MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK Mgr. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e n á m. J. Ž i ž k y 1 0, B r u n t á l

2 OBSAH 1. ÚVOD 3 SMĚR A CÍLE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 3 CÍLOVÁ SKUPINA 3 PROPAGACE PROGRAMU 3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 3 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU 3 2. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGY A VEDENÍM ŠKOLY 4 3. SPOLUPRÁCE S RODIČI A VEŘEJNOSTÍ 5 4. AKTIVITY PRO ŽÁKY 6 SPECIFICKÁ PREVENCE 6 NESPECIFICKÁ PREVENCE 7 AKCE BESEDOVÉHO TYPU PRO SPECIFICKOU I NESPECIFICKOU PRIMÁRNÍ PREVENCI 8 5. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 9 2

3 1. ÚVOD V souladu se zákonem a školní preventivní strategie rizikových projevů chování (vycházející ze zákonů, z vyhlášek a metodických doporučení) bude ve školním roce 2012/2013 na naší škole realizován minimální preventivní program v následujícím znění. Na realizaci se podílí pedagogický sbor, vedení a instituce, které se zabývají prevencí rizikového chování dětí a mládeže. V průběhu přípravného týdne dostali třídní Dotazník rizikových forem chování žáků, z něhož vyplynulo, že největším rizikem na naší škole je tabák (3,13), alkohol (2,75), záškoláctví (2,50), marihuana (2,38) a špatné vztahy ve třídě (2,38). Další v pořadí byl netolismus a patologické hráčství (1,86) a šikana, rasismus, vandalismus, rizikový sex a domácí násilí (1,63). Na základě těchto výsledků budou koncipovány více či méně důležité aktivity, které umožní omezení zmíněných rizik ve školním roce 2012/2013. SMĚR A CÍLE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU V tomto roce se naše škola v rámci MPP zaměří na následující oblasti: poskytování informací a osobité motivace žákům v rámci výchovně vzdělávacího procesu poskytování informací týkající se zdraví, zdravého životního stylu poskytování informací a poradenství v tradičních oblastech prevence záškoláctví, vulgarismus, kouření, alkohol aj. rozvíjení zdravých sociálních vztahů v prvních ročnících v třídních kolektivech adaptačním kurzem a zážitkovými preventivními programy v prvních a druhých ročnících upevňování zdravých sociálních vztahů ve druhých ročnících v třídních kolektivech posilování týmové a skupinové spolupráce ve třetích a čtvrtých ročnících v třídních kolektivech ujasňování a vymezování pojmu šikany a kyberšikany podpora jasného a zdravého postoje v drogové problematice CÍLOVÁ SKUPINA Cílová skupina minimálního preventivního programu jsou žáci OA a SZeŠ, Bruntál, příspěvková organizace, 1. až 4 ročníky. PROPAGACE PROGRAMU Nástěnka školního metodika prevence. Komunikace vycházející z vyučování i konkrétních situací (všichni pedagogové). Komunikace vyučujících se žáky v rámci daných aktivit (všichni pedagogové). Komunikace studentského kolegia, ředitele školy, výchovného poradce a školního metodika prevence. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Jednotlivé položky minimálního preventivního programu jsou zajištěny školním metodikem prevence, pedagogy a domovem mládeže. Některé aktivity jsou ve spolupráci s institucemi na území okresu Bruntál. FINANCOVÁNÍ PROGRAMU Na základě komunikace s ředitelkou školy budou preferovány programy, které finančně nezatíží rodiče, děti ani školu. Výjimkou budou programy specifické primární prevence pro první a druhé ročníky, které jsou zaměřeny na zdravý životní styl, rozvoj zdravých vztahů ve třídě a zdravý přístup ke studiu. U programů specifické primární prevence pro třetí a čtvrté ročníky a programy nespecifické primární prevence (besedy, přednášky, projekce) se počítá s finančním zapojením rodičů. Specifické financování bude mít programová část adaptačního kurzu, na který byly získány dotace MÚ Bruntál v rámci Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro rok Dotace ve výši 5000,- částečně pokryjí lektorné. 3

4 2. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGY A VEDENÍM ŠKOLY Aktivita Čas Zajišťuje Financuje Cena Samostudium pedagogů (internet, odborná literatura, tisk, metodické materiály) školního Černoch Studium 2 pedagogů v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin nutné pro výkon školního metodika prevence červen 2011 září 2012 MSK, Frýdek- Místek CNN EU apod. - Domluva s výchovným poradcem: ujasnění kompetencí srpen 2012 Slánská práce s informacemi konzultace s rodiči a žáky vedení spisové agendy (a kartotéky problémových žáků) Seznámení a komunikace s ředitelkou školy s podrobnostmi MPP 2012/2013: srpen říjen 2012 Černoch podrobný obsah programu finanční a materiální požadavky požadavky na literaturu a multimédia nástěnka ŠMP, schránka důvěry předběžné termíny jednotlivých aktivit Projednání doporučené úpravy školního řádu ve vztahu k prevenci rizikových projevů chování září 2012 Slánská Rozpracování preventivních aktivit s pedagogy. prosinec 2012 Slánská Aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikových projevů chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace, krizová centra ) Proškolení pedagogických pracovníků v problematice rizikových projevů chování. říjen 2012 Černoch únor 2013 Černoch škola 2000,- Anketa žáků (škálové hodnocení pedagogů) únor 2013 Kozelský, Liberdová Vyhodnocení preventivních aktivit s pedagogy květen, červen 2013 Slánská Souhlasy zákonných zástupců školního třídní 4

5 3. SPOLUPRÁCE S RODIČI A VEŘEJNOSTÍ Aktivita Čas Zajišťuje Financuje Cena Seznámení rodičů s aktuálními informacemi rizikových projevů na škole a s aktuálním ŠPS, MPP. listopad 2012 třídní Aktivity pro rodiče a s rodiči (upevňování vzájemné komunikace): příslušné týmy žáci, škola? školní ples (stužkovací plesy) výroční ples školy dny otevřených dveří Osobní komunikace rodičů se školou kdykoliv dle domluvy Slánská, třídní Konzultace a krizová intervence pro rodiče průběžně školní poradenské pracoviště (TU, VP, ŠMP) Spolupráce s veřejností: v průběhu Slánská, prezentace výsledků preventivních aktivit školy široké veřejnosti (web, přednášky, sociální sítě) Urbanková prezentace aktivit školy (web, přednášky, sociální sítě) Seznámení se systémem Bakaláři (první ročníky, noví studenti) září 2012 třídní Seznámení rodičů se školním poradenským pracovištěm: webové stránky nástěnka školního metodika prevence osobní setkání náplně práce ve zkratce listopad 2012 (třídní schůzky) třídní Třídní schůzky listopad 2012, duben 2013 třídní Zpětná vazba rodičů a zákonných zástupů k fungování školy jako zázemí pro jejich děti třídní, ŠMP, VP, vedení školy 5

6 4. AKTIVITY PRO ŽÁKY SPECIFICKÁ PREVENCE Aktivita Čas Zajišťuje za školu Financuje Cena Adaptační kurz, , hotel Paramon září 2012 Černoch rodiče, škola, sdružení školy, MÚ Bruntál 25000,- Preventivní prožitkový program navazující na aktivity Adaptačního kurzu pro první ročníky listopad 2012 Černoch škola 800,- Preventivní prožitkový program zaměřený na vztahy ve třídě pro první ročníky Preventivní prožitkový program zaměřený na drogy (dle aktuální potřeby) pro první ročníky. únor/březen 2013 (nebo dle potřeby) únor/březen 2013 Černoch Černoch škola 800,- Další preventivní prožitkové programy dle potřeby, které vyvstanou školního třídní škola 200,- Kč/h (Openhouse) zdarma v případě intervenčních programů PPP Den Prevence (předběžné návrhy lidská práva, rasismus, xenofobie, extremismus) březen 2013 třídní 3. ročníků a dobrovolníci škola 0,- až 2000,- Kč Sociometrické šetření 1. a 2. ročníků jaro 2013 třídní Přizpůsobení školního řádu a spolupráce s třídními učiteli pro prevenci záškoláctví Slánská, Urbanková, třídní Přednáška a dotazníkové šetření ke kyberšikaně obecně listopad 2012 ITE Dotazník RSPCH pro třídní učitele a žáky červen 2013 třídní V případě umožnění financování projektu, který sepsal Openhouse, z peněz MŠMT budou na naší škole realizovány následující programy v rozsahu 52 hodin: leden červen 2013 Slánská, třídní MŠMT, EU hodně dlouhodobý kombinovaný program v rozsahu 13 hodin, témata alkohol, vztahy, sex, rasismus dlouhodobý kombinovaný program v rozsahu 13 hodin, témata alkohol, vztahy, sex, rasismus 6

7 dlouhodobý kombinovaný program v rozsahu 13 hodin, témata alkohol, drogy, marihuana, rasismus dlouhodobý kombinovaný program v rozsahu 13 hodin, témata alkohol, drogy, marihuana, rasismus NESPECIFICKÁ PREVENCE Aktivita Čas Zajišťuje Financuje Cena V rámci výuky: OV, ZSV, Sociologie: politologie, zákonodárství, zákony týkající se drogové problematiky. Člověk, společnost, šikana, agrese. Vztahy mezi lidmi, komunikace. Zdravý životní styl. průběžně všichni pedagogové Právo: pracovní, občanské právo, výňatky z trestního práva. Psychologie: obecná psychologie, fantazie, vjemy, vliv návykových látek na psychiku člověka. Vývojová psychologie (jednotlivá věková období). Charakter (změny působením drog). Regulace lidské psychiky. Aktivní sociální učení (asertivita, sebeovládání). Pedagogika, speciální pedagogika (klasifikace drog, jejich vliv na osobnost člověka. Handicap a jeho vliv na jedince a společnost. Patologické hráčství, sekty. Druhy zneužívání a týrání. Poruchy chování antisociálního rázu. Multikulturní výchova. Prevence a péče o drogově závislé. Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie). Chemie: Alkohol, závislost. Zneužívání návykových látek, léky, tabakismus. BOZP (práce s jedy, org. rozpouštědly). Biologie: vliv návykových látek na vývoj jedince. Potravní řetězce (vliv zdravé výživy na zdraví, stravovací návyky, jídelníček). Zdravý životní styl. Zneužívání rostlin. Tělesná výchova: výchova ke zdravému životnímu stylu, zvyšování odolnosti vůči zátěži, posilování, anabolika, vliv návykových látek na zdravotní stav a výkonnost člověka. Zeměpis: hlavní oblasti produkce návykových látek. Projektové dny: Den Země Den pro dobrý skutek Den mozku školního všichni pedagogové, specificky třídní škola - Den naruby Jednorázové akce: sportovní soutěže (v rámci školy, mezi školami) sportovně turistický kurz (2. a 3. ročník) školního všichni pedagogové dle svého zaměření škola, rodiče dle aktivity Konkurz pro každého (4. ročník) 7

8 Domov mládeže: filmový klub kroužek vaření kroužek kreativních činností průběžně vychovatelky (v případné spolupráci se všemi pedagogy) škola, rodiče dle aktivity střelecký kroužek vědomostní soutěže společenské hry sportovní hry s grilováním Jednorázové soutěže: soutěže v grafických disciplínách (wordprocessing, soutěže ZAV, Valašský datel) soutěže a akce v cizích jazycích (olympiády) soutěže a akce z českého jazyka a literatury (recitační soutěže, olympiády) průběžně všichni pedagogové dle svého zaměření škola, sdružení školy za soutěž náklady cca 500,- dle zapojení žáků matematické soutěže (olympiády) ekonomické soutěže (fiktivní firma, olympiády) AKCE BESEDOVÉHO TYPU PRO SPECIFICKOU I NESPECIFICKOU PRIMÁRNÍ PREVENCI Aktivita (beseda, přednáška) Třída Zajišťuje Financuje Cena Rakovina prsu 1. a 2. ročníky Kučminová rodiče cca 20,- Kč/osobu O tobě pro tebe 1. ročníky Kučminová rodiče cca 20,- Kč/osobu Studenti čtou a píšou noviny 2. ročníky Kučminová rodiče cca 20,- Kč/osobu Equador (Gala) ročníky s HOZ Machová rodiče cca 50,- Kč/osobu Domácí násilí 3. ročníky Kučminová?? Celnictví 3. ročníky Kotoučková?? Vztahy Němců a Čechů 3. ročníky Kučminová?? Sluňákov 3. ročníky Kučminová rodiče 800,- Kč Exekutorství a osobní bankrot 4. ročníky Kučminová?? Úřad práce a sociálka 4. ročníky Kučminová?? Lidská práva 4. ročníky Kučminová?? V kurzu je i akce Vstupte prosím - Černoch 8

9 5. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál. Městský úřad Bruntál. Městská policie Bruntál. Policie ČR. Občanské sdružení Open House Bruntál. Občanské sdružení Citadela. Domov dětí a mládeže Bruntál. Speciálně pedagogické centrum SRDCE. V Bruntále dne Zpracoval: Mgr. Jakub školní metodik prevence 9

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 2015 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Školní preventivní strategie 2007/2008

Školní preventivní strategie 2007/2008 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz Metodik prevence: Preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Minimální preventivní program GTM

Minimální preventivní program GTM Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více