Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ruský jazyk a literatura Anna Danielová Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Galina Pavlovna Binová, CSc

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. 2

3 Zde bych chtěla poděkovat vedoucí své práce doc. PhDr. Galině Pavlovně Binové, CSc., za její odbornou pomoc. Rovněž bych ráda poděkovala překladateli Liboru Dvořákovi, který si ochotně našel čas a dané téma se mnou konzultoval. Poděkování patří také prof. Lucjanu Suchanekovi, který k práci poskytl cenný seznam sekundární literatury. 3

4 Obsah 1. Úvod Eduard Limonov: Он живет свой роман, он пишет свою жизнь Počátky literární činnosti Eduarda Limonova underground a samizdat Emigrace Román Это я Эдичка: provokativní autobiografie Pojetí svobody jedince v románě Autorské já v románě Erotika a sex: hledání vlastní existence Charakteristika jazykové stránky románu Stručný komentář k překladu románu Это я Эдичка Závěr Резюме Seznam literatury Могутин, Я.: Воспоминания русского панка, или автопортрет бандита в молодости. Dostupné z [ ]. 4

5 Я отношу себя к взрывателям общественных устоев Додолев, Е.: Лимониана или неизвестный Лимонов, Москва 2012, стр

6 1. Úvod Sedmdesátá léta se v Rusku a ve východním bloku nesla v duchu stagnace. Doba stalinských represí byla sice již minulostí, pojem svoboda však přesto, ať již v duchovním nebo fyzickém smyslu, zůstával čímsi abstraktním, ve skutečnosti nerealizovatelným. Srovnáme-li toto desetiletí s předchozím nebo následujícím, bude se nám v kontextu ruské historie jevit jako poměrně nezajímavé. Nedochází k žádným ani pozitivním, ani negativním změnám, ruské označení период застоя přesně vyjadřuje převládající dobovou atmosféru. V sedmdesátých letech získalo velké množství sovětských občanů, především židovského vyznání, možnost opustit zemi. Tuto tendenci provázela také snaha zbavit se nepohodlných osob, svým jednáním a myšlením ohrožujících společenské pořádky. Ti byli k vystěhování víceméně donuceni. Mezi ně patřili mnozí slavní spisovatelé, jako například Aleksandr Solženicyn či Josif Brodskij. Jejich odchod pochopitelně negativně ovlivnil stav ruské literatury. Současně však významně pozvedli ruskou exilovou literaturu. Exilová literatura je svébytný fenomén provázející ruské písemnictví již několik staletí. Zlomové události dvacátého století, jako byla revoluce roku 1917, druhá světová válka a stalinský režim, jen podněcují její rozvoj. Vznikají originální díla, která se dotýkají jak problémů emigrace, tak problémů opuštěné vlasti. Dnes, více než dvacet let po rozpadu Sovětského svazu, jsou ona díla již literární minulostí, součástí učebnic a studií. Jejich výpovědní hodnota však mnohdy přesahuje dobu, ve které byla napsána. Emigrace se během dvacátého století stala pro mnohé jediným východiskem. Opustit vlast a žít v cizím prostředí, často bez prostředků a bez znalosti místního jazyka, se však mnohdy ukázalo nad očekávání složité. Žít svobodně v totalitním státě bylo nemožné, ale splnit si sen na Západě se často nedařilo. Emigrace je extrémní životní situací a pochopit ji můžeme právě i četbou exilové literatury. Zdánlivě apoliticky a prostřednictvím osobního příběhu zpracovává zážitek emigranta i Eduard Limonov, který emigroval do Spojených států v roce A to především ve svém nejslavnějším díle, v románu Это я Эдичка (čes. 1994, první vydání, přeložil L. Dvořák). Pro Eduarda Limonova bylo vždy charakteristické buřičství, ať už mluvíme o jeho vlastním životě nebo o jeho literární tvorbě. Odpor vůči konvencím, revolta proti systémům a neschopnost přizpůsobit se to jsou témata, která se v literatuře objevují od jejích počátků. Zkušenost totalitárního režimu tato témata jen zostřuje. Limonov jej pak přenáší i do emigrantského prostředí. Jeho román vznikl jakoby na hranici dvou světů sovětského a amerického. V širším kontextu si klade otázky týkající se svobody jedince a jeho vztahu ke 6

7 společnosti. Čteme-li Limonovův román, vidíme, že ho lákají zejména mezní situace, na nichž demonstruje, kde jsou hranice, které jedinec nesmí překročit, aby se neocitl na okraji společnosti, jako nepřizpůsobivý, a pro společnost tedy nepotřebný element. Tyto otázky zůstávají aktuální i dnes. A právě proto se Limonovův román stal předmětem této práce. Nejprve nahlédněme na život Eduarda Limonova, abychom pochopili, jakým způsobem ovlivnil autorův osud jeho tvorbu. Téměř vždy se nechával inspirovat svým životem, ať už mluvíme o výše zmiňovaném románu nebo o jeho dalších dílech. Důležitým zdrojem pro nás bude životopisný román francouzského spisovatele Emmanuela Carrèra Limonov. Carrèrova kniha se ve Francii rychle stala literární událostí a byla přeložena do dalších evropských jazyků. Carrèrovi se podařilo podat Limonovův životopis uceleně a detailně. Vypráví o jeho dětství v Charkově, o jeho kontaktech s moskevskou bohémou i o jeho peripetiích v New Yorku a Paříži. Carrère neopomíjí ani jeho návrat do Ruska a dotýká se i jeho politické činnosti. Carrèrův přístup k Limonovovi je obdivný i střízlivý; legendu, která vznikla kolem Limonova, současně podporuje i relativizuje. Každopádně vyzdvihuje ty momenty Limonovova života, které se odrážejí i v jeho tvorbě. Podporuje tak propojení autora a jeho hrdiny. Limonov o knize řekl: J ai lu le livre de Carrère, mais je tiens à ne pas donner mon opinion. C est ma position. 3 Svým rozhodnutím nevyjádřit se ke svému životopisu nechává Limonov knize volný prostor prokázat své kvality. Zatím se Carrèrův román setkal s pozitivním přijetím jak ze strany čtenářů, tak ze strany kritiků. A v roce 2011 byl dokonce oceněn prestižní Renaudotovou cenou. Román byl také přeložen do několika jazyků, včetně ruštiny. Na český trh se dostal v roce 2013 v překladu Lucie Šavlíkové. Zájem literárních kritiků o dílo Eduarda Limonova neutichal ani dalších dvacet let po vydání jeho nejkontroverznějšího románu. Dnes jej však vnímáme spíše jako politika a předsedu Národně bolševické strany. I jako politik zůstává Limonov velmi kontroverzní postavou. Na jednu stranu se výrazně profiluje proti Vladimiru Putinovi, na druhou stranu je však zastáncem představ o velikém a mocném Rusku což je rétorika pro mnohé evropské země nepřijatelná. Rozporuplnost jeho myšlení je často podmiňována jistým maximalismem, který je Limonovovi více než vlastní. Všimněme si, že tu vzniká určitá analogie s literaturou. Stojíme totiž před otázkou, jak vlastně kontroverzi jednoho z nejbizarnějších představitelů ruské literatury dvacátého století chápat. Jak se k ní stavět? Abychom si na tyto otázky dokázali odpovědět, zaměříme se v této práci na jednotlivé aspekty Limonovova románu. Bude nás zajímat především jeho zkušenost emigrace. Kromě toho se budeme soustředit na 3 Dostupné z [cit ]. 7

8 jeho osobitý styl vyprávění, jehož cílem je provokovat až šokovat. Naše práce je rozdělena na dvě základní kapitoly. V první se věnujeme životu Eduarda Limonova. Jak již bylo řečeno, život a tvorba tohoto ruského spisovatele spolu úzce souvisejí. Při čtení druhé kapitoly, která je zaměřena přímo na román Это я Эдичка, pak uvidíme, jak se odrážejí skutečné události ze života autora v jeho díle. Součástí práce je i stručná kapitola o českém překladu. Český překlad Libora Dvořáka vyšel poprvé v roce 1994, druhé vydání se do českých knihkupectví dostalo až v roce Román Это я Эдичка je zatím jediným do češtiny přeloženým dílem Eduarda Limonova. Sekundární zdroje, s nimiž pracujeme, pocházejí především z ruskojazyčného prostředí. Jedná se nejčastěji o jednotlivé statě vydané v exilových literárních časopisech. Nahlédli jsme například do archivu časopisu Синтаксис, který poprvé vyšel v Paříži v roce 1978 a vycházel dokonce i po rozpadu Sovětského svazu až do roku Dalším počinem ruské literární emigrace byl časopis Ковчег, jehož historie je rovněž spojena s Paříží. V Limonovově vlasti se literární kritici začínají věnovat jeho dílu až po rozpadu Sovětského svazu. Na začátku devadesátých let se s články týkajícími se tvorby Eduarda Limonova můžeme setkat například na stránkách časopisu Глагол. Kromě ruskojazyčných zdrojů čerpáme z výše zmiňovaného francouzského románu Emmanuela Carrèra. Rovněž se nám podařilo najít na francouzských serverech rozhovory s Limonovem. Proč se dalšími zdroji staly právě francouzsky psané texty, je zřejmé Eduard Limonov strávil část své emigrace také v Paříži. Anglické materiály, použité v této práci, se pak týkají vlivu angličtiny na jazyk románu. Zajímavým zdrojem je rovněž monografie polského literárního teoretika a univerzitního profesora Lucjana Suchaneka Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa. Lucjan Suchanek se ve své publikaci věnuje kompletnímu dílu Eduarda Limonova a nezapomíná ani na jeho publicistickou tvorbu. České materiály jsou omezeny jen na několik zdrojů. Zásadním textem je doslov k prvnímu českému vydání románu z roku Jeho autor Vladimír Novotný zde stručně, ale velmi výstižně analyzuje základní motivy románu. V českojazyčném prostředí je pak Limonov zmiňován pouze v literárních slovnících a také v publikacích věnujících se historii ruské literatury, jako je například Ruská moderní literatura, vydaná v nakladatelství Karolinum. Kompletní monografie zatím chybí. Vidíme tedy, že v českém prostředí zůstává Eduard Limonov autorem spíše okrajovým. Absence české studie analyzující Limonovův román je tedy také jednou z motivací této diplomové práce. Většina ruskojazyčných zdrojů je k dispozici na internetu. Některé je možné najít v ruských knihovnách. Problémem při sbírání sekundárních materiálů se stala skutečnost, že 8

9 v současnosti nabízejí ruská knihkupectví jen velmi málo literatury zasvěcené Limonovovi. Jednou z dostupných publikací je například kniha Jevgenije Dodoleva Лимониана, или неизвестный Лимонов. Kniha vyšla v roce 2012 v Moskvě. Věnuje se však spíše než literární kariéře Limonova jeho publicistické činnosti. V knize najdeme mnoho rozhovorů vzniklých po návratu Limonova do vlasti. Autoři publikace se snaží zmapovat okolnosti spisovatelova návratu a jeho vstupu na politickou scénu. Budeme-li pátrat po dalších dostupných publikacích týkajících se Limonovova literárního díla, setkáme se s knihou Aleksandra Goldštejna Расставание с Нарциссом, ve které je Eduardu Limonovovi zasvěcena kapitola s názvem Эдуард великолепный. Goldštejn se ve své studii snaží pochopit nejen literární sdělení Limonova, ale i roli samotného autora v kontextu jeho literárního díla. Pokud mluvíme o dostupnosti knih o Eduardu Limonovovi, musíme rovněž komentovat dostupnost jeho vlastních románů a dalších děl. Navzdory tomu, že jeho bibliografie čítá desítky titulů, na pultech knihkupectví je najdeme jen výjimečně. Překvapuje zejména absence jeho nejslavnějšího románu Это я Эдичка. Dovolme si na tomto místě polemickou otázku. Souvisí tato skutečnost s opozičním charakterem Limonovovy politické činnosti? O přítomnosti cenzury v současném Rusku se často hovoří především v souvislosti s médii. Ovlivňuje také knižní trh? Odpověď na danou otázku by byla předmětem jiné práce, přesto je důležité si uvědomit i tento fakt, chceme-li mluvit o Eduardu Limonovovi. Jeho politické činnosti se však budeme v naší práci dotýkat jen okrajově. Zde bychom také měli zmínit, že jsme Limonova prostřednictvím elektronické pošty kontaktovali a požádali jej o rozhovor týkající se jeho románu. Zpočátku nám Limonov odpověděl kladně, jen zdůrazňoval, aby byly kladené otázky stručně a jasně formulovány. Jeho přání jsme se pokusili vyhovět. Nakonec se však Limonov omluvil, že je natolik zaměstnán politickými povinnostmi, že čas odpovědět si nenajde. Za jazyk práce jsme zvolili češtinu. Tato volba se nám jeví jako logická, chceme-li představit Limonovovo dílo českému čtenáři. Citace necháváme v originálním znění, abychom zachovali jejich autentičnost. Práce je doplněna o ruské resumé, jehož cílem je stručně představit téma také v profilovém jazyce našeho oboru. 9

10 2. Eduard Limonov: Он живет свой роман, он пишет свою жизнь. 4 Eduard Limonov (vlastním jménem Eduard Savenko) se narodil 22. února roku 1943 ve městě Dzeržinsk v Gorkovské oblasti (dnešní Nižegorodská). Vyrůstal v rodině důstojníka KGB Venjamina Savenka a jeho ženy Raisy. Dětství prožil v ukrajinském Charkově. V roce 1967 odjíždí do Moskvy. V Moskvě žije až do roku 1974, kdy opouští svou vlast a emigruje přes Evropu do Ameriky, do New Yorku. Na začátku osmdesátých let se stěhuje z New Yorku do Paříže a v roce 1987 získává francouzské občanství. Události, které vedly k rozpadu Sovětského svazu, takzvaná perestrojka a glasnosť, nakonec umožnily Eduardu Limonovovi návrat do Moskvy. Přilétá v prosinci 1989: По дороге из московского аэропорта Эдуард вспоминает, как ехал когда-то в обратном направлении. У него было тяжелое похмелье, и он лежал на заднем сиденье, положив голову на Еленины колени. Она гладила его по волосам и смотрела на пробегающие за окном коробки зданий и длинные переселки, уверенная, как и он, что больше никогда их не увидит. 5 Následující politické změny pak utvářejí Limonova-politika; politická činnost postupem času převáží nad literární tvorbou. Dnes známe Eduarda Limonova především jako předsedu Národní bolševické strany, v podstatě ilegálního politického uskupení, výrazně protiputinovsky orientovaného. Limonovova politická činnost tvoří kapitolu samu pro sebe a v mnohých vyvolává nepochopení. Kvůli svým názorům bývá dokonce někdy označován za fašistu. My se v této práci soustředíme na jeho literární tvorbu, proto se k jeho politickým názorům budeme vyjadřovat především v souvislosti s literaturou. Stojí ovšem za zmínku, že spolu s politickou aktivitou se rodí i jeho činnost publicistická. Eduard Limonov již několik let pravidelně komentuje politickou situaci v Rusku na svém blogu (http://limonoveduard.livejournal.com/), a rozšiřuje tak svůj literární záběr o další žánr. 2.1 Počátky literární činnosti Eduarda Limonova underground a samizdat Charkovské období Počátky literární činnosti Eduarda Limonova můžeme datovat do první poloviny šedesátých let. Tehdy žil Limonov ještě v Charkově, ačkoli se v něm pomalu začínala rodit 4 Могутин, Я.: Воспоминания русского панка, или автопортрет бандита в молодости. Dostupné z [cit ]. 5 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр

11 touha dobýt hlavní město. Jeho charkovské období se nese v duchu života na okraji, pracoval jako dělník a často se pohyboval za hranicí zákona. Emmanuel Carrère v životopisném románu Limonov popisuje do nejmenších detailů jeho dobrodružství, která vedla až do vězeňské cely. Carrère ve svém vyprávění opřádá kriminální aféry mladého, ještě nezletilého Eduarda romantickým nádechem: Он [Эдуард] думает, что быть уголовником хорошо, и более того, что ничего лучше на свете нет, но при этом убежден, что целить надо гораздо выше: если становится бандитом, то уж королем, а не шестеркой с ножом в кармане. 6 Carrère se snaží dávat do souvislostí jednotlivé události Limonovova života, jeho způsob uvažování, které tyto události podmiňují (nebo naopak způsob uvažování, který podmiňuje jednotlivé události?), a charakter jeho literární tvorby. Zlomovým bodem spisovatelova mládí byl podle Carrèra jeho první pokus o sebevraždu. Limonov se tehdy ocitl ve slepé uličce, pracoval jako slévač, ač snil o spisovatelské dráze, jednoho z jeho dobrých přátel odsoudili k smrti, další dva poslali do pracovních táborů, jiný se zase z donucení oženil... Všichni měli své mladické sny, všichni toužili stát se někým, něco v životě dokázat. Všechno se jim však rozpadalo pod rukama. Бандита не получилось, поэта тоже, обречен на дерьмовую жизнь в жалкой дыре на краю света. Ему говорили, что он счастливчик, что ему страшно повезло: он не был рядом с Костей и двумья другими тем вечером, когда они, пьяные в дым, убили человека. Да такой ли уж счастливчик? Не лучше ли было умереть живым, чем жить мертвецом? Тридцать лет спустя, вспоминая об этой ночи, он подумает, что не для того, чтобы покончить с собой, а именно чтобы ощутить себя живым, он взял лежащую на раковине отцовскую бритву. 7 Způsob, jakým se Limonov v Carrèrově podání dívá na tento zoufalý čin, z něhož vyvázl jen náhodou, koresponduje s často se opakujícím motivem v jeho literární tvorbě člověk si musí sáhnout až na samé dno, aby pochopil, že žije. Důležitým aspektem v daném kontextu je rovněž fyzický prožitek: břitva dotýkající se kůže, krev vytékající z rány a chlad prostupující tělem... Eduard Limonov a také jeho věčný hrdina Edáček chápou život fyzicky, potřebují jeho sílu a opravdovost poznat doslova na vlastní kůži. Kromě toho citujeme z Carrèra tuto pasáž proto, abychom viděli, že již v útlém věku si Limonov za jeden ze svých cílů vytyčil stát se básníkem. A opravdu do literárního světa vstupuje nejdříve s poezií a próze se začíná věnovat až v emigraci. S literárním prostředím se seznamuje již v Charkově. Po pokusu o sebevraždu stráví nějaký čas v psychiatrické léčebně, a když ji opustí, začne díky šťastné náhodě pracovat v knihkupectví, které je rovněž místem setkání charkovských zakázaných intelektuálů. Tam se také poprvé setkává s takzvanou 6 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр Tamtéž, str

12 samizdatovou literaturou. Mezi návštěvníky obchodu kolovaly kopie děl takových autorů, jako byli například Bulgakov, Mandelštam, Achmatovová, Cvetajevová, Pilňak nebo Platonov. Vzhledem k tomu, v jakém prostředí se začal Eduard Limonov pohybovat, nepřekvapí, že se vrací zpátky ke psaní. Své verše předčítal vedoucí obchodu Anně Moisejevně Rubinštejnové. Přestože byla Anna o několik let starší, stali se z nich brzy milenci. Carrère tuto skutečnost spojuje s Limonovovým obdivem k hrdinům typu Juliena Sorela ze Stendhalova románu Červený a černý Eduard se kdysi rozhodl, že získá svou paní de Rênal, která mu pomůže vystoupat po společenském žebříčku. A právě Anna se pro tuto roli ve společnosti ruských disidentů hodila. Bylo by však příliš jednoduché soudit jejich vztah jen z takové perspektivy. Žili spolu několik let, zpočátku v Charkově a pak se přestěhovali do Moskvy. Vraťme se však ještě ke znovuzrození Limonova jako básníka, respektive mluvíme-li o tomto období jeho života, můžeme říci přímo zrození básníka Limonova. V té době totiž vzniká jeho pseudonym: Однажды вечером собравшиеся у Анны приятели развлекались тем, что придумывают себе имена. Лена Иванов становится Одеяловым, Саша Мелехов Буханикиным, а Эдуард Савенко Эдом Лимоновым: намек на его язвительную и необузданную натуру. Просматривается и некоторая аналогия с лимонкой, так называется ручная граната. 8 Pseudonymu se Limonov nevzdává ani později, dokonce vytváří literárního hrdinu se stejným jménem a rovněž do politiky vstupuje jako Limonov. Své básně tehdy pochopitelně nepublikoval, požadavkům oficiální literatury by nevyhověl. Pouze je sám přepisoval a šířil mezi svými kolegy a přáteli. Není však pochyb, že se už v prvních literárních pokusech zrodil jeho specifický styl. Snaží se věci nazývat pravými jmény, chce se vyvarovat zbytečné metaforičnosti. Jak píše Carrère:...он делает ставку скорее на будничную лексику, чем на изысканную: никаких метафор и редких слов, кошку называем кошкой, если речь идет о людях известных, надо давать имя и адрес. 9 Kromě toho nacházíme v Limonovově poezii jeden ze základních prvků celé jeho tvorby vztah autorského já k textu, přesněji projekce vlastní osobnosti autora do textu. Limonov toto téma rozvádí neobvyklým způsobem, jak čteme například v následující básni: Я в мыслях подержу другого человека / Чуть-чуть на краткий миг... и снова отпущу / И редкоредко есть такие люди / Чтоб полчаса их в голове держать // Все остальное время я есть сам / Баюкаю себя ласкаю глажу / Для поцелуя подношу / И издали собой любуюсь // И вещь любую на себе / Я досконально рассмотрю / Рубашку я до шовчиков 8 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр Tamtéž, str

13 излажу / и даже на спину пытаюсь заглянуть / Тянусь тянусь но зеркало поможет / взаимодействуя двумя / Увижу родинку искомую на коже / Давно уж гладил я ее любя // Нет положительно другими невозможно / мне занятому быть. Ну что другой?! / Скользнул своим лицом. взмахнул рукой / И что-то белое куда-то удалилось / А я всегда с собой. 10 Básník píše a chce psát především o sobě. Jeho vlastní já ho fascinuje a rozhodně se za tuto sebestřednost nestydí. Naopak ji stupňuje, a vědomě tak dráždí nejednoho čtenáře. Limonov je však schopen tento svůj přístup k psaní lehce obhájit proč by měl psát o někom jiném, když sám sebe zná nejlépe? Je rovněž důležité si všimnout, že se Limonovova poezie ačkoli autor sám intelektuálně dozrává v prostředí disentu nevyznačuje silným politickým podtextem. V následujících verších dokonce čteme, že se necítí stávajícím režimem utlačován a na rozdíl od ostatních básníků undergroundu jej absolutně neodmítá: Мои друзья с обидою и жаром / Ругают несвятую эту власть / А я с индийским некоим оттенком / Все думаю А мне она чего? // Мешает что ли мне детей плодить / иль уток в речке разводить / иль быть философом своим / мешает власть друзьям моим. 11 Sám Limonov sebe nikdy nepovažoval za skutečného odpůrce sovětské moci a v jeho pozdějších textech se často setkáváme s ironickým pohledem na disidenty a jejich činnost. V mnohých vidí neúspěšné básníky bez talentu, jejichž průměrnost vyvažuje pouze fakt, že je sovětské orgány zakázaly. Takto kriticky se pochopitelně nelze stavět ke všem členům sovětského disentu. Jenže Limonov je ve svých názorech téměř vždy nekompromisní, žádné výjimky ho nezajímají. Kritikou nešetřil Limonov ani v případě mnohých významných emigrantů, Emmanuel Carrère zmiňuje například jeho negativní vztah k Aleksandru Solženicynovi či k Josifu Brodskému. Ocitujme zde pro názornost jeho hrdinu Edáčka: Мне было скушно объяснать навязшие на зубах российское несчастье, но пришлось. Я вяло заметил Кэрол, что диссиденство явление сугубо интеллигентское, связей с народом не имеет, что движение это очень малочисленно все протесты подписывают одни и те же люди человек. А сейчас, сказал я, большинство виднейших представителей этого движения уже находится за границей. 12 Uvádíme-li citaci z románu Это я Эдичка, netvrdíme, že se názory autora i jeho hrdiny absolutně shodují. Při bližším rozboru Limonovova díla však zjišťujeme, že hranice mezi autorem a jeho hrdinou je často těžko zaznamenatelná. Proto si dovolujeme u politického smýšlení Edáčka předpokládat podobnost se světonázorem samotného autora. Na charkovské období vzpomíná Eduard Limonov v jednom ze článků publikovaných 10 Dostupné z [cit ]. 11 Dostupné z [cit ]. 12 Лимонов, Э.: Это я Эдичка, Москва 1992, стр

14 v Antologii U modré laguny. Vzpomíná především na svého kolegu a přítele Vladimira Motriče. Text nám ukazuje, jak v šedesátých letech žila charkovská bohéma: Все тогда были заросшие и бледные и возбужденные, все писали и рисовали сюрреалистические полотна, все пили до бесконечности кофе в закусочной автомате, Мотрич пил какоето особое тройное кофе, от которого меня например валило с ног. 13 Vladimir Motrič byl prvním z literárních vzorů Eduarda Limonova, a hlavně jedním z přiznaných vzorů jak čteme ve výše citovaném článku. To je jev pro Limonova relativně ojedinělý, málokdy je ochoten přiznat obdiv k někomu jinému. Ve svém článku píše: Помню что с первых минут чтения под его глухой, как тогда говорили,трагический голос пришел я в состояние какой-то приподнятой праздничной тревоги. Все вокруг медленно падающий снег, капли вина на снегу на скамейке возле наполовину опустошенных бутылок, сам поэт в знаменитой,барской шубе своей шубе из Мандельштама, это собственно была не шуба длинное темнокоричневое пальто с меховым,барским широким воротником шалью все это было настолько не из этого мира что кажется тогда именно тогда решил я упрямым сердцем своим стать таким же как Мотрич, и чтобы девушки Вера и Мила так же завороженнно-загипнотизированно смотрели на меня. Решил я стать поэтом. 14 V postavě Vladimira Motriče vidí Limonov zásadní osobnost ruské literatury začátku šedesátých let toto období je podle Limonova obdobím přechodným, kdy po hluchých létech padesátých znovu vzniká skutečná literatura, byť na neoficiální úrovni. Vztah Limonova k Vladimiru Motričovi, tak jak nám ho autor předkládá, demonstruje také jeho představy o tom, kdo je básník, respektive kým by básník měl být. Ačkoli Motrič nikdy nic nepublikoval, stal se na začátku své literární kariéry legendou. I svým způsobem života naplňoval očekávání čtenářů: Вознесенный на гребне всероссийского интереса тогдашнего к поэзии в легенду, его знал весь город он по старой русской традиции пил и гулял. 15 S Motričem se Limonov po svém odjezdu do Moskvy v podstatě nevídá, dlouhou dobu ani nevěděl, jak přední charkovský básník žije. Předpokládal, že se dál upíjí k smrti jak se na básníka sluší a patří. Když po létech zjistil, že Motrič se svého stylu života vzdal, oženil se a žije poklidně a spokojeně, cítil se zklamán. Jako by Motrič zradil poslání básníka: Образ,проклятого поэта растаял. Я предпочитаю вспоминать его на костылях (ноги сломал в предыдущей пьянке) пьяного, сквернословящего, с недельной щетиной после запоя, каким я его видел в последний раз в Харькове. Анна пишет что он,просветленный. Просветленных в России 250 миллионов. Просветленных мне, Лимонову, не нужно. Я бы не хотел Мотрича сегодняшнего увидеть, и что бы он 13 Dostupné z [cit ]. 14 Tamtéž. 15 Tamtéž. 14

15 сейчас не написал я уверен это неинтересно и скушно. 16 Vidíme tedy, co Eduard Limonov oceňoval v postavě Motriče nejvíc: jeho schopnost zahrát roli básníka do nejmenších podrobností, jeho nadprůměrnost, jeho pouliční způsob života... To je to, co Limonov očekával od skutečného básníka. Moskevské období Charkovské období uzavírá rok 1967, kdy se Limonov se svou partnerkou Annou stěhuje do Moskvy. Moskva se svým intelektuálním a kulturním zázemím byla vždy jeho snem, proto se neohlíží na zákony a do Moskvy přichází bez povolení k pobytu. Mezi charkovskými umělci se navíc začíná nudit, nevěří totiž, že by se od nich mohl ještě něčemu novému naučit. Он чувствует себя на голову выше всех, кем прежде восхищался. 17 Již tehdy se v Limonovovi projevuje jeho sklon rozdělovat lidi na ty úspěšné a na ztroskotance. Do druhé kategorie pochopitelně patří většina, zatímco první kategorii tvoří jen hrdinové. A právě hrdinou se Limonov chce stát. Jenže, jak píše v jedné ze svých básní, да уж сложная работа, быть от всех отличным. 18 Život v Moskvě nebyl pro Eduarda ani pro Annu jednoduchý. Aby si vůbec vydělali na nájem a stravu, začíná Limonov šít. Seznam jeho profesí se tedy rozšiřuje o krejčího. Živnost vede pochopitelně rovněž bez povolení úřadů. Nová profese však vyhovuje jeho zálibě v oblékání a v módě. Limonov se totiž rád odlišoval také svým vzhledem stejně jako jeho hrdina Edáček. Dodnes mnozí jeho kolegové spisovatelé vzpomínají na kalhoty a saka, které jim ušil sám Limonov. Kromě šití si vydělával prodejem svých básní, sám je přepisoval na psacím stroji a v podobě sešitků šířil mezi svými známými a kolegy spisovateli. Stejně jako v Charkově také v prostředí moskevského undergroundu, s jehož členy se Limonov záhy sblížil, se zakázaná literatura šířila v podobě takzvaného samizdatu. Samizdat je fenomén, který se zrodil jako reakce na cenzuru ze strany státu. Sám termín napodobuje názvy oficiálních sovětských nakladatelství: Сама форма этого слова издевательски указывает на издательскую практику сталинского времени, когда на месте множества дореволюционных и нэповских издательств возникло несколько государственных полиграфических монстров, каждый из которых для простоты бюрократического восприятия был снабжен унифицированным словесным хвостом,издат (Гослитиздат, Политиздат, Воениздат, Детиздат, Метеоиздат, Стройиздат и т.п.). 19 Jedněmi z prvních textů, které se začaly v padesátých letech šířit mezi 16 Dostupné z [cit ]. 17 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр Dostupné z [cit ]. 19 Кривулин, В.: Золотой век самиздата. Dostupné z [cit ]. 15

16 moskevskými čtenáři, byly básně Borise Pasternaka z jeho nejslavnějšího románu Doktor Živago. Samizdat se stal jediným možným způsobem, jak mohli spisovatelé undergroundu publikovat svou tvorbu. Členové undergroundu se snažili navázat na ruské spisovatele dvacátých let odkazovali tak k poslednímu období v historii ruské literatury, kdy bylo možné ještě svobodně psát. Rovněž se chtěli přiblížit současné tvorbě svobodného Západu. Vytvářeli nové žánry v duchu formalistické estetiky, současně se nevyhýbali kritice sovětského režimu. Literatura samizdatu také vychovávala nového čtenáře, který musel být citlivý na nejjemnější narážky a musel hledat mezi řádky. Особый тип самиздатских изданий вызвал к жизни и особый тип читателя, в задачу которого входило умение,достраивать любой текст, продолжать его, улавливать то, что из самого текста не вытекало с однозначной очевидностью. Читатель самиздата не был потребителем литературы он превратился в одного из ее творцов. 20 Hlavní centra samizdatu vznikla v Leningradě a v Moskvě. V první polovině šedesátých let byla v Leningradě otevřena literární kavárna, Кафе поэтов, kde se začali scházet mladí básníci, mezi nimi například takzvané ахматовские сироты. Každý týden tam probíhala veřejná čtení a jedním z nejvýraznějších autorů, kteří se tehdy odvážili veřejně vystoupit, byl také mladý Josif Brodskij. Jen díky uvolněné atmosféře šedesátých let nezasáhly státní orgány a na dění v kavárně dohlížely prozatím zpovzdálí. V Moskvě mezitím probíhala veřejná čtení přímo na ulici, často u památníku Vladimira Majakovského. Moskevští básníci se sdružovali v kroužcích, scházeli se například v domě Alekseje Kručenych, jezdívali na chalupu k Borisi Pasternakovi nebo do osady Lianozovo nedaleko Moskvy. V Lianozovu pak vzniká uskupení nesoucí název této vesnice: tzv. Lianozovská škola neboli lianozovští básníci. Když Eduard Limonov přijíždí do Moskvy, jeho básně téměř okamžitě začínají kolovat mezi čtenáři samizdatu. Jak již bylo výše řečeno, Limonov si svými publikacemi dokonce vydělává: Лимонов одним из первых начинает изготовлять небольшие сборнички стихов специально для продажи, его самодельные книжки бойко продаются в мастерской Брусиловского, становятся ощутимым источником заработка. 21 Jedním z prvních velkých literárních zážitků, které na Limonova v Moskvě čekají, je setkání s básníkem Arsenijem Tarkovským, otcem slavného režiséra Andreje. Arsenij Tarkovskij vedl v šedesátých letech v Moskvě literární seminář. Dostat se tam nebylo jednoduché, jen 20 Кривулин, В.: Золотой век самиздата. Dostupné z [cit ]. 21 Tamtéž. 16

17 několika vyvoleným se to poštěstilo. Arsenij Tarkovskij debutoval až v období takzvané chruščovské oblevy, dříve ho nakladatelství odmítala. Přesto byl Tarkovskij velkou literární autoritou. Eduardu Limonovovi se podařilo dostat na seminář díky známostem, seminář však nenaplnil jeho očekávání. Ocitá se pochopitelně v roli žáka, což je postavení, které ho téměř uráží. Musel stejně jako ostatní čekat, až na něj přijde řada, aby mohl velikému básníkovi představit své verše. Jeho zklamání ovšem není namístě. Arsenij Tarkovskij jej totiž považoval za jednoho z nejlepších studentů. Emmanuel Carrère uvádí v souvislosti se seminářem Tarkovského následující příhodu, která je pro uvažování Limonova velmi typická: На каждом занятии кто-нибудь из участников читал свои стихи. На этой неделе подошла очередь некоей Машеньки, облаченной, как описывает Эдуард, в бесформенные одежды цвета дерьма, с выражением лица одновременно экзальтированным и меланхоличным, что роднило ее со всеми поэтессами СССР, посещавшими Дома культуры. Ее стихи прекрасно гармонировали с ее внешностью: нечто в роде уцененного Пастернака, в меру востороженное и абсолютно предсказуемое. Окажись Эдуард на месте Тарковского, он посоветовал бы девице пойти в метро и броситься под поезд Limonov se vždy vyznačoval netrpělivostí a vždy otevřeně pohrdal průměrností, jeho hodnocení je však mnohdy zbytečně kritické a zpětně jen těžko posoudíme, nakolik je pravdivé. Dalším významným momentem v Limonovově literární kariéře bylo setkání s lianozovskými básníky. V čele tohoto básnického uskupení nazvaného podle osady Lianozovo (která se v šedesátých letech stala součástí Moskvy) stál básník a umělec Jevgenij Kropivnickij, dále ke skupině patřili básníci Heinrich Sapgir, Igor Cholin, Jan Satunovskij a Vsevolod Někrasov. Z výtvarníků, kteří rovněž tvořili nedílnou součást Lianozovské školy, můžeme jmenovat například Oskara Rabina, Nikolaje Večtomova a Vladimira Němuchina. O nedělích se tito umělci scházeli v Lianozovu, pořádali výstavy svých obrazů a četli si vzájemně své verše. Lianozovci se hned na počátku setkali s negativní reakcí ze strany oficiálních kritiků, Jevgenij Kropivnickij byl například obviněn z formalismu. Ve stati Bereniky Vesinové (publikované na jsou uváděny výmluvné názvy kritických novinových článků: Жрецы помойки 8, Дорогая цена чечевичной похлебки, Бездельники карабкаются на Парнас. Názory kritiky tak donutily lianozovce vzdát se nadějí na oficiální publikace. Proto se s jejich prvními básněmi čtenáři setkávají prostřednictvím samizdatu, v časopise Sintaksis. Jak však zdůrazňuje Berenika Vesinová, lianozovští básníci se nesnažili 22 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр

18 uchopit aktuální sociální problémy, předmětem jejich zájmu byla především samotná poetika. Politickému kontextu se však nevyhnuli: Иное дело, как воспринимали их произведения другие. Уже само появление в 1959 году независимого журнала, каким являлся Синтаксис, авторы и редактор которого договорились не касаться политики, было возведено в ранг политической акции, ибо действия их были истолкованы как желание уйти из-под надзора государства. 23 Eduard Limonov se s lianozovci seznamuje krátce po svém příjezdu do Moskvy. Vzhledem k tomu, že tito umělci nikdy netvořili skupinu s jasným manifestem a konkrétními společnými uměleckými cíli, nemůžeme ani o Limonovovi hovořit jako o členu lianozovské skupiny. Přesto bývá právě v souvislosti s nimi často zmiňován. A sami lianozovští na něj vzpomínají; můžeme citovat například Heinricha Sapgira: В конце 60-х в Москве, а затем и в Долгопрудной у Евгения Леонидовича Крапивницкого появился этот замечательный, подобный Жюльену Сорелю или Растиньяку молодой человек, харьковчанин, поэт, решивший завоевать Москву. Стихи были свежи, раскованны,,обэриутны и в общем близки нам лианозовцам. 24 Mezi léty vycházela v New Yorku výše zmiňovaná Antologie U modré laguny. V devíti dílech antologie je publikována velká část tvorby undergroundových spisovatelů, včetně lianozovských básníků. Eduard Limonov přispěl do antologie několika články týkajícími se právě lianozovců. Rozebírá tvorbu Heinricha Sapgira, Igora Cholina, Jana Satunovského i Vsevoloda Někrasova. Kromě nich v jiném článku vzpomíná také na moskevskou bohému obecně. Článek začíná výstižně: Помню эпизод. Встал я после очень сильной пьянки. Не вижу ничего вокруг, страшно стало. Позже вспомнил, что очки я свои вчера потерял. Да и не вспомнил, догадался. А спал я на полу. Ползают вокруг какие-то люди, тоже на полу спали. 25 Jeho vzpomínky se týkají především společných večírků, nočních toulek a života kdesi mimo sovětskou společnost. Básníci, výtvarníci i jiní umělci vytvářeli malé kroužky, v jejichž středu vždy stála nějaká výrazná osobnost. Z lianozovců zmiňuje Limonov například Cholina a Sapgira, kteří si společně pronajímali prostorný sklep místo jako stvořené pro nekonečné večírky. Sám Limonov se nejčastěji stýkal s básníkem Vladimirem Alejnikovem, členem umělecké skupiny СМОГ. Была например компания Володи Алейникова. Вначале я и еще человек десять приятелей встречались иногда. Потом мы приходили в квартиру Алейникова всякий день. А позже перестали расставаться и на ночь. Ложились кто где, особенно зимой, когда холодно 23 Веснина, Б.: Лиазоновская школа. Dostupné z [cit ]. 24 Dostupné z [cit ]. 25 Лимонов, Э.: Московская богема. Dostupné z [cit ]. 18

19 было расходиться, чтобы с утра опять доставать деньги, покупать вино, организовывать застолье, просиживать за столом в разговорах, спорах, чтении стихов весь день. 26 Dalším uskupením, umělecky i intelektuálně blízkým Limonovu, byla skupina СМОГ. Tato umělecká skupina vzniká v polovině šedesátých let a její název bývá vykládán různě můžeme jej chápat jako zkratku slov Смелость, Мысль, Образ, Глубина, nebo také Сила Мыслей Оргия Гипербол, nejčastěji je však uváděno následující vysvětlení: Самое Молодое Общество Гениев. Skupinu СМОГ založil Leonid Gubanov spolu s Vladimirem Alejnikovem, Vladimirem Batševem a Jurijem Kublanovským. Charakter jejich poetiky není snadné definovat, zpětně se na ně totiž pohlíží spíše jako na hnutí sociální, které vyrostlo v uvolněné atmosféře chruščovské oblevy. Snažili se vystupovat proti utlačování lidských práv ze strany státu, zorganizovali několik demonstrací, protestovali například proti zatčení spisovatelů Siňavského a Daniela. Smogisté se vyznačovali především odvahou (neboli смелостью, což ostatně vyjadřovali již ve svém názvu, budeme-li jej vysvětlovat první z uvedených variant), nebáli se setkat se s disidenty takové velikosti, jako byl Aleksandr Solženicyn či Josif Brodskij, který tajně přijel do Moskvy, uskutečnili také veřejné čtení básní nad hrobem Borise Pasternaka. Jak již bylo řečeno, vymezit jejich literární cíle není tak jednoduché, skupinu totiž tvořili básníci různého charakteru. Spojovala je především snaha vydělit se z obecného proudu literatury, stavěli se proti příkazům socialistického realismu a stejně jako futuristé se chtěli oprostit od předchozích literárních idolů. Jejich největším vzorem byl Vladimir Majakovskij. Že se ostře vyhradili proti starší generaci spisovatelů, dokládají svědectví o jejich první schůzce připravili si pro ni plakát v černém rámu s textem: Сегодня умерли Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аксенов, Гладилин (dále byli jmenováni mnozí další spisovatelé, které smogisté považovali za součást sovětské bezduché,estrády ), но родились мы. 27 A na lustr zavěsili oprátku. Výše uvedené autory obviňovali z toho, že příliš vyhovují diktátu socialistického realismu. Sami chtěli do literatury vrátit skutečné umění: Он интуитивно шел напролом против незыблемых крепостей соцреализма, вынося вперед к зрителю на первый план значимые аспекты реальности, разрушая привычные пропорции соцдидактизма и дав смелый синтез имажинизма, футуризма и конструктивизма. И через эту эстетическую амплитуду открыли для себя области метафизического теософию, йогу, конфуцианство, оказались восприимчивыми к универсальной идее нравственного самоусовершенствования Лимонов, Э.: Московская богема. Dostupné z [cit ]. 27 Андреева, В: СМОГ. Очерк. Dostupné z [cit ]. 28 Tamtéž. 19

20 Ačkoli skupina СМОГ tvořila nedílnou součást sovětského disidentského hnutí šedesátých let, mnozí její členové na toto období v kontextu celé své tvorby pohlížejí spíše jako na jednu z fází jejich uměleckého dozrávání. V rámci disidentského hnutí sehráli smogisté důležitou roli především proto, že v sobě spojovali uměleckou opozici s opozicí politickou. Atmosféra šedesátých let jim to alespoň částečně umožnila, celkový stav věcí však změnit nedokázali a někteří za svou činnost nakonec skončili ve vězení. Vztah Eduarda Limonova k hnutí СМОГ se vyznačuje pro něj typickou rozporuplností. Ačkoli jim byl zpočátku umělecky velmi blízký, nakonec se pouští do ostré kritiky a jejich tvorbu hodnotí jako bezvýznamnou v kontextu ruské literatury. Jedním ze základních kritérií, jimiž se při hodnocení Limonov řídí, je schopnost umělce zapsat se do historie a do paměti lidí, schopnost přežít svou dobu a ovlivňovat i další generace. V takovém smyslu podle Limonova smogisté neobstáli. V Moskvě se také zcela mění Limonovův život osobní. Jeho partnerka Anna Rubinštejnová již dlouhou dobu trpěla psychickými problémy a moskevské prostředí její onemocnění prohloubilo. Anna pomalu propadala paranoii trápil ji jejich věkový rozdíl, uvědomovala si, že je Eduard atraktivní a v plné síle, zatímco ona už má svá nejlepší léta za sebou. Její stav se stále zhoršoval, nakonec nezbývalo než přistoupit k hospitalizaci. Během Anniny nepřítomnosti potkává Eduard Jelenu... Nejhorší Anniny obavy se naplňují. Ей двадцать лет. Высокая брюнетка в короткой кожаной юбке и на высоких каблуках жевьем таких женщин Эдуард не видел никогда, только на обложках журналов вроде Elle и Harpers Bazar, которыми обмениваются, пряча под пальто от посторонних глаз. Он просто потрясен. Он боится к ней подойти. 29 Téměř okamžitě se Jelena a Eduard stávají milenci, ačkoli jsou oba zadaní. Okolnosti jim přejí Eduardova partnerka se ještě nevrátila z psychiatrické léčebny a Viktor, přítel Jeleny, odjíždí na čas na služební cestu. Od prvních okamžiků je to vztah plný vášně, erotiky a lásky. Tedy ze strany Eduarda, Jelena jej zpočátku vnímala jen jako krátkodobé rozptýlení. Svůj pohled na Eduarda však zásadně mění, když pochopí, jak silně se do ní zamiloval. Eduard, který vždy prožívá všechno naplno, demonstruje svoji lásku dalším pokusem o sebevraždu. Jak vypráví Emmanuel Carrère, podřeže si žíly přímo na prahu Jelenina bytu. Od této chvíle se z nich stává nerozlučný pár. Mimochodem krásný a atraktivní pár. В течение нескольких лет они с Еленой были любимцами московской богемы. Если в 1970 году, в самый мутный период мутной брежневской эпохи, и существовало что-нибудь похожее на советский 29 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) se řídí principem, že humánní a řízená migrace je prospěšná jak migrantům

Více

ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA

ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE VYPRACOVALA: VEDOUCÍ PRÁCE: Jaroslava Němčáková prof. PhDr. Miroslav Zahrádka,

Více

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně červen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER červen /2014 Jiří Weigl: Dialog vlády a neziskového sektoru Václav Klaus: Evropské volby vyhráli nevoliči Václav Tomek: Michail Bakunin 200 let od narození Václav Klaus:

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Světové divadlo druhé poloviny 20. století

Světové divadlo druhé poloviny 20. století Světové divadlo druhé poloviny 20. století Druhá divadelní reforma Studijní text pro kombinované studium Andrea Hanáčková OLOMOUC 2013 Oponenti: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu / ivan vodochodský

Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu / ivan vodochodský 18 Podľa Foucaulta (2000) je bio-politikou každá politika štátu, ktorou štát vykonáva moc nad živými bytosťami. Melegh (2002) ďalej rozvádza Foucaultovu ideu bio-politiky a aplikuje ju pri analýze biopolitických

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Pa Ťin: Elektrické křeslo Ba Jin: Electric chair Olomouc 2010 Monika Syrová Vedoucí diplomové práce:

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více