Univerzita Karlova v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF a LF Plzeň K provedení: Čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze Účinnost: první den akademického roku 2006/2007 (část 12. červenec 2006)

2 Část I. Čl Tímto opatřením na základě čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen řád ) stanoví požadavky studijních programů podle čl. 19 odst. 1 řádu na a) Fakultě sociálních věd (část II./A.), b) 1. lékařské fakultě (část II./B.), c) Fakultě tělesné výchovy a sportu (část II./C.), d) Husitské teologické fakultě (část II./D.), e) Lékařské fakultě v Hradci Králové (část II./E.), f) Filozofické fakultě (část II./F.), g) Matematicko-fyzikální fakultě (část II./G.) a h) Lékařské fakultě v Plzni (část II./H.). 2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření; legislativní zkratky jsou platné pro každou z částí II./A. až II./H. samostatně. 3. Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech a v doktorských studijních programech (čl. 19 odst. 2 řádu) se tímto opatřením nestanoví; předpokládá se jejich úprava opatřením děkana příslušné fakulty. Čl Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007, s výjimkou čl. 16 v každé části (II./A. až II./H), které nabývají účinnosti 12. července Příslušná část (II./A. až II./H) tohoto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis příslušné fakulty podle čl. 19 odst. 1 řádu. V Praze dne 11. července 2006 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. rektor 2

3 Část II. - příloha Část II./A. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD Čl. 1/FSV Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na fakultě sociálních věd (dále jen Pravidla ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů, resp. studijních oborů uskutečňovaných na Fakultě sociálních věd (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/FSV Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Úseky studia všech studijních oborů realizovaných na fakultě v rámci studijních programů (dále jen SO ) jsou ročníky. Čl. 3/FSV Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Pro účely aktuální průběžné kontroly se vždy započítávají všechny kredity získané absolvováním předmětů v daném úseku studia, včetně předmětů volitelných. Čl. 4/FSV Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia SO jsou: a) v bakalářských SO: i) 30 kreditů pro zápis do druhého úseku studia ii) 60 kreditů pro zápis do třetího úseku studia iii) 90 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia iv) 150 kreditů pro zápis do pátého úseku studia v) 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia b) v magisterských SO: i) 20 kreditů pro zápis do druhého úseku studia ii) 40 kreditů pro zápis do třetího úseku studia iii) 80 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia iv) 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia 2. V kombinované formě studia se minimální počet kreditů nestanoví. 3

4 3. Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu kreditů studia není v prezenční formě studia nijak omezen. Čl. 5/FSV Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví. Individuální studijní plán dle čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity může děkan povolit jen ve zcela výjimečných zdůvodněných případech. Individuální studijní plán může děkan studentu v kombinované formě studia povolit též v situaci, kdy student nezíská při nadcházející průběžné kontrole studia normální počet kreditů, jde-li o důvodný případ; tento postup lze během studia uplatnit nejvýše dvakrát. Čl. 6/FSV Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Studenti v kombinované formě studia v SO uskutečňovaných na fakultě studují podle studijního plánu složeného z povinných, případně povinně volitelných předmětů. 2. Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož SO je možný na základě odůvodněné žádosti. Při rozhodování o žádosti se berou v úvahu nejen uvedené důvody, ale i studijní výsledky žadatele. Čl. 7/FSV Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví garant příslušného SO na základě žádosti studenta. Čl. 8/FSV Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno a) studijním plánem SO uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném SO, b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. Čl. 9/FSV 4

5 Opakovaný zápis předmětu (K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného SO stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát. 2. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný SO předmětem volitelným, je vyloučeno. Čl. 10/FSV Kolokvium, zápočet a klauzurní práce (K čl. 6 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) U předmětů vyučovaných na fakultě je kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce vždy samostatnou kontrolou studia předmětu. Čl. 11/FSV Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek (K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky se nestanoví. Čl. 12/FSV Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky v SO uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví. Čl. 13/FSV Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním v bakalářském SO je řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. 2. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním v magisterském SO se nestanoví. Čl. 14/FSV Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. 5

6 Čl. 15/FSV Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/FSV Přechodné ustanovení Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

7 Část II./B. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ Čl. 1/1.LF Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na 1. lékařské fakultě (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/1.LF Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Prvními dvěma úseky studijního programu Všeobecné lékařství jsou semestry, dalšími úseky jdou ročníky. 2. Úseky všech ostatních studijních programů jsou ročníky. Čl. 3/1. LF Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, se odlišně od hodnoty stanovené studijním a zkušebním řádem univerzity nestanoví. Čl. 4/1.LF Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Pokud je úsekem studia ročník, je minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia normální počet kreditů snížený o 10 kreditů, nejde-li o případ podle odstavce Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia ve studijním programu Všeobecné lékařství jsou: a) 26 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 50 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 3. Zápis do dalšího úseku studia na základě získání nižšího než normálního počtu kreditů se nepřipouští dvakrát bezprostředně po sobě. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jde-li o zápis do úseku studia nad rámec standardní doby studia. 4. Minimální počet kreditů pro zápis do úseku studia nad rámec standardní doby je vždy roven šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřené v letech. Čl. 5/1.LF 7

8 Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Při individuálním studijním plánu se upravují především: a) délka doby studia - to znamená, že požadavky uvedené ve studijním plánu pro daný úsek lze absolvovat za dobu kratší nebo delší, nejvýše však za dobu dvou let; b) organizace povinné části studia, a to po dohodě s vedoucím studijního předmětu. 2. Individuálním studijním plánem není dotčen rozsah studia, které je nutno absolvovat pouze na fakultě (laboratorní práce, pitevní cvičení, klinické stáže apod.) nebo ve zdravotnických zařízeních (povinné praxe). 3. Individuální studijní plán je studentovi povolen zejména z těchto důvodů: a) prokázání mimořádného talentu; b) souběžné studium na jiné fakultě nebo vysoké škole; c) komplikovaná zdravotní či sociální situace (např. gravidita, péče o dítě apod.); d) v případě, že studijní plán znemožňuje podmínkami stanovenými pro zápis dalších předmětů získat v následujícím úseku minimální počet kreditů pro zápis do dalšího úseku studia, a to za podmínek stanovených v odstavci 4; e) jiná závažná situace. 4. Individuální studijní plán dle odstavci 3 písm. d) děkan povolí pouze v případě, že studentovi povolí opakování jednoho až dvou předmětů. Individuální studijní plán může být z tohoto důvodu povolen pouze jednou v průběhu celého studia. 5. Práva a povinnosti studenta, který studuje podle individuálního studijního plánu, zůstávají nedotčeny; individuální studijní plán nezakládá jiná práva, než ta, která připouští rozhodnutí děkana o povolení individuálního studijního plánu. Čl. 6/1.LF Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) Přestup z prezenční formy studia do jiné formy bakalářských a magisterských studijních programů může děkan povolit pouze v případě, že student splňuje všechny podmínky pro přijetí do této formy studia. Čl. 7/1.LF Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, se nestanoví. Čl. 8/1.LF Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, 8

9 b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. Čl. 9/1.LF Opakovaný zápis předmětu (K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně po sobě následujících úsecích studia. 2. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinně volitelný, je vyloučeno. 3. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak. Čl. 10/1.LF Zápočet (K čl. 6 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Zápočtem se potvrzuje, že student splnil požadavky stanovené pro absolvování daného předmětu; tyto požadavky zveřejní vedoucí studijního předmětu nejpozději na začátku příslušného semestru před jejich ověřováním, v případě blokového studia nejpozději v den zahájení výuky. Čl. 11/1.LF Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek (K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní závěrečné (rigorózní) zkoušky (dále jen státní zkouška ) se nestanoví. Čl. 12/1.LF Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech zdravotnického zaměření, k jejichž akreditaci je zapotřebí stanoviska Ministerstva zdravotnictví, uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity stanoví na 95 procent. Čl. 13/1.LF Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním 9

10 (K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním je získání normálního počtu kreditů v každé průběžné kontrole studia a řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. 2. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním ve všech studijních programech uskutečňovaných na fakultě jsou: a) všechny části státní zkoušky vykonal s prospěchem "výborně", b) neměl žádnou opravnou zkoušku; c) vykonal všechny zkoušky s prospěchem "výborně" nebo "velmi dobře". Pokud byl student za dobu celého studia nejvýše dvakrát hodnocen u zkoušky známkou "dobře", může děkan povolit na žádost studenta vykonat tyto zkoušky znovu, a to v jediném termínu, který zároveň stanoví. O povolení vykonat zkoušku znovu bez nutnosti opakovaného zápisu předmětu žádá student písemně nejpozději 30 dnů před absolvováním poslední části státní zkoušky. Vykonat zkoušku znovu může student nejpozději den před konáním poslední části zkoušky. Čl. 14/1. LF Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 15/1. LF Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/1. LF Přechodné ustanovení Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě v bakalářských a magisterských studijních programech nejpozději od akademického roku 2005/2006 upravuje v oblasti studia dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

11 Část II./C. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Čl. 1/FTVS Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/FTVS Úseky studijních programů (k čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Úseky bakalářských studijních programů jsou ročníky. 2. Úseky magisterských studijních programů jsou ročníky. Čl. 3/FTVS Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (k čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, se odlišně od hodnoty stanovené studijním a zkušebním řádem univerzity nestanoví. Čl. 4/FTVS Minimální počty kreditů (k čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia je v bakalářském studijním programu: a) 90% z normálního počtu kreditů pro zápis do druhého úseku studia (tj. 54 kreditů) b) 88% z normálního počtu kreditů pro zápis do třetího úseku studia (tj. 106 kreditů) 2. Minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia je v magisterském studijním programu: a) 88% z normálního počtu kreditů pro zápis do druhého úseku studia (tj. 53 kreditů) b) 110 kreditů pro zápis do třetího úseku studia. 11

12 Čl. 5/FTVS Individuální studijní plán (k čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví. Čl. 6/FTVS Formy studia, přestupy (k čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) Studentovi lze povolit přestup a) mezi prezenční a kombinovanou formou stejného studijního oboru, b) v rámci studijního programu Tělesná výchova a sport z oboru Tělesná výchova a sport v kombinaci do oboru Tělesná výchova a sport s povinností absolvovat povinné předměty podle individuálního studijního plánu. Čl. 7/FTVS Přerušení studia, změna studijního plánu (k čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Studentovi lze povolit přerušení studia během akademického roku bez posuzování studijních výsledků do konce výuky v letním semestru. V pozdějším termínu lze povolit přerušení studia pouze za předpokladu splnění studijních povinností daného úseku studia. 2. Pokud během přerušení studia došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, nastoupí po přerušení do studijního programu, který je na fakultě aktuálně realizován. Na skutečnost možné změny studijního programu a z něho vyplývající studijní povinnosti je student upozorněn při vyhovění žádosti o přerušení. Čl. 8/FTVS Právo na zápis předmětu (k čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno: a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. 12

13 Čl. 9/FTVS Opakovaný zápis předmětu (k čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně po sobě následujících úsecích studia. 2. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinně volitelný, je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně po sobě následujících úsecích studia. 3. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak. Čl. 10/FTVS Zápočet (k čl. 6 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Požadavky na získání zápočtu jsou dány v anotaci jednotlivých předmětů. Určenou část požadavků zápočtu je možno splnit ve dvou opravných termínech. Čl. 11/FTVS Skládání částí státních závěrečných zkoušek (k čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu je 165 kreditů. Čl. 12/FTVS Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (k čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví. Čl. 13/FTVS Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (k čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním se nestanoví. Čl. 14/FTVS Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 15/FTVS 13

14 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/FTVS Přechodné ustanovení Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě do studijních programů podle dané akreditace před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

15 Část II./D. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA HUSITSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ Čl. 1/HTF Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na Husitské teologické fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Husitské teologické fakultě (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/HTF Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) Úseky všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě jsou ročníky. Čl. 3/HTF Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Pro studenty zapsané ve všech studijních programech fakulty platí, že není stanoven podíl odlišný od hodnoty stanovené studijním a zkušebním řádem univerzity. Čl. 4/HTF Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na fakultě jsou: a) 105 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, b) 150 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, c) 180 kreditů pro zápis do pátého a vyššího úseku studia. 2. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na fakultě jsou: a) 45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 120 kreditů pro zápis do čtvrtého a vyššího úseku studia. 3. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v magisterských studijních programech se standardní dobou studia pět let uskutečňovaných na fakultě jsou: a) 105 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, b) 150 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, c) 195 kreditů pro zápis do pátého úseku studia, d) 240 kreditů pro zápis do šestého úseku studia, e) 300 kreditů pro zápis do sedmého a vyššího úseku studia. 15

16 Čl. 5/HTF Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity) Děkan může povolit absolvování individuálního studijního plánu zpravidla pro zvláště nadaného studenta se studijním průměrem do 1,5, z vážných zdravotních důvodů, z důvodu mateřství nebo invalidity, či z důvodu zahraniční stáže, na kterou byl student vyslán fakultou. Čl. 6/HTF Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o kombinované formě studia ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě a o přestupech mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu se nestanoví. Čl. 7/HTF Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, se nestanoví. Čl. 8/HTF Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana. Čl. 9/HTF Opakovaný zápis předmětu (K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je možné pouze dvakrát. 16

17 Čl. 10/HTF Kolokvium, zápočet a klauzurní práce (K čl. 6 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o kolokviu, zápočtu a klauzurní práci se nestanoví. Čl. 10a/HTF Klasifikace zkoušek (K čl. 6 odst. 15 studijního a zkušebního řádu univerzity) Klasifikace zkoušek se na fakultě odlišně od čl. 6 odst. 15 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví. Čl. 11/HTF Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek (K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Počet kreditů, jenž je nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky se nestanoví. Čl. 12/HTF Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví. Čl. 13/HTF Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě se nestanoví. Čl. 14/HTF Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. 17

18 Čl. 15/HTF Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/HTF Přechodná ustanovení 1. Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 2. Organizaci studia studentů zapsaných ke studiu na fakultě ve všech studijních programech před nabytím účinnosti tohoto předpisu upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty. 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

19 Část II./E. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Čl. 1/LF HK Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na lékařské fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Lékařské fakultě v Hradci Králové (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Úseky studijních programů jsou ročníky. Čl. 2/LF HK Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Čl. 3/LF HK Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podíl počtu kreditů získaných studentem zapsaným ve studijním programu za absolvování volitelných předmětů vůči standardnímu (normálnímu) počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří patnáct procent. Čl. 4/LF HK Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Ve studijním programu Všeobecné lékařství platí, že minimální počet kreditů pro postup do 2. úseku studia je roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 18; pro postup do vyšších úseků studia je minimální počet kreditů roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 15, tj. minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia se stanovují takto: a) 42 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 105 (70) kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 165 (130) kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, d) 225 (190) kreditů pro zápis do pátého úseku studia, e) 300 (250) kreditů pro zápis do šestého úseku studia, f) 310 kreditů pro zápis do sedmého a každého dalšího úseku studia. 2. Ve studijním programu Zubní lékařství platí, že minimální počet kreditů pro postup do 2. úseku studia je roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 18; pro postup do vyšších úseků studia je minimální počet kreditů roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 15, tj. minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia se stanovují takto: 19

20 a) 42 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 105 (70) kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 165 (130) kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, d) 225 (190) kreditů pro zápis do pátého úseku studia e) 230 kreditů pro zápis do šestého a každého dalšího úseku studia. 3. V bakalářských studijních programech platí, že pro postup do vyšších úseků studia je minimální počet kreditů roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 10, tj. minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia se stanovují takto: a) 50 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 110 (70) kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 170 (130) kreditů pro zápis do čtvrtého a každého dalšího úseku studia. 4. Hodnoty minimálních počtů kreditů uvedené v závorkách v bodech 1 4 platí pro studenty, kteří mají v daném studijním programu opakovaný zápis předmětu. 5. Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu kreditů studia se vylučuje, jde-li o opakování bezprostředně po sobě. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jde-li o zápis do úseku studia nad rámec standardní doby studia. Čl. 5/LF HK Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanovují. Čl. 6/LF HK Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Podrobnosti o kombinované formě studia ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě a o přestupech mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu se nestanovují. 2. Při absolvování části studia na jiné fakultě či jiné vysoké škole může děkan přiznat za absolvování předmětu na jiné škole takový počet kreditů, který odpovídá počtu kreditů udělených za obdobný či totožný předmět vyučovaný na fakultě. Tento postup lze použít tehdy, když garant předmětu potvrdí, že absolvovaný předmět je adekvátní svým rozsahem a náplní předmětu vyučovanému na fakultě. Čl. 7/LF HK Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, se nestanovují. 20

21 Čl. 8/LF HK Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. Čl. 9/LF HK Opakovaný zápis předmětu (K čl. 6 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně po sobě následujících úsecích studia. 2. Pokud již student nemá právo si předmět opakovaně zapsat, nebude uznáno zapsání a absolvování obdobného či identického předmětu na jiné fakultě univerzity či na jiné vysoké škole. 3. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinně volitelný, je vyloučeno. 4. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak. Čl. 10/LF HK Zápočet (K čl. 6 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. U předmětů, které nejsou zakončeny zkouškou je zápočet samostatnou kontrolou studia předmětu. 2. U předmětů vyučovaných na fakultě je zápočet vždy předpokladem pro konání zkoušky z daného předmětu. V tom případě musí student získat zápočet nejpozději v den konání zkoušky, a to před jejím zahájením. 3. Požadavky na získání zápočtu musí být stanoveny garantem předmětu v dostatečném předstihu, nejpozději při zápisu předmětu. Podmínky pro získání zápočtu musí být na začátku semestru zveřejněny vhodnou formou na vývěsce ústavu, kliniky či katedry a v elektronické podobě na intranetu fakulty. 4. Zápočet je klasifikován "započteno" - "nezapočteno". 21

22 Čl. 11/LF HK Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek (K čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity) a) Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní závěrečné (rigorózní) zkoušky (dále jen státní zkouška ) ve studijním programu Všeobecné lékařství je 300. b) Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní zkoušky ve studijním programu Zubní lékařství je 300. c) Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní zkoušky v bakalářských studijních programech je 180. Poslední částí státní zkoušky je vždy obhajoba bakalářské práce. Čl. 12/LF HK Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanovují. Čl. 13/LF HK Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (K čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Dalšími podmínkami pro absolvování s vyznamenáním v bakalářských a magisterských studijních programech je, že student získal normální počet kreditů v každé průběžné kontrole studia, nebyl po dobu studia u žádné zkoušky klasifikován známkou neprospěl a obdržel maximálně jedenkrát známku dobře. Čl. 14/LF HK Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 15/LF HK Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/LF HK Přechodné ustanovení Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

23 Část II./F. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ Čl. 1/FF Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Filozofické fakultě (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti organizace studia na fakultě. Čl. 2/FF Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Úseky studia všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě jsou ročníky. Čl. 3/FF Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, se nestanoví. Čl. 4/FF Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Minimální počty kreditů nutné pro zápis do studia jsou: a) ve studijním programu bakalářském se standardní dobou studia tři roky: pro zápis do třetího úseku studia 90 kreditů, pro zápis do čtvrtého úseku studia 120 kreditů, pro zápis do pátého úseku studia 150 kreditů, pro zápis do šestého úseku studia 180 kreditů; b) ve studijním programu magisterském se standardní dobou studia dva roky: pro zápis do druhého úseku studia 30 kreditů, pro zápis do třetího úseku studia 60 kreditů, pro zápis do čtvrtého úseku studia 90 kreditů, pro zápis do pátého úseku studia 120 kreditů, c) ve studijním programu magisterském se standardní dobou studia tři roky: pro zápis do druhého úseku studia 30 kreditů, pro zápis do třetího úseku studia 60 kreditů, pro zápis do čtvrtého úseku studia 90 kreditů, pro zápis do pátého úseku studia 120 kreditů, pro zápis do šestého úseku studia 150 kreditů; 23

24 d) ve studijním programu magisterském se standardní dobou studia pět let: pro zápis do třetího úseku studia 90 kreditů, pro zápis do čtvrtého úseku studia 120 kreditů, pro zápis do pátého úseku studia 150 kreditů, pro zápis do šestého úseku studia 180 kreditů, pro zápis do sedmého úseku studia 210 kreditů, pro zápis do osmého úseku studia 240 kreditů, pro zápis do devátého úseku studia 270 kreditů, pro zápis do desátého úseku studia 300 kreditů. Čl. 5/FF Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Individuální studijní plán se povoluje zejména z důvodu nemoci nebo zahraniční stáže. K žádosti o povolení individuálního studijního plánu se vyjadřuje vedoucí příslušné základní součásti fakulty, který zpravidla též návrh tohoto plánu v dohodě se studentem sestavuje. Čl. 6/FF Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o kombinované formě studia ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě se nestanoví. Podá-li student písemnou žádost o přestup z jedné formy studia do jiné formy studia téhož studijního programu, ve které je studijní program též uskutečňován, děkan vyhoví, pokud neshledá závažné důvody pro její zamítnutí. Čl. 7/FF Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Pokud během přerušení studia došlo ke změně studijního plánu, pokračuje student podle původního studijního plánu. Není-li to možné, stanoví děkan na základě vyjádření vedoucího příslušné základní součásti fakulty pro dokončení studia ve výjimečných a řádně odůvodněných případech individuální studijní plán, případně může studentovi určit vykonání rozdílových zkoušek ve stanovené lhůtě. Čl. 8/FF Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno kapacitními důvody podle čl. 6 odst.6 Studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě mají při zápisu daného předmětu přednost studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem. Čl. 9/FF Opakovaný zápis předmětu 24

25 (K čl. 6 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Na základě doporučení vedoucího příslušné základní součásti fakulty může děkan nanejvýš jednou povolit opakovaný zápis již dříve zapsaného předmětu, pokud to umožňuje realizace studijního plánu oboru v daném akademickém roce. Čl. 10/FF Zápočet a klauzurní práce (K čl. 6 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Pokud je v předmětu vyučovaném na fakultě požadován zápočet i zkouška, je zápočet předpokladem pro konání zkoušky. 2. Pokud je v předmětu vyučovaném na fakultě požadovaná klauzurní práce i zkouška, je klauzurní práce předpokladem pro konání zkoušky. Čl. 11/FF Skládání částí státních závěrečných zkoušek (K čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Státní závěrečná zkouška je složena ze dvou nebo tří částí: první částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce, druhou částí zkouška z diplomního oboru; ve studiu v kombinaci je třetí částí zkouška z nediplomního oboru; ta se skládá nezávisle na ostatních částech. 2. Podmínky pro konání částí státní zkoušky: U jednooborového studia je podmínkou a) pro konání první části získání počtu kreditů odpovídajícího šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřeného v letech, b) pro konání druhé části obhájení diplomové práce. U studia v kombinaci s dalším oborem je podmínkou c) pro konání první části získání poloviny počtu kreditů odpovídajícího šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřeného v letech, d) pro konání druhé části z diplomního oboru obhájení diplomové práce, e) pro konání třetí části z nediplomního oboru získání poloviny počtu kreditů odpovídajícího šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřeného v letech U studia studijního programu Učitelství pro střední školy je podmínkou pro konání druhé části také absolvování části státní zkoušky z pedagogicko-psychologického základu. Čl. 12/FF Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se nestanoví odlišně od počtu stanoveného v čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity. Výjimkou z důvodu návaznosti na mezinárodní vzdělávací a profesní standardy v daných oborech jsou studijní programy Sociální politika s sociální práce, Překladatelství a tlumočnictví a Psychologie, kde se tento počet kreditů stanoví ve výši 95% z hodnoty uvedené v čl. 7 odst. 7 písm. b) Studijního a zkušebního řádu univerzity. Čl. 13/FF Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (K čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 25

26 Další podmínky pro absolvování studia s vyznamenáním jsou: a) řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než o jeden rok, b) žádná zkouška nebyla konána v opravném termínu, c) žádná zkouška nebyla klasifikována známkou dobře. Čl. 13a/FF Postupová zkouška (PZK) 1. Formou kontroly studia v magisterském studijním programu se standardní dobou studia pět let je také postupová zkouška (PZK). 2. PZK je studijním plánem předepsaná ve třetím nebo ve čtvrtém úseku studia. Jde-li o studium v kombinaci, koná se na každém oboru zvlášť. Podmínkou je absolvování předmětů, které jako povinné pro konání PZK stanoví studijní plán oboru. 3. PZK se koná před komisí, kterou jmenuje děkan. PZK se skládá ze tří nebo čtyř tématických okruhů stanovených studijním plánem. 4. PZK lze opakovat nejvýše dvakrát. 5. PZK je student povinen absolvovat do jednoho roku od konce semestru, ve kterém je PZK studijním plánem předepsána; jestliže ji neabsolvuje, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12, odst. 1 psím. b) studijního a zkušebního řádu univerzity. Čl. 14/FF Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 15/FF Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/FF Přechodná ustanovení 1. Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). Dosavadní body se však nahrazují kredity; podrobnosti stanoví opatření děkana. 2. Ustanovení čl. 13 a) se vztahuje pouze na studium ve studijních programech, kde je PZK výslovně předepsána ve studijním programu a použije se pouze do nabytí účinnosti rozhodnutí, kterým se doplní, rozšíří nebo jinak změní akreditace tohoto studijního programu. 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

27 Část II./G. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTĚ Čl. 1/MFF Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Matematickofyzikální fakultě (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/MFF Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) Úseky všech studijních programů jsou ročníky. Čl. 3/MFF Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů v bakalářských studijních programech vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří: a. 15 % za absolvování prvního úseku studia, b. 30 % za absolvování druhého úseku studia, c. 100 % za absolvování třetího až pátého úseku studia. 2. Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů v navazujících magisterských studijních programech vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří: a. 50 % za absolvování prvního úseku studia, b. 50 % za absolvování druhého úseku studia, c. 100 % za absolvování třetího až čtvrtého úseku studia. Čl. 4/MFF Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v bakalářských studijních programech jsou: a) 35 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 80 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 125 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, d) 170 kreditů pro zápis do pátého úseku studia, 27

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Studium bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, resp. studijních oborů je upraveno jednak Studijním a zkušebním

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 13. 5. 2010) Akademický senát Filozofické

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 19. 10. 2012 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. března

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998

Více

Stipendijní řád - opatření rektora 26c/2006

Stipendijní řád - opatření rektora 26c/2006 LF UK v Plzni www.lfp.cuni.cz 1 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 26c/2006 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na LF Hradec Králové, KTF

Více

Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1

Více

IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 3. 6. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. lékařská fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. lékařská fakulta UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. lékařská fakulta PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Pravidla pro organizaci studia na 1. LF od

Pravidla pro organizaci studia na 1. LF od Pravidla pro organizaci studia na 1. LF od 29. 9. 2010 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. lékařská fakulta PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle

Více

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY I Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Akademický senát 3. lékařské fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 11111998

Více

Návrh změn SZŘ FF v souvislosti s přechodem na kreditní systém

Návrh změn SZŘ FF v souvislosti s přechodem na kreditní systém Návrh změn SZŘ FF v souvislosti s přechodem na kreditní systém Změny jsou vyznačeny podtržením (doplnění) nebo škrtnutím (vypustit); v některých případech je navrženo vypuštění celého odst. Technické poznámky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

Opatření rektora č. 66/2017

Opatření rektora č. 66/2017 Opatření rektora č. 66/2017 Název: Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f)

Více

Studium na UK. Kateřina Hovorková. Informační, poradenské a sociální centrum ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ.

Studium na UK. Kateřina Hovorková. Informační, poradenské a sociální centrum ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ. Studium na UK Kateřina Hovorková ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ Informační, poradenské a sociální centrum Obsah Úvodem o UK 17 fakult UK Studijní předpisy Návaznost studijních programů

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Studium na UK. Mgr. Markéta Houdková. Informační, poradenské a sociální centrum ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ.

Studium na UK. Mgr. Markéta Houdková. Informační, poradenské a sociální centrum ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ. Studium na UK Mgr. Markéta Houdková ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ Informační, poradenské a sociální centrum Obsah Úvodem o UK 17 fakult UK Studijní předpisy Návaznost studijních programů

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ. Týká se především jazyků II. a Latiny pro právníky. strana 1 ze 5

OBECNÁ USTANOVENÍ. Týká se především jazyků II. a Latiny pro právníky. strana 1 ze 5 Pravidla pro sestavování studijního plánu v magisterském studijním programu Právo a právní věda v oboru Právo pro akademický rok 2015/2016 (pro studenty zapsané ke studiu do prvního semestru v akademickém

Více

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium 1. Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty:

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 13. ÚNORA 2015

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 13. ÚNORA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ A ZÁPISY

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 3 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ CHEMICKÉ

SMĚRNICE DĚKANA Č. 3 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ CHEMICKÉ SMĚRNICE DĚKANA Č. 3 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ CHEMICKÉ doplňující Řád celoživotního vzdělávání VUT Platnost: dnem schválení AS FCH Za věcnou stránku odpovídá:

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysokého učení technického ze dne 20. 9.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ Univerzita obrany v Brně Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Studijní a zkušební řád 3. LF UK v Praze platící pro studenty, nestudující v kreditním studiu, tj. studující, kteří se zapsali ke studiu nejpozději k 31. 5.

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm.

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Obsah: Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Čl. 5 Čl. 6 Čl. 7 Čl. 8 Úvodní ustanovení Základní ustanovení Program celoživotního vzdělávání

Více

VII. úplné znění Přílohy č. 6 Statutu UK (neaktuální)

VII. úplné znění Přílohy č. 6 Statutu UK (neaktuální) VII. úplné znění Přílohy č. 6 Statutu UK (neaktuální) (Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde ) VII. úplné znění Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze Ministerstvo

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto Opatření děkana pro organizaci studia

Více

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK Vysvětlení použitého písma: Studijní a zkušební řád UK (dále též jen Řád ) běžným písmem černě Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (dále též jen Pravidla ) běžné

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Čl.1 Obecná ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen SZŘF ) platí pro studenty všech studijních programů

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU

Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro součást škola České zemědělské univerzity v

Více

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Druhá novela POS schválená AS UK dne 14. prosince 2018 ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst.

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Strana 1 (celkem 6) IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 0 8 ČJ. 4599/2008

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 29. ledna 2018 ZCU 002094/2018/DFPE/For Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na Filozofické

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

Studijní plán magisterského studia oboru PRÁVO (HPRAVO2017) pro akademický rok 2018/2019. Absolvování studia

Studijní plán magisterského studia oboru PRÁVO (HPRAVO2017) pro akademický rok 2018/2019. Absolvování studia Studijní plán magisterského studia oboru PRÁVO (HPRAVO2017) pro akademický rok 2018/2019 Absolvování studia Pro absolvování studia je nutné kumulativně splnit tyto podmínky: získat souhrnně alespoň 300

Více

SMĚRNICE Č. 3 PRAVIDLA O ORGANIZACI STUDIA NA FIT

SMĚRNICE Č. 3 PRAVIDLA O ORGANIZACI STUDIA NA FIT SMĚRNICE Č. 3 PRAVIDLA O ORGANIZACI STUDIA NA FIT 1 Záhlaví Schválení AS FIT: 12. 9. 2017 Platnost: dnem schválení AS FIT Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: proděkani pro vzdělávací činnost, za Část

Více