Akademické tituly (ČR, 2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademické tituly (ČR, 2011)"

Transkript

1 Akademické tituly (ČR, 2011) Čestné akademické tituly dr. h. c. (mult.) honoris causa (multa) čestný čestný át, mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných átů Tento titul nelze získat na základě studia, ale je udělován na základě jmenování (udělují jej VŠ). Udělením se oceňují významné zásluhy v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv etc. Udělení může být provedeno slavnostním obřadem promocí. Titul bývá často udělen při příležitosti návštěvy instituce danou osobností; není součástí právního řádu. Doctor honoris causa je dnes de facto světově nejprestižnější titul udělovaný VŠ. V dřívějších dobách platilo, že profesoři vlastní školy mohli toto "vyznamenání" získat nejdříve 2 roky před odchodem do výslužby. Akademické tituly řízení ke jmenování profesorem řízení k udělení vědeckého titulu prof. professor profesor dosaženo vědecko-pedagogickou či DSc. umělecko-pedagogickou činností scientiarum věd nejvyšší vědecký titul udělovaný za zásluhy v příslušném oboru Řízení ke jmenování profesorem může probíhat na VŠ, která má akreditovaný ský studijní program, v jehož rámci se zde vyučuje obor jmenování nebo alespoň jeho podstatná část. Zároveň je nutné, aby VŠ nebo její součást disponovala platnou akreditací pro konání řízení ke jmenování profesorem. Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké (případně umělecké) rady VŠ podaný prostřednictvím ministra. Pro získáním tzv. "profesury" se prokazují pedagogické, vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované VŠ v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady VŠ předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout. Orientace na vědecko-pedagogickou či umělecko-pedagogickou činnost. Chybně se pak takto přeneseně označují libovolní učitelé na SŠ, třebaže této hodnosti zpravidla nedosáhli. habilitační řízení doc. docent docent dosaženo vědecko-pedagogickou či umělecko-pedagogickou činností Titul uděluje AV ČR (od konce r. 2002), o udělení rozhoduje Vědecká rada AV ČR, řízení je zahájeno na žádost uchazeče. Uchazeč musí mít ukončeno VŠ vzdělání na terciální úrovni (ský studijní program příp. ekvivalentní). Předložená disertace musí přinášet nové vědecké poznatky s mezinárodním ohlasem. AV ČR prozatím neúspěšně usiluje o právním zakotvení titulu; zavedeno jako náhrada za dříve (do r. 2001) udělovanou vědeckou hodnost DrSc. ( věd), která však byla zakotvena v právním řádu (tudíž nahrazovala "nižší" CSc., což nyní DSc. nedělá). Nejvyšší vědecký titul; orientace na vývoj a výzkum ve vědě. [v2.3] 1/5 created by

2 Akademický pracovník (např. odborný asistent) vede výuku a bádá, tedy převážně cvičí (příp. i přednáší), píše skripta, vede studenty při semestrálních projektech, bakalářských a magisterských pracích, řeší granty etc. Pokud splní podmínky, může se stát docentem. Docent je jmenován na základě habilitačního řízení, to může probíhat na VŠ, která má akreditovaný ský studijní program, v jehož rámci se zde vyučuje obor habilitace nebo alespoň jeho podstatná část. Zároveň je nutné, aby VŠ nebo její součást disponovala platnou akreditací habilitačního řízení. Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení. Pro tzv. "docenturu" se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. Habilitační řízení se zahajuje na žádost uchazeče, návrh se předkládá děkanovi fakulty. Pokud je habilitační řízení úspěšné, jmenuje docenta rektor příslušné VŠ. Docenti např. vedou vědecké týmy, školí andy, publikují, přednáší, zkouší u stát. záv. zkoušek, vedou záv. práce etc. III. ský studijní program Ph.D. philosophiae uděluje se ve všech oborech mimo teologii Th.D. theologiae teologie uděluje se v oblasti teologie Postgraduální studium, tzv. "velký át", toto studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je nejméně 3 a nejvýše 4 roky; jako náhrada za dříve udělovanou hodnost CSc. (kandidát věd), Dr. (, hodnost udělovaná krátce po r. 1990). Nyní se užívají tyto dva tituly po celém světě včetně ČR (ovšem ve světě v zápise PhD./ThD.). Již samotný and je student a zároveň přednášející na VŠ (and má předepsán určitý počet hodin pro pedagogickou činnost). Studium v ském studijním programu probíhá dle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řádně ukončuje státní skou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Doktorand by měl veřejně publikovat své odborné články, studie etc. II. magisterský studijní program se státní rigorózní zkouškou MUDr. medicinae universae všeobecné medicíny vydává se v oblasti lékařství MVDr. MDDr. medicinae veterinarinae medicinae dentalis veterinární medicíny zubního lékařství vydává se v oblasti veterinárního lékařství a hygieny vydává se v oblasti zubního lékařství [v2.3] 2/5 created by

3 RNDr. PhDr. JUDr. ThDr. (ThLic.) rerum naturalium philosophiae juris utriusque theologiae (teologiae licentiatus) přírodních věd filozofie obojího práva teologie (licenciát teologie) vydává se v oblasti přírodních věd vydává se v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd vydává se v oblasti práva vydává se v oblasti teologie (pro oblast katolické teologie je to licenciát teologie ) PharmDr. pharmaciae farmacie vydává se v oblasti farmacie Postgraduální tituly, rigorózní zkouška (rigorózum) je jeden z typů státní zkoušky při VŠ studiu na některých VŠ univerzitního typu (tzv. "malý át"). Jako rigorózní práce se běžně uznává i kvalitně rozšířená magisterská (diplomová) práce, termín získání záleží na podané přihlášce ke státní rigorózní zkoušce, běžně je zkouška složena ještě v téže roce jako poslední rok magisterského studia. Zkouška se realizuje dvojím způsobem: v oboru všeobecné lékařství, oboru zubní lékařství a oboru veterinární lékařství a hygiena jako klasická státní zkouška přímo zakončuje magisterský studijní program (následují příp. atestace); v ostatních případech probíhá formou rigorózního řízení, které lze dodatečně absolvovat až po získání magisterského vzdělání. Získání átu je podmíněno sepsání a obhájení rigorózní práce a úspěšné vykonání ústní zkoušky ze zvoleného vědního oboru. Dříve se např. místo titulu PhDr. uděloval v pedagogických oborech titul PaedDr. ( pedagogiky); v ekonomických oborech titul RCDr. ( ekonomických/obchodních věd) - nahrazeno titulem RNDr. a další starší tituly, které zde nejsou uvedeny, RSDr. ( sociálně-politických věd) - pro absolventy VŠ politické ÚV KSČ etc. II. magisterský studijní program Ing. ingénieur inženýr vydává se v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství Ing. arch. ingerum inženýr architekt vydává se v oblasti architektury architectus MgA. magister artis magistr umění vydává se v oblasti umění Mgr. magister magistr vydává se ve všech ostatních oblastech [v2.3] 3/5 created by

4 Graduální studium, obvyklá délka studia je nyní 2 roky (dříve 1 rok), většinou navazuje na studium bakalářské nebo je to studium přímo magisterské, pak trvá 5 roků (dříve 4 roky). Studium je zakončeno magisterskou (diplomovou) prací. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program; standardní doba tohoto studia je nejméně 1 a nejvýše 3 roky. V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, může být udělena akreditace magisterskému studijnímu programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; v tomto případě je standardní doba studia nejméně 4 a nejvýše 6 roků. U lékařských titulů trvá délka studia 6 let, u dentistů - MDDr. (dříve MSDr. a MUDr.) pak většinou 5 roků. Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou ("státnice") - součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje přímo státní rigorózní zkouškou. Titul "magistr" byl znovu zaveden r. 1990, aby nahradil "malé áty", a také aby české akademické tituly lépe odpovídaly anglosaskému světu, kde jsou podmínky pro získání átu obtížnější. Protože však tituly hrají v naší společnosti značnou roli a veřejnost je na tituly typu MUDr., JUDr. zvyklá, nepodařilo se tyto tituly zrušit a udělují se i na dalších fakultách po rigorozní zkoušce, příp. další obhajobě. I. bakalářský studijní program Bc. baccalaureus bakalář vydává se ve všech oblastech vyjma lékařských a uměleckých BcA. baccalaureus artis bakalář umění vydává se v oblasti umění Pregraduální studium, nejnižší akademické tituly, jejich udělení předchází alespoň ukončení SŠ studia s maturitní zkouškou (tedy pro přijetí na VŠ pouze střední vzdělání s vyučením nestačí). Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně praxe je nejméně 3 a nejvýše 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba diplomové (bakalářské) práce. Neakademické tituly zkratka česky DiS. diplomovaný specialista udělují konzervatoře, VOŠ, popř. některé VŠ v rámci tzv. celoživotního vzdělávání Studium trvá 2-3 roky, u zdravotnických oborů až 3,5 roku a je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce; při následném studiu na VŠ si pak student může zkrátit bakalářské studium až o polovinu (hodně zkoušek je zde uznáno), tento neakademický titul (dle zákona "označení") se píše za jménem. V porovnání s bakalářským studiem je toto studium zaměřeno více na praxi. SŠ (maturita) [v2.3] 4/5 created by

5 Poznámky: (1) Akademický titul je doklad o úspěšném ukončení studia vysoké školy nebo jiné formy vysokoškolského vzdělávání. Samotný pojem "titul" pochází z latinského slova "titulus", tedy česky "hodnost". Obecně lze říci, že akademické tituly se píší před jménem, akademické (nikoliv jiné hodnosti jako mjr. - major etc.) hodnosti za jménem, odděleny čárkou (jako přístavky), avšak hodnosti prof. a doc. se píší před jménem s malým počátečním písmenem, právní řád ČR však již dnes pojmy "hodnost" a "titul" nerozlišuje. Pro více stejných titulů na rozdílných fakultách se mezi nimi vkládá latinské a "et" nebo znak ampersand "&" (např. Mgr. et Mgr. Jan Novák). Dále k pravopisu: "Dr." (správně za jménem, s velkým písmenem, odděleno čárkou) je tzv. "velký át" (viz výše) oproti tomu "dr." je prostě zkratka pro slovo (např. práva, medicíny, přírodních věd etc.) velmi často se v tomto chybuje. (2) Tituly resp. hodnosti, které aktuálně již nejsou udělovány, zde úmyslně nejsou zařazeny a popsány (např. RSDr., PaedDr., RCDr., CSc. etc.). Za zmínku zde stojí čestná vědecká hodnost akad. ("akademik") která byla udělovaná do r (dnes je to již pouze řadové označení pro člena AV ČR), udělení tohoto titulu, znamenalo nejvyšší možnou poctu pro vědce. Akademici byli jmenováni vládou zpravidla na základě volby akademického prezidia, titul byl obvykle udělován vynikajícím vědcům za celoživotní práci ve svém oboru. Na rozdíl od ostatních titulů se uváděl před jménem nositele a nahradil všechny ostatní tituly před i za jménem, kombinace nebyla přípustná. Jako pocta pro akademika existoval zvláštní příplatek ke standardnímu platu, v určité době i služební auto a nárok na státní pohřeb. V několika zemích se termín využívá jako čestná hodnost (např. ve Finsku ho uděluje prezident). Jako nejvyšší vědecká hodnost se nadále užívá ve většině zemí bývalého Východního bloku. (3) Univerzita (UNI), možno také psát universita (z lat. universitias společenství), je vysoká škola, kde učitelé přednáší studentům o vědě ve více oborech. Univerzita vedle funkce vzdělávací má i významnou funkci vědecko-badatelskou. Vysoké školy neuniverzitního typu jsou v Česku dosud pouze soukromé. Vysoká škola (VŠ) je vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání. Je to nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Vysoká škola je jediná instituce, která má právo udělovat akademické tituly. Vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace. Ve srovnání se studiem na vysokých školách jsou obory vyššího studia zaměřeny především na praktickou profesní orientaci. (4) Některých akademických titulů není možno dosáhnout jinou než prezenční formou studia (prezenční tj. denní studium, distanční tj. dálkové studium, kombinované tj. kombinace těchto forem): např. MUDr. vyžaduje 6leté denní studium. (5) Zde je, spíše pro zajímavost, několik volných překladů slov ze kterých pochází tituly: bakalář - "vavřínem ověnčený", magistr - "mistr", inženýr -"přemýšlející", - "učenec", docent - "přednášející", profesor "veřejně vyznávající" (tyto zjednodušené překlady byly vybrány jako nejvýstižnější z mnoha etymologických výkladů; porovnávány byly výklady z publikací: Slovník cizích slov, Slovník spisovné češtiny, Latinsko-český slovník, Francouzsko-český slovník, Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR, Příruční slovník jazyka českého, Kartotéka lexikálního archivu a další). (6) Teoretický demonstrační kariérní růst (chronologicky): 2000: Jan Novák 2003: Bc. Jan Novák 2005: Ing. Jan Novák 2005: RNDr. Jan Novák 2009: RNDr. Jan Novák, Ph.D. 2014: doc. RNDr. Jan Novák, Ph.D. 2024: prof. RNDr. Jan Novák, Ph.D. 2034: prof. RNDr. Jan Novák, Ph.D., DSc. 2040: prof. RNDr. Jan Novák, Ph.D., DSc., dr. h. c. 2045: prof. RNDr. Jan Novák, Ph.D., DSc., dr. h. c. mult. (7) Přehled byl vypracován v souladu se: Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a Pravidly českého pravopisu ÚJČ AV ČR. (8) Tento přehled můžete libovolně šířit, pro více informací můžete zkusit např. [v2.3] 5/5 created by

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru Pracovní podklad pro zpracování věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru K věcnému záměru zákona o terciárním vzdělávání se vztahují zejména

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level IBAR Agreement

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Andrea Šváchová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009 Vyplněné Národní zprávy a Národní strategie o sociální dimenzi zaslat v anglické verzi na adresu Boloňského sekretariátu nejpozději do 1.11.2008 Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kristýna Štosová

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více