Rozhodnutí nabylo právní moci dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.9.2008"

Transkript

1 Rozhodnutí nabylo právní moci dne Č. j.: R069/2008/ /2008/310-Hr V Brně dne 12. srpna 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne Českou republikou Ministerstvem obrany, IČ , se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zast. ministryní JUDr. Vlastou Parkanovou, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne , č. j. S307,395/2007/VZ-01009/2008/540-MČ, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele České republiky Ministerstva obrany, IČ , se sídlem Tychonova 1, Praha 6, učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby GLARIPNEC Referenční architektura integrovaného prostředí NEC formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., ve spojených správních řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele vedených pod sp. zn. S307/2007, zahájených dne na návrh a pod sp. zn. S395/2007 zahájených na návrh dne , jehož oznámení bylo uveřejněno dne v Informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č a v Úředním věstníku Evropské unie dne pod ev. č. 2007/S , ve kterém jsou dalšími účastníky správního řízení společnosti TietoEnator Czech s. r. o., IČ , se sídlem Na Strží 1702/65, Praha 4, zast. na základě plné moci ze dne advokátkou JUDr. Petrou Buzkovou, se sídlem AK Lazarská 1719/5, Praha 1, které byla veřejná zakázka přidělena a VOP-026 Šternberk, s. p., IČ , se sídlem Olomoucká 1841/175, Šternberk, zast. Ing. Rostislavem Levíčkem, ředitelem podniku, jsem podle 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne , č. j. S307,395/2007/VZ-01009/2008/540-MČ, a podaný rozklad p o t v r z u j i z a m í t á m.

2 O d ů v o d n ě n í I. Zadávací řízení a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 1. Zadavatel Česká republika Ministerstvo obrany, IČ , se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zast. ministryní obrany JUDr. Vlastou Parkanovou (dále jen zadavatel ), zadal podle 146 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen zákon ), veřejnou zakázku GLARIPNEC Referenční architektura integrovaného prostředí NEC formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne pod ev. č a v Úředním věstníku Evropské unie dne pod ev. č. 2007/S Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel tří nabídky, přičemž po otevření obálek s nabídkami byla vyřazena nabídka uchazeče DELINFO, spol. s r. o., IČ , se sídlem Florianova 1158/16, Brno (dále jen DELINFO ), neboť návrh smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče podle 68 odst. 2 zákona. Z nabídky společnosti VOP-026 Šternberk, s. p., IČ , se sídlem Olomoucká 1841/175, Šternberk (dále jen navrhovatel ), komise zjistila, že podstatná část zakázky se bude realizovat prostřednictvím subdodavatele, a to společností DELINFO. Dopisem ze dne vyzval zadavatel navrhovatele, aby objasnil, zda byla se společností DELINFO projednána otázka subdodávek a zda bylo navrhovateli známo, že uchazeč DELINFO podal samostatnou nabídku. Navrhovatel se vyjádřil v tom smyslu, že spolupráce se subdodavatelem projednána nebyla, a že pouze předpokládá ochotu spolupráce uchazeče DELINFO. 3. Zadavatel rozhodnutím ze dne navrhovatele ze zadávacího řízení z důvodu účasti subdodavatele DELINFO rovněž jako uchazeče v zadávacím řízení a jako nejvhodnější vybral nabídku uchazeče TietoEnator Czech s. r. o., IČ , se sídlem Na Strží 1702/65, Praha 4, zast. na základě plné moci ze dne advokátkou JUDr. Petrou Buzkovou, se sídlem AK Lazarská 1719/5, Praha 1 (dále jen vybraný uchazeč ). Proti rozhodnutí o svém vyloučení podal navrhovatel námitky, kterým zadavatel částečně vyhověl, když mimo jiné konstatoval, že nebylo učiněno formálně správně. Proti rozhodnutí o námitkách podal navrhovatel dne návrh k Úřadu, na jehož základě bylo zahájeno správní řízení pod sp. zn. S307/2007, ve kterém jako účastníky správního řízení Úřad označil zadavatele a navrhovatele. Vzhledem k tomu, že obě zahájená správní řízení se týkají téže veřejné zakázky, byla Úřadem spojena usnesením č. j. S307,395/2007/VZ-00476/2008/540-MČ ze dne Dne zadavatel oznámil Úřadu, že s vybraným uchazečem uzavřel dne smlouvu. Napadené rozhodnutí 4. Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne rozhodnutí č. j. S307,395/2007/VZ-01009/2008/540-MČ, ve kterém konstatoval, že se zadavatel při zadávání veřejné zakázky GLARIPNEC Referenční architektura integrovaného prostředí NEC dopustil správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. a) zákona, když nesplnil povinnost stanovenou v ust. 69 odst. 3 zákona tím, že vyloučil ze zadávacího řízení navrhovatele, aniž by pro to byly splněny zákonné důvody, přičemž tento postup 2

3 mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel již uzavřel s vybraných uchazečem smlouvu podle 82 zákona. Za spáchání správního deliktu mu Úřad uložil pokutu ve výši ,-Kč. 5. V odůvodnění svého rozhodnutí Úřad uvádí, že zadavatel v zadávací dokumentaci nepožadoval, aby uchazeči ve svých nabídkách specifikovali části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat subdodavateli, a aby identifikovali subdodavatele, s jejichž pomocí chtějí zakázku provést. Navrhovatel v části nabídky, týkající se etap řešení projektu, v tabulce nazvané popis etapy pod poř. č. 1 uvedl, že Analýzu Globální architektury provede uchazeč DELINFO. Pod poř. č. 5 tabulky uvedl rovněž uchazeče DELINFO, který provede Návrh referenční architektury IP NEC podle NAF, jež bude zahrnovat operační použití a úlohu SaZS v integrovaném prostředí NEC včetně návrhu řešení bezpečnosti přenosu informací. Ve shrnutí výsledků a zpracování závěrečné zprávy a v tabulce náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu byl též uveden uchazeč DELINFO. 6. Podle 69 odst. 2 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Dle 69 odst. 3 zákona pokud podá dodavatel více nabídek samostatně nebo společné s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny takové nabídky podané dodavatelem samostatně nebo společně s jinými dodavateli vyřadí. 7. Jako důvod vyloučení navrhovatele zadavatel v rozhodnutí ze dne uvedl, že uchazeč DELINFO, spol. s r. o. podal samostatnou nabídku v zadávacím řízení a současně má být v tomtéž zadávacím řízení subdodavatelem navrhovatele, což je v rozporu s 69 odst. 3 zákona. Poté, co zadavatel zjistil, že podstatná část nabídky navrhovatele má být plněna subdodavatelsky uchazečem DELINFO, vyzval navrhovatele podle 76 odst. 3 zákona k vysvětlení. Ve vysvětlení ze dne stálo, že případná spolupráce s uchazečem DELINFO byla v nabídce uvedena přesto, že s tímto subdodavatelem nebyla projednána, a že navrhovatel pouze předpokládal ochotu ke spolupráci. Navrhovateli údajně nebyla známa skutečnost, že uchazeč DELINFO podal v tomtéž zadávacím řízení samostatnou nabídku. 8. Úřad v této souvislosti uvádí, že pokud uchazeč není schopen plnit předmět veřejné zakázky z jiného důvodu než je splnění kvalifikačních předpokladů podle 51 odst. 4 zákona, není přímo ze zákona povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem. Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč v nabídce uvedl části zakázky, které má v úmyslu uskutečnit prostřednictvím subdodavatele a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Takový požadavek by byl pro uchazeče závazný a jeho nesplnění by vedlo k vyřazení jeho nabídky ve fázi posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění zadávacích podmínek v případě, že by jako subdodavatele uvedl uchazeče, který se rovněž účastní téhož zadávacího řízení jako uchazeč. 9. V předmětném zadávacím řízení zadavatel v zadávací dokumentaci nepožadoval po uchazečích uvedení skutečností, které části veřejné zakázky mají v úmyslu plnit prostřednictvím subdodavatele, a pokud se nejednalo o prokázání splnění kvalifikace, 3

4 není uchazeč povinen v nabídce subdodavatele uvést. Smyslem 69 odst. 3 zákona je zabránit přímým dohodám mezi uchazeči o veřejnou zakázku tím, že by si tímto způsobem mohli zajistit několikanásobnou účast v zadávacím řízení, tedy jako uchazeči a zároveň jako subdodavatelé jiného uchazeče. Z citovaného ustanovení vyplývá, že zadavateli je stanovena povinnost vyřadit nabídku takového uchazeče, který podal nabídku samostatně či společně s jinými uchazeči. Zadavatel mohl zvažovat vyloučení pouze uchazeče DELINFO, který podal samostatnou nabídku a zároveň vystupoval jako subdodavatel v nabídce navrhovatele. Zadavatel však vyloučil navrhovatele, a to na základě vysvětlení, že uchazeč DELINFO nevěděl, že byl v nabídce uveden jako subdodavatel. 10. Vzhledem k tomu, že uchazeč DELINFO nevěděl o tom, že se má v budoucnu podílet na plnění zakázky, a tedy nebyla prokázána dohoda obcházející zákon, zadavatel neměl důvod pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Zadavatel tedy nepostupoval v souladu s 69 odst. 3 zákona, neboť pro vyloučení navrhovatele nebyly splněny zákonné důvody, a tedy se dopustil správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. a) zákona, přičemž jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dne uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu podle 82 zákona. II. Námitky rozkladu 11. Dne podal zadavatel proti výše uvedenému rozhodnutí rozklad. Uvedl v něm, že se neztotožňuje se závěry Úřadu, nepovažuje je za správné a důsledně neobjasňující postup zadavatele, který jej vedl k tomu, že navrhovatele vyloučil z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tvrdí, že rozhodnutí nerespektuje věcnou náplň činnosti, kterou má Úřad vykonávat v oblasti ochrany hospodářské soutěže. 12. Zadavatel namítá, že splnil podmínky 69 odst. 3 zákona, který dle zadavatele ukládá, že má vyloučit všechny nabídky podané uchazečem samostatně nebo společně s jiným uchazečem, nebo pokud je takový uchazeč subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Zadavatel zdůrazňuje, že jiná povinnost v cit. ustanovení zákona není zadavateli uložena, z toho důvodu neměl zadavatel porušit ustanovení. 13. Zadavatel následně naznačuje rozpor ve výkladu ustanovení 69 odst. 3 zákona v části týkající se vyloučení všech nabídek podaných takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli. Zadavatel konstatuje, že navrhovatel zcela vědomě podal samostatnou nabídku, kde jako subdodavatele uvedl uchazeče DELINFO, který rovněž podal samostatnou nabídku, aniž by věděl o počínání navrhovatele. Proto zadavatel shledává nabídku navrhovatele podřaditelnou pod zákonný pojem všechny nabídky podané takovým dodavatelem, a z tohoto důvodu jeho nabídku vyřadil a navrhovatele vyloučil ze zadávacího řízení. Zadavatel uvádí, že nebyl oprávněn zkoumat, zda byl uchazeč DELINFO uveden v jiné nabídce s jeho vědomím, či nikoliv. 14. Zadavatel konstatuje, že v rozhodnutí o námitkách reagoval na námitky podané navrhovatelem, které obsahovaly stejné argumenty jako námitky v pořadí první. Dále uvádí, že pokud nejsou námitky v žádném ohledu nové, ani argumentace zadavatele nemůže být jiná, než dříve vyslovená. Úřad měl shledat postup zadavatele jako chybný a s důvody, které byly v rozhodnutí o námitkách uvedeny a dále doplněny ve stanovisku k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, se Úřad měl vypořádat okrajově a ne zcela jasně. 4

5 15. V dalším bodu rozkladu zadavatel podotýká, že neměl v úmyslu vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele, a proto mu není jasné, proč tímto způsobem Úřad v rozhodnutí argumentoval. To, zda uchazeči ve svých nabídkách vymezí části veřejné zakázky, které mají v úmyslu plnit prostřednictvím subdodavatelů a specifikování subdodavatelů, bylo ponecháno na úvaze účastníků, stejně jako to, zda jsou schopni plnit předmět veřejné zakázky sami, nebo ve spolupráci se subdodavatelem. 16. Navrhovatel uvedl ve svojí nabídce v části týkající nákladů nebo výdajů na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu, že dodavatelem služby je společnost DELINFO. S ohledem na tuto skutečnost má zadavatel za to, že tím byl pro zadavatele určen dodavatel služby samotným uchazečem. Z nabídky navrhovatele je tedy zřejmé, že má v úmyslu plnit část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele uchazeče DELINFO, který si podal samostatnou nabídku. Pokud by navrhovatel neuvedl tohoto subdodavatele, neměl by zadavatel důvod jej vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel považuje tuto skutečnost za podstatnou a tvrdí, že Úřad se jí nezaobíral a pouze konstatoval tvrzení navrhovatele, které bylo uvedeno v jeho nabídce ke společnosti DELINFO. 17. Zadavatel dále konstatuje, že je přesvědčen, že navrhovatel není schopen plnit předmět veřejné zakázky jako celek a pokud by v zadávacím řízení uspěl, byl by nucen sjednat si na ty části veřejné zakázky, které není schopen plnit sám, subdodavatele. Uchazeč ve své nabídce subdodavatele zcela jasně specifikoval i přes tvrzení Úřadu, že nebyl povinen a z toho vyplývá, že tyto části plnění, které specifikoval, není schopen sám plnit. 18. Zadavatel rovněž zdůrazňuje, že by stálo za úvahu přezkoumat, jak si navrhovatel, který má být rovněž veřejným zadavatelem, zajistil plnění části služeb od společnosti DELINFO, pokud tato společnost nevěděla, že má provádět nemalou část z předmětu veřejné zakázky. Z rozhodnutí Úřadu není dle zadavatele patrno, jak se s touto jeho poznámkou vypořádal. Pokud je navrhovatel veřejným zadavatelem dle zákona, je povinen postupovat v souladu se zákonem a měl by tedy subdodavatele vybrat v řádném výběrovém řízení. 19. V dalším se zadavatel vyjadřuje k právnímu hodnocení Úřadu, týkající se 69 odst. 3 zákona, kdy Úřad má za to, že uvedené ustanovení nabízí možnost vyloučit oba uchazeče, z textu ustanovení vyplývá, že by zadavatel měl vyloučit pouze uchazeče, který zákaz v 69 odst. 3 zákona porušil, protože ustanovení hovoří o nabídkách podaných takovým dodavatelem. Podle názoru zadavatele se Úřad ve svém tvrzení dostává do jazykového a logického rozporu, protože v úvodu tvrzení uvádí výklad ustanovení, který nabízí možnost vyloučit oba uchazeče a dále toto své tvrzení popírá, neboť následuje konstatování, že by měl zadavatel vyloučit jen jednoho uchazeče, který zákaz stanovení v 69 odst. 3 zákona porušil. 20. K argumentaci Úřadu týkající se výkladu 69 odst. 3 zákona dále zadavatel uvádí, že Úřad zcela opomenul zmínit, že ustanovení hovoří i o situaci, kdy dodavatel je současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Poté je výklad postaven do zcela jiného významu, protože zadavatel je povinen vyřadit všechny nabídky podané takovým dodavatelem, tedy i nabídku, ve které vystupuje 5

6 jako subdodavatel. Zadavatel na svém názoru trvá a Úřad jej svým rozhodnutím nezměnil, neboť svůj názor nedokázal odůvodnit. Současně zadavatel podotýká, že v rozhodnutí Úřadu postrádá vysvětlení situace týkající se toho, že navrhovatel uvedl do své nabídky jako subdodavatele uchazeče DELINFO bez jeho vědomí. 21. Podle názoru zadavatele je účelem ustanovení 69 odst. 3, aby nedocházelo k zakázaným dohodám mezi dodavateli a zadavatel postupoval v souladu s tímto účelem. Zadavatel se domnívá, že Úřad tento účel svým rozhodnutím popírá. Dále zadavatel uvažuje nad třemi možnými situacemi, jak mohl navrhovatel postupovat. Z těchto myšlenkových pochodů zadavatele vyplývá, že zastává právní názor ten, že ustanovení 69 odst. 3 zákona postihuje vyřazení všech nabídek, které zákonný zákaz porušují. Tento postup má mít preventivní povahu proti zakázaným postupům uchazečů o veřejnou zakázku. Úřad neměl argumentovat tyto skutečnosti a pouze uvedl, že zadavateli mělo stačit ujištění navrhovatele, že dodavatel DELINFO nevěděl, že byl označen za subdodavatele v jeho nabídce. V souvislosti s tímto zadavatel uvádí, že mu nepostačovalo vyjádření navrhovatele a rozhodl o jeho vyloučení ze zadávacího řízení, neboť měl za to, že tento uchazeč porušil zákon. 22. Závěrem rozkladu zadavatel konstatuje, že mu Úřad nemůže klást za vinu, že by mezi uchazeči byla dohoda o obcházení zákona, a že se Úřad nezabýval otázkami, zda se jednalo o dohodu obcházející zákon nebo zda jeden uchazeč vědomě poškodil jiného. Zadavatel míní, že jednal v souladu se zákonem a chránil zásady transparentnosti a nediskriminační hospodářské soutěže. Podotýká rovněž, že i když se Úřad sám vyslovil v tom smyslu, že předmětné ustanovení je sporné, složité a umožňující rozdílnou právní interpretaci, neměl by přistoupit k uložení sankce, byť ji uložil v její dolní hranici. 23. Zadavatel uzavírá, že vzhledem ke skutečnostem uvedeným v rozkladu nesouhlasí s rozhodnutím Úřadu, že by se v předmětné veřejné zakázce dopustil správního deliktu dle 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení, aniž by byly splněny zákonné důvody pro vyloučení uvedené v tomto ustanovení. Domáhá se proto, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil. Pokud by však při přezkoumávání rozhodnutí předseda Úřadu dospěl k závěru, že zadavatel svým postupem zákon porušil, žádá zadavatel o snížení uložené pokuty, neboť postupoval v předmětných veřejných zakázkách v dobré víře, že zákon neporušil a jednalo se o porušení ustanovení, které je i dle rozhodnutí Úřadu složité a může vyvolávat různou právní interpretaci. III. Řízení o rozkladu 24. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle 89 odst. 2 správního řádu napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru. 25. Úřad tím, že svým rozhodnutím č. j. S307,395/2007/VZ-01009/2008/540-MČ ze dne , uložil zadavateli pokutu ve výši ,- Kč za spáchání správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. a) zákona, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí jsem se v plné míře ztotožnil. 6

7 IV. K námitkám rozkladu 26. Zadavatel vyřadil nabídku uchazeče DELINFO, neboť návrh smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče podle 68 odst. 2 zákona. Z nabídky navrhovatele komise zjistila, že část zakázky bude realizována prostřednictvím subdodavatele, který v tomtéž zadávacím řízení podal samostatnou nabídku. Navrhovatel se vyjádřil v tom smyslu, že spolupráce s předpokládaným subdodavatelem projednána nebyla, přičemž mu ani nebylo známo, že uchazeč DELINFO podal samostatnou nabídku v tomtéž zadávacím řízení. 27. K námitce zadavatele, že mu není jasné, proč Úřad použil odkaz na 44 odst. 6 zákona, uvádím, že podle 44 odst. 6 zákona může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč v nabídce specifikoval části zakázky, které má v úmyslu provést prostřednictvím subdodavatele a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Pokud by zadavatel požadavek vznesl, je tento pro uchazeče závazný a jeho nerespektování by vedlo k tomu, že nabídka by byla vyřazena ve fázi posouzení a hodnocení nabídek podle 76 odst. 1 zákona pro nesplnění zadávacích podmínek v případě, že by uchazeč uvedl v nabídce identifikační údaje subdodavatele, který se rovněž účastní téhož zadávacího řízení, a z uvedeného důvodu by nemohl subdodávku realizovat. Pokud by zadavatel pro určitou část plnění subdodávky vyloučil, znamenalo by to rovněž, že by uchazeč nemohl využít subdodavatele ani k prokázání splnění kvalifikace týkající se vyloučené části. 28. Zadavatel však v šetřeném případě nepožadoval, aby uchazeč v nabídce uvedl, které části veřejné zakázky má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Je proto zcela irelevantní názor zadavatele v rozkladu, že kdyby uchazeč VOP-026 Šternberk, s. p uvedl jako subdodavatele neznámý, neměl by důvod jej vyloučit, neboť záleží pouze na vůli uchazeče, zda a se kterým subjektem bude část plnění veřejné zakázky realizovat subdodavatelsky a do nabídky mohl ale nemusel svého subdodavatele uvést a zadavatel jej tak nebyl oprávněn ze zadávacího řízení vyloučit. 29. K další námitce zadavatele, která se týká sporného výkladu ustanovení 69 odst. 3 zákona uvádím, že přestože se při výkladu tohoto ustanovení nabízí možnost vyloučit oba uchazeče, je ho třeba vykládat s ohledem na zásady dle 6 zákona, stejně jako i s ohledem na obecnou zásadu ochrany dobré víry třetích osob tak, že zadavatel je oprávněn vyloučit pouze uchazeče, který zákaz uvedený v 69 odst. 3 zákona porušil, neboť ustanovení hovoří o nabídkách podaných takovým dodavatelem, a nikoliv dodavateli (v daném případě navrhovatelem i uchazečem DELFINO). Zadavateli je výslovně stanovena povinnost vyřadit pouze nabídky, které podal dodavatel samostatně či společně s jinými dodavateli. Slovní spojení společně s jinými dodavateli se však vztahuje pouze na podání společné nabídky ve smyslu 69 odst. 4 zákona ve spojení s 51 odst. 6 zákona, nikoliv na vztah subdodavatelský. Opačný výklad je založen na interpretaci, která jde nad rámec zákonného textu. V šetřeném případě tedy mohl zadavatel podle 69 odst. 3 zákona vyloučit pouze uchazeče DELINFO, který podal v zadávacím řízení nabídku a zároveň vystupoval v nabídce navrhovatele jako subdodavatel. 30. K námitce zadavatele, že navrhovatel je veřejným zadavatelem a měl vybrat svého subdodavatele postupem podle zákona, uvádím, že tato skutečnost není rozhodná pro právní posouzení věci, a tedy se jí Úřad v napadeném rozhodnutí nezabýval, neboť 7

8 zadávací řízení navrhovatele nebylo předmětem tohoto správního řízení. Tato skutečnost nicméně potvrzuje vyjádření navrhovatele, že uvažoval o subdodavateli DELINFO pouze jako o potenciálním dodavateli, neboť po provedení zákonného výběrového řízení by se jím mohl stát i jiný dodavatel. K tomu navíc dodávám, že zadavatel nebyl oprávněn vyloučit navrhovatele ze zadávacího řízení, neboť v zadávací dokumentaci nepožadoval uvedení identifikačních údajů subdodavatelů či určení částí zakázky, které uchazeč má v úmyslu provést prostřednictvím subdodavatelů. Zadavatel rovněž nebyl oprávněn tohoto uchazeče vyloučit na základě 69 odst. 3 zákona, neboť citované ustanovení takový postup neumožňuje a zadavateli se ani nepodaří prokázat, že by mezi uchazeči byla dohoda obcházející zákon. 31. K námitce zadavatele, že po něm nelze požadovat, aby ověřil, že by mezi uchazeči byla dohoda o obcházení zákona uvádím, že zákon nestanoví povinnost dodavatele, který podal nabídku, aby prokazoval skutečnost, že není uveden v žádné nabídce jako subdodavatel, resp. že subdodavatel nepodá rovněž samostatnou nabídku jako dodavatel. Pokud tedy zadavatel hodlá uchazeče vyloučit z důvodů porušení 69 zákona, musí mít porušení zákazu vícenásobné účasti v zadávacím řízení dostatečně prokázané. Zadavatel v rozkladu uvádí, že navrhovatel zcela vědomě podal nabídku, v níž jako subdodavatele uvedl uchazeče DELINFO, přestože tento uchazeč podal v tomtéž zadávacím řízení samostatnou nabídku. Zadavatel však neuvádí žádné skutečnosti, které by prokázaly, že navrhovatel vědomě uvedl uchazeče DELINFO do své nabídky s předpokladem, že nabídka uchazeče DELINFO bude tímto způsobem ze zadávacího řízení vyřazena. 32. Konečně k výši uložení pokuty uvádím, že tato byla vyměřena v přiměřené výši při dolní hranici možné sazby. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) činí částku ve výši ,- Kč. Při úvaze o výši pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se jedná o porušení ustanovení, jehož zákonné znění je natolik složité, že může vyvolávat různou právní interpretaci. V rámci řízení o rozkladu jsem pak neshledal žádnou skutečnost, která by odůvodňovala snížení uložené pokuty, jak požaduje zadavatel, a tedy jsem uloženou pokutu nesnížil, a to mimo jiné i s přihlédnutím k jejímu uložení při dolní hranici. V. Závěr 33. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu. 34. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody pro zrušení či změnu napadeného rozhodnutí, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno. 8

9 P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. Ing. Martin Pecina, MBA předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží: 1. Česká republika Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6 2. JUDr. Petra Buzková, advokátka se sídlem AK Lazarská 1719/5, Praha 1 3. VOP-026 Šternberk, s. p., se sídlem Olomoucká 1841/175, Šternberk 4. spis. Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce 9

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 *UOHSX003GTHJ* UOHSX003GTHJ USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OLH9* UOHSX005OLH9 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo Brno 21. února 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 8. 2013 (doručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ *UOHSX005HZ6L* UOHSX005HZ6L USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00515MZ* UOHSX00515MZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S222/2013/VZ-8112/2013/523/Krk Brno 2. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11. Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.1999 na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním

Více

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 31.5.2004 a doplněném dne 1.9.2004 společností SDS EXMOST, spol. s r. o., se sídlem Lipová 28, 602 00 Brno, zast. jednatelem

Více

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00 Vážený pan Ing. Petr Rafaj předseda Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže prostřednictvím Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže Třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno V Praze dne 25. června 2014 Zadavatel:

Více

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.07.2005 Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 4. 2005 z vlastního

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R54/2013/VZ-8821/2013/310/PMo/IPs Brno 15. května 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R54/2013/VZ-8821/2013/310/PMo/IPs Brno 15. května 2013 *UOHSX0052214* UOHSX0052214 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R54/2013/VZ-8821/2013/310/PMo/IPs Brno 15. května 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 28. 2. 2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 18/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 15 ze dne 14.01.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné nadlimtní zakázky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 *UOHSX003WUGP* UOHSX003WUGP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 24

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R358/2012/VZ-6582/2013/310/DBa Brno 12. dubna 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R358/2012/VZ-6582/2013/310/DBa Brno 12. dubna 2013 *UOHSX004YMLD* UOHSX004YMLD PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R358/2012/VZ-6582/2013/310/DBa Brno 12. dubna 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 1. 12. 2012 (doručeném

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) 1. Identifikační údaje o zadavateli Název / obchodní firma zadavatele Česká

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004JC43* UOHSX004JC43 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S382/2012/VZ-19078/2012/511/ASh Brno 10. 10. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8. 12. 2006 zadavatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 18. 4. 2001 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 *uohsx001ro8q* UOHSX001RO8Q PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu dne

Více

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov Dne 14. 2. 2013 obdržel zadavatel město Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Více

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz a rozvoj ERP 2014-2016 Evidenční číslo veřejné zakázky: Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město 362227 Druh zadávacího

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 *UOHSX003J9AB* UOHSX003J9AB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O NÁMITKÁCH UCHAZEČE

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O NÁMITKÁCH UCHAZEČE ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O NÁMITKÁCH UCHAZEČE Ing. Vladimír Rusina., IČ: 885 07 882 dle 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA NADLIMITNÍ VEŘEJNOU

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007BDAJ* UOHSX007BDAJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0313/2015/VZ-18770/2015/512/VKa Brno 20. července 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Způsob hodnocení nabídek

Způsob hodnocení nabídek ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Zpracovaná podle ustanovení 80 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ( dále jen zákon ). Etapa, Novostavba Energobloku + slaboproudé rozvodny Evidenční

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 118/2001-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radan Malíka a JUDr.

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 publikované na profilu zadavatele dne 8.4.2014 (identifikátor

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S513/2011/VZ-17876/2011/510/Krk V Brně dne: 19. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S513/2011/VZ-17876/2011/510/Krk V Brně dne: 19. prosince 2011 *UOHSX003VLMZ* UOHSX003VLMZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S513/2011/VZ-17876/2011/510/Krk V Brně dne: 19. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PLBQ* UOHSX005PLBQ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R207/2013/VZ-7352/2014/310/MLr Brno 7. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2013, doručeném

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Modernizace CZT Kopřivnice Tepelný

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více