K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu"

Transkript

1 Z rozhodovací praxe KCP/1/2005 K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Obchodník s cennými papíry je povinen sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich přesunutí na jiné segmenty nebo trhy, pokud by to bylo pro zákazníka výhodnější. Obchodník není povinen mít přístup na další trhy nebo k veškerým objektivně dostupným informačním zdrojů, nicméně jestliže má přístup na další trhy a obchodní platformy a může učinit přímé a okamžité srovnání aktuálních cen, je povinen realizovat zákazníkův pokyn za nejlepší cenu dostupnou obchodníkovi na takovémto trhu nebo obchodní platformě. Povinnost provést obchod za nejlepších podmínek neznamená povinnost provést jej v rozporu s pokyny zákazníka. Klient by však měl být upozorněn na případnou nevýhodnost realizace pokynu a přiměřeně poučen o jednotlivých segmentech, poplatcích při obchodování na nich apod. Výjimkou je případ, kdy by obchodník zjistil snahu klienta o manipulaci s trhem pak musí pokyn odmítnout. (Rozhodnutí vychází z právního stavu z doby před , kdy nabyl účinnosti zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Podstatné závěry týkající se odborné péče obchodníka a provádění pokynu za nejlepších podmínek se však nezměnily.) Burza cenných papírů Praha, a.s., uložila společnosti X. podle 31 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění účinném do pokutu Kč, za to, že v rozporu s burzovními pravidly Pravidla členství nerealizovala pokyn zákazníka za nejvýhodnější cenu, dala přednost obchodu na svůj účet a dále v rozporu s burzovními Pravidly evidence neuváděla řádně záznamy o provedených obchodech a v rozporu s burzovními Pravidly obchodování sumarizovala mezi sebou pokyn zákazníka a pokyn na vlastní účet. Společnost X. se proti rozhodnutí odvolala ke Komisi pro cenné papíry, orgánem příslušným pro rozhodnutí o odvolání bylo prezídium Komise. To vyhovělo odvolání v části týkající se záznamu některých údajů, v ostatních částech ale rozhodnutí Burzy cenných papírů Praha, a.s. potvrdilo. Z odůvodnění: I. Sumarizace vlastních pokynů s pokyny zákazníka Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 1

2 Dle čl. 12 odst. 1 část I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování člen burzy nesmí sumarizovat mezi sebou pokyny klientů ani pokyny klientů s objednávkami/instrukcemi na vlastní účet, není-li stanovena výjimka. Porušení uvedeného ustanovení Burzovních pravidel se měla společnost X. dopustit tím, že v rámci jediné kotace sumarizovala pokyn zákazníka k prodeji kusů akcií ISIN CZ s limitní cenou 2 240,- Kč, s instrukcí na prodej stejného titulu za stejnou cenu v množství kusů na vlastní účet, když k realizaci prodeje došlo v automatickém obchodním systému (dále jen AOS ) jako prodej kusů akcií v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů (dále jen SPAD ) za cenu 2 240,- Kč. Společnost X. mj. namítá, že se Burza nijak nezabývala pojmem sumarizace pokynů obsaženým v odst. 1 čl. 12 část I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování. Prezídium Komise považuje sumarizaci pokynů klientů s objednávkami/instrukcemi na vlastní účet člena Burzy za proces, jehož výsledkem je sdružení pokynů klientů s objednávkami/instrukcemi člena burzy do jednoho konečného výstupu. Prezídium Komise se nedomnívá, že by Burza pochybila v tom, že se nevěnovala vymezení pojmu sumarizace pokynů, neboť pojem sumarizace je běžně chápán jako sdružování. Tento pojem je používán např. ve vyhlášce č. 466/2002 Sb. i vyhlášce č. 258/2004 Sb., která ji k nahradila. Dále společnost X. namítá příliš restriktivní úpravu sumarizace pokynu v čl. 12 odst. 1 části I. Burzovních pravidel - Pravidla obchodování a to na rozdíl od znění právních předpisů, které sdružování pokynů za určitých podmínek umožňují. Uvedené ustanovení Burzovních pravidel vykládá Burza dle názoru společnosti X. příliš extenzivně a vystavuje účastníky trhu porušení buď právních předpisů nebo burzovních pravidel. Prezídium Komise se v souvislosti s uvedeným v předchozím odstavci zabývalo nejdříve otázkou, jaká je povaha Burzovních pravidel a jaký je jejich vztah k obecně závazným právním předpisům. Burzovní pravidla určují dle 8 odst. 1 písm. b) zákona o Burze způsoby, druhy a provádění burzovního obchodu, způsob a lhůty jeho plnění, jakož i postup při jejich nedodržení, způsob vedení evidence o burzovním obchodu a využívání výpočetní techniky při tomto obchodu. V souladu s možností uvedenou v 8 odst. 1 písm. c) zákona o Burze svěřují stanovy Burzy v čl. 27 schvalování Burzovních pravidel Burzovní komoře. Na základě zákona tak je Burza oprávněna stanovit si vlastní pravidla, která podrobně upraví jednotlivé aspekty burzovního obchodu. Osobní působnost těchto pravidel je velmi omezená a to pouze na osoby oprávněné k obchodování na Burze. Pokud se osoba na základě svého rozhodnutí stane osobou oprávněnou k obchodování na Burze, je povinna dle 18 zákona o Burze dodržovat mimo jiné právě Burzovní pravidla. Zůstává na posouzení každého, zda výhody z oprávnění obchodovat na Burze vyváží s tím spojené povinnosti. Typově se Burzovní pravidla dají přirovnat k určitému typu provozního řádu či všeobecných obchodních podmínek. Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 2

3 Podle prezídia Komise je přípustné, aby Burzovní pravidla v mezích zákona dále rozvedla některé instituty obsažené v obecně závazných právních předpisech. Burza v rámci svého zákonného zmocnění v tomto případě pouze konkrétně vymezila pravidla burzovních obchodů. Prezídium Komise odmítá argumentaci účastníka řízení a aplikaci předmětného ustanovení Burzovních pravidel Burzovní komorou nepovažuje za odporující znění obecně závazných právních předpisů, ani za příliš extenzivní. Společnost X. nepovažuje své jednání za sumarizaci pokynů ve smyslu čl. 12 odst. 1 část I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování. Kotace podle ní indikuje celkový zájem obchodníka uskutečnit určitý objem obchodů a tím, že v rámci jediné kotace sumarizovala pokyn zákazníka s instrukcí na vlastní účet, nemohly být v žádném účastníku vyvolány odlišné závěry, než by tomu bylo v případě nezávislých kotací. Kotaci je třeba považovat za okamžitou agregaci všech poptávek nebo nabídek soustředěných u obchodníka s cennými papíry v danou chvíli. Prezídium Komise neshledalo v právní úpravě oporu pro výklad společnosti X., že kotace znamená okamžitou agregaci pohledávek nebo nabídek soustředěných u obchodníka s cennými papíry v danou chvíli. Tento výklad nebere v úvahu zákaz sumarizace. Kotace je závaznou ofertou obchodu s cennými papíry. Je sice pravdou, že obchodník může mít v segmentu SPAD zadanou pouze jednu prodejní a jednu nákupní kotaci, nicméně obchodování v segmentu SPAD umožňuje okamžité obnovení kotace se stejnou cenou v případě, že na předchozí kotaci protistrana reagovala. Pokud měl účastník řízení v úmyslu realizovat pokyn zákazníka i instrukci na vlastní účet za stejnou cenu, měl je realizovat postupně: nejprve zadat pokyn zákazníka a až poté, co by byl tento pokyn uspokojen, obnovit kotaci na vlastní účet. II. (Povinnost nejlepší ceny a upřednostňování obchodů na vlastní účet) Dle čl. 25 odst. 2 písm. b/i části II. Burzovních pravidel Pravidla členství se za porušení povinností člena Burzy považuje přednostní uskutečnění obchodu na vlastní účet před obchodem na účet zákazníka, pokud v době zadání obchodu na vlastní účet měl člen Burzy obdobný nerealizovaný pokyn zákazníka na nákup/prodej cenného papíru. Dle čl. 25 odst. 2 písm. b/ii části II. Burzovních pravidel Pravidla členství se za porušení povinností člena Burzy považuje uskutečnění obchodu na vlastní účet za stejnou nebo nižší cenu v případě nákupu než je cena, za kterou byl uskutečněn obchod pro zákazníka, pokud v době zadání obchodu na vlastní účet měl člen Burzy obdobný nerealizovaný pokyn tohoto zákazníka. Dle čl. 25 odst. 4 části II. Burzovních pravidel Pravidla členství je člen Burzy povinen koupit cenný papír za nižší cenu, než která je uvedena ve smlouvě se zákazníkem nebo pokynu zákazníka, pokud má takovou možnost. Tato povinnost nemůže být smlouvou se zákazníkem vyloučena. Toto pravidlo je obdobou povinnosti podle 31 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, které se týká každé reálné možnosti prodat či koupit pro komitenta výhodněji. K upřednostnění obchodu na vlastní účet mělo dojít následujícím jednáním: dne v 16 hodin 46 minut přijala společnost X. pokyn k nákupu kusů akcií ISIN CZ s limitní cenou 360 Kč. Na základě tohoto pokynu vložila do AOS v pátek Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 3

4 v 9 hodin 6 minut objednávku na nákup uvedeného množství cenných papírů. Objednávka nebyla uspokojena. Totožnou objednávku vložila do AOS i v pondělí v 9 hodin 20 minut. Objednávka byla uspokojena v 9 hodin 25 minut za aukční cenu 359 Kč, která byla stanovena jako výsledek střetnutí objednávek na nákup a prodej předmětných akcií shromážděných v AOS v rámci uzavřené fáze aukčního režimu. Společnost X. přitom mohla pokyn realizovat alespoň kusů v segmentu SPAD, kde v době od 9 hodin 30 minut do 9 hodin 45 minut bylo možno koupit předmětné akcie za cenu 358 až 342, 70 Kč. Společnost X. ve stejné době realizovala v segmentu SPAD nákupy těchto akcí na vlastní účet a to v 9 hodin 30 minut kusů za cenu 353 Kč a v 9 hodin 35 minut kusů za cenu 341 Kč. Společnost X. v odvolání namítá, že Burza nedostatečně zjistila skutkový stav, když své závěry opřela pouze o pokyn zákazníka ke koupi cenných papírů ze dne (dále jen pokyn ), který je nejednoznačný. Položka pokynu Typ trhu:, kde je uvedeno AOS, neznamená, že daný pokyn měl být proveden v jakémkoli typu trhu Burzy, ale, že měl být proveden pouze jako automatický obchod. Podle názoru prezídia Komise není z písemného pokynu zákazníka ke koupi cenných papírů ze dne zřejmá vůle zákazníka účastníka řízení zobchodovat pokyn v rámci aukčního (dále též FIXING ) nebo kontinuálního (dále též KOBOS ) režimu automatických obchodů. Zkratka AOS je definována v článku č. 2, odst. 1, c) části I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování. V příslušném písemném pokynu nebyl vymezen způsob zobchodování pokynu klienta popř. segment trhu, na kterém si přeje klient pokyn zobchodovat. Účastník řízení měl proto povinnost realizovat pokyn pro svého klienta za co nejvýhodnějších podmínek na kterémkoli segmentu trhu. Prezídium Komise se nicméně neztotožňuje s názorem, že i v případě, že by informovaný a poučený klient jednoznačně zadal pokyn k obchodu výhradně v jednom segmentu trhu, byl obchodník povinen přesunout pokyn svého klient do jiného segmentu či na jiný trh za účelem dosažení nejlepší ceny. Právní úprava v tomto směru slouží k ochraně investora a není záměrem právní úpravy investora takto omezovat v jeho smluvní volnosti. Klient by však měl být upozorněn na případnou nevýhodnost realizace pokynu takovým způsobem. Pokud by makléř zjistil snahu klienta o manipulaci s trhem, musel byl pokyn odmítnout. Prezídium Komise dále konstatuje, že obchodník je v rámci jednání v nejlepším zájmu zákazníků povinen je poučit mimo jiné o jednotlivých segmentech trhu a jejich vhodnosti pro zákazníka vzhledem k jeho zájmům a záměrům, stejně jako informovat klienta o svých poplatcích a dalších relevantních skutečnostech spojených s obchodováním. O jednání v nejlepším zájmu zákazníků nesvědčí ani okolnost, že poplatky společnosti X. pro tento segment trhu jsou v poměru k objemu obchodů podstatně vyšší než pro obchodování v segmentu SPAD. Účastník řízení se měl na základě pokynu klienta pokusit uzavřít obchod s jiným obchodníkem s cennými papíry již v uzavřené fázi SPADu. Teprve pokud účastník řízení neuspěl, měl být pokyn v zájmu zákazníka rozdělen s určením k zobchodování jeho části v rámci automatických obchodů a části ve SPADu. Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 4

5 a) Povinnost nejlepší ceny (porušení článku 25 odst. 4 Burzovních pravidel - Pravidel členství) Prezídium Komise vzalo v úvahu okolnost, že objednávka byla v 9:20h vložena do AOS v průběhu trvání uzavřené fáze aukčního režimu automatických obchodů, ve kterém nemají obchodníci k dispozici průběžné informace o aktuálním stavu vložených objednávek k nákupu a prodeji. Cena pro zobchodování objednávek vložených v době trvání aukčního režimu se stanovuje na základě v burzovních pravidlech stanoveného postupu v 9:45h. Od závěrečného kurzu z předchozího burzovního dne se však může odchýlit nejvýše o 5 %, a minimální a maximální cena dosažitelná při obchodování v této fázi je tedy určitelná. Pro obchodování v tomto režimu činila potenciální minimální cena 346,30 Kč. V segmentu SPAD se v době od 9:30h (zahájení obchodování) do 9:45h, kdy byl obchod pro zákazníka uskutečněn, pohybovaly nejlepší kotace, za které byl makléř schopen pokyn zákazníka realizovat, v rozmezí 342,7 358 Kč. Komise podotýká, že pod úroveň 346 Kč se nejlepší prodejní kotace dostala již v čase 9:33:50 (343 Kč), a od této chvíle se nejlepší prodejní kotace nedostala nad úroveň 345 Kč. Obchodník tedy měl na základě srovnání potenciální nejnižší ceny dosažitelné ve fázi FIXING a aktuálních cen v segmentu SPAD vědět, že výhodnější cenu pro svého zákazníka ve fázi FIXING nemůže dosáhnout. V okamžiku, kdy cena v segmentu SPAD protnula tuto limitní cenu, měl proto být připraven uskutečnit obchod pro zákazníka výhodněji v segmentu SPAD. Podle názoru prezidia Komise bylo povinností makléře mít na paměti rozpětí možného pohybu kurzu ve fázi FIXING a v době, kdy začala být pro klienta jednoznačně výhodnější realizace jeho pokynu v segmentu SPAD, realizovat pokyn v tomto segmentu. V rámci povinnosti odborné péče existuje též povinnost sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich realizaci na jiných segmentech/trzích. Pro dosažení nejlepší ceny pro zákazníka v době určené pro realizaci pokynu, je obchodník povinen jednat způsobem pro zákazníka nejvýhodnějších, s ohledem na všechny okolnosti případu (např. s ohledem na poplatky spojené s obchodem, případný nárok na dividendu apod.). Obchodník není povinen mít přístup na další trhy nebo k veškerým objektivně dostupným informačním zdrojů, nicméně jestliže obchodník má přístup na další trhy a obchodní platformy a může učinit přímé a okamžité srovnání aktuálních cen, je povinen realizovat zákazníkův pokyn za nejlepší cenu dostupnou obchodníkovi na takovémto trhu nebo obchodní platformě, jestliže to je v nejlepším zájmu zákazníka. b) Upřednostnění obchodů na vlastní účet (porušení článku 25 odst. 2, písm. b) (i) a (ii) Burzovních pravidel - Pravidel členství) Společnost X. dále v době, kdy měla zadaný k obchodování výše uvedený pokyn svého zákazníka, nakoupila na svůj účet jeden lot stejných akcií v 9:30 hodin za cenu 353 Kč a v 9:35 hodin jeden lot za cenu 341 Kč. V odvolání společnost X. odmítá závěry Burzy s tím, že Burza provedla mimořádně extenzivní výklad uvedených ustanovení vedoucí k porušení řady ustanovení zákona o Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 5

6 cenných papírech a vyhlášky č. 466/2002 Sb. Ustanovení, která měla být tímto výkladem porušena, nijak nespecifikuje. Prezídium Komise se naopak domnívá, že příslušná ustanovení Burzovních pravidel jsou v souladu s účelem uvedené vyhlášky i zákona o cenných papírech a nejsou v rozporu ani s jejich textem. Společnost X. dále namítá, že neměla v úmyslu uskutečnit výše uvedené nákupy na vlastní účet, ale pouze plnila povinnost tvůrce trhu s daným titulem. Prezídium Komise k tomuto argumentu konstatuje, že okolnost, zda měla společnost X. v úmyslu uskutečnit výše uvedené nákupy na vlastní účet, není relevantní. Podstatné v této souvislosti je, že společnost X. objektivně uskutečnila obchod na vlastní účet, ač měla ve stejné době nerealizovaný pokyn zákazníka, a tento pokyn byl realizován za méně příznivou cenu, což bylo zřejmé už v době realizace pokynů na vlastní účet. Povinnost tvůrce trhu kotovat příslušný cenný papír neopravňuje obchodníka k porušování jeho dalších povinností. ( ) V. Výše pokuty Za nejzávažnější z deliktů projednávaných v tomto řízení považuje prezídium Komise porušení povinnosti uskutečnit nákup pro zákazníka za nejlepší cenu a porušení zákazu upřednostňování pokynů. Uvedené povinnosti představují jednu z hlavních zásad jednání se zákazníky. Prezídium Komise nicméně vzalo v úvahu omezený následek jednání a skutečnost, že se jednalo o první a jediné porušení tohoto druhu ze strany společnosti X. Společnost X. odmítá závěr Burzy, že zákazníkovi vznikla škoda v rozmezí Kč až Kč, a uvádí, že v případě, že by byla povinna postupovat podle názoru Burzy, musela by obchod realizovat za cenu mírně pod hranicí 360 Kč, tedy velmi blízko ceně, za kterou byl ve skutečnosti pokyn zákazníka realizován. Prezídium Komise k tomu poznamenává, že pro posouzení otázky, zda k porušení příslušných předpisů došlo, není posouzení vzniku a výše škody rozhodné. Prezídium Komise pro účely tohoto řízení shledalo dostatečným zjištění, že škoda vznikla minimálně ve výši rozdílu mezi potenciálně nejnižší dosažitelnou cenou v režimu FIXING a cenami nejlepších prodejních kotací v segmentu SPAD a zvýšených poplatků z důvodu realizace celého pokynu v režimu FIXING. Prezídium Komise dospělo k názoru, že škoda zjevně nepřevýšila několik desítek tisíc korun. Zároveň prezídium Komise uvádí, že výše škody je u deliktů, kde není prokázán záměr ji způsobit a jde spíše o nedbalost, pro stanovení výše pokuty méně podstatná. Vzhledem k stanovení výše pokuty při dolní hranici zákonné sazby a vzhledem k stupni závažnosti výše deliktů ve vztahu k zákazníkovi neshledalo prezídium Komise důvod ji měnit. Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 6

KCP/13/2001 Povinnost investiční společnosti jednat s odbornou péčí byla v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech zakotvena již před novelou č. 124/1998 Sb. Zákon jej výslovně nedefinuje

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Burzovní pravidla část I. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ pro automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Strana 1 OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Opatření pro případ nouze... 3 Článek

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

K pravidlům jednání se zákazníky

K pravidlům jednání se zákazníky Z rozhodovací praxe KCP/4/2005 K pravidlům jednání se zákazníky Jednání obchodníka s cennými papíry, který při poskytování investičních služeb provádí transakce, jejichž zřejmým účelem je generování provize

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

K pravidlům jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům, zejména k formě upozornění na důležité skutečnosti související s obchodem

K pravidlům jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům, zejména k formě upozornění na důležité skutečnosti související s obchodem KCP/17/2003 K pravidlům jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům, zejména k formě upozornění na důležité skutečnosti související s obchodem Obchodník s cennými papíry nejedná v souladu

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Příloha č. 5 INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ 1. Obecná ustanovení 1.1 Banka uspokojuje pokyny svých klientů na příslušném trhu či jeho části za nejlepších podmínek, přičemž zejména zohledňuje

Více

Burzovní pravidla Dohodci

Burzovní pravidla Dohodci Burzovní pravidla Dohodci Článek 1 Článek 2 Článek 3 Tato část Pravidel upravuje podmínky pro vznik a ukončení činnosti dohodců na KBP, odnětí povolení k činnosti dohodce a řízení s tím související. Dohodce

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Březen 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Září 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

217 Kurzový lístek Obchodní místo Praha

217 Kurzový lístek Obchodní místo Praha Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 18. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Finanční trhy Burzovní trhy

Finanční trhy Burzovní trhy Finanční trhy Burzovní trhy Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Burzovní trh Vysoce

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 118/2001-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radan Malíka a JUDr.

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Část I. Poplatky za anonymní obchody s investičními nástroji (A) Burza cenných papírů Praha, a.s. Podání pokynu elektronicky Podání pokynu osobně Poplatek za obchod 100,- Kč Akční

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK V Praze dne 1. listopadu 2012 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Trhy, na kterých společnost realizuje pokyny zákazníků 3. Pokyny 4. Strategie plnění pokynu

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/678/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015 Věstník ČNB částka 3/2015 ze dne 1. dubna 2015 Třídící znak 2 0 3 1 5 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015 o vydání páté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Nákup plynu na komoditní

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Účinnost ke dni: den právní moci udělení povolení k činnosti 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Úvod A. Správní

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch Evidenční číslo: 4990/2013

Více

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Prezentace pro Účastníky trhu Leden 2008 www.ote-cr.cz Obsah 1. Blokový krátkodobý trh (BT) 2. Nové produkty na OTE 2.1. Popis produktu DKK 3. Obchodování

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2003 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 2003 LEDEN S účinností od 1. března schválila burzovní komora změny v Burzovních pravidlech

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 22. července 2014 Č.j.: 2014 / 19791 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/126/573 Počet listů: 7 J&T FINANCE GROUP SE IČO 275 92 502 Pobřežní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Příloha č. 5 INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ 1. Obecná ustanovení 1.1 Banka uspokojuje Pokyny svých klientů na příslušném trhu či jeho části za nejlepších podmínek, přičemž zejména zohledňuje

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě

Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : 7 A 23/2001-64 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: Saluka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 26/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s.

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. 1. Rozsah a definice Patria, člen skupiny KBC, poskytuje hlavní i doplňkové investiční služby ve vztahu k různým finančním nástrojům. Pro zjišťování

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

ÚČASTNÍCI OBCHODOVÁNÍ S CP, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

ÚČASTNÍCI OBCHODOVÁNÍ S CP, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová 10.12.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE II. OBCHODOVÁNÍ III. BURZOVNÍ INDEXY IV. PROCES VYPOŘÁDÁNÍ V. DOHLED NAD OBCHODOVÁNÍM VI. STATISTIKY 2 3 I. OBECNÉ ÚDAJE Základní údaje 1993

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2013 Vydáno dne 15. srpna 2013 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. srpna 2013 o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

PEGAS NONWOVENS. Investiční den s Patrií. 24. dubna 2012

PEGAS NONWOVENS. Investiční den s Patrií. 24. dubna 2012 PEGAS NONWOVENS Investiční den s Patrií Upozornění Tento dokument byl zpracován společností PEGAS NONWOVENS SA (dále jen Společnost ) výhradně pro použití při této prezentaci. Jakákoliv výhledová prohlášení

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více