K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu"

Transkript

1 Z rozhodovací praxe KCP/1/2005 K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Obchodník s cennými papíry je povinen sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich přesunutí na jiné segmenty nebo trhy, pokud by to bylo pro zákazníka výhodnější. Obchodník není povinen mít přístup na další trhy nebo k veškerým objektivně dostupným informačním zdrojů, nicméně jestliže má přístup na další trhy a obchodní platformy a může učinit přímé a okamžité srovnání aktuálních cen, je povinen realizovat zákazníkův pokyn za nejlepší cenu dostupnou obchodníkovi na takovémto trhu nebo obchodní platformě. Povinnost provést obchod za nejlepších podmínek neznamená povinnost provést jej v rozporu s pokyny zákazníka. Klient by však měl být upozorněn na případnou nevýhodnost realizace pokynu a přiměřeně poučen o jednotlivých segmentech, poplatcích při obchodování na nich apod. Výjimkou je případ, kdy by obchodník zjistil snahu klienta o manipulaci s trhem pak musí pokyn odmítnout. (Rozhodnutí vychází z právního stavu z doby před , kdy nabyl účinnosti zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Podstatné závěry týkající se odborné péče obchodníka a provádění pokynu za nejlepších podmínek se však nezměnily.) Burza cenných papírů Praha, a.s., uložila společnosti X. podle 31 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění účinném do pokutu Kč, za to, že v rozporu s burzovními pravidly Pravidla členství nerealizovala pokyn zákazníka za nejvýhodnější cenu, dala přednost obchodu na svůj účet a dále v rozporu s burzovními Pravidly evidence neuváděla řádně záznamy o provedených obchodech a v rozporu s burzovními Pravidly obchodování sumarizovala mezi sebou pokyn zákazníka a pokyn na vlastní účet. Společnost X. se proti rozhodnutí odvolala ke Komisi pro cenné papíry, orgánem příslušným pro rozhodnutí o odvolání bylo prezídium Komise. To vyhovělo odvolání v části týkající se záznamu některých údajů, v ostatních částech ale rozhodnutí Burzy cenných papírů Praha, a.s. potvrdilo. Z odůvodnění: I. Sumarizace vlastních pokynů s pokyny zákazníka Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 1

2 Dle čl. 12 odst. 1 část I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování člen burzy nesmí sumarizovat mezi sebou pokyny klientů ani pokyny klientů s objednávkami/instrukcemi na vlastní účet, není-li stanovena výjimka. Porušení uvedeného ustanovení Burzovních pravidel se měla společnost X. dopustit tím, že v rámci jediné kotace sumarizovala pokyn zákazníka k prodeji kusů akcií ISIN CZ s limitní cenou 2 240,- Kč, s instrukcí na prodej stejného titulu za stejnou cenu v množství kusů na vlastní účet, když k realizaci prodeje došlo v automatickém obchodním systému (dále jen AOS ) jako prodej kusů akcií v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů (dále jen SPAD ) za cenu 2 240,- Kč. Společnost X. mj. namítá, že se Burza nijak nezabývala pojmem sumarizace pokynů obsaženým v odst. 1 čl. 12 část I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování. Prezídium Komise považuje sumarizaci pokynů klientů s objednávkami/instrukcemi na vlastní účet člena Burzy za proces, jehož výsledkem je sdružení pokynů klientů s objednávkami/instrukcemi člena burzy do jednoho konečného výstupu. Prezídium Komise se nedomnívá, že by Burza pochybila v tom, že se nevěnovala vymezení pojmu sumarizace pokynů, neboť pojem sumarizace je běžně chápán jako sdružování. Tento pojem je používán např. ve vyhlášce č. 466/2002 Sb. i vyhlášce č. 258/2004 Sb., která ji k nahradila. Dále společnost X. namítá příliš restriktivní úpravu sumarizace pokynu v čl. 12 odst. 1 části I. Burzovních pravidel - Pravidla obchodování a to na rozdíl od znění právních předpisů, které sdružování pokynů za určitých podmínek umožňují. Uvedené ustanovení Burzovních pravidel vykládá Burza dle názoru společnosti X. příliš extenzivně a vystavuje účastníky trhu porušení buď právních předpisů nebo burzovních pravidel. Prezídium Komise se v souvislosti s uvedeným v předchozím odstavci zabývalo nejdříve otázkou, jaká je povaha Burzovních pravidel a jaký je jejich vztah k obecně závazným právním předpisům. Burzovní pravidla určují dle 8 odst. 1 písm. b) zákona o Burze způsoby, druhy a provádění burzovního obchodu, způsob a lhůty jeho plnění, jakož i postup při jejich nedodržení, způsob vedení evidence o burzovním obchodu a využívání výpočetní techniky při tomto obchodu. V souladu s možností uvedenou v 8 odst. 1 písm. c) zákona o Burze svěřují stanovy Burzy v čl. 27 schvalování Burzovních pravidel Burzovní komoře. Na základě zákona tak je Burza oprávněna stanovit si vlastní pravidla, která podrobně upraví jednotlivé aspekty burzovního obchodu. Osobní působnost těchto pravidel je velmi omezená a to pouze na osoby oprávněné k obchodování na Burze. Pokud se osoba na základě svého rozhodnutí stane osobou oprávněnou k obchodování na Burze, je povinna dle 18 zákona o Burze dodržovat mimo jiné právě Burzovní pravidla. Zůstává na posouzení každého, zda výhody z oprávnění obchodovat na Burze vyváží s tím spojené povinnosti. Typově se Burzovní pravidla dají přirovnat k určitému typu provozního řádu či všeobecných obchodních podmínek. Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 2

3 Podle prezídia Komise je přípustné, aby Burzovní pravidla v mezích zákona dále rozvedla některé instituty obsažené v obecně závazných právních předpisech. Burza v rámci svého zákonného zmocnění v tomto případě pouze konkrétně vymezila pravidla burzovních obchodů. Prezídium Komise odmítá argumentaci účastníka řízení a aplikaci předmětného ustanovení Burzovních pravidel Burzovní komorou nepovažuje za odporující znění obecně závazných právních předpisů, ani za příliš extenzivní. Společnost X. nepovažuje své jednání za sumarizaci pokynů ve smyslu čl. 12 odst. 1 část I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování. Kotace podle ní indikuje celkový zájem obchodníka uskutečnit určitý objem obchodů a tím, že v rámci jediné kotace sumarizovala pokyn zákazníka s instrukcí na vlastní účet, nemohly být v žádném účastníku vyvolány odlišné závěry, než by tomu bylo v případě nezávislých kotací. Kotaci je třeba považovat za okamžitou agregaci všech poptávek nebo nabídek soustředěných u obchodníka s cennými papíry v danou chvíli. Prezídium Komise neshledalo v právní úpravě oporu pro výklad společnosti X., že kotace znamená okamžitou agregaci pohledávek nebo nabídek soustředěných u obchodníka s cennými papíry v danou chvíli. Tento výklad nebere v úvahu zákaz sumarizace. Kotace je závaznou ofertou obchodu s cennými papíry. Je sice pravdou, že obchodník může mít v segmentu SPAD zadanou pouze jednu prodejní a jednu nákupní kotaci, nicméně obchodování v segmentu SPAD umožňuje okamžité obnovení kotace se stejnou cenou v případě, že na předchozí kotaci protistrana reagovala. Pokud měl účastník řízení v úmyslu realizovat pokyn zákazníka i instrukci na vlastní účet za stejnou cenu, měl je realizovat postupně: nejprve zadat pokyn zákazníka a až poté, co by byl tento pokyn uspokojen, obnovit kotaci na vlastní účet. II. (Povinnost nejlepší ceny a upřednostňování obchodů na vlastní účet) Dle čl. 25 odst. 2 písm. b/i části II. Burzovních pravidel Pravidla členství se za porušení povinností člena Burzy považuje přednostní uskutečnění obchodu na vlastní účet před obchodem na účet zákazníka, pokud v době zadání obchodu na vlastní účet měl člen Burzy obdobný nerealizovaný pokyn zákazníka na nákup/prodej cenného papíru. Dle čl. 25 odst. 2 písm. b/ii části II. Burzovních pravidel Pravidla členství se za porušení povinností člena Burzy považuje uskutečnění obchodu na vlastní účet za stejnou nebo nižší cenu v případě nákupu než je cena, za kterou byl uskutečněn obchod pro zákazníka, pokud v době zadání obchodu na vlastní účet měl člen Burzy obdobný nerealizovaný pokyn tohoto zákazníka. Dle čl. 25 odst. 4 části II. Burzovních pravidel Pravidla členství je člen Burzy povinen koupit cenný papír za nižší cenu, než která je uvedena ve smlouvě se zákazníkem nebo pokynu zákazníka, pokud má takovou možnost. Tato povinnost nemůže být smlouvou se zákazníkem vyloučena. Toto pravidlo je obdobou povinnosti podle 31 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, které se týká každé reálné možnosti prodat či koupit pro komitenta výhodněji. K upřednostnění obchodu na vlastní účet mělo dojít následujícím jednáním: dne v 16 hodin 46 minut přijala společnost X. pokyn k nákupu kusů akcií ISIN CZ s limitní cenou 360 Kč. Na základě tohoto pokynu vložila do AOS v pátek Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 3

4 v 9 hodin 6 minut objednávku na nákup uvedeného množství cenných papírů. Objednávka nebyla uspokojena. Totožnou objednávku vložila do AOS i v pondělí v 9 hodin 20 minut. Objednávka byla uspokojena v 9 hodin 25 minut za aukční cenu 359 Kč, která byla stanovena jako výsledek střetnutí objednávek na nákup a prodej předmětných akcií shromážděných v AOS v rámci uzavřené fáze aukčního režimu. Společnost X. přitom mohla pokyn realizovat alespoň kusů v segmentu SPAD, kde v době od 9 hodin 30 minut do 9 hodin 45 minut bylo možno koupit předmětné akcie za cenu 358 až 342, 70 Kč. Společnost X. ve stejné době realizovala v segmentu SPAD nákupy těchto akcí na vlastní účet a to v 9 hodin 30 minut kusů za cenu 353 Kč a v 9 hodin 35 minut kusů za cenu 341 Kč. Společnost X. v odvolání namítá, že Burza nedostatečně zjistila skutkový stav, když své závěry opřela pouze o pokyn zákazníka ke koupi cenných papírů ze dne (dále jen pokyn ), který je nejednoznačný. Položka pokynu Typ trhu:, kde je uvedeno AOS, neznamená, že daný pokyn měl být proveden v jakémkoli typu trhu Burzy, ale, že měl být proveden pouze jako automatický obchod. Podle názoru prezídia Komise není z písemného pokynu zákazníka ke koupi cenných papírů ze dne zřejmá vůle zákazníka účastníka řízení zobchodovat pokyn v rámci aukčního (dále též FIXING ) nebo kontinuálního (dále též KOBOS ) režimu automatických obchodů. Zkratka AOS je definována v článku č. 2, odst. 1, c) části I. Burzovních pravidel Pravidla obchodování. V příslušném písemném pokynu nebyl vymezen způsob zobchodování pokynu klienta popř. segment trhu, na kterém si přeje klient pokyn zobchodovat. Účastník řízení měl proto povinnost realizovat pokyn pro svého klienta za co nejvýhodnějších podmínek na kterémkoli segmentu trhu. Prezídium Komise se nicméně neztotožňuje s názorem, že i v případě, že by informovaný a poučený klient jednoznačně zadal pokyn k obchodu výhradně v jednom segmentu trhu, byl obchodník povinen přesunout pokyn svého klient do jiného segmentu či na jiný trh za účelem dosažení nejlepší ceny. Právní úprava v tomto směru slouží k ochraně investora a není záměrem právní úpravy investora takto omezovat v jeho smluvní volnosti. Klient by však měl být upozorněn na případnou nevýhodnost realizace pokynu takovým způsobem. Pokud by makléř zjistil snahu klienta o manipulaci s trhem, musel byl pokyn odmítnout. Prezídium Komise dále konstatuje, že obchodník je v rámci jednání v nejlepším zájmu zákazníků povinen je poučit mimo jiné o jednotlivých segmentech trhu a jejich vhodnosti pro zákazníka vzhledem k jeho zájmům a záměrům, stejně jako informovat klienta o svých poplatcích a dalších relevantních skutečnostech spojených s obchodováním. O jednání v nejlepším zájmu zákazníků nesvědčí ani okolnost, že poplatky společnosti X. pro tento segment trhu jsou v poměru k objemu obchodů podstatně vyšší než pro obchodování v segmentu SPAD. Účastník řízení se měl na základě pokynu klienta pokusit uzavřít obchod s jiným obchodníkem s cennými papíry již v uzavřené fázi SPADu. Teprve pokud účastník řízení neuspěl, měl být pokyn v zájmu zákazníka rozdělen s určením k zobchodování jeho části v rámci automatických obchodů a části ve SPADu. Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 4

5 a) Povinnost nejlepší ceny (porušení článku 25 odst. 4 Burzovních pravidel - Pravidel členství) Prezídium Komise vzalo v úvahu okolnost, že objednávka byla v 9:20h vložena do AOS v průběhu trvání uzavřené fáze aukčního režimu automatických obchodů, ve kterém nemají obchodníci k dispozici průběžné informace o aktuálním stavu vložených objednávek k nákupu a prodeji. Cena pro zobchodování objednávek vložených v době trvání aukčního režimu se stanovuje na základě v burzovních pravidlech stanoveného postupu v 9:45h. Od závěrečného kurzu z předchozího burzovního dne se však může odchýlit nejvýše o 5 %, a minimální a maximální cena dosažitelná při obchodování v této fázi je tedy určitelná. Pro obchodování v tomto režimu činila potenciální minimální cena 346,30 Kč. V segmentu SPAD se v době od 9:30h (zahájení obchodování) do 9:45h, kdy byl obchod pro zákazníka uskutečněn, pohybovaly nejlepší kotace, za které byl makléř schopen pokyn zákazníka realizovat, v rozmezí 342,7 358 Kč. Komise podotýká, že pod úroveň 346 Kč se nejlepší prodejní kotace dostala již v čase 9:33:50 (343 Kč), a od této chvíle se nejlepší prodejní kotace nedostala nad úroveň 345 Kč. Obchodník tedy měl na základě srovnání potenciální nejnižší ceny dosažitelné ve fázi FIXING a aktuálních cen v segmentu SPAD vědět, že výhodnější cenu pro svého zákazníka ve fázi FIXING nemůže dosáhnout. V okamžiku, kdy cena v segmentu SPAD protnula tuto limitní cenu, měl proto být připraven uskutečnit obchod pro zákazníka výhodněji v segmentu SPAD. Podle názoru prezidia Komise bylo povinností makléře mít na paměti rozpětí možného pohybu kurzu ve fázi FIXING a v době, kdy začala být pro klienta jednoznačně výhodnější realizace jeho pokynu v segmentu SPAD, realizovat pokyn v tomto segmentu. V rámci povinnosti odborné péče existuje též povinnost sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich realizaci na jiných segmentech/trzích. Pro dosažení nejlepší ceny pro zákazníka v době určené pro realizaci pokynu, je obchodník povinen jednat způsobem pro zákazníka nejvýhodnějších, s ohledem na všechny okolnosti případu (např. s ohledem na poplatky spojené s obchodem, případný nárok na dividendu apod.). Obchodník není povinen mít přístup na další trhy nebo k veškerým objektivně dostupným informačním zdrojů, nicméně jestliže obchodník má přístup na další trhy a obchodní platformy a může učinit přímé a okamžité srovnání aktuálních cen, je povinen realizovat zákazníkův pokyn za nejlepší cenu dostupnou obchodníkovi na takovémto trhu nebo obchodní platformě, jestliže to je v nejlepším zájmu zákazníka. b) Upřednostnění obchodů na vlastní účet (porušení článku 25 odst. 2, písm. b) (i) a (ii) Burzovních pravidel - Pravidel členství) Společnost X. dále v době, kdy měla zadaný k obchodování výše uvedený pokyn svého zákazníka, nakoupila na svůj účet jeden lot stejných akcií v 9:30 hodin za cenu 353 Kč a v 9:35 hodin jeden lot za cenu 341 Kč. V odvolání společnost X. odmítá závěry Burzy s tím, že Burza provedla mimořádně extenzivní výklad uvedených ustanovení vedoucí k porušení řady ustanovení zákona o Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 5

6 cenných papírech a vyhlášky č. 466/2002 Sb. Ustanovení, která měla být tímto výkladem porušena, nijak nespecifikuje. Prezídium Komise se naopak domnívá, že příslušná ustanovení Burzovních pravidel jsou v souladu s účelem uvedené vyhlášky i zákona o cenných papírech a nejsou v rozporu ani s jejich textem. Společnost X. dále namítá, že neměla v úmyslu uskutečnit výše uvedené nákupy na vlastní účet, ale pouze plnila povinnost tvůrce trhu s daným titulem. Prezídium Komise k tomuto argumentu konstatuje, že okolnost, zda měla společnost X. v úmyslu uskutečnit výše uvedené nákupy na vlastní účet, není relevantní. Podstatné v této souvislosti je, že společnost X. objektivně uskutečnila obchod na vlastní účet, ač měla ve stejné době nerealizovaný pokyn zákazníka, a tento pokyn byl realizován za méně příznivou cenu, což bylo zřejmé už v době realizace pokynů na vlastní účet. Povinnost tvůrce trhu kotovat příslušný cenný papír neopravňuje obchodníka k porušování jeho dalších povinností. ( ) V. Výše pokuty Za nejzávažnější z deliktů projednávaných v tomto řízení považuje prezídium Komise porušení povinnosti uskutečnit nákup pro zákazníka za nejlepší cenu a porušení zákazu upřednostňování pokynů. Uvedené povinnosti představují jednu z hlavních zásad jednání se zákazníky. Prezídium Komise nicméně vzalo v úvahu omezený následek jednání a skutečnost, že se jednalo o první a jediné porušení tohoto druhu ze strany společnosti X. Společnost X. odmítá závěr Burzy, že zákazníkovi vznikla škoda v rozmezí Kč až Kč, a uvádí, že v případě, že by byla povinna postupovat podle názoru Burzy, musela by obchod realizovat za cenu mírně pod hranicí 360 Kč, tedy velmi blízko ceně, za kterou byl ve skutečnosti pokyn zákazníka realizován. Prezídium Komise k tomu poznamenává, že pro posouzení otázky, zda k porušení příslušných předpisů došlo, není posouzení vzniku a výše škody rozhodné. Prezídium Komise pro účely tohoto řízení shledalo dostatečným zjištění, že škoda vznikla minimálně ve výši rozdílu mezi potenciálně nejnižší dosažitelnou cenou v režimu FIXING a cenami nejlepších prodejních kotací v segmentu SPAD a zvýšených poplatků z důvodu realizace celého pokynu v režimu FIXING. Prezídium Komise dospělo k názoru, že škoda zjevně nepřevýšila několik desítek tisíc korun. Zároveň prezídium Komise uvádí, že výše škody je u deliktů, kde není prokázán záměr ji způsobit a jde spíše o nedbalost, pro stanovení výše pokuty méně podstatná. Vzhledem k stanovení výše pokuty při dolní hranici zákonné sazby a vzhledem k stupni závažnosti výše deliktů ve vztahu k zákazníkovi neshledalo prezídium Komise důvod ji měnit. Washingtonova 7, P.O. Box 208, Praha 1, tel.: , fax: , 6

KCP/13/2001 Povinnost investiční společnosti jednat s odbornou péčí byla v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech zakotvena již před novelou č. 124/1998 Sb. Zákon jej výslovně nedefinuje

Více

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY Článek 1 Základní charakteristiky aukce (1) Aukční obchody na RM-S jsou typem promptních obchodů organizovaných formou anonymního uspokojování pokynů ke koupi a pokynů k prodeji

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

K odborné péči obchodníka s cennými papíry při organizování dražby

K odborné péči obchodníka s cennými papíry při organizování dražby Z rozhodovací praxe KCP/7/2005 K odborné péči obchodníka s cennými papíry při organizování dražby Odměna dražebníka není jeho čistým ziskem, ale jde o odměnu za provedení dražby, která zahrnuje náklady

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

SAMOSTATNÁ AUKCE A KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ AUKCE A KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ Burzovní pravidla - část III. SAMOSTATNÁ AUKCE A KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ v obchodním systému XETRA Praha Pravidla pro samostatnou aukci a kontinuální obchodování 11.12. 2014 Strana 1 Článek 1 Předmět ustanovení

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. OSR-10227/2016-ERU V Ostravě 7. října 2016 Č.j.10227-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

Reálná cena cenného papíru se skutečně může odlišovat od jeho kursu na veřejných trzích, a to oběma směry. Z jednání účastníka řízení lze však vyvodit

Reálná cena cenného papíru se skutečně může odlišovat od jeho kursu na veřejných trzích, a to oběma směry. Z jednání účastníka řízení lze však vyvodit KCP/17/2000 Šestiměsíční lhůta pro výpočet ceny veřejně obchodovatelných akcií podle 183c odst. 3 obchodního zákoníku počíná běžet šest měsíců přede dnem konání valné hromady, která rozhodla o zrušení

Více

Burzovní pravidla část IV. KONTINUÁLNÍ AUKCE. v obchodním systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část IV. KONTINUÁLNÍ AUKCE. v obchodním systému Xetra Praha Burzovní pravidla část IV. KONTINUÁLNÍ AUKCE v obchodním systému Xetra Praha Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Hlavní zásady tržního modelu 3 Článek 3 Produkty a segmentace 4 Článek 4 Účastníci trhu

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO AKCIE A DLUHOPISY

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO AKCIE A DLUHOPISY Burzovní pravidla - část III. MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO AKCIE A DLUHOPISY v obchodním systému XETRA Praha Strana 1 Article 1 Předmět ustanovení 3 Article 2 Základní zásady tržního modelu Xetra 3 Article 3

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu,

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu, PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Informace o emisích a trhu Článek 1 Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob (1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů resp.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Burzovní pravidla část IV. MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO STRUKTUROVANÉ PRODUKTY v obchodním systému Xetra Praha Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Hlavní zásady tržního modelu 3 Článek 3 Produkty a segmentace

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Burzovní pravidla část I. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ pro automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Strana 1 OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Opatření pro případ nouze... 3 Článek

Více

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY Článek 1 Základní charakteristiky aukce (1) Aukční obchody na RM-S jsou typem promptních obchodů organizovaných formou anonymního uspokojování pokynů ke koupi a pokynů k prodeji

Více

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 22. 11. 2007 zadavatelem město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181, se sídlem Pec pod Sněžkou 230,

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. Informace o emisích a trhu

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. Informace o emisích a trhu PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Informace o emisích a trhu Článek 1 Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob (1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů,

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Č.j. R 6/2004 V Brně dne 30. května 2005

Č.j. R 6/2004 V Brně dne 30. května 2005 Č.j. R 6/2004 V Brně dne 30. května 2005 V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. ledna 2004 č.j. S 197/03-680/04-ORP ve věci porušení ustanovení 3 odst.

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Bakalářská práce JAN MOŠA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Katedra managementu podnikatelské

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01507/2016-ERU V Praze dne 11. února 2016 Č. j. 01507-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 139/2002-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 8. července 2016 Č.j.: 2016 / 81390 / 570 Ke sp.zn. Sp/2016/246/573 Počet stran: 6 Pivovary Lobkowicz Group, a.s. IČO 272 58

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, as, pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX007E7LG* Čj. UOOU-09755/14-9 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Č. j.: 2R 61/04 Hr V Brně dne 17. ledna 2005

Č. j.: 2R 61/04 Hr V Brně dne 17. ledna 2005 Č. j.: 2R 61/04 Hr V Brně dne 17. ledna 2005 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 20.8.2004 společností KAROSA a. s., se sídlem Dobrovského 74/II., 566 03 Vysoké Mýto, zast. předsedou představenstva

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Ing. Rudolf Baldík odbor životního prostředí oddělení státní správy lesů a myslivosti

Ing. Rudolf Baldík odbor životního prostředí oddělení státní správy lesů a myslivosti Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení státní správy lesů a myslivosti Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje : Ing. Rudolf Baldík Tel.: 386 301 452 fax: : 386 301 430 E-mail:

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Definice 1.1 Ve smlouvách, podkladech a dokumentech uvedených v odst. 2.1 níže: Autorizovaný správce Bankovní

Více

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

STANOVISKO Datum: 4. srpna 2004

STANOVISKO Datum: 4. srpna 2004 STANOVISKO Datum: 4. srpna 2004 Ke způsobu určení ceny za účastnické cenné papíry v povinné nabídce převzetí a ve veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií podle 183c, resp. 186a obchodního zákoníku I: Cena

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

K vymezení odborných obchodních činností

K vymezení odborných obchodních činností Z rozhodovací praxe KCP/1/2006 K vymezení odborných obchodních činností Pracovníci klientského centra, kteří přijímají pokyny zákazníků, vyhodnocují je, komunikují se zákazníky a případně doplňují náležitosti

Více

217 Kurzový lístek Obchodní místo Praha

217 Kurzový lístek Obchodní místo Praha Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 18. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Komisionářská smlouva a další ujednání

Komisionářská smlouva a další ujednání Komisionářská smlouva a další ujednání ev. číslo: - 0 9 / uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

K pravidlům jednání se zákazníky

K pravidlům jednání se zákazníky Z rozhodovací praxe KCP/4/2005 K pravidlům jednání se zákazníky Jednání obchodníka s cennými papíry, který při poskytování investičních služeb provádí transakce, jejichž zřejmým účelem je generování provize

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41 IČ: 47116129 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Nákup plynu na komoditní

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Údaje dle 85 odst. 2 písm.

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a. Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s 1.Úvodní ustanovení 1. Generali Investments

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle 107 odst. 10 a 127 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ.

INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ. INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ. V tomto dokladu slova my a nás znamenají IZ Global Markets SRO, Sofie, pro naše klienty používáme oslovení Vy. IZ Global

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan Trhy s cennými papíry Michal Radvan 1 Trhy Trh výrobních faktorů x trh s výrobky x finanční trh Finanční x peněžní x kapitálový x úvěrový x pojistný trh Trh majetkových CP x dluhových CP x podmíněných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

U správního deliktu dle 47b odst. 1 písm. b) zákona o cenných papírech se nevyžaduje úmysl ani vznik škody či existence propojenosti subjektů.

U správního deliktu dle 47b odst. 1 písm. b) zákona o cenných papírech se nevyžaduje úmysl ani vznik škody či existence propojenosti subjektů. KCP/32/2001 Manipulaci s cenou cenného papíru na veřejném trhu lze v souladu s jejím obecným chápáním definovat jako uskutečnění transakce nebo série transakcí, jejichž cílem není běžné obchodování, ale

Více

Burzovní pravidla Dohodci

Burzovní pravidla Dohodci Burzovní pravidla Dohodci Článek 1 Článek 2 Článek 3 Tato část Pravidel upravuje podmínky pro vznik a ukončení činnosti dohodců na KBP, odnětí povolení k činnosti dohodce a řízení s tím související. Dohodce

Více

Obchodní zákoník v 70 odst. 3 stanoví, že jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci 72 působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti.

Obchodní zákoník v 70 odst. 3 stanoví, že jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci 72 působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti. KCP/2/2003 Vstup investičního fondu do likvidace nemůže být důvodem snížení ochrany investorů a kapitálového trhu, jak plyne i z 36 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, podle

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Identifikační údaje zadavatele Organizace: Státní fond životního prostředí České republiky

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 82/2010-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

153 USNESENÍ hospodářského výboru z 31. schůze dne 12. ledna 2000

153 USNESENÍ hospodářského výboru z 31. schůze dne 12. ledna 2000 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období 153 USNESENÍ hospodářského výboru z 31. schůze dne 12. ledna 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více