Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ruský jazyk a literatura Anna Danielová Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Galina Pavlovna Binová, CSc

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. 2

3 Zde bych chtěla poděkovat vedoucí své práce doc. PhDr. Galině Pavlovně Binové, CSc., za její odbornou pomoc. Rovněž bych ráda poděkovala překladateli Liboru Dvořákovi, který si ochotně našel čas a dané téma se mnou konzultoval. Poděkování patří také prof. Lucjanu Suchanekovi, který k práci poskytl cenný seznam sekundární literatury. 3

4 Obsah 1. Úvod Eduard Limonov: Он живет свой роман, он пишет свою жизнь Počátky literární činnosti Eduarda Limonova underground a samizdat Emigrace Román Это я Эдичка: provokativní autobiografie Pojetí svobody jedince v románě Autorské já v románě Erotika a sex: hledání vlastní existence Charakteristika jazykové stránky románu Stručný komentář k překladu románu Это я Эдичка Závěr Резюме Seznam literatury Могутин, Я.: Воспоминания русского панка, или автопортрет бандита в молодости. Dostupné z [ ]. 4

5 Я отношу себя к взрывателям общественных устоев Додолев, Е.: Лимониана или неизвестный Лимонов, Москва 2012, стр

6 1. Úvod Sedmdesátá léta se v Rusku a ve východním bloku nesla v duchu stagnace. Doba stalinských represí byla sice již minulostí, pojem svoboda však přesto, ať již v duchovním nebo fyzickém smyslu, zůstával čímsi abstraktním, ve skutečnosti nerealizovatelným. Srovnáme-li toto desetiletí s předchozím nebo následujícím, bude se nám v kontextu ruské historie jevit jako poměrně nezajímavé. Nedochází k žádným ani pozitivním, ani negativním změnám, ruské označení период застоя přesně vyjadřuje převládající dobovou atmosféru. V sedmdesátých letech získalo velké množství sovětských občanů, především židovského vyznání, možnost opustit zemi. Tuto tendenci provázela také snaha zbavit se nepohodlných osob, svým jednáním a myšlením ohrožujících společenské pořádky. Ti byli k vystěhování víceméně donuceni. Mezi ně patřili mnozí slavní spisovatelé, jako například Aleksandr Solženicyn či Josif Brodskij. Jejich odchod pochopitelně negativně ovlivnil stav ruské literatury. Současně však významně pozvedli ruskou exilovou literaturu. Exilová literatura je svébytný fenomén provázející ruské písemnictví již několik staletí. Zlomové události dvacátého století, jako byla revoluce roku 1917, druhá světová válka a stalinský režim, jen podněcují její rozvoj. Vznikají originální díla, která se dotýkají jak problémů emigrace, tak problémů opuštěné vlasti. Dnes, více než dvacet let po rozpadu Sovětského svazu, jsou ona díla již literární minulostí, součástí učebnic a studií. Jejich výpovědní hodnota však mnohdy přesahuje dobu, ve které byla napsána. Emigrace se během dvacátého století stala pro mnohé jediným východiskem. Opustit vlast a žít v cizím prostředí, často bez prostředků a bez znalosti místního jazyka, se však mnohdy ukázalo nad očekávání složité. Žít svobodně v totalitním státě bylo nemožné, ale splnit si sen na Západě se často nedařilo. Emigrace je extrémní životní situací a pochopit ji můžeme právě i četbou exilové literatury. Zdánlivě apoliticky a prostřednictvím osobního příběhu zpracovává zážitek emigranta i Eduard Limonov, který emigroval do Spojených států v roce A to především ve svém nejslavnějším díle, v románu Это я Эдичка (čes. 1994, první vydání, přeložil L. Dvořák). Pro Eduarda Limonova bylo vždy charakteristické buřičství, ať už mluvíme o jeho vlastním životě nebo o jeho literární tvorbě. Odpor vůči konvencím, revolta proti systémům a neschopnost přizpůsobit se to jsou témata, která se v literatuře objevují od jejích počátků. Zkušenost totalitárního režimu tato témata jen zostřuje. Limonov jej pak přenáší i do emigrantského prostředí. Jeho román vznikl jakoby na hranici dvou světů sovětského a amerického. V širším kontextu si klade otázky týkající se svobody jedince a jeho vztahu ke 6

7 společnosti. Čteme-li Limonovův román, vidíme, že ho lákají zejména mezní situace, na nichž demonstruje, kde jsou hranice, které jedinec nesmí překročit, aby se neocitl na okraji společnosti, jako nepřizpůsobivý, a pro společnost tedy nepotřebný element. Tyto otázky zůstávají aktuální i dnes. A právě proto se Limonovův román stal předmětem této práce. Nejprve nahlédněme na život Eduarda Limonova, abychom pochopili, jakým způsobem ovlivnil autorův osud jeho tvorbu. Téměř vždy se nechával inspirovat svým životem, ať už mluvíme o výše zmiňovaném románu nebo o jeho dalších dílech. Důležitým zdrojem pro nás bude životopisný román francouzského spisovatele Emmanuela Carrèra Limonov. Carrèrova kniha se ve Francii rychle stala literární událostí a byla přeložena do dalších evropských jazyků. Carrèrovi se podařilo podat Limonovův životopis uceleně a detailně. Vypráví o jeho dětství v Charkově, o jeho kontaktech s moskevskou bohémou i o jeho peripetiích v New Yorku a Paříži. Carrère neopomíjí ani jeho návrat do Ruska a dotýká se i jeho politické činnosti. Carrèrův přístup k Limonovovi je obdivný i střízlivý; legendu, která vznikla kolem Limonova, současně podporuje i relativizuje. Každopádně vyzdvihuje ty momenty Limonovova života, které se odrážejí i v jeho tvorbě. Podporuje tak propojení autora a jeho hrdiny. Limonov o knize řekl: J ai lu le livre de Carrère, mais je tiens à ne pas donner mon opinion. C est ma position. 3 Svým rozhodnutím nevyjádřit se ke svému životopisu nechává Limonov knize volný prostor prokázat své kvality. Zatím se Carrèrův román setkal s pozitivním přijetím jak ze strany čtenářů, tak ze strany kritiků. A v roce 2011 byl dokonce oceněn prestižní Renaudotovou cenou. Román byl také přeložen do několika jazyků, včetně ruštiny. Na český trh se dostal v roce 2013 v překladu Lucie Šavlíkové. Zájem literárních kritiků o dílo Eduarda Limonova neutichal ani dalších dvacet let po vydání jeho nejkontroverznějšího románu. Dnes jej však vnímáme spíše jako politika a předsedu Národně bolševické strany. I jako politik zůstává Limonov velmi kontroverzní postavou. Na jednu stranu se výrazně profiluje proti Vladimiru Putinovi, na druhou stranu je však zastáncem představ o velikém a mocném Rusku což je rétorika pro mnohé evropské země nepřijatelná. Rozporuplnost jeho myšlení je často podmiňována jistým maximalismem, který je Limonovovi více než vlastní. Všimněme si, že tu vzniká určitá analogie s literaturou. Stojíme totiž před otázkou, jak vlastně kontroverzi jednoho z nejbizarnějších představitelů ruské literatury dvacátého století chápat. Jak se k ní stavět? Abychom si na tyto otázky dokázali odpovědět, zaměříme se v této práci na jednotlivé aspekty Limonovova románu. Bude nás zajímat především jeho zkušenost emigrace. Kromě toho se budeme soustředit na 3 Dostupné z [cit ]. 7

8 jeho osobitý styl vyprávění, jehož cílem je provokovat až šokovat. Naše práce je rozdělena na dvě základní kapitoly. V první se věnujeme životu Eduarda Limonova. Jak již bylo řečeno, život a tvorba tohoto ruského spisovatele spolu úzce souvisejí. Při čtení druhé kapitoly, která je zaměřena přímo na román Это я Эдичка, pak uvidíme, jak se odrážejí skutečné události ze života autora v jeho díle. Součástí práce je i stručná kapitola o českém překladu. Český překlad Libora Dvořáka vyšel poprvé v roce 1994, druhé vydání se do českých knihkupectví dostalo až v roce Román Это я Эдичка je zatím jediným do češtiny přeloženým dílem Eduarda Limonova. Sekundární zdroje, s nimiž pracujeme, pocházejí především z ruskojazyčného prostředí. Jedná se nejčastěji o jednotlivé statě vydané v exilových literárních časopisech. Nahlédli jsme například do archivu časopisu Синтаксис, který poprvé vyšel v Paříži v roce 1978 a vycházel dokonce i po rozpadu Sovětského svazu až do roku Dalším počinem ruské literární emigrace byl časopis Ковчег, jehož historie je rovněž spojena s Paříží. V Limonovově vlasti se literární kritici začínají věnovat jeho dílu až po rozpadu Sovětského svazu. Na začátku devadesátých let se s články týkajícími se tvorby Eduarda Limonova můžeme setkat například na stránkách časopisu Глагол. Kromě ruskojazyčných zdrojů čerpáme z výše zmiňovaného francouzského románu Emmanuela Carrèra. Rovněž se nám podařilo najít na francouzských serverech rozhovory s Limonovem. Proč se dalšími zdroji staly právě francouzsky psané texty, je zřejmé Eduard Limonov strávil část své emigrace také v Paříži. Anglické materiály, použité v této práci, se pak týkají vlivu angličtiny na jazyk románu. Zajímavým zdrojem je rovněž monografie polského literárního teoretika a univerzitního profesora Lucjana Suchaneka Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa. Lucjan Suchanek se ve své publikaci věnuje kompletnímu dílu Eduarda Limonova a nezapomíná ani na jeho publicistickou tvorbu. České materiály jsou omezeny jen na několik zdrojů. Zásadním textem je doslov k prvnímu českému vydání románu z roku Jeho autor Vladimír Novotný zde stručně, ale velmi výstižně analyzuje základní motivy románu. V českojazyčném prostředí je pak Limonov zmiňován pouze v literárních slovnících a také v publikacích věnujících se historii ruské literatury, jako je například Ruská moderní literatura, vydaná v nakladatelství Karolinum. Kompletní monografie zatím chybí. Vidíme tedy, že v českém prostředí zůstává Eduard Limonov autorem spíše okrajovým. Absence české studie analyzující Limonovův román je tedy také jednou z motivací této diplomové práce. Většina ruskojazyčných zdrojů je k dispozici na internetu. Některé je možné najít v ruských knihovnách. Problémem při sbírání sekundárních materiálů se stala skutečnost, že 8

9 v současnosti nabízejí ruská knihkupectví jen velmi málo literatury zasvěcené Limonovovi. Jednou z dostupných publikací je například kniha Jevgenije Dodoleva Лимониана, или неизвестный Лимонов. Kniha vyšla v roce 2012 v Moskvě. Věnuje se však spíše než literární kariéře Limonova jeho publicistické činnosti. V knize najdeme mnoho rozhovorů vzniklých po návratu Limonova do vlasti. Autoři publikace se snaží zmapovat okolnosti spisovatelova návratu a jeho vstupu na politickou scénu. Budeme-li pátrat po dalších dostupných publikacích týkajících se Limonovova literárního díla, setkáme se s knihou Aleksandra Goldštejna Расставание с Нарциссом, ve které je Eduardu Limonovovi zasvěcena kapitola s názvem Эдуард великолепный. Goldštejn se ve své studii snaží pochopit nejen literární sdělení Limonova, ale i roli samotného autora v kontextu jeho literárního díla. Pokud mluvíme o dostupnosti knih o Eduardu Limonovovi, musíme rovněž komentovat dostupnost jeho vlastních románů a dalších děl. Navzdory tomu, že jeho bibliografie čítá desítky titulů, na pultech knihkupectví je najdeme jen výjimečně. Překvapuje zejména absence jeho nejslavnějšího románu Это я Эдичка. Dovolme si na tomto místě polemickou otázku. Souvisí tato skutečnost s opozičním charakterem Limonovovy politické činnosti? O přítomnosti cenzury v současném Rusku se často hovoří především v souvislosti s médii. Ovlivňuje také knižní trh? Odpověď na danou otázku by byla předmětem jiné práce, přesto je důležité si uvědomit i tento fakt, chceme-li mluvit o Eduardu Limonovovi. Jeho politické činnosti se však budeme v naší práci dotýkat jen okrajově. Zde bychom také měli zmínit, že jsme Limonova prostřednictvím elektronické pošty kontaktovali a požádali jej o rozhovor týkající se jeho románu. Zpočátku nám Limonov odpověděl kladně, jen zdůrazňoval, aby byly kladené otázky stručně a jasně formulovány. Jeho přání jsme se pokusili vyhovět. Nakonec se však Limonov omluvil, že je natolik zaměstnán politickými povinnostmi, že čas odpovědět si nenajde. Za jazyk práce jsme zvolili češtinu. Tato volba se nám jeví jako logická, chceme-li představit Limonovovo dílo českému čtenáři. Citace necháváme v originálním znění, abychom zachovali jejich autentičnost. Práce je doplněna o ruské resumé, jehož cílem je stručně představit téma také v profilovém jazyce našeho oboru. 9

10 2. Eduard Limonov: Он живет свой роман, он пишет свою жизнь. 4 Eduard Limonov (vlastním jménem Eduard Savenko) se narodil 22. února roku 1943 ve městě Dzeržinsk v Gorkovské oblasti (dnešní Nižegorodská). Vyrůstal v rodině důstojníka KGB Venjamina Savenka a jeho ženy Raisy. Dětství prožil v ukrajinském Charkově. V roce 1967 odjíždí do Moskvy. V Moskvě žije až do roku 1974, kdy opouští svou vlast a emigruje přes Evropu do Ameriky, do New Yorku. Na začátku osmdesátých let se stěhuje z New Yorku do Paříže a v roce 1987 získává francouzské občanství. Události, které vedly k rozpadu Sovětského svazu, takzvaná perestrojka a glasnosť, nakonec umožnily Eduardu Limonovovi návrat do Moskvy. Přilétá v prosinci 1989: По дороге из московского аэропорта Эдуард вспоминает, как ехал когда-то в обратном направлении. У него было тяжелое похмелье, и он лежал на заднем сиденье, положив голову на Еленины колени. Она гладила его по волосам и смотрела на пробегающие за окном коробки зданий и длинные переселки, уверенная, как и он, что больше никогда их не увидит. 5 Následující politické změny pak utvářejí Limonova-politika; politická činnost postupem času převáží nad literární tvorbou. Dnes známe Eduarda Limonova především jako předsedu Národní bolševické strany, v podstatě ilegálního politického uskupení, výrazně protiputinovsky orientovaného. Limonovova politická činnost tvoří kapitolu samu pro sebe a v mnohých vyvolává nepochopení. Kvůli svým názorům bývá dokonce někdy označován za fašistu. My se v této práci soustředíme na jeho literární tvorbu, proto se k jeho politickým názorům budeme vyjadřovat především v souvislosti s literaturou. Stojí ovšem za zmínku, že spolu s politickou aktivitou se rodí i jeho činnost publicistická. Eduard Limonov již několik let pravidelně komentuje politickou situaci v Rusku na svém blogu (http://limonoveduard.livejournal.com/), a rozšiřuje tak svůj literární záběr o další žánr. 2.1 Počátky literární činnosti Eduarda Limonova underground a samizdat Charkovské období Počátky literární činnosti Eduarda Limonova můžeme datovat do první poloviny šedesátých let. Tehdy žil Limonov ještě v Charkově, ačkoli se v něm pomalu začínala rodit 4 Могутин, Я.: Воспоминания русского панка, или автопортрет бандита в молодости. Dostupné z [cit ]. 5 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр

11 touha dobýt hlavní město. Jeho charkovské období se nese v duchu života na okraji, pracoval jako dělník a často se pohyboval za hranicí zákona. Emmanuel Carrère v životopisném románu Limonov popisuje do nejmenších detailů jeho dobrodružství, která vedla až do vězeňské cely. Carrère ve svém vyprávění opřádá kriminální aféry mladého, ještě nezletilého Eduarda romantickým nádechem: Он [Эдуард] думает, что быть уголовником хорошо, и более того, что ничего лучше на свете нет, но при этом убежден, что целить надо гораздо выше: если становится бандитом, то уж королем, а не шестеркой с ножом в кармане. 6 Carrère se snaží dávat do souvislostí jednotlivé události Limonovova života, jeho způsob uvažování, které tyto události podmiňují (nebo naopak způsob uvažování, který podmiňuje jednotlivé události?), a charakter jeho literární tvorby. Zlomovým bodem spisovatelova mládí byl podle Carrèra jeho první pokus o sebevraždu. Limonov se tehdy ocitl ve slepé uličce, pracoval jako slévač, ač snil o spisovatelské dráze, jednoho z jeho dobrých přátel odsoudili k smrti, další dva poslali do pracovních táborů, jiný se zase z donucení oženil... Všichni měli své mladické sny, všichni toužili stát se někým, něco v životě dokázat. Všechno se jim však rozpadalo pod rukama. Бандита не получилось, поэта тоже, обречен на дерьмовую жизнь в жалкой дыре на краю света. Ему говорили, что он счастливчик, что ему страшно повезло: он не был рядом с Костей и двумья другими тем вечером, когда они, пьяные в дым, убили человека. Да такой ли уж счастливчик? Не лучше ли было умереть живым, чем жить мертвецом? Тридцать лет спустя, вспоминая об этой ночи, он подумает, что не для того, чтобы покончить с собой, а именно чтобы ощутить себя живым, он взял лежащую на раковине отцовскую бритву. 7 Způsob, jakým se Limonov v Carrèrově podání dívá na tento zoufalý čin, z něhož vyvázl jen náhodou, koresponduje s často se opakujícím motivem v jeho literární tvorbě člověk si musí sáhnout až na samé dno, aby pochopil, že žije. Důležitým aspektem v daném kontextu je rovněž fyzický prožitek: břitva dotýkající se kůže, krev vytékající z rány a chlad prostupující tělem... Eduard Limonov a také jeho věčný hrdina Edáček chápou život fyzicky, potřebují jeho sílu a opravdovost poznat doslova na vlastní kůži. Kromě toho citujeme z Carrèra tuto pasáž proto, abychom viděli, že již v útlém věku si Limonov za jeden ze svých cílů vytyčil stát se básníkem. A opravdu do literárního světa vstupuje nejdříve s poezií a próze se začíná věnovat až v emigraci. S literárním prostředím se seznamuje již v Charkově. Po pokusu o sebevraždu stráví nějaký čas v psychiatrické léčebně, a když ji opustí, začne díky šťastné náhodě pracovat v knihkupectví, které je rovněž místem setkání charkovských zakázaných intelektuálů. Tam se také poprvé setkává s takzvanou 6 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр Tamtéž, str

12 samizdatovou literaturou. Mezi návštěvníky obchodu kolovaly kopie děl takových autorů, jako byli například Bulgakov, Mandelštam, Achmatovová, Cvetajevová, Pilňak nebo Platonov. Vzhledem k tomu, v jakém prostředí se začal Eduard Limonov pohybovat, nepřekvapí, že se vrací zpátky ke psaní. Své verše předčítal vedoucí obchodu Anně Moisejevně Rubinštejnové. Přestože byla Anna o několik let starší, stali se z nich brzy milenci. Carrère tuto skutečnost spojuje s Limonovovým obdivem k hrdinům typu Juliena Sorela ze Stendhalova románu Červený a černý Eduard se kdysi rozhodl, že získá svou paní de Rênal, která mu pomůže vystoupat po společenském žebříčku. A právě Anna se pro tuto roli ve společnosti ruských disidentů hodila. Bylo by však příliš jednoduché soudit jejich vztah jen z takové perspektivy. Žili spolu několik let, zpočátku v Charkově a pak se přestěhovali do Moskvy. Vraťme se však ještě ke znovuzrození Limonova jako básníka, respektive mluvíme-li o tomto období jeho života, můžeme říci přímo zrození básníka Limonova. V té době totiž vzniká jeho pseudonym: Однажды вечером собравшиеся у Анны приятели развлекались тем, что придумывают себе имена. Лена Иванов становится Одеяловым, Саша Мелехов Буханикиным, а Эдуард Савенко Эдом Лимоновым: намек на его язвительную и необузданную натуру. Просматривается и некоторая аналогия с лимонкой, так называется ручная граната. 8 Pseudonymu se Limonov nevzdává ani později, dokonce vytváří literárního hrdinu se stejným jménem a rovněž do politiky vstupuje jako Limonov. Své básně tehdy pochopitelně nepublikoval, požadavkům oficiální literatury by nevyhověl. Pouze je sám přepisoval a šířil mezi svými kolegy a přáteli. Není však pochyb, že se už v prvních literárních pokusech zrodil jeho specifický styl. Snaží se věci nazývat pravými jmény, chce se vyvarovat zbytečné metaforičnosti. Jak píše Carrère:...он делает ставку скорее на будничную лексику, чем на изысканную: никаких метафор и редких слов, кошку называем кошкой, если речь идет о людях известных, надо давать имя и адрес. 9 Kromě toho nacházíme v Limonovově poezii jeden ze základních prvků celé jeho tvorby vztah autorského já k textu, přesněji projekce vlastní osobnosti autora do textu. Limonov toto téma rozvádí neobvyklým způsobem, jak čteme například v následující básni: Я в мыслях подержу другого человека / Чуть-чуть на краткий миг... и снова отпущу / И редкоредко есть такие люди / Чтоб полчаса их в голове держать // Все остальное время я есть сам / Баюкаю себя ласкаю глажу / Для поцелуя подношу / И издали собой любуюсь // И вещь любую на себе / Я досконально рассмотрю / Рубашку я до шовчиков 8 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр Tamtéž, str

13 излажу / и даже на спину пытаюсь заглянуть / Тянусь тянусь но зеркало поможет / взаимодействуя двумя / Увижу родинку искомую на коже / Давно уж гладил я ее любя // Нет положительно другими невозможно / мне занятому быть. Ну что другой?! / Скользнул своим лицом. взмахнул рукой / И что-то белое куда-то удалилось / А я всегда с собой. 10 Básník píše a chce psát především o sobě. Jeho vlastní já ho fascinuje a rozhodně se za tuto sebestřednost nestydí. Naopak ji stupňuje, a vědomě tak dráždí nejednoho čtenáře. Limonov je však schopen tento svůj přístup k psaní lehce obhájit proč by měl psát o někom jiném, když sám sebe zná nejlépe? Je rovněž důležité si všimnout, že se Limonovova poezie ačkoli autor sám intelektuálně dozrává v prostředí disentu nevyznačuje silným politickým podtextem. V následujících verších dokonce čteme, že se necítí stávajícím režimem utlačován a na rozdíl od ostatních básníků undergroundu jej absolutně neodmítá: Мои друзья с обидою и жаром / Ругают несвятую эту власть / А я с индийским некоим оттенком / Все думаю А мне она чего? // Мешает что ли мне детей плодить / иль уток в речке разводить / иль быть философом своим / мешает власть друзьям моим. 11 Sám Limonov sebe nikdy nepovažoval za skutečného odpůrce sovětské moci a v jeho pozdějších textech se často setkáváme s ironickým pohledem na disidenty a jejich činnost. V mnohých vidí neúspěšné básníky bez talentu, jejichž průměrnost vyvažuje pouze fakt, že je sovětské orgány zakázaly. Takto kriticky se pochopitelně nelze stavět ke všem členům sovětského disentu. Jenže Limonov je ve svých názorech téměř vždy nekompromisní, žádné výjimky ho nezajímají. Kritikou nešetřil Limonov ani v případě mnohých významných emigrantů, Emmanuel Carrère zmiňuje například jeho negativní vztah k Aleksandru Solženicynovi či k Josifu Brodskému. Ocitujme zde pro názornost jeho hrdinu Edáčka: Мне было скушно объяснать навязшие на зубах российское несчастье, но пришлось. Я вяло заметил Кэрол, что диссиденство явление сугубо интеллигентское, связей с народом не имеет, что движение это очень малочисленно все протесты подписывают одни и те же люди человек. А сейчас, сказал я, большинство виднейших представителей этого движения уже находится за границей. 12 Uvádíme-li citaci z románu Это я Эдичка, netvrdíme, že se názory autora i jeho hrdiny absolutně shodují. Při bližším rozboru Limonovova díla však zjišťujeme, že hranice mezi autorem a jeho hrdinou je často těžko zaznamenatelná. Proto si dovolujeme u politického smýšlení Edáčka předpokládat podobnost se světonázorem samotného autora. Na charkovské období vzpomíná Eduard Limonov v jednom ze článků publikovaných 10 Dostupné z [cit ]. 11 Dostupné z [cit ]. 12 Лимонов, Э.: Это я Эдичка, Москва 1992, стр

14 v Antologii U modré laguny. Vzpomíná především na svého kolegu a přítele Vladimira Motriče. Text nám ukazuje, jak v šedesátých letech žila charkovská bohéma: Все тогда были заросшие и бледные и возбужденные, все писали и рисовали сюрреалистические полотна, все пили до бесконечности кофе в закусочной автомате, Мотрич пил какоето особое тройное кофе, от которого меня например валило с ног. 13 Vladimir Motrič byl prvním z literárních vzorů Eduarda Limonova, a hlavně jedním z přiznaných vzorů jak čteme ve výše citovaném článku. To je jev pro Limonova relativně ojedinělý, málokdy je ochoten přiznat obdiv k někomu jinému. Ve svém článku píše: Помню что с первых минут чтения под его глухой, как тогда говорили,трагический голос пришел я в состояние какой-то приподнятой праздничной тревоги. Все вокруг медленно падающий снег, капли вина на снегу на скамейке возле наполовину опустошенных бутылок, сам поэт в знаменитой,барской шубе своей шубе из Мандельштама, это собственно была не шуба длинное темнокоричневое пальто с меховым,барским широким воротником шалью все это было настолько не из этого мира что кажется тогда именно тогда решил я упрямым сердцем своим стать таким же как Мотрич, и чтобы девушки Вера и Мила так же завороженнно-загипнотизированно смотрели на меня. Решил я стать поэтом. 14 V postavě Vladimira Motriče vidí Limonov zásadní osobnost ruské literatury začátku šedesátých let toto období je podle Limonova obdobím přechodným, kdy po hluchých létech padesátých znovu vzniká skutečná literatura, byť na neoficiální úrovni. Vztah Limonova k Vladimiru Motričovi, tak jak nám ho autor předkládá, demonstruje také jeho představy o tom, kdo je básník, respektive kým by básník měl být. Ačkoli Motrič nikdy nic nepublikoval, stal se na začátku své literární kariéry legendou. I svým způsobem života naplňoval očekávání čtenářů: Вознесенный на гребне всероссийского интереса тогдашнего к поэзии в легенду, его знал весь город он по старой русской традиции пил и гулял. 15 S Motričem se Limonov po svém odjezdu do Moskvy v podstatě nevídá, dlouhou dobu ani nevěděl, jak přední charkovský básník žije. Předpokládal, že se dál upíjí k smrti jak se na básníka sluší a patří. Když po létech zjistil, že Motrič se svého stylu života vzdal, oženil se a žije poklidně a spokojeně, cítil se zklamán. Jako by Motrič zradil poslání básníka: Образ,проклятого поэта растаял. Я предпочитаю вспоминать его на костылях (ноги сломал в предыдущей пьянке) пьяного, сквернословящего, с недельной щетиной после запоя, каким я его видел в последний раз в Харькове. Анна пишет что он,просветленный. Просветленных в России 250 миллионов. Просветленных мне, Лимонову, не нужно. Я бы не хотел Мотрича сегодняшнего увидеть, и что бы он 13 Dostupné z [cit ]. 14 Tamtéž. 15 Tamtéž. 14

15 сейчас не написал я уверен это неинтересно и скушно. 16 Vidíme tedy, co Eduard Limonov oceňoval v postavě Motriče nejvíc: jeho schopnost zahrát roli básníka do nejmenších podrobností, jeho nadprůměrnost, jeho pouliční způsob života... To je to, co Limonov očekával od skutečného básníka. Moskevské období Charkovské období uzavírá rok 1967, kdy se Limonov se svou partnerkou Annou stěhuje do Moskvy. Moskva se svým intelektuálním a kulturním zázemím byla vždy jeho snem, proto se neohlíží na zákony a do Moskvy přichází bez povolení k pobytu. Mezi charkovskými umělci se navíc začíná nudit, nevěří totiž, že by se od nich mohl ještě něčemu novému naučit. Он чувствует себя на голову выше всех, кем прежде восхищался. 17 Již tehdy se v Limonovovi projevuje jeho sklon rozdělovat lidi na ty úspěšné a na ztroskotance. Do druhé kategorie pochopitelně patří většina, zatímco první kategorii tvoří jen hrdinové. A právě hrdinou se Limonov chce stát. Jenže, jak píše v jedné ze svých básní, да уж сложная работа, быть от всех отличным. 18 Život v Moskvě nebyl pro Eduarda ani pro Annu jednoduchý. Aby si vůbec vydělali na nájem a stravu, začíná Limonov šít. Seznam jeho profesí se tedy rozšiřuje o krejčího. Živnost vede pochopitelně rovněž bez povolení úřadů. Nová profese však vyhovuje jeho zálibě v oblékání a v módě. Limonov se totiž rád odlišoval také svým vzhledem stejně jako jeho hrdina Edáček. Dodnes mnozí jeho kolegové spisovatelé vzpomínají na kalhoty a saka, které jim ušil sám Limonov. Kromě šití si vydělával prodejem svých básní, sám je přepisoval na psacím stroji a v podobě sešitků šířil mezi svými známými a kolegy spisovateli. Stejně jako v Charkově také v prostředí moskevského undergroundu, s jehož členy se Limonov záhy sblížil, se zakázaná literatura šířila v podobě takzvaného samizdatu. Samizdat je fenomén, který se zrodil jako reakce na cenzuru ze strany státu. Sám termín napodobuje názvy oficiálních sovětských nakladatelství: Сама форма этого слова издевательски указывает на издательскую практику сталинского времени, когда на месте множества дореволюционных и нэповских издательств возникло несколько государственных полиграфических монстров, каждый из которых для простоты бюрократического восприятия был снабжен унифицированным словесным хвостом,издат (Гослитиздат, Политиздат, Воениздат, Детиздат, Метеоиздат, Стройиздат и т.п.). 19 Jedněmi z prvních textů, které se začaly v padesátých letech šířit mezi 16 Dostupné z [cit ]. 17 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр Dostupné z [cit ]. 19 Кривулин, В.: Золотой век самиздата. Dostupné z [cit ]. 15

16 moskevskými čtenáři, byly básně Borise Pasternaka z jeho nejslavnějšího románu Doktor Živago. Samizdat se stal jediným možným způsobem, jak mohli spisovatelé undergroundu publikovat svou tvorbu. Členové undergroundu se snažili navázat na ruské spisovatele dvacátých let odkazovali tak k poslednímu období v historii ruské literatury, kdy bylo možné ještě svobodně psát. Rovněž se chtěli přiblížit současné tvorbě svobodného Západu. Vytvářeli nové žánry v duchu formalistické estetiky, současně se nevyhýbali kritice sovětského režimu. Literatura samizdatu také vychovávala nového čtenáře, který musel být citlivý na nejjemnější narážky a musel hledat mezi řádky. Особый тип самиздатских изданий вызвал к жизни и особый тип читателя, в задачу которого входило умение,достраивать любой текст, продолжать его, улавливать то, что из самого текста не вытекало с однозначной очевидностью. Читатель самиздата не был потребителем литературы он превратился в одного из ее творцов. 20 Hlavní centra samizdatu vznikla v Leningradě a v Moskvě. V první polovině šedesátých let byla v Leningradě otevřena literární kavárna, Кафе поэтов, kde se začali scházet mladí básníci, mezi nimi například takzvané ахматовские сироты. Každý týden tam probíhala veřejná čtení a jedním z nejvýraznějších autorů, kteří se tehdy odvážili veřejně vystoupit, byl také mladý Josif Brodskij. Jen díky uvolněné atmosféře šedesátých let nezasáhly státní orgány a na dění v kavárně dohlížely prozatím zpovzdálí. V Moskvě mezitím probíhala veřejná čtení přímo na ulici, často u památníku Vladimira Majakovského. Moskevští básníci se sdružovali v kroužcích, scházeli se například v domě Alekseje Kručenych, jezdívali na chalupu k Borisi Pasternakovi nebo do osady Lianozovo nedaleko Moskvy. V Lianozovu pak vzniká uskupení nesoucí název této vesnice: tzv. Lianozovská škola neboli lianozovští básníci. Když Eduard Limonov přijíždí do Moskvy, jeho básně téměř okamžitě začínají kolovat mezi čtenáři samizdatu. Jak již bylo výše řečeno, Limonov si svými publikacemi dokonce vydělává: Лимонов одним из первых начинает изготовлять небольшие сборнички стихов специально для продажи, его самодельные книжки бойко продаются в мастерской Брусиловского, становятся ощутимым источником заработка. 21 Jedním z prvních velkých literárních zážitků, které na Limonova v Moskvě čekají, je setkání s básníkem Arsenijem Tarkovským, otcem slavného režiséra Andreje. Arsenij Tarkovskij vedl v šedesátých letech v Moskvě literární seminář. Dostat se tam nebylo jednoduché, jen 20 Кривулин, В.: Золотой век самиздата. Dostupné z [cit ]. 21 Tamtéž. 16

17 několika vyvoleným se to poštěstilo. Arsenij Tarkovskij debutoval až v období takzvané chruščovské oblevy, dříve ho nakladatelství odmítala. Přesto byl Tarkovskij velkou literární autoritou. Eduardu Limonovovi se podařilo dostat na seminář díky známostem, seminář však nenaplnil jeho očekávání. Ocitá se pochopitelně v roli žáka, což je postavení, které ho téměř uráží. Musel stejně jako ostatní čekat, až na něj přijde řada, aby mohl velikému básníkovi představit své verše. Jeho zklamání ovšem není namístě. Arsenij Tarkovskij jej totiž považoval za jednoho z nejlepších studentů. Emmanuel Carrère uvádí v souvislosti se seminářem Tarkovského následující příhodu, která je pro uvažování Limonova velmi typická: На каждом занятии кто-нибудь из участников читал свои стихи. На этой неделе подошла очередь некоей Машеньки, облаченной, как описывает Эдуард, в бесформенные одежды цвета дерьма, с выражением лица одновременно экзальтированным и меланхоличным, что роднило ее со всеми поэтессами СССР, посещавшими Дома культуры. Ее стихи прекрасно гармонировали с ее внешностью: нечто в роде уцененного Пастернака, в меру востороженное и абсолютно предсказуемое. Окажись Эдуард на месте Тарковского, он посоветовал бы девице пойти в метро и броситься под поезд Limonov se vždy vyznačoval netrpělivostí a vždy otevřeně pohrdal průměrností, jeho hodnocení je však mnohdy zbytečně kritické a zpětně jen těžko posoudíme, nakolik je pravdivé. Dalším významným momentem v Limonovově literární kariéře bylo setkání s lianozovskými básníky. V čele tohoto básnického uskupení nazvaného podle osady Lianozovo (která se v šedesátých letech stala součástí Moskvy) stál básník a umělec Jevgenij Kropivnickij, dále ke skupině patřili básníci Heinrich Sapgir, Igor Cholin, Jan Satunovskij a Vsevolod Někrasov. Z výtvarníků, kteří rovněž tvořili nedílnou součást Lianozovské školy, můžeme jmenovat například Oskara Rabina, Nikolaje Večtomova a Vladimira Němuchina. O nedělích se tito umělci scházeli v Lianozovu, pořádali výstavy svých obrazů a četli si vzájemně své verše. Lianozovci se hned na počátku setkali s negativní reakcí ze strany oficiálních kritiků, Jevgenij Kropivnickij byl například obviněn z formalismu. Ve stati Bereniky Vesinové (publikované na jsou uváděny výmluvné názvy kritických novinových článků: Жрецы помойки 8, Дорогая цена чечевичной похлебки, Бездельники карабкаются на Парнас. Názory kritiky tak donutily lianozovce vzdát se nadějí na oficiální publikace. Proto se s jejich prvními básněmi čtenáři setkávají prostřednictvím samizdatu, v časopise Sintaksis. Jak však zdůrazňuje Berenika Vesinová, lianozovští básníci se nesnažili 22 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр

18 uchopit aktuální sociální problémy, předmětem jejich zájmu byla především samotná poetika. Politickému kontextu se však nevyhnuli: Иное дело, как воспринимали их произведения другие. Уже само появление в 1959 году независимого журнала, каким являлся Синтаксис, авторы и редактор которого договорились не касаться политики, было возведено в ранг политической акции, ибо действия их были истолкованы как желание уйти из-под надзора государства. 23 Eduard Limonov se s lianozovci seznamuje krátce po svém příjezdu do Moskvy. Vzhledem k tomu, že tito umělci nikdy netvořili skupinu s jasným manifestem a konkrétními společnými uměleckými cíli, nemůžeme ani o Limonovovi hovořit jako o členu lianozovské skupiny. Přesto bývá právě v souvislosti s nimi často zmiňován. A sami lianozovští na něj vzpomínají; můžeme citovat například Heinricha Sapgira: В конце 60-х в Москве, а затем и в Долгопрудной у Евгения Леонидовича Крапивницкого появился этот замечательный, подобный Жюльену Сорелю или Растиньяку молодой человек, харьковчанин, поэт, решивший завоевать Москву. Стихи были свежи, раскованны,,обэриутны и в общем близки нам лианозовцам. 24 Mezi léty vycházela v New Yorku výše zmiňovaná Antologie U modré laguny. V devíti dílech antologie je publikována velká část tvorby undergroundových spisovatelů, včetně lianozovských básníků. Eduard Limonov přispěl do antologie několika články týkajícími se právě lianozovců. Rozebírá tvorbu Heinricha Sapgira, Igora Cholina, Jana Satunovského i Vsevoloda Někrasova. Kromě nich v jiném článku vzpomíná také na moskevskou bohému obecně. Článek začíná výstižně: Помню эпизод. Встал я после очень сильной пьянки. Не вижу ничего вокруг, страшно стало. Позже вспомнил, что очки я свои вчера потерял. Да и не вспомнил, догадался. А спал я на полу. Ползают вокруг какие-то люди, тоже на полу спали. 25 Jeho vzpomínky se týkají především společných večírků, nočních toulek a života kdesi mimo sovětskou společnost. Básníci, výtvarníci i jiní umělci vytvářeli malé kroužky, v jejichž středu vždy stála nějaká výrazná osobnost. Z lianozovců zmiňuje Limonov například Cholina a Sapgira, kteří si společně pronajímali prostorný sklep místo jako stvořené pro nekonečné večírky. Sám Limonov se nejčastěji stýkal s básníkem Vladimirem Alejnikovem, členem umělecké skupiny СМОГ. Была например компания Володи Алейникова. Вначале я и еще человек десять приятелей встречались иногда. Потом мы приходили в квартиру Алейникова всякий день. А позже перестали расставаться и на ночь. Ложились кто где, особенно зимой, когда холодно 23 Веснина, Б.: Лиазоновская школа. Dostupné z [cit ]. 24 Dostupné z [cit ]. 25 Лимонов, Э.: Московская богема. Dostupné z [cit ]. 18

19 было расходиться, чтобы с утра опять доставать деньги, покупать вино, организовывать застолье, просиживать за столом в разговорах, спорах, чтении стихов весь день. 26 Dalším uskupením, umělecky i intelektuálně blízkým Limonovu, byla skupina СМОГ. Tato umělecká skupina vzniká v polovině šedesátých let a její název bývá vykládán různě můžeme jej chápat jako zkratku slov Смелость, Мысль, Образ, Глубина, nebo také Сила Мыслей Оргия Гипербол, nejčastěji je však uváděno následující vysvětlení: Самое Молодое Общество Гениев. Skupinu СМОГ založil Leonid Gubanov spolu s Vladimirem Alejnikovem, Vladimirem Batševem a Jurijem Kublanovským. Charakter jejich poetiky není snadné definovat, zpětně se na ně totiž pohlíží spíše jako na hnutí sociální, které vyrostlo v uvolněné atmosféře chruščovské oblevy. Snažili se vystupovat proti utlačování lidských práv ze strany státu, zorganizovali několik demonstrací, protestovali například proti zatčení spisovatelů Siňavského a Daniela. Smogisté se vyznačovali především odvahou (neboli смелостью, což ostatně vyjadřovali již ve svém názvu, budeme-li jej vysvětlovat první z uvedených variant), nebáli se setkat se s disidenty takové velikosti, jako byl Aleksandr Solženicyn či Josif Brodskij, který tajně přijel do Moskvy, uskutečnili také veřejné čtení básní nad hrobem Borise Pasternaka. Jak již bylo řečeno, vymezit jejich literární cíle není tak jednoduché, skupinu totiž tvořili básníci různého charakteru. Spojovala je především snaha vydělit se z obecného proudu literatury, stavěli se proti příkazům socialistického realismu a stejně jako futuristé se chtěli oprostit od předchozích literárních idolů. Jejich největším vzorem byl Vladimir Majakovskij. Že se ostře vyhradili proti starší generaci spisovatelů, dokládají svědectví o jejich první schůzce připravili si pro ni plakát v černém rámu s textem: Сегодня умерли Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аксенов, Гладилин (dále byli jmenováni mnozí další spisovatelé, které smogisté považovali za součást sovětské bezduché,estrády ), но родились мы. 27 A na lustr zavěsili oprátku. Výše uvedené autory obviňovali z toho, že příliš vyhovují diktátu socialistického realismu. Sami chtěli do literatury vrátit skutečné umění: Он интуитивно шел напролом против незыблемых крепостей соцреализма, вынося вперед к зрителю на первый план значимые аспекты реальности, разрушая привычные пропорции соцдидактизма и дав смелый синтез имажинизма, футуризма и конструктивизма. И через эту эстетическую амплитуду открыли для себя области метафизического теософию, йогу, конфуцианство, оказались восприимчивыми к универсальной идее нравственного самоусовершенствования Лимонов, Э.: Московская богема. Dostupné z [cit ]. 27 Андреева, В: СМОГ. Очерк. Dostupné z [cit ]. 28 Tamtéž. 19

20 Ačkoli skupina СМОГ tvořila nedílnou součást sovětského disidentského hnutí šedesátých let, mnozí její členové na toto období v kontextu celé své tvorby pohlížejí spíše jako na jednu z fází jejich uměleckého dozrávání. V rámci disidentského hnutí sehráli smogisté důležitou roli především proto, že v sobě spojovali uměleckou opozici s opozicí politickou. Atmosféra šedesátých let jim to alespoň částečně umožnila, celkový stav věcí však změnit nedokázali a někteří za svou činnost nakonec skončili ve vězení. Vztah Eduarda Limonova k hnutí СМОГ se vyznačuje pro něj typickou rozporuplností. Ačkoli jim byl zpočátku umělecky velmi blízký, nakonec se pouští do ostré kritiky a jejich tvorbu hodnotí jako bezvýznamnou v kontextu ruské literatury. Jedním ze základních kritérií, jimiž se při hodnocení Limonov řídí, je schopnost umělce zapsat se do historie a do paměti lidí, schopnost přežít svou dobu a ovlivňovat i další generace. V takovém smyslu podle Limonova smogisté neobstáli. V Moskvě se také zcela mění Limonovův život osobní. Jeho partnerka Anna Rubinštejnová již dlouhou dobu trpěla psychickými problémy a moskevské prostředí její onemocnění prohloubilo. Anna pomalu propadala paranoii trápil ji jejich věkový rozdíl, uvědomovala si, že je Eduard atraktivní a v plné síle, zatímco ona už má svá nejlepší léta za sebou. Její stav se stále zhoršoval, nakonec nezbývalo než přistoupit k hospitalizaci. Během Anniny nepřítomnosti potkává Eduard Jelenu... Nejhorší Anniny obavy se naplňují. Ей двадцать лет. Высокая брюнетка в короткой кожаной юбке и на высоких каблуках жевьем таких женщин Эдуард не видел никогда, только на обложках журналов вроде Elle и Harpers Bazar, которыми обмениваются, пряча под пальто от посторонних глаз. Он просто потрясен. Он боится к ней подойти. 29 Téměř okamžitě se Jelena a Eduard stávají milenci, ačkoli jsou oba zadaní. Okolnosti jim přejí Eduardova partnerka se ještě nevrátila z psychiatrické léčebny a Viktor, přítel Jeleny, odjíždí na čas na služební cestu. Od prvních okamžiků je to vztah plný vášně, erotiky a lásky. Tedy ze strany Eduarda, Jelena jej zpočátku vnímala jen jako krátkodobé rozptýlení. Svůj pohled na Eduarda však zásadně mění, když pochopí, jak silně se do ní zamiloval. Eduard, který vždy prožívá všechno naplno, demonstruje svoji lásku dalším pokusem o sebevraždu. Jak vypráví Emmanuel Carrère, podřeže si žíly přímo na prahu Jelenina bytu. Od této chvíle se z nich stává nerozlučný pár. Mimochodem krásný a atraktivní pár. В течение нескольких лет они с Еленой были любимцами московской богемы. Если в 1970 году, в самый мутный период мутной брежневской эпохи, и существовало что-нибудь похожее на советский 29 Каррер, Э.: Лимонов. Роман, Ad Marginem, Москва, стр

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 RUSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 RUSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí.

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak ne při expanzi do zahraničí. Otto Kočí, B2M.CZ s.r.o. Disclaimer Vědět, jak něco nedělat, ještě automaticky neznamená vědět, jak to dělat. Ale je to určitě dobrá cesta

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY!

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! CD внутри ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! Ahoj! Já jsem Tomáš. A ty? Мы приглашаем вас в нашу группу! VLAĎKA KOPCZYKOVÁ-DOBEŠOVÁ NATALIYA DOTSENKO ANNA EVSINA Obsah LEKCE 0 Fonetika, dny v týdnu, měsíce,

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

PedAgogicKý Proces A jeho Řízení

PedAgogicKý Proces A jeho Řízení PedAgogicKý Proces A jeho Řízení Kvalitní škola Václav Trojan ŠVP Hospitační činnost Školní řád Funkce školy Autoevaluace Řízení změny Pedagogický proces a jeho řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

JOSEF PALIVEC (1886 1975)

JOSEF PALIVEC (1886 1975) JOSEF PALIVEC (1886 1975) Pracovní list úroveň A I Palivec vlastenec a frankofil Vysvětlivka: Frankofil = člověk, který má rád Francii Josef Palivec byl velmi vzdělaný člověk. Ovládal několik jazyků a

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_ESTETIKA_08 Název materiálu: Historické události v literatuře Tematická oblast: Estetika, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu. Podává stručný přehled

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4760_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů

Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů Část 1 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz březen 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V reakci

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III Předmluva Milí studenti! Otevíráte první díl Učebnice současné ruštiny. Tato učebnice vás na pozadí běžných životních situací seznámí s aktuální slovní zásobou a systematicky provede komplexní gramatikou

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Lauren Slater. Pandořina skříňka. Opening Skinner's Box: Great Psychological Experiments of the 20th Century. Jana Kalbáčová

Lauren Slater. Pandořina skříňka. Opening Skinner's Box: Great Psychological Experiments of the 20th Century. Jana Kalbáčová Lauren Slater Pandořina skříňka Opening Skinner's Box: Great Psychological Experiments of the 20th Century Jana Kalbáčová Lauren Slater narozena 21. března 1963 1985 bakalářský titul(brandeis University)

Více

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou ROZHOVOR Jak jsem vyrůstal za železnou oponou Rozhovor s Petrem Sísem PETR BLAŽEK Knihy výtvarníka Petra Síse patří formálně mezi publikace pro děti. Rodiče je sice skutečně kupují pro své potomky, ale

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Svatý muž dvacátého století

Svatý muž dvacátého století Magazín Víkend DNES Petr Placák 2. 6. 2012 Svatý muž dvacátého století Rozhovor s ruskou spisovatelkou LJUDMILOU ULICKOU o její úspěšné knize, která nyní vyšla česky, o společenství sovětských disidentů

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více