NOVÁ MATURITA. novamaturita.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz"

Transkript

1 NOVÁ MATURITA novamaturita.cz

2 NOVÁ MATURITA - základní model nové maturity - společná část MZ - profilová část MZ - opravné a náhradní zkoušky - maturitní generálka - komplexní zkoušky - MZ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - organizace MZ personální zajištění zkoušek

3 Základní model nové maturity ty ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 2 povinné zkoušky: 2 3 povinné zkoušky 1. český jazyk a literatura stanovíředitel školy 2. cizí jazyk nebo matematika 2010 a 2011 max. 3 nepovinné zkoušky max. 2 nepovinné zkoušky nabídka: stanoví ředitel školy český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění 3 povinné zkoušky: 2 3 povinné zkoušky 1. český jazyk a literatura stanoví ředitel školy 2. cizí jazyk 3. matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika od 2012 max. 3 nepovinné zkoušky: max. 2 nepovinné zkoušky nabídka: další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění stanoví ředitel školy

4 Společnáčást MZ základní úroveň obtížnosti ověřuje povinné minimum dovedností a znalostí bez ohledu na typ střední školy, obor či formu vzdělávání; vyšší úroveň obtížnosti ověřuje dovednosti a znalosti oborů vzdělávání, z nichž se většina žáků hlásí ke studiu na vysoké školy; je odvozena od požadavků vysokých škol při přijímacích zkouškách.

5 Volba úrovně obtížnosti je svobodnou volbou žáka bez ohledu na typ či obor střední školy v případě komplexních zkoušek z českého jazyka literatury a z cizího jazyka je zároveň volbou obtížnosti všech dílčích zkoušek, tj. dílčí ústní zkoušky, písemné práce i didaktického testu

6 Volbu úrovně obtížnosti provádí žák v rámci přihlášky k maturitní zkoušce v případě opravné zkoušky může žák zvolit odlišně od té, kterou zvolil v řádném termínu zkoušky

7 zkoušky z předmětů, z nichž není možnost konat povinné zkoušky (fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis a dějiny umění) nejsou nabízeny ve dvou úrovních obtížnosti obsahově jsou odvozeny od požadavků vysokých škol při přijímacích zkouškách.

8 žáci maturující v roce 2010 budou mít v září 2009 a v lednu 2010 možnost bezprostředně porovnat obě úrovně obtížnosti v rámci tzv. maturitní generálky pro absolvování MZ je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části u komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu)

9 Struktura zkoušky ky

10 Profilováčást je plně v kompetenci ředitele školy Skládá se: ze 2 nebo 3 povinných zkoušek z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky Profilové zkoušky se mohou konat formou: písemnou praktické zkoušky ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

11 Profilováčást nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy rozhodnutí o parametrech profilovéčásti musí být zveřejněno nejpozději 12 měsíců před konáním první profilové zkoušky profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek v případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl žák koná opravnou zkoušku pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl

12

13 Opravné a náhradnn hradní zkoušky ky Podmínkou pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je úspěšné složení společné i profilovéčásti, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. Opravné zkoušky se konají : pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu (společná nebo profilová část) pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl nejvýše dvakrát z každé zkoušky v případě komplexní zkoušky opravuje všechny tři dílčí zkoušky, tedy celou komplexní zkoušku

14 Opravné zkoušky ky opravné a náhradní zkoušky se konají na spádově vybraných školách výjimkou jsou dílčí ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které koná žák ve škole, kde studoval opravné zkoušky společné části lze konat do 5 let po ukončení studia na střední škole opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají pro opravné zkoušky si může žák zvolit jinou úroveň obtížnosti, než si zvolil v řádném termínu pokud konal zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti a neuspěl, může u opravné zkoušky zvolit úroveň základní

15 Opravné zkoušky ky podmínkou k vykonání opravné zkoušky je podání přihlášky řediteli školy: k podzimnímu termínu do 25. června k jarnímu termínu do 15. listopadu termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září nebo v květnu a červnu následujícího školního roku pozvánku ke konání náhradních a opravných zkoušek obdrží žák v průběhu posledního týdne prázdnin (přípravného týdne) na své škole (v pozvánce bude uvedeno, kam a kdy se má ke zkoušce dostavit) Náhradní a opravné zkoušky pro maturanty roku 2010 se konají v průběhu prvního úplného pracovního týdne měsíce září následujícího školního roku.

16 Opravné zkoušky Náhradní a opravné zkoušky konané formou praktické zkoušky mohou probíhat v průběhu celého měsíce září - nejzazším termínem pro vystavení maturitního vysvědčení je poslední zářijový den. Náhradní a opravné zkoušky, konané formou ústní (ústní profilové zkoušky i dílčí ústní zkoušky společné části) se konají v průběhu měsíce září na kmenových školách žáků, a to nejpozději do 15. září.

17 Maturitní generálka 1. etapa - duben 2009 zaměřena na ověření obsahu a metodiky zkoušek společné části maturitní zkoušky. uskuteční se v posledních ročnících vybraných středních škol v době od 14. dubna do 6. května 2009

18 2. etapa -říjen 2009 ve všech školách, všichni budoucí maturanti zaměřena na ověření organizace a logistiky zkoušek konaných formou didaktického testu ze všech povinných a povinně volitelných zkušebních předmětů (z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a matematiky) výsledky hodnocení doručeny do škol před termínem podání přihlášky žáků k maturitní zkoušce Význam pro žáka - sestavit maturitní zkoušku tak, aby zvolil minimální riziko neúspěchu pro učitele uvědomit si slabší stránky v připravenosti žáků

19 3. etapa - leden 2010 ve všech školách ověření dílčích zkoušek konaných formou písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků Význam podklady pro zmírnění rizika neúspěchu u ostré maturity.

20 Komplexní zkoušky ky Český jazyk a literatura Cizí jazyk Části komplexní zkoušky: didaktický test písemná práce ústní zkouška pokud žák neuspěje v jedné dílčí zkoušce, neuspěl u celé zkoušky. v případě, že nevykoná úspěšně dílčí ústní zkoušku konanou v květnu, další dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce v příslušném termínu již nekoná poměr mezi dílčími zkouškami je 1:1:1 Požadavky k maturitní zkoušce jsou vymezeny Katalogy (viz

21 Český jazyk a literatura Seznamy pro maturanty musí škola stanovit vždy do 30. září příslušného školního roku. základní a vyšší úroveň didaktický test 60/90 minut písemná práce - zadávána centrálně MŠMT možnost výběru z 10 zadání stanovený čas 60 a 90 minut ústní zkouška - základní úroveň např. stručná charakteristika uměleckého textu pracovní listy 20 minut příprava, 15 minut zkouška

22 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PRACOVNÍ LIST ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Jan Skácel Co zbylo z anděla Výňatek Umělecký text Zimní verše Nad polem naposled se tmí a bolest sněhu s nebem splývá. Naposled vzlétli havrani. Jak lidská srdce tlukou křídla. V houštinách u cest tma se schází a čeká ještě malou chvíli. Do kraje potom, usnul bílý, zvolna se černá kaluž plazí. Zas vržou saně. Tichý vjezd slaví tu kočí s fůrkou sena, zamlklý, aby nerozhněval noc mladou deset tisíc let.

23 Výňatek Neumělecký text Z anděla bohužel nezbylo skoro nic. Přečetl jsem si tu útlou sbírečku básní a poněkud zklamaně jsem usoudil, že mi nic zvláštního nepřinesla. Žádný ohromující pocit se nedostavil. Skácela jsem četl asi poprvé. Čekal jsem od něj rozhodně víc. Ta spousta metafor a personifikací, jimiž je tato sbírka zahlcena, mi přišla zbytečná a bezúčelná. Možná jsem neměl tu správnou náladu. Popisy moravských krajů jsou všechny jaksi zastíněné přílišnou upjatostí k měsíci a hvězdám a stromy obalené mlhami a různými jinými chuchvalci čehosi mi opravdu nepřijdou zrovna nejhezčí. Rým aby zde člověk doloval krumpáčem. Škoda. Anděl je zapomenut a spočívá mrtev hluboko pod zemí (anebo příliš vysoko v nebi?).

24 STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu) - pojmenovat literární druh, k němuž patří text - charakterizovat text pomocí pojmů vztahujících se k formě textu (sloka ) - charakterizovat jazykové prostředky užité v textu - porovnat uvedený umělecký text s kontextem celé sbírky - orientačně zasadit básníka Skácela do kontextu české literatury tvorby 2. charakteristika neuměleckého textu - postihnout souvislost mezi oběma výňatky - vyvodit z textu postoj jeho autora ke Skácelově sbírce Co zbylo z anděla - odhadnout pravděpodobný účel nebo účely textu - charakterizovat slovní zásobu a členění textu

25 písemná práce 60/90 minut Cizí jazyk základní a vyšší úroveň didaktický test - obsahuje dva subtesty poslech (30 /40 minut) čtení a jazyková kompetence (60 minut) ústní zkouška pracovní listy (má pro všechna zadání jednotnou strukturu - počet částí zkoušky, čas vymezený na jednotlivé části zkoušky apod.) Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 1 : 2 : 1

26 Ústní zkouška Ústní projev a interakce Didaktický test Poslech Čtení a jazyková kompetence Písemná práce Písemný projev

27 Dílčí zkouška Základní úroveň obtížnosti Váha Dovednost/ kompetence Vymezený čas ÚSTNÍ ZKOUŠKA DIDAKTICKÝ TEST PÍSEMNÁ PRÁCE 25% Ústní projev a interakce 15 min. 25% Poslech 30 min. 25% Čtení a jazyková kompetence 60 min. 25% Písemný projev 60 min.

28 Vyšší úroveň obtížnosti Dílčí zkouška Váha Dovednost/ kompetence Vymezený čas ÚSTNÍ ZKOUŠKA DIDAKTICKÝ TEST PÍSEMNÁ PRÁCE 25% Ústní projev a interakce 15 min. 25% Poslech 40 min. 25% 25% Čtení a jazyková kompetence Písemný projev 60 min. 90 min.

29 Matematika didaktický test dovoleno používat: kalkulačku bez grafického režimu MFCh tabulky pro střední školy rýsovací potřeby (tužka, pravítko a kružítko) základní úroveň obtížnosti - řešení testu 90 minut vyšší úroveň obtížnosti minut

30 Maturitní zkouška žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Sluchově postižení (SP) navýšení čas. limitu o 50% kompenzační pomůcky vyloučen poslech z cizího jazyka Do skupiny I jsou zařazeni žáci se sluchovým postižením různé etiologie komunikující orálně (v českém jazyce). Žáci jsou schopni bez větších obtíží číst, porozumět běžnému textu (bez úprav) a psát (jsou schopni této aktivity po jazykové stránce); pracují tedy s testovými materiály bez úprav (ty se po formální ani obsahové stránce neliší od testových materiálů pro žáky intaktní populace). Forma zadání ústní zkoušky (která probíhá orální formou) a délka její realizace je stejná jako u intaktních žáků; příprava na ústní zkoušku je však delší o 50 %. Žáci mohou používat kompenzační pomůcky uvedené v posudku školského poradenského zařízení.

31 ORGANIZACE SPOLEČNÉČÁSTI STI MZ ŘÁDNÝ TERMÍN do 16. (15.?) žáci podávají přihlášky k maturitní zkoušce pro řádný termín MZ do předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru CERMATu 12. dubna až 20. dubna didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky od 3. května do 18. června se již mohou konat písemné a praktické zkoušky profilové části od 24. května do 4. června ústní zkoušky společnéčásti maturitní zkoušky od 17. května až do 18. června ústní zkoušky profilovéčásti před zkušební maturitní komisí

32 NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ TERMÍNY 25. června termín pro podání přihlášky žáka 30. června termín pro ukončení předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru 6. září až 14. září období, kdy se konají didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky 20. září až 1. října období, v němž se budou konat ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky 20. září až 29. října období, v němž se budou konat zkoušky profilové části

33 ORGANIZACE A LOGISTIKA SPOLEČNÉ ČÁSTI SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY CENTRÁLNĚ ADMINISTROVANÁ Katalogy požadavků DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST Vývoj testových úloh Příprava zadání dílčích zkoušek SČ Vývoj testů Výroba a kompletace dokumentace Distribuce do škol Realizace zkoušky Realizace ústních zkoušek SČ Realizace profilových zkoušek Digitalizace výsledků zkoušek Manuální hodnocení Vyhodnocení výsledků ústních zkoušek Vyhodnocení profilových zkoušek El.distribuce výsledků testů do CZVV El.distribuce výsledků hodnocení Distribuce výsledků do centr.registru Automatizované hodnocení testů Manuální hodnocení Vyhodnocení zkoušek Centrální registr výsledků Vyhlášení výsledků zkoušek

34 PERSONÁLN LNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZKOUŠEK využití e-learningové formy vzdělávání v kombinaci s prezenční formou studia. Funkce /role pedagogických pracovníků u společné části maturitní zkoušky: zadavatel školní maturitní komisař hodnotitel písemných prací a dílčích ústních zkoušek.

35 Na základě osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce budou účastníci přípravy jmenováni do svých funkcí: ředitel školy jmenuje zadavatele a hodnotitele CZVV (Cermat) jmenuje školní maturitní komisaře

36 PERSONÁLN LNÍ ZAJIŠTĚNÍ školní maturitní komisař řídí průběh zkoušek ve škole je proškolen a pro výkon funkce certifikován CERMATem funkci vykonává na jiné škole, než na které učí CERMAT jej jmenuje pro výkon funkce pro příslušnou školu pedagogických pracovníků odměna

37 hodnotitel hodnotitel - písemných prací - dílčích ústních zkoušek ústní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyky) ústní dílčí zkouška se koná před zkušební maturitní komisí členem komise jsou 2 hodnotitelé - zkoušející - přísedící hodnotitelé vyhotovují podklady pro hodnocení o výsledku zkoušky rozhoduje komise hlasováním hodnotitelé jsou jmenováni ředitelem školy, jsou proškoleni a certifikováni CERMATem celkový počet certifikovaných hodnotitelů je cca odměna

38 zadavatel administruje zkoušky (testy i písemné práce) ve třídě je učitel příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CERMATem jmenován do funkce ředitelem školy na škole, kde učí celkový počet certifikovaných zadavatelů je výkon funkce zadavatele je považován za součást pracovní náplně učitelů bez nároku na odměnu

39 Vzdělávání ped. pracovníků bude realizovat Národní institut pro další vzdělávání První etapa školení s názvem KROK je určena pro ředitele škol, jejich zástupce - prezenční forma - v termínech: od do konce září Pro školní maturitní komisaře a zadavatele - v rámci projektu KROK realizováno školení on-line formou - zahájeno od června On-line a prezenční forma s ověřením způsobilosti - červen 2009, ŠMK - školní maturitní komisař -červen 2009, prosinec únor 2010 ZAD - zadavatel červen konec února 2010 (ověření způsobilosti formou závěrečného on-line testu) HOD PP - hodnotitel písemné práce - září 2009, prosinec únor 2010 HOD ÚZ - hodnotitel ústní zkoušky září 2009, leden - duben 2010

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI, M MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZP 12 2012 CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE PODZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ JE ZA DVEŘMI Po 80 dnech od zpřístupnění žákovských protokolů o výsledcích společné části MZ školám

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy P. č. dot. P.č. odp. Otázka Odpověď 1 Co bylo a je pro Vás v přípravě k novým maturitám největší překážkou (nedostatek informací, způsob předávání informací,

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura 2014 CZVV verze 5.0 Informace o modulu 3.1.6 Hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO, S.R.O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE

INFORMACE PRO UCHAZEČE INFORMACE PRO UCHAZEČE Přihlašování Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více