Stanovy spolku. MAS Střední Polabí, z. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy spolku. MAS Střední Polabí, z. s."

Transkript

1 Stanovy spolku MAS Střední Polabí, z. s. MAS Střední Polabí, z. s. byl založen jako občanské sdružení registrované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Podle 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je považován za spolek a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce Sdružuje partnery MAS Střední Polabí, z. s. (dále jen členy) zastupující veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy: obce, podnikatelské subjekty podnikatele, fyzické i právnické osoby, neziskové organizace a odborníky, kteří se zabývají ekonomickou, sociální, kulturní, společenskou a správní činností a snaží se o oživení přírodního a kulturního dědictví regionu Střední Polabí a o jeho trvale udržitelný rozvoj. Článek I. Název a sídlo Název: MAS Střední Polabí, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Plantáž 402/8, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Článek II. Působnost spolku Spolek vyvíjí svou činnost v regionu, jenž je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím obcí, jejichž zastupitelstva schválila zařazení svého správního území do územní působnosti strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na programové období Článek III. Účel spolku Spolek usiluje o vytvoření strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území na kterém působí, a o implementaci této strategie do života regionu. Účelem spolku je: 1) Vznik a realizace společné strategie rozvoje území. 2) Výběr, administrace a kontrola projektů realizovaných metodou LEADER v programu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova /EAFRD/ a v dalších operačních programech. 3) Péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu s ohledem na místní potřeby a místní potenciál se zahrnutím inovativních prvků v místních souvislostech a vytvářením sítí podmínek pro co nejširší spolupráci při jeho obnově, zejména v těchto oblastech: a) zemědělství, údržby krajiny a realizace prvků systému ekologické stability, b) obnovy venkovského prostředí, zástavby, zvyků a tradic, c) podpory drobného a středního podnikání ve venkovských oblastech, d) ochrany kulturních a přírodních památek, e) podpory rozvoje lidských zdrojů a sociálního začleňování, f) rozvoje cestovního ruchu a vytváření provázané nabídky služeb turistům, g) vzdělávání, h) budování technické infrastruktury, údržba komunikací a systému dopravní obslužnosti, i) propagace, popularizace, informační a publikační činnosti týkající se rozvoje venkova. 4) Účast v národních i mezinárodních projektech spolupráce při obnově venkova. 1

2 Článek IV. Formy činnosti Účel spolku se naplňuje těmito hlavními činnostmi, kterou jsou činností k realizaci SCLLD: komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 1) Pracovní setkání k časové i věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob při realizaci společné 1) strategie k obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a financování. 2) Pořádání odborných přednášek, tematických zájezdů a seminářů k propagaci strategie regionu a obnovy venkova. 3) Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k seznámení se se záměry strategie a s postupy její realizace. 4) Spolupráce se samosprávou a státní správou, příprava a realizace projektů k obnově a rozvoji venkova. 5) Spolupráce a podpora společenských organizací, občanských a podnikatelských iniciativ směřujících k rozvoji 6) a obnově venkova. 7) Spolupráce se subjekty realizujícími projekty strategie a se sdělovacími prostředky. 8) Spolupráce se zahraničními partnery. Činnosti prováděné mimo SCLLD, tzn. služby pro projekty z jiných dotačních titulů, budou prováděny mimo kapacity určené pro realizaci SCLLD. Dále se účel spolku naplňuje těmito vedlejšími hospodářskými činnostmi, které nejsou činností k realizaci SCLLD: 1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 živnostenského zákona. 2) Hostinská činnost. Článek V. Členství, jeho vznik a ukončení 1) Členem spolku mohou být fyzické osoby (starší 18 let) i právnické osoby, které mají trvalé bydliště nebo sídlo či provozovnu v některé z obcí regionu, případně v tomto území prokazatelně místně působí. Členové se při vstupu písemně zaváží, že souhlasí s cíli spolku, dodržováním těchto stanov a dodržováním usnesení orgánů spolku. Člen předkládá jako žádost o přijetí písemnou přihlášku. 2) O přijetí za člena spolku rozhoduje nejbližší jednání výboru. Dokladem o členství je písemné potvrzení o členství vydané výborem. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů od data jednání výboru zájemci písemně odůvodněno. 3) Právnickou osobu zastupuje ve spolku osoba, která je statutárním orgánem nebo je pověřena písemnou plnou mocí. Tato plná moc může být vystavena na dobu neurčitou nebo pro jednotlivé úkony. 4) Členství zaniká: a. písemným oznámením o ukončení členství ze strany člena, b. vyloučením člena pro zjevný rozpor v chování a jednání s cíli spolku nebo hrubým či opětovným c. porušením stanov rozhodnutím výboru, d. nezaplacením členského příspěvku, marným uplynutím 6měsíční lhůty po stanoveném termínu e. splatnosti, f. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, g. zánikem spolku. 5) Členové tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Spolek vymezuje zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině si definuje každý člen spolku podle své převažující činnosti. Každý člen spolku může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. 2

3 Článek VI. Práva a povinnosti členů 1) Každý člen spolku má právo: a. účastnit se na hlasování Valného shromáždění, b. volit a být volen do všech orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat c. návrhy a klást otázky, d. být informován o veškeré činnosti spolku, zejména o výsledcích hospodaření, podílet se na činnosti spolku a využívat všech výhod, plynoucích z členství, e. nahlížet do zápisů z jednání orgánů spolku, účastnit se akcí, které spolek pořádá, f. vystoupit ze spolku, 2) Člen spolku je povinen: a. dodržovat stanovy a případné další předpisy spolku a plnit rozhodnutí orgánů spolku, b. zaplatit členský příspěvek dle rozhodnutí Valného shromáždění, c. přispívat svou činností k tvorbě a uskutečňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území regionu, d. nakládat s majetkem spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty, e. vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku s péčí řádného hospodáře, f. účastnit se 1x ročně Valného shromáždění, g. chovat se čestně vůči spolku podle 212 zákona č. 89/2012 Sb. Orgány spolku jsou: 1) Valné shromáždění 2) Výbor 3) Kontrolní a monitorovací komise 4) Výběrová Komise Článek VII. Orgány spolku Článek VIII. Valné shromáždění 1) Valné shromáždění je nejvyšším orgánem spolku a tvoří jej všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Splnění této podmínky se zjišťuje na začátku každého Valného shromáždění. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 2) Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení nadpoloviční většina všech členů, rozhodne Výbor spolku o: a. svolání náhradního Valného shromáždění po 60 minutách od plánovaného termínu zahájení nebo, b. svolání náhradního Valného shromáždění v jiném termínu. Náhradní Valné shromáždění se musí konat se stejným programem, který byl stanoven pro neuskutečněném řádném Valné shromáždění. Náhradní Valné shromáždění je usnášeníschopné a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku při zachování pravidla 49% hlasovacích práv dle odstavce 1. 3

4 3) Řádné Valné shromáždění se koná minimálně 1x za rok a svolává je písemně pozvánkou Výbor spolku. 4) Valné shromáždění se sejde také mimořádně, požádá-li o to písemně jedna třetina členů spolku nebo na návrh Výboru nebo na návrh Kontrolní a monitorovací komise, a to nejpozději do 15 dnů od požádání. 5) V tomto případě je předmětem jednání pouze to, co bylo důvodem jeho svolání. Nesvolá-li Výbor spolku mimořádné Valné shromáždění ve stanovené lhůtě, může je svolat iniciátor na náklady spolku sám. 6) Valné shromáždění je svoláno pozvánkou, která je členům odeslána 10 pracovních dnů před termínem zasedání, za pozvánku se považuje zaslání ové zprávy členům spolku a současně její vyvěšení na webových stránkách spolku. Pro jednání Valného shromáždění je členům odeslán program jednání a předkládané materiály do 7 dní před termínem jednání. 7) Valné shromáždění jedná dle jednacího řádu a rozhoduje (volí) dle volebního řádu. Jednání řídí předseda Výboru. Z jednání je pořízen zápis, který podepisuje předseda a volení ověřovatelé. Zápis popisuje průběh Valného shromáždění a kromě data, místa konání a listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých či nepřijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků a závěrečné usnesení. Zápis je k dispozici všem členům spolku v elektronické podobě. Zároveň je také vyvěšen na webu spolku. Zápis je uveřejněn do 15 pracovních dní po Valném shromáždění. Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu resp. statutární orgán. Valné shromáždění je usnášeníschopné nadpoloviční většinou všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů proběhne nové hlasování. V případě rovnosti hlasů i ve druhém hlasování se má za to, že návrh nebyl přijat. Mimo změny stanov, volby a odvolávání členů orgánů spolku, sloučení nebo zánik spolku, změnu právní formy, majetkových otázek spojených se sloučením nebo zánikem spolku, lze k hlasování využít metodu per rollam (korespondenční hlasování). 8) Do výlučné pravomoci Valného shromáždění patří: a) schvalování: stanov, jejich změn a doplňků dalších základních programových dokumentů spolku zpráv o činnosti Výboru spolku, Kontrolní a monitorovací komise jednacích řádů všech orgánů spolku etických kodexů výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti b) zřízení povinných orgánů spolku (Výbor, Kontrolní a monitorovací komise, Výběrová komise), stanovení počtu členů orgánů, jejich působnosti a pravomocí, způsob jejich volby a odvolávání a vlastní volba členů orgánů spolku. Člen spolku může být členem pouze jednoho povinného orgánu, c) rozhodování o: základních majetkoprávních otázkách výši a termínu splatnosti členských příspěvků odvolání proti rozhodnutí Výboru o nepřijetí za člena Spolku a o zrušení členství sloučení (fúzi) nebo o zániku (zrušení) spolku. Článek IX. Zastupování spolku navenek Předseda Výboru zastupuje spolek navenek a podepisuje příslušné dokumenty. V případě, že nemůže jednat jménem spolku předseda, zastupuje spolek navenek místopředseda či jiný člen Výboru na základě písemného pověření. Podepisují se tak, že k napsanému názvu spolku připojují svůj podpis. 4

5 Článek X. Výbor 1) Výbor je statutárním orgánem spolku a rozhodovacím orgánem spolku a řídí jeho činnost. Má s účinností ode dne členů zvolených Valným shromážděním, na dobu 4 let, přičemž musí být dodržena zásada, že veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv; funkční období členů Výboru zvolených do funkce na základě změny těchto stanov ze dne končí zároveň s funkčním obdobím členů Výboru zvolených dne Výbor spolku volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Členem Výboru může být pouze osoba, která je bezúhonná (u fyzických osob ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání), a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Pokud počet členů Výboru neklesne pod usnášeníschopnou většinu, tak mohou členové Výboru kooptovat dalšího člena(y) na období do nejbližšího zasedání Valného shromáždění, které zvolí nového řádného člena orgánu. Členové Výboru mohou být voleni opakovaně. Členství ve Výboru zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena, úmrtím nebo odvoláním Valným shromážděním členů spolku. 2) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce. Jednání svolává předseda spolku. Pro výkon své působnosti zřizuje kancelář spolku a spolupracuje s dalšími subjekty. 3) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů Výboru. Hlasovací právo členů Výboru je rovné - každý člen má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. K hlasování lze využít i metodu per rollam (korespondenční hlasování). 4) Předseda Výboru nebo jiný jím určený člen Výboru svolává a řídí jednání Výboru spolku. 5) Jednání Výboru se řídí jednacím řádem. Z jednání je pořízen zápis, který podepisuje předseda a zvolený ověřovatel. Zápis obsahuje místo, datum a hodinu konání, projednávaný a schválený program jednání, popisuje průběh zasedání, výsledky hlasování, přijatá a nepřijatá rozhodnutí. 6) Do působnosti Výboru jako statutárního a rozhodovacího orgánu patří jednat a rozhodovat ve všech věcech, které nepatří do působnosti ostatních orgánů spolku. Jako rozhodovací orgán spolku: a. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku, b. rozhoduje o distribuci veřejných finančních prostředků schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet spolku, c. schvaluje uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD a dalšími zaměstnanci, d. je zodpovědný za distribuci veřejných finančních prostředků schvaluje SCLLD, e. rozhoduje o způsobu hodnocení a výběrových kritérií pro výběr projektů, f. rozhoduje o návrhu činnosti spolku, g. schvaluje výzvy k podávání žádostí, h. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise, i. minimálně 1x ročně svolává Valné shromáždění, j. rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin, k. rozhoduje o svolání mimořádného jednání Valného shromáždění, jestliže to vyžadují zájmy spolku. 5

6 Článek XI. Kontrolní a monitorovací komise 1) Kontrolní a monitorovací komise je kontrolním orgánem spolku. Má pět členů volených Valným shromážděním z členů spolku na dobu čtyř let. Členové Kontrolní a monitorovací komise mohou být voleni opakovaně. Ze svého středu si volí předsedu. Předseda komisi svolává a řídí její zasedání. Členem Kontrolní a monitorovací komise může být pouze osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Je-li členem kontrolního orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Člen komise nesmí být zaměstnancem spolku. 2) Kontrolní a monitorovací komise se schází dle potřeby min. 1x ročně. 3) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů komise je rovné. K hlasování lze využít i metodu per rollam (korespondenční hlasování). 4) Jednání Kontrolní a monitorovací komise se řídí jednacím řádem. Z jednání je pořízen zápis, který podepisuje předseda a zvolený ověřovatel. Zápis obsahuje místo, datum a hodinu konání, projednávaný a schválený program jednání, popisuje průběh jednání, výsledky hlasování, přijatá a nepřijatá rozhodnutí. 5) K činnosti Kontrolní a monitorovací komise patří: a. kontrola plnění usnesení Výboru a Valného shromáždění, b. kontrola hospodaření, účelného vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku, účetních knih a jiných dokladů spolku, c. zodpovědnost za monitoring a hodnocení naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD (zpracovává a předkládá Výboru ke schválení indikátorový a evaluační plán SCLLD), d. kontrola metodiky způsobu výběru projektů a její dodržování včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku, projednávání a řešení stížnosti členů spolku, e. projednání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku, f. podávání minimálně 1 x ročně zprávu Valnému shromáždění o výsledcích své kontrolní činnosti, g. dohlížení na to, že spolek vyvíjí svou činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD, h. nahlížení do všech písemností spolku a účast se jednání Výboru spolku i jednání zástupců spolku se třetími osobami s hlasem poradním, i. svolávání mimořádného jednání Valného shromáždění nebo Výboru spolku, jestliže to vyžadují zájmy spolku. Článek XII. Výběrová komise 1) Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku voleným Valným shromážděním pro výběr projektů administrovaných metodou LEADER v programu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a v dalších OP ČR. 2) Valné shromáždění volí minimálně 7 členů Výběrové komise, přičemž musí být dodržena zásada, že veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Členem Výběrové komise může být zvolen pouze subjekt, který na území spolku prokazatelně působí. Je-li členem Výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem výběrového orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské 6

7 podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Funkce člena Výběrové komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku. Funkční období je 1 rok. Členové Výběrové komise mohou být voleni opakovaně. Hlasovací právo je rovné. 3) Výběrová komise se schází dle potřeby. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, který svolává a řídí zasedání Výběrové komise a jedná jejím jménem. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ke hlasování lze využít i metodu per rollam (korespondenční hlasování). 4) Do kompetence Výběrové komise spadá zejména: a. předvýběr projektů na základě stanovených objektivních kritérií a bodovacího systému schváleného Výborem, b. návrh jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 5) O jednání Výběrové komise musí být sepsán zápis dle jednacího řádu. Článek XIII. Kancelář 1) Výbor zřizuje kancelář pro zabezpečení administrativních a technických činností spolku řízenou vedoucím kanceláře SCLLD, který je v pracovně právním vztahu ke spolku pro realizaci SCLLD. Kancelář poskytuje jednotlivým členům a dalším zájemcům odborné a funkční zázemí, zajišťuje informační servis o činnostech spolku, podílí se na tvorbě strategických dokumentů spolku, zajišťuje propagaci spolku a aktualizaci internetových stránek, na nichž jsou minimálně tyto informace: a. zřizovací dokumenty (stanovy, jednací řády, volební řád, etické kodexy, atd.), b. aktuální seznam členů spolku, případně zájmových skupin, c. adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby, d. mapa územní působnosti, e. výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku, f. seznam členů povinných orgánů (Výboru, Výběrové komise, Kontrolní a monitorovací komise), g. zápisy z jednání Valného shromáždění a Výboru. 2) Kancelář spolku je také odpovědna za zpracování účetnictví, napomáhá při tvorbě rozpočtu a zpracování výroční zprávy o činnosti, uzávěrky hospodaření, apod. 3) Výkon činností kanceláře zajišťují zaměstnanci pod vedením vedoucího manažera pro SCLLD jmenovaného Výborem spolku. Zaměstnanec/zaměstnanci kanceláře spolku je/jsou v pracovně právním vztahu ke spolku. Článek XIV. Vedoucí manažer pro SCLLD 1) Vedoucího manažera pro SCLLD jmenuje Výbor spolku. Jedná se o fyzickou osobu, která je svéprávná a bezúhonná (u fyzických osob ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání), a je písemně k funkci vedoucího manažera pro SCLLD pověřena Výborem. 2) Vedoucí manažer pro SCLLD je při své činnosti řízen Výborem spolku. 3) Vedoucí manažer pro SCLLD zajišťuje vůči spolku: a. každodenní implementaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, b. sledování a vyhodnocování postupu realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje a realizace jednotlivých projektů, komunikaci mezi Výborem a veřejností, 7

8 c. z pověření Výboru organizaci a svolávání Valného shromáždění členů včetně přípravy jednání, d. spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty. e. Vedoucí manažer disponuje peněžitou hotovostí na nákupy potřebné k činnosti kanceláře spolku a přístupem k bankovnímu účtu pro potřebné platby. 4) Manažer zajišťuje vůči veřejnosti: a. srozumitelné informování veřejnosti o činnosti spolku b. maximální zapojení místních subjektů do realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje, c. vyhledávání inovativních projektů nápadů a jejich zařazování do realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje, d. pomoc se zpracováním žádostí, e. soulad předkládaných projektů se stanovami a strategií komunitně vedeného místního rozvoje. 5) Manažer rovněž zajišťuje administrativní práce, správu internetových stránek, apod. 6) Manažer není členem spolku; účastní se však všech jeho jednání, je v pracovně právním vztahu ke spolku s hlasem poradním, stejně jako ve Výběrové komisi. Článek XVI. Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání 1) Spolek se ruší rozhodnutím Valného shromáždění nebo soudu. 2) Likvidační zůstatek je převeden na spolek s obdobným účelem. 3) Při zrušení spolku likvidací jmenuje Valné shromáždění ze členů likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži spolku. 4) Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. Článek XVIII. Společná ustanovení 1) Kolektivní volené orgány rozhodují ve věcech jim svěřených stanovami a Valným shromážděním ve sboru s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánů rozdělena do konkrétních oblastí. 2) V případě nebezpečí z prodlení může volený kolektivní orgán rozhodovat hlasováním per rollam (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle předseda orgánu nebo jím pověřená osoba ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých per rollam od posledního zasedání orgánu. 3) Jednání volených kolektivních orgánů s výjimkou Výběrové komise se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání. 4) Při rozhodování ve věcech projektů (předvýběr, alokace na projekty, rozhodování o projektech) nesmí veřejná správa mít více než 50% hlasů. 5) Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu. 8

9 Článek XIX. Závěrečná ustanovení 1) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2) Znění stanov bylo schváleno usnesením Valného shromáždění spolku dne ) Tyto stanovy nahrazují stanovy ve znění ze dne Účinnost těchto stanov nastane jejich schválením Valným shromážděním V Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, dne

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. Příloha č. 4 MAS 21 SR/STATUT/2015/1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada ), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. (f) zakládací

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Příloha č. 2 STANOVY. Čl. 1 Základní ustanovení

Příloha č. 2 STANOVY. Čl. 1 Základní ustanovení Příloha č. 2 STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení 1) Společná CIDLINA, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne 23. 3. 2004. Spolek funguje

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z. s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z. s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z. s. dne 20. 10. 2015-1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí (dále jen místní akční skupina

Více

STANOVY SPOLKU Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

STANOVY SPOLKU Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. STANOVY SPOLKU Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. I. Název a sídlo spolku 1. Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. (dále jen MAS Kyjovské Slovácko v pohybu nebo spolek ) má sídlo v Kyjově Anglický ekvivalent

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s.

STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s. STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s. Schválené valnou hromadou MAS Brána do Českého ráje, z.s. dne 26.10. 2015 I. Základní ustanovení 1. Název spolku je MAS Brána do Českého ráje, z.s. 2. Identifikační

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Název spolku. Článek III. Sídlo spolku. Článek IV. Cíl (účel) činnosti spolku

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Název spolku. Článek III. Sídlo spolku. Článek IV. Cíl (účel) činnosti spolku Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Palacha Mělník Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Palacha Mělník bylo založeno podle zákona

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD Místní akční skupina Kraj živých vod, z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD Základní dokument místní akční skupiny Kraj živých vod, z.s. 2014 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 II. PRÁVNÍ POSTAVENÍ

Více

Stanovy spolku MAS Vyhlídky, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy spolku MAS Vyhlídky, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy spolku MAS Vyhlídky, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. MAS Vyhlídky, z.s. (dále jen spolek ) byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Spolek je zapsán v rejstříku spolků

Více

Příloha č. 8 VZOR Stanovy MAS občanské sdružení. Stanovy občanského sdružení MAS - ------------------------------ Článek 1. Základní ustanovení

Příloha č. 8 VZOR Stanovy MAS občanské sdružení. Stanovy občanského sdružení MAS - ------------------------------ Článek 1. Základní ustanovení Příloha č. 8 VZOR Stanovy MAS občanské sdružení Stanovy občanského sdružení MAS - ------------------------------ Článek 1. Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu s ustanoveními

Více

JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. Tento jednací řád upravuje pravomoci, postupy a způsoby jednání a voleb v orgánech MAS a upřesňuje jejich vztah k orgánům MAS Moravská brána. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Sdružení rodičů a přátel školy při Základní

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

STANOVY SPOLKU MAS Partnerství venkova, z. s.

STANOVY SPOLKU MAS Partnerství venkova, z. s. STANOVY SPOLKU MAS Partnerství venkova, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Název: MAS Partnerství venkova, z. s. Sídlo: Vísky 96 679 33 Vísky Česká republika

Více

Stanovy spolku MAS Železnohorský region, z.s.

Stanovy spolku MAS Železnohorský region, z.s. Stanovy spolku MAS Železnohorský region, z.s. Stanovy nabývají na účinnosti dne 21.5.2014 na základě schválení podmínek Standardizace místních akčních skupin 2014-2020 Vládou ČR. Čl. 1. Název, sídlo a

Více

DODATEK Č. 5 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA TŘEBOŇSKO O.P.S.

DODATEK Č. 5 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA TŘEBOŇSKO O.P.S. DODATEK Č. 5 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA TŘEBOŇSKO O.P.S. Správní rada společnosti rozhodla dne 20. 3. 2018 o následujících změnách v textu zakládací smlouvy:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy spolku. SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z.s.

Stanovy spolku. SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z.s. 1 Stanovy spolku SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z.s. I. Základní ustanovení 1 Název: SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z.s. 2 Sídlo: Masarykova 141, Telč-Podolí, 588 56 Telč 3 Spolek SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova

Více

Stanovy MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Stanovy MAS Slavkovské bojiště, z.s. Stanovy MAS Slavkovské bojiště, z.s. 1. Název: MAS Slavkovské bojiště, z.s. 2. Sídlo: Hrušky 166, 683 52 3. IČ: 270 30 491 Článek I. Název a sídlo spolku Článek II. Územní působnost Působnost spolku je

Více

Stanovy. Čl. I Název, sídlo a působnost spolku. Čl. II Statut spolku

Stanovy. Čl. I Název, sídlo a působnost spolku. Čl. II Statut spolku Stanovy Čl. I Název, sídlo a působnost spolku Název: Sídlo: Působnost spolku: MAS Lašsko, z.s. (dále jen spolek ), zahrnuje území České republiky oblast lze změnit s rozhodnutím valné hromady Čl. II Statut

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Jednací řád výběrového orgánu místního partnerství MAS 21 Výběrové komise

Jednací řád výběrového orgánu místního partnerství MAS 21 Výběrové komise Příloha č. 8 Jednací řád výběrového orgánu místního partnerství MAS 21 Výběrové komise I. Úvodní ustanovení 1) Nejvyšší orgán místního partnerství MAS 21 (dále jen Plénum) vydává tento jednací řád. 2)

Více

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též Spolek ). 2.

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY SPOLKU Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z. s. Čl. I Základní ustanovení. Čl. II Právní povaha a postavení

STANOVY SPOLKU Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z. s. Čl. I Základní ustanovení. Čl. II Právní povaha a postavení STANOVY SPOLKU Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku: Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z. s. 2. Zkratka názvu: MAS Svatojiřský les, z.s. 3. Sídlo spolku:

Více

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s.

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s. Úplné znění stanov MAS Hustopečsko, z. s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Spolek se nazývá MAS Hustopečsko, z. s. (dále jen spolek ). 2. MAS Hustopečsko, z.s. vznikl registraci ministerstvem vnitra dne 17.8.2007

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Stanovy Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.

Stanovy Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. Stanovy Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. byla založena v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Více

Stanovy MAS Hanácký venkov, z. s.

Stanovy MAS Hanácký venkov, z. s. Stanovy MAS Hanácký venkov, z. s. Preambule Občanské sdružení Na cestě k prosperitě, o. s. (později MAS Na cestě k prosperitě, z. s.) vzniklo dne 2. 6. 2006 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

MAS Hrušovansko, z. s. Stanovy spolku

MAS Hrušovansko, z. s. Stanovy spolku MAS Hrušovansko, z. s. Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MAS Hrušovansko, z. s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku: nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou. 3. MAS Hrušovansko,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku Stanovy spolku Čl. 1 Název a sídlo Název: Spolek MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. (dále jen spolek ) Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě

Více

STANOVY SPOLKU: Sdružení rodičů a přátel při MŠ Podbělohorská 2185, Praha 5, z.s. (dále jen spolek ) I. Název a sídlo spolku, vznik spolku

STANOVY SPOLKU: Sdružení rodičů a přátel při MŠ Podbělohorská 2185, Praha 5, z.s. (dále jen spolek ) I. Název a sídlo spolku, vznik spolku STANOVY SPOLKU: Sdružení rodičů a přátel při MŠ Podbělohorská 2185, Praha 5, z.s. (dále jen spolek ) I. Název a sídlo spolku, vznik spolku 1. Název zní: Sdružení rodičů a přátel při MŠ Podbělohorská 2185,

Více

Stanovy Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.

Stanovy Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. Stanovy Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. byla založena v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Více

MAS Lužnice, z.s. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Cíle Spolku

MAS Lužnice, z.s. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Cíle Spolku MAS Lužnice, z.s. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu s ustanoveními zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění je MAS LUŽNICE, o.s.. Občanské

Více

1) Valná hromada MAS Brána Brněnska,z.s. (dále jen VH) vydává a schvaluje tento jednací řád.

1) Valná hromada MAS Brána Brněnska,z.s. (dále jen VH) vydává a schvaluje tento jednací řád. Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. Výběrové komise I. Úvodní ustanovení 1) Valná hromada MAS Brána Brněnska,z.s. (dále jen VH) vydává a schvaluje tento jednací řád. 2) Tento jednací řád stanovuje volbu

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

S T A N O V Y. Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

S T A N O V Y. Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. S T A N O V Y Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. (dále jen,,spolek ) byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Více

Článek A. Článek B. Článek D. Článek C.

Článek A. Článek B. Článek D. Článek C. Článek A. Název spolku 1 Spolek má název: MAS Vyškovsko, z.s. (dále jen spolek ). Článek B. Sídlo 2 Sídlo spolku je na adrese: Rostěnice- Zvonovice, Rostěnice č.p.109, 682 01. Územní působnost 3 Území

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE HERRMANNOVA. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE HERRMANNOVA. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE HERRMANNOVA I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při mateřské škole Herrmannova. 2) Identifikační číslo spolku: 065

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y. spolku Sojka - spolek mladých" sepsané v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S T A N O V Y. spolku Sojka - spolek mladých sepsané v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění S T A N O V Y spolku Sojka - spolek mladých" sepsané v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Na základě této listiny se zřizuje spolek.

Více

Stanovy spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Stanovy spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. Stanovy spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. 1. Základní ustanovení 1. Název zapsaného spolku, dle zákona č. 89/2012 Sb. 214 (který byl založen dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. jako občanské sdružení)

Více

Stanovy MAS Moravská cesta. Stanovy MAS Moravská cesta, z. s. (dále jen spolek )

Stanovy MAS Moravská cesta. Stanovy MAS Moravská cesta, z. s. (dále jen spolek ) Příloha č. 5 Stanovy MAS Moravská cesta Stanovy MAS Moravská cesta, z. s. (dále jen spolek ) Preambule : Záměrem je vytvoření podmínek k vytvoření silného venkovského Regionu Moravská cesta s využitím

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ Kněžmost

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ Kněžmost Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ Kněžmost Část I. Základní ustanovení Článek 1 Spolek rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, IČ 71008446, se sídlem Na Františku

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

Volejbalový klub Šanov Teplice

Volejbalový klub Šanov Teplice Stanovy spolku Volejbalový klub Šanov Teplice zapsaný spolek IC: 64686574 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku zní: VK Šanov Teplice, z.s. 2. Sídlo spolku: Teplice 3. Spolek je dobrovolným a samosprávným

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ Změna č. 1 ze dne STANOVY. EBERESCHE z.s. Čl. I Název a sídlo

ÚPLNÉ ZNĚNÍ Změna č. 1 ze dne STANOVY. EBERESCHE z.s. Čl. I Název a sídlo ÚPLNÉ ZNĚNÍ Změna č. 1 ze dne 9.4.2016 STANOVY EBERESCHE z.s. Čl. I Název a sídlo Název spolku: Sídlo: Korespondenční adresa: EBERESCHE z.s. Karla Čapka 343/1, 790 01 Jeseník Karla Čapka 343/1, 790 01

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s.

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s. Úplné znění stanov MAS Hustopečsko, z. s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Spolek se nazývá MAS Hustopečsko, z. s. (dále jen spolek ). 2. MAS Hustopečsko, z.s. vznikl registraci ministerstvem vnitra dne 17.8.2007

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál

STANOVY SPOLKU. Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál Článek I. Základní ustanovení. 1. Název spolku je Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je Základní

Více

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj STANOVY

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj STANOVY Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj STANOVY NÁZEV A SÍDLO Název: Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj Sídlo: Pelnářova 302, 34401 Domažlice CÍLE A ÚČEL ZALOŽENÍ Cílem spolku a společným zájmem

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. ČI. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. 2. Sídlo spolku: Křivatcová 416, 155 21 Praha 5 - Zličín ČI. II. Právní postavení spolku

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Stanovy spolku Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.

Stanovy spolku Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Stanovy spolku Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Spolek je založen za účelem realizace komplexních aktivit přispívajících k trvale udržitelnému rozvoji regionu Lanškrounsko včetně podpory činností

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE KLADNO ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE KLADNO ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE KLADNO ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 4. 1. 2018 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ SLUNEČNICE KLADNO Identifikační číslo spolku:

Více

Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EVROPSKÉ A SROVNÁVACÍ PRÁVO STANOVY Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (dále také ČSESP ) je spolek, jehož fungování se řídí těmito

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Lesní kruh, z.s. Stanovy spolku. verze 1.1

Lesní kruh, z.s. Stanovy spolku. verze 1.1 Lesní kruh, z.s. Stanovy spolku verze 1.1 Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Lesní kruh, z.s. (dále též jen spolek ) 2. Spolek má sídlo na adrese: Terezy Novákové 2192/119, Brno-Řečkovice,

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK České Budějovice, únor 2010 Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Čl. I Úvodní ustanovení Název

Více

Stanovy Spolku přátel GMH

Stanovy Spolku přátel GMH Stanovy Spolku přátel GMH Část I. Základní ustanovení Článek 1 Spolek přátel GMH je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků/studentů a občanů, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí

Více

Stanovy Hranice.net, z.s.

Stanovy Hranice.net, z.s. Stanovy Hranice.net, z.s. Název: Hranice.net, z.s. IČ: 27008428 (dále jen spolek ) Sídlo: Borová 3, 285 22 Zruč nad Sázavou Statutární orgán: Rada spolku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek je samostatnou

Více

STANOVY Spolku YFU CZ

STANOVY Spolku YFU CZ STANOVY Spolku YFU CZ Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založeným k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel Spolku podle těchto Stanov. Je nezávislým na jakékoli

Více

Stanovy spolku Pink Floyd fanklub CZ, z. s.

Stanovy spolku Pink Floyd fanklub CZ, z. s. Stanovy spolku Pink Floyd fanklub CZ, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku zní: Pink Floyd fanklub CZ, z. s. (dále jen spolek ). 2. Povolená zkratka názvu: Pink Floyd fanklub CZ. 3. Sídlem spolku

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

STANOVY MAS Regionu Poodří, z.s.

STANOVY MAS Regionu Poodří, z.s. STANOVY Preambule: Cílem spolku je využití aktivit a potenciálu Místní akční skupiny k vytváření podmínek ke konstituování silného venkovského území spolku se spokojenými obyvateli. Tohoto cíle spolek

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

STANOVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, o. s.

STANOVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, o. s. Stanovy MAS Hlinecko, o.s. - strana č. 1 STANOVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, o. s. Registrace provedena dne 18. 10. 2006 pod č.j. VS/1 1/65417/06 R IČO 27046508 Čl. 1. Název a sídlo 1) Název organizace:

Více

Český Západ - Místní partnerství, o.s.

Český Západ - Místní partnerství, o.s. Český Západ - Místní partnerství, o.s. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu s ustanoveními zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění je Český Západ

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů Základní školy a Mateřské školy Hrádek 144 (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Hrádek 144, 739 97 Hrádek. 3) IČ: 487 71 716 4) Spolek je zapsaný

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. Úplné znění ke dni Čl. 1 Úvodní ustanovení

Stanovy Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. Úplné znění ke dni Čl. 1 Úvodní ustanovení Stanovy Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. Úplné znění ke dni 24. 11. 2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo

Více

STANOVY. Atletika Zábřeh, z. s.

STANOVY. Atletika Zábřeh, z. s. STANOVY Atletika Zábřeh, z. s. Článek I. Základní ustanovení 1. Atletika Zábřeh, z. s. (dále jen Spolek ) je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl.

Více

STANOVY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z. s.

STANOVY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z. s. STANOVY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z. s. Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Vodňanská ryba, z. s. (dále též jen spolek ) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spolek je založen

Více

S T A N O V Y spolku Naděje pro každého z.s.

S T A N O V Y spolku Naděje pro každého z.s. S T A N O V Y spolku Naděje pro každého z.s. Část I. čl.1 Účel a cíle spolku Naděje pro každého z.s. (dále jen spolek ) je spoílkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účelem a cílem spolku

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

Stanovy. Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.

Stanovy. Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. Stanovy Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. schválené Členskou schůzí dne 26.3.2015 Článek 1 Identifikace spolku 1. Název spolku: Místní akční skupina Krkonoše, z. s. 2. Sídlo spolku: Prostřední Lánov

Více