , ,7 Celkem / Total , , ,0 Jičín , , , , , , x x x x , , , , , , ,7 Celkem / Total , , ,0 Náchod , , , , , , x x x x , , , , , , ,2 Celkem / Total , , ,0 Rychnov nad Kněžnou , , , , , , x x x x , , , , , , ,9 Celkem / Total , , ,0 Trutnov , , , , , , x x x x , , , , , , ,1 Celkem / Total , , ,0 2/2 13

14 1.2 Pohyb obyvatelstva Movement of population Ukazatel Index 2000 Sňatky absolutně number Marriages na obyvatel per inhabitants 5,5 Rozvody absolutně number Divorces na obyvatel per inhabitants 2,8 Živě narození absolutně number Live births na obyvatel per inhabitants 9,0 Mrtvě narození absolutně number 8 Still births na narozených per births 1,6 Zemřelí celkem absolutně number Deaths na obyvatel per inhabitants 10,5 Zemřelí do 1 roku absolutně number 14 Deaths under 1 year of age na živě narozených per live births 2,8 Zemřelí do 28 dnů absolutně number 10 Deaths under 28 days of age na živě narozených per live births 2,0 Přirozený přírůstek absolutně number Natural increase na obyvatel per inhabitants - 1,5 Střední délka života při narození 1) muži males 72,2 1) Life expectancy at birth ženy females 78,7 1) Střední délka života při narození za kraje se počítá za období dvou let (předchozí a uvedený) 1) Life expectancy at birth is calculated for two years (previous and stated) 14

15 1.3 Střední stav a pohyb obyvatelstva v okresech Mid year population and movement of population in districts 1/2 Počet Potraty z toho % žen obyvatel Sňatky Rozvody celkem UPT užívajících Území k 1.7. Marriages Divorces Abortions o.w.: antikoncepci 1) Territory Number of total LIA % of women inhabitants na obyvatel using to 1.7. per inhabitants contraception 1) ČR ,4 2,9 4,4 3,2 39,0 Královéhradecký ,5 2,8 4,4 3,3 43,4 kraj Hradec Králové ,3 3,3 5,0 3,8 48,0 Jičín ,8 2,4 3,6 2,9 51,5 Náchod ,0 2,5 4,2 3,0 31,2 Rychnov nad Kněž ,5 2,6 3,5 2,6 44,6 Trutnov ,3 2,9 4,7 3,4 42,8 1) Napočteno na ženy ve věku let 1) Calculated per females at age

16 1.3 Střední stav a pohyb obyvatelstva v okresech Mid year population and movement of population in districts 2/2 Zemřelí Živě Přirozený Živě Deaths narození Zemřelí přírůstek Úmrtnost Území narození do do Live Deaths Natural Mortality rate Territory Live celkem 1 roku 28 dnů births increase births total till till na obyvatel kojenecká novoroz. 1 year 28 days per inhab. infant neonatal ČR ,8 10,6-1,8 4,1 2,5 Královéhradecký ,0 10,5-1,5 2,8 2,0 kraj Hradec Králové ,2 9,9-1,7 3,8 3,0 Jičín ,9 12,4-3,5 1,5 1,5 Náchod ,5 9,8-0,2 3,7 1,9 Rychnov nad Kněž ,7 10,6-1,0 3,9 3,9 Trutnov ,2 10,8-1,6 0,9-16

17 1.4 Živě narození podle věku matky Live births by age of mother Věk matky Age of mother Živě narození Live births absolutně na žen number per females celkem chlapci dívky total boys girls x x x ,0 7,1 5, ,0 33,2 31, ,1 51,2 49, ,7 24,0 19, ,7 7,5 6, ,1 1,1 1, ,0-0, x x x Celkem 1) ,3 18,8 17,5 Total 1) Úhrnná plodnost 1,2 Total fertility rate 1) Napočteno na žen ve věku let 1) Calculated per females at age

18 1.5 Specifická úmrtnost Specific mortality rate Věková skupina Age group Zemřelí Deaths absolutně na obyvatel number per inhabitants celkem muži ženy total males females ,8 2,3 3, ,5 0,7 0, ,2 0,4 0, ,2 0,1 0, ,6 0,9 0, ,8 1,1 0, ,7 1,2 0, ,7 1,0 0, ,1 1,7 0, ,2 3,1 1, ,3 4,6 2, ,4 7,9 3, ,4 11,7 5, ,4 20,9 7, ,1 31,2 13, ,4 47,5 25, ,5 84,6 45, ,9 125,0 90, ,9 217,5 188,5 Celkem ,5 11,1 10,0 Total 18

19 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - muži Deaths and mortality rate by causes of death - males 1/2 Kód diagnózy Zemřelí Standardizovaná Název kapitoly, diagnózy (MKN-10) Deaths úmrtnost Name of chapter, diagnosis Code of diagnosis absolutně na mužů Standardized (ICD-10) number per males mortality rate I. Některé infekční a parazitární nemoci A00-B ,1 4,4 z toho: tbc dýchacího ústrojí A15-A16 5 1,9 2,2 jiná tbc A17-A19 1 0,4 0,3 virová encefalitida A83-A ostatní virové infekce centrální nervové soustavy A80-A82, A87-A virová hepatitida B15-B19 1 0,4 0,4 II. Novotvary C00-D ,9 305,9 z toho: zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce C33-C ,6 85,3 III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy mechanismu imunity D50-D89 1 0,4 0,5 IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00-E ,7 12,4 V. Poruchy duševní a poruchy chování F00-F VI. Nemoci nervové soustavy G00-G ,4 10,2 VII. Nemoci oka a očních adnex H00-H VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60-H IX. Nemoci oběhové soustavy I00-I ,4 555,4 z toho: chronické revmatické choroby srdeční I05-I09 6 2,2 2,1 esenciální (primární) hypertenze I jiné hypertenzní nemoci I11-I ,4 16,2 akutní a pokračující infarkt myokardu I21-I ,3 119,8 ostatní ischemické nemoci srdeční I20, I23-I ,1 99,9 jiné formy srdečního onemocnění I30-I ,8 52,5 cévní nemoci mozku I60-I ,6 141,3 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2000

20 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - muži Deaths and mortality rate by causes of death - males 2/2 Kód diagnózy Zemřelí Standardizovaná Název kapitoly, diagnózy (MKN-10) Deaths úmrtnost Name of chapter, diagnosis Code of diagnosis absolutně na mužů Standardized (ICD-10) number per males mortality rate X. Nemoci dýchací soustavy J00-J ,0 70,5 z toho: chřipka J10-J11 4 1,5 1,8 zánět plic J12-J ,1 30,5 XI. Nemoci trávicí soustavy K00-K ,0 40,4 XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva L00-L99 1 0,4 0,4 XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00-M99 1 0,4 0,4 XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy N00-N ,2 13,9 XV. Těhotenství, porod a šestinedělí O00-O99 x x x XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00-P96 5 1,9 3,1 XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality Q00-Q99 2 0,7 1,0 XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klin. a labor. nálezy nezařazené jinde R00-R ,2 5,8 XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (= XIX. Poranění a otravy) V01-Y ,9 90,6 z toho: úmyslné sebepoškození X60-X ,0 26,7 Celkem A00-Y , ,5 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2000

21 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - ženy Deaths and mortality rate by causes of death - females 1/2 Kód diagnózy Zemřelé Standardizovaná Název kapitoly, diagnózy (MKN-10) Deaths úmrtnost Name of chapter, diagnosis Code of diagnosis absolutně na žen Standardized (ICD-10) number per femal. mortality rate I. Certain infectious and parasitic diseases A00-B99 7 2,5 1,3 ow. : respiratory tuberculosis A15-A16 2 0,7 0,4 other tuberculosis A17-A19 1 0,4 0,2 viral encephalitis A83-A other viral infections of the central nervous system A80-A82, A87-A viral hepatitis B15-B II. Neoplasms C00-D ,6 150,6 o.w. : malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung C33-C ,4 14,1 III. Diseases of the blood and blood-forming organs &... immune mech. D50-D89 4 1,4 0,9 IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E ,6 10,0 V. Mental and behavioural disorders F00-F99 1 0,4 0,3 VI. Diseases of the nervous system G00-G ,2 7,8 VII. Diseases of the eye and adnexa H00-H VIII. Diseases of the ear and mastoid process H60-H IX. Diseases of the circulatory system I00-I ,5 354,1 o.w. : chronic rheumatic heart diseases I05-I09 6 2,1 1,2 essential (primary) hypertension I other hypertensive diseases I11-I ,2 9,2 acute and subsequent myocardial infarction I21-I ,5 48,4 other ischaemic heart diseases I20, I23-I ,9 57,0 other forms of heart disease I30-I ,2 34,0 cerebrovascular diseases I60-I ,1 111,5 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2000

22 Zemřelí a úmrtnost podle příčin smrti - ženy Deaths and mortality rate by causes of death - females 2/2 Kód diagnózy Zemřelé Standardizovaná Název kapitoly, diagnózy (MKN-10) Deaths úmrtnost Name of chapter, diagnosis Code of diagnosis absolutně na žen Standardized (ICD-10) number per femal. mortality rate X. Diseases of the respiratory system J00-J ,3 34,0 o.w. : influenza J10-J11 6 2,1 1,4 pneumonia J12-J ,0 22,2 XI. Diseases of the digestive system K00-K ,3 19,1 XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99 1 0,4 0,3 XIV. Diseases of the genitourinary system N00-N ,7 11,2 XV. Pregnancy, childbirth and the puerperium O00-O99 1 0,4 0,3 XVI. Certain conditions originating in the perinatal period P00-P96 8 2,8 5,4 XVII. Congenital malformations, deformations and chrom. abnormalities Q00-Q XVIII. Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, NEC R00-R ,9 3,1 XX. External causes of morbidity and mortality (= XIX. Injury & poisoning) V01-Y ,3 33,2 o.w. : intentional self-harm X60-X ,1 6,0 Total A00-Y ,2 632,1 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2000

23 Zemřelí do 1 roku podle příčin smrti Deaths till 1 year by causes of death Název kapitoly, diagnózy Kód dg. (MKN-10) Celkem Chlapci Dívky Name of chapter, diagnosis Code of dg. (ICD-10) Total Boys Girls I. Některé infekční a parazitární nemoci A00-B X. Nemoci dýchací soustavy J00-J z toho: zánět plic J12-J XI. Nemoci trávicí soustavy K00-K XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00-P z toho: postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan P pomalý růst a podvýživa plodu P poruchy v souvislosti se zkrácen. trváním těhotenství a nízkou por. hmotností, NJ P postižení jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu a poranění za porodu P03, P10-P respirační poruchy specifické pro perinatální období P20-P krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence P50-P XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality Q00-Q z toho: anencephalie a podobné vrozené vady Q spina bifida Q jiné vrozené vady nervové soustavy Q01-Q04, Q06-Q vrozené vady oběhové soustavy Q20-Q vrozené vady dýchací soustavy Q30-Q jiné vrozené vady trávicí soustavy Q38-Q vrozené vady pohlavních orgánů a močové soustavy Q50-Q56, Q60-Q XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (= XIX. Poranění a otravy) V01-Y z toho: vdechnutí nebo polknutí potravy jako příčina ucpání dýchacích cest W Ostatní (II. - IX., XII. - XV., XVIII.) - Celkem A00-Y Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2000

24 Úmrtnost do 1 roku *) podle příčin smrti Mortality rate till 1 year *) by causes of death Název kapitoly, diagnózy Kód dg. (MKN-10) Celkem Chlapci Dívky Name of chapter, diagnosis Code of dg. (ICD-10) Total Boys Girls I. Certain infectious and parasitic diseases A00-B X. Diseases of the respiratory system J00-J o.w. : pneumonia J12-J XI. Diseases of the digestive system K00-K XVI. Certain conditions originating in the perinatal period P00-P96 2,62 1,94 3,34 o.w. : fetus and newborn affected by complications of placenta, cord and membranes P slow fetal growth and fetal malnutrition P05 0,20-0,42 disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified P07 0,40 0,39 0,42 fetus and newborn affected by other compl. of labour and delivery and birth trauma P03, P10-P respiratory disorders specific to the perinatal period P20-P28 1,61 1,16 2,09 haemorrhagic and haematological disorders of fetus and newborn P50-P61 0,20-0,42 XVII. Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99 0,20 0,39 - o.w. : anencephaly and similar malformations Q spina bifida Q other congenital malformations of the nervous system Q01-Q04, Q06-Q07 0,20 0,39 - congenital malformations of the circulatory system Q20-Q congenital malformations of the respiratory system Q30-Q other congenital malformations of the digestive system Q38-Q congenital malformations of genital organs and the urinary system Q50-Q56, Q60-Q XX. External causes of morbidity and mortality (= XIX. Injury and poisoning) V01-Y o.w. : inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract W Others (II. - IX., XII. - XV., XVIII.) Total A00-Y98 2,82 2,33 3,34 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2000 *) Zemřelí do 1 roku na živě narozených *) Deaths till 1 year per live born

25 1.8.1 Potraty podle věku, druhu a způsobu provedení Abortions by age, category and method Umělá přerušení těhotenství Věková Samovolné Legally induced abortions Ostatní Mimoděložní Potraty skupina potraty miniinter- jiná z toho ze potraty těhotenství celkem rupce legální celkem zdravotních Age group Spontaneous důvodů Other Ectopic Abortions abortions menstrual others total o.w.: therap. abortions pregnancies total regulations abortions absolutně number Celkem na žen per females ,58 5,89 2,66 8,55 1,25-0,17 10, ,89 13,79 3,78 17,56 3,56-0,70 25, ,49 17,12 3,61 20,72 5,34-1,69 29, ,49 17,30 3,05 20,36 6,45-1,24 27, ,09 14,23 2,16 16,39 5,02-0,64 20, ,05 5,82 1,55 7,37 6,54-0,11 8, ,18 0,69-0,69 0, ,87 Celkem 1) 3,81 10,69 2,42 13,11 4,04-0,66 17,58 na 100 narozených per 100 births ,00-100, , ,23 45,41 20,52 65,94 9,61-1,31 79, ,59 21,17 5,80 26,97 5,46-1,08 38, ,39 16,91 3,56 20,47 5,28-1,67 29, ,55 39,59 6,99 46,57 14,75-2,85 61, ,55 103,83 15,74 119,57 36,60-4,68 146, ,35 283,78 75,68 359,46 318,92-5,41 416, , , , , , x x x x x x x x Total 10,49 29,42 6,65 36,07 11,11-1,83 48,38 1) Na žen ve věku let 1) Per females at age

26 1.8.2 Potraty podle okresu, druhu a způsobu provedení Abortions by district, category and method Území Territory Umělá přerušení těhotenství Samovolné Legally induced abortions Ostatní Mimoděložní Potraty potraty miniinter- jiná z toho ze potraty těhotenství celkem rupce legální celkem zdravotních Spontaneous důvodů Other Ectopic Abortions abortions menstrual others total o.w.: therap. abortions pregnancies total regulations abortions absolutně number ČR Královéhradecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněž Trutnov na 100 narozených per 100 births ČR 12,03 29,38 6,30 35,68 6,95 0,02 1,51 49,24 Královéhradecký kraj 10,49 29,42 6,65 36,07 11,11-1,83 48,38 Hradec Králové 12,12 40,51 5,95 46,46 15,21-2,33 60,92 Jičín 7,26 26,56 5,81 32,37 8,27-0,87 40,49 Náchod 10,48 25,97 5,94 31,91 9,93-1,30 43,69 Rychnov nad Kněž. 9,19 16,54 9,97 26,51 10,63-0,92 36,61 Trutnov 11,43 30,09 6,43 36,52 9,46-2,95 50,89 26

27 2. KAPITOLA ZDRAVOTNÍ STAV HEALTH STATUS 27

28 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje Zdravotní stav Zdravotní stav obyvatelstva nelze jednoduše a zcela výstižně vyjádřit jedním ukazatelem. Pro popis a analýzu je zpravidla potřebný celý komplex ukazatelů. Podkladem pro hodnocení zdravotního stavu jsou jednak povinná hlášení, výkazy a jiné informace získané v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), dále pak doplňující údaje z ČSÚ. K nejzávažnějším onemocněním patří zhoubné novotvary. V roce 1999 bylo do Národního onkologického registru ČR hlášeno nových onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ u obyvatel s trvalým nebo přechodným bydlištěm v Královéhradeckém kraji. V přepočtu na mužů připadá 539,4 nových onemocnění (v ČR 570,5), na žen 482,5 onemocnění (ČR 537,9). U mužů je nejvyšší incidence evidována v okrese Trutnov (555,5), u žen v okrese Jičín (552,8 nově hlášených případů na žen). V incidenci pohlavních onemocnění patří Královéhradecký kraj u diagnózy syfilis hodnotou 2,2 onemocnění na obyvatel k nejlepším v České republice (9,4 onemocnění), obdobně jako u gonokokové infekce, kde hodnota 6,3 onemocnění na obyvatel je rovněž pod průměrem ČR (8,6). Z vybraných přenosných nemocí se na území kraje nejčastěji vyskytovaly plané neštovice (379,1 onemocnění na obyvatel) a dg. Jiné infekce způsobené salmonelami (255,2 onemocnění na obyvatel - relace onemocnění na tuto diagnózu v ČR dosáhla hodnoty 380,2). Do registru tuberkulózy bylo ve sledovaném roce nahlášeno 94 onemocnění TBC bakteriologicky ověřenou a neověřenou. V přepočtu na obyvatel se v tomto případě Královéhradecký kraj hodnotou 16,9 řadí mezi kraje s vyšším výskytem, než je průměr ČR (14,0). Nejvyšší incidence byla v okresech Rychnov nad Kněžnou (21,6 onemocnění na obyvatel) a Trutnov (20,6 onemocnění na obyvatel). Závažnou civilizační chorobou, u níž trvá dlouhodobý rostoucí trend počtu hlášených pacientů, je diabetes mellitus. K bylo v kraji evidováno celkem diabetiků. Podíl žen (54%) je trvale vyšší než mužů. Nejvíce léčených diabetiků v přepočtu na obyvatel je v okrese Trutnov (7 001,4), nejméně v okrese Náchod (4 644,8). Cukrovka postihuje téměř 6% naší populace. Za rok 2000 bylo celkem dispenzarizováno více než 30 tisíc onemocnění u dětí a téměř 12 tisíc případů onemocnění u dorostu. V přepočtu na dětí (dorostu) nabývá tento ukazatel hodnoty ,1 onemocnění dětí a ,3 onemocnění dorostu. Nejčastějším důvodem byly nemoci nervové soustavy, oka a očních adnex, ucha a bradavkového výběžku. Na živě narozených dětí se živě narodilo 376,3 dětí s vrozenou vadou (ČR 326,2). Celkem bylo hlášeno 230 vad, nejčastějšími vadami byly vady srdeční, které představovaly 24,4% celkového počtu. 28

29 Podle údajů Českého statistického úřadu činilo průměrné procento pracovní neschopnosti v Královéhradeckém kraji 6,606 a převyšuje tak průměr ČR (6,455). Také počet hlášených případů na 100 pojištěnců (90,94) řadí Královéhradecký kraj mezi kraje převyšující republikový průměr (84,39). Pořadí nejčastějších příčin pracovní neschopnosti se prakticky nemění: nemoci dýchací soustavy, svalové a kosterní soustavy, poranění a otravy a nemoci trávicí soustavy představovaly 81% pracovních neschopností. V ambulantních psychiatrických zařízeních bylo provedeno téměř 114 tisíc vyšetření (20,6 na 100 obyvatel). Výrazně vyšší počet (58,5%) pacientů psychiatrie představují ženy než muži. Nejvyšší podíl na prvních vyšetřeních (35,4%) měly neurotické poruchy. Okresy Hradec Králové a Jičín vykazují relativně nejvyšší počet psychiatrických vyšetření. Počet pacientů AT pracovišť užívajících psychoaktivní látky v přepočtu na obyvatel dosahuje hodnoty 49,4. Osoby léčící se z návyku na alkohol představují 81% této klientely. Nejvyšší nárůst proti předchozímu roku byl zaznamenán u pacientů závislých na alkoholu. Počet hospitalizovaných v roce 2000 byl cca 113 tisíc. Ženy se na celkovém počtu podílely 56,7%, přitom 7,2% hospitalizovaných bylo v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Nejvíce hospitalizovaných mužů i žen bylo pro nemoci oběhové soustavy. Průměrná ošetřovací doba byla 8,3 dne (ČR 7,9 dne). 29

30 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 30

31 Slovní označení kódů diagnóz (MKN-10) pro tabulku 2.1 Verbal indication of diagnoses (ICD-10) used in Table 2.1 C16 ZN žaludku MN of stomach C18 ZN tlustého střeva MN of colon C19 ZN rektosigmoideálního spojení MN of rectosigmoid junction C20 ZN konečníku-recta MN of rectum C21 ZN řiti a řitního kanálu MN of anus and anal canal C23 ZN žlučníku MN of gallbladder C24 ZN jiných a neurčených částí žlučových cest MN of other and unspecified parts of biliary tract C25 ZN slinivky břišní MN of pancreas C32 ZN hrtanu Mn of larynx C33 ZN průdušnice-trachey MN of trachea C34 ZN průdušky-bronchu a plíce MN of bronchus and lung C43 Zhoubný melanom kůže Malignant melanoma of skin C44 Jiný ZN kůže Other MN of skin C50 ZN prsu MN of breast C53 ZN hrdla děložního-cervicis uteri MN of cervix uteri C54 ZN těla děložního MN of corpus uteri C56 ZN vaječníku MN of ovary C57 ZN jiných a neurčených ženských MN of other and unspecified female pohlavních orgánů genital organs C61 ZN předstojné žlázy-prostaty MN of prostate C64 ZN ledviny mimo pánvičku MN of kidney, except renal pelvis C65 ZN ledvinné pánvičky MN of renal pelvis C66 ZN močovodu-ureteru MN of ureter C68 ZN jiných a neurčených močových orgánů MN of other and unspecified urinary organs C67 ZN močového měchýře MN of bladder C00-C97 zhoubné novotvary malignant neoplasms D00-D09 novotvary in situ neoplasms in situ 31

32 2.1.1 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males Věková skupina 1/4 Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C25 C32 C33 C34 absolutně 1) Celkem na mužů 1) , , , , ,2 10,4-5, ,9 4,6-23,2-9, , ,7 38,7 9,7 19,4-24,2 19,4-140, ,9 53,0 13,2 46,4-13,2 33,1-159, ,8 89,2 26,8 71,4-26,8 26,8-232, ,7 149,5 87,9 114,3-61,5 8,8-263, ,1 356,1 64,8 75,5-97,1 54,0-399, ,7 303,4 79,8 111,8-79, , ,2 521,6-189,7 47,4 142, , ,2 140,5-140,5-93, ,2 Celkem 20,8 41,7 10,4 21,6 0,4 14,5 7,4-70,4 Standardizovaná úmrtnost Na evropský standard 19,9 26,8 4,8 14,3 1,3 13,8 1,3 0,4 72,0 Na světový standard 12,8 16,3 3,1 9,4 0,7 9,0 1,0 0,3 48,1 1) Předběžná data 1) Preliminary data 32

33 2.1.1 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males 2/4 Age group Code of diagnosis (ICD-10) C00-C97 C43 C44 C61 C64 C65 C66 C68 C67 D00-D09 number 1) Total per males 1) , , , , , , , ,8 11,8-11, ,9 100, ,4 36,3-20, ,2 129, ,6 51,0 4,6 9, ,6 250, ,5 101,7 14,5 33,9 4, ,9 639, ,2 132,5 13,2 59, ,6 861, ,4 321,2 142,7 71,4 8, , , ,4 378,1 281,3 35,2 26, , , ,0 701,5 593,6 107, , , ,9 830,4 702,7 143,7 31, , , , ,1 806,1 94,8 47, , , , ,3 702,6 93, , ,6 Total 13,0 113,2 68,9 22,0 3, ,3 539,4 Standardized mortality rate Per European standard 6,9 0,7 32,4 11,6 1,4 0,3 1,1 6,9 296,2 Per world standard 5,0 0,5 18,5 7,6 0,9 0,2 0,7 4,2 193,0 1) Předběžná data 1) Preliminary data 33

34 2.1.1 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males Území 3/4 Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C25 C32 C33 C34 absolutně 1) ČR Královéhradecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněž Trutnov na mužů 1) ČR 20,4 44,3 11,8 24,8 0,6 14,1 9,3 0,2 88,8 Královéhradecký kraj 20,8 41,7 10,4 21,6 0,4 14,5 7,4-70,4 Hradec Králové 26,9 43,6 7,7 15,4 1,3 14,1 7,7-65,4 Jičín 23,8 39,6 18,5 29,1-18,5 7,9-71,3 Náchod 14,6 43,8 12,8 31,1-16,4 7,3-63,9 Rychnov nad Kněž. 33,7 36,3 7,8 18,1-7,8 7,8-72,6 Trutnov 8,4 42,1 8,4 18,5-15,1 6,7-80,8 1) Předběžná data 1) Preliminary data 34

35 2.1.1 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - muži Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - males 4/4 Territory Code of diagnosis (ICD-10) C00-C97 C43 C44 C61 C64 C65 C66 C68 C67 D00-D09 number 1) ČR Královéhradecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněž Trutnov per males 1) ČR 12,6 119,5 53,8 26,7 1,5 0,4 0,1 28,5 570,5 Královéhradecký kraj 13,0 113,2 68,9 22,0 3, ,3 539,4 Hradec Králové 10,3 93,6 46,1 26,9 5, ,5 493,4 Jičín 10,6 111,0 89,8 31, ,8 594,4 Náchod 14,6 147,9 84,0 14,6 1, ,6 573,5 Rychnov nad Kněž. 5,2 98,5 64,8 23, ,0 505,5 Trutnov 21,9 117,8 74,1 15,1 5, ,4 555,5 1) Předběžná data 1) Preliminary data 35

36 2.1.2 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - ženy Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - females Věková skupina 1/4 Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C33 C34 absolutně 1) Celkem na žen 1) ,7 5, , , , ,2 5, , ,6 9,1 9,1 13,7 4, , ,6 13,9 4,6 13,9 4, , ,9 47,6 11,9 23,8-6, , ,8 30,4 30,4 45,6 7,6 7,6 15,2-30, ,0 84,0 49,0 21,0-7,0 14,0-49, ,0 88,0 51,3 14,7 7,3 44, , ,0 135,0 36,0 90,0 9,0 90,0 27,0-63, ,2 91,4 45,7 68,6-45,7 22,9-22, ,6 189,1 56,7 18,9 18,9 56,7 18,9-75,6 Celkem 14,5 25,4 11,3 13,1 2,1 8,8 3,2-14,8 Standardizovaná úmrtnost Na evropský standard 7,6 13,0 4,0 3,8 0,2 5,8 1,3-18,7 Na světový standard 4,7 8,0 2,5 2,1 0,1 3,6 1,0-13,1 1) Předběžná data 1) Preliminary data 36

37 2.1.2 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - ženy Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - females 2/4 Age group Code of diagnosis (ICD-10) C00-C97 C43 C44 C50 C53 C54 C56 C57 D00-D09 number 1) Total per females 1) , , , ,2 12, , , ,6 4, , ,7 11,4-22,8-5,7-142, ,0 36,0 24, , ,9 41,8 62,7 20,9 15,7 5,2-229, ,0 64,0 77,7 18,3 22,8 22,8-388, ,3 64,8 129,6 9,3 41,6 27,8-467, ,8 59,5 196,4 23,8 71,4 29,8 6,0 690, ,2 136,7 197,4 15,2 83,5 38,0 7,6 888, ,0 259,0 245,0 14,0 126,0 49, , ,0 366,6 219,9 58,7 110,0 22, , ,0 414,2 351,1 18,0 63,0 90,0 9, , ,6 411,5 22,9 114,3 68, , ,7 756,3 132,4 37,8 37,8 37, ,8 Total 13,4 94,9 88,9 15,5 31,0 16,9 1,1 482,5 Standardized mortality rate Per European standard 2,5 0,4 28,8 6,0 6,1 12,7 1,7 175,6 Per world standard 1,8 0,2 19,4 4,3 4,1 9,1 1,0 117,0 1) Předběžná data 1) Preliminary data 37

38 2.1.2 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - ženy Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - females Území 3/4 Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C33 C34 absolutně 1) ČR Královéhradecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněž Trutnov na žen 1) ČR 14,2 33,7 9,0 14,0 1,1 8,4 3,8 0,1 22,3 Královéhradecký kraj 14,5 25,4 11,3 13,1 2,1 8,8 3,2-14,8 Hradec Králové 14,4 19,2 9,6 12,0-18,0 2,4-12,0 Jičín 12,6 27,8 12,6 10,1-12,6 5,0-10,1 Náchod 8,6 15,5 12,0 22,4 6,9 3,4 1,7-17,2 Rychnov nad Kněž. 17,4 37,3 12,4 2,5 2,5 2,5 5,0-14,9 Trutnov 19,3 33,7 11,2 14,4 1,6 3,2 3,2-19,3 1) Předběžná data 1) Preliminary data 38

39 2.1.2 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 1999) - ženy Notified cases of selected malignant neoplasms (year 1999) - females 4/4 Territory Code of diagnosis (ICD-10) C00-C97 C43 C44 C50 C53 C54 C56 C57 D00-D09 number 1) ČR Královéhradecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněž Trutnov per females 1) ČR 12,3 106,3 89,9 21,1 30,0 21,7 1,1 537,9 Královéhradecký kraj 13,4 94,9 88,9 15,5 31,0 16,9 1,1 482,5 Hradec Králové 15,6 94,9 102,1 8,4 30,0 14,4 3,6 491,3 Jičín 5,0 116,1 93,4 22,7 30,3 17,7-552,8 Náchod 13,8 99,8 94,7 20,7 36,1 13,8-480,2 Rychnov nad Kněž. 7,5 64,6 74,5 22,4 34,8 27,3-417,3 Trutnov 19,3 96,3 72,2 11,2 25,7 16,1-470,3 1) Předběžná data 1) Preliminary data 39

40 2.2 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi Notified cases of venereal diseases Věková skupina Age group 1/2 Syfilis Gonokoková Syphilis infekce (A54) vrozená (A50) časná (A51) pozdní (A52) jiná (A53) celkem Gonococcal congenit.(a50) early (A51) late (A52) other (A53) total infection (A54) muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy males females absolutně number Celkem na obyvatel per inhabitants ,4 11, , ,4 4,2 4,4 12,6 30, , ,6 4,3 4,6 34,5 18, , ,4 5,7 10,8 5,7 16,2 22, ,8-5, ,5-5, ,2-9,2 9, , , ,0 - - Total - - 1, ,4 0,7 2,1 1,9 2,5 6,3 6,4 40

41 2.2 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi Notified cases of venereal diseases Území Territory 2/2 Syfilis Gonokoková Syphilis infekce (A54) vrozená (A50) časná (A51) pozdní (A52) jiná (A53) celkem Gonococcal congenit.(a50) early (A51) late (A52) other (A53) total infection (A54) muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy males females absolutně number ČR 1) Královéhradecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kn Trutnov na obyvatel per inhabitants ČR 1) 0,2 0,0 5,3 4,0 1,3 1,2 4,0 3,0 10,7 8,2 12,1 5,4 Královéhradecký - - 1, ,4 0,7 2,1 1,9 2,5 6,3 6,4 kraj Hradec Králové - - 3, ,6 3,6 6,4 3,6 10,3 6,0 Jičín ,5-2,5-5,1 5,3 2,5 Náchod ,7-1,7 3,7 - Rychnov nad Kn ,5-2,5-2,5 Trutnov ,4 17,7 1) V ČR započteni bezdomovci a cizinci 1) The total for CR includes homeless and foreigners 41

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8 9 13 6 1 7 2 4 3 10 14 15 5 11 12 ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Tab.9.11. Zemřelí podle příčin smrti Vysočina Deaths: analysed by cause CZ063

Tab.9.11. Zemřelí podle příčin smrti Vysočina Deaths: analysed by cause CZ063 Celkem 5 306 5 286 5 121 5 130 5 319 5 007 5 339 4 773 4 880 4 881 Total I. Některé infekční a parazitární I. Certain infectious and parasitic nemoci (A00 - B99) 8 2 4 1 5 6 9 8 14 21 diseases (A00-B99)

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ÚSTECKÝ Most Chomutov Ústí nad Labem Teplice Děčín Louny Litoměřice ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION JIHOČESKÝ Strakonice Písek Tábor Prachatice Český Krumlov České Budějovice Jindřichův Hradec ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION LIBERECKÝ Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily ÚZISČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION STŘEDOČESKÝ Rakovník Beroun Kladno Mělník Mladá Boleslav Nymburk Kolín Prahazápad Příbram Benešov Kutná Hora Prahavýchod ÚZIS ČR 2001

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZLÍNSKÝ Vsetín Kroměříž Zlín Uherské Hradiště ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION PLZEŇSKÝ Tachov Plzeň-sever Rokycany Plzeň-město Domažlice Plzeň-jih Klatovy ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION JIHOMORAVSKÝ Brno-venkov Blansko Brno-město Vyškov Znojmo Břeclav Hodonín ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION VYSOČINA Havlíčkův Brod Pelhřimov Žďár nad Sázavou Jihlava Třebíč ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION PARDUBICKÝ Pardubice Chrudim Ústí nad Orlicí Svitavy ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 28 28 27 28 27 27 26 27-199 200-499 17 16 19 19 20 19 20 19 20 19 200-499 500-999

Více

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020 Počet obcí 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-199 200-499 9 9 9 7 7 6 5 5 5 5 200-499 500-999 5 5 4 6 6 7 8

Více

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 32 31 31 32 32 33 32 31 31 31-199 200-499 43 44 43 42 42 38 40 40 39 40

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 32 32 31 31 31 28 28 27-199 200-499 19 19 17 17 17 17 16 19 19 20 200-499 500-999

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2013

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2013 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2009

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2009 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2000 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2000 KRAJ REGION OLOMOUCKÝ Jeseník Šumperk Olomouc Prostějov Přerov ÚZIS ČR 2001 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION KRÁLOVÉHRADECKÝ Jičín Trutnov Náchod Hradec Králové Rychnov nad Kněžnou ÚZIS ČR 2005 Použití výtahů z této publikace v dalších pracích

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2010

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2010 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ÚSTECKÝ Most Chomutov Ústí nad Labem Teplice Děčín Louny Litoměřice ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2010

Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2010 Health statistics yearbook of the Liberecký Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8 9 13 6 1 7 2 4 3 10 14 15 5 11 12 ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Zdravotnická ročenka České republiky 2016

Zdravotnická ročenka České republiky 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Středočeský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2002 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION PARDUBICKÝ Pardubice Chrudim Ústí nad Orlicí Svitavy ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 1. 22 5 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 21 Uvedené údaje se týkají všech hospitalizovaných pacientů na všech

Více

Zdravotnická ročenka České republiky 2017

Zdravotnická ročenka České republiky 2017 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION STŘEDOČESKÝ Rakovník Beroun Kladno Mělník Mladá Boleslav Nymburk Kolín Příbram Benešov Kutná Hora Prahazápad Prahavýchod ÚZIS ČR 2005

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION PLZEŇSKÝ Tachov Plzeň-sever Rokycany Plzeň-město Domažlice Plzeň-jih Klatovy ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2004 72 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Údaje, uvedené v této Aktuální informaci, se týkají všech

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION OLOMOUCKÝ Jeseník Šumperk Olomouc Prostějov Přerov ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006 Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006 Health statistics yearbook of the Hl. m. Praha Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH 1959 2001 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN:

Více

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2013 Health statistics yearbook of the Jihočeský Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2003 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2003 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2004 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2003 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2013 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2011

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2011 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2011

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2011 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2010 Health statistics yearbook of the Jihomoravský Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 5 24.10.2003 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v 1. pololetí 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2013

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2013 Health statistics yearbook of the Vysočina Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2012 Health statistics yearbook of the Plzeňský Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 16. 8. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2012 Children and Adolescents

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION JIHOČESKÝ Strakonice Písek Tábor Prachatice Český Krumlov České Budějovice Jindřichův Hradec ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z

Více

Tab Kroměříž - CZ0721 Zlínský kraj, CZ072

Tab Kroměříž - CZ0721 Zlínský kraj, CZ072 Počet obcí 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 8 8 7 7 7 7 7 8 8 9-199 200-499 35 34 35 34 34 33 33 33 34 34 200-499 500-999 23 24

Více

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2011

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2011 Health statistics yearbook of the Vysočina Region 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2012

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2012 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2012 Health statistics yearbook of the Karlovarský Region 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2008

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2008 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2006

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2006 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2010

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2010 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2008

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2008 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2010

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 211 28 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 21 Activity in branch of out-patient care

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2008

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 6. 29 23 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 28 Activity in branch of out-patient care

Více

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2013

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2013 Health statistics yearbook of the Ústecký Region 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 16 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 29 Activity in branch of out-patient care

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2005

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2005 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2009

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2009 Health statistics yearbook of the Královéhradecký Region 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2007

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2007 Health statistics yearbook of the Pardubický Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 6. 212 2 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 211 Activity in branch of out-patient care

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 20. 9. 2010 Souhrn Children and Adolescents Care in the Moravskoslezsky Region in 2009

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 2 14.9.2010 Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2009 Children

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.9.2005 40 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004 Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Souhrn

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2006

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2006 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION MORAVSKOSLEZSKÝ Opava Ostrava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek -Místek ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 2 13.6.2005 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Region

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2005 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11. 7. 2014 5 Souhrn Children and Adolescents Care in the Zlinsky Region in 2013 Informace ze

Více

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2009

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2009 Health statistics yearbook of the Jihočeský Region 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2006

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2006 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 17. 6. 2014 5 Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2007

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2007 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2007

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 7. 28 27 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 27 Activity in branch of out-patient care

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.12.2004 85 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2007

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2007 Health statistics yearbook of the Zlínský Region 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2004 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2004 KRAJ REGION JIHOMORAVSKÝ Brno-venkov Blansko Brno-město Vyškov Znojmo Břeclav Hodonín ÚZIS ČR 2005 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších

Více

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2006

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2006 Health statistics yearbook of the Olomoucký Region 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 31 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více