Univerzita Karlova v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF a LF Plzeň K provedení: Čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze Účinnost: první den akademického roku 2006/2007 (část 12. červenec 2006)

2 Část I. Čl Tímto opatřením na základě čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen řád ) stanoví požadavky studijních programů podle čl. 19 odst. 1 řádu na a) Fakultě sociálních věd (část II./A.), b) 1. lékařské fakultě (část II./B.), c) Fakultě tělesné výchovy a sportu (část II./C.), d) Husitské teologické fakultě (část II./D.), e) Lékařské fakultě v Hradci Králové (část II./E.), f) Filozofické fakultě (část II./F.), g) Matematicko-fyzikální fakultě (část II./G.) a h) Lékařské fakultě v Plzni (část II./H.). 2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření; legislativní zkratky jsou platné pro každou z částí II./A. až II./H. samostatně. 3. Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech a v doktorských studijních programech (čl. 19 odst. 2 řádu) se tímto opatřením nestanoví; předpokládá se jejich úprava opatřením děkana příslušné fakulty. Čl Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007, s výjimkou čl. 16 v každé části (II./A. až II./H), které nabývají účinnosti 12. července Příslušná část (II./A. až II./H) tohoto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis příslušné fakulty podle čl. 19 odst. 1 řádu. V Praze dne 11. července 2006 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. rektor 2

3 Část II. - příloha Část II./A. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD Čl. 1/FSV Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na fakultě sociálních věd (dále jen Pravidla ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů, resp. studijních oborů uskutečňovaných na Fakultě sociálních věd (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/FSV Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Úseky studia všech studijních oborů realizovaných na fakultě v rámci studijních programů (dále jen SO ) jsou ročníky. Čl. 3/FSV Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Pro účely aktuální průběžné kontroly se vždy započítávají všechny kredity získané absolvováním předmětů v daném úseku studia, včetně předmětů volitelných. Čl. 4/FSV Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia SO jsou: a) v bakalářských SO: i) 30 kreditů pro zápis do druhého úseku studia ii) 60 kreditů pro zápis do třetího úseku studia iii) 90 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia iv) 150 kreditů pro zápis do pátého úseku studia v) 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia b) v magisterských SO: i) 20 kreditů pro zápis do druhého úseku studia ii) 40 kreditů pro zápis do třetího úseku studia iii) 80 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia iv) 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia 2. V kombinované formě studia se minimální počet kreditů nestanoví. 3

4 3. Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu kreditů studia není v prezenční formě studia nijak omezen. Čl. 5/FSV Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví. Individuální studijní plán dle čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity může děkan povolit jen ve zcela výjimečných zdůvodněných případech. Individuální studijní plán může děkan studentu v kombinované formě studia povolit též v situaci, kdy student nezíská při nadcházející průběžné kontrole studia normální počet kreditů, jde-li o důvodný případ; tento postup lze během studia uplatnit nejvýše dvakrát. Čl. 6/FSV Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Studenti v kombinované formě studia v SO uskutečňovaných na fakultě studují podle studijního plánu složeného z povinných, případně povinně volitelných předmětů. 2. Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož SO je možný na základě odůvodněné žádosti. Při rozhodování o žádosti se berou v úvahu nejen uvedené důvody, ale i studijní výsledky žadatele. Čl. 7/FSV Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví garant příslušného SO na základě žádosti studenta. Čl. 8/FSV Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno a) studijním plánem SO uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném SO, b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. Čl. 9/FSV 4

5 Opakovaný zápis předmětu (K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného SO stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát. 2. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný SO předmětem volitelným, je vyloučeno. Čl. 10/FSV Kolokvium, zápočet a klauzurní práce (K čl. 6 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) U předmětů vyučovaných na fakultě je kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce vždy samostatnou kontrolou studia předmětu. Čl. 11/FSV Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek (K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky se nestanoví. Čl. 12/FSV Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky v SO uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví. Čl. 13/FSV Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním v bakalářském SO je řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. 2. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním v magisterském SO se nestanoví. Čl. 14/FSV Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. 5

6 Čl. 15/FSV Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/FSV Přechodné ustanovení Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

7 Část II./B. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ Čl. 1/1.LF Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na 1. lékařské fakultě (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/1.LF Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Prvními dvěma úseky studijního programu Všeobecné lékařství jsou semestry, dalšími úseky jdou ročníky. 2. Úseky všech ostatních studijních programů jsou ročníky. Čl. 3/1. LF Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, se odlišně od hodnoty stanovené studijním a zkušebním řádem univerzity nestanoví. Čl. 4/1.LF Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Pokud je úsekem studia ročník, je minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia normální počet kreditů snížený o 10 kreditů, nejde-li o případ podle odstavce Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia ve studijním programu Všeobecné lékařství jsou: a) 26 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 50 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 3. Zápis do dalšího úseku studia na základě získání nižšího než normálního počtu kreditů se nepřipouští dvakrát bezprostředně po sobě. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jde-li o zápis do úseku studia nad rámec standardní doby studia. 4. Minimální počet kreditů pro zápis do úseku studia nad rámec standardní doby je vždy roven šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřené v letech. Čl. 5/1.LF 7

8 Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Při individuálním studijním plánu se upravují především: a) délka doby studia - to znamená, že požadavky uvedené ve studijním plánu pro daný úsek lze absolvovat za dobu kratší nebo delší, nejvýše však za dobu dvou let; b) organizace povinné části studia, a to po dohodě s vedoucím studijního předmětu. 2. Individuálním studijním plánem není dotčen rozsah studia, které je nutno absolvovat pouze na fakultě (laboratorní práce, pitevní cvičení, klinické stáže apod.) nebo ve zdravotnických zařízeních (povinné praxe). 3. Individuální studijní plán je studentovi povolen zejména z těchto důvodů: a) prokázání mimořádného talentu; b) souběžné studium na jiné fakultě nebo vysoké škole; c) komplikovaná zdravotní či sociální situace (např. gravidita, péče o dítě apod.); d) v případě, že studijní plán znemožňuje podmínkami stanovenými pro zápis dalších předmětů získat v následujícím úseku minimální počet kreditů pro zápis do dalšího úseku studia, a to za podmínek stanovených v odstavci 4; e) jiná závažná situace. 4. Individuální studijní plán dle odstavci 3 písm. d) děkan povolí pouze v případě, že studentovi povolí opakování jednoho až dvou předmětů. Individuální studijní plán může být z tohoto důvodu povolen pouze jednou v průběhu celého studia. 5. Práva a povinnosti studenta, který studuje podle individuálního studijního plánu, zůstávají nedotčeny; individuální studijní plán nezakládá jiná práva, než ta, která připouští rozhodnutí děkana o povolení individuálního studijního plánu. Čl. 6/1.LF Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) Přestup z prezenční formy studia do jiné formy bakalářských a magisterských studijních programů může děkan povolit pouze v případě, že student splňuje všechny podmínky pro přijetí do této formy studia. Čl. 7/1.LF Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, se nestanoví. Čl. 8/1.LF Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, 8

9 b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. Čl. 9/1.LF Opakovaný zápis předmětu (K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně po sobě následujících úsecích studia. 2. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinně volitelný, je vyloučeno. 3. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak. Čl. 10/1.LF Zápočet (K čl. 6 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Zápočtem se potvrzuje, že student splnil požadavky stanovené pro absolvování daného předmětu; tyto požadavky zveřejní vedoucí studijního předmětu nejpozději na začátku příslušného semestru před jejich ověřováním, v případě blokového studia nejpozději v den zahájení výuky. Čl. 11/1.LF Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek (K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní závěrečné (rigorózní) zkoušky (dále jen státní zkouška ) se nestanoví. Čl. 12/1.LF Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech zdravotnického zaměření, k jejichž akreditaci je zapotřebí stanoviska Ministerstva zdravotnictví, uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity stanoví na 95 procent. Čl. 13/1.LF Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním 9

10 (K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním je získání normálního počtu kreditů v každé průběžné kontrole studia a řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. 2. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním ve všech studijních programech uskutečňovaných na fakultě jsou: a) všechny části státní zkoušky vykonal s prospěchem "výborně", b) neměl žádnou opravnou zkoušku; c) vykonal všechny zkoušky s prospěchem "výborně" nebo "velmi dobře". Pokud byl student za dobu celého studia nejvýše dvakrát hodnocen u zkoušky známkou "dobře", může děkan povolit na žádost studenta vykonat tyto zkoušky znovu, a to v jediném termínu, který zároveň stanoví. O povolení vykonat zkoušku znovu bez nutnosti opakovaného zápisu předmětu žádá student písemně nejpozději 30 dnů před absolvováním poslední části státní zkoušky. Vykonat zkoušku znovu může student nejpozději den před konáním poslední části zkoušky. Čl. 14/1. LF Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 15/1. LF Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/1. LF Přechodné ustanovení Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě v bakalářských a magisterských studijních programech nejpozději od akademického roku 2005/2006 upravuje v oblasti studia dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

11 Část II./C. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Čl. 1/FTVS Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/FTVS Úseky studijních programů (k čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Úseky bakalářských studijních programů jsou ročníky. 2. Úseky magisterských studijních programů jsou ročníky. Čl. 3/FTVS Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (k čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, se odlišně od hodnoty stanovené studijním a zkušebním řádem univerzity nestanoví. Čl. 4/FTVS Minimální počty kreditů (k čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia je v bakalářském studijním programu: a) 90% z normálního počtu kreditů pro zápis do druhého úseku studia (tj. 54 kreditů) b) 88% z normálního počtu kreditů pro zápis do třetího úseku studia (tj. 106 kreditů) 2. Minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia je v magisterském studijním programu: a) 88% z normálního počtu kreditů pro zápis do druhého úseku studia (tj. 53 kreditů) b) 110 kreditů pro zápis do třetího úseku studia. 11

12 Čl. 5/FTVS Individuální studijní plán (k čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví. Čl. 6/FTVS Formy studia, přestupy (k čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) Studentovi lze povolit přestup a) mezi prezenční a kombinovanou formou stejného studijního oboru, b) v rámci studijního programu Tělesná výchova a sport z oboru Tělesná výchova a sport v kombinaci do oboru Tělesná výchova a sport s povinností absolvovat povinné předměty podle individuálního studijního plánu. Čl. 7/FTVS Přerušení studia, změna studijního plánu (k čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Studentovi lze povolit přerušení studia během akademického roku bez posuzování studijních výsledků do konce výuky v letním semestru. V pozdějším termínu lze povolit přerušení studia pouze za předpokladu splnění studijních povinností daného úseku studia. 2. Pokud během přerušení studia došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, nastoupí po přerušení do studijního programu, který je na fakultě aktuálně realizován. Na skutečnost možné změny studijního programu a z něho vyplývající studijní povinnosti je student upozorněn při vyhovění žádosti o přerušení. Čl. 8/FTVS Právo na zápis předmětu (k čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno: a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. 12

13 Čl. 9/FTVS Opakovaný zápis předmětu (k čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně po sobě následujících úsecích studia. 2. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinně volitelný, je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně po sobě následujících úsecích studia. 3. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak. Čl. 10/FTVS Zápočet (k čl. 6 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Požadavky na získání zápočtu jsou dány v anotaci jednotlivých předmětů. Určenou část požadavků zápočtu je možno splnit ve dvou opravných termínech. Čl. 11/FTVS Skládání částí státních závěrečných zkoušek (k čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu je 165 kreditů. Čl. 12/FTVS Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (k čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví. Čl. 13/FTVS Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (k čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním se nestanoví. Čl. 14/FTVS Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 15/FTVS 13

14 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/FTVS Přechodné ustanovení Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě do studijních programů podle dané akreditace před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

15 Část II./D. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA HUSITSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ Čl. 1/HTF Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na Husitské teologické fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Husitské teologické fakultě (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/HTF Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) Úseky všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě jsou ročníky. Čl. 3/HTF Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Pro studenty zapsané ve všech studijních programech fakulty platí, že není stanoven podíl odlišný od hodnoty stanovené studijním a zkušebním řádem univerzity. Čl. 4/HTF Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na fakultě jsou: a) 105 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, b) 150 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, c) 180 kreditů pro zápis do pátého a vyššího úseku studia. 2. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na fakultě jsou: a) 45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 120 kreditů pro zápis do čtvrtého a vyššího úseku studia. 3. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v magisterských studijních programech se standardní dobou studia pět let uskutečňovaných na fakultě jsou: a) 105 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, b) 150 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, c) 195 kreditů pro zápis do pátého úseku studia, d) 240 kreditů pro zápis do šestého úseku studia, e) 300 kreditů pro zápis do sedmého a vyššího úseku studia. 15

16 Čl. 5/HTF Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity) Děkan může povolit absolvování individuálního studijního plánu zpravidla pro zvláště nadaného studenta se studijním průměrem do 1,5, z vážných zdravotních důvodů, z důvodu mateřství nebo invalidity, či z důvodu zahraniční stáže, na kterou byl student vyslán fakultou. Čl. 6/HTF Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o kombinované formě studia ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě a o přestupech mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu se nestanoví. Čl. 7/HTF Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, se nestanoví. Čl. 8/HTF Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana. Čl. 9/HTF Opakovaný zápis předmětu (K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je možné pouze dvakrát. 16

17 Čl. 10/HTF Kolokvium, zápočet a klauzurní práce (K čl. 6 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o kolokviu, zápočtu a klauzurní práci se nestanoví. Čl. 10a/HTF Klasifikace zkoušek (K čl. 6 odst. 15 studijního a zkušebního řádu univerzity) Klasifikace zkoušek se na fakultě odlišně od čl. 6 odst. 15 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví. Čl. 11/HTF Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek (K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity) Počet kreditů, jenž je nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky se nestanoví. Čl. 12/HTF Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví. Čl. 13/HTF Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě se nestanoví. Čl. 14/HTF Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. 17

18 Čl. 15/HTF Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/HTF Přechodná ustanovení 1. Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 2. Organizaci studia studentů zapsaných ke studiu na fakultě ve všech studijních programech před nabytím účinnosti tohoto předpisu upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty. 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

19 Část II./E. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Čl. 1/LF HK Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na lékařské fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Lékařské fakultě v Hradci Králové (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Úseky studijních programů jsou ročníky. Čl. 2/LF HK Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Čl. 3/LF HK Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podíl počtu kreditů získaných studentem zapsaným ve studijním programu za absolvování volitelných předmětů vůči standardnímu (normálnímu) počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří patnáct procent. Čl. 4/LF HK Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Ve studijním programu Všeobecné lékařství platí, že minimální počet kreditů pro postup do 2. úseku studia je roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 18; pro postup do vyšších úseků studia je minimální počet kreditů roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 15, tj. minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia se stanovují takto: a) 42 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 105 (70) kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 165 (130) kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, d) 225 (190) kreditů pro zápis do pátého úseku studia, e) 300 (250) kreditů pro zápis do šestého úseku studia, f) 310 kreditů pro zápis do sedmého a každého dalšího úseku studia. 2. Ve studijním programu Zubní lékařství platí, že minimální počet kreditů pro postup do 2. úseku studia je roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 18; pro postup do vyšších úseků studia je minimální počet kreditů roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 15, tj. minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia se stanovují takto: 19

20 a) 42 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 105 (70) kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 165 (130) kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, d) 225 (190) kreditů pro zápis do pátého úseku studia e) 230 kreditů pro zápis do šestého a každého dalšího úseku studia. 3. V bakalářských studijních programech platí, že pro postup do vyšších úseků studia je minimální počet kreditů roven standardnímu (normálnímu) počtu kreditů sníženému o 10, tj. minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia se stanovují takto: a) 50 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 110 (70) kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 170 (130) kreditů pro zápis do čtvrtého a každého dalšího úseku studia. 4. Hodnoty minimálních počtů kreditů uvedené v závorkách v bodech 1 4 platí pro studenty, kteří mají v daném studijním programu opakovaný zápis předmětu. 5. Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu kreditů studia se vylučuje, jde-li o opakování bezprostředně po sobě. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jde-li o zápis do úseku studia nad rámec standardní doby studia. Čl. 5/LF HK Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanovují. Čl. 6/LF HK Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Podrobnosti o kombinované formě studia ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě a o přestupech mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu se nestanovují. 2. Při absolvování části studia na jiné fakultě či jiné vysoké škole může děkan přiznat za absolvování předmětu na jiné škole takový počet kreditů, který odpovídá počtu kreditů udělených za obdobný či totožný předmět vyučovaný na fakultě. Tento postup lze použít tehdy, když garant předmětu potvrdí, že absolvovaný předmět je adekvátní svým rozsahem a náplní předmětu vyučovanému na fakultě. Čl. 7/LF HK Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, se nestanovují. 20

21 Čl. 8/LF HK Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, c) nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. Čl. 9/LF HK Opakovaný zápis předmětu (K čl. 6 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je možné pouze jednou, a to výhradně v bezprostředně po sobě následujících úsecích studia. 2. Pokud již student nemá právo si předmět opakovaně zapsat, nebude uznáno zapsání a absolvování obdobného či identického předmětu na jiné fakultě univerzity či na jiné vysoké škole. 3. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinně volitelný, je vyloučeno. 4. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak. Čl. 10/LF HK Zápočet (K čl. 6 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. U předmětů, které nejsou zakončeny zkouškou je zápočet samostatnou kontrolou studia předmětu. 2. U předmětů vyučovaných na fakultě je zápočet vždy předpokladem pro konání zkoušky z daného předmětu. V tom případě musí student získat zápočet nejpozději v den konání zkoušky, a to před jejím zahájením. 3. Požadavky na získání zápočtu musí být stanoveny garantem předmětu v dostatečném předstihu, nejpozději při zápisu předmětu. Podmínky pro získání zápočtu musí být na začátku semestru zveřejněny vhodnou formou na vývěsce ústavu, kliniky či katedry a v elektronické podobě na intranetu fakulty. 4. Zápočet je klasifikován "započteno" - "nezapočteno". 21

22 Čl. 11/LF HK Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek (K čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity) a) Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní závěrečné (rigorózní) zkoušky (dále jen státní zkouška ) ve studijním programu Všeobecné lékařství je 300. b) Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní zkoušky ve studijním programu Zubní lékařství je 300. c) Počet kreditů nutný pro konání libovolné části státní zkoušky v bakalářských studijních programech je 180. Poslední částí státní zkoušky je vždy obhajoba bakalářské práce. Čl. 12/LF HK Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity nestanovují. Čl. 13/LF HK Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (K čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Dalšími podmínkami pro absolvování s vyznamenáním v bakalářských a magisterských studijních programech je, že student získal normální počet kreditů v každé průběžné kontrole studia, nebyl po dobu studia u žádné zkoušky klasifikován známkou neprospěl a obdržel maximálně jedenkrát známku dobře. Čl. 14/LF HK Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 15/LF HK Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/LF HK Přechodné ustanovení Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

23 Část II./F. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ Čl. 1/FF Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Filozofické fakultě (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti organizace studia na fakultě. Čl. 2/FF Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Úseky studia všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě jsou ročníky. Čl. 3/FF Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, se nestanoví. Čl. 4/FF Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Minimální počty kreditů nutné pro zápis do studia jsou: a) ve studijním programu bakalářském se standardní dobou studia tři roky: pro zápis do třetího úseku studia 90 kreditů, pro zápis do čtvrtého úseku studia 120 kreditů, pro zápis do pátého úseku studia 150 kreditů, pro zápis do šestého úseku studia 180 kreditů; b) ve studijním programu magisterském se standardní dobou studia dva roky: pro zápis do druhého úseku studia 30 kreditů, pro zápis do třetího úseku studia 60 kreditů, pro zápis do čtvrtého úseku studia 90 kreditů, pro zápis do pátého úseku studia 120 kreditů, c) ve studijním programu magisterském se standardní dobou studia tři roky: pro zápis do druhého úseku studia 30 kreditů, pro zápis do třetího úseku studia 60 kreditů, pro zápis do čtvrtého úseku studia 90 kreditů, pro zápis do pátého úseku studia 120 kreditů, pro zápis do šestého úseku studia 150 kreditů; 23

24 d) ve studijním programu magisterském se standardní dobou studia pět let: pro zápis do třetího úseku studia 90 kreditů, pro zápis do čtvrtého úseku studia 120 kreditů, pro zápis do pátého úseku studia 150 kreditů, pro zápis do šestého úseku studia 180 kreditů, pro zápis do sedmého úseku studia 210 kreditů, pro zápis do osmého úseku studia 240 kreditů, pro zápis do devátého úseku studia 270 kreditů, pro zápis do desátého úseku studia 300 kreditů. Čl. 5/FF Individuální studijní plán (K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Individuální studijní plán se povoluje zejména z důvodu nemoci nebo zahraniční stáže. K žádosti o povolení individuálního studijního plánu se vyjadřuje vedoucí příslušné základní součásti fakulty, který zpravidla též návrh tohoto plánu v dohodě se studentem sestavuje. Čl. 6/FF Formy studia, přestupy (K čl. 4 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Podrobnosti o kombinované formě studia ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě se nestanoví. Podá-li student písemnou žádost o přestup z jedné formy studia do jiné formy studia téhož studijního programu, ve které je studijní program též uskutečňován, děkan vyhoví, pokud neshledá závažné důvody pro její zamítnutí. Čl. 7/FF Změna studijního plánu během přerušení studia (K čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Pokud během přerušení studia došlo ke změně studijního plánu, pokračuje student podle původního studijního plánu. Není-li to možné, stanoví děkan na základě vyjádření vedoucího příslušné základní součásti fakulty pro dokončení studia ve výjimečných a řádně odůvodněných případech individuální studijní plán, případně může studentovi určit vykonání rozdílových zkoušek ve stanovené lhůtě. Čl. 8/FF Právo na zápis předmětu (K čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno kapacitními důvody podle čl. 6 odst.6 Studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě mají při zápisu daného předmětu přednost studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem. Čl. 9/FF Opakovaný zápis předmětu 24

25 (K čl. 6 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Na základě doporučení vedoucího příslušné základní součásti fakulty může děkan nanejvýš jednou povolit opakovaný zápis již dříve zapsaného předmětu, pokud to umožňuje realizace studijního plánu oboru v daném akademickém roce. Čl. 10/FF Zápočet a klauzurní práce (K čl. 6 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Pokud je v předmětu vyučovaném na fakultě požadován zápočet i zkouška, je zápočet předpokladem pro konání zkoušky. 2. Pokud je v předmětu vyučovaném na fakultě požadovaná klauzurní práce i zkouška, je klauzurní práce předpokladem pro konání zkoušky. Čl. 11/FF Skládání částí státních závěrečných zkoušek (K čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Státní závěrečná zkouška je složena ze dvou nebo tří částí: první částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce, druhou částí zkouška z diplomního oboru; ve studiu v kombinaci je třetí částí zkouška z nediplomního oboru; ta se skládá nezávisle na ostatních částech. 2. Podmínky pro konání částí státní zkoušky: U jednooborového studia je podmínkou a) pro konání první části získání počtu kreditů odpovídajícího šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřeného v letech, b) pro konání druhé části obhájení diplomové práce. U studia v kombinaci s dalším oborem je podmínkou c) pro konání první části získání poloviny počtu kreditů odpovídajícího šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřeného v letech, d) pro konání druhé části z diplomního oboru obhájení diplomové práce, e) pro konání třetí části z nediplomního oboru získání poloviny počtu kreditů odpovídajícího šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřeného v letech U studia studijního programu Učitelství pro střední školy je podmínkou pro konání druhé části také absolvování části státní zkoušky z pedagogicko-psychologického základu. Čl. 12/FF Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (K čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity) Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se nestanoví odlišně od počtu stanoveného v čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity. Výjimkou z důvodu návaznosti na mezinárodní vzdělávací a profesní standardy v daných oborech jsou studijní programy Sociální politika s sociální práce, Překladatelství a tlumočnictví a Psychologie, kde se tento počet kreditů stanoví ve výši 95% z hodnoty uvedené v čl. 7 odst. 7 písm. b) Studijního a zkušebního řádu univerzity. Čl. 13/FF Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním (K čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 25

26 Další podmínky pro absolvování studia s vyznamenáním jsou: a) řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než o jeden rok, b) žádná zkouška nebyla konána v opravném termínu, c) žádná zkouška nebyla klasifikována známkou dobře. Čl. 13a/FF Postupová zkouška (PZK) 1. Formou kontroly studia v magisterském studijním programu se standardní dobou studia pět let je také postupová zkouška (PZK). 2. PZK je studijním plánem předepsaná ve třetím nebo ve čtvrtém úseku studia. Jde-li o studium v kombinaci, koná se na každém oboru zvlášť. Podmínkou je absolvování předmětů, které jako povinné pro konání PZK stanoví studijní plán oboru. 3. PZK se koná před komisí, kterou jmenuje děkan. PZK se skládá ze tří nebo čtyř tématických okruhů stanovených studijním plánem. 4. PZK lze opakovat nejvýše dvakrát. 5. PZK je student povinen absolvovat do jednoho roku od konce semestru, ve kterém je PZK studijním plánem předepsána; jestliže ji neabsolvuje, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12, odst. 1 psím. b) studijního a zkušebního řádu univerzity. Čl. 14/FF Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 15/FF Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana. Čl. 16/FF Přechodná ustanovení 1. Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak 1). Dosavadní body se však nahrazují kredity; podrobnosti stanoví opatření děkana. 2. Ustanovení čl. 13 a) se vztahuje pouze na studium ve studijních programech, kde je PZK výslovně předepsána ve studijním programu a použije se pouze do nabytí účinnosti rozhodnutí, kterým se doplní, rozšíří nebo jinak změní akreditace tohoto studijního programu. 1) čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 28. dubna

27 Část II./G. PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTĚ Čl. 1/MFF Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen předpis ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Matematickofyzikální fakultě (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Čl. 2/MFF Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity) Úseky všech studijních programů jsou ročníky. Čl. 3/MFF Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů v bakalářských studijních programech vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří: a. 15 % za absolvování prvního úseku studia, b. 30 % za absolvování druhého úseku studia, c. 100 % za absolvování třetího až pátého úseku studia. 2. Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů v navazujících magisterských studijních programech vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří: a. 50 % za absolvování prvního úseku studia, b. 50 % za absolvování druhého úseku studia, c. 100 % za absolvování třetího až čtvrtého úseku studia. Čl. 4/MFF Minimální počty kreditů (K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v bakalářských studijních programech jsou: a) 35 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, b) 80 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, c) 125 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, d) 170 kreditů pro zápis do pátého úseku studia, 27