Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ruský jazyk a literatura Anna Danielová Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Galina Pavlovna Binová, CSc

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. 2

3 Zde bych chtěla poděkovat vedoucí své práce doc. PhDr. Galině Pavlovně Binové, CSc., za její odbornou pomoc. Rovněž bych ráda poděkovala překladateli Liboru Dvořákovi, který si ochotně našel čas a dané téma se mnou konzultoval. Poděkování patří také prof. Lucjanu Suchanekovi, který k práci poskytl cenný seznam sekundární literatury. 3

4 Obsah 1. Úvod Eduard Limonov: Он живет свой роман, он пишет свою жизнь Počátky literární činnosti Eduarda Limonova underground a samizdat Emigrace Román Это я Эдичка: provokativní autobiografie Pojetí svobody jedince v románě Autorské já v románě Erotika a sex: hledání vlastní existence Charakteristika jazykové stránky románu Stručný komentář k překladu románu Это я Эдичка Závěr Резюме Seznam literatury Могутин, Я.: Воспоминания русского панка, или автопортрет бандита в молодости. Dostupné z [ ]. 4

5 Я отношу себя к взрывателям общественных устоев Додолев, Е.: Лимониана или неизвестный Лимонов, Москва 2012, стр

6 1. Úvod Sedmdesátá léta se v Rusku a ve východním bloku nesla v duchu stagnace. Doba stalinských represí byla sice již minulostí, pojem svoboda však přesto, ať již v duchovním nebo fyzickém smyslu, zůstával čímsi abstraktním, ve skutečnosti nerealizovatelným. Srovnáme-li toto desetiletí s předchozím nebo následujícím, bude se nám v kontextu ruské historie jevit jako poměrně nezajímavé. Nedochází k žádným ani pozitivním, ani negativním změnám, ruské označení период застоя přesně vyjadřuje převládající dobovou atmosféru. V sedmdesátých letech získalo velké množství sovětských občanů, především židovského vyznání, možnost opustit zemi. Tuto tendenci provázela také snaha zbavit se nepohodlných osob, svým jednáním a myšlením ohrožujících společenské pořádky. Ti byli k vystěhování víceméně donuceni. Mezi ně patřili mnozí slavní spisovatelé, jako například Aleksandr Solženicyn či Josif Brodskij. Jejich odchod pochopitelně negativně ovlivnil stav ruské literatury. Současně však významně pozvedli ruskou exilovou literaturu. Exilová literatura je svébytný fenomén provázející ruské písemnictví již několik staletí. Zlomové události dvacátého století, jako byla revoluce roku 1917, druhá světová válka a stalinský režim, jen podněcují její rozvoj. Vznikají originální díla, která se dotýkají jak problémů emigrace, tak problémů opuštěné vlasti. Dnes, více než dvacet let po rozpadu Sovětského svazu, jsou ona díla již literární minulostí, součástí učebnic a studií. Jejich výpovědní hodnota však mnohdy přesahuje dobu, ve které byla napsána. Emigrace se během dvacátého století stala pro mnohé jediným východiskem. Opustit vlast a žít v cizím prostředí, často bez prostředků a bez znalosti místního jazyka, se však mnohdy ukázalo nad očekávání složité. Žít svobodně v totalitním státě bylo nemožné, ale splnit si sen na Západě se často nedařilo. Emigrace je extrémní životní situací a pochopit ji můžeme právě i četbou exilové literatury. Zdánlivě apoliticky a prostřednictvím osobního příběhu zpracovává zážitek emigranta i Eduard Limonov, který emigroval do Spojených států v roce A to především ve svém nejslavnějším díle, v románu Это я Эдичка (čes. 1994, první vydání, přeložil L. Dvořák). Pro Eduarda Limonova bylo vždy charakteristické buřičství, ať už mluvíme o jeho vlastním životě nebo o jeho literární tvorbě. Odpor vůči konvencím, revolta proti systémům a neschopnost přizpůsobit se to jsou témata, která se v literatuře objevují od jejích počátků. Zkušenost totalitárního režimu tato témata jen zostřuje. Limonov jej pak přenáší i do emigrantského prostředí. Jeho román vznikl jakoby na hranici dvou světů sovětského a amerického. V širším kontextu si klade otázky týkající se svobody jedince a jeho vztahu ke 6

7 společnosti. Čteme-li Limonovův román, vidíme, že ho lákají zejména mezní situace, na nichž demonstruje, kde jsou hranice, které jedinec nesmí překročit, aby se neocitl na okraji společnosti, jako nepřizpůsobivý, a pro společnost tedy nepotřebný element. Tyto otázky zůstávají aktuální i dnes. A právě proto se Limonovův román stal předmětem této práce. Nejprve nahlédněme na život Eduarda Limonova, abychom pochopili, jakým způsobem ovlivnil autorův osud jeho tvorbu. Téměř vždy se nechával inspirovat svým životem, ať už mluvíme o výše zmiňovaném románu nebo o jeho dalších dílech. Důležitým zdrojem pro nás bude životopisný román francouzského spisovatele Emmanuela Carrèra Limonov. Carrèrova kniha se ve Francii rychle stala literární událostí a byla přeložena do dalších evropských jazyků. Carrèrovi se podařilo podat Limonovův životopis uceleně a detailně. Vypráví o jeho dětství v Charkově, o jeho kontaktech s moskevskou bohémou i o jeho peripetiích v New Yorku a Paříži. Carrère neopomíjí ani jeho návrat do Ruska a dotýká se i jeho politické činnosti. Carrèrův přístup k Limonovovi je obdivný i střízlivý; legendu, která vznikla kolem Limonova, současně podporuje i relativizuje. Každopádně vyzdvihuje ty momenty Limonovova života, které se odrážejí i v jeho tvorbě. Podporuje tak propojení autora a jeho hrdiny. Limonov o knize řekl: J ai lu le livre de Carrère, mais je tiens à ne pas donner mon opinion. C est ma position. 3 Svým rozhodnutím nevyjádřit se ke svému životopisu nechává Limonov knize volný prostor prokázat své kvality. Zatím se Carrèrův román setkal s pozitivním přijetím jak ze strany čtenářů, tak ze strany kritiků. A v roce 2011 byl dokonce oceněn prestižní Renaudotovou cenou. Román byl také přeložen do několika jazyků, včetně ruštiny. Na český trh se dostal v roce 2013 v překladu Lucie Šavlíkové. Zájem literárních kritiků o dílo Eduarda Limonova neutichal ani dalších dvacet let po vydání jeho nejkontroverznějšího románu. Dnes jej však vnímáme spíše jako politika a předsedu Národně bolševické strany. I jako politik zůstává Limonov velmi kontroverzní postavou. Na jednu stranu se výrazně profiluje proti Vladimiru Putinovi, na druhou stranu je však zastáncem představ o velikém a mocném Rusku což je rétorika pro mnohé evropské země nepřijatelná. Rozporuplnost jeho myšlení je často podmiňována jistým maximalismem, který je Limonovovi více než vlastní. Všimněme si, že tu vzniká určitá analogie s literaturou. Stojíme totiž před otázkou, jak vlastně kontroverzi jednoho z nejbizarnějších představitelů ruské literatury dvacátého století chápat. Jak se k ní stavět? Abychom si na tyto otázky dokázali odpovědět, zaměříme se v této práci na jednotlivé aspekty Limonovova románu. Bude nás zajímat především jeho zkušenost emigrace. Kromě toho se budeme soustředit na 3 Dostupné z [cit ]. 7

8 jeho osobitý styl vyprávění, jehož cílem je provokovat až šokovat. Naše práce je rozdělena na dvě základní kapitoly. V první se věnujeme životu Eduarda Limonova. Jak již bylo řečeno, život a tvorba tohoto ruského spisovatele spolu úzce souvisejí. Při čtení druhé kapitoly, která je zaměřena přímo na román Это я Эдичка, pak uvidíme, jak se odrážejí skutečné události ze života autora v jeho díle. Součástí práce je i stručná kapitola o českém překladu. Český překlad Libora Dvořáka vyšel poprvé v roce 1994, druhé vydání se do českých knihkupectví dostalo až v roce Román Это я Эдичка je zatím jediným do češtiny přeloženým dílem Eduarda Limonova. Sekundární zdroje, s nimiž pracujeme, pocházejí především z ruskojazyčného prostředí. Jedná se nejčastěji o jednotlivé statě vydané v exilových literárních časopisech. Nahlédli jsme například do archivu časopisu Синтаксис, který poprvé vyšel v Paříži v roce 1978 a vycházel dokonce i po rozpadu Sovětského svazu až do roku Dalším počinem ruské literární emigrace byl časopis Ковчег, jehož historie je rovněž spojena s Paříží. V Limonovově vlasti se literární kritici začínají věnovat jeho dílu až po rozpadu Sovětského svazu. Na začátku devadesátých let se s články týkajícími se tvorby Eduarda Limonova můžeme setkat například na stránkách časopisu Глагол. Kromě ruskojazyčných zdrojů čerpáme z výše zmiňovaného francouzského románu Emmanuela Carrèra. Rovněž se nám podařilo najít na francouzských serverech rozhovory s Limonovem. Proč se dalšími zdroji staly právě francouzsky psané texty, je zřejmé Eduard Limonov strávil část své emigrace také v Paříži. Anglické materiály, použité v této práci, se pak týkají vlivu angličtiny na jazyk románu. Zajímavým zdrojem je rovněž monografie polského literárního teoretika a univerzitního profesora Lucjana Suchaneka Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa. Lucjan Suchanek se ve své publikaci věnuje kompletnímu dílu Eduarda Limonova a nezapomíná ani na jeho publicistickou tvorbu. České materiály jsou omezeny jen na několik zdrojů. Zásadním textem je doslov k prvnímu českému vydání románu z roku Jeho autor Vladimír Novotný zde stručně, ale velmi výstižně analyzuje základní motivy románu. V českojazyčném prostředí je pak Limonov zmiňován pouze v literárních slovnících a také v publikacích věnujících se historii ruské literatury, jako je například Ruská moderní literatura, vydaná v nakladatelství Karolinum. Kompletní monografie zatím chybí. Vidíme tedy, že v českém prostředí zůstává Eduard Limonov autorem spíše okrajovým. Absence české studie analyzující Limonovův román je tedy také jednou z motivací této diplomové práce. Většina ruskojazyčných zdrojů je k dispozici na internetu. Některé je možné najít v ruských knihovnách. Problémem při sbírání sekundárních materiálů se stala skutečnost, že 8

9 v současnosti nabízejí ruská knihkupectví jen velmi málo literatury zasvěcené Limonovovi. Jednou z dostupných publikací je například kniha Jevgenije Dodoleva Лимониана, или неизвестный Лимонов. Kniha vyšla v roce 2012 v Moskvě. Věnuje se však spíše než literární kariéře Limonova jeho publicistické činnosti. V knize najdeme mnoho rozhovorů vzniklých po návratu Limonova do vlasti. Autoři publikace se snaží zmapovat okolnosti spisovatelova návratu a jeho vstupu na politickou scénu. Budeme-li pátrat po dalších dostupných publikacích týkajících se Limonovova literárního díla, setkáme se s knihou Aleksandra Goldštejna Расставание с Нарциссом, ve které je Eduardu Limonovovi zasvěcena kapitola s názvem Эдуард великолепный. Goldštejn se ve své studii snaží pochopit nejen literární sdělení Limonova, ale i roli samotného autora v kontextu jeho literárního díla. Pokud mluvíme o dostupnosti knih o Eduardu Limonovovi, musíme rovněž komentovat dostupnost jeho vlastních románů a dalších děl. Navzdory tomu, že jeho bibliografie čítá desítky titulů, na pultech knihkupectví je najdeme jen výjimečně. Překvapuje zejména absence jeho nejslavnějšího románu Это я Эдичка. Dovolme si na tomto místě polemickou otázku. Souvisí tato skutečnost s opozičním charakterem Limonovovy politické činnosti? O přítomnosti cenzury v současném Rusku se často hovoří především v souvislosti s médii. Ovlivňuje také knižní trh? Odpověď na danou otázku by byla předmětem jiné práce, přesto je důležité si uvědomit i tento fakt, chceme-li mluvit o Eduardu Limonovovi. Jeho politické činnosti se však budeme v naší práci dotýkat jen okrajově. Zde bychom také měli zmínit, že jsme Limonova prostřednictvím elektronické pošty kontaktovali a požádali jej o rozhovor týkající se jeho románu. Zpočátku nám Limonov odpověděl kladně, jen zdůrazňoval, aby byly kladené otázky stručně a jasně formulovány. Jeho přání jsme se pokusili vyhovět. Nakonec se však Limonov omluvil, že je natolik zaměstnán politickými povinnostmi, že čas odpovědět si nenajde. Za jazyk práce jsme zvolili češtinu. Tato volba se nám jeví jako logická, chceme-li představit Limonovovo dílo českému čtenáři. Citace necháváme v originálním znění, abychom zachovali jejich autentičnost. Práce je doplněna o ruské resumé, jehož cílem je stručně představit téma také v profilovém jazyce našeho oboru. 9

10 2. Eduard Limonov: Он живет свой роман, он пишет свою жизнь. 4 Eduard Limonov (vlastním jménem Eduard Savenko) se narodil 22. února roku 1943 ve městě Dzeržinsk v Gorkovské oblasti (dnešní Nižegorodská). Vyrůstal v rodině důstojníka KGB Venjamina Savenka a jeho ženy Raisy. Dětství prožil v ukrajinském Charkově. V roce 1967 odjíždí do Moskvy. V Moskvě žije až do roku 1974, kdy opouští svou vlast a emigruje přes Evropu do Ameriky, do New Yorku. Na začátku osmdesátých let se stěhuje z New Yorku do Paříže a v roce 1987 získává francouzské občanství. Události, které vedly k rozpadu Sovětského svazu, takzvaná perestrojka a glasnosť, nakonec umožnily Eduardu Limonovovi návrat do Moskvy. Přilétá v prosinci 1989: По дороге из московского аэропорта Эдуард вспоминает, как ехал когда-то в обратном направлении. У него было тяжелое похмелье, и он лежал на заднем сиденье, положив голову на Еленины колени. Она гладила его по волосам и смотрела на пробегающие за окном коробки зданий и длинные переселки, уверенная, как и он, что больше никогда их не увидит. 5 Následující politické změny pak utvářejí Limonova-politika; politická činnost postupem času převáží nad literární tvorbou. Dnes známe Eduarda Limonova především jako předsedu Národní bolševické strany, v podstatě ilegálního politického uskupení, výrazně protiputinovsky orientovaného. Limonovova politická činnost tvoří kapitolu samu pro sebe a v mnohých vyvolává nepochopení. Kvůli svým názorům bývá dokonce někdy označován za fašistu. My se v této práci soustředíme na jeho literární tvorbu, proto se k jeho politickým názorům budeme vyjadřovat především v souvislosti s literaturou. Stojí ovšem za zmínku, že spolu s politickou aktivitou se rodí i jeho činnost publicistická. Eduard Limonov již několik let pravidelně komentuje politickou situaci v Rusku na svém blogu (http://limonoveduard.livejournal.com/), a rozšiřuje tak svůj literární záběr o další žánr. 2.1 Počátky literární činnosti Eduarda Limonova underground a samizdat Charkovské období Počátky literární činnosti Eduarda Limonova můžeme datovat do první poloviny šedesátých let. Tehdy žil Limonov ještě v Charkově, ačkoli se v něm pomalu začínala rodit 4 Могутин, Я.: Воспоминания русского панка, или автопортрет бандита в молодости. Dostupné z [cit ]. 5 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр

11 touha dobýt hlavní město. Jeho charkovské období se nese v duchu života na okraji, pracoval jako dělník a často se pohyboval za hranicí zákona. Emmanuel Carrère v životopisném románu Limonov popisuje do nejmenších detailů jeho dobrodružství, která vedla až do vězeňské cely. Carrère ve svém vyprávění opřádá kriminální aféry mladého, ještě nezletilého Eduarda romantickým nádechem: Он [Эдуард] думает, что быть уголовником хорошо, и более того, что ничего лучше на свете нет, но при этом убежден, что целить надо гораздо выше: если становится бандитом, то уж королем, а не шестеркой с ножом в кармане. 6 Carrère se snaží dávat do souvislostí jednotlivé události Limonovova života, jeho způsob uvažování, které tyto události podmiňují (nebo naopak způsob uvažování, který podmiňuje jednotlivé události?), a charakter jeho literární tvorby. Zlomovým bodem spisovatelova mládí byl podle Carrèra jeho první pokus o sebevraždu. Limonov se tehdy ocitl ve slepé uličce, pracoval jako slévač, ač snil o spisovatelské dráze, jednoho z jeho dobrých přátel odsoudili k smrti, další dva poslali do pracovních táborů, jiný se zase z donucení oženil... Všichni měli své mladické sny, všichni toužili stát se někým, něco v životě dokázat. Všechno se jim však rozpadalo pod rukama. Бандита не получилось, поэта тоже, обречен на дерьмовую жизнь в жалкой дыре на краю света. Ему говорили, что он счастливчик, что ему страшно повезло: он не был рядом с Костей и двумья другими тем вечером, когда они, пьяные в дым, убили человека. Да такой ли уж счастливчик? Не лучше ли было умереть живым, чем жить мертвецом? Тридцать лет спустя, вспоминая об этой ночи, он подумает, что не для того, чтобы покончить с собой, а именно чтобы ощутить себя живым, он взял лежащую на раковине отцовскую бритву. 7 Způsob, jakým se Limonov v Carrèrově podání dívá na tento zoufalý čin, z něhož vyvázl jen náhodou, koresponduje s často se opakujícím motivem v jeho literární tvorbě člověk si musí sáhnout až na samé dno, aby pochopil, že žije. Důležitým aspektem v daném kontextu je rovněž fyzický prožitek: břitva dotýkající se kůže, krev vytékající z rány a chlad prostupující tělem... Eduard Limonov a také jeho věčný hrdina Edáček chápou život fyzicky, potřebují jeho sílu a opravdovost poznat doslova na vlastní kůži. Kromě toho citujeme z Carrèra tuto pasáž proto, abychom viděli, že již v útlém věku si Limonov za jeden ze svých cílů vytyčil stát se básníkem. A opravdu do literárního světa vstupuje nejdříve s poezií a próze se začíná věnovat až v emigraci. S literárním prostředím se seznamuje již v Charkově. Po pokusu o sebevraždu stráví nějaký čas v psychiatrické léčebně, a když ji opustí, začne díky šťastné náhodě pracovat v knihkupectví, které je rovněž místem setkání charkovských zakázaných intelektuálů. Tam se také poprvé setkává s takzvanou 6 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр Tamtéž, str

12 samizdatovou literaturou. Mezi návštěvníky obchodu kolovaly kopie děl takových autorů, jako byli například Bulgakov, Mandelštam, Achmatovová, Cvetajevová, Pilňak nebo Platonov. Vzhledem k tomu, v jakém prostředí se začal Eduard Limonov pohybovat, nepřekvapí, že se vrací zpátky ke psaní. Své verše předčítal vedoucí obchodu Anně Moisejevně Rubinštejnové. Přestože byla Anna o několik let starší, stali se z nich brzy milenci. Carrère tuto skutečnost spojuje s Limonovovým obdivem k hrdinům typu Juliena Sorela ze Stendhalova románu Červený a černý Eduard se kdysi rozhodl, že získá svou paní de Rênal, která mu pomůže vystoupat po společenském žebříčku. A právě Anna se pro tuto roli ve společnosti ruských disidentů hodila. Bylo by však příliš jednoduché soudit jejich vztah jen z takové perspektivy. Žili spolu několik let, zpočátku v Charkově a pak se přestěhovali do Moskvy. Vraťme se však ještě ke znovuzrození Limonova jako básníka, respektive mluvíme-li o tomto období jeho života, můžeme říci přímo zrození básníka Limonova. V té době totiž vzniká jeho pseudonym: Однажды вечером собравшиеся у Анны приятели развлекались тем, что придумывают себе имена. Лена Иванов становится Одеяловым, Саша Мелехов Буханикиным, а Эдуард Савенко Эдом Лимоновым: намек на его язвительную и необузданную натуру. Просматривается и некоторая аналогия с лимонкой, так называется ручная граната. 8 Pseudonymu se Limonov nevzdává ani později, dokonce vytváří literárního hrdinu se stejným jménem a rovněž do politiky vstupuje jako Limonov. Své básně tehdy pochopitelně nepublikoval, požadavkům oficiální literatury by nevyhověl. Pouze je sám přepisoval a šířil mezi svými kolegy a přáteli. Není však pochyb, že se už v prvních literárních pokusech zrodil jeho specifický styl. Snaží se věci nazývat pravými jmény, chce se vyvarovat zbytečné metaforičnosti. Jak píše Carrère:...он делает ставку скорее на будничную лексику, чем на изысканную: никаких метафор и редких слов, кошку называем кошкой, если речь идет о людях известных, надо давать имя и адрес. 9 Kromě toho nacházíme v Limonovově poezii jeden ze základních prvků celé jeho tvorby vztah autorského já k textu, přesněji projekce vlastní osobnosti autora do textu. Limonov toto téma rozvádí neobvyklým způsobem, jak čteme například v následující básni: Я в мыслях подержу другого человека / Чуть-чуть на краткий миг... и снова отпущу / И редкоредко есть такие люди / Чтоб полчаса их в голове держать // Все остальное время я есть сам / Баюкаю себя ласкаю глажу / Для поцелуя подношу / И издали собой любуюсь // И вещь любую на себе / Я досконально рассмотрю / Рубашку я до шовчиков 8 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр Tamtéž, str

13 излажу / и даже на спину пытаюсь заглянуть / Тянусь тянусь но зеркало поможет / взаимодействуя двумя / Увижу родинку искомую на коже / Давно уж гладил я ее любя // Нет положительно другими невозможно / мне занятому быть. Ну что другой?! / Скользнул своим лицом. взмахнул рукой / И что-то белое куда-то удалилось / А я всегда с собой. 10 Básník píše a chce psát především o sobě. Jeho vlastní já ho fascinuje a rozhodně se za tuto sebestřednost nestydí. Naopak ji stupňuje, a vědomě tak dráždí nejednoho čtenáře. Limonov je však schopen tento svůj přístup k psaní lehce obhájit proč by měl psát o někom jiném, když sám sebe zná nejlépe? Je rovněž důležité si všimnout, že se Limonovova poezie ačkoli autor sám intelektuálně dozrává v prostředí disentu nevyznačuje silným politickým podtextem. V následujících verších dokonce čteme, že se necítí stávajícím režimem utlačován a na rozdíl od ostatních básníků undergroundu jej absolutně neodmítá: Мои друзья с обидою и жаром / Ругают несвятую эту власть / А я с индийским некоим оттенком / Все думаю А мне она чего? // Мешает что ли мне детей плодить / иль уток в речке разводить / иль быть философом своим / мешает власть друзьям моим. 11 Sám Limonov sebe nikdy nepovažoval za skutečného odpůrce sovětské moci a v jeho pozdějších textech se často setkáváme s ironickým pohledem na disidenty a jejich činnost. V mnohých vidí neúspěšné básníky bez talentu, jejichž průměrnost vyvažuje pouze fakt, že je sovětské orgány zakázaly. Takto kriticky se pochopitelně nelze stavět ke všem členům sovětského disentu. Jenže Limonov je ve svých názorech téměř vždy nekompromisní, žádné výjimky ho nezajímají. Kritikou nešetřil Limonov ani v případě mnohých významných emigrantů, Emmanuel Carrère zmiňuje například jeho negativní vztah k Aleksandru Solženicynovi či k Josifu Brodskému. Ocitujme zde pro názornost jeho hrdinu Edáčka: Мне было скушно объяснать навязшие на зубах российское несчастье, но пришлось. Я вяло заметил Кэрол, что диссиденство явление сугубо интеллигентское, связей с народом не имеет, что движение это очень малочисленно все протесты подписывают одни и те же люди человек. А сейчас, сказал я, большинство виднейших представителей этого движения уже находится за границей. 12 Uvádíme-li citaci z románu Это я Эдичка, netvrdíme, že se názory autora i jeho hrdiny absolutně shodují. Při bližším rozboru Limonovova díla však zjišťujeme, že hranice mezi autorem a jeho hrdinou je často těžko zaznamenatelná. Proto si dovolujeme u politického smýšlení Edáčka předpokládat podobnost se světonázorem samotného autora. Na charkovské období vzpomíná Eduard Limonov v jednom ze článků publikovaných 10 Dostupné z [cit ]. 11 Dostupné z [cit ]. 12 Лимонов, Э.: Это я Эдичка, Москва 1992, стр

14 v Antologii U modré laguny. Vzpomíná především na svého kolegu a přítele Vladimira Motriče. Text nám ukazuje, jak v šedesátých letech žila charkovská bohéma: Все тогда были заросшие и бледные и возбужденные, все писали и рисовали сюрреалистические полотна, все пили до бесконечности кофе в закусочной автомате, Мотрич пил какоето особое тройное кофе, от которого меня например валило с ног. 13 Vladimir Motrič byl prvním z literárních vzorů Eduarda Limonova, a hlavně jedním z přiznaných vzorů jak čteme ve výše citovaném článku. To je jev pro Limonova relativně ojedinělý, málokdy je ochoten přiznat obdiv k někomu jinému. Ve svém článku píše: Помню что с первых минут чтения под его глухой, как тогда говорили,трагический голос пришел я в состояние какой-то приподнятой праздничной тревоги. Все вокруг медленно падающий снег, капли вина на снегу на скамейке возле наполовину опустошенных бутылок, сам поэт в знаменитой,барской шубе своей шубе из Мандельштама, это собственно была не шуба длинное темнокоричневое пальто с меховым,барским широким воротником шалью все это было настолько не из этого мира что кажется тогда именно тогда решил я упрямым сердцем своим стать таким же как Мотрич, и чтобы девушки Вера и Мила так же завороженнно-загипнотизированно смотрели на меня. Решил я стать поэтом. 14 V postavě Vladimira Motriče vidí Limonov zásadní osobnost ruské literatury začátku šedesátých let toto období je podle Limonova obdobím přechodným, kdy po hluchých létech padesátých znovu vzniká skutečná literatura, byť na neoficiální úrovni. Vztah Limonova k Vladimiru Motričovi, tak jak nám ho autor předkládá, demonstruje také jeho představy o tom, kdo je básník, respektive kým by básník měl být. Ačkoli Motrič nikdy nic nepublikoval, stal se na začátku své literární kariéry legendou. I svým způsobem života naplňoval očekávání čtenářů: Вознесенный на гребне всероссийского интереса тогдашнего к поэзии в легенду, его знал весь город он по старой русской традиции пил и гулял. 15 S Motričem se Limonov po svém odjezdu do Moskvy v podstatě nevídá, dlouhou dobu ani nevěděl, jak přední charkovský básník žije. Předpokládal, že se dál upíjí k smrti jak se na básníka sluší a patří. Když po létech zjistil, že Motrič se svého stylu života vzdal, oženil se a žije poklidně a spokojeně, cítil se zklamán. Jako by Motrič zradil poslání básníka: Образ,проклятого поэта растаял. Я предпочитаю вспоминать его на костылях (ноги сломал в предыдущей пьянке) пьяного, сквернословящего, с недельной щетиной после запоя, каким я его видел в последний раз в Харькове. Анна пишет что он,просветленный. Просветленных в России 250 миллионов. Просветленных мне, Лимонову, не нужно. Я бы не хотел Мотрича сегодняшнего увидеть, и что бы он 13 Dostupné z [cit ]. 14 Tamtéž. 15 Tamtéž. 14

15 сейчас не написал я уверен это неинтересно и скушно. 16 Vidíme tedy, co Eduard Limonov oceňoval v postavě Motriče nejvíc: jeho schopnost zahrát roli básníka do nejmenších podrobností, jeho nadprůměrnost, jeho pouliční způsob života... To je to, co Limonov očekával od skutečného básníka. Moskevské období Charkovské období uzavírá rok 1967, kdy se Limonov se svou partnerkou Annou stěhuje do Moskvy. Moskva se svým intelektuálním a kulturním zázemím byla vždy jeho snem, proto se neohlíží na zákony a do Moskvy přichází bez povolení k pobytu. Mezi charkovskými umělci se navíc začíná nudit, nevěří totiž, že by se od nich mohl ještě něčemu novému naučit. Он чувствует себя на голову выше всех, кем прежде восхищался. 17 Již tehdy se v Limonovovi projevuje jeho sklon rozdělovat lidi na ty úspěšné a na ztroskotance. Do druhé kategorie pochopitelně patří většina, zatímco první kategorii tvoří jen hrdinové. A právě hrdinou se Limonov chce stát. Jenže, jak píše v jedné ze svých básní, да уж сложная работа, быть от всех отличным. 18 Život v Moskvě nebyl pro Eduarda ani pro Annu jednoduchý. Aby si vůbec vydělali na nájem a stravu, začíná Limonov šít. Seznam jeho profesí se tedy rozšiřuje o krejčího. Živnost vede pochopitelně rovněž bez povolení úřadů. Nová profese však vyhovuje jeho zálibě v oblékání a v módě. Limonov se totiž rád odlišoval také svým vzhledem stejně jako jeho hrdina Edáček. Dodnes mnozí jeho kolegové spisovatelé vzpomínají na kalhoty a saka, které jim ušil sám Limonov. Kromě šití si vydělával prodejem svých básní, sám je přepisoval na psacím stroji a v podobě sešitků šířil mezi svými známými a kolegy spisovateli. Stejně jako v Charkově také v prostředí moskevského undergroundu, s jehož členy se Limonov záhy sblížil, se zakázaná literatura šířila v podobě takzvaného samizdatu. Samizdat je fenomén, který se zrodil jako reakce na cenzuru ze strany státu. Sám termín napodobuje názvy oficiálních sovětských nakladatelství: Сама форма этого слова издевательски указывает на издательскую практику сталинского времени, когда на месте множества дореволюционных и нэповских издательств возникло несколько государственных полиграфических монстров, каждый из которых для простоты бюрократического восприятия был снабжен унифицированным словесным хвостом,издат (Гослитиздат, Политиздат, Воениздат, Детиздат, Метеоиздат, Стройиздат и т.п.). 19 Jedněmi z prvních textů, které se začaly v padesátých letech šířit mezi 16 Dostupné z [cit ]. 17 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр Dostupné z [cit ]. 19 Кривулин, В.: Золотой век самиздата. Dostupné z [cit ]. 15

16 moskevskými čtenáři, byly básně Borise Pasternaka z jeho nejslavnějšího románu Doktor Živago. Samizdat se stal jediným možným způsobem, jak mohli spisovatelé undergroundu publikovat svou tvorbu. Členové undergroundu se snažili navázat na ruské spisovatele dvacátých let odkazovali tak k poslednímu období v historii ruské literatury, kdy bylo možné ještě svobodně psát. Rovněž se chtěli přiblížit současné tvorbě svobodného Západu. Vytvářeli nové žánry v duchu formalistické estetiky, současně se nevyhýbali kritice sovětského režimu. Literatura samizdatu také vychovávala nového čtenáře, který musel být citlivý na nejjemnější narážky a musel hledat mezi řádky. Особый тип самиздатских изданий вызвал к жизни и особый тип читателя, в задачу которого входило умение,достраивать любой текст, продолжать его, улавливать то, что из самого текста не вытекало с однозначной очевидностью. Читатель самиздата не был потребителем литературы он превратился в одного из ее творцов. 20 Hlavní centra samizdatu vznikla v Leningradě a v Moskvě. V první polovině šedesátých let byla v Leningradě otevřena literární kavárna, Кафе поэтов, kde se začali scházet mladí básníci, mezi nimi například takzvané ахматовские сироты. Každý týden tam probíhala veřejná čtení a jedním z nejvýraznějších autorů, kteří se tehdy odvážili veřejně vystoupit, byl také mladý Josif Brodskij. Jen díky uvolněné atmosféře šedesátých let nezasáhly státní orgány a na dění v kavárně dohlížely prozatím zpovzdálí. V Moskvě mezitím probíhala veřejná čtení přímo na ulici, často u památníku Vladimira Majakovského. Moskevští básníci se sdružovali v kroužcích, scházeli se například v domě Alekseje Kručenych, jezdívali na chalupu k Borisi Pasternakovi nebo do osady Lianozovo nedaleko Moskvy. V Lianozovu pak vzniká uskupení nesoucí název této vesnice: tzv. Lianozovská škola neboli lianozovští básníci. Když Eduard Limonov přijíždí do Moskvy, jeho básně téměř okamžitě začínají kolovat mezi čtenáři samizdatu. Jak již bylo výše řečeno, Limonov si svými publikacemi dokonce vydělává: Лимонов одним из первых начинает изготовлять небольшие сборнички стихов специально для продажи, его самодельные книжки бойко продаются в мастерской Брусиловского, становятся ощутимым источником заработка. 21 Jedním z prvních velkých literárních zážitků, které na Limonova v Moskvě čekají, je setkání s básníkem Arsenijem Tarkovským, otcem slavného režiséra Andreje. Arsenij Tarkovskij vedl v šedesátých letech v Moskvě literární seminář. Dostat se tam nebylo jednoduché, jen 20 Кривулин, В.: Золотой век самиздата. Dostupné z [cit ]. 21 Tamtéž. 16

17 několika vyvoleným se to poštěstilo. Arsenij Tarkovskij debutoval až v období takzvané chruščovské oblevy, dříve ho nakladatelství odmítala. Přesto byl Tarkovskij velkou literární autoritou. Eduardu Limonovovi se podařilo dostat na seminář díky známostem, seminář však nenaplnil jeho očekávání. Ocitá se pochopitelně v roli žáka, což je postavení, které ho téměř uráží. Musel stejně jako ostatní čekat, až na něj přijde řada, aby mohl velikému básníkovi představit své verše. Jeho zklamání ovšem není namístě. Arsenij Tarkovskij jej totiž považoval za jednoho z nejlepších studentů. Emmanuel Carrère uvádí v souvislosti se seminářem Tarkovského následující příhodu, která je pro uvažování Limonova velmi typická: На каждом занятии кто-нибудь из участников читал свои стихи. На этой неделе подошла очередь некоей Машеньки, облаченной, как описывает Эдуард, в бесформенные одежды цвета дерьма, с выражением лица одновременно экзальтированным и меланхоличным, что роднило ее со всеми поэтессами СССР, посещавшими Дома культуры. Ее стихи прекрасно гармонировали с ее внешностью: нечто в роде уцененного Пастернака, в меру востороженное и абсолютно предсказуемое. Окажись Эдуард на месте Тарковского, он посоветовал бы девице пойти в метро и броситься под поезд Limonov se vždy vyznačoval netrpělivostí a vždy otevřeně pohrdal průměrností, jeho hodnocení je však mnohdy zbytečně kritické a zpětně jen těžko posoudíme, nakolik je pravdivé. Dalším významným momentem v Limonovově literární kariéře bylo setkání s lianozovskými básníky. V čele tohoto básnického uskupení nazvaného podle osady Lianozovo (která se v šedesátých letech stala součástí Moskvy) stál básník a umělec Jevgenij Kropivnickij, dále ke skupině patřili básníci Heinrich Sapgir, Igor Cholin, Jan Satunovskij a Vsevolod Někrasov. Z výtvarníků, kteří rovněž tvořili nedílnou součást Lianozovské školy, můžeme jmenovat například Oskara Rabina, Nikolaje Večtomova a Vladimira Němuchina. O nedělích se tito umělci scházeli v Lianozovu, pořádali výstavy svých obrazů a četli si vzájemně své verše. Lianozovci se hned na počátku setkali s negativní reakcí ze strany oficiálních kritiků, Jevgenij Kropivnickij byl například obviněn z formalismu. Ve stati Bereniky Vesinové (publikované na jsou uváděny výmluvné názvy kritických novinových článků: Жрецы помойки 8, Дорогая цена чечевичной похлебки, Бездельники карабкаются на Парнас. Názory kritiky tak donutily lianozovce vzdát se nadějí na oficiální publikace. Proto se s jejich prvními básněmi čtenáři setkávají prostřednictvím samizdatu, v časopise Sintaksis. Jak však zdůrazňuje Berenika Vesinová, lianozovští básníci se nesnažili 22 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр

18 uchopit aktuální sociální problémy, předmětem jejich zájmu byla především samotná poetika. Politickému kontextu se však nevyhnuli: Иное дело, как воспринимали их произведения другие. Уже само появление в 1959 году независимого журнала, каким являлся Синтаксис, авторы и редактор которого договорились не касаться политики, было возведено в ранг политической акции, ибо действия их были истолкованы как желание уйти из-под надзора государства. 23 Eduard Limonov se s lianozovci seznamuje krátce po svém příjezdu do Moskvy. Vzhledem k tomu, že tito umělci nikdy netvořili skupinu s jasným manifestem a konkrétními společnými uměleckými cíli, nemůžeme ani o Limonovovi hovořit jako o členu lianozovské skupiny. Přesto bývá právě v souvislosti s nimi často zmiňován. A sami lianozovští na něj vzpomínají; můžeme citovat například Heinricha Sapgira: В конце 60-х в Москве, а затем и в Долгопрудной у Евгения Леонидовича Крапивницкого появился этот замечательный, подобный Жюльену Сорелю или Растиньяку молодой человек, харьковчанин, поэт, решивший завоевать Москву. Стихи были свежи, раскованны,,обэриутны и в общем близки нам лианозовцам. 24 Mezi léty vycházela v New Yorku výše zmiňovaná Antologie U modré laguny. V devíti dílech antologie je publikována velká část tvorby undergroundových spisovatelů, včetně lianozovských básníků. Eduard Limonov přispěl do antologie několika články týkajícími se právě lianozovců. Rozebírá tvorbu Heinricha Sapgira, Igora Cholina, Jana Satunovského i Vsevoloda Někrasova. Kromě nich v jiném článku vzpomíná také na moskevskou bohému obecně. Článek začíná výstižně: Помню эпизод. Встал я после очень сильной пьянки. Не вижу ничего вокруг, страшно стало. Позже вспомнил, что очки я свои вчера потерял. Да и не вспомнил, догадался. А спал я на полу. Ползают вокруг какие-то люди, тоже на полу спали. 25 Jeho vzpomínky se týkají především společných večírků, nočních toulek a života kdesi mimo sovětskou společnost. Básníci, výtvarníci i jiní umělci vytvářeli malé kroužky, v jejichž středu vždy stála nějaká výrazná osobnost. Z lianozovců zmiňuje Limonov například Cholina a Sapgira, kteří si společně pronajímali prostorný sklep místo jako stvořené pro nekonečné večírky. Sám Limonov se nejčastěji stýkal s básníkem Vladimirem Alejnikovem, členem umělecké skupiny СМОГ. Была например компания Володи Алейникова. Вначале я и еще человек десять приятелей встречались иногда. Потом мы приходили в квартиру Алейникова всякий день. А позже перестали расставаться и на ночь. Ложились кто где, особенно зимой, когда холодно 23 Веснина, Б.: Лиазоновская школа. Dostupné z [cit ]. 24 Dostupné z [cit ]. 25 Лимонов, Э.: Московская богема. Dostupné z [cit ]. 18

19 было расходиться, чтобы с утра опять доставать деньги, покупать вино, организовывать застолье, просиживать за столом в разговорах, спорах, чтении стихов весь день. 26 Dalším uskupením, umělecky i intelektuálně blízkým Limonovu, byla skupina СМОГ. Tato umělecká skupina vzniká v polovině šedesátých let a její název bývá vykládán různě můžeme jej chápat jako zkratku slov Смелость, Мысль, Образ, Глубина, nebo také Сила Мыслей Оргия Гипербол, nejčastěji je však uváděno následující vysvětlení: Самое Молодое Общество Гениев. Skupinu СМОГ založil Leonid Gubanov spolu s Vladimirem Alejnikovem, Vladimirem Batševem a Jurijem Kublanovským. Charakter jejich poetiky není snadné definovat, zpětně se na ně totiž pohlíží spíše jako na hnutí sociální, které vyrostlo v uvolněné atmosféře chruščovské oblevy. Snažili se vystupovat proti utlačování lidských práv ze strany státu, zorganizovali několik demonstrací, protestovali například proti zatčení spisovatelů Siňavského a Daniela. Smogisté se vyznačovali především odvahou (neboli смелостью, což ostatně vyjadřovali již ve svém názvu, budeme-li jej vysvětlovat první z uvedených variant), nebáli se setkat se s disidenty takové velikosti, jako byl Aleksandr Solženicyn či Josif Brodskij, který tajně přijel do Moskvy, uskutečnili také veřejné čtení básní nad hrobem Borise Pasternaka. Jak již bylo řečeno, vymezit jejich literární cíle není tak jednoduché, skupinu totiž tvořili básníci různého charakteru. Spojovala je především snaha vydělit se z obecného proudu literatury, stavěli se proti příkazům socialistického realismu a stejně jako futuristé se chtěli oprostit od předchozích literárních idolů. Jejich největším vzorem byl Vladimir Majakovskij. Že se ostře vyhradili proti starší generaci spisovatelů, dokládají svědectví o jejich první schůzce připravili si pro ni plakát v černém rámu s textem: Сегодня умерли Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аксенов, Гладилин (dále byli jmenováni mnozí další spisovatelé, které smogisté považovali za součást sovětské bezduché,estrády ), но родились мы. 27 A na lustr zavěsili oprátku. Výše uvedené autory obviňovali z toho, že příliš vyhovují diktátu socialistického realismu. Sami chtěli do literatury vrátit skutečné umění: Он интуитивно шел напролом против незыблемых крепостей соцреализма, вынося вперед к зрителю на первый план значимые аспекты реальности, разрушая привычные пропорции соцдидактизма и дав смелый синтез имажинизма, футуризма и конструктивизма. И через эту эстетическую амплитуду открыли для себя области метафизического теософию, йогу, конфуцианство, оказались восприимчивыми к универсальной идее нравственного самоусовершенствования Лимонов, Э.: Московская богема. Dostupné z [cit ]. 27 Андреева, В: СМОГ. Очерк. Dostupné z [cit ]. 28 Tamtéž. 19

20 Ačkoli skupina СМОГ tvořila nedílnou součást sovětského disidentského hnutí šedesátých let, mnozí její členové na toto období v kontextu celé své tvorby pohlížejí spíše jako na jednu z fází jejich uměleckého dozrávání. V rámci disidentského hnutí sehráli smogisté důležitou roli především proto, že v sobě spojovali uměleckou opozici s opozicí politickou. Atmosféra šedesátých let jim to alespoň částečně umožnila, celkový stav věcí však změnit nedokázali a někteří za svou činnost nakonec skončili ve vězení. Vztah Eduarda Limonova k hnutí СМОГ se vyznačuje pro něj typickou rozporuplností. Ačkoli jim byl zpočátku umělecky velmi blízký, nakonec se pouští do ostré kritiky a jejich tvorbu hodnotí jako bezvýznamnou v kontextu ruské literatury. Jedním ze základních kritérií, jimiž se při hodnocení Limonov řídí, je schopnost umělce zapsat se do historie a do paměti lidí, schopnost přežít svou dobu a ovlivňovat i další generace. V takovém smyslu podle Limonova smogisté neobstáli. V Moskvě se také zcela mění Limonovův život osobní. Jeho partnerka Anna Rubinštejnová již dlouhou dobu trpěla psychickými problémy a moskevské prostředí její onemocnění prohloubilo. Anna pomalu propadala paranoii trápil ji jejich věkový rozdíl, uvědomovala si, že je Eduard atraktivní a v plné síle, zatímco ona už má svá nejlepší léta za sebou. Její stav se stále zhoršoval, nakonec nezbývalo než přistoupit k hospitalizaci. Během Anniny nepřítomnosti potkává Eduard Jelenu... Nejhorší Anniny obavy se naplňují. Ей двадцать лет. Высокая брюнетка в короткой кожаной юбке и на высоких каблуках жевьем таких женщин Эдуард не видел никогда, только на обложках журналов вроде Elle и Harpers Bazar, которыми обмениваются, пряча под пальто от посторонних глаз. Он просто потрясен. Он боится к ней подойти. 29 Téměř okamžitě se Jelena a Eduard stávají milenci, ačkoli jsou oba zadaní. Okolnosti jim přejí Eduardova partnerka se ještě nevrátila z psychiatrické léčebny a Viktor, přítel Jeleny, odjíždí na čas na služební cestu. Od prvních okamžiků je to vztah plný vášně, erotiky a lásky. Tedy ze strany Eduarda, Jelena jej zpočátku vnímala jen jako krátkodobé rozptýlení. Svůj pohled na Eduarda však zásadně mění, když pochopí, jak silně se do ní zamiloval. Eduard, který vždy prožívá všechno naplno, demonstruje svoji lásku dalším pokusem o sebevraždu. Jak vypráví Emmanuel Carrère, podřeže si žíly přímo na prahu Jelenina bytu. Od této chvíle se z nich stává nerozlučný pár. Mimochodem krásný a atraktivní pár. В течение нескольких лет они с Еленой были любимцами московской богемы. Если в 1970 году, в самый мутный период мутной брежневской эпохи, и существовало что-нибудь похожее на советский 29 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními.

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními. Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu.

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. V. Šalamov, Rukavice 1 Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Občanské sdružení shalamov.ru Ústav

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna. Jana Kostincová. Poustevna básníků. Ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu

Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna. Jana Kostincová. Poustevna básníků. Ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Jana Kostincová Poustevna básníků Ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu Praha 2008 3 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kostincová,

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1 1 Знакомство Seznámení V první lekci se naučíte představit sami sebe, zeptat se druhých osob na jejich jméno a odkud jsou, a další základní společenské fráze. Naučíte se osobní zájmena v 1. a 4. pádu,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.3.2010 Mgr. Jitka Riedlová Společensko-historická situace

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Světová a česká literatura 20. a 21. století na pozadí kulturního vývoje Český jazyk

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Vyjmenuje abecedu, hláskuje správně jména, čte správně známá slova.

Vyjmenuje abecedu, hláskuje správně jména, čte správně známá slova. Vyučovací předmět: Ruský jazyk (Rj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyjmenuje abecedu, hláskuje správně jména, čte správně známá slova. slovní zásoba

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

VY_32_INOVACE_CJK43560BED

VY_32_INOVACE_CJK43560BED VY_32_INOVACE_CJK43560BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Vážení členové komise Evropského společenství.

Vážení členové komise Evropského společenství. Vážení členové komise Evropského společenství. Občanské sdružení Wikimedia Česká republika využívá tímto možnost reagovat na dotazy položené k diskusi ohledně Zelené knihy o autorských právech a podpoře

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

VY_32_INOVACE_CJK43160BED

VY_32_INOVACE_CJK43160BED VY_32_INOVACE_CJK43160BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA.

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA. Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si USA upevní pozici světového hegemona. Aneb jak se na mezinárodní situaci dívají obyčejní Poláci. NATO jako fikce! Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alexandr Sergejevič Puškin Evžen Oněgin VY_32_INOVACE_06_1_10_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

ŽIVOTOPIS. curriculum vitae. běh života

ŽIVOTOPIS. curriculum vitae. běh života NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_7

Více

DRAMA A DIVADLO JEVGENIJE GRIŠKOVCE

DRAMA A DIVADLO JEVGENIJE GRIŠKOVCE FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY DRAMA A DIVADLO JEVGENIJE GRIŠKOVCE (bakalářská diplomová práce) v českém jazyce VYPRACOVALA: Jana Masnicová VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Martina

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Datum vytvoření 19. 10. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Literatura psychologická próza 1. poloviny 20. století 3. ročník gymnázia Procvičení psychologické prózy spojovačka,

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA Ruský jazyk 2 (Gramatika + konverzace) (А1) Začátečnici kvinta, tercie, sekunda VYUČUJÍCÍ Mgr. Jelena Bedretdinová ČASOVÁ DOTACE 3 hod./ týdně (předpoklad

Více