Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger)"

Transkript

1 Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger) Platí od 1. dubna 2007

2 Obsah: 1) Úvod 2) Identifikační údaje školy a školní druţiny 3) Obecná charakteristika 4) Vzdělávací program Kdo nemá čas, nezraje 5) Cíle ŠD 6) Oblasti výchovy a vzdělávání 7) Obsah vzdělávání tématické okruhy 8) Evaluace 9) Přílohy Vzdělávací program zpracovaly: p.vych. Jarmila Perutková p.vych. Jitka Křiţičková - 1 -

3 1) Úvod Váţení rodiče, tento text je školním vzdělávacím programem naší školní družiny, která je součástí ZŠ J.V.Myslbeka a mateřské školy Ostrov. Škola se nachází v klidné části města, je dobře dostupná i dojíţdějícím ţákům. V loňském roce jsme oslavili jiţ 50. výročí od vzniku naší školy. Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umoţňují vašim dětem rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat. Snaţíme se naplňovat motto: Kdo nemá čas, nezraje. 2) Identifikační údaje ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ Ostrov Zřizovatel školy: Městský úřad Ostrov Adresa: Myslbekova 996 Ostrov Tel. čísla: škola ; ŠD vlastní tel. číslo nemá Inter. adresa: www. zsjvm.cz e- mail: - 2 -

4 3) Obecná charakteristika ŠD se nachází v budově školy. Disponuje vlastními prostory v patře nad jídelnou. V provozu jsou letos tři oddělení školní druţiny. Počet oddělení závisí na počtu přihlášených dětí. Oddělení jsou naplňována dětmi podle jejich věku ; respektujeme přání sourozenců být spolu. Do ŠD jsou přijímány děti z přípravného ročníku aţ 5.tř. ZŠ. Jsme schopni přijmout dočasně i ty děti, které nejsou přihlášeny např. při odpadnutí výuky. Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisní lístek a zaplacení poplatku. Po dohodě přijímáme i děti se zvláštními vzdělávacími potřebami i děti mírně zdravotně postiţené. Vyuţívat můţeme nejen prostory ŠD, ale i učebny, malou i velkou tělocvičnu. K dispozici máme téţ zahradu MŠ i školní hřiště. Vzhledem k poloze školy můţeme za příznivého počasí vycházet do přírody (do lesa, na kopec za MÚ i k Boreckým rybníkům.) ŠD spolupracuje s městskou knihovnou, ZUŠ Ostrov, se SMPř, MDDM a vyuţívá i nabídek DK ( pravidelná filmová představení 1x měsíčně a akce spojené s DFF Oty Hofmana). Do vybavení ŠD patří: stolní a společenské hry, konstruktivní stavebnice, sportovní náčiní, knihy, časopisy, hračky a potřeby pro volné výtvarné činnosti. 3.a) Ranní družina ( ) Do ranní druţiny mohou docházet děti z prvního stupně ZŠ, přihlášené i nepřihlášené k docházce do ŠD, v případě dojíţdějících ţáků i starší. Děti mohou vyuţívat vlastní prostory ŠD, které umoţňují aktivní odpočinek. Mají k dispozici stolní společenské hry,stavebnice, hračky, dětské karty a pexesa, kníţky (beletrie i encyklopedie) a dětské časopisy (Čtyřlístek, Mateřídouška apod.).mají také moţnost odpočívat na koberci v klidnější zóně oddělení. Při ranních činnostech je zohledňována potřeba dětí dobře se nastartovat. Zároveň získávají děti kompetence komunikativní, sociální a k. k trávení volného času. Děti mohou pracovat kolektivně, ale necháváme i volný průběh spontánní aktivitě. Vychovatelka přizpůsobuje činnost aktuálním potřebám a náladám ţáků. V tomto čase se mohou děti rozvíjet i po stránce estetické (výroba nástěnek, pomoc při výzdobě prostor ŠD i samotných oddělení). 3.b)Odpolední družina ( ) Během odpoledního provozu ŠD zařazujeme odpočinkové i rekreační činnosti a přípravu na vyučování. ( týdenní skladba zaměstnání a týdenní plány jsou k nahlédnutí v kaţdém oddělení). Nabídku činností doplňují ještě příležitostné akce druţiny ( viz. tématické plány) a také spontánní aktivity dětí. Příprava na vyučování je z hygienických důvodů zařazena po 15. hodině a probíhá formou didaktických her, doplňovaček a kvízů; je moţné také vypracovávání domácích úkolů (po dohodě s rodiči)

5 4) Charakteristika vzdělávacího programu ŠD KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE Děti, přicházející do ŠD, jsou ovlivňovány řadou pozitivních i negativních situací, které na ně mají vliv. Snaţíme se dětem pomáhat se v situacích orientovat, vyvodit z nich důsledky. Připravujeme pro ně celou řadu různých činností, her a soutěţí, které dětem pomohou aktivně si odpočinout, seberealizovat se, naučit se spoustu nových věcí, rozvíjet se a poznat sám sebe. Snaţíme se kompenzovat jednostrannou zátěţ během školního vyučování tím, ţe (dle zájmu) umoţňujeme dětem si jen tak hrát. Chceme Vašim dětem dopřát čas na hru, učení i zábavu a respektovat přitom individuální potřeby dítěte. 4.a) Péče o děti se spec. vzděl. potřebami Děti jsou integrovány do oddělení. Při činnostech spolupracují s ostatními dětmi a zaměřujeme se na hledání oblastí, ve kterých můţe dítě vyniknout a zaţít úspěch. Při činnostech se v případě nutnosti vychovatelky věnují dětem individuálně Vychovatelky jsou ve stálém kontaktu se speciálními pedagogy a třídními učiteli. Důležitý je i kontakt s rodiči ( formou konzultací kdykoliv po 15. hodině). 4.b) Zajištění bezpečnosti při činnostech organizovaných ŠD a ochrana zdraví Po příchodu dětí do ŠD za bezpečnost a zdraví ţáků zodpovídá pedagogický pracovník. Tedy i v době oběda nebo přechodu dětí z 0. a 1. roč. do prostoru MŠ. Bliţší informace viz. příloha Vnitřní řád ŠD

6 5) Cíle školní družiny Při stanovování cílů naší ŠD jsme vycházely z výchovných a vzdělávacích strategií školy. Snaţíme se o další rozvoj osobnosti dítěte. Umoţňujeme dětem společnou činnost v době mimo vyučování v nestresujícím funkčním prostředí. Dáváme dětem dostatek podnětů, podporujeme kreativitu ( činnosti výtvarné a rukodělné) a umoţňujeme seberealizaci dětí. Pěstujeme otevřené vztahy mezi vychovatelkami, dětmi i rodiči. Naším cílem je dopřát dětem také dostatek pohybu ( vycházky, hry a soutěţe). Děti získají kompetence: K. pracovní seznamujeme děti s pracovními postupy a učíme je pouţívat pracovní nástroje K. komunikativní - dítě se naučí komunikovat se svými vrstevníky i dospělými - ovládá řeč - rozšiřuje si slovní zásobu - dokáţe formulovat vlastní myšlenku - umí vyjádřit své pocity řečí i gestem K. sociální vedeme děti ke kamarádským vztahům - učíme děti odpovědnosti za své činy a nést důsledky - citlivost a ohleduplnost - dítě rozpozná vhodné a nevhodné chování - vnímá nespravedlnost, agresivitu šikanu dovede se jim bránit - umí se prosadit i podřídit ( učí se kompromisům) - umí respektovat jiné - je tolerantní K. k řešení problému dítě se učí najít a vyřešit problém - naučí se logicky řešit problém - učí se nevyhýbat problémům - rozliší správná a chybná řešení K. k učení učí se s chutí - započatou práci dokončí - umí zhodnotit svůj výkon - klade si otázky a hledá odpovědi - získané vědomosti si dává do souvislostí - zkušenosti umí uplatnit v praktických situacích K. občanské dítě odhaduje rizika svých nápadů - učí se odpovědnosti - uvědomuje si práva svá i druhých - dbá o své zdraví i zdraví jiných - 5 -

7 6) Zájmové oblasti výchovy a vzdělávání v naší ŠD Člověk a jeho svět Tématické vycházky po okolí školy Naše město; poznávání našeho města, důleţité sluţby v našem městě (MDDM, Policie, Nemocnice, knihovna, MÚ, SMPř, poliklinika) Minulost našeho města Malba, kresba našeho města + jiné výtvarné ztvárnění Co jsme si zapamatovali ( kvízy a soutěţe na téma naše město) Pohádky, příp. pověsti z našeho města a okolí Dopravní situace v okolí školy, dopravní soutěţe v odděleních Hry na dopravním hřišti; Jízda zručnosti na kolečkových bruslích a koloběţkách Didaktické hry se značkami Malba, kresba, plastika dopravních prostředků Lidé kolem nás Rozhovory, komunitní hry základy společenského chování, rodinná výchova Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Společné hry radost ze spolupráce Obědy dodrţování pravidel stolování Člověk a jeho zdraví Vycházky- správné přecházení vozovky Vycházky do lesa, přírody Míčové a závodivé hry Kolektivní hry ( vybíjená, fotbal, honičky ) Člunkové závody Letecký den Orientační běh hlídek Závody na bobech; bruslení Rozhovory s dětmi na téma zdravý ţivotní styl komunitní kruh Olympijské hry v ŠD Rozmanitosti přírody Vycházky a pozorování okolní přírody ( zahrádky, les) Přírodovědné soutěţe v odděleních Návštěva SMPř Péče o pokojové rostliny Didaktické přírodovědné hry Kresba, malba výtvarné zpracování poznatků o přírodě - 6 -

8 Umění a kultura Malba, kresba, modelování Výtvarné soutěţe Výzdoba školy nástěnky, prostorová tvorba Výstavy v galerii ZUŠ Malování na chodníku Soutěţ o nejoriginálnější účes Poslech hudby, zpěv písní Četba na pokračování, proţitkové čtení; vztah k uměleckým dílům Návštěvy DK, MěK kino, DFF, soutěţe o kníţkách Superstar Příprava vánočních a mikulášských besídek pohádky, dramatizace, básně, zpěv, říkadla Divadelní představení v ZUŠ Člověk a svět práce Pracovní činnosti s různým materiálem Výroba dárků a přáníček Příprava výrobků na Den otevřených dveří Konstruktivní hry Úklid hraček, tříd Sněhový atelier Výroba masek na dětský karneval Podíl na výrobě upomínkových předmětů pro budoucí prvňáčky - 7 -

9 7) Obsah vzdělávání tématické plány V naší školní druţině mají děti volbu a příleţitost se rozvíjet. Září Objevujeme nový svět. zařazení nových ţáků do kolektivu, znát jména svých spoluţáků a p. vychovatelek seznámení se se školou, bezpečná orientace v ní chovat se dle zásad školního řádu, seznámení se s řádem ŠD. poznáváme okolí školy ( vycházky do blízkého okolí, vyuţívání hřiště MŠ, dopravní hřiště - pohybové a závodivé hry se sportovním náčiním i bez, vycházky do lesa). bezpečná cesta do školy ( činnosti s dopravní tématikou). vzpomínky na prázdniny, rozvoj řečového projevu a souvislé vyjadřování. babí léto; změny v přírodě, sběr přírodnin,ekologie ( roční období,měsíce, dny). výtvarné a pracovní aktivity( rozvoj fantazie, představivosti; seznámení se s novými technikami a materiály) Říjen Barvy podzimu. navázat na činnost z měsíce září změny v přírodě kresba x malba; ovoce x zelenina; rostliny x zvířata, stromy, houby změny v oblékání = změny počasí. rozhovory s dětmi,; obrázky, příběhy a básně o podzimu. výstavka přírodnin. výroba koláţí, malované kameny, vystřihovánky; drak. pobyt venku turistické vycházky; závodivé hry, hry s míči, nácvik chytání Listopad Vyprávění meluzíny. hry podzimní tématikou; povídání o. skrývačky, doplňovačky, kříţovky. experimentování s barvou ( zapouštění, obtisky listů, bramborová tiskátka apod.). kimovky; určování stromů, větviček, listů. ptáci odlétaví x přezimující. pranostiky; přísloví o podzimu. denní vycházky s pobytem v přírodě. písničky, dechová cvičení. příprava na den otevřených dveří. rodinná výchova úcta ke stáří - 8 -

10 Prosinec Těšíme se na Vánoce. rozvoj estetického cítění (výzdoba tříd, školy výtvarné a pracovní činnosti). Mikuláš s čertem; kresba malba, koláţe; básně, písně. příchod zimy změny v přírodě; záţitky z vycházek, čtení stop ve sněhu. Vánoce ( tradice, dárky, přání, zvyky, betlémy, výroba ozdob). koledy. procházka slavnostně vyzdobeným městem; návštěva vánočního stromu. ochrana zdraví ( správný výběr oblečení, péče o zdraví) Leden V ledovém království. Nový rok ( proţitky, význam, rozhovory s dětmi, uvědomění si minulosti a přítomnosti). vzpomínka na Vánoce ( jak jsme svátky proţili? ). ilustrace k pohádce. zimní hádanky, přísloví. ptáci na krmítku ( nové výtvarné a prac. techniky, péče o volně ţijící zvířata a ptáky). rychlení větévek. bobování, klouzání, hry se sněhem, bruslení. kreslení do sněhu; stopy, otisky. význam sportu a tělesné aktivity pro lidské zdraví. vytváření kladných cit. vztahů mezi dětmi; význam kamarádství vztahy mezi dětmi, šikana a jak se jí ubránit. lidský ţivot; jeho etapy Únor - Veselý masopust. pokračují hry na sněhu a se sněhem; pokusy se sněhem. písně, rytmizace písní. sporty pantomima, soutěţe, výtvarná ztvárnění. výroba masek ( kresba malba, polepování, koláţe). dramatizace pohádek. sněhulák. zásady společenského chování ( pozdrav, pomoc, podání ruky. vycházky do přírody; překonávání přírodních překáţek. pozorování v přírodě první květiny, ţivot zvířat ve volné přírodě. vyprávění o péči o dom. zvířata, výstavka obrázků - 9 -

11 Březen Narodila se pampeliška. jaro, probouzení přírody; jarní měsíce. písně a básně o jaru. mláďata rozhovory s dětmi. práce s modelínou. smyslové hry a soutěţe. barvy jara, změny v přírodě. měsíc knihy a internetu práce s knihou, jazykolamy. hry v přírodě s náčiním i bez. naše rodina, členové rodiny; fotografie výroba nástěnky. jak jsem se narodil Duben Přiletěla vlaštovička. svátky jara Velikonoce ( tradice, význam ). měsíc ptáků vrací se k nám z jiţních krajů. pozorování na školní zahradě poznávání květin, výsev osení. vycházky do přírody hry v lese. určování stromů; první hmyz, motýli,. jarní hry na kopci. zdravá výţiva ( význam vitamínů). čarodějnice Květen Kytička pro maminku. Den matek. rozkvetlá příroda ( vyjádřeni pomocí výtvarných technik). zpívánky, hříčky s písněmi. ţivot v lese nebezpečí v lese, jeho ochrana, chování v lese. skládanky z papíru; origami, práce textilem. vycházky na hřiště, překáţkové dráhy. rodinná výchova vztah, úcta k matce, pomoc Červen Dětský svět. rozhovory dětmi; pohádky, hádanky, vyprávění, četba. děti dětem výroba drobných dárků pro bud. prvňáčky. oslava MDD. pohybové hry v přírodě. stavby z konstruktivních stavebnic. vycházky mezi rybníky, na louku; pozorování ţivota hmyzu; kreslení a malba na téma louka. určování vodního ptactva, práce s encyklopedií. ţivot menšin u nás ( MDD oslava všech dětí bez rozdílu)

12 Příprava na vyučování: udrţovat pořádek v aktovce, uvolňovací cviky; velikost, tvar doplňovačky, psaní domácích úkolů KRIS KROS, pexesa tvoříme slova Abeceda Sčítání, odčítání, násobení a dělení hlavolamy, soutěţe a hádanky didaktické hry, matematické hříčky Psaní domácích úkolů četba dětí péče o učebnice Slovní fotbal a jiné slovní hříčky početní úkony + ;- Kufr ( na rozvoj slovní zásoby a vyjadřování) domino, hry s čísly, upevňování pojmů malý x velký úzký x široký apod

13 8) Evaluace Cílem evaluace je získat aktuální informace o tom, jak školní druţina pracuje a zda jsou cíle stanovené ve ŠVP plněny. Pomocí evaluace také zjišťujeme, jak je ŠD hodnocena rodiči, dětmi i jak výsledky pedagogického procesu vidí samy vychovatelky. Prostředky evaluace Pozorování Účast dětí na akcích Zpětná vazba dětí a rodičů ( např. záznam rozhovoru s dětmi na komunitních kruzích) Výsledky soutěţí (např. oblíbené výtvarné s.) Dotazníky Výpovědi vychovatelek ( pozitivní i negativní) Fotodokumentace Průběţné hodnocení činností bude prováděno jednou měsíčně na schůzkách vychov. Hodnocení plnění ročního plánu v souladu se ŠVP na konci šk. Roku Součástí hodnocení na konci školního roku bude také plán případných změn ( které akce a činnosti se osvědčily ty ponecháme, které po dohodě změníme a které zavedeme nově)

14 9.) Přílohy: 9.a) Řád školní družiny ZŠ J.V.Myslbeka, Myslbekova 996 Ostrov Řád školní druţiny vychází z platných zákonů a předpisů - Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním vzdělávání - Vyhláška č.74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání Zřizování a organizace školní družiny Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání ţákům školy. Druţina se dělí na oddělení. Oddělení se naplňují do počtu 30 dětí. V době absencí pedagogických pracovnic mohou být děti integrovány v ostatních odděleních. Provoz školní družiny Provoz školní druţiny je od hodin ve dnech školního vyučování. Její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin upravit nebo zrušit po projednání se zřizovatelem. Výchovně vzdělávací činnost Druţina realizuje zájmové vzdělávání především pravidelnou výchovou, vzděláváním a zájmovou činností, umoţňuje ţákům i přípravu na vyučování. Ţáci odcházejí ze ŠD do a po 15. hod. V době od do hodin probíhá pobyt venku. Druţina koordinuje svou činnost se školou, umoţňuje ţákům i účast na zájmových aktivitách ( MDDM, ZUŠ, TJ ) 1x měsíčně navštěvuje ŠD představení v DK. Tento den mohou být ţáci propuštěni ze ŠD u budovy DK na základě písemného vyjádření rodičů. Ţáci své osobní věci ukládají do určených šaten. Boty, kabáty bundy i ostatní věci mají ţáci čitelně označeny. Ztrátu věci nahlašuje ţák své vychovatelce. Šatny se uzamykají a odemykají ve spolupráci se šatnáři podle odchodů jednotlivých ţáků nebo skupin. Ţáci jsou povinni vypůjčené hračky, pomůcky po skončení zaměstnání poskládat a odevzdat. Jsou povinni nahradit škodu, kterou vědomě způsobili

15 Do jídelny přicházejí ţáci upravení, čistí, usedají na určená místa, dodrţují pravidla správného stolování. O akcích ŠD jsou rodiče včas písemně informováni. Stravování Školní jídelna je samostatným zařízením, proto přihlašování dětí ke stravování, placení a odhlašování obědů si obstarávají rodiče nebo sami ţáci u vedoucí jídelny. Pitný reţim je zajištěn ve ŠJ a pomocí automatů v objektu školy. Děti mohou téţ vyuţívat vlastní donesené nápoje. Docházka do družiny Rodiče nebo jiní zástupci ţáka přihlášeného k pravidelné docházce písemně sdělí druţině rozsah docházky i způsob odchodu ţáka z druţiny. Omluvu nepřítomnosti ţáka druţině, odchylky od docházky nebo způsobu odchodu sdělí druţině písemně. Předem známou nepřítomnost ţáka v druţině zákonný zástupce oznámí písemně. Odhlášení ze ŠD se provádí písemně. Péče o bezpečnost žáků Za bezpečnost v druţině odpovídají pedagogičtí pracovníci druţiny, a to od příchodu ţáka aţ do odchodu z druţiny. Při přechodu ţáků ze školy do druţiny zajišťuje bezpečnost třídní učitel. Při nevyzvednutí ţáka do stanovené doby zodpovídá za bezpečnost dítěte vychovatelka aţ do předání zákonným zástupcům. Dokumentace školní družiny V druţině se vede tato dokumentace: - zápisový lístek pro ţáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce - přehled výchovně vzdělávací práce - docházkový sešit Poplatky za školní družinu Ve školní druţině je stanovena úplata ve výši 150,--Kč měsíčně dle vyhlášky č. 74/2005. Povinnost hradit příspěvek vzniká dnem přijetí ţáka a zaniká posledním dnem v měsíci, ve kterém byl ţák z docházky do ŠD písemně odhlášen. Povinnost hradit příspěvek je po celou dobu zařazení ţáka do ŠD. Není rozhodující, zda je ţák ve ŠD fyzicky přítomen či ne

16 - 15 -

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Hygiena a bezpečnost ve ŠD 4. Ekonomické a personální

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY

PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY ŠKOLNÍ VZDĚL[VACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN VLÁRA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ŠKOLNÍ 403, 763 21 SLAVIČÍN OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika,

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více