25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost)"

Transkript

1 kpl Statutarni mesto Ostrava Proke"sovo namestf 1803/ , Ostrava (dale jen samospravy) V Praze dne 24. b"rezna dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost) Va2enf, dovolujeme si vas po2adat o informace tykajicf se informa6nfch kampanf realizovanych va"sf sarnospravou. Informa6ni kampani pritorn rozumfine logicky celek marketingovych a public relations 6innostf: (i) ktere byly realizovany pod autoritou a jrnenem vasi samosprivy, (ii) jejich2 celkove naklady byly z vice nee 50 % hrazeny z verejneho rozpoctu, (iii) ktere informovaly obyvatele o projektech a politikach samospravy, (iv) ktere probfhaly ve vymezenem 6asovem ramcii, mely jasny za6atek a konec, (v) jejich2 celkove naklady byly vyssf net 100 tis. K6 v6. DPI I Predmetem iadosti o informace pritom nejsou marketingove a public relations 6innosti, ktere: probfhajf kontinualne (nape. slu2by tiskoveho mluv6fho, region! lnf vysflinf nebo vydavanf tistenych periodik), d jsou realizovany v ramci povinne publicity pn cerpanf prostredku ze Strukturalnfch fondo EU. Konkretne 2ad6me informace o: 1) prehiedu informa6nfch kampanf realizovanych (tj. zahajenych a ukoncenych ) va"sf samospravou v obdobi od listopadu 2010 do "r(jna ) u ka2de kampane v prehledu dle bodu 1 prosfm dale uved'te: a) nazev a c(l Bane kampane, b) hlavnf nastroj pouiity pro komunikaci s cfiovyrni skupinami v dane kampani ( nap"r. facebook, billboard, tistena inzerce, direct mailing, videospoty, publikace, upominkove a propaga&ii prredmety a dalsf), c) celkove naklady na kampan hrazene z verejnych rozpoctu, v6etne podilu financovaneho z rozpoctu vast samospravy (v K6 v6. DPH), d) obdobi realizace dane kampane ( od - do ) ve formatu mes(c/rok, e) nazev a IC hlavnfho dodavatele sluzeb a dodavek souvisejfcfch s realizaci kampane. Uvedene informace prosfm zaslete v zakonem stanovene Ihute patnacti dn6 ode dne p "rijetf teto iadosti na adresu nasf kancelare O2ivenf, o. s., Muchova 13, Praha 6. Je-ii to mo2ne, zadame prednostne o poskytnutf informaci v elektronicke podobe do datove schranky Ozivenf, o.s., ID datove schranky : ntauv78, pop"r. na e- mailovou adresu mafrtin_ k arrmc_nifcc eiveni.cz. Predem dekuji za vasi ochotu a spolupraci pri vy"rizovanf Zadosti 5 tictou Za 02iveni, o. s. Mgr. Martin Kamenik Prredseda O2ivenf, o. s. Olivenf, o. as. tluchova Praha 6 tel.: IC:

2 Informace o iadateli: Oziveni, o.s., IC: , sidlem Muchova 13, Praha 6, PSC: Adresa pro dorucovani: Muchova 13, Praha 6, PSC: O ivenl, o, s. Muchova Praha 6 tel.: wwrw.ozivenl.cz I(:

3 From : Kopeckova Helena Sent : Wednesday, April 15, :34 PM To: Subject : Informace k 26dosti die zakona c. 106/1999 Sb. Va2eny pane Kameniku, v phloze Vim zasilam informace z jednotlivych odboru Magistratu mesta Ostravy, tjrkajici se informacnich kampani. S pozdravem Kopeckova Helena asistentka vedouciho kancelare primatora Magistrat mesta Ostravy KancelMr primatora Prokesovo nimesti 8, Ostrava T M E W wwwostrava.cz Ostrava je po"radatelsk' m mestem Mistrovstvi sveta v lednim hokeji 2015 Ostrava is the Host City of 2015 IIHF Ice Hockey World Championship

4 Kultura Od roku 2012 byly každoročně z rozpočtu SMO hrazeny náklady na propagaci akce Ostrava v Praze. Od listopadu 2010 do prosince 2011 nebyly z kapitoly odboru hrazeny žádné finanční prostředky na marketing a public relations pro oblast kulturu vyšší než 100 tis.kč. Informace v požadované struktuře jsou stejné pro roky 2012, 2013, 2014: a) akce Ostrava v Praze = průřez tvorbou ostravských divadelních scén, které hostují v několika pražských divadlech, realizovány jsou rovněž doprovodné akce, a to především výstavy; b) reklamní kampaň = letáky a propagačních materiály, tištěná inzerce, mediální kampaň, webové stránky, Facebook. Částky, termíny a dodavatelé pro roky 2012, 2013, 2014: c) reklamní kampaň zcela hrazena z rozpočtu SMO = r.2012 včetně DPH ,00 Kč, r.2013 včetně DPH ,00 Kč, r.2014 včetně DPH ,00 Kč; d) každoročně reklamní kampaň od června do listopadu; e) v r.2012 dodavatel společnost Ian Derson advertising s.r.o., IČO: (včetně DPH ,00 Kč), v r.2013 a v r.2014 dodavatel Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO: (vč.dph ,00 Kč).

5 Odbor kancelář primátora Název kampaně Spoty - kina Ostrava v Praze Cíl kampaně Prezentace turistického potenciálu regionu Prezentace ostravských divadel v Praze Ostravu nedáme Svinovské mosty Seznámení obyvatel s dopady novely RUD Celoročně informovat obyvatele města a regionu o uzavírce a změnách v dopravě v souvislosti s rekonstrukcí Svinovských mostů Smogové situace Branding Ostrava-Vídeň Informovat veřejnost o vzniku smogové situaci Prezentace města na leteckých linkách Ostrava-Vídeň

6 Hlavní nástroj Náklady samosprávy Doba trvání Spoty Inzerce / /2011 Inzerce / /2011 PR, tiskové konference / /2011 Fotodokumentace / /2011 grafika,layouty,zlomy,repro příprava a / /2011 zajištění kampaně Videospoty na sociálních sítích / /2012 Grafika, letáky, drobné předměty / /2012 Grafické zpracování I. etapa / /2012 Výroba spotů I. etapa / /2012 Odvysílání spotů I. etapa / /2012 Grafické zpracování II. etapa / /2012 Výroba spotů II. etapa / /2012 Odvysílání spotů II. etapa / /2012 Spoty II. etapa / /2012 Bannery / /2013 Branding letadla, head sety, bannery, / /2013 polepy, distribuce tiskovin

7 Dodavatel IČO Cineexpres Muzikus Společnost Hudební rozhledy Temper Communications Jaroslav Tatek Ian Derson, s.r.o Kania Brothers s.r.o Ian Derson, s.r.o Ian Derson, s.r.o Media Marketing Services Media Marketing Services Ian Derson, s.r.o Media Marketing Services Media Marketing Services Rádio Čas Seznam a.s VIP Wings a.s

8 Kampaň sekretariát, oddělení SPOD: a) Název a cíl kampaně: Dejme dětem rodinu Cíl: Dlouhodobé a cyklické působení na veřejnost s cílem informovat odbornou a laickou veřejnost o náhradní rodinné péči a jejich formách b) Hlavní nástroj použitý v komunikaci s cílovou skupinou: Tisk letáků, věcné propagační předměty, tiskové zprávy, propagace na významných akcích města formou stánků a osobními rozhovory s veřejností, vznik webových stránek Dejme dětem rodinu, propagace pomocí partnerů kampaně nestátních neziskových organizací c) Celkové náklady na kampaň hrazení z veřejných rozpočtů ,-Kč tisk letáků, propagační předměty d) Období realizace kampaně Červen 2011 dosud kampaň není ukončena!!! e) Nemáme Zpracovala: Mgr. Kamila Návratová Dne:

9 2013 Informační kampaň Bezpečnější Ostrava Smlouva č. 3184/2013/KZ = dodavatel: Crest Comunications Ostrava s.r.o. IČO zajištění informační kampaně k tématu "Bezpečnější Ostrava" v termínu (tisková konference, tisková zpráva, monitoring mediálních ohlasů, zajištění rozhovoru a reportáže, zajištění realizace preventivně informační akce policií v obchodních centrech, zajištění týmů z řad studentů k roznosu informačních letáků (pořízeny v předchozích letech) včetně označení týmu signálními vestami s logem projektu, zajištění rozhlasové reklamní kampaně v rádiu ORION). Dne 23/12/2013 zaplaceno ,70 Kč Informační kampaň Bezpečnější Ostrava listopad prosinec 2012 Objednávka = dodavatel: DANTER - reklama a potisk, s.r.o., IČO zajištění informační kampaně v rámci soutěže O nejbezpečnější supermarket v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. (grafika, propagace, brigádníci hostes, spoty v rozhlase). Dne 21/12/2012 zaplaceno ,00 Kč. Objednávka = dodavatel: MD communications, s.r.o., IČO zhotovení reklamních předmětů úprava webových stránek, zhotovení grafického návrhu nového vizuálního stylu v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Dne 28/12/2012 zaplaceno ,00 Kč. Smlouva = dodavatel: RENCAR PRAHA, a.s., IČO realizace a provozování reklamní kampaně v rámci projektu Bezpečnější Ostrava 2012 ve vozidlech DPO. Dne 19/12/2012 zaplaceno ,00 Kč. Objednávka = dodavatel: Ian Derson advertising s.r.o., IČO zajištění tiskové inzerce v Moravskoslezském deníku v rámci projektu "Bezpečnější Ostrava". Dne 21/12/2012 zaplaceno ,00 Kč a 2010 Od listopadu 2010 do prosince 2011 nebyly z kapitoly příslušného odboru hrazeny žádné finanční prostředky na marketing a public relations vyšší než 100 tis.kč.

10 Název informační kampaně: Lidé lidem přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit Cíl informační kampaně: Informovat občany města o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit. Umožnit prezentaci jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb a souvisejících aktivit. Představit jejich činnost prostřednictvím interaktivních workshopů a zážitkových dílen. Uživatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit mají možnost vystoupit v rámci doprovodného programu akce na podiu. Hlavní nástroj použitý pro komunikaci s cílovými skupinami v dané kampani: - Předávání informací napříč organizační strukturou komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava (9 pracovních skupin, 240 členů), - na webových stránkách města a komunitního plánování, - prostřednictvím letáků (výlepová služba, letáky v organizacích, letáky v MHD), - prostřednictvím článků v městských a obvodních tištěných periodikách, - upomínkové a propagační předměty města, - prostřednictvím projektových dnů pro školy, - tištěná inzerce (jen v roce 2011). Celkové náklady na kampaň: Akce Lidé lidem je pořádána již od roku Celkové průměrné náklady na informační kampaň Lidé lidem se pohybují ve výši cca 250 tis. Kč. Náklady za jednotlivé ročníky se liší v závislosti na aktuálních cenách jednotlivých dodavatelů. Zpravidla náklady na akci nese ve 100 % statutární město Ostrava. V letech 2012 a 2013 jsme získali dotaci na realizaci informační kampaně Lidé lidem z prostředků Moravskoslezského kraje (MSK), díky kterým jsme snížili finanční zatížení našeho města Kč/100 % podíl financování města Kč/100 % podíl financování města Kč (spolufinancováno z prostředků MSK) Kč (spolufinancováno z prostředků MSK) Období realizace: přípravná fáze: únor červen, datum realizace: 06/2014, 06/2013, 06/2012, 06/2011

11 Název a IČ hlavního dodavatele služeb: Pro zajištění akce nevyužíváme generálního dodavatele, využíváme služeb více než 13 dodavatelů. Rozpočty jednotlivých ročníků přikládáme v níže uvedených tabulkách IČO Dodavatel Plnění Cena (vč. DPH) Agentura Dokořán dodávka a instalace podia, zajištění ozvučení akce Robert Galia - Agentura COOL stánky, altány, pivní sety Dům kultury Ostrava drátěný program CMYK grafický návrh a tisk propagačních materiálů k akci Tomáš Vida - velkoplošný tisk trička pro účastníky akce Královská čokoláda odměny pro účinkující Rencar zajištění reklamy v MHD Ostrava Epona výlepová služba Roman Pastorek moderátor EKO info centrum Ostrava zajištění doprovodného programu, koordinace, spolupráce se školami, spolupráce při komunikaci s dodavateli, spolupráce při organizačním zajištění akce Mléčný bar naproti zázemí pro organizátory akce, zajištění občerstvení Technické služby MOaP pronájem košů, úklid prostranství OSA poplatky OSA Ostružiny klauni WC Help mobilní wc Balónky s.r.o. balonky 2056 ostatní drobný materiál na zajištění kreativních dílen Celkem

12 2013 IČO Dodavatel Plnění Agentura Dokořán Cena (vč. DPH) dodávka a instalace podia, zajištění ozvučení akce Robert Galia - Agentura COOL stánky, altány, pivní sety Dům kultury Ostrava drátěný program 1452 grafický návrh a tisk propagačních CMYK materiálů k akci imi partner a.s. trička pro účastníky akce Kaštanový krámek výroba a dodání kreativních sad pro projektový den pro školy Rencar zajištění reklamy v MHD Ostrava Epona výlepová služba Roman Pastorek moderátor EKO info centrum Ostrava zajištění doprovodného programu, koordinace, spolupráce se školami, spolupráce při komunikaci s dodavateli, spolupráce při organizačním zajištění akce Mléčný bar naproti zázemí pro organizátory akce, zajištění občerstvení Technické služby MOaP pronájem košů, úklid prostranství OSA poplatky OSA Ostružiny klauni Profo monolity s.r.o. mobilní wc Balónky s.r.o. balonky 2056 ostatní drobný materiál na zajištění kreativních dílen Celkem

13 2012 IČO Dodavatel Plnění Cena (vč. DPH) MSK Motýl Media s.r.o. dodávka a instalace podia, zajištění ozvučení akce dodatečná objednávka stánků nad rámec dodávky z IP MSK x MSK stánky, altány, pivní sety x MSK drátěný program x MSK grafický návrh a tisk propagačních materiálů k akci x MSK trička pro účastníky akce x Kaštanový krámek výroba a dodání kreativních sad pro projektový den pro školy Rencar zajištění reklamy v MHD Ostrava Epona výlepová služba 4416 MSK moderátor x Mise Media s.r.o. inzerce v tisku EKO info centrum Ostrava zajištění doprovodného programu, koordinace, spolupráce se školami, spolupráce při komunikaci s dodavateli, spolupráce při organizačním zajištění akce Mléčný bar naproti zázemí pro organizátory akce, zajištění občerstvení Technické služby MOaP pronájem košů, úklid prostranství OSA poplatky OSA Ostružiny klauni 8000 ostatní drobný materiál na zajištění kreativních dílen Celkem

14 2011 IČO Dodavatel Plnění Cena (vč. DPH) MSK Rocket Company, s.r.o. dodávka a instalace podia, zajištění ozvučení akce dodatečná objednávka stánků nad rámec dodávky z IP MSK x MSK stánky, altány, pivní sety x MSK drátěný program x MSK grafický návrh a tisk propagačních materiálů k akci x MSK trička pro účastníky akce x Rádio Čas inzerce v rádiu Rencar zajištění reklamy v MHD Ostrava Epona výlepová služba 4224 MSK moderátor x zajištění doprovodného programu, koordinace, spolupráce se školami, spolupráce při komunikaci s dodavateli, spolupráce při organizačním zajištění EKO info centrum Ostrava akce Technické služby MOaP pronájem košů, úklid prostranství OSA poplatky OSA Ostružiny klauni CMYK výroba a dodání herních karet pro projektový den pro školy ostatní drobný materiál na zajištění kreativních dílen Celkem Zpracovali: Ing. Markéta Nogolová, Mgr. Michal Mariánek Dne:

15 Sdělení K požadavku obč. sdruž. Oživení ve věci podání informace o realizovaných kampaních za období od listopadu 2010 do října 2014 sděluji, že jsme zkontrolovali veškeré výdaje dle požadovaných údajů sdružení. V tomto období se jednalo pouze o jednu kampaň a to: název kampaně Kód Salomon, celkové náklady ,- Kč vč. DPH, období realizace kampaně od , hlavní dodavatel služeb Smart Communication, s.r.o., IČ: Jiřina Dudová Odbor strategického rozvoje

16 Přehled informačních kampaní za oblast sportu (v rámci odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Název kampaně Hlavní nástroj pro komunikaci inzerce v denním tisku webové stránky, FB (realizace a správa sociálních sítí) propagační videospot (výroba) rozhlasový spot (výroba) vysílání rozhlasové reklamy reklamní plochy (billboardy, světelné tabule) inzerce v denním tisku výroba reklamní věže a bannerů výroba reklamních předmětů velkoplošná reklama (výroba) inzerce v denním tisku výroba reklamních předmětů materiálové zabezpečení reklamní kampaně + reklamní služby reklamní předměty (oděvy) inzerce v denním tisku reklamní předměty (trička) materiálové zabezpečení reklamní kampaně + reklamní služby inzerce v denním tisku výroba zvukového loga výroba rozhlasového spotu výroba reklamních předmětů výroba reklamních předmětů výroba reklamních předmětů výroba reklamních předmětů inzerce v denním tisku inzerce v časopise Golf výroba reklamních předmětů realizace reklamní kampaně vysílání televizní reklamy výroba reklamních předmětů reklama na internetu vysílání rozhlasové reklamy grafické zpracování reklamního motivu

17 í, sportu a volnočasových aktivit) Celkové náklady vč. DPH = náklady financované z rozpočtu SMO Období realizace Dodavatel IČO / /2013 VLTAVA-LABE-PRESS a.s / /2015 LK Holding & Solutions s.r.o /2013 KANIA BROTHERS s.r.o /2013 MEDIA MARKETING SERVICES a.s /2013 MEDIA MARKETING SERVICES a.s / různých dodavatelů - pronajímatelů reklamních ploch / /2013 VLTAVA-LABE-PRESS a.s /2013 SeePOINT družstvo /2013 Ian Derson advertising, s.r.o /2013 Tomáš Vida / /2014 VLTAVA-LABE-PRESS a.s /2013 Profi Art Production s.r.o / /2013 Ian Derson advertising, s.r.o /2013 Sdružení sportovních klubů Vítkovice / /2014 VLTAVA-LABE-PRESS a.s /2013 Sdružení sportovních klubů Vítkovice / /2014 Ian Derson advertising, s.r.o /2014 VLTAVA-LABE-PRESS a.s /2014 MEDIA MARKETING SERVICES a.s /2014 MEDIA MARKETING SERVICES a.s /2014 Printo spol. s r.o /2014 Semper Corporation, s.r.o /2014 COPTIS s.r.o /2014 JK Profi plus s.r.o /2014 VLTAVA-LABE-PRESS a.s / /2014 CCB, spol. s r.o /2014 Pavel Komárek /2014 RAILREKLAM spol. s r.o / /2014 POLAR televize Ostrava, s.r.o /2014 Semper Corporation, s.r.o / /2014 Seznam.cz, a.s / /2014 MEDIA MARKETING SERVICES a.s /2014 Profi Art Production s.r.o

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Lidé lidem Termín: (čtvrtek) Místo : Masarykovo náměstí Čas: 9:00-16:30. Přestávka: 11:45 13:30

Lidé lidem Termín: (čtvrtek) Místo : Masarykovo náměstí Čas: 9:00-16:30. Přestávka: 11:45 13:30 Termín: 26.6.20143 (čtvrtek) Místo : Masarykovo náměstí Čas: 9:00-16:30 Přestávka: 11:45 13:30 Propagace akce MHD letáky (16.6.-30.6.2014) Plakáty výlep EPONA (14.6.-30.6.2014) Ostravská radnice Newsletter

Více

Příloha č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ

Příloha č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zajištění komunikační kampaně k otevření nové části science centra Techmania, a to outdoorové kampaně, rozhlasové a internetové kampaně. Součástí plnění

Více

Nabídka služeb. Nabídka služeb

Nabídka služeb. Nabídka služeb Nabídka služeb VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 13. BŘEZNA 2018 AULA VŠB - TU OSTRAVA Nabídka služeb CO JE KARIÉRA PLUS? Kariéra PLUS je veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy vysokých

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Prezentace a propagace SKI areálu Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 477/PJ/OVZ/2014 dne: 25. července 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 K podlimitní veřejné

Více

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník CYKLO MAŠTALE cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale 950 závodníků 2015 největší závod svého druhu 1500 diváků 15. ročník Staňte se partnerem CYKLO MAŠTALE 2015» největší závod svého druhu v Pardubickém

Více

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb.

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. LPf' Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava V Praze dne 27. beezna 2013 26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. Va2en1, na zaklade zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnem

Více

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí Náklady na realizaci programu Čistá dvojka v roce 2012 celkem MČ Praha 2 EKO KOM ASEKOL položka akce cena s cena s cena s 1/ Webová aplikace 0 0 0 0 1.1 aktualizace webové aplikace 0 0 0 0 tvorba textů

Více

Mistrovství světa v boxlakrosu FIL května 2011 Zimní stadion Eden Praha, Česká republika

Mistrovství světa v boxlakrosu FIL května 2011 Zimní stadion Eden Praha, Česká republika Mistrovství světa v boxlakrosu FIL 21. 28. května 2011 Zimní stadion Eden Praha, Česká republika www.wilcprague2011.com Základní informace Mistrovství světa v boxlakrosu je vrcholná lakrosová akce, která

Více

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto prostředku publicity určují Pravidla pro publicitu

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy ICANDO CUP 07.07.2012 6. Mezinárodní Den Aktivace Lidských Schopností Turnaje o ceny v hodnotě 200.000 Kč Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy Žluté lázně start od 10 hod. www.icando-cup.cz

Více

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme NEWS Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme Členové KLACRu: Agentura SMILEX, AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s,. Asociace hotelů a restaurací

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

PROMOTION. Nabídka pro dealery automobilů. AGENTURA 3K s.r.o.

PROMOTION. Nabídka pro dealery automobilů. AGENTURA 3K s.r.o. PROMOTION Nabídka pro dealery automobilů AGENTURA 3K s.r.o. Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku na zajištění promotion akce ve Vašem autosalónu. Naše agentura se jako jediná v ČR dlouhodobě

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu 2. 7. srpna 2010 Praha 8, Svoboda park Česká republika Vrcholný turnaj evropského významu Na největší softballové akci roku na území České republiky uvidíte

Více

Nabídka služeb. Nabídka služeb

Nabídka služeb. Nabídka služeb Nabídka služeb VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 14. BŘEZNA 2017 AULA VŠB - TU OSTRAVA Nabídka služeb SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Devátý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Termíny závodů 2017: Oficiální drezurní závody

Termíny závodů 2017: Oficiální drezurní závody Jsme nově vybudovaný moderní areál 20minut jízdy jižně od Prahy V roce 2017 budeme pořádat deset hobby závodů a deset oficiálních závodů až do stupně ST a další skoková soustředění a semináře závody, při

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13 1. Síťování, destinační management Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO Opavské Slezsko. Organizace školení, seminářů

Více

BY HCORE PRODUCTION S.R.O.

BY HCORE PRODUCTION S.R.O. BY S.R.O. PRAGUE DOWNTOWN co, kdy, kde? Prague Downtown je ojedinělá sportovní a kulturní akce na území historického centra Prahy. Je to přenesení sportu běžně provozovaného ve volné přírodě, či na speciálně

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Název zakázky: Regionální produkty marketing, propagace (dále též zakázka ) Regionální produkty - Marketing, propagace.

Název zakázky: Regionální produkty marketing, propagace (dále též zakázka ) Regionální produkty - Marketing, propagace. Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky k zakázce zadávané dle příslušné metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Ambientní média Českých aerolinií

Ambientní média Českých aerolinií Ambientní média Českých aerolinií Profil našeho cestujícího Pohlaví pasažéru ČSA (v %) Ženy 54% Muži 46% Věkové složení pasažéru (v %) 15 24 25 34 35 44 45 54 55+ 13% 33% 26% 17% 11% 1 276 2 Letouny používané

Více

Každý závod s online přenosem na našich webových stránkách Termíny 2016: 27. srpen 3. září 17. září

Každý závod s online přenosem na našich webových stránkách  Termíny 2016: 27. srpen 3. září 17. září Jsme nově vybudovaný moderní areál 20minut jízdy jižně od Prahy V roce 2016 budeme pořádat tři hobby závody V roce 2017 to bude již deset oficiálních závodů a deset hobby závodů závody, při kterých najdete

Více

3. června ročník rekordních 1092 závodníků v 16. ročníku více než 1500 diváků

3. června ročník rekordních 1092 závodníků v 16. ročníku více než 1500 diváků 7 MTB maraton přírodní rezervací Maštale největší závod svého druhu v Pardubickém kraji 3. června 2017 17. ročník rekordních 1092 závodníků v 16. ročníku více než 1500 diváků Staňte se partnerem CYKLO

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích Příloha č. 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Rámcová nabídka a prezentace

Rámcová nabídka a prezentace Rámcová nabídka a prezentace Judo Show Cup Obsah 1.Představení Judo Show Cup 1.1. Co je Judo Show Cup 1.2. Záštity akce 1.3. Charitativní účel akce 1.4. Pro koho je Judo Show Cup určen 1.5. Program 1.6.

Více

grafické portfolio rebel art

grafické portfolio rebel art grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

Příloha č. 1: Rozhovor s Martinem Matulou, společníkem firmy HISPORT,s.r.o.

Příloha č. 1: Rozhovor s Martinem Matulou, společníkem firmy HISPORT,s.r.o. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Rozhovor s Martinem Matulou, společníkem firmy HISPORT,s.r.o. I. Reklama 1. Využíváte některou podobu z těchto druhů reklamy? - tištěná a vysílaná, nápisy na obalech, letáčky, balení,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Městská akce Malý Hamburk dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka OŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová,

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Centrum kultury města Písek V Písku dne: 24.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna a doplnění ceníku z RM 14.01. 2016 do ceníku pronájmů a služeb Centra

Více

Digitalizace TV vysílání

Digitalizace TV vysílání Případová studie PR kampaně Digitalizace TV vysílání Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR Ing. Zdeněk Duspiva HISTORIE Koncepce 2005 definování role státu Zásady informační kampaně,

Více

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost MAS Bohdanečsko, o.s. vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na uspořádání informační akce v rámci realizace projektu Rozvoj MAS

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Run-Up 2010: Dokument pro partnery

Run-Up 2010: Dokument pro partnery Run-Up 2010: Dokument pro partnery Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

ZÁŘÍ 2012 SRPEN 2013

ZÁŘÍ 2012 SRPEN 2013 ZÁŘÍ 2012 SRPEN 2013 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 64 plnobarevných stran tištěná i elektronická podoba 15.000 výtisků měsíčně každé číslo přes 2.000 downloadů zdarma v padesáti městech po celé ČR kapesní formát

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE OBSAH 1/ BPA A SPORTOVEC ROKU 2/ HLAVNÍ ATRIBUTY PREZENTACE PARTNERA 3/ FORMY PREZENTACE PARTNERA 4/ PREZENTACE A PR AKTIVITY PROJEKTU 5/ CENA REKLAMNÍHO PLNĚNÍ 6/ KONTAKT Petra

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

Reprezentační družstvo ČR v letecké akrobacii

Reprezentační družstvo ČR v letecké akrobacii Reprezentační družstvo ČR v letecké akrobacii Letecká akrobacie Extrémní sport při kterém se piloti, vystaveni obrovským silám přetížení (běžně až desetinásobku své hmotnosti), snaží v trojrozměrném prostoru

Více

Pohár vítězů poháru žen 2015

Pohár vítězů poháru žen 2015 Pohár vítězů poháru žen 2015 17. 22. srpna 2015 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika www.softballcup.com Hlavní pořadatel Pořadatelé: Prestižní evropský turnaj Na Osmičce uvidíme špičkové

Více

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu?

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Výchozí situace Zlín = město automobilů Dlouhodobý trend zhoršující se dopravní situace ve městě Růst obtěžujících vlivů automobilové dopravy

Více

Reklamní a mediální agentura

Reklamní a mediální agentura Reklamní a mediální agentura Katalog poskytovaných služeb Reklamní a mediální agentura +420 775 57 87 57 jan.molnar@ovamedia.cz www..cz Jsme reklamní a mediální agentura s týmem specialistů na propagaci

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Obecná pravidla publicity projektu Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci

Více

Lidé lidem Termín: Místo : Masarykovo náměstí Čas: 9:00-16:30. Přestávka: 12:05 13:15

Lidé lidem Termín: Místo : Masarykovo náměstí Čas: 9:00-16:30. Přestávka: 12:05 13:15 Termín: 25.6.2015 Místo : Masarykovo náměstí Čas: 9:00-16:30 Přestávka: 12:05 13:15 Propagace akce Rádio Helax MHD letáky Plakáty výlep EPONA Informace do škol Ostravská radnice, tiskoviny městských obvodů

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY

Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY HISTORIE BĚHU Historie běhu se začala psát v roce 2009, tehdy vznikl nápad uspořádat největší sportovně kulturní akci regionu. V roce 2010 se pořádal

Více

SMLOUVA NA REALIZACI PROPAGAČNÍ KAMPANĚ. Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA NA REALIZACI PROPAGAČNÍ KAMPANĚ. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOXXF SMLOUVA NA REALIZACI PROPAGAČNÍ KAMPANĚ uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Článek I. Smluvní strany Název Adresa: Statutární město

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Mgr. Veronika Mikešová Národní muzeum Projekt Archeologie na dosah Probíhá od ledna 2012 do prosince 2014 na Oddělení pravěku a antického starověku

Více

Zápis z jednání Správní rady

Zápis z jednání Správní rady Zápis z jednání Správní rady Místo konání: Dne: Účastníci: Evropský dům, Králíky 4.11.2011, 16:00 hod. dle presenční listiny Program jednání: 1. Projekt Marketingová kampaň TO KS - zpráva o činnosti pracovní

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Óčko. Hudbu česky vidět, slyšet!

Óčko. Hudbu česky vidět, slyšet! Óčko Hudbu česky vidět, slyšet! Co je Óčko? zahájení vysílání v roce 2002 výrazná grafika, moderní a svěží styl kompletní redesign stanice mimořádná míra interaktivity ve vysílání facebook stránky Óčka

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

HELLO MY NAME IS OBÁLKA

HELLO MY NAME IS OBÁLKA HELLO MY NAME IS OBÁLKA info@obalkapraha.cz Ahoj! Jmenuji se OBÁLKA a jsem v Praze nová. Moje nejstarší sestra pochází z Londýna. Mé další sourozence dnes najdete v mnoha evropských metropolích, např.

Více

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby Chcete, aby vaši reklamu viděly tisíce lidí? uvádíte na trh nové výrobky, Produkty nebo služby? PřiCHÁZíte v PrŮběHu roku se ZaJímavÝmi ProdeJními

Více

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Druhy medializace a propagace Tištěná forma : Propagační materiály, plakáty, letáky, bannery Pravidelné okénko v radničním Chrudimském zpravodaji Evaluační dotazníky

Více

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou značku, jak posílit její image a prestiž, jak

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Boskovice, 1. května 2016 VII. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY

Boskovice, 1. května 2016 VII. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY Boskovice, 1. května 2016 VII. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY HISTORIE BOSKOVICKÝCH BĚHŮ V roce 2009 vznikl nápad uspořádat největší sportovně kulturní akci regionu. V roce 2010 se pořádal první ročník pod názvem

Více

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Veletrh se zaměřením na setkání potenciálních zaměstnavatelů, personálních agentur s cílovou skupinou volných pracovních sil TERMÍN KONÁNÍ 7. 9. října 2008 Společně s projekty

Více

TO KS zpráva o realizovaných aktivitách ke dni 27.7. 2012 ke kampani 2011 2013

TO KS zpráva o realizovaných aktivitách ke dni 27.7. 2012 ke kampani 2011 2013 TO KS zpráva o realizovaných aktivitách ke dni 27.7. 2012 ke kampani 2011 2013 Tato zpráva popisuje jednotlivé realizované aktivity a odkazuje na patřičné přílohy. Červenec 2012 1 Aktivity obsah 1. Soutěž

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Do práce na kole 2017

Do práce na kole 2017 Do práce na kole 2017 Květen 2017: 7. ročník celorepublikové soutěže pro zaměstnanecké týmy 2. rokem také pro běžce a chodce Cíle soutěže Hravou formou přivést více lidí k pravidelnému používání kola jako

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

Nabídka spolupráce. Pchjongčchang

Nabídka spolupráce. Pchjongčchang Nabídka spolupráce Pchjongčchang 2018 9. - 25. 2. 2018 ČESKÝ DŮM Cíle projektu prezentace ČR na nejprestižnější celosvětové sportovní události prezentace ČR jako vyspělé ekonomiky v mezinárodním měřítku

Více

MEDIA KIT

MEDIA KIT MEDIA KIT 2017 www.studenta.cz je největší magazín pro VŠ studenty v ČR, který vyniká neotřelým redakčním obsahem, moderním grafickým zpracováním, cílenou distribucí a úzkým propojením s webem studenta.cz

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Blansko, 27. srpna ročník. Půlmaraton Moravským krasem

Blansko, 27. srpna ročník. Půlmaraton Moravským krasem Blansko, 27. srpna 2016 21. ročník Půlmaraton Moravským krasem HISTORIE PŮLMARATONU MORAVSKÝM KRASEM Historie běhu sahá až do roku 1958. Tehdy se konal silniční běh v délce 25 km, startovalo se od Spartaku

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty

Více

Partnerská nabídka. Dovolte nám abychom Vás oslovili s nabídkou spolupráce při I.ročníku

Partnerská nabídka. Dovolte nám abychom Vás oslovili s nabídkou spolupráce při I.ročníku OSTRAVA!!! 2010 Úvodní slovo Vážení příznivci dobré hudby, zábavy a... Dovolte nám abychom Vás oslovili s nabídkou spolupráce při I.ročníku kulturně-společenské akce PORUBA FEST 2010. Rádi bychom začali

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Přehled činnosti za rok 2014 Staré Město, 10. 2. 2015 Realizované projekty» Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na VM 10/11 12/14, objem 37

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více