25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost)"

Transkript

1 kpl Statutarni mesto Ostrava Proke"sovo namestf 1803/ , Ostrava (dale jen samospravy) V Praze dne 24. b"rezna dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost) Va2enf, dovolujeme si vas po2adat o informace tykajicf se informa6nfch kampanf realizovanych va"sf sarnospravou. Informa6ni kampani pritorn rozumfine logicky celek marketingovych a public relations 6innostf: (i) ktere byly realizovany pod autoritou a jrnenem vasi samosprivy, (ii) jejich2 celkove naklady byly z vice nee 50 % hrazeny z verejneho rozpoctu, (iii) ktere informovaly obyvatele o projektech a politikach samospravy, (iv) ktere probfhaly ve vymezenem 6asovem ramcii, mely jasny za6atek a konec, (v) jejich2 celkove naklady byly vyssf net 100 tis. K6 v6. DPI I Predmetem iadosti o informace pritom nejsou marketingove a public relations 6innosti, ktere: probfhajf kontinualne (nape. slu2by tiskoveho mluv6fho, region! lnf vysflinf nebo vydavanf tistenych periodik), d jsou realizovany v ramci povinne publicity pn cerpanf prostredku ze Strukturalnfch fondo EU. Konkretne 2ad6me informace o: 1) prehiedu informa6nfch kampanf realizovanych (tj. zahajenych a ukoncenych ) va"sf samospravou v obdobi od listopadu 2010 do "r(jna ) u ka2de kampane v prehledu dle bodu 1 prosfm dale uved'te: a) nazev a c(l Bane kampane, b) hlavnf nastroj pouiity pro komunikaci s cfiovyrni skupinami v dane kampani ( nap"r. facebook, billboard, tistena inzerce, direct mailing, videospoty, publikace, upominkove a propaga&ii prredmety a dalsf), c) celkove naklady na kampan hrazene z verejnych rozpoctu, v6etne podilu financovaneho z rozpoctu vast samospravy (v K6 v6. DPH), d) obdobi realizace dane kampane ( od - do ) ve formatu mes(c/rok, e) nazev a IC hlavnfho dodavatele sluzeb a dodavek souvisejfcfch s realizaci kampane. Uvedene informace prosfm zaslete v zakonem stanovene Ihute patnacti dn6 ode dne p "rijetf teto iadosti na adresu nasf kancelare O2ivenf, o. s., Muchova 13, Praha 6. Je-ii to mo2ne, zadame prednostne o poskytnutf informaci v elektronicke podobe do datove schranky Ozivenf, o.s., ID datove schranky : ntauv78, pop"r. na e- mailovou adresu mafrtin_ k arrmc_nifcc eiveni.cz. Predem dekuji za vasi ochotu a spolupraci pri vy"rizovanf Zadosti 5 tictou Za 02iveni, o. s. Mgr. Martin Kamenik Prredseda O2ivenf, o. s. Olivenf, o. as. tluchova Praha 6 tel.: IC:

2 Informace o iadateli: Oziveni, o.s., IC: , sidlem Muchova 13, Praha 6, PSC: Adresa pro dorucovani: Muchova 13, Praha 6, PSC: O ivenl, o, s. Muchova Praha 6 tel.: wwrw.ozivenl.cz I(:

3 From : Kopeckova Helena Sent : Wednesday, April 15, :34 PM To: Subject : Informace k 26dosti die zakona c. 106/1999 Sb. Va2eny pane Kameniku, v phloze Vim zasilam informace z jednotlivych odboru Magistratu mesta Ostravy, tjrkajici se informacnich kampani. S pozdravem Kopeckova Helena asistentka vedouciho kancelare primatora Magistrat mesta Ostravy KancelMr primatora Prokesovo nimesti 8, Ostrava T M E W wwwostrava.cz Ostrava je po"radatelsk' m mestem Mistrovstvi sveta v lednim hokeji 2015 Ostrava is the Host City of 2015 IIHF Ice Hockey World Championship

4 Kultura Od roku 2012 byly každoročně z rozpočtu SMO hrazeny náklady na propagaci akce Ostrava v Praze. Od listopadu 2010 do prosince 2011 nebyly z kapitoly odboru hrazeny žádné finanční prostředky na marketing a public relations pro oblast kulturu vyšší než 100 tis.kč. Informace v požadované struktuře jsou stejné pro roky 2012, 2013, 2014: a) akce Ostrava v Praze = průřez tvorbou ostravských divadelních scén, které hostují v několika pražských divadlech, realizovány jsou rovněž doprovodné akce, a to především výstavy; b) reklamní kampaň = letáky a propagačních materiály, tištěná inzerce, mediální kampaň, webové stránky, Facebook. Částky, termíny a dodavatelé pro roky 2012, 2013, 2014: c) reklamní kampaň zcela hrazena z rozpočtu SMO = r.2012 včetně DPH ,00 Kč, r.2013 včetně DPH ,00 Kč, r.2014 včetně DPH ,00 Kč; d) každoročně reklamní kampaň od června do listopadu; e) v r.2012 dodavatel společnost Ian Derson advertising s.r.o., IČO: (včetně DPH ,00 Kč), v r.2013 a v r.2014 dodavatel Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO: (vč.dph ,00 Kč).

5 Odbor kancelář primátora Název kampaně Spoty - kina Ostrava v Praze Cíl kampaně Prezentace turistického potenciálu regionu Prezentace ostravských divadel v Praze Ostravu nedáme Svinovské mosty Seznámení obyvatel s dopady novely RUD Celoročně informovat obyvatele města a regionu o uzavírce a změnách v dopravě v souvislosti s rekonstrukcí Svinovských mostů Smogové situace Branding Ostrava-Vídeň Informovat veřejnost o vzniku smogové situaci Prezentace města na leteckých linkách Ostrava-Vídeň

6 Hlavní nástroj Náklady samosprávy Doba trvání Spoty Inzerce / /2011 Inzerce / /2011 PR, tiskové konference / /2011 Fotodokumentace / /2011 grafika,layouty,zlomy,repro příprava a / /2011 zajištění kampaně Videospoty na sociálních sítích / /2012 Grafika, letáky, drobné předměty / /2012 Grafické zpracování I. etapa / /2012 Výroba spotů I. etapa / /2012 Odvysílání spotů I. etapa / /2012 Grafické zpracování II. etapa / /2012 Výroba spotů II. etapa / /2012 Odvysílání spotů II. etapa / /2012 Spoty II. etapa / /2012 Bannery / /2013 Branding letadla, head sety, bannery, / /2013 polepy, distribuce tiskovin

7 Dodavatel IČO Cineexpres Muzikus Společnost Hudební rozhledy Temper Communications Jaroslav Tatek Ian Derson, s.r.o Kania Brothers s.r.o Ian Derson, s.r.o Ian Derson, s.r.o Media Marketing Services Media Marketing Services Ian Derson, s.r.o Media Marketing Services Media Marketing Services Rádio Čas Seznam a.s VIP Wings a.s

8 Kampaň sekretariát, oddělení SPOD: a) Název a cíl kampaně: Dejme dětem rodinu Cíl: Dlouhodobé a cyklické působení na veřejnost s cílem informovat odbornou a laickou veřejnost o náhradní rodinné péči a jejich formách b) Hlavní nástroj použitý v komunikaci s cílovou skupinou: Tisk letáků, věcné propagační předměty, tiskové zprávy, propagace na významných akcích města formou stánků a osobními rozhovory s veřejností, vznik webových stránek Dejme dětem rodinu, propagace pomocí partnerů kampaně nestátních neziskových organizací c) Celkové náklady na kampaň hrazení z veřejných rozpočtů ,-Kč tisk letáků, propagační předměty d) Období realizace kampaně Červen 2011 dosud kampaň není ukončena!!! e) Nemáme Zpracovala: Mgr. Kamila Návratová Dne:

9 2013 Informační kampaň Bezpečnější Ostrava Smlouva č. 3184/2013/KZ = dodavatel: Crest Comunications Ostrava s.r.o. IČO zajištění informační kampaně k tématu "Bezpečnější Ostrava" v termínu (tisková konference, tisková zpráva, monitoring mediálních ohlasů, zajištění rozhovoru a reportáže, zajištění realizace preventivně informační akce policií v obchodních centrech, zajištění týmů z řad studentů k roznosu informačních letáků (pořízeny v předchozích letech) včetně označení týmu signálními vestami s logem projektu, zajištění rozhlasové reklamní kampaně v rádiu ORION). Dne 23/12/2013 zaplaceno ,70 Kč Informační kampaň Bezpečnější Ostrava listopad prosinec 2012 Objednávka = dodavatel: DANTER - reklama a potisk, s.r.o., IČO zajištění informační kampaně v rámci soutěže O nejbezpečnější supermarket v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. (grafika, propagace, brigádníci hostes, spoty v rozhlase). Dne 21/12/2012 zaplaceno ,00 Kč. Objednávka = dodavatel: MD communications, s.r.o., IČO zhotovení reklamních předmětů úprava webových stránek, zhotovení grafického návrhu nového vizuálního stylu v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Dne 28/12/2012 zaplaceno ,00 Kč. Smlouva = dodavatel: RENCAR PRAHA, a.s., IČO realizace a provozování reklamní kampaně v rámci projektu Bezpečnější Ostrava 2012 ve vozidlech DPO. Dne 19/12/2012 zaplaceno ,00 Kč. Objednávka = dodavatel: Ian Derson advertising s.r.o., IČO zajištění tiskové inzerce v Moravskoslezském deníku v rámci projektu "Bezpečnější Ostrava". Dne 21/12/2012 zaplaceno ,00 Kč a 2010 Od listopadu 2010 do prosince 2011 nebyly z kapitoly příslušného odboru hrazeny žádné finanční prostředky na marketing a public relations vyšší než 100 tis.kč.

10 Název informační kampaně: Lidé lidem přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit Cíl informační kampaně: Informovat občany města o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit. Umožnit prezentaci jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb a souvisejících aktivit. Představit jejich činnost prostřednictvím interaktivních workshopů a zážitkových dílen. Uživatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit mají možnost vystoupit v rámci doprovodného programu akce na podiu. Hlavní nástroj použitý pro komunikaci s cílovými skupinami v dané kampani: - Předávání informací napříč organizační strukturou komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava (9 pracovních skupin, 240 členů), - na webových stránkách města a komunitního plánování, - prostřednictvím letáků (výlepová služba, letáky v organizacích, letáky v MHD), - prostřednictvím článků v městských a obvodních tištěných periodikách, - upomínkové a propagační předměty města, - prostřednictvím projektových dnů pro školy, - tištěná inzerce (jen v roce 2011). Celkové náklady na kampaň: Akce Lidé lidem je pořádána již od roku Celkové průměrné náklady na informační kampaň Lidé lidem se pohybují ve výši cca 250 tis. Kč. Náklady za jednotlivé ročníky se liší v závislosti na aktuálních cenách jednotlivých dodavatelů. Zpravidla náklady na akci nese ve 100 % statutární město Ostrava. V letech 2012 a 2013 jsme získali dotaci na realizaci informační kampaně Lidé lidem z prostředků Moravskoslezského kraje (MSK), díky kterým jsme snížili finanční zatížení našeho města Kč/100 % podíl financování města Kč/100 % podíl financování města Kč (spolufinancováno z prostředků MSK) Kč (spolufinancováno z prostředků MSK) Období realizace: přípravná fáze: únor červen, datum realizace: 06/2014, 06/2013, 06/2012, 06/2011

11 Název a IČ hlavního dodavatele služeb: Pro zajištění akce nevyužíváme generálního dodavatele, využíváme služeb více než 13 dodavatelů. Rozpočty jednotlivých ročníků přikládáme v níže uvedených tabulkách IČO Dodavatel Plnění Cena (vč. DPH) Agentura Dokořán dodávka a instalace podia, zajištění ozvučení akce Robert Galia - Agentura COOL stánky, altány, pivní sety Dům kultury Ostrava drátěný program CMYK grafický návrh a tisk propagačních materiálů k akci Tomáš Vida - velkoplošný tisk trička pro účastníky akce Královská čokoláda odměny pro účinkující Rencar zajištění reklamy v MHD Ostrava Epona výlepová služba Roman Pastorek moderátor EKO info centrum Ostrava zajištění doprovodného programu, koordinace, spolupráce se školami, spolupráce při komunikaci s dodavateli, spolupráce při organizačním zajištění akce Mléčný bar naproti zázemí pro organizátory akce, zajištění občerstvení Technické služby MOaP pronájem košů, úklid prostranství OSA poplatky OSA Ostružiny klauni WC Help mobilní wc Balónky s.r.o. balonky 2056 ostatní drobný materiál na zajištění kreativních dílen Celkem

12 2013 IČO Dodavatel Plnění Agentura Dokořán Cena (vč. DPH) dodávka a instalace podia, zajištění ozvučení akce Robert Galia - Agentura COOL stánky, altány, pivní sety Dům kultury Ostrava drátěný program 1452 grafický návrh a tisk propagačních CMYK materiálů k akci imi partner a.s. trička pro účastníky akce Kaštanový krámek výroba a dodání kreativních sad pro projektový den pro školy Rencar zajištění reklamy v MHD Ostrava Epona výlepová služba Roman Pastorek moderátor EKO info centrum Ostrava zajištění doprovodného programu, koordinace, spolupráce se školami, spolupráce při komunikaci s dodavateli, spolupráce při organizačním zajištění akce Mléčný bar naproti zázemí pro organizátory akce, zajištění občerstvení Technické služby MOaP pronájem košů, úklid prostranství OSA poplatky OSA Ostružiny klauni Profo monolity s.r.o. mobilní wc Balónky s.r.o. balonky 2056 ostatní drobný materiál na zajištění kreativních dílen Celkem

13 2012 IČO Dodavatel Plnění Cena (vč. DPH) MSK Motýl Media s.r.o. dodávka a instalace podia, zajištění ozvučení akce dodatečná objednávka stánků nad rámec dodávky z IP MSK x MSK stánky, altány, pivní sety x MSK drátěný program x MSK grafický návrh a tisk propagačních materiálů k akci x MSK trička pro účastníky akce x Kaštanový krámek výroba a dodání kreativních sad pro projektový den pro školy Rencar zajištění reklamy v MHD Ostrava Epona výlepová služba 4416 MSK moderátor x Mise Media s.r.o. inzerce v tisku EKO info centrum Ostrava zajištění doprovodného programu, koordinace, spolupráce se školami, spolupráce při komunikaci s dodavateli, spolupráce při organizačním zajištění akce Mléčný bar naproti zázemí pro organizátory akce, zajištění občerstvení Technické služby MOaP pronájem košů, úklid prostranství OSA poplatky OSA Ostružiny klauni 8000 ostatní drobný materiál na zajištění kreativních dílen Celkem

14 2011 IČO Dodavatel Plnění Cena (vč. DPH) MSK Rocket Company, s.r.o. dodávka a instalace podia, zajištění ozvučení akce dodatečná objednávka stánků nad rámec dodávky z IP MSK x MSK stánky, altány, pivní sety x MSK drátěný program x MSK grafický návrh a tisk propagačních materiálů k akci x MSK trička pro účastníky akce x Rádio Čas inzerce v rádiu Rencar zajištění reklamy v MHD Ostrava Epona výlepová služba 4224 MSK moderátor x zajištění doprovodného programu, koordinace, spolupráce se školami, spolupráce při komunikaci s dodavateli, spolupráce při organizačním zajištění EKO info centrum Ostrava akce Technické služby MOaP pronájem košů, úklid prostranství OSA poplatky OSA Ostružiny klauni CMYK výroba a dodání herních karet pro projektový den pro školy ostatní drobný materiál na zajištění kreativních dílen Celkem Zpracovali: Ing. Markéta Nogolová, Mgr. Michal Mariánek Dne:

15 Sdělení K požadavku obč. sdruž. Oživení ve věci podání informace o realizovaných kampaních za období od listopadu 2010 do října 2014 sděluji, že jsme zkontrolovali veškeré výdaje dle požadovaných údajů sdružení. V tomto období se jednalo pouze o jednu kampaň a to: název kampaně Kód Salomon, celkové náklady ,- Kč vč. DPH, období realizace kampaně od , hlavní dodavatel služeb Smart Communication, s.r.o., IČ: Jiřina Dudová Odbor strategického rozvoje

16 Přehled informačních kampaní za oblast sportu (v rámci odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Název kampaně Hlavní nástroj pro komunikaci inzerce v denním tisku webové stránky, FB (realizace a správa sociálních sítí) propagační videospot (výroba) rozhlasový spot (výroba) vysílání rozhlasové reklamy reklamní plochy (billboardy, světelné tabule) inzerce v denním tisku výroba reklamní věže a bannerů výroba reklamních předmětů velkoplošná reklama (výroba) inzerce v denním tisku výroba reklamních předmětů materiálové zabezpečení reklamní kampaně + reklamní služby reklamní předměty (oděvy) inzerce v denním tisku reklamní předměty (trička) materiálové zabezpečení reklamní kampaně + reklamní služby inzerce v denním tisku výroba zvukového loga výroba rozhlasového spotu výroba reklamních předmětů výroba reklamních předmětů výroba reklamních předmětů výroba reklamních předmětů inzerce v denním tisku inzerce v časopise Golf výroba reklamních předmětů realizace reklamní kampaně vysílání televizní reklamy výroba reklamních předmětů reklama na internetu vysílání rozhlasové reklamy grafické zpracování reklamního motivu

17 í, sportu a volnočasových aktivit) Celkové náklady vč. DPH = náklady financované z rozpočtu SMO Období realizace Dodavatel IČO / /2013 VLTAVA-LABE-PRESS a.s / /2015 LK Holding & Solutions s.r.o /2013 KANIA BROTHERS s.r.o /2013 MEDIA MARKETING SERVICES a.s /2013 MEDIA MARKETING SERVICES a.s / různých dodavatelů - pronajímatelů reklamních ploch / /2013 VLTAVA-LABE-PRESS a.s /2013 SeePOINT družstvo /2013 Ian Derson advertising, s.r.o /2013 Tomáš Vida / /2014 VLTAVA-LABE-PRESS a.s /2013 Profi Art Production s.r.o / /2013 Ian Derson advertising, s.r.o /2013 Sdružení sportovních klubů Vítkovice / /2014 VLTAVA-LABE-PRESS a.s /2013 Sdružení sportovních klubů Vítkovice / /2014 Ian Derson advertising, s.r.o /2014 VLTAVA-LABE-PRESS a.s /2014 MEDIA MARKETING SERVICES a.s /2014 MEDIA MARKETING SERVICES a.s /2014 Printo spol. s r.o /2014 Semper Corporation, s.r.o /2014 COPTIS s.r.o /2014 JK Profi plus s.r.o /2014 VLTAVA-LABE-PRESS a.s / /2014 CCB, spol. s r.o /2014 Pavel Komárek /2014 RAILREKLAM spol. s r.o / /2014 POLAR televize Ostrava, s.r.o /2014 Semper Corporation, s.r.o / /2014 Seznam.cz, a.s / /2014 MEDIA MARKETING SERVICES a.s /2014 Profi Art Production s.r.o

olarcikova Da rear Dobr<, den,

olarcikova Da rear Dobr<, den, olarcikova Da rear Pfedmet: FW: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok 2013 - kulturni Stodolni [] From: Polkova Veronika Sent: Tuesday, August 20, 2013 1:02 PM TO: Kolarcikova Dagmar

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Obsah: Úvod...2 I. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru... 3 1 Oblast IT... 3 2 Oblast Technicko - provozní... 10

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Scénář komunikační kampaně

Scénář komunikační kampaně Scénář komunikační kampaně verze 1.2, aktualizováno 1. února 2014 pro Národní archiv zpracovala společnost VALUE ADDED, a.s. 1 Obsah: Úvod Strategie kampaně Tisková inzerce Tiskové zprávy Webové stránky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S t r á n k a 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/10.01155. 1. Preambule

Více

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Výroční zpráva 2013 Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Základním cílem sítě zahraničních zastoupení je propagovat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 2 Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více