Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy

2 I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy. Je závazný pro všechny ţáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých ţáků. Školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ze Zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních lidských práv a svobod a Zákona č. 104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte. II. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Ţáci mají právo - na vzdělávání a školské sluţby podle Školského zákona - být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání - na rovnoměrné rozvrţení písemných zkoušek - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, - jedná-li se o ţáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci moţností školy, - zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků,volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, ţe ředitelka je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje - na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání - za podmínek stanovených ředitelkou školy vyuţívat všechna zařízení školy a učební pomůcky - vyuţívat svých předpokladů a nadání v krouţcích, zájmových útvarech i individuálně - na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohroţovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, - na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně-patologickými jevy - na nezasahování do svého soukromého ţivota, rodiny, domova a útokům na svou čest a pověst - na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, uráţením a zneuţíváním - na náboţenské přesvědčení - na zdravé učební prostředí, které posiluje aktivitu a tvořivost, sebedůvěru a sebeúctu, vlastní zodpovědnost, spolupráci a komunikaci s ostatními - na pomoc v případě, ţe se ocitnou v nesnázích nebo v problémové situaci - na stravování ve školní jídelně, dodrţování pitného reţimu 2

3 2. Ţáci jsou povinni - řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat - dodrţovat školní řád, řády odborných učeben a další předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni - plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem - osvojovat si zásady společenského chování a vystupování, chodit do školy slušně a přiměřeně oblečeni a také se oblečením přizpůsobit potřebám předmětů (tělesná výchova, pracovní činnosti ) - spolupracovat s ostatními ţáky a také respektovat jejich práva - dbát pokynů provozních pracovníků - účastnit se výuky nepovinných předmětů, pokud si je ţák zvolil, odhlášení se je moţné pouze na konci klasifikačního období - účastnit se činností školní druţiny nebo zájmových útvarů (pokud se ţák přihlásil), odhlášení se je moţné ke konci kaţdého měsíce - dodrţovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a péče o ţivotní prostředí, dbát o čistotu a pořádek v areálu školy i v jejím okolí - nosit do výuky učebnice a pomůcky dle poţadavků vyučujícího daného předmětu - být na výuku připraven, mít vypracované zadané úkoly ( v případě nepřipravenosti ţáka na vyučovací hodinu omluvit se na začátku hodiny) - předloţit třídnímu učiteli omluvenku bezprostředně po návratu zpět do školy - vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vţdy slušným způsobem, - nepoškozovat majetek školy a spoluţáků, případné škody jsou povinni zaplatit 3.Pravidla pro omlouvání absence ţáka - veškerou nepřítomnost je nutné doloţit prokazatelným způsobem třídnímu učiteli ( nebo jeho zástupci) v ţákovské kníţce nebo deníčku nejpozději do 3 dnů od příchodu do školy - ţák předkládá omluvenky od rodičů nebo lékaře - pokud se jedná o předem známou absenci v trvání 1 vyučovací hodiny, ţádá o uvolnění příslušného učitele. Pokud se jedná o absenci více vyučovacích hodin, 1 nebo 2 dnů, ţádá zákonný zástupce třídního učitele předem.pokud se jedná o absenci delší neţ 2 dny, ţádá ředitelku školy. Tato ţádost musí být písemná. O uvolnění rozhodne ředitelka školy v součinnosti s třídním učitelem. - pokud se jedná o nepředvídatelnou absenci, omlouvá ţáka zákonný zástupce nejpozději do 3 dnů osobně, telefonicky nebo písemně - pokud má škola podezření na častou absenci, která můţe signalizovat moţné zanedbávání školní docházky, můţe poţadovat potvrzení o nemoci vystavené lékařem 4. Zákonní zástupci ţáka mají právo - být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte ( třídní schůzky, hovorové hodiny, ţákovská kníţka, deníčky nebo individuálně ) - volit a být voleni do Školské rady - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí vzdělávání jejich dítěte - na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání - poţádat o uvolnění ţáka z výuky podle pravidel tohoto řádu 3

4 5. Zákonní zástupci ţáka mají povinnost - zajistit, aby ţák řádně docházel do školy - dokládat škole důvody nepřítomnosti ţáka dle bodu 3 - na výzvu ředitelky osobně se účastnit projednávání závaţných otázek, které se týkají vzdělání a chování ţáka - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti ţáka, o jeho zdravotních potíţích nebo o jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání ţáka - oznámit škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 (školní matrika) Zákona č. 561/2004 (Školský zákon) a veškeré změny těchto údajů 6. Vztahy ţáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy - pedagogičtí pracovníci školy vydávají ţákům a zákonným zástupcům ţáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. - všichni zaměstnanci školy budou ţáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, vyuţíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. - budou ţáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. - zjistí-li, ţe dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. - speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. - informace, které zákonný zástupce ţáka poskytne do školní matriky nebo jiné důleţité informace o ţákovi (zdravotní způsobilost, ) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. - vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem ţáka. - ţák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy ţákovi na pozdrav odpoví. - všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce ţáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem. III. Provoz a vnitřní režim školy 1. Reţim činnosti ve škole - vyučování začíná v 8.00 hodin, končí ve hodin nejpozději - odpolení výuka končí ve hodin - provoz školní druţiny začíná v hodin, končí v hodin - budova školy se pro ţáky otevírá v 7.30 hodin a zamyká v hodin - vyučování probíhá podle stanoveného rozvrhu, vyučovací hodina trvá 45 minut - přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, po 2. vyučovací hodině je přestávka 20 minut - ţáci vstupují nejdříve do šatny, kde se přezouvají a odkládají si své svršky. Nosí takové přezůvky, které neumoţňují uklouznutí a nešpiní podlahy. Do tříd přicházejí 4

5 nejméně 10 minut před zahájením výuky. Do učeben se přesouvají tak, aby byla kaţdá hodina včas zahájena. Do šaten je ţákům vstup během vyučování dovolen pouze se svolením vyučujícího - sluţba ve třídě zajistí křídu, šatnáři překontrolují pořádek v šatnách - po zvonění sedí ţáci na svých místech, připravují se na vyučování, čekají na příchod učitele. Pokud vyučující nepřijde do 10 minut do třídy, oznámí sluţba tuto skutečnost ředitelce nebo zástupci ředitelky - kaţdé opuštění budovy školy musí být povoleno vyučujícím na základě písemné omluvy zákonného zástupce - po skončení kaţdé vyučovací hodiny si ţáci připraví pomůcky na další hodinu a sluţba umyje tabuli. Po skončení výuky si ţák uklidí své pracovní místo (prázdná lavice, ţidle na lavicích), sluţba umyje tabuli, zkontroluje zavřená okna a celkový pořádek ve třídě. Přes šatny opouštějí budovu školy, jdou na oběd nebo do školní druţiny. - kaţdá třída má přidělenou kmenovou učebnu, kterou ţáci chrání a odpovídají za její vybavení a čistotu. Jakékoliv poškození uhradí ten, kdo poškození způsobil. - ţáci přinášejí do školy pouze věci, které souvisejí s výukou - cenné věci a větší částky peněz ţáci do školy nenosí. Při ztrátě škola nenese odpovědnost. - peníze nosí ţáci do školy pouze na pokyn učitele k zajištění školních akcí - v šatnách je zakázáno ponechávat cenné věci a peníze. Ţáci je mají u sebe nebo je uloţí u třídního učitele - ztrátu věcí ţáci hlásí neprodleně třídnímu učiteli nebo jinému vyučujícímu, dávají si na své věci pozor - do odborných učeben, ředitelny, sborovny a kabinetů vstupují ţáci jen se souhlasem vyučujícího - ţákům je zakázáno kouřit v areálu školy a při všech aktivitách pořádaných školou - ţákům je zakázáno přinášet, drţet, distribuovat a poţívat na aktivitách pořádaných školou věci nebezpečné zdraví ( alkohol, drogy a jiné zdraví škodlivé látky) - ţákům je zakázáno v době vyučovací hodiny pouţívat mobilní telefon nebo jím rušit vyučování. Pokud ţák poruší toto nařízení, má vyučující právo odebrat ţákovi mobilní telefon do konce vyučovací hodiny nebo vyučování. Škola nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo poškození. - do školy nosí ţáci pouze věci potřebné do výuky. Cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů nebo na pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. - mobilní telefony mají ţáci zakázáno pouţívat při výuce. 2. Reţim při akcích mimo školu - při akcích konaných mimo školu zajišťuje škola bezpečnost a ochranu zdraví ţáků minimálně jedním pedagogickým zaměstnancem školy a nesmí na něho připadnout více jak 25 ţáků - místo pro shromáţdění ţáků určí učitel, a to nejméně 15 minut před zahájením akce. Čas a místo shromáţdění ţáků a skončení akce oznámí učitel nejméně 1 den předem zákonným zástupcům ţáků, a to zápisem do ţákovských kníţek, deníčků nebo jinou písemnou informací - při přecházení ţáků na jiná místa mimo budovu se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejícího učitele. Před takovou akcí učitel ţáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro exkurze, školní výlety a lyţařské kurzy platí zvláštní bezpečnostní 5

6 předpisy, se kterými jsou ţáci seznámeni. Při pobytech v jiných zařízeních se ţáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení - chování ţáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení ţáka včetně klasifikace na vysvědčení 3. Školní druţina - o přijímání ţáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy - provoz ŠD je od skončení vyučování do 15,45 hodin - ţáky ŠD předávají učitelé vychovatelkám po skončení vyučování a jsou povinni informovat vychovatelky o jakékoliv změně v rozvrhu. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně poţádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 15,45 hodin. V případě, ţe tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům. - docházka přihlášených ţáků je povinná. Kaţdou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze uvolnit ţáka dříve jen na písemnou ţádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této ţádosti nebude ţák uvolněn. - písemná ţádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování ţáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, krouţky aj.). Za cestu ţáka do krouţků, popř. zpět do ŠD nenesou vychovatelky odpovědnost. - do ŠD se ţáci přihlašují písemně 1. den školního roku. Dítě je moţně odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná ţádost rodičů). - ţáci ŠD se řídí pravidly Školního řádu a dodrţují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spoluţáků. - během pobytu ŠD venku jsou osobní věci ţáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v druţině. - ŠD pravidelně vyuţívá i jiné prostory školy: tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní dvůr a zahradu. Za přechody ţáků je vţdy zodpovědná vychovatelka. - po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i ţáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích). - stravenky na obědy si zákonní zástupci ţáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně tak i odhlašování ţáků z obědů. - zákonní zástupci ţáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí ţáka nebo písemnou formou (vyuţijí deníčky, ţákovské kníţky pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD. - do ŠD se zapisuje do 25 ţáků na pravidelnou docházku, oddělení se naplňují do počtu 30 ţáků. 4. Školní jídelna - před příchodem do školní jídelny si ţák v šatně nebo na chodbě před jídelnou odloţí aktovku. Sní nejprve polévku, pak si přinese hlavní jídlo a čaj. - při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek. - po skončení oběda zastrčí ţidli, odnese pouţité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde neţ u stolu. Do jídelny se jiţ nevrací - v šatně se oblékne a urychleně a v tichosti opustí budovu nebo v doprovodu vychovatelek odchází do druţiny. 6

7 IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků - všichni ţáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani nikoho jiného - všichni ţáci jsou kaţdoročně na začátku školního roku poučeni o základních pravidlech BOZP, totéţ platí i před kaţdým nástupem na prázdniny. Proškolení provádí TU a je zaznamenáno do TK. - při výuce tělesné výchovy, pracovních činností a v odborných učebnách provede úvodní proškolení ţáků příslušný učitel první vyučovací hodinu v září, záznam zapíše do TK. - proškolení před školou v přírodě, plaváním, LVK, školním výletem nebo exkurzí provede příslušný učitel nebo vedoucí před jejich zahájením. Zápis se provede do TK. - ţáci dodrţují pravidla stanovená školním řádem a řády odborných učeben - ţák je povinen informovat svého TU nebo jakéhokoliv jiného učitele o zjištěných závadách a nedostatcích, které ohroţují zdraví a bezpečnost osob - kaţdý úraz je nutné ihned hlásit vyučujícímu v daném předmětu nebo dozoru na chodbě. Ten zajistí poskytnutí první pomoci, případně ošetření u lékaře, a vyplní se záznam o úraze. Bezprostředně se uvědomí zákonný zástupce ţáka. Doprovod ţáka k lékaři je moţný jen s dospělou osobou. - ve všech prostorách školy a rovněţ na akcích školy platí přísný zákaz kouření, poţívání alkoholu a dalších návykových látek. V. Zacházení s majetkem školy - kaţdé poškození nebo závadu v učebně hlásí ţák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo paní školnici. - u kaţdého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, ţáků, učitelů nebo pracovníků školy bude vyţadována úhrada od zákonných zástupců ţáka, který poškození způsobil. - ţáci i zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. - ţákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Ţáci jsou povinni učebnice na konci školního roku nebo při přechodu na jinou školu vrátit, řádně o učebnice pečovat, ochraňovat je před ztrátou a poškozením. V případě poškození nebo ztráty jsou zákonní zástupci povinni poskytnout finanční náhradu stanovenou školou. - kaţdý ţák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbliţšího okolí. - před odchodem ze třídy kaţdý ţák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Sluţba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. - ţákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. - z bezpečnostních důvodů se ţákům zakazuje otevírání oken o přestávkách. 7

8 Přílohy: Pokyny pro ţáky: jak se správně chováme ve škole Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy. Dbáme pokynů učitelů i dalších pracovníků školy. Řádně se staráme o své věci, oblečení a boty si ukládáme do šaten, které si zamykáme. Udrţujeme pořádek ve všech prostorách školy ( učebny, WC, dvůr, ). Během vyučování se nevydáváme na procházky po škole pod záminkou návštěvy WC. Vyučování nerušíme mobilními telefony ( telefonování, zvonění, SMS zprávy). Během přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohroţujeme své zdraví, zdraví spoluţáků a majetek školy. Výtah pro ţáky: jak se správně chovat ve školní druţině Zdravíme učitele a své spoluţáky. Dbáme pokynů vychovatelky a ostatních pracovníků školy. Řádně se staráme o své věci, oblečení a obuv ukládáme je na místo k tomu určených. V prostorách druţiny udrţujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení školní druţiny. V případě poškození nebo zničení bude poţadována ţádána náhrada. Za mobilní telefon si ţák ručí sám. Špatné chování ţáka ve ŠD sdělí vychovatelka písemnězákonným zástupcům. VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků vychází z nového školského zákona č. 561/2004 a Vyhlášky o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění školní docházky ze dne a) zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou - hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování ţáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, všestranné a věcné. Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloţitelné. - při hodnocení ţáků uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt, přihlíţí k věkovým zvláštnostem a uplatňuje individuální přístup. - rodiče jsou informováni o prospěchu a chování nejméně 4x ročně na třídních schůzkách a hovorových hodinách, průběţně prostřednictvím ţákovských kníţek a při individuálních konzultacích. - dále jsou včas a prokazatelně informováni o náhlém zhoršení prospěchu nebo chování. 8

9 b) zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků - sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků. - sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţáků. - chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se ţáky baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důleţitý prostředek učení. - při sebehodnocení se ţák snaţí popsat: co se mu daří, co mu ještě nejde. jak bude pokračovat dál. - při školní práci vedeme ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. - známky nejsou jediným zdrojem motivace. c) stupně hodnocení prospěchu a chování v případě pouţití klasifikace a jejich charakteristika včetně předem stanovených kritérií - klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje v příslušném předmětu - stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru klasifikace - vyučující daného předmětu zapíše na konci klasifikačního období známku do katalogového listu, a to do 48 hodin před jednáním pedagogické rady 1. stupeň - klasifikace v jednotlivých předmětech se provádí čísly chování se hodnotí známkou celkový prospěch na vysvědčení je: prospěl s vyznamenáním (není-li v ţádném z povinných předmětů na vysvědčení hodnocen známkou horší neţ 2 a průměr všech známek není vyšší neţ 1,5 a chování je hodnoceno známkou 1) prospěl (není-li v ţádném z povinných předmětů na vysvědčení známka 5) neprospěl ( je-li v některém z povinných předmětů známka 5) - do vyššího ročníku postoupí i ţák, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka - ve všech ročnících 1. stupně se vydává vysvědčení, kde z kaţdého povinného předmětu obdrţí ţák známku, pro zápis hodnocení se pouţije číslice. Totéţ platí o hodnocení chování. Na konci 1. pololetí je moţné vydat ţákům po projednání na pedagogické radě výpis z vysvědčení. 9

10 - hodnocení práce v zájmových útvarech je pracoval úspěšně, pracoval - hodnocení náboţenství je známkou, protoţe se jedná o nepovinný předmět - výstupní hodnocení vydává škola ţákovi na konci 1. pololetí v 5. ročníku, jestliţe se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Kritéria hodnocení: Ústní projev Vyučovací předměty s převahou teoretického zaměření: stupeň 1 (výborný) ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti uceleně, přesně, chápe vztahy mezi nimi. Myslí logicky správně, jeho grafický projev je přesný. Je schopen samostatně pracovat s vhodným a jeho věku přiměřeným studijním textem stupeň 2 (chvalitebný) ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení zadaných úkolů. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky stupeň 3 (dobrý) ţák má ve svých vědomostech částečné mezery, podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků se dopouští chyb. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele stupeň 4 (dostatečný) ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery, při řešení úkolu se vyskytují váţné chyby. Jeho ústní i písemný projev má váţné nedostatky při správnosti. Závaţné nedostatky dovede ţák s pomocí učitele částečně opravit. stupeň 5 (nedostatečný) ţák si poţadované poznatky a vědomosti neosvojil. Při řešení úkolů se dopouští velmi závaţných chyb. Své vědomosti nedovede uplatnit ani za pomoci učitele. Nedovede samostatně studovat. Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření: stupeň 1 (výborný) ţák projevuje kladný vztah k práci, praktické činnosti vykonává pohotově a samostatně stupeň 2 (chvalitebný) ţák projevuje kladný vztah k práci. Získané poznatky vyuţívá s menší jistotou. Praktické činnosti však vykonává samostatně, při jeho práci se nevyskytují podstatné chyby stupeň 3 (dobrý) v praktických činnostech se ţák dopouští chyb a potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky, překáţky v práci překonává jen s častou pomocí učitele 10

11 stupeň 4 ( dostatečný ) ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, v praktických činnostech se dopouští větších chyb. Potřebuje soustavnou pomoc učitele, méně dbá dodrţování předpisů o bezpečnosti při práci. Překáţky v práci překonává jen s pomocí učitele. stupeň 5 (nedostatečný) ţák neprojevuje zájem o práci, nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky. Při práci nedokáţe postupovat ani s pomocí učitele, výsledky jeho práce jsou nedokončené a neúplné. Neovládá nebo zásadně porušuje předpisy o bezpečnosti při práci. Písemný projev Povinné předměty Známka Úspěšnost Český jazyk, cizí jazyky % % % % % Diktáty v českém jazyce 1 1 chyba chyby chyb chyb 5 8 a více chyb Matematika % Přírodověda % Vlastivěda % % % Nepovinné předměty hodnotí se snaha ţáka, jeho znalosti a tvořivé myšlení. Zájmové útvary hodnotí se zájem o činnost a aktivita ţáka. Chování přihlíţí se k věku, morální a rozumové vyspělosti ţáka. stupeň 1 ţák dodrţuje pravidla chování a pravidla školního řádu, méně závaţných přestupků se dopouští ojediněle, je přístupný výchovnému působení a snaţí své chyby napravit stupeň 2 chování ţáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s pravidly školního řádu. Ţák se dopouští závaţných přestupků nebo se dopouští opakovaně méně závaţných přestupků a nedbá napomenutí učitele. Zpravidla i přes důtku třídního učitele nebo ředitele školy dále narušuje 11

12 průběh vyučování, přestávek i akcí konaných mino školu, ale organizovaných školou, a ohroţuje zdraví své nebo jiných osob stupeň 3 chování ţáka ve škole i na akcích konaných mimo školu (ale organizovaných školou) je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a s pravidly školního řádu. Dopustí se takových závaţných přestupků, ţe je jimi váţně ohroţena výchova, bezpečnost nebo zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně- vzdělávácí činnost školy a zpravidla i přes důtku ředitele školy se i nadále dopouští dalších přestupků. Dále škola uplatňuje ve svém výchovném procesu výchovná opatření. Mezi ně patří: - pochvala ( uděluje ji ředitelka nebo učitel za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, statečný čin nebo dlouhodobou úspěšnou práci, na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiných osob a projedná ji na pedagogické radě) - napomenutí třídního učitele (uděluje ji třídní učitel za občasná porušení pravidel školního řádu, lze je udělit kdykoliv během klasifikačního období ) - důtka třídního učitele (uděluje ji třídní učitel za častější porušení pravidel školního řádu kdykoliv během klasifikačního období, toto neprodleně oznámí ředitelce školy) - důtka ředitelky školy (uděluje ji ředitelka školy za častá nebo opakovaná porušení školního řádu nebo za závaţný přestupek na základě podnětů třídního učitele nebo jiných učitelů, lze ji udělit pouze po projednání v pedagogické radě ) - neomluvené hodiny : 1 5 : důtka třídního učitele 6 10 : důtka ředitele školy nad 10 : sníţený stupeň z chování - pochvalu, napomenutí, důtky i sníţený stupeň z chování a jejich důvody prokazatelným způsobem třídní učitel sdělí neprodleně zástupci ţáka a zároveň se zaznamená do dokumentace školy (katalogový list ţáka). d) zásady pro pouţívání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií - u ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o pouţití slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka a doporučení poradny - třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka. - škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - výsledky vzdělávání ţáka v předmětech a chování ţáka ve škole i na akcích pořádaných školou jsou v případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, k jeho 12

13 vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka - slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jejich vývoji, ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. Kritéria hodnocení: Sledují se tyto oblasti ovládnutí učiva úroveň myšlení úroveň vyjadřování úroveň aplikace vědomostí kvalita výsledků činnosti píle a zájem o učení stupeň 1 (výborný) předepsané učivo ovládá bezpečně, ţák je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, vyjadřuje se výstiţně a poměrně přesně, spolehlivě, uvědoměle uţívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou, výsledek činnosti je kvalitní, pouze s menšími nedostatky, ţák je aktivní, učí se se zájmem a svědomitě stupeň 2 (chvalitebný) předepsané učivo ovládá, ţák uvaţuje celkem samostatně, vyjadřuje se celkem výstiţně, dovede pouţívat získané vědomosti a dovednosti, dopouští se menších chyb, výsledky činnosti jsou bez podstatných nedostatků, učí se svědomitě stupeň 3 (dobrý) předepsané učivo v podstatě ovládá, ţák má menší samostatnost v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíţe a odstraňuje chyby, jichţ se dopouští, výsledky činnosti vykazují častější nedostatky, ţák k učení a práci nepotřebuje větších podnětů stupeň 4 (dostatečný) předepsané učivo ovládá se značnými mezerami, myšlení je nesamostatné, ţák se vyjadřuje s potíţemi, dělá podstatné chyby a nesnadno je překonává, výsledky činnosti jsou nekvalitní, ţák projevuje malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty stupeň 5 (nedostatečný) předepsané učivo ţák neovládá, odpovídá nesprávně i na návodné otázky, nesprávně se vyjadřuje, praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí učitele, výsledky činnosti jsou na nízké úrovni i s pomocí, pobízení k učení a pomoc učitele jsou neúčinné. e) Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení Prospěch Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 1 výborný ovládá bezpečně 2 chvalitebný ovládá 3 dobrý v podstatě ovládá 4 dostatečný ovládá se značnými mezerami 13

14 5 - nedostatečný neovládá Úroveň myšlení 1 výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 2 chvalitebný uvaţuje celkem samostatně 3 dobrý menší samostatnost v myšlení 4 dostatečný nesamostatné myšlení 5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky Úroveň vyjadřování 1 výborný výstiţné a poměrně přesné 2 chvalitebný celkem výstiţné 3 dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 4 dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi 5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 1 výborný uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 2 chvalitebný dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 3 dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíţe a odstraňuje chyby 4 dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí Píle a zájem o učení 1 výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 2 chvalitebný učí se svědomitě 3 dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 4 dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné Chování 1 velmi dobré Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závaţných přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby napravit. 2 - uspokojivé Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 14

15 narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 3 - neuspokojivé Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. f) zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace - pokud je ţák hodnocen na vysvědčení slovně z některých nebo ze všech předmětů, toto slovní hodnocení odpovídá určitému stupni hodnocení (známce) viz bod d) - vyučující předmětu, kde je ţák hodnocen slovně, sdělí třídnímu učiteli, jakému stupni jeho hodnocení odpovídá a podle toho bude hodnocen celkově - celkový prospěch na vysvědčení je vyjádřen stupni prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl přičemţ podmínky jsou stejné jako u běţné klasifikace (viz bod c). g) vydávání vysvědčení, celkové hodnocení ţáků - kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat ţákovi výpis z vysvědčení. - hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady. - škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. - u ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o pouţití slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. - v pátém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení ţákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. - do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 15

16 výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichţ byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku.do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka. - nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. - nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. h) ţáci plnící školní docházku v zahraniční škole 1. Ţák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce ţáka, nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen "zkoušející škola"): a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 2. Ţák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku z kaţdého předmětu uvedeného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy. - obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které ţák plnil povinnou školní docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitelka zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitelka zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce ţáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. - zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. - ţák zkoušku podle odstavce 1 písm. a), b) nekoná, pokud je ţákem zahraniční školy, v jejímţ vzdělávacím programu je v dohodě s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy nebo na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle odstavce 1 písm. a), b) a ţák je z tohoto vzdělávacího obsahu zahraniční školou hodnocen 16

17 v příslušném období na vysvědčení. V tomto případě ředitelka spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce ţáka, vysvědčení ţákovi za příslušné období nevydává. i) způsob získávání podkladů pro hodnocení Podklady pro hodnocení ţáků získávají vyučující zejména sledováním ţáků a jejich výkonů, jejich připravenosti na výuku, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, pohybové, praktické), analýzou výsledků jejich činnosti, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky. Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, přihlíţejí ke všem okolnostem, které mohly ţákův výkon ovlivnit. Dále : - účelem zkoušení (písemného i ústního) není najít mezery v ţákových vědomostech, ale zjistit a odhodnotit, co ţák umí - ţáci se neklasifikují ihned po jejich návratu do školy po absenci trvající déle neţ 3 dny - zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné - znalost učiva se prověřuje aţ po jeho procvičení. - ţák 2. aţ 5. ročníku základní školy musí mít z kaţdého předmětu alespoň dvě známky za kaţdé čtvrtletí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběţně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno před kolektivem třídy, s výjimkou ţáků s diagnostikovanou vývojovou poruchou, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. - učitel oznamuje ţákovi výsledek klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Zástupci ţáka jsou prokazatelně seznámeni s klasifikací prostřednictvím deníčků nebo ţákovských kníţek. - kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. - o termínu písemné zkoušky, která má trvat více neţ 25 minut, informuje vyučující ţáky předem. V jednom dni mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. - učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka průkazným způsobem tak, aby mohl vţdy doloţit správnost celkové klasifikace ţáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. - třídní učitel zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování ţáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. - pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace ţáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci ţáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě ţáků s odloţenou klasifikací nebo opravnými zkouškami aţ do dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloţeny všem ţákům a na poţádání ve škole také zákonným zástupcům. - před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k naučení, procvičení a zaţití učiva, - třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických 17

18 vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace ţáka a způsobu získávání podkladů. j) podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách Komisionální přezkoušení Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení ţáka. Je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitelka školy, poţádá zákonný zástupce krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy, v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje ji krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 1. předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel, nebo v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy 2. zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu 3. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novu ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním a ředitelka školy sdělí výsledek prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. O přezkoušení se pořizuje protokol. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy souladu se vzdělávacím programem. Opravné zkoušky - ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. - opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. - ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitelka školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku. 18

19 k) způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami - ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. -u ţáků s ostatními speciálními potřebami bude jejich znevýhodnění zohledněno při hodnocení celkovém i v příslušných předmětech (kterých se postiţení přímo týká) a budou řešeny jako konkrétní případy na kaţdé pedagogické radě. - při způsobu hodnocení a klasifikaci ţáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační sloţku hodnocení, hodnotí jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení vyuţijeme různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. - při klasifikaci ţáků upřednostníme širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel s ostatními vyučujícími. - třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace ţáka. - ţák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postiţení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu, v případech doporučených lékařem se ţák neklasifikuje. VII. Školní řád je platný od V Hrušovanech u Brna dne Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy Školská rada schválila dne : 19

20 Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace, Masarykova 167, Školní řád Dodatek č. 1 III. Provoz a vnitřní režim školy 3. Reţim činnosti ve škole - ţákům je zakázáno pouţívat mobilní telefon v době vyučování a pobytu ve školní druţině. V době přestávek mohou ţáci pouţívat mobilní telefon pouze se souhlasem a vědomím třídního učitele Pokud ţák poruší toto nařízení, má vyučující právo odebrat ţákovi mobilní telefon do konce vyučování. Ţák si telefon vyzvedne v ředitelně. Při opakovaném porušení zákazu si telefon vyzvednou zákonní zástupci ţáka. Škola nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození mobilních telefonů - výjimky povoluje pouze třídní učitel ţáka VII. Dodatek je platný od V Hrušovanech u Brna dne Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy Školská rada schválila dne : 20

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole Dolní Vilémovice 42 (jako součást školního řádu - Dokument 1)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole Dolní Vilémovice 42 (jako součást školního řádu - Dokument 1) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole Dolní Vilémovice 42 (jako součást školního řádu - Dokument 1) Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 13 5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A : Hodnocení výsledků vzdělávání žáků / zákon č. 561/2004 Sb. / 51 (1) Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1.Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Hodnocení

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum 6 Hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace ţáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níţ získává informace o tom, jak danou problematiku

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Č. j.: 230 451/2016/ZSHM OBSAH 1. Zásady hodnocení žáka...- 2-1.1 Hodnocení učitelem...-

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22.

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY Účinnost: 1.9.2005 Skartační znak: A5 Počet stran: 22 Podpis ředitele školy: Vinklář Školní řád Změny: Číslo Datum Strana

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, Teplice. Zásady hodnocení

Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, Teplice. Zásady hodnocení Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, 415 02 Teplice Zásady hodnocení 1 Obsah 1. Zásady hodnocení. 4 2. Získávání podkladů pro hodnocení......4 2.1. Podklady pro hodnocení..4 2.2.

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků.

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. II. Stupně

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011 Pracoviště Základní škola Vypracovala: PaedDr. Blanka Šťastná Číslo jednací ZŠMŠ-Sedl/120/2011

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Pravidla hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

Pravidla hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Pravidla hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Tento dokument je vydáván na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona). I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky směrnice číslo 12/2008 Klasifikační řád školy OBSAH 1. Pravidla hodnocení a

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Hodnocení žáka má motivační, diagnostickou a regulativní funkci. Hodnocení výsledků

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice, Tel: 544224360, IČO: 75 02 26 21, E-mail: zstelnice@skolniweb.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Sm.

Více

Klasifikační řád Základní školy Budišov

Klasifikační řád Základní školy Budišov Klasifikační řád Základní školy Budišov I. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy: (1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 - chvalitebný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32, příspěvková organizace. Klasifikační řád školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32, příspěvková organizace. Klasifikační řád školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32, příspěvková organizace Název dokumentu: Klasifikační řád školy Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 31. 8.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

6) Způsob získávání podkladů pro hodnocení 7) Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

6) Způsob získávání podkladů pro hodnocení 7) Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. 1. Pravidla pro hodnocení žáků Obsah 1) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ţáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více