Informační balíček k nové maturitě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační balíček k nové maturitě"

Transkript

1 Informační balíček k nové maturitě pro žáky 2. a 3. ročníků SŠ

2 Obsah PROČ NOVÁ MATURITA?...1 Z ČEHO BUDU MATUROVAT?...3 KDY BUDU MATUROVAT?...4 JAK VYPADAJÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ (STÁTNÍ) ČÁSTI MATURITY?...7 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY...10 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA...12 MATEMATIKA...15 CO JE MATURITNÍ GENERÁLKA 2010? NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Z ŘAD ŽÁKŮ KDE NAJDU INFORMACE? Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 2010 ISBN

3 Proč nová maturita? PROČ BYLA NOVÁ MATURITA ZAVEDENA? Na úvod je potřeba říct, že zavedení nové maturitní zkoušky není neuváženým krokem do neznáma, který bude probíhat cestou pokus omyl. Jedná se o promyšlený projekt, který vzešel z dlouholetých diskusí školských odborníků. Trend státních maturit jde napříč Evropou a se vstupem do Evropské unie se mu nevyhnula ani ČR. Většina zemí se k tomuto kroku uchýlila již v minulosti. Díky tomu můžeme čerpat i z jejich zkušeností a to jak z těch dobrých, tak i špatných. JAKÉ JSOU HLAVNÍ DŮVODY PRO ZAVEDENÍ NOVÉ MATURITY? Současná maturita nemůže být objektivní, protože neexistují jednotné mantinely a pravidla pro konání maturitní zkoušky, která by platila pro všechny typy a obory škol. Každá z přibližně středních škol si dělá svou maturitu sama. Zkoušky a kritéria jejich hodnocení mají definovány různě, a výsledky maturantů jsou tudíž mezi školami neporovnatelné. Jednička na maturitním vysvědčení znamená školu od školy něco jiného. To je také důvod, proč většina vysokých škol přestala přihlížet k výsledkům maturitních zkoušek. Není to ale škoda? Nebylo by žádoucí, aby se žák dostal na vysokou školu částečně i díky svému maturitnímu vysvědčení? Své znalosti a dovednosti prokáže u maturity, proč je tedy musí znovu dokazovat i u přijímacích zkoušek? Nebylo by také úlevou, kdyby své jazykové znalosti a dovednosti jako uchazeč o zaměstnání nemusel prokazovat klepajícím se hlasem na pohovorech, ale pouhým předložením maturitního vysvědčení? V případě, že se rozhodne zkusit štěstí 1

4 v cizině, o co jednodušší by bylo, kdyby mu byla uznána část české maturity a časem možná i maturita celá?! Současné maturitní vysvědčení nelze v tomto smyslu využít, jeho obsah nemá pro další život valný význam. Hlavní je, že ho člověk má, nikoli co v něm je. Tohle je všeobecně známá pravda. Upřímně, co tedy žáka motivuje k tomu, aby u maturity uspěl co možná nejlépe? Důležité přece je maturitu udělat. A jak, to je víceméně každému jedno. Pokud tedy nové maturitní vysvědčení bude mít pro jeho budoucí život smysl, bude motivován k tomu, aby udělal maturitu co nejlépe. Všichni pak budou vědět, že jeho jednička je skutečně lepší než dvojka jiného maturanta z jiné školy. Zmíněné výhody, které by nová maturita nabízela, nelze samozřejmě zaručit hned. Zavedení nové maturity je určitě velkou změnou. Věříme však, že je jen otázkou času, kdy se vysoké školy i zaměstnavatelé přesvědčí o užitečnosti nové maturity a začnou její výsledky využívat. JAK TEDY ZAJISTIT OBJEKTIVITU, SROVNATELNOST A UŽITEČNOST MATURITNÍ ZKOUŠKY? Jedinou cestou je jednotnost, tedy to, že část maturity bude jednotná (stejná). To znamená, že bude mít jednotné zadání (s možností volby úrovně obtížnosti u většiny zkoušek) a bude jednotně hodnocena (tzn. objektivní podmínky, stejná kritéria hodnocení, jednoznačná interpretace výsledků). Maturitě se tak zase vrátí prestiž, která jí náleží, a budou ji moct využít vysoké školy i budoucí zaměstnavatelé stane se užitečnou. CO BUDE NOVÁ MATURITA OVĚŘOVAT? Společná (státní) část maturity bude ověřovat jen to, co se na středních školách učí (nebo učit má). Střední školství vyučuje podle platných učebních dokumentů (osnov) a obsah zkoušek společné části nové maturity vychází právě z nich. Týká se to však výhradně zkoušek základní úrovně obtížnosti. Jejich obsah je jakýmsi průnikem osnov všech středoškolských oborů, které končí maturitní zkouškou. Jinými slovy jde o učivo, s kterým měl v rámci svého studia přijít do styku každý maturant, ať už studuje gymnázium nebo učební obor s maturitou. Škola má dle zákona povinnost připravit žáky minimálně na základní úroveň obtížnosti. Zkoušky vyšší úrovně obtížnosti a zkoušky, které jsou nabízeny jen v jedné úrovni obtížnosti (vyšší), se této zásady logicky nedrží. Jejich obsah zohledňuje i požadavky vysokých škol při přijímacích zkouškách a jejich volba tak signalizuje žákův zájem o další studium. 2

5 Z čeho budu maturovat? Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné části nové maturitní zkoušky proběhne ve dvou fázích: 1. v roce 2011 tzv. náběhová fáze, 2. od roku 2012 konečná podoba maturity. MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY Rok Společná část Profilová část 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika 2 3 povinné zkoušky stanoví ředitel školy 2011 max. 3 nepovinné zkoušky z nabídky: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění max. 2 nepovinné zkoušky nabídku stanoví ředitel školy povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk 3. matematika nebo občanský a spole čensko vědní základ nebo informatika max. 3 nepovinné zkoušky: z nabídky: další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění 2 3 povinné zkoušky stanoví ředitel školy max. 2 nepovinné zkoušky nabídku stanoví ředitel školy 3

6 Kdy budu maturovat? MATURITNÍ KALENDÁŘ Maturitní zkouška proběhne v každém roce ve dvou termínech: jarní zkušební období (řádný termín maturitní zkoušky) od 1. dubna do 7. června; podzimní zkušební období (opravné a náhradní zkoušky) od 1. září do 31. října. Vyhláška k maturitní zkoušce stanoví období, ve kterých se konají jednotlivé části (bloky) maturitní zkoušky. Konkrétní termíny pro každý rok upřesní tzv. Kalendář maturitní zkoušky. Zkoušky probíhají v pořadí ústní zkoušky (společné i profilové části), didaktické testy a písemné práce. 4

7 TERMÍNY PRO ROK 2011 JSOU UVEDENY V NÁSLEDUJÍCÍM GRAFICKÉM SCHÉMATU: KALENDÁŘ MATURITNÍ ZKOUŠKY - ROK 2011 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ SPOLEČNÁ ČÁST MZ PROFILOVÁ ČÁST MZ PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE LISTOPAD LISTOPAD DUBEN 2011 KVĚTEN 2011 ČERVEN DUBEN 2011 KVĚTEN 2011 ČERVEN 2011 Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol Období konání zkoušek profilové části ve vybraných oborech vzdělání (M82) Období konání písemných a praktických zkoušek profilové části ve všech oborech vzdělání Období konání ústních zkoušek profilové části ve všech oborech vzdělání Období konání ústních zkoušek společné části ve všech oborech vzdělání Blok testů a písemných prací společné části (Jednotné zkušební schéma) Nejzazší termín uvolnění výsledků zkoušek školám pro tisk protokolů a vysvědčení Nejzazší termín pro předání protokolů a vysvědčení žákům Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV Jedná se o pracovní verzi maturitního kalendáře, finální bude k dispozici po maturitní generálce

8 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ K jarnímu zkušebnímu období se žáci hlásí přihláškou, kterou odevzdají řediteli školy do 15. listopadu. Ředitel pak musí do 30. listopadu podat souhrnnou přihlášku za všechny své žáky do centrálního registru spravovaného CERMATem. Žákům posledních ročníků maturitního studia náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky ( svaťák ). Konkrétní termíny písemných zkoušek společné části MZ (didaktické testy a písemné práce), resp. jejich denní rozvrh (např. dne od 8:00 začíná v celé ČR Anglický jazyk didaktický test, základní úroveň), jsou stanoveny jednotně a přesně dle Jednotného zkušebního schématu (JZS) pro daný školní rok. V současné době se očekává, že Jednotné zkušební schéma bude mít pro náběhový model maturitní zkoušky, tedy v roce 2011, délku sedmi vyučovacích dnů. Blok písemných zkoušek společné části (tzn. období zkoušek konaných dle JZS) je ve schématu Kalendář maturitní zkoušky (viz str. 5) vyznačen zelenou barvou. 6

9 Jak vypadají zkoušky společné (státní) části maturity? Zkoušky ze všech zkušebních předmětů společné (státní) části maturity mají formu didaktického testu. Výjimkou jsou pouze zkoušky z jazyků z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Ty mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou, nebo nepovinnou. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK: 1. ústní zkoušky, 2. didaktického testu (u cizích jazyků obsahuje dva subtesty čtení a poslech), 3. písemné práce. didaktický test ústní zkouška písemná práce Proč mají jazykové zkoušky jinou podobu? To je jednoduché u ostatních předmětů jde o ověřování znalostí, ale u jazyků je tomu jinak. Naučit se jazyk znamená rozumět mu, umět jím mluvit a psát a zvládnout gramatiku. Forma komplexní zkoušky byla tedy zvolena proto, že ověřuje všechny tyto dovednosti (každá z dílčích zkoušek jiné). HODNOCENÍ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY: Ústní zkouška (ÚZ) hodnocení je prováděno dvěma proškolenými a certifikovanými učiteli hodnotiteli ústní zkoušky, kteří jsou členy maturitní komise tzn. hodnotitel-zkoušející a hodnotitel-přísedící. Hodnocení provádí během zkoušky podle jednotných kritérií a metodiky (postupů) stanovených centrálně. Hodnotitelé stanoví bezprostředně po výkonu žáka jeho bodové hodnocení na základě svých vyplněných hodnotících tabulek. Didaktický test (DT) centralizované pořízení (digitalizace) dat hodnocení je prováděno tzv. centralizovaným pořízením (digitalizací) dat tzn. skenování 7

10 záznamových archů ve škole a načtení dat z archů do systému, který data následně zpracuje a vyhodnotí, čímž je zajištěna nejvyšší možná míra objektivity. Písemná práce (PP) hodnocení je prováděno na škole dvěma proškolenými a certifikovanými učiteli hodnotiteli písemné práce, a to dle jednotných, centrálně daných kritérií hodnocení a metodiky. Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň tzv. hraničního skóre (tzv. Cut-off-score). Hraniční skóre je nejnižší možné bodové hodnocení, kterého musí žák dosáhnout, aby zkoušku vykonal úspěšně. U komplexní zkoušky je hraniční skóre stanoveno zvlášť pro jednotlivé dílčí zkoušky. Celkové hodnocení komplexní zkoušky se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech dílčích zkoušek. Hodnocení na vysvědčení je převedeno do klasifikační stupnice: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. Žák vykoná komplexní zkoušku úspěšně, pokud úspěšně složí všechny její dílčí zkoušky. Pokud žák neuspěje u jedné či více dílčích zkoušek, opakuje celou komplexní zkoušku. Pokud žák neuspěje u ústní zkoušky, kterou koná jako první, didaktický test ani písemnou práci již nekoná. V případě neúspěchu u komplexní zkoušky koná žák v podzimním termínu zkoušku opravnou, a to ze všech tří dílčích zkoušek. U opravné zkoušky si však může zvolit jinou úroveň obtížnosti (např. neuspěje u AJ vyšší úrovně, tak si u opravné zkoušky si zvolí úroveň nižší). Zkušební předměty jsou žákům nabízeny ve dvou úrovních obtížnosti základní a vyšší. Základní úroveň obsahuje učivo, které se učí všichni maturanti bez ohledu na to, jaký typ nebo obor střední školy navštěvují. Vyšší úroveň ověřuje to, co požadují vysoké školy u přijímaček. V případě využití výsledků maturitní zkoušky u přijímaček budou VŠ preferovat vyšší úroveň obtížnosti. Volba úrovně obtížnosti se v případě komplexní zkoušky vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky! 8

11 PŘEDMĚTOVÉ PORTFOLIO Rok Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky 2011 náběhová fáze český jazyk a literatura (Z/V) 2. cizí jazyk (Z/V) nebo matematika (Z/V) 1. český jazyk a literatura (Z/V) 2. cizí jazyk (Z/V) 3. matematika (Z/V) nebo občanský a společenskovědní základ (Z/V) nebo informatika (Z/V) český jazyk a literatura (V) cizí jazyk (Z/V) matematika (Z/V) občanský a společenskovědní základ (Z/V) biologie fyzika chemie dějepis zeměpis dějiny umění matematika (Z/V) další cizí jazyk (Z/V) informatika (Z/V) občanský a společenskovědní základ (Z/V) biologie fyzika chemie dějepis zeměpis dějiny umění Z základní úroveň obtížnosti zkoušky; V vyšší úroveň obtížnosti zkoušky KATALOGY POŽADAVKŮ Samotnému procesu realizace společné části maturitní zkoušky v daném školním roce předchází zveřejnění katalogů požadavků, které podle školského zákona připravuje CERMAT a vydává MŠMT nejpozději 24 měsíců před termínem konání zkoušek. Katalogy požadavků pro školní rok 2010/2011 byly zveřejněny a zaslány školám v březnu 2008 a jsou k dispozici ke stažení na Na základě požadavků v jednotlivých katalozích zpracovává CERMAT zadání zkoušek. Katalog požadavků pro informatiku bude zveřejněn koncem dubna Popis jednotlivých zkoušek společné (státní) části maturitní zkoušky naleznete na maturitním webu v záložce Zkoušky a předměty, konkrétní ukázky testů a zadání pak v záložce Ilustrační testy a zadání. 9

12 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Rok 2011 je tzv. náběhovou fází maturitní zkoušky. V této fázi může každý žák konat ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura i nepovinnou zkoušku na vyšší úrovni obtížnosti, a to za podmínky, že jako povinnou koná zkoušku na základní úrovni obtížnosti. Tato možnost v prvním roce může žákům přinést určitou výhodu. Žák si například může zvolit vyšší úroveň zkoušky, přičemž by ale její neúspěšné vykonání v rámci povinných zkoušek znamenalo, že neuspěje v celé společné části. Řešením je volba základní úrovně u povinné zkoušky a vyšší úrovně u zkoušky nepovinné, ta totiž nemá vliv na úspěšné složení maturitní zkoušky. Od roku 2012 již žáci tuto možnost mít nebudou, maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury budou konat výhradně jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky. Zachována samozřejmě zůstane možnost volby jedné ze dvou úrovní obtížnosti. JAK VYPADAJÍ JEDNOTLIVÉ DÍLČÍ ZKOUŠKY? Ústní zkouška Délka ústní zkoušky je pro základní i vyšší úroveň obtížnosti max. 35 minut, z toho 20 minut představuje příprava žáka na potítku a nejvýše 15 minut samotné zkoušení. Žák si losuje jedno z 20 nebo 30 (základní nebo vyšší úroveň obtížnosti) zadání, se kterým se pak připravuje na potítku. Zkouška probíhá před komisí, ke které patří i 2 certifikovaní hodnotitelé zkoušející a přísedící. Zadáním ústní zkoušky je pracovní list, který je postaven na konkrétním literárním díle např. B. Němcová: Babička. Pracovní list se skládá ze tří částí: 1. výňatek z uměleckého textu (výňatek z dané knihy); 2. výňatek z neuměleckého textu (výňatek z jiného textu často souvisejícího s danou knihou); 3. struktura zkoušky (co se zkouší). Seznam literárních děl, ze kterých si žák losuje, si sestavuje sám, a to výběrem ze školního seznamu děl, který musí škola svým žákům zpřístupnit do 30. září příslušného školního roku. Školní seznam literárních děl sestavuje škola v minimálním počtu 40 pro základní a 105 pro vyšší úroveň obtížnosti. Žák si z těchto seznamů vybírá vždy 20 pro základní a 30 pro vyšší úroveň obtížnosti. Výběr literárních děl do školního i žákova seznamu se děje na základě kritérií uvedených v katalozích požadavků ke zkoušce z českého jazyka a literatury. 10

13 Didaktický test Titulní strana testového sešitu obsahuje všechny potřebné informace počet úloh v testu, jak postupovat při práci se sešitem, kam a jak zapisovat řešení, jak je test bodován, kolik je na jeho řešení času, jaké jsou povolené pomůcky apod. Záznamový arch je určen na zapsání (křížkování/vepsání) odpovědí. Povolenou pomůckou jsou pouze psací potřeby. Začátek řešení didaktického testu je stanoven pro všechny maturanty v ČR jednotně ve stejný den a čas. Na řešení didaktického testu má žák 60 minut v základní a 90 minut ve vyšší úrovni obtížnosti. Písemná práce Žák si může vybrat z 10 zadání u obou úrovní obtížnosti. Na výběr jednoho z témat má k dispozici 25 minut. Minimální rozsah písemné práce je stanoven na 200 slov (odpovídá cca řádkům při průměru 10 slov na řádek) v základní a 250 slov (odpovídá cca 25 30řádkům při průměru 10 slov na řádek) ve vyšší úrovni obtížnosti. Písemnou práci píše žák do záznamového archu, který je jediným odevzdávaným materiálem. Neodevzdává tedy koncept ani osnovu, které si však samozřejmě může napsat. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Úroveň obtížnosti základní vyšší Dílčí zkoušky ústní zkouška didaktický test písemná práce ústní zkouška didaktický test písemná práce Váha Vymezený čas Forma zadání Pomůcky 1/3 20 minut příprava + 15 minut zkouška 1/3 60 minut 1/3 60 minut 1/3 20 minut příprava + 15 minut zkouška 1/3 90 minut 1/3 90 minut pracovní list (losování z 20 zadání) test (27 36 úloh) téma a zpracování (výběr z 10 zadání) pracovní list (losování z 30 zadání) test (42 53 úloh) téma a zpracování (výběr z 10 zadání) psací potřeby psací potřeby Pravidla českého pravopisu psací potřeby psací potřeby Pravidla českého pravopisu 11

14 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA Maturitní zkouška z cizího jazyka, resp. dvě úrovně obtížnosti, ve kterých je připravována, odpovídají úrovním B1 (základní úroveň obtížnosti) a B2 (vyšší úroveň obtížnosti) tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška z cizího jazyka tak má stejnou výpovědní hodnotu nejen v rámci ČR, ale i v celé Evropě. Na základě toho usiluje CERMAT o uznatelnost zkoušky z cizího jazyka v zahraničí. Výukové materiály a učebnice, které svým obsahem zohledňují úrovně B1 a B2, mají tuto skutečnost zpravidla uvedenu na přebalu. V takto označených učebnicích mohou žáci najít nespočet vhodných příkladů k procvičování k maturitní zkoušce z cizího jazyka. Jak vypadají jednotlivé dílčí zkoušky? Ústní zkouška Délka ústní zkoušky je pro základní i vyšší úroveň obtížnosti max. 35 minut, z toho 20 minut představuje příprava žáka na potítku a nejvýše 15 minut samotné zkoušení. Zkouška probíhá před komisí, ke které patří i 2 certifikovaní hodnotitelé zkoušející a přísedící. Zadáním ústní zkoušky je pracovní list, který se skládá ze 4 částí, z nichž 3 zpracovává CERMAT a 1 škola dle metodiky CERMATu (škola však může využít i nabídky 3. částí od CERMATu). Pracovní list má vždy 2 verze jednu pro žáka a druhou pro zkoušející a společnou přílohu. Každá ze tří částí dodaných CERMATem se vztahuje k některému ze všeobecných tematických okruhů: Osobní charakteristika; Rodina; Domov a bydlení; Každodenní život; Vzdělávání; Volný čas a zábava; Mezilidské vztahy; Cestování a doprava; Zdraví a hygiena; Stravování; Nakupování; Práce a povolání; Služby; Společnost; Zeměpis a příroda. 12

15 Tyto všeobecné tematické okruhy jsou společné pro základní i vyšší úroveň obtížnosti zkoušky z cizího jazyka a jsou definovány v katalozích požadavků. Školní části pracovních listů se vztahují ke specifickým tématům, která si určuje škola na základě svého studijního oboru (např. doprava porucha automobilu; stravování příprava pokrmu; ekologie problematika skleníkového efektu). Seznam školních specifických témat oznamuje škola žákům v září příslušného maturitního roku a včas je také seznámí s požadavky, které na žáky klade v rámci těchto témat. Žák si při zahájení zkoušky losuje jeden pracovní list z nabídky. Po vylosování dostane svůj žákovský pracovní list a jeho přílohu a jde se 20 minut připravovat na potítko. Během přípravy je povoleno používat slovníky či doplňkové materiály školy, které odsouhlasí její ředitel. Poznámky vypracované na potítku může používat při ústní zkoušce. Didaktický test Test obsahuje 2 části (subtesty) poslech a čtení a jazyková kompetence. Jako pomůcky při jeho řešení jsou povoleny pouze psací potřeby. Žák obdrží testový sešit a záznamový arch. Titulní strana testového sešitu obsahuje všechny potřebné informace počet úloh v subtestu, jak postupovat při práci se sešitem, kam a jak zapisovat řešení, jak je test bodován, kolik je na jeho řešení času, jaké jsou povolené pomůcky apod. Záznamový arch je určen na zapsání (křížkování/vepsání) odpovědí. Začátek řešení didaktického testu je stanoven pro všechny maturanty v ČR jednotně ve stejný den a čas. Žák nejprve řeší subtest poslech, poté čtení a jazykovou kompetenci. Subtest poslech trvá 30 minut pro základní úroveň obtížnosti, 40 pro vyšší. Odpovědi žák zapisuje během poslechu do testového sešitu, po skončení poslechu má 5 minut na zápis odpovědí do záznamového archu. Poslech je na CD nosiči, nahrávky se vždy opakují (žák uslyší jednu nahrávku dvakrát). Subtest čtení a jazyková kompetence má pro základní i vyšší úroveň obtížnosti vymezen čas 60 minut. Odpovědi zapisuje žák přímo do záznamového archu, do testového sešitu si může dělat poznámky. Po skončení odevzdá testový sešit i záznamový arch zadavateli. Písemná práce Čas vymezený na písemnou práci je 60 minut pro základní a 90 minut pro vyšší úroveň obtížnosti. Žák pracuje s testovým sešitem, kam si může psát poznámky, a se záznamovým archem, kam zaznamenává odpovědi. Záznamový arch obsahuje prostor vymezený pro zápis včetně řádkování a orientačního vyznačení počtu slov. Žák píše černou nebo modrou propiskou. Nečitelný text není hodnocen. Povolenou pomůckou jsou vlastní slovníky, které budou zkontrolovány, zda neobsahují přílohy věnované písemnému projevu nebo korespondenci. Po ukončení odevzdá žák testový sešit i záznamový arch zadavateli. 13

16 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ Úroveň obtížnosti Ověřovaná Dílčí zkoušky Váha dovednost/ kompetence Vymezený čas Forma zadání Pomůcky základní ústní zkouška didaktický test 25 % 50 % ústní projev a interakce poslech čtení a jazyková kompetence 15 minut + 20 minut na přípravu 30 minut + 5 minut na zaznamenání odpovědí do ZA* 60 minut pracovní list test nahrávka a test slovník a pomůcky stanovené školou psací potřeby 14 vyšší písemná práce ústní zkouška didaktický test písemná práce 25 % písemný projev 60 minut 25 % 50 % ústní projev a interakce poslech čtení a jazyková kompetence 15 minut + 20 minut na přípravu 40 minut + 5 minut na zaznamenání odpovědí do ZA* 60 minut 25 % písemný projev 90 minut téma a zpracování pracovní list test nahrávka a test téma a zpracování * ZA záznamový arch, kam žák křížkuje/vpisuje své odpovědi. ** Slovník nesmí obsahovat přílohy věnované písemnému projevu a korespondenci. Slovníky prochází před zkouškou kontrolou. modrá/ černá propiska, vlastní slovník** slovník a pomůcky stanovené školou psací potřeby modrá/ černá propiska, vlastní slovník**

17 MATEMATIKA Obě úrovně zkoušky z matematiky mají podobu didaktického testu. Znalosti a dovednosti obsažené v testových úlohách jsou definovány Katalogem požadavků k matematice základní úroveň a Katalogem požadavků k matematice vyšší úroveň. U zkoušky z matematiky v obou úrovních obtížnosti je dovoleno používat kalkulačku bez grafického režimu a MFCh tabulky pro střední školy. K vybavení řešitele testu by kromě psacích potřeb měly patřit i rýsovací potřeby (tužka, pravítko a kružítko). V základní úrovni obtížnosti mají žáci na řešení testu 90 minut čistého času. V testu řeší různé typy úloh uzavřených (žák vybírá správné řešení z nabízených alternativ) a úlohy úzce otevřené (hodnocena je odpověď, kterou žák samostatně tvoří, tj. numerický výsledek, odvozený vztah, geometrická konstrukce, ). Zastoupení obou typů testových úloh (úzce otevřených a uzavřených) je vzhledem k času potřebnému pro jejich řešení rovnocenné. Obsahově jde vesměs o úlohy reflektující neopominutelné pojmy matematiky ze základní a střední školy. Předpokladem zdárného řešení úloh je dovednost užívat bezchybně a s pochopením jednoduchý matematický aparát (úpravy výrazů, řešení rovnic, pravidla pro umocňování, základní vztahy a vzorce apod.). Test může obsahovat úlohy s problematikou běžného života i úlohy z jiných než jen matematických oborů, k jejichž vyřešení postačí základní matematické znalosti a dovednosti, jako je např. použití přímé i nepřímé úměry, procentový počet, pravděpodobnostní odhad nebo postupy finanční matematiky. U testu pro vyšší úroveň obtížnosti je stanoven čas potřebný k vyřešení testu na 120 minut čistého času. Po formální stránce jsou v testu zastoupeny podobné úlohy jako v testu v základní úrovni obtížnosti, navíc jsou zařazovány dvě až tři úlohy s širokou odpovědí, u kterých je hodnocen i postup řešení. Úspěšné absolvování testu z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti předpokládá dostatečnou znalost učiva vymezeného příslušným katalogem požadavků. Hodnocení Oba typy otevřených úloh s úzkou i širokou odpovědí používaných v testech z matematiky jsou hodnoceny v elektronické podobě vyškolenými ratery (rater = posuzovatel otevřených úloh didaktického testu) podle jednotných kritérií. Každá úloha je bodově posouzena dvěma nezávislými ratery. Pokud se jejich hodnocení liší, řešení úlohy posuzuje supervizor. Tak je zachována maximální míra objektivity. 15

18 } } } } Co je maturitní generálka 2010? Klíčovou součástí přípravy nové maturitní zkoušky je generální zkouška její společné části. Cíle maturitní generálky: 1. ověření logistického, organizačního a technologického zajištění MZ; 2. přímá zkušenost škol a žáků s novou MZ; 3. praktická část přípravy učitelů na výkon funkcí komisař, hodnotitel a zadavatel. PRAKTICKÁ SLOŽKA PŘÍPRAVY UČITELŮ PRO VÝKON FUNKCE ORGÁNŮ MZ Maturitní generálka MAG 10 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI LOGISTICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO ZABEZPEČENÍ INFORMACE A PŘÍMÁ ZKUŠENOST BUDOUCÍCH AKTÉRŮ NOVÉ MZ Předpokládá se účast všech škol, na nichž se bude v roce 2010/2011 konat společná část maturitní zkoušky. Jejím cílem je ověřit jak obsahovou, tak organizační a logistickou část maturitní zkoušky v praxi. Žáci a pedagogičtí pracovníci si tak mohou novou maturitu zkusit na vlastní kůži přímo ve své škole. Přihlašování žáků proběhne od poloviny května do poloviny června, přihlašování škol pak v druhé polovině června. Vlastní administrace zkoušek ve školách se uskuteční v říjnu, konkrétně od 11. do Výsledky testů budou ve formě protokolů zpřístupněny školám do 5. listopadu tak, aby pomohly žákům v konečném rozhodnutí při podání přihlášky. NABÍDKA ZKOUŠEK PRO MAG 10 Nabídka zkoušek od povídá zkušebním předmětům povinných zkoušek společné části MZ pro rok V rámci MAG 10 budou konány didaktické testy z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a matematiky a dílčí zkoušky konané formou písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků. Žák bude konat dvě povinné zkoušky a v případě zájmu ještě jednu nepovinnou zkoušku viz následující schéma. Pro každou ze zkoušek volí mezi základní a vyšší úrovní. VOLBA ZKOUŠEK V MATURITNÍ GENERÁLCE (MAG 10) 1. povinná zkouška český jazyk a literatura? základní úroveň obtížnosti vyšší úroveň obtížnosti povinná zkouška nepovinná zkouška }? matematika? } angličtina cizí jazyk 1 } němčina? francouzština? cizí jazyk 2 španělština ruština } základní úroveň obtížnosti vyšší úroveň obtížnosti základní úroveň obtížnosti vyšší úroveň obtížnosti

19 KALENDÁŘ MATURITNÍ GENERÁLKY MAG 10 PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 1 2 ZÁŔÍ 2010 ČERVEN 2010 KVĚTEN 2010 LISTOPAD 2010 ŘÍJEN LEGENDA uzávěrka pro podání přihlášek škol k účasti v MAG 10 podávání přihlášek žáky ředitelům škol podávání přihlášek řediteli škol CERMATu distribuce zkušební dokumentace do škol administrace zkoušek ve školách hodnocení písemných prací (PP) uzávěrka vyhodnocení výsledků PP zpracování a verifikace výsledků schvalování výsledku MŠMT uvolnění výsledků pro školy uzávěrka přihlášek žáků k MZ 2011 uzávěrka přihlášek škol k MZ

20 Nejčastěji kladené dotazy z řad žáků Jak je to se seznamem četby pro český jazyk a literaturu? Neexistuje žádný centrálně nařízený seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury. Školní seznam literárních děl sestavuje sama škola, a to pro základní úroveň (min. 40 děl) a vyšší úroveň (min. 105 děl). Seznamy platné pro maturanty daného školního roku musí školy stanovit nejpozději do 30. září příslušného školního roku. Z těchto seznamů si žáci vybírají 20 děl pro základní nebo 30 děl pro vyšší úroveň obtížnosti zkoušky. Žákův seznam pak tvoří okruh zadání pro ústní zkoušku, z nichž si žák vždy losuje jedno zadání (tzv. pracovní list), které je zpracováno na jedno z 20/30 žákem vybraných literárních děl (např. Božena Němcová Babička). Proč měníte žákům pravidla hry během studia? Nová maturitní zkouška se stala již jakýmsi českým evergreenem. Mluví se o ní od počátku devadesátých let, uzákoněna byla na druhý pokus v roce Měla být spuštěna už v roce 2008, ale byla novelou zákona odložena na rok 2010 a poté znovu na r Školská i laická veřejnost je s jejím zavedením srozuměna již více než 6 let. Budou vysoké školy uznávat výsledky státní maturity? Vysoké školy jsou autonomními institucemi, kterým nelze centrálně nic nařizovat. Již v roce 2006 se však konference rektorů vyjádřila velmi pozitivně ve smyslu přijetí výsledků nové maturity a od té doby tak učinilo několik dalších VŠ v médiích nebo v osobním styku. Je však logické, že většina z nich nejdříve vyčká a přesvědčí se, než toto zásadní rozhodnutí přijme a zveřejní. V současné době probíhají intenzivní jednání s VŠ na bázi jednotlivých fakult i konference rektorů (např Maturitní informační veletrh zaměřený na zástupce vysokých škol). Jaký cizí jazyk si můžu zvolit? Centrálně je nabízeno 5 cizích jazyků anglický, francouzský, německý, španělský a ruský. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda žák volený cizí jazyk na dané střední škole sám studoval. Proč se máme k nové maturitě učit něco nového? Nová maturita nevyžaduje jiné znalosti než ta stávající. Vychází z platných učebních dokumentů (osnov) s výjimkou zkoušek vyšší úrovně, které již částečně reflektují 18

Obsah VZORY VÝSTUPNÍCH MATURITNÍCH DOKUMENTŮ... 18 NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Z ŘAD ŽÁKŮ... 20 KDE NAJDU INFORMACE?... 22

Obsah VZORY VÝSTUPNÍCH MATURITNÍCH DOKUMENTŮ... 18 NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Z ŘAD ŽÁKŮ... 20 KDE NAJDU INFORMACE?... 22 Informační balíček k nové maturitě pro maturanty 2012 Obsah PROČ NOVÁ MATURITA?............................................ 3 Z ČEHO BUDU MATUROVAT?......................................... 5 KDY BUDU

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Maturitní zkouška ve školním

Více

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE CERMAT INFORMUJE O NOÉ MATURITNÍ KOUŠCE ážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou první číslo Maturitního zpravodaje přílohu UN se společným obsahovým jmenovatelem

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2013 Ž Á K O V S K Ý P R Ů V O D C E M AT U R I T N Í Z K O U Š K O U P R O J A R N Í Z K U Š

Více

MATURITNÍ ZPRAVODAJ. maturitní zkouška 2014. Cermat informuje o nové maturitní zkoušce. Vážení maturanti,

MATURITNÍ ZPRAVODAJ. maturitní zkouška 2014. Cermat informuje o nové maturitní zkoušce. Vážení maturanti, M Z ZPRAVODAJ Cermat informuje o nové maturitní zkoušce 21 2013 Vážení maturanti, maturitní zkouška 2014 Ve druhé polovině září 2013 skončila maturitní zkouška pro školní rok 2012/2013. Nový školní rok

Více

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI, M MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZP 12 2012 CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE PODZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ JE ZA DVEŘMI Po 80 dnech od zpřístupnění žákovských protokolů o výsledcích společné části MZ školám

Více

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Cermat - Maturitní zpravodaj 5_09 fin.indd 16.3.2009 11:43:23-1 - CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE NA STARTOVNÍ ČÁŘE Vážené kolegyně a kolegové, všichni asi znáte ten pocit, když s tužkou v ruce

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU CO V PRŮVODCI NAJDETE? 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM... 2 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ... 2 POVOLENÉ POMŮCKY... 3 DIDAKTICKÝ TEST... 3 2. PŘEDMĚTY A DÍLČÍ ZKOUŠKY... 6 ČESKÝ

Více

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Cermat - Maturitní zpravodaj 4 '08 fin.indd 8.12.2008 9:07:51-1 - CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE MATURITA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Při skládání maturitní zkoušky žák uplatňuje

Více

Maturitní zkouška v souvislostech

Maturitní zkouška v souvislostech Maturitní zkouška v souvislostech 140509 8.1.1 Maturitní zkouška v souvislostech CSPPT_V1.0_KROK Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné

Více

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy P. č. dot. P.č. odp. Otázka Odpověď 1 Co bylo a je pro Vás v přípravě k novým maturitám největší překážkou (nedostatek informací, způsob předávání informací,

Více

PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 aneb co je dobré vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce

PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 aneb co je dobré vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 aneb co je dobré vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce Vážená studentko, vážený studente, nejpozději 15. listopadu musíte podle platného zákona a maturitní

Více

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz NOVÁ MATURITA www.novamaturita novamaturita.cz NOVÁ MATURITA - základní model nové maturity - společná část MZ - profilová část MZ - opravné a náhradní zkoušky - maturitní generálka - komplexní zkoušky

Více

PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2012

PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2012 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO Vážená maturantko, vážený maturante, podobně jako pro maturanty v loňském roce jsme i pro Vás připravili průvodce maturitní zkouškou. Je zaměřen především na společnou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 PRŮVODCE ŽÁKA PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013 Vážená maturantko, vážený maturante, podle platné maturitní vyhlášky

Více

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. Maturitní zkoušky Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. 2015 Přihlašování žáků Přihlášky obdrží žáci od TU. Přihlašování žáků pro jarní zkušební

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Š k o l n í. ř á d. pro část gymnázium. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17

Š k o l n í. ř á d. pro část gymnázium. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Š k o l n í ř á d pro část gymnázium Specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Adam

Více

Informační technologie EDUCAnet

Informační technologie EDUCAnet Školní vzdělávací program Informační technologie EDUCAnet zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu 18-20-M/01 Informační technologie EDUCAnet České Budějovice gymnázium a střední odborná škola,

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Změna: 90/2010 Sb. Změna: 274/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více