K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu"

Transkript

1 Z rozhodovací praxe KCP/1/2005 K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Obchodník s cennými papíry je povinen sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich přesunutí na jiné segmenty nebo trhy, pokud by to bylo pro zákazníka výhodnější. Obchodník není povinen mít přístup na další trhy nebo k veškerým objektivně dostupným informačním zdrojů, nicméně jestliže má přístup na další trhy a obchodní platformy a může učinit přímé a okamžité srovnání aktuálních cen, je povinen realizovat zákazníkův pokyn za nejlepší cenu dostupnou obchodníkovi na takovémto trhu nebo obchodní platformě. Povinnost provést obchod za nejlepších podmínek neznamená povinnost provést jej v rozporu s pokyny zákazníka. Klient by však měl být upozorněn na případnou nevýhodnost realizace pokynu a přiměřeně poučen o jednotlivých segmentech, poplatcích při obchodování na nich apod. Výjimkou je případ, kdy by obchodník zjistil snahu klienta o manipulaci s trhem pak musí pokyn odmítnout. (Rozhodnutí vychází z právního stavu z doby před , kdy nabyl účinnosti zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Podstatné závěry týkající se odborné péče obchodníka a provádění pokynu za nejlepších podmínek se však nezměnily.) Burza cenných papírů Praha, a.s., uložila společnosti X. podle 31 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění účinném do pokutu Kč, za to, že v rozporu s burzovními pravidly Pravidla členství nerealizovala pokyn zákazníka za nejvýhodnější cenu, dala přednost obchodu na svůj účet a dále v rozporu s burzovními Pravidly evidence neuváděla řádně záznamy o provedených obchodech a v rozporu s burzovními Pravidly obchodování sumarizovala mezi sebou pokyn zákazníka a pokyn na vlastní účet. Společnost X. se proti rozhodnutí odvolala ke Komisi pro cenné papíry, orgánem příslušným pro rozhodnutí o odvolání bylo prezídium Komise. To vyhovělo odvolání v části týkající se záznamu některých údajů, v ostatních částech ale rozhodnutí Burzy cenných papírů Praha, a.s. potvrdilo. Z odůvodnění: I. Sumarizace vlastních pokynů s pokyny zákazníka Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 1

2 Dle čl. 12 odst. 1 část I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování člen burzy nesmí sumarizovat mezi sebou pokyny klientů ani pokyny klientů s objednávkami/instrukcemi na vlastní účet, není-li stanovena výjimka. Porušení uvedeného ustanovení Burzovních pravidel se měla společnost X. dopustit tím, že v rámci jediné kotace sumarizovala pokyn zákazníka k prodeji kusů akcií ISIN CZ s limitní cenou 2 240,- Kč, s instrukcí na prodej stejného titulu za stejnou cenu v množství kusů na vlastní účet, když k realizaci prodeje došlo v automatickém obchodním systému (dále jen AOS ) jako prodej kusů akcií v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů (dále jen SPAD ) za cenu 2 240,- Kč. Společnost X. mj. namítá, že se Burza nijak nezabývala pojmem sumarizace pokynů obsaženým v odst. 1 čl. 12 část I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování. Prezídium Komise považuje sumarizaci pokynů klientů s objednávkami/instrukcemi na vlastní účet člena Burzy za proces, jehož výsledkem je sdružení pokynů klientů s objednávkami/instrukcemi člena burzy do jednoho konečného výstupu. Prezídium Komise se nedomnívá, že by Burza pochybila v tom, že se nevěnovala vymezení pojmu sumarizace pokynů, neboť pojem sumarizace je běžně chápán jako sdružování. Tento pojem je používán např. ve vyhlášce č. 466/2002 Sb. i vyhlášce č. 258/2004 Sb., která ji k nahradila. Dále společnost X. namítá příliš restriktivní úpravu sumarizace pokynu v čl. 12 odst. 1 části I. Burzovních pravidel - Pravidla obchodování a to na rozdíl od znění právních předpisů, které sdružování pokynů za určitých podmínek umožňují. Uvedené ustanovení Burzovních pravidel vykládá Burza dle názoru společnosti X. příliš extenzivně a vystavuje účastníky trhu porušení buď právních předpisů nebo burzovních pravidel. Prezídium Komise se v souvislosti s uvedeným v předchozím odstavci zabývalo nejdříve otázkou, jaká je povaha Burzovních pravidel a jaký je jejich vztah k obecně závazným právním předpisům. Burzovní pravidla určují dle 8 odst. 1 písm. b) zákona o Burze způsoby, druhy a provádění burzovního obchodu, způsob a lhůty jeho plnění, jakož i postup při jejich nedodržení, způsob vedení evidence o burzovním obchodu a využívání výpočetní techniky při tomto obchodu. V souladu s možností uvedenou v 8 odst. 1 písm. c) zákona o Burze svěřují stanovy Burzy v čl. 27 schvalování Burzovních pravidel Burzovní komoře. Na základě zákona tak je Burza oprávněna stanovit si vlastní pravidla, která podrobně upraví jednotlivé aspekty burzovního obchodu. Osobní působnost těchto pravidel je velmi omezená a to pouze na osoby oprávněné k obchodování na Burze. Pokud se osoba na základě svého rozhodnutí stane osobou oprávněnou k obchodování na Burze, je povinna dle 18 zákona o Burze dodržovat mimo jiné právě Burzovní pravidla. Zůstává na posouzení každého, zda výhody z oprávnění obchodovat na Burze vyváží s tím spojené povinnosti. Typově se Burzovní pravidla dají přirovnat k určitému typu provozního řádu či všeobecných obchodních podmínek. Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 2

3 Podle prezídia Komise je přípustné, aby Burzovní pravidla v mezích zákona dále rozvedla některé instituty obsažené v obecně závazných právních předpisech. Burza v rámci svého zákonného zmocnění v tomto případě pouze konkrétně vymezila pravidla burzovních obchodů. Prezídium Komise odmítá argumentaci účastníka řízení a aplikaci předmětného ustanovení Burzovních pravidel Burzovní komorou nepovažuje za odporující znění obecně závazných právních předpisů, ani za příliš extenzivní. Společnost X. nepovažuje své jednání za sumarizaci pokynů ve smyslu čl. 12 odst. 1 část I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování. Kotace podle ní indikuje celkový zájem obchodníka uskutečnit určitý objem obchodů a tím, že v rámci jediné kotace sumarizovala pokyn zákazníka s instrukcí na vlastní účet, nemohly být v žádném účastníku vyvolány odlišné závěry, než by tomu bylo v případě nezávislých kotací. Kotaci je třeba považovat za okamžitou agregaci všech poptávek nebo nabídek soustředěných u obchodníka s cennými papíry v danou chvíli. Prezídium Komise neshledalo v právní úpravě oporu pro výklad společnosti X., že kotace znamená okamžitou agregaci pohledávek nebo nabídek soustředěných u obchodníka s cennými papíry v danou chvíli. Tento výklad nebere v úvahu zákaz sumarizace. Kotace je závaznou ofertou obchodu s cennými papíry. Je sice pravdou, že obchodník může mít v segmentu SPAD zadanou pouze jednu prodejní a jednu nákupní kotaci, nicméně obchodování v segmentu SPAD umožňuje okamžité obnovení kotace se stejnou cenou v případě, že na předchozí kotaci protistrana reagovala. Pokud měl účastník řízení v úmyslu realizovat pokyn zákazníka i instrukci na vlastní účet za stejnou cenu, měl je realizovat postupně: nejprve zadat pokyn zákazníka a až poté, co by byl tento pokyn uspokojen, obnovit kotaci na vlastní účet. II. (Povinnost nejlepší ceny a upřednostňování obchodů na vlastní účet) Dle čl. 25 odst. 2 písm. b/i části II. Burzovních pravidel Pravidla členství se za porušení povinností člena Burzy považuje přednostní uskutečnění obchodu na vlastní účet před obchodem na účet zákazníka, pokud v době zadání obchodu na vlastní účet měl člen Burzy obdobný nerealizovaný pokyn zákazníka na nákup/prodej cenného papíru. Dle čl. 25 odst. 2 písm. b/ii části II. Burzovních pravidel Pravidla členství se za porušení povinností člena Burzy považuje uskutečnění obchodu na vlastní účet za stejnou nebo nižší cenu v případě nákupu než je cena, za kterou byl uskutečněn obchod pro zákazníka, pokud v době zadání obchodu na vlastní účet měl člen Burzy obdobný nerealizovaný pokyn tohoto zákazníka. Dle čl. 25 odst. 4 části II. Burzovních pravidel Pravidla členství je člen Burzy povinen koupit cenný papír za nižší cenu, než která je uvedena ve smlouvě se zákazníkem nebo pokynu zákazníka, pokud má takovou možnost. Tato povinnost nemůže být smlouvou se zákazníkem vyloučena. Toto pravidlo je obdobou povinnosti podle 31 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, které se týká každé reálné možnosti prodat či koupit pro komitenta výhodněji. K upřednostnění obchodu na vlastní účet mělo dojít následujícím jednáním: dne v 16 hodin 46 minut přijala společnost X. pokyn k nákupu kusů akcií ISIN CZ s limitní cenou 360 Kč. Na základě tohoto pokynu vložila do AOS v pátek Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 3

4 v 9 hodin 6 minut objednávku na nákup uvedeného množství cenných papírů. Objednávka nebyla uspokojena. Totožnou objednávku vložila do AOS i v pondělí v 9 hodin 20 minut. Objednávka byla uspokojena v 9 hodin 25 minut za aukční cenu 359 Kč, která byla stanovena jako výsledek střetnutí objednávek na nákup a prodej předmětných akcií shromážděných v AOS v rámci uzavřené fáze aukčního režimu. Společnost X. přitom mohla pokyn realizovat alespoň kusů v segmentu SPAD, kde v době od 9 hodin 30 minut do 9 hodin 45 minut bylo možno koupit předmětné akcie za cenu 358 až 342, 70 Kč. Společnost X. ve stejné době realizovala v segmentu SPAD nákupy těchto akcí na vlastní účet a to v 9 hodin 30 minut kusů za cenu 353 Kč a v 9 hodin 35 minut kusů za cenu 341 Kč. Společnost X. v odvolání namítá, že Burza nedostatečně zjistila skutkový stav, když své závěry opřela pouze o pokyn zákazníka ke koupi cenných papírů ze dne (dále jen pokyn ), který je nejednoznačný. Položka pokynu Typ trhu:, kde je uvedeno AOS, neznamená, že daný pokyn měl být proveden v jakémkoli typu trhu Burzy, ale, že měl být proveden pouze jako automatický obchod. Podle názoru prezídia Komise není z písemného pokynu zákazníka ke koupi cenných papírů ze dne zřejmá vůle zákazníka účastníka řízení zobchodovat pokyn v rámci aukčního (dále též FIXING ) nebo kontinuálního (dále též KOBOS ) režimu automatických obchodů. Zkratka AOS je definována v článku č. 2, odst. 1, c) části I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování. V příslušném písemném pokynu nebyl vymezen způsob zobchodování pokynu klienta popř. segment trhu, na kterém si přeje klient pokyn zobchodovat. Účastník řízení měl proto povinnost realizovat pokyn pro svého klienta za co nejvýhodnějších podmínek na kterémkoli segmentu trhu. Prezídium Komise se nicméně neztotožňuje s názorem, že i v případě, že by informovaný a poučený klient jednoznačně zadal pokyn k obchodu výhradně v jednom segmentu trhu, byl obchodník povinen přesunout pokyn svého klient do jiného segmentu či na jiný trh za účelem dosažení nejlepší ceny. Právní úprava v tomto směru slouží k ochraně investora a není záměrem právní úpravy investora takto omezovat v jeho smluvní volnosti. Klient by však měl být upozorněn na případnou nevýhodnost realizace pokynu takovým způsobem. Pokud by makléř zjistil snahu klienta o manipulaci s trhem, musel byl pokyn odmítnout. Prezídium Komise dále konstatuje, že obchodník je v rámci jednání v nejlepším zájmu zákazníků povinen je poučit mimo jiné o jednotlivých segmentech trhu a jejich vhodnosti pro zákazníka vzhledem k jeho zájmům a záměrům, stejně jako informovat klienta o svých poplatcích a dalších relevantních skutečnostech spojených s obchodováním. O jednání v nejlepším zájmu zákazníků nesvědčí ani okolnost, že poplatky společnosti X. pro tento segment trhu jsou v poměru k objemu obchodů podstatně vyšší než pro obchodování v segmentu SPAD. Účastník řízení se měl na základě pokynu klienta pokusit uzavřít obchod s jiným obchodníkem s cennými papíry již v uzavřené fázi SPADu. Teprve pokud účastník řízení neuspěl, měl být pokyn v zájmu zákazníka rozdělen s určením k zobchodování jeho části v rámci automatických obchodů a části ve SPADu. Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 4

5 a) Povinnost nejlepší ceny (porušení článku 25 odst. 4 Burzovních pravidel - Pravidel členství) Prezídium Komise vzalo v úvahu okolnost, že objednávka byla v 9:20h vložena do AOS v průběhu trvání uzavřené fáze aukčního režimu automatických obchodů, ve kterém nemají obchodníci k dispozici průběžné informace o aktuálním stavu vložených objednávek k nákupu a prodeji. Cena pro zobchodování objednávek vložených v době trvání aukčního režimu se stanovuje na základě v burzovních pravidlech stanoveného postupu v 9:45h. Od závěrečného kurzu z předchozího burzovního dne se však může odchýlit nejvýše o 5 %, a minimální a maximální cena dosažitelná při obchodování v této fázi je tedy určitelná. Pro obchodování v tomto režimu činila potenciální minimální cena 346,30 Kč. V segmentu SPAD se v době od 9:30h (zahájení obchodování) do 9:45h, kdy byl obchod pro zákazníka uskutečněn, pohybovaly nejlepší kotace, za které byl makléř schopen pokyn zákazníka realizovat, v rozmezí 342,7 358 Kč. Komise podotýká, že pod úroveň 346 Kč se nejlepší prodejní kotace dostala již v čase 9:33:50 (343 Kč), a od této chvíle se nejlepší prodejní kotace nedostala nad úroveň 345 Kč. Obchodník tedy měl na základě srovnání potenciální nejnižší ceny dosažitelné ve fázi FIXING a aktuálních cen v segmentu SPAD vědět, že výhodnější cenu pro svého zákazníka ve fázi FIXING nemůže dosáhnout. V okamžiku, kdy cena v segmentu SPAD protnula tuto limitní cenu, měl proto být připraven uskutečnit obchod pro zákazníka výhodněji v segmentu SPAD. Podle názoru prezidia Komise bylo povinností makléře mít na paměti rozpětí možného pohybu kurzu ve fázi FIXING a v době, kdy začala být pro klienta jednoznačně výhodnější realizace jeho pokynu v segmentu SPAD, realizovat pokyn v tomto segmentu. V rámci povinnosti odborné péče existuje též povinnost sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich realizaci na jiných segmentech/trzích. Pro dosažení nejlepší ceny pro zákazníka v době určené pro realizaci pokynu, je obchodník povinen jednat způsobem pro zákazníka nejvýhodnějších, s ohledem na všechny okolnosti případu (např. s ohledem na poplatky spojené s obchodem, případný nárok na dividendu apod.). Obchodník není povinen mít přístup na další trhy nebo k veškerým objektivně dostupným informačním zdrojů, nicméně jestliže obchodník má přístup na další trhy a obchodní platformy a může učinit přímé a okamžité srovnání aktuálních cen, je povinen realizovat zákazníkův pokyn za nejlepší cenu dostupnou obchodníkovi na takovémto trhu nebo obchodní platformě, jestliže to je v nejlepším zájmu zákazníka. b) Upřednostnění obchodů na vlastní účet (porušení článku 25 odst. 2, písm. b) (i) a (ii) Burzovních pravidel - Pravidel členství) Společnost X. dále v době, kdy měla zadaný k obchodování výše uvedený pokyn svého zákazníka, nakoupila na svůj účet jeden lot stejných akcií v 9:30 hodin za cenu 353 Kč a v 9:35 hodin jeden lot za cenu 341 Kč. V odvolání společnost X. odmítá závěry Burzy s tím, že Burza provedla mimořádně extenzivní výklad uvedených ustanovení vedoucí k porušení řady ustanovení zákona o Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 5

6 cenných papírech a vyhlášky č. 466/2002 Sb. Ustanovení, která měla být tímto výkladem porušena, nijak nespecifikuje. Prezídium Komise se naopak domnívá, že příslušná ustanovení Burzovních pravidel jsou v souladu s účelem uvedené vyhlášky i zákona o cenných papírech a nejsou v rozporu ani s jejich textem. Společnost X. dále namítá, že neměla v úmyslu uskutečnit výše uvedené nákupy na vlastní účet, ale pouze plnila povinnost tvůrce trhu s daným titulem. Prezídium Komise k tomuto argumentu konstatuje, že okolnost, zda měla společnost X. v úmyslu uskutečnit výše uvedené nákupy na vlastní účet, není relevantní. Podstatné v této souvislosti je, že společnost X. objektivně uskutečnila obchod na vlastní účet, ač měla ve stejné době nerealizovaný pokyn zákazníka, a tento pokyn byl realizován za méně příznivou cenu, což bylo zřejmé už v době realizace pokynů na vlastní účet. Povinnost tvůrce trhu kotovat příslušný cenný papír neopravňuje obchodníka k porušování jeho dalších povinností. ( ) V. Výše pokuty Za nejzávažnější z deliktů projednávaných v tomto řízení považuje prezídium Komise porušení povinnosti uskutečnit nákup pro zákazníka za nejlepší cenu a porušení zákazu upřednostňování pokynů. Uvedené povinnosti představují jednu z hlavních zásad jednání se zákazníky. Prezídium Komise nicméně vzalo v úvahu omezený následek jednání a skutečnost, že se jednalo o první a jediné porušení tohoto druhu ze strany společnosti X. Společnost X. odmítá závěr Burzy, že zákazníkovi vznikla škoda v rozmezí Kč až Kč, a uvádí, že v případě, že by byla povinna postupovat podle názoru Burzy, musela by obchod realizovat za cenu mírně pod hranicí 360 Kč, tedy velmi blízko ceně, za kterou byl ve skutečnosti pokyn zákazníka realizován. Prezídium Komise k tomu poznamenává, že pro posouzení otázky, zda k porušení příslušných předpisů došlo, není posouzení vzniku a výše škody rozhodné. Prezídium Komise pro účely tohoto řízení shledalo dostatečným zjištění, že škoda vznikla minimálně ve výši rozdílu mezi potenciálně nejnižší dosažitelnou cenou v režimu FIXING a cenami nejlepších prodejních kotací v segmentu SPAD a zvýšených poplatků z důvodu realizace celého pokynu v režimu FIXING. Prezídium Komise dospělo k názoru, že škoda zjevně nepřevýšila několik desítek tisíc korun. Zároveň prezídium Komise uvádí, že výše škody je u deliktů, kde není prokázán záměr ji způsobit a jde spíše o nedbalost, pro stanovení výše pokuty méně podstatná. Vzhledem k stanovení výše pokuty při dolní hranici zákonné sazby a vzhledem k stupni závažnosti výše deliktů ve vztahu k zákazníkovi neshledalo prezídium Komise důvod ji měnit. Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 6

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

282/SU/2013 N á l e z

282/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/8845/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 42/2012-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP )

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) ze dne 16. července 2015 1. Pojmy Basic účet Cena Finančního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 10000/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360 (dále jen Banka ) a z2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

I. Investiční nástroje

I. Investiční nástroje Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji I. Investiční nástroje 1. Ve

Více