Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.: , IČO: , IZO: Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.: , fax , sou.cz, souneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: V/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast: odborné vzdělávání Vzdělávací obor: veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: veřejná správa Tematický okruh: správa školství Sada: 4 Číslo DUM: 24 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: VS4 Ověřující učitel: PhDr. D. Dajčová

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.: , IČO: , IZO: Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.: , fax , sou.cz, souneratovice.cz Název listu: Jméno autora: Anotace: Správa školství PhDr. Drahoslava Dajčová Výukový materiál pro předmět veřejná správa a pro přípravu maturitních okruhů Klíčová slova: Klíčové kompetence: Přesahy a vazby: Veřejná služba, reforma školství, školská soustava, odklad povinné školní docházky, soustava škol, studijní programy Popíše strukturu výchovně vzdělávací soustavy Objasní rozdíly mezi jednotlivými typy škol Vyjmenuje některá školská zařízení a popíše jejich činnost VYT, PRA, HCS, CSR Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): Cílová skupina: 1 vyučovací hodina, třída, učebna vybavená projekční technikou 2., 3. a 4. ročník Použitá literatura, zdroje: Velikost: z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Školská soustava České republiky (leták), Národní informační středisko pro poradenství, 1 vydání Praha 2001 z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 1,048MB

3 24. Správa školství Právní úprava z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - význam vzdělávání je prioritou vlády zakotveno ve vládním prohlášení - vzdělání je veřejnou službou - specifikum školství je v tom, že školskými zařízeními projde celá populace a setrvává v něm asi ¼ života - po reformě veřejné správy je školství společně s dopravou a ekologií nejproblematičtějším úsekem - kvalita vzdělání a výchovy (systém je ovlivněn finančními prostředky, změnami v legislativě) - musí řešit různé problémy, které se týkají rozpočtu, způsobu financování, zavádění nových vzdělávacích programů a problémy spolupráce s různými partnery, klesající počet žáků ve školách a slučování tříd Dlouhodobé cíle školství - - vychází z potřeb společnosti a změn ve společnosti 1) reforma školství modernizace obsahu vzdělání jazyky, počítačová gramotnost 2) reforma zakončování středoškolského studia státní maturita 3) péče o kvalitu vzdělávání a kvalitu výsledků hodnocení aby nebyly rozdíly mezi absolventem státní a soukromé školy 4) optimalizace vzdělávací nabídky gymnázia 5) veřejné školy neuniverzitního typu 6) zkvalitnění podmínek pedagogických a řídících pracovníků škol 7) rozvoj dalších forem vzdělávání systém celoživotního vzdělávání rekvalifikace, kurzy, 8) modernizace vyučování výpočetní technika, vyučovací proces, vyhodnocování testových otázek při přij. řízení na školy Zaměření školství - správa školství zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí od předškolního věku přes ZŠ, SŠ, k VŠ - týká se také mimoškolní výchovy, uskutečňované v zařízeních, které řídí obce nebo kraj - právo na vzdělání je dáno LZPS a Ústavou Školská soustava v ČR Předškolní výchova - cílem je uspokojování potřeb dětí a jejich všestranný rozvoj příprava na vstup do ZŠ - problém snižování porodnosti slučování MŠ Typy mateřských škol klasická je tvořena zdravými dětmi a má běžný program

4 speciální pro postižené děti se specifickými vadami (se smyslovými poruchami) zvláštní s celodenní péčí, s celotýdenní péčí (pro sociálně slabé rodiny). Některé MŠ mají rozšířený výukový program cizí jazyky, dramatická a hudební výchova - o zařazení do MŠ rozhoduje ředitel - každá MŠ by měla mít přípravnou třídu pro děti 5-6ti leté; předpokládá se, že by měly tyto děti zvládnout vstup do ZŠ, povinně jsou sem zařazeny děti ze sociálně slabých rodin - platí se školné

5 Školská soustava České republiky

6 Základní školy - cíl poskytnout základní vzdělání, splnit povinnou školní docházku od 6 do 15 let - dítě musí být zralé na školu - odklad šk. docházky na žádost zákonného zástupce, na základě doporučení pediatra, psychologa; pokud se objeví u žáka v průběhu 1. třídy v I. pololetí duševní nebo tělesná nezralost, je možné odložit školní docházku a vrátit ho zpátky do MŠ - povinnost zákonného zástupce je přihlásit dítě k zápisu do ZŠ, jít k zápisu s dítětem a zajistit pravidelnou docházku - ZŠ má dva stupně 1-5. třída 1. stupeň třída 2. stupeň - speciální školy mohou mít 10 ročníků Soustava škol a) ZŠ b) Základní umělecké školy- rozvíjejí umělecké obory v tzv. cyklech c) Speciální ZŠ při zdravotnických zařízeních a při ústavech Střední školy 1. Střední odborné učiliště - zaměření na určitý učební (3 roky) nebo studijní (4 roky) obory - učební obor závěrečná zkouška výuční list; vzdělání střední odborné - studijní obor maturitní zkouška; vzdělání úplné střední odborné - zaměřeno na dělnická povolání a služby 2. Střední odborná škola - připravuje na povolání technickohospodářeské, ekonomické, pedagogické, zdravotnické, umělecké, veřejnosprávní a sociálněprávní - studium 4leté maturitní zkouška 3. Gymnázium - škola vnitřně diferencovaná - poskytuje široké vzdělání, cílem je příprava ke studiu na VŠ - 8leté nebo 4leté - vybírá se na základě přijímacích zkoušek (zohledňuje se i prospěch na ZŠ) - 6leté jazykové předměty se vyučují v cizím jazyce 4. Konzervatoře - zvláštní typ SŠ - připravuje pro zpěv, tanec, hudbu a dramatické umění - studenti pokračují na AMU nebo DAMU - přijati mohou být po složení talentových zkoušek a přijímacího pohovoru - do rozvrhu hodin se začleňují profilové předměty a praktický výcvik - má 6 ročníků, výjimkou je tanec 8 ročníků 5. Vyšší odborné školy - zvláštní typ SŠ navazující na dosažené vzdělání - podmínka přijetí maturita a přijímací pohovory - dvou, tří nebo čtyřleté studium - zakončeno absolutoriem titul DiS.

7 6. Praktické školy - mají připravovat na praktické činnosti, jednoduché manuální práce - navazuje na ZŠ, jednoleté až tříleté 7. Speciální střední školy - poskytují vzdělání tělesně a smyslově postiženým žákům s poruchami chování a dětem obtížně vychovatelným - - gymnázia - - speciální SOU - - speciální SOŠ Soukromé a církevní školy jsou zvláštním typem školství, mohou být MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, SOU, VOŠ, VŠ - zřizovatelem mohou být veřejně prospěšné společnosti nebo jiné neziskové společnosti (právní formy obchodních společností) platí se školné - zřizovatelem může být F.O. nebo P.O. - u církevních škol je to církevní společnost nebo náb. hnutí registrované církve MK v seznamu povolených církví škola je zařazena do sítě škol a má nárok na státní příspěvek bez ohledu na typ právní normy Vysoké školy - nejvyšší článek vzdělávací soustavy - zabezpečují vědecké, výzkumné, umělecké a jiné tvůrčí činnosti - provádí výzkumnou činnost v mezinárodním měřítku - zajišťují: 1. akreditované studijní programy povolené MŠMT 2. programy celoživotního vzdělávání jiná forma studia týká se těch, kteří VŠ absolvovali a nadále se vzdělávají ve svém oboru Typy studijních programů bakalářský 3leté studium zakončené závěrečnou zkouškou (titul Bc.) magisterský navazující na bakaláře 1-2 roky (titul Mgr.) doktorský - disertační práce se obhajuje před komisí a skládá se státní rigorózní zkouška - VŠ je právnickou osobou, může být univerzitní a neuniverzitní - Rozdělení VŠ: veřejná je zřízena zákonem (sídlo, název) státní policejní, vojenská soukromá zřízena F.O. nebo P.O. - každá VŠ má statut - nikdo kromě VŠ nemá právo přiznávat akademické tituly a symbolem VŠ jsou akademické insignie - VŠ nesmí zakládat ani organizovat činnost politických stran ani náboženských hnutí - Orgány VŠ: I. akademický senát učitelé i studenti (kolegové) II. rektor řídí celou univerzitu a pod sebou má děkany jednotlivých fakult III. vědecká rada učitelé a odborní pracovníci IV. disciplinární komise projednává přestupky studentů i učitelů V. kvestor hospodář, stará se o finanční prostředky VI. pedel školník

8 - formy studia: denní studium kombinované studium při zaměstnání (mimo medicíny) - rozdělení VŠ studia: a) semestry zimní, letní b) ročníky c) bloky - akademický rok má 12 měsíců, počátek stanoví rektor - zkouškové období za každý semestr

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více