Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020"

Transkript

1 Č.j.: HŠaSOŠŘVM/37/2019 Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 V souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád: 1. Základní ustanovení 1. kolo přijímacího řízení se koná v termínu: pro obory vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví, Obchodní akademie a Podnikání denní i dálková forma 1. kolo první řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky 12. dubna 2019 náhradní termín k prvnímu termínu konání jednotné přijímací zkoušky 13. května kolo druhý řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky 15. dubna 2019 náhradní termín k druhému termínu konání jednotné přijímací zkoušky 14. května 2019 pro obory vzdělání s výučním listem skupiny E a H 22. dubna kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 1. kole přijímacího řízení. U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H a u oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví musí být přihlášky potvrzené od lékaře, u oborů vzdělání s výučním listem skupiny E musí být přílohou přihlášky doporučení poradenského zařízení. Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek. Přihlášku ke studiu odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělání do 1. března 2019 na předepsaném tiskopisu. 2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020 Název oboru (Název ŠVP)* Kód Forma Délka Způsob ukončení Kapacita Počet tříd Hotelnictví (Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) M/01 denní 4 roky Maturitní zkouška 60 žáků 2 Obchodní akademie (Obchodní akademie Velké Meziříčí) M/02 denní 4 roky Maturitní zkouška 30 žáků 1 Podnikání L/51 denní 2 roky Maturitní zkouška 30 žáků 1 1

2 Podnikání L/51 dálková 3 roky Maturitní zkouška 30 žáků 1 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5 Elektrikář H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář) H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5 Zemědělec - farmář H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5 Opravář zemědělských strojů H/01 denní 3 roky Výuční list 40 žáků 1,5 Kuchař - číšník H/01 denní 3 roky Výuční list 30 žáků 1 Stravovací a ubytovací služby E/01 denní 3 roky Výuční list 10 žáků 0,5 * Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru 3. Kritéria přijímacího řízení obor vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví, Obchodní akademie obor vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem kategorie H Podnikání denní i dálková forma obory vzdělání s výučním listem skupiny H Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář), Zemědělec farmář, Opravář zemědělských strojů, Kuchař - číšník obor vzdělání s výučním listem skupiny E Stravovací a ubytovací služby Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle 20 odst. 4 školského zákona s využitím 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání ( 20 odst. 4 věta druhá školského zákona). Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle 60d odst. 3 školského zákona. 4. Závěrečná ustanovení Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise. Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů: 2

3 a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, c) kritéria přijímacího řízení. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání. Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela 60a odst. 1 školského zákona). Ve Velkém Meziříčí Mgr. Stanislav Svoboda předseda přijímací komise Schváleno ředitelkou školy dne Mgr. Marie Paľovová ředitelka školy 3

4 Hotelnictví a Obchodní akademie Výpočet pro stanovení pořadí je dán součtem průměrných prospěchů v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie prostým součtem známek a body za přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotná přijímací zkouška). Uchazeči musí v 1. pololetí 9. ročníku prospět. Celkový maximální počet bodů: 130 z toho prospěch ze ZŠ: 30 Český jazyk a literatura: 50 (jednotná zk.) Matematika: 50 (jednotná zk.) Minimální počet bodů pro přijetí z celkového počtu: 10 Počet bodů za průměrný prospěch: 0 až 30 bodů, tj. součet známek 24 zisk 30 bodů, součet známek 25 zisk 29 bodů, součet známek 26 zisk 28 bodů, atd. až součet známek 53 a více zisk 0 bodů. V případě shodného celkového počtu získaných bodů rozhodují doplňující kritéria. 1. vyšší úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z matematiky, 2. součet známek z matematiky, českého jazyka a 1. cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, 3. klasifikace z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku, 4. klasifikace z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, 5. klasifikace z 1. cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku. Součástí přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a Obchodní akademie je absolvování jednotné přijímací zkoušky (didaktický test z předmětu český jazyk a literatura a matematika) Podmínkou přijetí na obor vzdělání Hotelnictví je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky jednotné přijímací zkoušky uzpůsobeny. Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle 60d odst. 3 školského zákona. 4

5 Podnikání denní i dálková forma Výpočet pro stanovení pořadí je dán součtem bodů za průměrný prospěch ve 2. pololetí 2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku oboru vzdělání a body za přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotná přijímací zkouška). Celkový maximální počet bodů: 130 z toho průměrný prospěch za předchozí studium: 30 Český jazyk a literatura: 50 (jednotná zk.) Matematika: 50 (jednotná zk.) Minimální počet bodů pro přijetí z celkového počtu: 10 Jednotlivá hodnocení počet bodů za průměrný prospěch: 2. pololetí 2. ročníku 15 bodů průměr 1,00 0 bodů průměr 3,00 1. pololetí 3. ročníku 15 bodů průměr 1,00 0 bodů průměr 3,00 V případě shodného celkového počtu získaných bodů rozhodují doplňující kritéria. 1. vyšší úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z matematiky, 2. prospěch z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku oboru vzdělání 3. prospěch z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku oboru vzdělání 4. ZPS Součástí přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání denní i dálková forma je absolvování jednotné přijímací zkoušky (didaktický test z předmětu český jazyk a literatura a matematika) Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky jednotné přijímací zkoušky uzpůsobeny. Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle 60d odst. 3 školského zákona. 5

6 Obory vzdělání s výučním listem skupiny H Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář), Zemědělec farmář, Opravář zemědělských strojů, Kuchař - číšník Výpočet pro stanovení pořadí je dán součtem průměrných prospěchů ve 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Maximální počet bodů: 40 Minimální počet bodů pro splnění kritérií: 3 Jednotlivá hodnocení počet bodů za průměrný prospěch: 2. pololetí předposledního ročníku 1. pololetí posledního ročníku V případě shodného součtu průměrných prospěchů rozhodují doplňující kritéria. 1. prospěch z matematiky v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky 2. prospěch z českého jazyka v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky U osob, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola (na základě 20 odst. 4 školského zákona s využitím 14 vyhlášky) u těchto uchazečů pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání ( 20 odst. 4 věta druhá školského zákona). 6

7 Obor vzdělání s výučním listem skupiny E Stravovací a ubytovací služby Výpočet pro stanovení pořadí je dán součtem průměrných prospěchů ve 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Maximální počet bodů: 40 Minimální počet bodů pro splnění kritérií: 3 Jednotlivá hodnocení počet bodů za průměrný prospěch: 2. pololetí předposledního ročníku 1. pololetí posledního ročníku V případě shodného součtu průměrných prospěchů rozhodují doplňující kritéria. 1. prospěch z matematiky v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky 2. prospěch z českého jazyka v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky U osob, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola (na základě 20 odst. 4 školského zákona s využitím 14 vyhlášky) u těchto uchazečů pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání ( 20 odst. 4 věta druhá školského zákona). 7