Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger)"

Transkript

1 Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger) Platí od 1. dubna 2007

2 Obsah: 1) Úvod 2) Identifikační údaje školy a školní druţiny 3) Obecná charakteristika 4) Vzdělávací program Kdo nemá čas, nezraje 5) Cíle ŠD 6) Oblasti výchovy a vzdělávání 7) Obsah vzdělávání tématické okruhy 8) Evaluace 9) Přílohy Vzdělávací program zpracovaly: p.vych. Jarmila Perutková p.vych. Jitka Křiţičková - 1 -

3 1) Úvod Váţení rodiče, tento text je školním vzdělávacím programem naší školní družiny, která je součástí ZŠ J.V.Myslbeka a mateřské školy Ostrov. Škola se nachází v klidné části města, je dobře dostupná i dojíţdějícím ţákům. V loňském roce jsme oslavili jiţ 50. výročí od vzniku naší školy. Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umoţňují vašim dětem rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat. Snaţíme se naplňovat motto: Kdo nemá čas, nezraje. 2) Identifikační údaje ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ Ostrov Zřizovatel školy: Městský úřad Ostrov Adresa: Myslbekova 996 Ostrov Tel. čísla: škola ; ŠD vlastní tel. číslo nemá Inter. adresa: www. zsjvm.cz e- mail: - 2 -

4 3) Obecná charakteristika ŠD se nachází v budově školy. Disponuje vlastními prostory v patře nad jídelnou. V provozu jsou letos tři oddělení školní druţiny. Počet oddělení závisí na počtu přihlášených dětí. Oddělení jsou naplňována dětmi podle jejich věku ; respektujeme přání sourozenců být spolu. Do ŠD jsou přijímány děti z přípravného ročníku aţ 5.tř. ZŠ. Jsme schopni přijmout dočasně i ty děti, které nejsou přihlášeny např. při odpadnutí výuky. Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisní lístek a zaplacení poplatku. Po dohodě přijímáme i děti se zvláštními vzdělávacími potřebami i děti mírně zdravotně postiţené. Vyuţívat můţeme nejen prostory ŠD, ale i učebny, malou i velkou tělocvičnu. K dispozici máme téţ zahradu MŠ i školní hřiště. Vzhledem k poloze školy můţeme za příznivého počasí vycházet do přírody (do lesa, na kopec za MÚ i k Boreckým rybníkům.) ŠD spolupracuje s městskou knihovnou, ZUŠ Ostrov, se SMPř, MDDM a vyuţívá i nabídek DK ( pravidelná filmová představení 1x měsíčně a akce spojené s DFF Oty Hofmana). Do vybavení ŠD patří: stolní a společenské hry, konstruktivní stavebnice, sportovní náčiní, knihy, časopisy, hračky a potřeby pro volné výtvarné činnosti. 3.a) Ranní družina ( ) Do ranní druţiny mohou docházet děti z prvního stupně ZŠ, přihlášené i nepřihlášené k docházce do ŠD, v případě dojíţdějících ţáků i starší. Děti mohou vyuţívat vlastní prostory ŠD, které umoţňují aktivní odpočinek. Mají k dispozici stolní společenské hry,stavebnice, hračky, dětské karty a pexesa, kníţky (beletrie i encyklopedie) a dětské časopisy (Čtyřlístek, Mateřídouška apod.).mají také moţnost odpočívat na koberci v klidnější zóně oddělení. Při ranních činnostech je zohledňována potřeba dětí dobře se nastartovat. Zároveň získávají děti kompetence komunikativní, sociální a k. k trávení volného času. Děti mohou pracovat kolektivně, ale necháváme i volný průběh spontánní aktivitě. Vychovatelka přizpůsobuje činnost aktuálním potřebám a náladám ţáků. V tomto čase se mohou děti rozvíjet i po stránce estetické (výroba nástěnek, pomoc při výzdobě prostor ŠD i samotných oddělení). 3.b)Odpolední družina ( ) Během odpoledního provozu ŠD zařazujeme odpočinkové i rekreační činnosti a přípravu na vyučování. ( týdenní skladba zaměstnání a týdenní plány jsou k nahlédnutí v kaţdém oddělení). Nabídku činností doplňují ještě příležitostné akce druţiny ( viz. tématické plány) a také spontánní aktivity dětí. Příprava na vyučování je z hygienických důvodů zařazena po 15. hodině a probíhá formou didaktických her, doplňovaček a kvízů; je moţné také vypracovávání domácích úkolů (po dohodě s rodiči)

5 4) Charakteristika vzdělávacího programu ŠD KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE Děti, přicházející do ŠD, jsou ovlivňovány řadou pozitivních i negativních situací, které na ně mají vliv. Snaţíme se dětem pomáhat se v situacích orientovat, vyvodit z nich důsledky. Připravujeme pro ně celou řadu různých činností, her a soutěţí, které dětem pomohou aktivně si odpočinout, seberealizovat se, naučit se spoustu nových věcí, rozvíjet se a poznat sám sebe. Snaţíme se kompenzovat jednostrannou zátěţ během školního vyučování tím, ţe (dle zájmu) umoţňujeme dětem si jen tak hrát. Chceme Vašim dětem dopřát čas na hru, učení i zábavu a respektovat přitom individuální potřeby dítěte. 4.a) Péče o děti se spec. vzděl. potřebami Děti jsou integrovány do oddělení. Při činnostech spolupracují s ostatními dětmi a zaměřujeme se na hledání oblastí, ve kterých můţe dítě vyniknout a zaţít úspěch. Při činnostech se v případě nutnosti vychovatelky věnují dětem individuálně Vychovatelky jsou ve stálém kontaktu se speciálními pedagogy a třídními učiteli. Důležitý je i kontakt s rodiči ( formou konzultací kdykoliv po 15. hodině). 4.b) Zajištění bezpečnosti při činnostech organizovaných ŠD a ochrana zdraví Po příchodu dětí do ŠD za bezpečnost a zdraví ţáků zodpovídá pedagogický pracovník. Tedy i v době oběda nebo přechodu dětí z 0. a 1. roč. do prostoru MŠ. Bliţší informace viz. příloha Vnitřní řád ŠD

6 5) Cíle školní družiny Při stanovování cílů naší ŠD jsme vycházely z výchovných a vzdělávacích strategií školy. Snaţíme se o další rozvoj osobnosti dítěte. Umoţňujeme dětem společnou činnost v době mimo vyučování v nestresujícím funkčním prostředí. Dáváme dětem dostatek podnětů, podporujeme kreativitu ( činnosti výtvarné a rukodělné) a umoţňujeme seberealizaci dětí. Pěstujeme otevřené vztahy mezi vychovatelkami, dětmi i rodiči. Naším cílem je dopřát dětem také dostatek pohybu ( vycházky, hry a soutěţe). Děti získají kompetence: K. pracovní seznamujeme děti s pracovními postupy a učíme je pouţívat pracovní nástroje K. komunikativní - dítě se naučí komunikovat se svými vrstevníky i dospělými - ovládá řeč - rozšiřuje si slovní zásobu - dokáţe formulovat vlastní myšlenku - umí vyjádřit své pocity řečí i gestem K. sociální vedeme děti ke kamarádským vztahům - učíme děti odpovědnosti za své činy a nést důsledky - citlivost a ohleduplnost - dítě rozpozná vhodné a nevhodné chování - vnímá nespravedlnost, agresivitu šikanu dovede se jim bránit - umí se prosadit i podřídit ( učí se kompromisům) - umí respektovat jiné - je tolerantní K. k řešení problému dítě se učí najít a vyřešit problém - naučí se logicky řešit problém - učí se nevyhýbat problémům - rozliší správná a chybná řešení K. k učení učí se s chutí - započatou práci dokončí - umí zhodnotit svůj výkon - klade si otázky a hledá odpovědi - získané vědomosti si dává do souvislostí - zkušenosti umí uplatnit v praktických situacích K. občanské dítě odhaduje rizika svých nápadů - učí se odpovědnosti - uvědomuje si práva svá i druhých - dbá o své zdraví i zdraví jiných - 5 -

7 6) Zájmové oblasti výchovy a vzdělávání v naší ŠD Člověk a jeho svět Tématické vycházky po okolí školy Naše město; poznávání našeho města, důleţité sluţby v našem městě (MDDM, Policie, Nemocnice, knihovna, MÚ, SMPř, poliklinika) Minulost našeho města Malba, kresba našeho města + jiné výtvarné ztvárnění Co jsme si zapamatovali ( kvízy a soutěţe na téma naše město) Pohádky, příp. pověsti z našeho města a okolí Dopravní situace v okolí školy, dopravní soutěţe v odděleních Hry na dopravním hřišti; Jízda zručnosti na kolečkových bruslích a koloběţkách Didaktické hry se značkami Malba, kresba, plastika dopravních prostředků Lidé kolem nás Rozhovory, komunitní hry základy společenského chování, rodinná výchova Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Společné hry radost ze spolupráce Obědy dodrţování pravidel stolování Člověk a jeho zdraví Vycházky- správné přecházení vozovky Vycházky do lesa, přírody Míčové a závodivé hry Kolektivní hry ( vybíjená, fotbal, honičky ) Člunkové závody Letecký den Orientační běh hlídek Závody na bobech; bruslení Rozhovory s dětmi na téma zdravý ţivotní styl komunitní kruh Olympijské hry v ŠD Rozmanitosti přírody Vycházky a pozorování okolní přírody ( zahrádky, les) Přírodovědné soutěţe v odděleních Návštěva SMPř Péče o pokojové rostliny Didaktické přírodovědné hry Kresba, malba výtvarné zpracování poznatků o přírodě - 6 -

8 Umění a kultura Malba, kresba, modelování Výtvarné soutěţe Výzdoba školy nástěnky, prostorová tvorba Výstavy v galerii ZUŠ Malování na chodníku Soutěţ o nejoriginálnější účes Poslech hudby, zpěv písní Četba na pokračování, proţitkové čtení; vztah k uměleckým dílům Návštěvy DK, MěK kino, DFF, soutěţe o kníţkách Superstar Příprava vánočních a mikulášských besídek pohádky, dramatizace, básně, zpěv, říkadla Divadelní představení v ZUŠ Člověk a svět práce Pracovní činnosti s různým materiálem Výroba dárků a přáníček Příprava výrobků na Den otevřených dveří Konstruktivní hry Úklid hraček, tříd Sněhový atelier Výroba masek na dětský karneval Podíl na výrobě upomínkových předmětů pro budoucí prvňáčky - 7 -

9 7) Obsah vzdělávání tématické plány V naší školní druţině mají děti volbu a příleţitost se rozvíjet. Září Objevujeme nový svět. zařazení nových ţáků do kolektivu, znát jména svých spoluţáků a p. vychovatelek seznámení se se školou, bezpečná orientace v ní chovat se dle zásad školního řádu, seznámení se s řádem ŠD. poznáváme okolí školy ( vycházky do blízkého okolí, vyuţívání hřiště MŠ, dopravní hřiště - pohybové a závodivé hry se sportovním náčiním i bez, vycházky do lesa). bezpečná cesta do školy ( činnosti s dopravní tématikou). vzpomínky na prázdniny, rozvoj řečového projevu a souvislé vyjadřování. babí léto; změny v přírodě, sběr přírodnin,ekologie ( roční období,měsíce, dny). výtvarné a pracovní aktivity( rozvoj fantazie, představivosti; seznámení se s novými technikami a materiály) Říjen Barvy podzimu. navázat na činnost z měsíce září změny v přírodě kresba x malba; ovoce x zelenina; rostliny x zvířata, stromy, houby změny v oblékání = změny počasí. rozhovory s dětmi,; obrázky, příběhy a básně o podzimu. výstavka přírodnin. výroba koláţí, malované kameny, vystřihovánky; drak. pobyt venku turistické vycházky; závodivé hry, hry s míči, nácvik chytání Listopad Vyprávění meluzíny. hry podzimní tématikou; povídání o. skrývačky, doplňovačky, kříţovky. experimentování s barvou ( zapouštění, obtisky listů, bramborová tiskátka apod.). kimovky; určování stromů, větviček, listů. ptáci odlétaví x přezimující. pranostiky; přísloví o podzimu. denní vycházky s pobytem v přírodě. písničky, dechová cvičení. příprava na den otevřených dveří. rodinná výchova úcta ke stáří - 8 -

10 Prosinec Těšíme se na Vánoce. rozvoj estetického cítění (výzdoba tříd, školy výtvarné a pracovní činnosti). Mikuláš s čertem; kresba malba, koláţe; básně, písně. příchod zimy změny v přírodě; záţitky z vycházek, čtení stop ve sněhu. Vánoce ( tradice, dárky, přání, zvyky, betlémy, výroba ozdob). koledy. procházka slavnostně vyzdobeným městem; návštěva vánočního stromu. ochrana zdraví ( správný výběr oblečení, péče o zdraví) Leden V ledovém království. Nový rok ( proţitky, význam, rozhovory s dětmi, uvědomění si minulosti a přítomnosti). vzpomínka na Vánoce ( jak jsme svátky proţili? ). ilustrace k pohádce. zimní hádanky, přísloví. ptáci na krmítku ( nové výtvarné a prac. techniky, péče o volně ţijící zvířata a ptáky). rychlení větévek. bobování, klouzání, hry se sněhem, bruslení. kreslení do sněhu; stopy, otisky. význam sportu a tělesné aktivity pro lidské zdraví. vytváření kladných cit. vztahů mezi dětmi; význam kamarádství vztahy mezi dětmi, šikana a jak se jí ubránit. lidský ţivot; jeho etapy Únor - Veselý masopust. pokračují hry na sněhu a se sněhem; pokusy se sněhem. písně, rytmizace písní. sporty pantomima, soutěţe, výtvarná ztvárnění. výroba masek ( kresba malba, polepování, koláţe). dramatizace pohádek. sněhulák. zásady společenského chování ( pozdrav, pomoc, podání ruky. vycházky do přírody; překonávání přírodních překáţek. pozorování v přírodě první květiny, ţivot zvířat ve volné přírodě. vyprávění o péči o dom. zvířata, výstavka obrázků - 9 -

11 Březen Narodila se pampeliška. jaro, probouzení přírody; jarní měsíce. písně a básně o jaru. mláďata rozhovory s dětmi. práce s modelínou. smyslové hry a soutěţe. barvy jara, změny v přírodě. měsíc knihy a internetu práce s knihou, jazykolamy. hry v přírodě s náčiním i bez. naše rodina, členové rodiny; fotografie výroba nástěnky. jak jsem se narodil Duben Přiletěla vlaštovička. svátky jara Velikonoce ( tradice, význam ). měsíc ptáků vrací se k nám z jiţních krajů. pozorování na školní zahradě poznávání květin, výsev osení. vycházky do přírody hry v lese. určování stromů; první hmyz, motýli,. jarní hry na kopci. zdravá výţiva ( význam vitamínů). čarodějnice Květen Kytička pro maminku. Den matek. rozkvetlá příroda ( vyjádřeni pomocí výtvarných technik). zpívánky, hříčky s písněmi. ţivot v lese nebezpečí v lese, jeho ochrana, chování v lese. skládanky z papíru; origami, práce textilem. vycházky na hřiště, překáţkové dráhy. rodinná výchova vztah, úcta k matce, pomoc Červen Dětský svět. rozhovory dětmi; pohádky, hádanky, vyprávění, četba. děti dětem výroba drobných dárků pro bud. prvňáčky. oslava MDD. pohybové hry v přírodě. stavby z konstruktivních stavebnic. vycházky mezi rybníky, na louku; pozorování ţivota hmyzu; kreslení a malba na téma louka. určování vodního ptactva, práce s encyklopedií. ţivot menšin u nás ( MDD oslava všech dětí bez rozdílu)

12 Příprava na vyučování: udrţovat pořádek v aktovce, uvolňovací cviky; velikost, tvar doplňovačky, psaní domácích úkolů KRIS KROS, pexesa tvoříme slova Abeceda Sčítání, odčítání, násobení a dělení hlavolamy, soutěţe a hádanky didaktické hry, matematické hříčky Psaní domácích úkolů četba dětí péče o učebnice Slovní fotbal a jiné slovní hříčky početní úkony + ;- Kufr ( na rozvoj slovní zásoby a vyjadřování) domino, hry s čísly, upevňování pojmů malý x velký úzký x široký apod

13 8) Evaluace Cílem evaluace je získat aktuální informace o tom, jak školní druţina pracuje a zda jsou cíle stanovené ve ŠVP plněny. Pomocí evaluace také zjišťujeme, jak je ŠD hodnocena rodiči, dětmi i jak výsledky pedagogického procesu vidí samy vychovatelky. Prostředky evaluace Pozorování Účast dětí na akcích Zpětná vazba dětí a rodičů ( např. záznam rozhovoru s dětmi na komunitních kruzích) Výsledky soutěţí (např. oblíbené výtvarné s.) Dotazníky Výpovědi vychovatelek ( pozitivní i negativní) Fotodokumentace Průběţné hodnocení činností bude prováděno jednou měsíčně na schůzkách vychov. Hodnocení plnění ročního plánu v souladu se ŠVP na konci šk. Roku Součástí hodnocení na konci školního roku bude také plán případných změn ( které akce a činnosti se osvědčily ty ponecháme, které po dohodě změníme a které zavedeme nově)

14 9.) Přílohy: 9.a) Řád školní družiny ZŠ J.V.Myslbeka, Myslbekova 996 Ostrov Řád školní druţiny vychází z platných zákonů a předpisů - Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním vzdělávání - Vyhláška č.74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání Zřizování a organizace školní družiny Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání ţákům školy. Druţina se dělí na oddělení. Oddělení se naplňují do počtu 30 dětí. V době absencí pedagogických pracovnic mohou být děti integrovány v ostatních odděleních. Provoz školní družiny Provoz školní druţiny je od hodin ve dnech školního vyučování. Její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin upravit nebo zrušit po projednání se zřizovatelem. Výchovně vzdělávací činnost Druţina realizuje zájmové vzdělávání především pravidelnou výchovou, vzděláváním a zájmovou činností, umoţňuje ţákům i přípravu na vyučování. Ţáci odcházejí ze ŠD do a po 15. hod. V době od do hodin probíhá pobyt venku. Druţina koordinuje svou činnost se školou, umoţňuje ţákům i účast na zájmových aktivitách ( MDDM, ZUŠ, TJ ) 1x měsíčně navštěvuje ŠD představení v DK. Tento den mohou být ţáci propuštěni ze ŠD u budovy DK na základě písemného vyjádření rodičů. Ţáci své osobní věci ukládají do určených šaten. Boty, kabáty bundy i ostatní věci mají ţáci čitelně označeny. Ztrátu věci nahlašuje ţák své vychovatelce. Šatny se uzamykají a odemykají ve spolupráci se šatnáři podle odchodů jednotlivých ţáků nebo skupin. Ţáci jsou povinni vypůjčené hračky, pomůcky po skončení zaměstnání poskládat a odevzdat. Jsou povinni nahradit škodu, kterou vědomě způsobili

15 Do jídelny přicházejí ţáci upravení, čistí, usedají na určená místa, dodrţují pravidla správného stolování. O akcích ŠD jsou rodiče včas písemně informováni. Stravování Školní jídelna je samostatným zařízením, proto přihlašování dětí ke stravování, placení a odhlašování obědů si obstarávají rodiče nebo sami ţáci u vedoucí jídelny. Pitný reţim je zajištěn ve ŠJ a pomocí automatů v objektu školy. Děti mohou téţ vyuţívat vlastní donesené nápoje. Docházka do družiny Rodiče nebo jiní zástupci ţáka přihlášeného k pravidelné docházce písemně sdělí druţině rozsah docházky i způsob odchodu ţáka z druţiny. Omluvu nepřítomnosti ţáka druţině, odchylky od docházky nebo způsobu odchodu sdělí druţině písemně. Předem známou nepřítomnost ţáka v druţině zákonný zástupce oznámí písemně. Odhlášení ze ŠD se provádí písemně. Péče o bezpečnost žáků Za bezpečnost v druţině odpovídají pedagogičtí pracovníci druţiny, a to od příchodu ţáka aţ do odchodu z druţiny. Při přechodu ţáků ze školy do druţiny zajišťuje bezpečnost třídní učitel. Při nevyzvednutí ţáka do stanovené doby zodpovídá za bezpečnost dítěte vychovatelka aţ do předání zákonným zástupcům. Dokumentace školní družiny V druţině se vede tato dokumentace: - zápisový lístek pro ţáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce - přehled výchovně vzdělávací práce - docházkový sešit Poplatky za školní družinu Ve školní druţině je stanovena úplata ve výši 150,--Kč měsíčně dle vyhlášky č. 74/2005. Povinnost hradit příspěvek vzniká dnem přijetí ţáka a zaniká posledním dnem v měsíci, ve kterém byl ţák z docházky do ŠD písemně odhlášen. Povinnost hradit příspěvek je po celou dobu zařazení ţáka do ŠD. Není rozhodující, zda je ţák ve ŠD fyzicky přítomen či ne

16 - 15 -

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu ŠD 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Oslavice okres Ţďár nad Sázavou, příspěvková organizace Školní druţina (2. opravené vydání, platnost od 11. dubna 2012) Zpracovala: Alena Neumanová, vychovatelka

Více

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV KIRILOVOVA 330 HRAJEME SI KAŽDÝ DEN Platnost od 1.9.2012 Zpracovala: Michálková Lenka Charakteristika školní družiny Školní družina poskytuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY 1. PO PŘÍCHODU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ODKLÁDÁM AKTOVKU NA URČENÉ MÍSTO 2. NA OBĚD ODCHÁZÍM S VYCHOVATELKOU NEBO S UČITELKOU (VYCHOVATELEM NEBO S UČITELEM 3. DODRŽUJI HYGIENICKÉ ZÁSADY

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j.: ŘBe -13/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2016 R.

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

Časový plán činností

Časový plán činností Časový plán činností 2017-2018 PODZIM Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, ŠD, ŠJ (rozvíjení komunikace ve skupině, seznámení s prostory školy, hřiště a okolí školy, seznamovací hry), pravidla

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. "Jsme kamarádi"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Jsme kamarádi Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz Č.j.: ZSCech40/3/10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ "Jsme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 30. 8. 2017 2. verze Razítko: Mgr. Renata Sochorová, řed. školy Obsah ŠVP pro školní

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Řád školní družiny. Základní škola Rosice

Řád školní družiny. Základní škola Rosice Základní škola Rosice Řád školní družiny Řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Třinec, Kaštanová 412, p.o. Ul. Kaštanová 412, 739 61 Třinec Celoroční

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více