STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE"

Transkript

1 str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále jen zákon ) upravuje podmínky, průběh a ukončení studia. Článek 2 Formy studia Studium ve všech studijních programech se může uskutečňovat v prezenční i kombinované formě (v souladu s platnou akreditací). Článek 3 Přijímací řízení 1. Základní podmínky pro přijetí k řádnému studiu na IACP stanoví 48 až 51 zákona a článek 15 Statutu IACP. 2. Rektor jmenuje předsedy a členy zkušebních komisí pro jednotlivé studijní obory (dále jen oborová zkušební komise ). 3. U všech kreativních studijních oborů se koná talentová zkouška. 4. Oborová zkušební komise vyhotoví zápis o průběhu přijímací zkoušky a po jejím skončení doporučí nebo nedoporučí uchazeče rektorovi k přijetí. 5. O přijetí či nepřijetí rozhoduje rektor na základě návrhů oborových zkušebních komisí. Rozhodnutí bude odesláno uchazeči nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení přijímací zkoušky a zveřejněno na úřední desce IACP. 6. Uchazeč má právo nahlédnout do zkušebních materiálů, jež byly předmětem hodnocení oborovou zkušební komisí a podkladem pro rozhodnutí rektora. 7. Do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí může uchazeč požádat rektora o přezkoumání. Tato žádost musí být věcně zdůvodněna. Rozhodnutí rektora o žádosti je konečné. 8. Ustanovení o přijímacím řízení se vztahují i na cizí státní příslušníky, kteří se hlásí ke studiu na IACP. 9. Rektor může vyhlásit další termíny přijímacího řízení. 10. Absolventi bakalářského studijního programu na IACP mohou být (za podmínek stanovených vnitřními předpisy IACP) přijati do navazujícího magisterského studijního programu bez přijímacího řízení. 11. Podle 49 odst. 3 zákona mohou na IACP přestoupit mimo přijímací řízení studenti, kteří již byli přijati na jinou vysokou školu podobného zaměření a jsou stále jejími studenty. Podmínky tohoto přestupu schvaluje garant akreditovaného studijního programu.

2 str Dále je možné podle 49 odst. 3 přijímat za stanovených podmínek studenty, kteří absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část na vyšší odborné škole podobného zaměření nebo studují akreditovaný vzdělávací program na vyšší odborné škole podobného zaměření v České republice nebo v zahraničí. Článek 4 Organizace studia 1. Výuka na IACP probíhá podle akreditovaných studijních programů. 2. Akademický rok se dělí na zimní semestr (ZS), letní semestr (LS) a prázdniny. Začátky semestrů a prázdnin stanoví rektor. 3. Všechny důležité termíny týkající se organizace studia stanoví harmonogram akademického roku. Harmonogram je zveřejněn na úřední desce IACP. 4. Mimovýukové aktivity (např. praxe, exkurze) lze konat i po dobu prázdnin. Článek 5 Formy výuky 1. Na IACP se výuka uskutečňuje formou přednášek, seminářů, praktických cvičení, odborných praxí a samostatných tvůrčích prací. Účast na přednášce není povinná, nestanoví-li akademický pracovník jinak, účast na semináři a praktickém cvičení je povinná, nestanoví-li akademický pracovník jinak. 2. Samostatnou tvůrčí práci (seminární, bakalářskou nebo diplomovou) vede určený akademický pracovník. Článek 6 Zápis 1. Zápisem do studia se uchazeč stává studentem IACP. 2. Zápis se koná ve stanovených termínech a je vyznačen studentovi do výkazu o studiu (dále index ). 3. Po zápisu je nově přijatý student povinen složit imatrikulační slib. 4. Posluchač, kterému bylo studium přerušeno, se stává studentem až dnem opětovného zápisu. 5. Zápis do příslušné části programu na následující akademický rok dává studentům právo zúčastnit se všech forem výuky a konat zkoušky. 6. Před zápisem do vyšších ročníků provede studijní oddělení kontrolu plnění studijních povinností předešlého akademického roku v indexu. Index musí být na studijní oddělení odevzdán do termínu, který stanovuje harmonogram akademického roku. 7. Studenti si do indexu zapisují předměty podle studijního plánu příslušného oboru. Studenti si mohou zapsat i další předměty z nabídky akreditovaných studijních programů IACP. 8. Studenti jsou povinni zapsat se ve stanovených termínech.

3 str. 3 Článek 7 Kreditový systém a přesuny předmětů 1. Od akademického roku 2013/2014 IACP zavádí u studijních programů Mediální tvorba a Literární tvorba kreditový systém. Každý předmět studijního plánu je naceněn počtem kreditů tak, aby v součtu student získal v průběhu bakalářského studia 180 kreditů, v průběhu navazujícího magisterského studia 120 kreditů. 2. Studijní plán je tvořen přeložitelnými a nepřeložitelnými předměty. Přeložitelné předměty lze absolvovat kdykoliv, ovšem za podmínky, že na konci každého roku studia musí student získat limitní počet kreditů. Seznamy nepřeložitelných předmětů i limitní počty kreditů pro jednotlivé ročníky jsou součástí Vnitřních pravidel studia. V případě, že student limitní počet daného ročníku nesplní, je mu studium ukončeno pro nesplnění podmínek podle článku 16 bodu 2 písm. b tohoto Studijního řádu. 3. Studenti studijního programu Mediální a komunikační studia si mohou přesunout nejvýše dvě atestace do dalšího ročníku. Nelze přesunout tyto předměty: Tvůrčí psaní (obory TPP, TP-TP a TP-RP), Komunikace v médiích (obor KVM) a Anglický jazyk (všechny obory). Jednu atestaci lze v průběhu studia přesunout pouze jednou. Nelze přesunout atestaci z opakovaného ročníku. Článek 8 Přerušení studia 1. Prorektor pro studijní záležitosti může na žádost studenta studium přerušit na dobu nejdéle dvou let. 2. Pominou-li důvody, může být na žádost studenta toto přerušení prorektorem ukončeno před stanoveným termínem. 3. Po dobu přerušení studia není osoba studentem, tzn. nemůže skládat zkoušky, získávat atestace a konat praxi. Na dobu přerušení studia je student povinen odevzdat index na studijní oddělení IACP. 4. Po uplynutí doby, na kterou bylo přerušení studia povoleno, má student právo se znovu zapsat. Pokud tak neučiní, je mu studium ukončeno podle 56 odst. 1 písm. b zákona. 5. Pokud student nemůže v odůvodněných případech po dobu delší než 3 měsíce navštěvovat výuku, je povinen požádat o přerušení studia. 6. Začátek a konec přerušení studia stanoví prorektor pro studijní záležitosti. 7. Doba přerušení studia se nezapočítává do standardní doby studia. Článek 9 Rozložení studijního plánu jednoho akademického roku do dvou akademických roků 1. Ve výjimečných případech může prorektor pro studijní záležitosti na žádost studenta povolit rozložení ročního studijního plánu do dvou akademických roků.

4 str Na rozložený studijní plán se nevztahuje článek 7 odst. 3 tohoto Studijního a zkušebního řádu. Článek 10 Spojení studijních plánů dvou akademických roků do jednoho akademického roku Rektor může na žádost studenta zcela výjimečně povolit kontrakci ročníků, tj. splnění studijních povinností za dva ročníky v jednom akademickém roce. Článek 11 Opakování části studia 1. Student může požádat o opakování některého ročníku studia. 2. V průběhu studia daného studijního programu lze opakování ročníku povolit nejvýše dvakrát; druhé opakování téhož ročníku je vyloučeno. 3. Žádost o opakování se podává prorektorovi pro studijní záležitosti prostřednictvím studijního oddělení. 4. Při opakování ročníku budou studentovi uznány atestace, z nichž byl klasifikován výborně, velmi dobře nebo započteno. Článek 12 Individuální studijní plán 1. Individuální studijní plán (dále jen ISP ) se povoluje v mimořádných případech (zejména zdravotní důvody, péče o nezletilé dítě, těhotenství nebo souběžné studium na jiné VŠ) a umožňuje odlišné rozvržení studia při zachování rozsahu studia určeného akreditovaným studijním programem. 2. ISP povoluje studentovi prorektor pro studijní záležitosti. Článek 13 Délka studia Standardní dobu studia v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu od zápisu do prvního ročníku po uzavření posledního ročníku studia stanoví akreditované studijní programy, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 Statutu IACP. Článek 14 Zanechání studia 1. Student, který nechce pokračovat ve studiu, oznámí svůj úmysl písemně rektorovi prostřednictvím studijního oddělení.

5 str Dnem ukončení studia je den, kdy bylo studijnímu oddělení doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia. 3. Student, který zanechal studia, má nárok na doklad o dosud úspěšně vykonaných zkouškách. Na tomto dokladu musí být zároveň uvedeno, že student studium řádně neuzavřel. 4. Zanecháním studia nejsou dotčeny povinnosti studenta vyplývající z uzavřené smlouvy o studiu, zejména povinnost uhradit školné. Článek 15 Vyloučení ze studia 1. Podmínky vyloučení ze studia stanoví 65 odst. 1 písm. c a 67 zákona a Disciplinární řád IACP. 2. Vyloučený student má nárok na doklad o zkouškách, které vykonal. 3. Studentovi, který nepředloží studijnímu oddělení IACP index ke kontrole v termínu stanoveném v harmonogramu akademického roku, je studium ukončeno podle 56 odst. 1 písm. b zákona. 4. Vyloučením ze studia nejsou dotčeny povinnosti studenta vyplývající z uzavřené smlouvy o studiu, zejména povinnost uhradit školné. Článek 16 Ukončení studia 1. Studium na IACP se řádně ukončuje: a) v bakalářském studijním programu vykonáním všech stanovených částí státní zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce; b) v navazujícím magisterském studijním programu vykonáním všech stanovených částí státní zkoušky včetně obhajoby diplomové práce. 2. Studium na IACP se dále ukončuje: a) zanecháním studia; dnem ukončení studia je den, kdy bylo škole doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia; b) nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle tohoto řádu; dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci; c) odnětím akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ); d) zánikem akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, ke kterému IACP oznámila zrušení studijního programu; e) vyloučením ze studia podle disciplinárního řádu; dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci; f) neplněním podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy o studiu na IACP. 3. Studentovi, který studium ukončil z důvodů uvedených v odstavci 2, vydá prorektor pro studijní záležitosti na jeho žádost výpis o splněných studijních povinnostech, kde se současně uvede, jak dlouho student studoval a že studium řádně neukončil.

6 str. 6 Článek 17 Rozhodování ve studijních záležitostech 1. V záležitostech týkajících se studia rozhoduje rektor. Svou pravomoc může přenést na prorektora pro studijní záležitosti. 2. Výkon rozhodnutí rektora i prorektora zajišťuje studijní oddělení IACP. Článek 18 Rozhodování o právech a povinnostech studentů 1. Práva a povinnosti studentů upravuje zákon a vnitřní předpisy IACP. 2. Rozhodování o právech a povinnostech studentů upravuje zákon, IACP a Disciplinární řád pro studenty IACP. Článek 19 Kontrola studia Formy kontroly průběhu studia (dále jen atestace ) jsou zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška a státní závěrečná zkouška. Atestace jsou součástí ročních studijních plánů a informace o nich obdrží student při zápisu. S požadavky pro splnění jednotlivých forem atestací seznámí studenty učitelé předmětů do 14 dnů od zahájení semestru. Článek 20 Zápočet 1. Zápočet je neklasifikovaná atestace, která se uděluje za splnění toho komplexu povinností, který stanovil příslušný akademický pracovník pro daný předmět na začátku semestru. Zapisuje se do výkazu o studiu slovem započteno spolu s datem udělení. 2. Zápočet zapisuje zkoušející do indexu a do zkušební zprávy. Článek 21 Zkouška a klasifikovaný zápočet 1. Zkouška a klasifikovaný zápočet jsou klasifikované atestace, jimiž se prověřuje úroveň vědomostí i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Mohou mít formu písemnou, ústní či kombinovanou. 2. Klasifikuje se stupnicí: výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl(a). 3. Pro skládání zkoušek je určeno zkouškové období. Před koncem výuky v semestru vypíše každý zkoušející dostatečný počet řádných termínů (nejméně 3). Po dohodě s učitelem může student složit zkoušku před stanoveným termínem. 4. Pokud student u řádného termínu zkoušky neprospěl, má právo na dva opravné termíny. Neprospěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně rektor povolit mimořádný opravný termín zkoušky. Žádost o mimořádný opravný termín podává student

7 str. 7 prostřednictvím studijního oddělení nejpozději v poslední den opravného zkouškového období stanoveného Harmonogramem akademického roku. 5. Pokud se student ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, je povinen se omluvit, jinak je hodnocen stejně, jako kdyby u zkoušky neprospěl. 6. Výsledek zkoušky zapisuje zkoušející do indexu a do zkušební zprávy. Článek 22 Klauzury 1. Ve studijních programech Mediální tvorba a Literární tvorba se na konci 1. a 2. ročníku bakalářského studia a na konci 1. ročníku navazujícího magisterského studia uskutečňují tzv. klauzury. Klauzurou se rozumí průběžná kontrola úrovně tvůrčích výkonů na IACP. Termín klauzur je určen harmonogramem akademického roku. 2. Na základě předvedeného tvůrčího výkonu klauzurní komise každému studentovi buď doporučí, nebo nedoporučí další studium. Nedoporučení není vyloučením ze studia ani nevede k jeho ukončení. 3. Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského stupně studia bez přijímacího řízení je pro absolventy IACP minimálně jedno doporučení klauzurní komise během bakalářského studia. Článek 23 Státní zkouška všeobecné podmínky 1. Studium oboru akreditovaného studijního programu se řádně ukončuje státní zkouškou. Jednotlivé předměty státní zkoušky jsou dány studijním plánem daného studijního oboru akreditovaného studijního programu. Součástí státní zkoušky v bakalářském studijním programu je obhajoba bakalářské práce, v navazujícím magisterském studijním programu pak obhajoba diplomové práce. 2. Student se může přihlásit ke státní zkoušce, jestliže splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem, což doloží zápisem v indexu a potvrzením studijního oddělení. Jednotlivé části státní zkoušky (včetně obhajoby závěrečné práce) lze vykonat v libovolném pořadí. 3. Téma bakalářské práce si student zadává vždy v letním semestru předposledního ročníku studia, téma diplomové práce v zimním semestru předposledního ročníku studia, obojí na předepsaném formuláři. Přesný termín zadání prací každoročně stanoví rektor v harmonogramu příslušného akademického roku. Téma student volí po konzultaci s vedoucím práce. Zadání práce a vedoucího práce (nebo její části) schvaluje vedoucí příslušné katedry; oponenta práce určí vedoucí příslušné katedry po konzultaci s vedoucím práce. Změna tématu či vedoucího práce je možná pouze po dohodě s vedoucím práce, nejpozději však 5 měsíců před termínem odevzdání prací podle harmonogramu aktuálního akademického roku. 4. Bakalářská a diplomová práce je tvořena dvěma částmi, praktickou a odbornou. (Neplatí pro dobíhající studijní program Mediální a komunikační studia). Podobu, náležitosti a specifika jednotlivých částí definují výnos rektora a Vnitřní pravidla studia.

8 str Bakalářské a diplomové práce se předkládají v termínu stanoveném rektorem v harmonogramu akademického roku. 6. V případě, že bakalářská práce není vedoucím práce ani oponentem doporučena k obhajobě, obhajoba práce se nekoná. Student musí předložit novou práci. Totéž platí u diplomové práce, pokud vedoucí i oponent nedoporučí jednu z částí k obhajobě. Další podrobnosti upravují Vnitřní pravidla studia. 7. V případě, že student diplomovou práci neobhájí, musí vypracovat diplomovou práci novou, nebo původní práci přepracovat podle pokynů komise. 8. Státní zkoušky se konají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Termíny státních zkoušek jsou zveřejněny na úřední desce IACP. Článek 24 Státní zkouška průběh zkoušky, celkový výsledek studia 1. Písemnou přihlášku k obhajobě závěrečné práce a ke státní zkoušce podává student v termínu stanoveném harmonogramem na studijní oddělení. Pokud student neodevzdá přihlášku do stanoveného termínu, nemůže být ke zkoušce ani k její části připuštěn. 2. V průběhu obhajoby závěrečné práce se student vyjádří k připomínkám uvedeným v hodnocení práce a odpoví na otázky zkušební komise. 3. Státní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen komise ), jejíhož předsedu, místopředsedu a další členy jmenuje rektor z řad profesorů, docentů a odborných asistentů IACP a dalších odborníků schválených Akademickou radou. Členové komise musí být odborníci v daném oboru a část z nich může jmenovat ministerstvo. Počet přítomných členů nesmí být menší než tři včetně předsedy. Pro jeden studijní obor lze jmenovat více komisí. 4. Průběh a vyhlášení výsledků státní zkoušky jsou veřejné. Při ústní zkoušce má student právo na přiměřený čas k přípravě odpovědí na zadané otázky. O konání státní zkoušky se vyhotoví protokol, který podepisuje předseda nebo v zastoupení místopředseda komise a všichni přítomní členové komise. Na jeho základě vystaví studijní oddělení dodatek k diplomu a diplom. 5. Státní zkouška se klasifikuje podle stupnice: výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl(a). Hlasování o klasifikaci jednotlivých částí i celé státní zkoušky je neveřejné. 6. Student musí všechny části státní zkoušky složit do dvou let od 30. září roku, kdy uzavřel poslední ročník standardní doby studia. Jen ve zcela mimořádných a odůvodněných případech může rektor dvouletou lhůtu prodloužit, ovšem pouze po projednání kolegiem rektora a na základě písemného souhlasu garanta příslušného programu. 7. Student, který při státní zkoušce v některé její části neprospěl, má nárok na dva opravné termíny. Každou část státní zkoušky, v níž posluchač neprospěl, musí opakovat vždy v celém rozsahu. 8. Celkový výsledek studia: uvádí se prospěl nebo prospěl s vyznamenáním. Podmínky udělení výsledku s vyznamenáním: a) žádná část státní závěrečné zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou dobře, b) výsledná klasifikace státní závěrečné zkoušky je výborně, c) prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5 a student ze žádné zkoušky

9 str. 9 v průběhu studia neobdržel klasifikaci dobře, d) ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. Všechny čtyři podmínky musí být splněny současně, jinak student nemůže absolvovat s vyznamenáním. Článek 25 Uznání studijní povinnosti Prorektor pro studijní záležitosti může ve výjimečných a odůvodněných případech na základě písemné žádosti studenta a souhlasu vedoucího příslušné katedry uznat studijní povinnost, zkoušku, klasifikovaný zápočet nebo zápočet, splněné v rámci obdobného studijního programu na jiné vysoké škole nebo vyšší odborné škole s výsledkem výborně, velmi dobře nebo započteno. Článek 26 Závěrečná ustanovení 1. Tímto Studijním a zkušebním řádem se ruší platnost Studijního a zkušebního řádu z IACP schválil Akademický senát IACP dne , kolegium rektora dne a Akademická rada dne

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 4 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (1. 11. 2012) Zpracoval: právní oddělení Předkladatel:

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ Část první Základní ustanovení Článek 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 0 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více