STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE"

Transkript

1 str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále jen zákon ) upravuje podmínky, průběh a ukončení studia. Článek 2 Formy studia Studium ve všech studijních programech se může uskutečňovat v prezenční i kombinované formě (v souladu s platnou akreditací). Článek 3 Přijímací řízení 1. Základní podmínky pro přijetí k řádnému studiu na IACP stanoví 48 až 51 zákona a článek 15 Statutu IACP. 2. Rektor jmenuje předsedy a členy zkušebních komisí pro jednotlivé studijní obory (dále jen oborová zkušební komise ). 3. U všech kreativních studijních oborů se koná talentová zkouška. 4. Oborová zkušební komise vyhotoví zápis o průběhu přijímací zkoušky a po jejím skončení doporučí nebo nedoporučí uchazeče rektorovi k přijetí. 5. O přijetí či nepřijetí rozhoduje rektor na základě návrhů oborových zkušebních komisí. Rozhodnutí bude odesláno uchazeči nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení přijímací zkoušky a zveřejněno na úřední desce IACP. 6. Uchazeč má právo nahlédnout do zkušebních materiálů, jež byly předmětem hodnocení oborovou zkušební komisí a podkladem pro rozhodnutí rektora. 7. Do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí může uchazeč požádat rektora o přezkoumání. Tato žádost musí být věcně zdůvodněna. Rozhodnutí rektora o žádosti je konečné. 8. Ustanovení o přijímacím řízení se vztahují i na cizí státní příslušníky, kteří se hlásí ke studiu na IACP. 9. Rektor může vyhlásit další termíny přijímacího řízení. 10. Absolventi bakalářského studijního programu na IACP mohou být (za podmínek stanovených vnitřními předpisy IACP) přijati do navazujícího magisterského studijního programu bez přijímacího řízení. 11. Podle 49 odst. 3 zákona mohou na IACP přestoupit mimo přijímací řízení studenti, kteří již byli přijati na jinou vysokou školu podobného zaměření a jsou stále jejími studenty. Podmínky tohoto přestupu schvaluje garant akreditovaného studijního programu.

2 str Dále je možné podle 49 odst. 3 přijímat za stanovených podmínek studenty, kteří absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část na vyšší odborné škole podobného zaměření nebo studují akreditovaný vzdělávací program na vyšší odborné škole podobného zaměření v České republice nebo v zahraničí. Článek 4 Organizace studia 1. Výuka na IACP probíhá podle akreditovaných studijních programů. 2. Akademický rok se dělí na zimní semestr (ZS), letní semestr (LS) a prázdniny. Začátky semestrů a prázdnin stanoví rektor. 3. Všechny důležité termíny týkající se organizace studia stanoví harmonogram akademického roku. Harmonogram je zveřejněn na úřední desce IACP. 4. Mimovýukové aktivity (např. praxe, exkurze) lze konat i po dobu prázdnin. Článek 5 Formy výuky 1. Na IACP se výuka uskutečňuje formou přednášek, seminářů, praktických cvičení, odborných praxí a samostatných tvůrčích prací. Účast na přednášce není povinná, nestanoví-li akademický pracovník jinak, účast na semináři a praktickém cvičení je povinná, nestanoví-li akademický pracovník jinak. 2. Samostatnou tvůrčí práci (seminární, bakalářskou nebo diplomovou) vede určený akademický pracovník. Článek 6 Zápis 1. Zápisem do studia se uchazeč stává studentem IACP. 2. Zápis se koná ve stanovených termínech a je vyznačen studentovi do výkazu o studiu (dále index ). 3. Po zápisu je nově přijatý student povinen složit imatrikulační slib. 4. Posluchač, kterému bylo studium přerušeno, se stává studentem až dnem opětovného zápisu. 5. Zápis do příslušné části programu na následující akademický rok dává studentům právo zúčastnit se všech forem výuky a konat zkoušky. 6. Před zápisem do vyšších ročníků provede studijní oddělení kontrolu plnění studijních povinností předešlého akademického roku v indexu. Index musí být na studijní oddělení odevzdán do termínu, který stanovuje harmonogram akademického roku. 7. Studenti si do indexu zapisují předměty podle studijního plánu příslušného oboru. Studenti si mohou zapsat i další předměty z nabídky akreditovaných studijních programů IACP. 8. Studenti jsou povinni zapsat se ve stanovených termínech.

3 str. 3 Článek 7 Kreditový systém a přesuny předmětů 1. Od akademického roku 2013/2014 IACP zavádí u studijních programů Mediální tvorba a Literární tvorba kreditový systém. Každý předmět studijního plánu je naceněn počtem kreditů tak, aby v součtu student získal v průběhu bakalářského studia 180 kreditů, v průběhu navazujícího magisterského studia 120 kreditů. 2. Studijní plán je tvořen přeložitelnými a nepřeložitelnými předměty. Přeložitelné předměty lze absolvovat kdykoliv, ovšem za podmínky, že na konci každého roku studia musí student získat limitní počet kreditů. Seznamy nepřeložitelných předmětů i limitní počty kreditů pro jednotlivé ročníky jsou součástí Vnitřních pravidel studia. V případě, že student limitní počet daného ročníku nesplní, je mu studium ukončeno pro nesplnění podmínek podle článku 16 bodu 2 písm. b tohoto Studijního řádu. 3. Studenti studijního programu Mediální a komunikační studia si mohou přesunout nejvýše dvě atestace do dalšího ročníku. Nelze přesunout tyto předměty: Tvůrčí psaní (obory TPP, TP-TP a TP-RP), Komunikace v médiích (obor KVM) a Anglický jazyk (všechny obory). Jednu atestaci lze v průběhu studia přesunout pouze jednou. Nelze přesunout atestaci z opakovaného ročníku. Článek 8 Přerušení studia 1. Prorektor pro studijní záležitosti může na žádost studenta studium přerušit na dobu nejdéle dvou let. 2. Pominou-li důvody, může být na žádost studenta toto přerušení prorektorem ukončeno před stanoveným termínem. 3. Po dobu přerušení studia není osoba studentem, tzn. nemůže skládat zkoušky, získávat atestace a konat praxi. Na dobu přerušení studia je student povinen odevzdat index na studijní oddělení IACP. 4. Po uplynutí doby, na kterou bylo přerušení studia povoleno, má student právo se znovu zapsat. Pokud tak neučiní, je mu studium ukončeno podle 56 odst. 1 písm. b zákona. 5. Pokud student nemůže v odůvodněných případech po dobu delší než 3 měsíce navštěvovat výuku, je povinen požádat o přerušení studia. 6. Začátek a konec přerušení studia stanoví prorektor pro studijní záležitosti. 7. Doba přerušení studia se nezapočítává do standardní doby studia. Článek 9 Rozložení studijního plánu jednoho akademického roku do dvou akademických roků 1. Ve výjimečných případech může prorektor pro studijní záležitosti na žádost studenta povolit rozložení ročního studijního plánu do dvou akademických roků.

4 str Na rozložený studijní plán se nevztahuje článek 7 odst. 3 tohoto Studijního a zkušebního řádu. Článek 10 Spojení studijních plánů dvou akademických roků do jednoho akademického roku Rektor může na žádost studenta zcela výjimečně povolit kontrakci ročníků, tj. splnění studijních povinností za dva ročníky v jednom akademickém roce. Článek 11 Opakování části studia 1. Student může požádat o opakování některého ročníku studia. 2. V průběhu studia daného studijního programu lze opakování ročníku povolit nejvýše dvakrát; druhé opakování téhož ročníku je vyloučeno. 3. Žádost o opakování se podává prorektorovi pro studijní záležitosti prostřednictvím studijního oddělení. 4. Při opakování ročníku budou studentovi uznány atestace, z nichž byl klasifikován výborně, velmi dobře nebo započteno. Článek 12 Individuální studijní plán 1. Individuální studijní plán (dále jen ISP ) se povoluje v mimořádných případech (zejména zdravotní důvody, péče o nezletilé dítě, těhotenství nebo souběžné studium na jiné VŠ) a umožňuje odlišné rozvržení studia při zachování rozsahu studia určeného akreditovaným studijním programem. 2. ISP povoluje studentovi prorektor pro studijní záležitosti. Článek 13 Délka studia Standardní dobu studia v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu od zápisu do prvního ročníku po uzavření posledního ročníku studia stanoví akreditované studijní programy, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 Statutu IACP. Článek 14 Zanechání studia 1. Student, který nechce pokračovat ve studiu, oznámí svůj úmysl písemně rektorovi prostřednictvím studijního oddělení.

5 str Dnem ukončení studia je den, kdy bylo studijnímu oddělení doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia. 3. Student, který zanechal studia, má nárok na doklad o dosud úspěšně vykonaných zkouškách. Na tomto dokladu musí být zároveň uvedeno, že student studium řádně neuzavřel. 4. Zanecháním studia nejsou dotčeny povinnosti studenta vyplývající z uzavřené smlouvy o studiu, zejména povinnost uhradit školné. Článek 15 Vyloučení ze studia 1. Podmínky vyloučení ze studia stanoví 65 odst. 1 písm. c a 67 zákona a Disciplinární řád IACP. 2. Vyloučený student má nárok na doklad o zkouškách, které vykonal. 3. Studentovi, který nepředloží studijnímu oddělení IACP index ke kontrole v termínu stanoveném v harmonogramu akademického roku, je studium ukončeno podle 56 odst. 1 písm. b zákona. 4. Vyloučením ze studia nejsou dotčeny povinnosti studenta vyplývající z uzavřené smlouvy o studiu, zejména povinnost uhradit školné. Článek 16 Ukončení studia 1. Studium na IACP se řádně ukončuje: a) v bakalářském studijním programu vykonáním všech stanovených částí státní zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce; b) v navazujícím magisterském studijním programu vykonáním všech stanovených částí státní zkoušky včetně obhajoby diplomové práce. 2. Studium na IACP se dále ukončuje: a) zanecháním studia; dnem ukončení studia je den, kdy bylo škole doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia; b) nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle tohoto řádu; dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci; c) odnětím akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ); d) zánikem akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, ke kterému IACP oznámila zrušení studijního programu; e) vyloučením ze studia podle disciplinárního řádu; dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci; f) neplněním podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy o studiu na IACP. 3. Studentovi, který studium ukončil z důvodů uvedených v odstavci 2, vydá prorektor pro studijní záležitosti na jeho žádost výpis o splněných studijních povinnostech, kde se současně uvede, jak dlouho student studoval a že studium řádně neukončil.

6 str. 6 Článek 17 Rozhodování ve studijních záležitostech 1. V záležitostech týkajících se studia rozhoduje rektor. Svou pravomoc může přenést na prorektora pro studijní záležitosti. 2. Výkon rozhodnutí rektora i prorektora zajišťuje studijní oddělení IACP. Článek 18 Rozhodování o právech a povinnostech studentů 1. Práva a povinnosti studentů upravuje zákon a vnitřní předpisy IACP. 2. Rozhodování o právech a povinnostech studentů upravuje zákon, IACP a Disciplinární řád pro studenty IACP. Článek 19 Kontrola studia Formy kontroly průběhu studia (dále jen atestace ) jsou zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška a státní závěrečná zkouška. Atestace jsou součástí ročních studijních plánů a informace o nich obdrží student při zápisu. S požadavky pro splnění jednotlivých forem atestací seznámí studenty učitelé předmětů do 14 dnů od zahájení semestru. Článek 20 Zápočet 1. Zápočet je neklasifikovaná atestace, která se uděluje za splnění toho komplexu povinností, který stanovil příslušný akademický pracovník pro daný předmět na začátku semestru. Zapisuje se do výkazu o studiu slovem započteno spolu s datem udělení. 2. Zápočet zapisuje zkoušející do indexu a do zkušební zprávy. Článek 21 Zkouška a klasifikovaný zápočet 1. Zkouška a klasifikovaný zápočet jsou klasifikované atestace, jimiž se prověřuje úroveň vědomostí i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Mohou mít formu písemnou, ústní či kombinovanou. 2. Klasifikuje se stupnicí: výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl(a). 3. Pro skládání zkoušek je určeno zkouškové období. Před koncem výuky v semestru vypíše každý zkoušející dostatečný počet řádných termínů (nejméně 3). Po dohodě s učitelem může student složit zkoušku před stanoveným termínem. 4. Pokud student u řádného termínu zkoušky neprospěl, má právo na dva opravné termíny. Neprospěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně rektor povolit mimořádný opravný termín zkoušky. Žádost o mimořádný opravný termín podává student

7 str. 7 prostřednictvím studijního oddělení nejpozději v poslední den opravného zkouškového období stanoveného Harmonogramem akademického roku. 5. Pokud se student ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, je povinen se omluvit, jinak je hodnocen stejně, jako kdyby u zkoušky neprospěl. 6. Výsledek zkoušky zapisuje zkoušející do indexu a do zkušební zprávy. Článek 22 Klauzury 1. Ve studijních programech Mediální tvorba a Literární tvorba se na konci 1. a 2. ročníku bakalářského studia a na konci 1. ročníku navazujícího magisterského studia uskutečňují tzv. klauzury. Klauzurou se rozumí průběžná kontrola úrovně tvůrčích výkonů na IACP. Termín klauzur je určen harmonogramem akademického roku. 2. Na základě předvedeného tvůrčího výkonu klauzurní komise každému studentovi buď doporučí, nebo nedoporučí další studium. Nedoporučení není vyloučením ze studia ani nevede k jeho ukončení. 3. Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského stupně studia bez přijímacího řízení je pro absolventy IACP minimálně jedno doporučení klauzurní komise během bakalářského studia. Článek 23 Státní zkouška všeobecné podmínky 1. Studium oboru akreditovaného studijního programu se řádně ukončuje státní zkouškou. Jednotlivé předměty státní zkoušky jsou dány studijním plánem daného studijního oboru akreditovaného studijního programu. Součástí státní zkoušky v bakalářském studijním programu je obhajoba bakalářské práce, v navazujícím magisterském studijním programu pak obhajoba diplomové práce. 2. Student se může přihlásit ke státní zkoušce, jestliže splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem, což doloží zápisem v indexu a potvrzením studijního oddělení. Jednotlivé části státní zkoušky (včetně obhajoby závěrečné práce) lze vykonat v libovolném pořadí. 3. Téma bakalářské práce si student zadává vždy v letním semestru předposledního ročníku studia, téma diplomové práce v zimním semestru předposledního ročníku studia, obojí na předepsaném formuláři. Přesný termín zadání prací každoročně stanoví rektor v harmonogramu příslušného akademického roku. Téma student volí po konzultaci s vedoucím práce. Zadání práce a vedoucího práce (nebo její části) schvaluje vedoucí příslušné katedry; oponenta práce určí vedoucí příslušné katedry po konzultaci s vedoucím práce. Změna tématu či vedoucího práce je možná pouze po dohodě s vedoucím práce, nejpozději však 5 měsíců před termínem odevzdání prací podle harmonogramu aktuálního akademického roku. 4. Bakalářská a diplomová práce je tvořena dvěma částmi, praktickou a odbornou. (Neplatí pro dobíhající studijní program Mediální a komunikační studia). Podobu, náležitosti a specifika jednotlivých částí definují výnos rektora a Vnitřní pravidla studia.

8 str Bakalářské a diplomové práce se předkládají v termínu stanoveném rektorem v harmonogramu akademického roku. 6. V případě, že bakalářská práce není vedoucím práce ani oponentem doporučena k obhajobě, obhajoba práce se nekoná. Student musí předložit novou práci. Totéž platí u diplomové práce, pokud vedoucí i oponent nedoporučí jednu z částí k obhajobě. Další podrobnosti upravují Vnitřní pravidla studia. 7. V případě, že student diplomovou práci neobhájí, musí vypracovat diplomovou práci novou, nebo původní práci přepracovat podle pokynů komise. 8. Státní zkoušky se konají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Termíny státních zkoušek jsou zveřejněny na úřední desce IACP. Článek 24 Státní zkouška průběh zkoušky, celkový výsledek studia 1. Písemnou přihlášku k obhajobě závěrečné práce a ke státní zkoušce podává student v termínu stanoveném harmonogramem na studijní oddělení. Pokud student neodevzdá přihlášku do stanoveného termínu, nemůže být ke zkoušce ani k její části připuštěn. 2. V průběhu obhajoby závěrečné práce se student vyjádří k připomínkám uvedeným v hodnocení práce a odpoví na otázky zkušební komise. 3. Státní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen komise ), jejíhož předsedu, místopředsedu a další členy jmenuje rektor z řad profesorů, docentů a odborných asistentů IACP a dalších odborníků schválených Akademickou radou. Členové komise musí být odborníci v daném oboru a část z nich může jmenovat ministerstvo. Počet přítomných členů nesmí být menší než tři včetně předsedy. Pro jeden studijní obor lze jmenovat více komisí. 4. Průběh a vyhlášení výsledků státní zkoušky jsou veřejné. Při ústní zkoušce má student právo na přiměřený čas k přípravě odpovědí na zadané otázky. O konání státní zkoušky se vyhotoví protokol, který podepisuje předseda nebo v zastoupení místopředseda komise a všichni přítomní členové komise. Na jeho základě vystaví studijní oddělení dodatek k diplomu a diplom. 5. Státní zkouška se klasifikuje podle stupnice: výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl(a). Hlasování o klasifikaci jednotlivých částí i celé státní zkoušky je neveřejné. 6. Student musí všechny části státní zkoušky složit do dvou let od 30. září roku, kdy uzavřel poslední ročník standardní doby studia. Jen ve zcela mimořádných a odůvodněných případech může rektor dvouletou lhůtu prodloužit, ovšem pouze po projednání kolegiem rektora a na základě písemného souhlasu garanta příslušného programu. 7. Student, který při státní zkoušce v některé její části neprospěl, má nárok na dva opravné termíny. Každou část státní zkoušky, v níž posluchač neprospěl, musí opakovat vždy v celém rozsahu. 8. Celkový výsledek studia: uvádí se prospěl nebo prospěl s vyznamenáním. Podmínky udělení výsledku s vyznamenáním: a) žádná část státní závěrečné zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou dobře, b) výsledná klasifikace státní závěrečné zkoušky je výborně, c) prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5 a student ze žádné zkoušky

9 str. 9 v průběhu studia neobdržel klasifikaci dobře, d) ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. Všechny čtyři podmínky musí být splněny současně, jinak student nemůže absolvovat s vyznamenáním. Článek 25 Uznání studijní povinnosti Prorektor pro studijní záležitosti může ve výjimečných a odůvodněných případech na základě písemné žádosti studenta a souhlasu vedoucího příslušné katedry uznat studijní povinnost, zkoušku, klasifikovaný zápočet nebo zápočet, splněné v rámci obdobného studijního programu na jiné vysoké škole nebo vyšší odborné škole s výsledkem výborně, velmi dobře nebo započteno. Článek 26 Závěrečná ustanovení 1. Tímto Studijním a zkušebním řádem se ruší platnost Studijního a zkušebního řádu z IACP schválil Akademický senát IACP dne , kolegium rektora dne a Akademická rada dne

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Čl.1 Obecná ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen SZŘF ) platí pro studenty všech studijních programů

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague Článek 1 Studium a jeho organizace 1. Studium na VŠ UNYP je organizováno v těchto studijních programech: Applied Social Sciences, Business Administration,

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Studijní a zkušební řád (dále jen SZŘ ) FAMO v Písku vychází ze zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách a o

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání Zásady studijního a zkušebního řádu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni platné pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (2011) 1 Část první Obecná ustanovení Článek l Platnost zásad

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most SMĚRNICE

Více

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. března

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto Opatření děkana pro organizaci studia

Více

Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci

Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

Studijní a zkušební řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Studijní a zkušební řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů dne. září 2014 pod č.

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Studijní a zkušební řád (dále jen "řád") Policejní akademie

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 2. 10. 2017 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Akademický senát Policejní akademie České republiky

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na PŘÍPRAVU STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. března 2017

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. Studijní a zkušební řád Část první Úvodní ustanovení Článek 1: Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen studijní a zkušební řád ) se vztahuje

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ A ZÁPISY

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Studijní a klasifikační řád VOŠ (průběh vzdělávání, pravidla hodnocení studentů denní a kombinované formy)

Studijní a klasifikační řád VOŠ (průběh vzdělávání, pravidla hodnocení studentů denní a kombinované formy) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Tur nov, Skálova 373, příspěvková organizace Vzdělávací program: 82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů a organolitů Obor: 82-42-N Konzervátorství

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno v

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Studijní a zkušební řád studia v magisterských studijních programech Hradec Králové 2005 Obsah: Část první Úvodní ustanovení. 3 Část druhá Organizace

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Úplné znění studijního a zkušebního řádu doktorského studia Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24.

Úplné znění studijního a zkušebního řádu doktorského studia Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. Úplné znění studijního a zkušebního řádu doktorského studia Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění studijního a zkušebního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Mendelovy

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie,

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. prosince 2018

Více

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium 1. Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty:

Více