Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu)"

Transkript

1 Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) 1. Podklady pro hodnocení Pozorování z hlediska přípravy ţáka na výuku, práce při vyučování, snahy, píle, výsledků a sebehodnocení. Dialog s ţákem ve všech segmentech vyučování. Testování a zkoušky Konzultace s učiteli Konzultace se speciálním pedagogem, PPP, SPC 2. Zásady hodnocení Jednoznačnost Srozumitelnost Všestrannost Srovnatelnost s danými, předem stanovenými kritérii 3. Závazné přístupy k hodnocení - k hodnocení vzdělávacích činností přistupujeme s vědomím motivační funkce hodnocení - při hodnocení bereme na zřetel dosaţení cílů daného stupně vzdělávání - rozvíjíme dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení ţáků - hodnotíme objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem vůči ţákovi - hodnocením nevyvoláváme stres, omezujeme individuální zkoušení u tabule, snaţíme se vyuţívat často pochval - poskytujeme ţákovi dostatek příleţitostí, aby se mohl v daném předmětu zlepšit 4. Hodnocení a kvalifikace chování - navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími - rozhoduje ředitel po projednání na pedagogické radě - třídní učitel vychází z úrovně dodrţování vnitřních pravidel školy, která jsou uvedena ve školním řádu, bere při tom v úvahu motivační funkci hodnocení chování

2 5. Výchovná opatření - pochvaly (diplomy, ocenění) - za úspěšnou práci, reprezentaci školy n veřejnosti, za mimořádný projev lidskosti, za zásluţný nebo statečný čin uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy - napomenutí a důtky při porušení pravidel, stanovených vnitřním školním řádem a) napomenutí třídního učitele b) důtka třídního učitele c) důtka ředitele školy lze ţákovi udělit pouze po projednání v pedagogické radě - ředitel školy informuje neprodleně o udělení vých. opatření zákonné zástupce ţáka - třídní učitel zaznamenává údaj o uloţení výchovného opatření do osobního spisu ţáka - za určitý přestupek se uděluje ţákovi pouze jedno vých.opatření k posílení kázně 6. Kritéria pro jednotlivé stupně chování Stupeň 1(velmi dobré) ţák dodrţuje ustanovení školního řádu, chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile, ohleduplně, respektuje ostatní. Stupeň 2(uspokojivé) ţák se opakovaně dopustí menších přestupků proti školnímu řádu, k výchovným opatřením přistupuje se snahou své jednání napravit a své chování zlepšit. Stupeň 3(neupokojivé) ţák se dopouští trvale přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům chování, svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje souţití ve třídě a ve škole, svá pochybení nepřijímá, je vůči nim apatický a obvykle se dopouští dalších přestupků. 7. Stupně celkového hodnocení žáka na vysvědčení prospěl s vyznamenáním - prospěl - neprospěl - do hodnocení zahrnujeme kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky dosaţené za kvalifikační období - hodnotíme ţáka za všech aspektů vzdělávací činnosti v daném předmětu - oznamujeme ţákovi výsledek kaţdého hodnocení a poukazujeme na klady a nedostatky hodnocené činnosti, projevu a výkonu - druhy zkoušek a písemných prací rozvrhneme rovnoměrně tak, aby ţák nebyl přetěţován (v tomto smyslu je třeba spolupracovat s třídními učiteli) - vedeme povinnou evidenci o hodnocení ţáka 8. Zásady slovního hodnocení žáků Na písemnou ţádost zákonných zástupců, můţe být ţák hodnocen v určitém předmětu slovně. K tomu je však zároveň nezbytné doporučení SPC nebo PPP. Zároveň je také moţná kombinace slovního hodnocení a klasifikace ţáka. Učitel popíše slovním vyjádřením výsledky vzdělávání ţáka stanovené ŠVP, chování ţáka ve škole a na akcích, pořádaných školou tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ŠVP. Učitel přihlíţí ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům ţáka.

3 9. Stupně hodnocení prospěchu a jejich charakteristika 1 (výborný): Ţák ovládá učivo bez problémů, znalosti a dovednosti samostatně uplatňuje, je pohotový, tvořivý, originální, pilný a snaţivý. 2 (chvalitebný): Ţák učivo v podstatě ovládá, je celkem samostatný, tvořivý, vyjadřuje se výstiţně a souvisle, při uplatňování znalostí a dovedností drobnou pomoc. 3 (dobrý): Ţák ovládá učivo mezerami, jeho způsob vyjadřování nebývá přesný, často dělá chyby, je méně samostatný, pomoc. 4 (dostatečný): Ţák ovládá učivo se závaţnými mezerami, vyjadřuje se obtíţně, nesouvisle, často chybuje, je nesamostatný, nechápe nutné souvislosti. 5 (nedostatečný): Ţák učivo neovládá, neumí se vyjádřit ani s pomocí, je nesamostatný a těţkopádný, podněty pro práci jsou neúčinné. 10. Sebehodnocení žáků Cílem je podporovat u ţáka důvěru ve vlastní schopnosti, pomoci ţákovi odhalit vlastní chyby a naučit ho, jak s nimi pracovat. Ţáci jsou od počátku vzdělávání vedeni k objektivnímu sebehodnocení. Poţadavky a kriteria jsou stanoveny přiměřeně věku a schopnostem ţáků a jsou všem ţákům objasněna. Součástí sebehodnocení můţe být i diskuse o známce ve třídě, zejména při ústních výstupech ţáků.

4 11. Ukazatele jednotlivých stupňů při použití slovního hodnocení Stupeň hodnocení Kvalita získaných znalostí a dovedností Uplatňování znalostí a dovedností 1 výborný ovládá učivo samostatně uplatňuje znalosti a dovednosti 2 chvalitebný v podstatě ovládá 3 dobrý ovládá s mezerami 4 dostatečný ovládá se závaţnými mezerami 5 nedostatečný neovládá drobnou pomoc při uplatňování znalostí a dovedností dopomoc, je méně samostatný znalosti a dovednosti i přes pomoc uplatňuje se zásadními chybami neovládá znalosti a dovednosti Kvalita myšlení Kvalita komunikativních dovedností samostatný, tvořivý, pohotový, dobře chápe souvislosti, originální celkem samostatný, tvořivý a pohotový méně samostatný, tvořivý, pohotový, vesměs napodobuje ostatní napodobuje ostatní, ovšem často chybně, nesamostatný, nechápe souvislosti nesamostatný, těţkopádný, někdy bezradný vyjadřuje se výstiţně, souvisle a adekvátně věku, přesně, správně vyjadřuje se celkem výstiţně a souvisle vyjadřuje se ne vţdy přesně, někdy nesouvisle, často dělá chyby vyjadřuje se se značnými obtíţemi, nesouvisle Ani s pomocí se neumí vyjádřit nebo jen kusým způsobem

5 Stupeň hodnocení Píle, snaha, přístup ke vzdělávání Kvalita práce s informacemi 1 výborný je pilný, snaţí se dokáţe pracovat s informacemi 2 chvalitebný celkem se snaţí, zpravidla je pilný 3 dobrý k práci potřebuje dost často podnět, reaguje na něj výběrově 4 dostatečný malá píle, snaha a to i přes podněty 5 - nedostatečný podněty k práci jsou neúčinné dokáţe pracovat s informacemi, potřebuje drobnou pomoc s jejich tříděním nebo interpretací při práci s informacemi potřebuje pomoc při práci s informacemi dělá zásadní chyby i přes poskytnutou pomoc nedokáţe vybrat, utřídit nebo interpretovat informaci Kvalita spolupráce dokáţe plnohodnotně spolupracovat při spolupráci drobnou podporu nebo pomoc při spolupráci podporu nebo pomoc při spolupráci výraznou podporu nebo pomoc i přes výraznou podporu nebo pomoc nedokáţe spolupracovat s ostatními Osvojení dovednosti samostatně se učit dokáţe se samostatně učit dokáţe se celkem samostatně učit, drobu pomoc se samostatným učením má někdy problémy, pomoc se samostatným učením má značné problémy, pomoc i přes poskytovanou pomoc se nedokáţe samostatně učit 12. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se SVP mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem. Mají také právo na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Vzdělávání ţáků se SVP specifikuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, ţáků a studentů se SVP a dále o vzdělávání dětí mimořádně nadaných. Při hodnocení ţáků se SVP pouţíváme na ţádost rodičů a s doporučením PPP slovního hodnocení v určitých předmětech. Sdělujeme odpovídajícím způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního přístupu k hodnocení a klasifikaci ţáka s postiţením nebo znevýhodněním. 13. Komisionální a opravné zkoušky Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

6 Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveného ředitelem školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkouška a komisionální přezkoušení podle 52 odst. 4 škol.zákona na jiné základní škole. Zkoušky se na ţádost kr. úřadu účastní školní inspektor. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje příslušný krajský úřad. V případě, ţe ředitel školy je vyučujícím daného předmětu, jmenuje komisi zřizovatel ( 19 a 20 vyhl.č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání ). Komise je tříčlenná a tvoří ji: - předseda (ředitel nebo jím pověřený učitel) - zkoušející učitel (vyučující daného předmětu) - přísedící (vyučující s odbornou kvalifikací pro výuku daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené RVP) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu s RVP a po předchozí konzultaci s učitelem, který daný předmět vyučuje. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním a vyjádří se buď slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 14. Informační systém v hodnocení Informujeme ţáky o obsahu zkoušek a činností, které budou předmětem hodnocení. Informujeme ţáky o výsledcích jejich činností, poukazujeme na klady a nedostatky činností, projevů a výkonů. Zadáváme rovnoměrně druhy zkoušek v klasifikačním období tak, aby ţáci nebyli nadměrně zatěţováni. Vedeme evidenci o hodnocení ţáků. Na schůzkách rodičů, případně během dohodnutých konzultací poskytujeme informace zákonným zástupcům dětí. Třídní učitelé informují zákonné zástupce kdykoli na jejich poţádání. Informace poskytuje třídní učitel po předchozí domluvě v budově školy. V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, informuje třídní učitel rodiče ţáka bezprostředně a prokazatelným způsobem, s vědomím ředitele školy. Přesné informace o vnitřních pravidlech hodnocení ţáků v naší ZŠ poskytují třídní učitelé během SRPDŠ a ředitel školy na schůzkách třídních důvěrníků. Vnitřní pravidla hodnocení ţáků projednává ředitel školy se zástupci Školské rady.

7 15. Další ustanovení Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném roce. Tuto zprávu předá MŠ na konci 2.pololetí škol. roku zákonnému zástupci dítěte a škole. Zpráva se stává součástí dokumentace školy. Zpráva obsahuje: - vyjádření o dosaţené úrovni vzdělávání ve struktuře vymezené RVP - vyjádření spec. vzdělávacích potřeb, schopností, nadání a zájmů dítěte - případné doporučení pro přípravu IVP v 1.ročníku ( konzultace s tř. uč. 1. roč. a se speciálním pedagogem ) 16. Stanovení pravidel při nehodnocení žáka Nelze-li hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za 1.pololetí nehodnotí. Nelze-li hodnotit ţáka na konci 2. pololetí, musí být náhradní hodnocení provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Ředitel školy můţe ze zdravotních nebo jiných závaţných důvodů uvolnit ţáka na ţádost jeho zákonného zástupce zcela z vyučování některého předmětu. V tom případě není ţák hodnocen. 17. Výstupní hodnocení žáků základní školy Povinnost vydávat ţákovi výstupní hodnocení v posledním roce plnění povinné školní docházky a ţáku v pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole se od 1.ledna 2012 zrušuje. 18. Individuální vzdělávání O povolení individuálního vzdělávání ţáka rozhoduje ředitel školy, kam byl ţák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné ţádosti zákonného zástupce ţáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze ţákovi prvního stupně ZŠ. Náleţitosti, které má ţádost obsahovat jsou uvedeny v 41 odst. 2 školského zákona. Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud: - jsou dány závaţné důvody pro individuální vzdělávání - jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví ţáka - osoba, která bude ţáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou - jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichţ se má ţák vzdělávat Individuálně vzdělávaný ţák na 1. stupni koná kaţdé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níţ byl přijat k plnění povinné školní docházky.

8 Nelze-li individuálně vzdělávaného ţáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení daného pololetí. Ředitel školy můţe rozhodnout o zrušení povolení individuálního vzdělávání v případech uvedených v 41 odst. 7 školského zákona. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce ţáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb ( 41 odst. 9). 19. Stupně hodnocení žáků v zájmových útvarech Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na vysvědčení: a) pracoval(a) úspěšně b) pracoval(a) 20. Hodnocení žáků cizinců Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání upravuje způsob hodnocení ţáků, kteří jsou dětmi cizinců a plní v ČR povinnou školní docházku. Takový ţák je na vysvědčení hodnocen vţdy, ale při tom se přihlédne k dosaţené úrovni znalosti českého jazyka. Specifický přístup se uplatňuje při hodnocení z Českého jazyka a literatury. Hodnocení ţáka úzce souvisí s IVP, který můţe být pro takovéhoto ţáka vypracován. Není povinností školy doučování ţáka v čes. jazyce. 21. Závěr Hodnocení ţáků by měly předcházet následující myšlenky: - i bez hodnocení a klasifikace se dá kvalitně učit - hodnocení je značný zásah do psychiky - snaţíme se vytvářet podmínky pro osvojení učiva - dosaţení úspěchu dodává sebedůvěru - ne všichni ţáci mohou zvládnout vše, co si představujeme - ţáky přesně informujeme o způsobu našeho hodnocení - podporujeme sebehodnocení a vzájemné hodnocení - upřednostňujeme pozitivní hodnocení - u ţáků s omezenými moţnostmi pro dosaţení dobrých výsledků nalézáme jiné moţnosti pro dosaţení úspěchu V Lipnici nad Sázavou, dne Mgr. Marie Opršálová

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení 1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice,

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice, ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Strakonice, Školní řád Základní umělecké školy, Strakonice, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 30 odst.1, ředitel školy. Školní řád je závazný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato Pravidla jsou zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a jsou nedílnou součástí školního řádu Malostranského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více