STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, KARLOVY VARY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŢENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZPRÁVA PROJEDNÁNA PEDAGOGICKOU RADOU DNE: 7. ŘÍJNA 2014 ZPRÁVA SCHVÁLENA ŠKOLSKOU RADOU DNE: 7. ŘÍJNA 2014 ZPRÁVA PŘEDÁNA ZŘIZOVATELI DNE: 9. ŘÍJNA 2014 V KARLOVÝCH VARECH Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka školy

2 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., a novely vyhlášky č. 225/2009 Sb., č. 195/2012 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 6 3. Personální zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Výsledky vzdělávání ţáků SŠ a studentů VOŠ. 12 Hodnotící zpráva SŠ.. 22 Hodnotící zpráva VOŠ Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Evaluace školy Seznam pouţitých zkratek. 74 2

3 1. Základní údaje o škole a) Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary b) Adresa školy: Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary IČO: c) Součásti školy: Poděbradská 2, Karlovy Vary, (ředitelství a obory OSE) Zahradní 21, Karlovy Vary, (technické obory, odborné učebny) d) Charakteristika školy: Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání v široké škále zdravotnických oborů, které na sebe postupně navazují. Kapacita SŠ 500 ţáků Kapacita VOŠ 150 studentů Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická škola v Karlových Varech vznikla v roce 1949 a je odbornou školou poskytující niţší, střední a vyšší odborné vzdělání ve zdravotnických oborech. Má své nezastupitelné místo pro zajišťování vzdělanosti v našem kraji. Specifikou školy je úzká spolupráce se zaměstnavatelskou praxí zdravotnickými a sociálními zařízeními s regionální a nadregionální působností. Mezi tato zařízení patří zejména úzká spolupráce s Karlovarskou krajskou nemocnicí a nemocnicemi Ostrov a Sokolov, dále pečovatelské sluţby, Charita, Asociace Záchranný kruh, Léčebny dlouhodobě nemocných, instituce poskytující sluţby seniorům, mentálně a tělesně postiţeným. Současně je rozvíjena spolupráce s Českou asociací sester, s Komorou zubních techniků, Stomatologickou komorou, Červeným kříţem, Uniemi handicapovaných, Kolegiem lázeňských lékařů, Lékařskou společností J. E. Purkyně a dalšími. Škola je také centrem celoţivotního učení a zaměřuje se na vzdělávání dospělých, pořádá kvalifikační a rekvalifikační kurzy Prioritou školy je vychovávat pro Karlovarský kraj specializované zdravotnické pracovníky ve spolupráci s Úřady práce a vedením zdravotnických a sociálních zařízení. Koncepce rozvoje školy se zaměřuje zejména na personální oblast (zajištění kvalifikovaného pedagogického sboru), materiální oblast (zvýšení počtu multimediálních učeben, modernizace vybavení, komplexní síťové propojení učeben a kabinetů, zlepšování prostředí, údrţba budov a okolí školy), finanční oblast (získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím 3

4 nejrůznějších projektů a grantů) a výchovně vzdělávací proces (větší vyuţívání ICT při výuce, odborné zahraniční stáţe a výměnné praxe). Nová koncepce rozvoje školy je sestavena tak, aby především pomohla zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání, které je školou poskytováno, a přinesla další zlepšení spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči, zřizovatelem školy a širokou veřejností. Základním rysem je snaha o komplexnost pohledu na rozvoj školy, naprostá otevřenost a informovanost. e) Zřizovatel školy: Krajský úřad Karlovy Vary, Závodní 353/88, Karlovy Vary f) Údaje o vedení školy: Ředitelka školy Mgr. Hana Švejstilová Statutární zástupce školy Mgr. Jaroslava Hrudkajová Vedoucí učitelé oborů školy: Na škole pracovaly i v tomto školním roce předmětové a oborové komise. Jedná se o profesní komise vyučujících shodné aprobace nebo studijního zaměření, které mají za úkol jak zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, tak zajišťování mezipředmětových i mezioborových vztahů, zajišťování praktického vyučování a odborné praxe, komunikaci se sociálními partnery, výměnu zkušeností, plánování a realizaci akcí jednotlivých oborů a provádění kontrolní a hospitační činnosti. 1. Zdravotnický asistent Mgr. Kristina Dudová Masér sportovní a rekondiční Nutriční asistent Ošetřovatel 2. Laboratorní asistent Bc. Pavla Skořepová Diplomovaný farmaceutický asistent 3. Asistent zubního technika Mgr. Martina Nová Diplomovaný zubní technik Diplomovaná dentální hygienistka 4. Zdravotnické lyceum Mgr. Jaroslava Hrudkajová 5. Obory vyšší odborné školy Mgr. Andrea Dvořáková zdravotnické 6. Výchovná poradkyně školy PaedDr. Zuzana Ledvinová Metodik prevence Mgr. Marie Janečková Metodik a správce ICT Mgr. Ladislav Kuba Metodik enviromentální výchovy Mgr. Dagmar Chmelíková 4

5 g) Adresa školy pro internetový přístup: h) Údaje o Školské radě: Školská rada podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ve škole zřízena na obou typech škol. Sloţení školské rady pro období od roku 2011 do roku 2014 Do školské rady SZŠ byly KÚ Karlovy Vary jmenovány: PhDr. Anna Kotrčová, PaedDr. Zuzana Ledvinová Do školské rady VOŠZ byla KÚ Karlovy Vary jmenována: PhDr. Anna Kotrčová Zvolení kandidáti do školské rady SZŠ: ţákovská kurie: Hana Dubová, Josef Šmerda, Drahoslava Vimrová pedagogická kurie: Mgr. Veronika Šímová, Mgr. Daniela Vintrová Zvolení kandidáti do školské rady VOŠZ: pedagogická kurie: PaedDr. Zuzana Ledvinová ţákovská kurie: Renata Treitlová Volby do školské rady proběhly ve dnech a Nové volby do školské rady se budou konat v listopadu

6 2. Přehled oborů vzdělávání a) Obory středního vzdělávání s výučním listem: Ošetřovatel denní forma b) Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou: Zdravotnický asistent Laboratorní asistent Asistent zubního technika Masér sportovní a rekondiční Zdravotnické lyceum Nutriční asistent denní forma denní forma denní forma denní forma denní forma denní forma c) Obory vyššího odborného vzdělávání: Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný zubní technik Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaná dentální hygienistka denní forma denní forma denní forma denní forma denní forma 6

7 Obory školy ve školním roce 2013 / 2014 Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Denní studium Kód Obor Třídy M/ M/01 Zdravotnický asistent Laboratorní asistent Počet tříd Počty k Počty k ZA, 2.ZA, 3.ZA, 4.ZA LAS, 2. LAS, 4.LAS Masér sportovní a rekondiční 1.MAS,2.MAS, L/02 3.MAS M/04 Zdravotnické lyceum 3. ZLY, 4. ZLY M/02 Nutriční asistent 1.NA, 2.NA, 3. NA M/03 Asistent zubního technika 2. AZT, 4. AZT Celkem Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem Večerní studium H/002 Ošetřovatel 1. OŠ Střední škola celkem Obory poskytující vyšší odborné vzdělání Denní studium Kód Obor Studijní skupiny N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Počet stud. skupin Počty k Počty k DVS, 2. DVS, 3. DVS N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 1. DFA, 2. DFA, 3. DFA N/11 Diplomovaný zubní technik 2.DZT, 3.DZT N/31 Diplomovaná dentální hygienistka 1. DDH N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 2. DNT Vyšší odborná škola celkem

8 3. Personální zabezpečení činnosti školy Škola má zastoupení v celorepublikových oborových a předmětových komisích zdravotnických škol a je členem Asociace zdravotnických škol ČR. Metodické vedení: Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje Další poradní orgány školy: Vedení nemocnic Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov a dalších smluvních pracovišť Česká asociace sester a další profesní organizace zdravotnických pracovníků a lékařů Komora zubních techniků a Oblastní stomatologická komora Pedagogicko-psychologická poradna Protidrogové centrum KHES Karlovarského kraje ČŠI Karlovarského kraje Úřady práce Karlovy Vary, Sokolov, Cheb Sociální a zdravotní odbor Magistrátu města Školská rada SŠ a VOŠ Protidrogové centrum Rada ţáků a studentů školy 8

9 Personální obsazení Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví (stav k ) věk muţi ţeny celkem % let , let , let , let ,4 61 a více let ,6 celkem % 23% 77% Členění interních pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (stav k ) odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % nesplňuje kvalifikaci Učitel všeobecně vzdělávacích % předmětů Učitel odborných předmětů a % praktického vyučování Výchovná poradkyně Metodik EVVO ICT koordinátor Metodik prevence % Celkem interních učitelů ,8% Členění externích pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (stav k ) odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % nesplňuje kvalifikaci Učitel odborných předmětů ,1% Celkem externích učitelů ,1% Celková kvalifikovanost: 77 % pedagogických pracovníků je kvalifikovaných. 23 % pedagogických pracovníků je nekvalifikovaných. Všichni interní nekvalifikovaní učitelé zahájili kvalifikační studium. 9

10 počet přihlášených počet přijatých odvolání počet odevzdaných ZL počet přihlášených počet přijatých odvolání počet odevzdaných ZL počet přihlášených počet přijatých odvolání počet odevzdaných ZL počet přihlášených počet přijatých odvolání počet odevzdaných ZL 4. Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo kolo Obor (kód a název) Záměr počtu přijímaných M/01 Zdravotnický asistent L/02 Masér sportovní a rekondiční M/03 Asistent zubního technika M/04 Zdravotnické lyceum CELKEM Obor (kód a název) 3. kolo kolo zápisové lístky celkem M/01 Zdravotnický asistent L/02 Masér sportovní a rekondiční M/03 Asistent zubního technika M/04 Zdravotnické lyceum CELKEM

11 počet přihlášených počet přijatých odvolání počet odevzdaných ZL Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Střední vzdělání s výučním listem 1. kolo Obor (kód a název) Záměr počtu přijímaných H/01 Ošetřovatel Otevírané obory: Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2014/2015 Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zubní technik Otevíra 1. kolo Počet Počet 2. kolo Počet Počet né přijímací přihlášenýc přijatých přijímacíh přihlášených přijatých obory ho řízení h uchazečů uchazečů o uchazečů uchazečů řízení DVS: DFA: DZT:

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a) Přehled prospěchu za 1. a 2. pololetí školního roku 2013/2014 b) Přehled chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2013/2014 c) Přehled absence ţáků za 1. a 2. pololetí školního roku 2013/2014 d) Hodnocení maturitních zkoušek e) Hodnotící zpráva za školní rok 2013/2014 střední škola f) Hodnotící zpráva za školní rok 2013/2014 VOŠ Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Hoši Dívky Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměr 1.LAS ,55 1.MAS ,67 1.NA ,86 1.ZA ,71 1.OŠ ,89 2.AZT ,29 2.LAS ,51 2.MAS ,55 2.NA ,45 2.ZA , NA ,57 3.MAS ,62 3.ZLY ,19 3.ZA , ZA ,31 4.AZT ,48 4.LAS ,97 4.ZLY ,32 0 Celkem: ,47 1.ročníky ,74 2.ročníky ,43 3.ročníky ,40 4.ročníky ,27 12

13 Přehled prospěchu za 2. pololetí Třída Počet Hoši Dívky Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměr 1.LAS ,66 1.MAS ,65 1.NA ,99 1.ZA ,71 1.OŠ , AZT ,28 2.LAS ,27 2.MAS ,56 2.NA ,47 2.ZA NA ,58 3.MAS ,39 3.ZLY ,15 3.ZA , ZA ,31 4.AZT ,21 4.LAS ,89 4.ZLY ,26 0 Celkem: ,42 1.ročníky ,77 2.ročníky ,33 3.ročníky ,33 4.ročníky ,17 13

14 Přehled chování za 1. pololetí Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ Podm.vyl. 2 CHOV. 3CHOV. 1.LAS MAS NA ZA OŠ AZT LAS MAS NA ZA NA MAS 3.ZLY ZA ZA 1 4.AZT LAS 4.ZLY Celkem: ročníky ročníky ročníky ročníky Vysvětlivky: PTU - pochvala třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitelky školy NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitelky školy POD. VYL. - podmíněné vyloučení CHOV. chování 14

15 Přehled chování za 2. pololetí Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ Podm. vyl. 2 CHOV. 3CHOV. 1.LAS MAS NA ZA OŠ AZT LAS MAS NA ZA NA MAS 5 3.ZLY ZA 1 4.ZA AZT 1 4.LAS 4.ZLY Celkem: ročníky ročníky ročníky ročníky

16 Přehled absence za 1. pololetí Třída Celková Průměrná Z toho neomluvená Průměrná neoml. 1.LAS , MAS , ,32 1.NA ,2 15 0,5 1.ZA ,4 4 0,13 1.OŠ ,37 8 0,42 2.AZT , LAS , ,17 2.MAS ,22 4 0,22 2.NA , ,18 2.ZA , NA ,39 3 0,11 3.MAS , ZLY , ZA , ,14 4.ZA , ,87 4.AZT , LAS , ZLY ,06 1 0,06 Celkem: , ,36 1.ročníky , ,27 2.ročníky , ,51 3.ročníky , ,31 4.ročníky , ,23 16

17 Přehled absence za 2. pololetí Třída Celková Průměrná Z toho neomluvená Průměrná neoml. 1.LAS ,96 3 0,11 1.MAS , ,18 1.NA ,2 13 0,43 1.ZA , OŠ , ,33 2.AZT , LAS , MAS , NA , ZA , NA , MAS , ZLY , ZA , ZA , ,61 4.AZT , LAS , ZLY Celkem: , ,39 1.ročníky , ,01 2.ročníky , ,20 3.ročníky ,86 0 0,00 4.ročníky , ,15 17

18 Hodnocení maturitních zkoušek jaro 2014 Počet ve třídě Nekonali MZK Konali MZK Prospěli Neprospěli Omluveni 4.ZA LAS ZLY AZT Celkem Státní část ČJL ANJ neprospěl prospěl neprospěl neprospěl prospěl neprospěl DT PP ÚZ počet počet DT PP ÚZ počet počet 4.ZA LAS ZLY AZT Celkem NEJ RUJ neprospěl prospěl neprospěl neprospěl prospěl neprospěl DT PP ÚZ počet počet DT PP ÚZ počet počet 4.ZA LAS ZLY AZT Celkem MAT neprospěl prospěl DT 4.ZA LAS ZLY AZT 0 0 Celkem

19 Profilová část OSP OSE BIO MP a obhajoba BOP (LAS) prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl 4.ZA ZLY KBHTS HHT MIE CHE FYZ prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl 4LAS ZLY ZSP STP prospěl neprospěl prospěl neprospěl 4.AZT Opravné zkoušky ČJL ANJ NEJ MAT prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl ZA 0 2 ZAD 1 ÚZ NA 1 0 MAS 1DT 0 1 ÚZ Celkem Vysvětlivky: ZA - Zdravotnický asistent, LAS - Laboratorní asistent MAS - Masér sportovní a rekondiční, ZLY - Zdravotnické lyceum, LAS - Laboratorní asistent NA - Nutriční asistent, AZT - Asistent zubního technika OSE - Ošetřovatelství, ANJ - Anglický jazyk, ČJL - Český jazyk a literatura OSP - Ošetřovatelská péče, MP - maturitní práce NEJ - Německý jazyk, MAT - Matematika BIO - Biologie BOP - Blok odborných předmětů oboru LAS, KBHTS - Klinická biochemie, Hematologie a transfuzní sluţba HHT - Histologie a histologická technika MIE - Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie, CHE - Chemie, FYZ - Fyzika ZSP - Zhotovování stomatologických protéz, STP - Stomatologická protetika 19

20 Hodnocení maturitních zkoušek podzim 2014 Počet ve třídě Nekonali MZK Konali MZK Prospěli Neprospěli Omluveni 4.ZA LAS ZLY AZT Celkem Státní část ČJL ANJ neprospěl prospěl neprospěl neprospěl prospěl neprospěl DT PP ÚZ počet počet DT PP ÚZ počet počet 4.ZA LAS ZLY AZT Celkem NEJ MAT neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl DT PP ÚZ počet počet počet počet 4.ZA LAS ZLY AZT Celkem Profilová část KBHTS HHT MIE BOP (LAS) prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl 4LAS ZSP STP prospěl neprospěl prospěl neprospěl 4.AZT Opravné zkoušky (ţáci z předchozích let) ČJL ANJ NEJ MAT prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl ZAD ZLY MAS Celkem

21 Celková statistika maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 Počet ve třídě Nekonali MZK Prospěli Neprospěli Omluveni 4.ZA LAS ZLY AZT Celkem Státní část neprospěli ČJL MAT ANJ NEJ 4.ZA LAS ZLY AZT Celkem ZA 0 4.LAS 0 4.ZLY 0 4.AZT 0 Celkem 0 Profilová část neprospěli 21

22 Hodnotící zpráva školní rok 2013/2014 střední škola Počet ţáků : začátek školního roku (k ) SZŠ: 408 VOŠ: 141 konec 1. pololetí SZŠ: 405 VOŠ: 136 konec školního roku SZŠ: 400 VOŠ: 129 I. Personální zajištění vzdělávání Vedení školy: 7 (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, vedoucí oboru OSE, vedoucí oboru FL, vedoucí oboru AZT, vedoucí VOŠ) Počet učitelů: 88 (přepočteno na plně zaměstnané 58) Počet interních učitelů : 59 (přepočteno na plně zaměstnané 53,7) Počet externích učitelů: 28 (přepočteno na plně zaměstnané 4,4) V tomto školním roce nastoupili 3 noví interní učitelé: učitel chemie a odborných předmětů oborů LAS, učitelka odborných zdravotnických předmětů (jiţ dříve ve škole pracovala), učitelka odborných předmětů oboru MAS. V září 1 učitelka zůstala dlouhodobě v pracovní neschopnosti a bylo nutné zajistit výuku biologie další externí učitelkou, výuka chemie byla zajištěna interním učitelem. Od ledna 2014 byl rozvázán pracovní poměr s 1 učitelkou odborných předmětů oboru NA. Její hodiny byly rozděleny mezi ostatní interní učitele. II. Vzdělávání ţáků a studentů V letošním roce byly otevřeny 4 první ročníky čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou, 1 ročník tříletého denního studia s výučním listem, 3 první ročníky vyššího odborného studia. Celkový počet tříd SŠ 18. Střední škola připravuje ţáky v oborech středního studia s maturitní zkouškou (18 tříd denní formy) a středního studia s výučním listem (1 třída denního studia). Počet studijních skupin VOŠ Prospěch a chování ţáků (viz tabulkové přílohy) 1. pololetí Průměrný prospěch všech ţáků SZŠ byl 2, ročníky měly nejlepší studijní výsledky, další v pořadí 3. ročníky, 2. ročníky a nejhorší prospěch byl v prvních ročnících. Třída s nejlepším prospěchem byla 4. LAS. K nejhorším třídám z hlediska prospěchu patří 1. OŠ a 1. NA. 22

23 Ze 405 ţáků 8 prospělo s vyznamenáním, 288 prospělo, 86 neprospělo a 23 bylo nehodnoceno do konce února. Ve srovnání s prvním pololetím loňského školního roku se průměrný prospěch zhoršil o 0,02. Za 1. pololetí bylo uděleno 116 pochval třídního učitele, 9 pochval ředitelky školy, 32 napomenutí třídního učitele, 23 důtek třídního učitele, 15 důtek ředitelky školy. 2 ţáci byli podmíněně vyloučeni. Byly uděleny 2 sníţené známky z chování stupně uspokojivé. 2. pololetí Průměrný prospěch všech ţáků SZŠ byl na konci června 2, ročníky měly nejlepší studijní výsledky, další v pořadí 3. ročníky, 2. ročníky, nejhorší prospěch byl v prvních ročnících. Třída s nejlepším prospěchem byla 4. LAS (1,91). K nejhorším třídám z hlediska prospěchu patří 1. NA, 1. ZA a 1. OŠ. Z celkového počtu 82 neprospívajících je 10 ţáků z 1. ročníků, 16 z 2. ročníků, 4 ze 3. ročníků a 4 ze 4. ročníků. Z 400 ţáků 11 prospělo s vyznamenáním, 307 prospělo, 82 neprospělo ke dni pedagogické rady v červnu Z neprospívajících bylo 30 ţáků také nehodnoceno. Po opravných zkouškách a doplnění hodnocení v srpnu 2014 byl celkový prospěch 2,42. Prospěli s vyznamenáním 10, prospěli 354, neprospěli 36. Za 2. pololetí bylo uděleno 82 pochval třídního učitele, 9 pochval ředitelky školy, 25 napomenutí třídního učitele, 27 důtek třídního učitele, 11 důtek ředitelky školy, 2 podmíněná vyloučení. Bylo uděleno5 sníţených známek z chování stupně uspokojivé, 1 méně uspokojivé. Důvodem pochval byla účast na olympiádách, reprezentace školy, aktivita při organizaci školních akcí a charitativních akcí, důvodem kárných výchovných opatření většinou byla různá porušení školního řádu, vyrušování při výuce, pouţívání mobilního telefonu při výuce, nedovolené opuštění školy, kouření o přestávce, podvody při omlouvání absence a při testování, nevhodné chování k vyučujícím či ke spoluţákům. Pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy při sportovních, osvětových a vzdělávacích akcích, za účast na charitativních akcích. 2. Absence V 1. pololetí průměrná absence všech ţáků SZŠ byla 66,27 hodin, průměrná neomluvená absence byla 0,36. Nejlepší školní docházku z denního studia měly třídy 1ZA, 1LAS,2MAS (průměr pod 50 hodin), nejhorší 1OŠ (116,37) a 3MAS (90,12). Nejvíce neomluvených hodin 23

24 měla 3ZA (25 hodin) 4ZA (20). Pořadí ročníků podle nejvyšší absence: 3. ročníky, 4. ročníky, 2. ročníky, 1. ročníky. Ve 2. pololetí průměrná absence všech ţáků SZŠ byla 73,03 hodin, průměrná neomluvená absence byla 0,39. Průměrná absence se ve srovnání s loňským rokem zhoršila. Nejlepší školní docházku měly třídy 4LAS, 4AZT (průměr pod 50 hodin), nejhorší 1OŠ (157,11) a 2LAS (103,33). Nejvíce neomluvených hodin měla 1 OŠ (60) a 1MAS (40 hodin). Pořadí ročníků podle nejvyšší absence: 1. ročníky, 2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky. III. Kontrolní činnost Probíhala na základě plánů kontrol. Průběţně byly kontrolovány elektronické třídní knihy, případné nedostatky byly zaznamenány a vyřešení zkontrolováno následující týden. Při větších nedostatcích byly problémy řešeny osobně. Třídní kniha je vedena elektronicky v programu Škola online. Rodiče ţáků mají přístupová hesla a mohou sledovat hodnocení ţáků elektronicky. Třídní výkazy jsou kontrolovány vţdy ve čtvrtletí. Hospitační činnost prováděli členové vedení, kaţdá hospitovaná hodina byla předem nahlášena, proběhnutá hodina byla zhodnocena s vyučujícím a byl pořízen záznam. Některé hospitace byly realizovány na základě stíţnosti rodičů či ţáků (např. výuka NEJ u třídy 1 MAS). Situace byla hodnocena a rodiče byli následně informováni o zjištěních při řešení stíţnosti. Nedostatky byly zjištěny u výuky fyziky 3ZLY, byla provedena analýza hodiny a následná hospitace. IV. Třídnictví V září byli slavnostně přivítáni ţáci prvních ročníků střední školy. Cílem tohoto způsobu zahájení studia je posílení pocitu příslušnosti ke škole, seznámení s vedením školy apod. Dva první ročníky obory laboratorní asistent a masér sportovní a rekondiční a dva druhé ročníky nutriční asistent a laboratorní asistent (se spojenou výukou některých předmětů) absolvovaly hned první týden v září adaptační pobyty s cílem seznámit se a poznat lépe své spoluţáky, školu a pravidla školy. Ostatní první ročníky uspořádaly tzv. Noc ve škole. Třídní učitelé prováděli pravidelně, většinou 1x měsíčně třídnické hodiny, kde řešili prospěch, kázeň apod. 2x ročně proběhly schůzky s rodiči, na kterých byli rodiče informováni o absenci prospěch a aktivitách školy. Velká pozornost je věnována ţákům se SPU. Byly vytvořeny přehledy ţáků s IVP (v tzv. aplikacích), s kterými mohou učitelé lépe pracovat. Učitelé 24

25 pololetně hodnotí realizaci IVP a posun ţáků. S hodnocením pak pracuje výchovná poradkyně. V. Matrika školy Školní matrika je vedena v elektronickém systému Katedra. Záznamy o přijetí a ukončení docházky zapisuje do Katedry studijní referentka, ostatní záznamy zapisují třídní učitelé. Vysvědčení tiskne studijní referentka, v 1. pololetí ţáci dostávají výpisy. Do katedry učitelé pravidelně zapisují hodnocení a absenci, takţe rodiče mohou sledovat výsledky vzdělávání i absenci ţáků. VI. Učební plány a ŠVP Všechny ročníky všech oborů studují podle ŠVP. Některé ŠVP byly v letošním roce upraveny na základě zkušeností s dosud probíhající výukou. ŠVP jsou k dispozici na www školy a v ředitelně. Na konci kaţdého pololetí byl sledován počet odučených hodin a plnění osnov a tematických plánů (v předmětových komisích). Výuka odpadala především z důvodu nepřítomnosti externích vyučujících, nemoci nebo vzdělávání vyučujících, účasti vyučujících na soutěţích a jiných akcích školy. V květnu červnu byly kontrolovány všechny ŠVP a stanoveny úkoly pro jejich úpravu: změna hodnocení předmětů, sjednocení přístupu k hodnocení všech pedagogů školy, změna školního řádu, změna učitelů, kteří zodpovídají za předmět v ŠVP, změna obsahu maturitní zkoušky u oboru ZLY od 1. ročníku 2014, změna počtu hodin výuky matematiky a cizích jazyků ve 4. ročníku a zavedení seminářů cizích jazyků a matematiky ve 2. pololetí pro přípravu k maturitě. Na konci školního roku byl jmenován nový koordinátor ŠVP, který začne studovat specializační studium. VII. Akce školy Průběţně byly organizovány exkurze, besedy, zájezdy, vzdělávací a kulturní akce pro naše ţáky, naši ţáci připravovali vzdělávací akce pro jiné ţáky a školy apod. Tyto aktivity jsou zaznamenány ve zprávách jednotlivých PK a v samostatném přehledu. Jednou z nejvýznamnějších akcí bylo školní divadelní představení v den vydávání pololetního vysvědčení. Hlavní organizátorkou byla Mgr. Zlatuše Klepalová. V letošním roce se naše škola zapojila do nového projektu EU s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji. V rámci tohoto projektu bude zřízena a vybavena učebna fyziky, budou zmodernizovány učebny pro vybrané laboratorní metody a dentální techniky. Pro ţáky SŠ jsou organizovány krouţky chemie a fyziky. Hlavně 25

26 o chemii je velký zájem, krouţky jsou opravdu velmi pěkné a zajímavé. V těchto oblastech škola spolupracuje také se 4 základními školami a organizuje krouţky chemie a fyziky pro jejich ţáky. V rámci projektu ţáci jezdí na interaktivní výstavy, odborné exkurze do závodů apod. V dubnu byla uspořádána akce s názvem Den technických a přírodovědných předmětů, kdy ţáci SŠ a ZŠ vzájemně předvedli své prezentace. Akce byla velmi úspěšná, byla prezentována v tisku. Cílem celého projektu je zvýšit zájem ţáků ZŠ a SŠ o studium technických a přírodovědných předmětů. Lze konstatovat, ţe projekt obohatil a zpestřil výuku a podnítil zájem ţáků o chemii a fyziku. V rámci projektu naše škola navázala spolupráci se SZŠ a VOŠ Cheb, uskutečnila se návštěva SŠ v Chebu. Učitelé přírodovědných předmětů porovnali své ŠVP, aktivity, prohlédli si materiální zázemí školy v Chebu a dohodli se na další spolupráci. Projekt přispěl i k motivaci učitelů, kterým se lépe s novým vybavením pracuje. VIII. Soutěţe a mimoškolní činnost Ţáci školy se zúčastnili tělovýchovných soutěţí, historické soutěţe, olympiády v českém a německém jazyce, literární akce Studenti píší noviny. Podrobný výčet soutěţí je v samostatném přehledu. IX. Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky V září 2013 proběhly náhradní a opravné maturitní zkoušky za školní rok Z 32 ţáků 20 (64, 52 %) ţáků prospělo, 12 (38,7 %) ţáků neprospělo. 1 ţákyně byla omluvena. Ţáci 4. ročníků a ţáci hlásící se k opravným MZ odevzdali přihlášky k maturitním zkouškám v předepsaného termínu. Všichni dostali výpisy přihlášek. Všechny třídy 4. ročníků byly podrobně seznámeny zástupkyní školy s maturitními zkouškami, jejich organizací, povinnostmi ţáků apod. formou přednášky a prezentace na třídnických hodinách. Informace o maturitních zkouškách jsou na www školy a na nástěnce ve škole. Pro třídu 4. ZLY byla připravena témata maturitních prací a byly vypracovány poţadavky pro konzultace, termíny odevzdání, byli určeni vedoucí prací a oponenti. Organizací maturitních prací byla pověřena Mgr. Homolová. Pro ţáky 4. ročníků, kteří se přihlásili k MZ z matematiky, je organizován seminář z matematiky jako nepovinný předmět v rozsahu 1 hodina týdně. Další konzultace jsou nabízeny ţákům v době jarních prázdnin. 26

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více