Právní režim likvidace odpadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní režim likvidace odpadů"

Transkript

1 P r á v n i c k á f a k u l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y K a t e d r a p r á v a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í a p o z e m k o v é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní režim likvidace odpadů P a v l a L u k š o v á / Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Právní režim likvidace odpadů zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny

2 Ráda bych poděkovala svým blízkým za podporu, kterou mi prokazovali v průběhu celého studia a vedoucím práce doc. JUDr. Ivaně Průchové, CSc. a JUDr. Janě Dudové, Ph.D. za cenné rady a připomínky při zpracovávání této práce

3 Obsah Seznam použitých zkratek... 5 Úvod... 6 I. ČÁST Obecně k likvidaci odpadů Začátkem k pojmu likvidace odpadů 7 2. Vývoj české právní úpravy Prameny právní úpravy Mezinárodní úroveň Právo ES Prameny české právní úpravy Zásady právní úpravy Základní pojmy Odpadové hospodářství a nakládání s odpady Pojem odpad a zařazování odpadů Pojem odpad Kategorie a skupiny odpadů Plánování v odpadovém hospodářství Subjekty a jejich práva a povinnosti Organizace státní správy v oblasti likvidace odpadů Ústřední úroveň Místní úroveň Celní orgány a Policie ČR Původce odpadu Provozovatel zařízení k likvidaci odpadů Odpadový hospodář Vybrané způsoby likvidace odpadů Způsoby využívání odpadů Způsoby odstraňování odpadů

4 II. ČÁST Likvidace bioodpadů Bioodpady jako aktuální problém Současný stav v legislativě BRO Situace v právu ES Právní stav v ČR včetně úpravy práv a povinností při likvidaci BRO POH a některé další strategické dokumenty Zákon o odpadech (ZoOdp) a jeho novela č. 314/2006 Sb Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Další předpisy na úseku likvidace BRO Připravovaná legislativa Způsoby likvidace bioodpadů Skládkování a spalování Kompostování Bioplynové stanice 88 Závěr 91 Resumé 94 Přehled použité literatury

5 Seznam použitých zkratek BRKO Biologicky rozložitelné komunální odpady BRO Biologicky rozložitelné odpady ESD Evropský soudní dvůr Inspekce Česká inspekce životního prostředí MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky POH Plán odpadového hospodářství Vyhláška Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (v podkapitole 3.2) ZoOdp Zákon č. 185/2001 Sb., ze dne 15. května 2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č.106/2005 Sb.), č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 34/2008 Sb

6 Úvod Odpady a jejich narůstající množství představují stále významnější zátěž pro životní prostředí. Ekologicky únosná likvidace odpadů je tedy jednou z hlavních priorit při budování systému na jeho ochranu. V současné době je likvidace realizována způsoby, které mají výrazně negativní dopady na kvalitu vod, půdy i ovzduší a jejich prostřednictvím i na další složky životního prostředí. Nebezpečí představuje zejména neklesající množství odpadů ukládaných na skládky. Úkolem legislativy je především zavádět taková opatření a vymezit taková pravidla, která zajistí nejvyšší standard ochrany životního prostředí a dále umožní, aby nežádoucí dopady na okolí byly co možná nejmenší. Právní úprava této oblasti je poměrně nová. Ačkoli prodělala v posledních patnácti letech velký rozvoj, dodnes není zcela systémová a komplexní. Tato diplomová práce přináší v první části především obecný přehled právní úpravy likvidace odpadů, včetně jejího historického vývoje. V jejím rámci jsou rozebrány základní pojmy a principy této právní oblasti a podán rozbor práv a povinností uložených subjektům, které se účastní na likvidaci odpadů. Pozornost doporučuji věnovat zejména výkladu pojmu likvidace, objasněnému v úvodní kapitole, neboť má význam pro pochopení rozsahu této práce. Co se týče rozsahu, je třeba říci, že do práce nebyla záměrně zařazena problematika odpovědnosti. Zaměřila jsem se pouze na sféru primárních práv a povinností a podání obrazu současného stavu právní úpravy. Aby tato diplomová práce dostala konkrétnější rozměr, rozhodla jsem se v její druhé části zmapovat právní úpravu likvidace vybraného druhu odpadu. Pro tuto zvláštní část jsem zvolila problematiku likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Biologicky rozložitelný odpad a zejména ten, který je součástí komunálního odpadu, je v současnosti velmi aktuálním problémem. Z toho důvodu je také předmětem mnoha legislativních změn. Druhá část práce je tak zaměřena na komplexní rozbor současného stavu legislativy v tomto odvětví, včetně náhledu na připravované změny. Obsah práce odpovídá právnímu stavu k 1. listopadu

7 příloh. 2 V užším smyslu lze chápat likvidaci tak, jak je definováno v současném I. ČÁST Obecně k likvidaci odpadů 1. Začátkem k pojmu likvidace odpadů Domnívám se, že již v úvodu této práce je pro jasné pochopení rozsahu tématu nezbytné vysvětlit, jak je v ní vykládán ústřední pojem likvidace. Je to zejména z toho důvodu, že výklad termínu likvidace není tak jednoznačný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Obecně lze konstatovat, že tento pojem lze vykládat v jeho užším a širším významu. V českém právním řádu nelze nalézt ustanovení, kterým by byla likvidace odpadů definována. Nynější zákon o odpadech 1 v této souvislosti používá a rovněž definuje pouze pojmy odstraňování a využívání odpadů, a to prostřednictvím svých znění zákona o odpadech odstraňování odpadu, vyjdeme-li z významové blízkosti těchto slov. V tomto smyslu by se mohlo zdát, že i termín likvidace je naprosto jasný a nelze jej vykládat jiným způsobem. Zde si však dovoluji určitým způsobem kritizovat volbu terminologie, která může být v tomto směru matoucí. V obecném významu slov likvidace odpadů, ze kterého vychází i následně popsané širší pojetí, si pod těmito slovy představím zneškodnění, zničení či alespoň částečnou eliminaci množství odpadů. V tomto bodě je ovšem nutné říci, že činnosti, pomocí nichž je v zákoně pojem odstraňování definován, zcela tomuto výkladu neodpovídají, jelikož skládkováním, ukládáním či vypouštěním de facto k likvidaci odpadů nedochází, pouze je ukládán či přemístěn na místo k tomu určené neboli lépe vyhovující. Tomuto významovému rozdílu napovídá i to, že pojem odstraňování nahradil původní termín zneškodňování. Pojem odstraňování byl převzat z evropských předpisů překladem termínu disposal. Ten je běžně překládán jako odstraňování, ale spíše ve významu slov zbavování se či odklizení. V širším pojetí lze vidět pojem likvidace jako zastřešující termín, pod nějž je třeba v prvé řadě zařadit procesy odstraňování odpadů ve smyslu zákona o odpadech, 1 Pro účely této úvodní kapitoly je zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů zkrácen slovy zákon o odpadech. 2 K bližšímu výkladu těchto pojmů viz kap

8 a to nejen z důvodu nepopiratelné významové blízkosti těchto pojmů, ale především proto, že jejich prostřednictvím k jisté, i když nedokonalé, likvidaci odpadu dochází, a to zejména ve vztahu k místu jeho vzniku. Dílčím důvodem je i to, že v příloze 4 zákona o odpadech, ve které jsou jmenovány způsoby odstraňování, je zařazeno i spalování odpadu, které je s obecným významem termínu likvidace plně v souladu. Do této míry je širší pojetí shodné s užším. Avšak v širším výkladu je pod likvidaci odpadů možno zařadit i procesy využívání odpadů. Důvodem pro to, je zejména fakt, že způsoby využívání odpadu, kupříkladu jako paliva, jeho recyklací nebo aplikací do půdy pro její obohacení, plně odpovídají požadavku, aby výsledkem zpracování byla přinejmenším částečná likvidace resp. eliminace množství odpadu, vzniklého výrobními a spotřebními činnostmi člověka. Z praxe a v návaznosti na druhou část práce, věnované likvidaci biologických odpadů, lze jako příklad uvést využívání odpadů v bioplynových stanicích při výrobě bioplynu. V průběhu jeho výroby je jako vstupní produkt užíván biologický odpad, který je prostřednictvím anaerobního rozkladu zpracován tak, že množství vzniklých reziduí čili zbytkového odpadu je v porovnání s objemovým množstvím odpadu na vstupu téměř neporovnatelné a i tato rezidua bývají využitelná v zemědělství, například jako hnojiva. Pro tuto práci jsem zvolila širší pojetí pojmu likvidace, jelikož se domnívám, že tento přístup poskytne komplexnější obraz systému likvidace vzniklých odpadů, v jehož rámci jsou způsoby využívání a odstraňování odpadů zcela neoddělitelnými procesy, což vyplývá i z hierarchie odpadového hospodářství, v níž na sebe postupy využívání a odstraňování odpadů (s upřednostněním jejich využívání) plynule navazují. K této volbě mě vedl i fakt, že využívání odpadů je nyní velmi aktuálním a diskutovaným tématem při řešení problematiky likvidace odpadů a současný vývoj evropské i národní legislativy odráží snahu všech členských států Evropského společenství o co největší využívání odpadů namísto jejich skládkování, jako nejběžnějšího způsobu odstraňování odpadů

9 2. Vývoj české právní úpravy Právní úprava likvidace odpadů je v českém právním pořádku upravena v rámci předpisů odpadového hospodářství. Toto odvětví u nás v podstatě neexistovalo do počátku devadesátých let. Mimo jiné díky nešetrnému nakládání se zdroji a velmi nedbalé kontrole nakládání s odpady patřila ČSFR v této době k jedné z nejvíce ekologicky zatíženým zemím Evropy a důsledky tohoto stavu pociťujeme dodnes. V polovině roku 1991 vydala vláda dokument, v němž rámcově vytyčila základní cíle státní ekologické politiky a navrhla možná řešení nejpodstatnějších problémů. Za jeden z těchto problémů byla označena zcela nedostačující legislativa na úseku životního prostředí 3. Ta měla být vystavěna podle moderních požadavků právního státu. Základem se samozřejmě měla stát ustanovení v Ústavě a Listině základních práv a svobod, která měla být rozvedena komplexním předpisem v dané oblasti, tedy zákonem o životním prostředí (posléze vydán pod č. 17/1992 Sb.), a dále jednotlivými složkovými předpisy. V případě mnou sledované problematiky se jednalo o vypracování doposud zcela chybějícího zákona o odpadech (včetně prováděcích předpisů), v případech jiných, již existujících zákonů, o jejich podstatnou novelizaci (např. zákon o ochraně ovzduší). První právní předpis na úseku odpadového hospodářství, který jej upravoval víceméně komplexně, byl zákon č. 238/1991 Sb. o odpadech. Na vytvoření tohoto zákona se začalo pracovat již na počátku sedmdesátých let, ale dokončit dlouhotrvající snažení se podařilo bohužel až s polistopadovým vývojem. Důvodů pro problematický vznik důležitého zákona bylo více, ovšem tím nejzásadnějším byl obecně liknavý přístup k ochraně životního prostředí, kdy se zákonodárce spokojil s konstatováním, že jednotlivé resorty se na ochraně životního prostředí podílí dostatečnou měrou. První verze zákona o hospodaření s odpady přišla na svět až v roce 1991 z iniciativy ministerstva průmyslu a na jeho práci navázalo i nově ustavené Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) ČR. Brzy poté přešla příprava ekologické legislativy do rukou Federálního výboru pro životní prostředí, který však nadále úzce spolupracoval s MŽP ČR a příslušnými slovenskými institucemi. Pracovníky jednotlivých orgánů 3 Zpráva o řešení ekologické situace v ČSFR, Federální shromáždění ČSFR, sněmovní tisk č. 614, duben

10 byl vytvořen návrh zákona o odpadech, který byl později vyhlášen ve Sbírce zákonů právě pod číslem 238/1991 Sb. 4 Ačkoli byl vznik zákona svým způsobem revoluční událostí, samostatně byl v praxi samozřejmě neproveditelný. Z toho důvodu byl záhy doplněn dalšími předpisy, zejména zákonem ČNR o státní správě v odpadovém hospodářství č. 311/1991 Sb., který upravil rozdělení působností mezi orgány státní správy působící na úseku hospodaření s odpady (v návaznosti na část druhou zákona o odpadech č. 238/1991), dále zákonem ČNR o poplatcích za uložení odpadů č. 62/1992 Sb. a také opatřením Federálního výboru pro životní prostředí, kterým byla vyhlášena kategorizace a katalog odpadů (vydáno pod č. OP91/18). Katalog odpadů konkretizoval zákonem o odpadech obecně definovaný pojem odpad (k tomu viz níže). K sestavení taxativního katalogu odpadů bylo přistoupeno po vzoru zahraničí. Vhodnost jeho vytvoření je ve srovnání se snahou o formulaci přesných definic nepopiratelná. Efektivní spolupráci jednotlivých subjektů měla podpořit vyhláška MŽP o programech odpadového hospodářství (č. 401/1991 Sb.) a pro účinnou kontrolu státních orgánů byly blíže rozvedeny povinnosti při vedení evidence odpadů nařízením vlády ČR (č. 521/1991 Sb.) o vedení evidence odpadů. Zákon č. 238/1991 Sb. vymezoval kromě své působnosti zejména práva a povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady, přepravců a dopravců, některé podmínky pro sběr, výkup a úpravu odpadů, povinnosti provozovatelů zařízení pro zneškodňování odpadů, ale také poplatky a pokuty v odpadovém hospodářství. 5 Zásadním pojmem zákona o odpadech byl samozřejmě pojem odpad, jehož zákonná definice se skládala ze dvou částí. Ta první obsahovala subjektivní hledisko, podle něhož je odpadem věc, které se chce majitel zbavit. Hlavní roli zde tedy hrála příslušně vyjádřená vůle vlastníka věci, přičemž se nerozlišovalo mezi věcí movitou a nemovitou. Druhé kritérium tvořilo hledisko objektivní, kdy je odpadem chápána movitá věc, kterou je nutné zneškodnit z důvodu péče o zdravé životní podmínky a ochrany životního prostředí. V této části je rozhodný účinek věci na životní podmínky člověka, živočichů a rostlin. Tato definice byla v následujících úpravách měněna a doplňována až do současného znění (viz podkapitola č ), 4 DVOŘÁK, P. a kol. Zákon o odpadech s komentářem autorů a legislativa související. Praha: VIA TERRA, Tamtéž

11 avšak podstata původního ustanovení zůstala stejná. 6 Zákon také rozdělil odpady do několika základních skupin, a to odpady zvláštní, nebezpečné a ty ostatní. Zvláštní odpad byl podle zákona ten, který vyžadoval zvláštní režim nakládání. Rozhodující pro zařazení do této skupiny byl zejména dopad na životní prostředí. Nebezpečný odpad tvořil specifickou podskupinu odpadů zvláštních, podléhající nejpřísnějšímu režimu. Novelou provedenou zákonem č. 300/1995 Sb. bylo umožněno původcům odpadů předepsaným způsobem prokázat, že jimi produkovaný odpad nemá nebezpečné vlastnosti a dále s ním tedy nakládat jako s odpadem zvláštním. První zákon o odpadech byl i vzhledem k výše zmíněným okolnostem jistě přelomovým počinem, avšak praxe ukázala, že měl řadu nedostatků. Především bylo třeba právní úpravu zjednodušit co do její roztříštěnosti a také reagovat na přijetí České republiky do mezinárodních seskupení jako OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) a plánované přistoupení do Evropského společenství (dále ES) harmonizací příslušných předpisů. Z toho důvodu vznikl a ke dni se stal účinným nový zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. 7 Tento zákon dále upřednostňoval využívání odpadů před jejich odstraněním, ale zároveň, oproti původní úpravě, již konkrétními opatřeními podpořil předcházení vzniku odpadů. To se projevilo například ve zpřísnění povinností ve vztahu k obalům daných pro výrobce a dovozce při uvádění výrobků na trh nebo zvyšování poplatků za skládkování odpadů. Právní úpravu odpadového hospodářství nově představoval na zákonné úrovni pouze zákon o odpadech, další prováděcí předpisy byly na úrovni podzákonné. Zejména se jednalo o vyhlášku MŽP č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, významnou především ve vztahu k nakládání s nebezpečnými odpady, dále vyhlášku MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, odlišný od původního a kompatibilní s Evropským katalogem odpadů, nebo nařízení vlády č. 31/1999, jímž se stanoví seznam výrobků a obalů, na které se budou vztahovat povinnosti zpětného odběru. Zákon č. 125/1997 Sb. nově definoval pojem odpad, aby plně odpovídal mezinárodním závazkům ČR, v první řadě Basilejské úmluvě, ale také předpisům ES, především Směrnici Rady EU 75/442/EEC o odpadech. Subjektivní hledisko bylo 6 K pojmu také viz KRECH, J. K některým základním pojmům práva odpadového hospodářství. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s DROBNÍK, J., ŠKODA, L., DAMOHORSKÝ, M. Zákon o odpadech a předpisy související. Praha: C. H. Beck,

12 konkretizováno v tom směru, že se jedná o movitou věc a dále, že se jedná o věc, které se vlastník zbavuje s úmyslem ji odložit (je zde dán důraz nejen na vůli, ale i její projev). V rámci objektivního hlediska bylo oproti předchozí úpravě přistoupeno k odkazu na zvláštní předpisy, které se vztahují k zdravým životním podmínkám (např. zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.) a za odpad se zde považuje věc, která byla podle těchto předpisů vyřazena. K přesnějšímu vymezení pojmu byl sestaven seznam věcí, které se za stanovených podmínek za odpad považují a tento okruh se stal Přílohou č. 1 zákona o odpadech. 8 Nový zákon také již nepracoval s kategorií zvláštních odpadů a ponechal v platnosti pouze kategorii odpadů nebezpečných. K podstatné změně došlo ustavením institutu přechodu veškerých povinností původce odpadů na osobu, která od něj tento odpad převzala. Rovněž byly upraveny některé aspekty související s přeshraniční přepravou odpadů. Mezi základními pojmy byl nově definován odpad komunální a zvláště byly stanoveny některé podmínky nakládání s touto kategorií odpadů. Ve spojitosti s tím byly svěřeny značné pravomoci obcím, včetně práva na vydávání obecně závazných vyhlášek pro systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů nebo vydávání souhlasu k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem a další. Dále byl stanoven okamžik, ke kterému obec nabývá vlastnictví k odpadu a stává se tak i jeho původcem. 9 Pozitivně lze hodnotit, že zákon přinesl zpřísnění sankcí za protiprávní jednání, a to jak ve vztahu ke zvýšení hranic sazeb pokut, tak i ve vtahu k prodloužení zákonných lhůt pro jejich uložení. Zákonodárci přišli s řadou nových povinností, ale na druhé straně několik povinností, které se v praxi příliš neosvědčily nebo působily zbytečné problémy, zrušili. Dále již nebylo třeba vypracovávat programy odpadového hospodářství, napříště zpracovávalo koncepci odpadového hospodářství pouze MŽP. Také bylo umožněno, aby (na základě souhlasu okresního úřadu) mohl subjekt upustit od třídění odpadu a odděleného skladování, pokud to vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů nebylo nutné. 10 Přestože bylo ambicí při vzniku zákona č. 125/1997 Sb. uvést v dané oblasti naši legislativu do souladu s právem ES, nebyl tento záměr zcela naplněn. Již krátce 8 Tamtéž s Viz také TICHOTOVÁ, P. Novelizace zákona o odpadech. Ekonom, 1997, č. 27, s. 47 nebo JANČÁŘOVÁ, I., PRŮCHOVÁ I. Otazníky kolem komunálního odpadu. Právní rádce, 1997, č. 4, s DROBNÍK, J., ŠKODA, L., DAMOHORSKÝ, M. Zákon o odpadech a předpisy související. Praha: C. H. Beck, 1997, Předmluva s. XI XVI

13 po začátku jeho účinnosti se v praxi projevily některé vady a nepřesnosti ve vztahu k evropským předpisům, které bylo třeba před přijetím do ES odstranit. Kritice byl předpis podroben i z důvodu omezené úpravy ekonomických nástrojů při nakládání s komunálními odpady nebo zrušení programů odpadového hospodářství. Pouhá novelizace dosavadního zákona se příliš neosvědčila, a proto bylo po celkem krátké době přistoupeno k vytvoření v pořadí již třetího zákona o odpadech, tentokrát s č. 185/2001 Sb., který ve znění pozdějších předpisů platí dodnes. Nová verze zákona dále významně podporuje využívání odpadů před jejich pouhým odstraněním a oproti předchozím úpravám byly v návaznosti na řadu směrnic ES samostatně zohledněny podmínky nakládání s vybranými komoditami. Zcela do souladu s evropskou legislativou byla uvedena i problematika dovozu, vývozu a tranzitu odpadů a přibyly i některé ekonomické nástroje podporující ekologicky únosné nakládání s odpady. Ze zákona byl naopak vypuštěn systém autorizace pro nakládání s vybranými druhy nebezpečných odpadů. Potud v hrubých rysech srovnání s předchozím zákonem o odpadech, detailněji se budu současným zněním zákona zabývat v dalších částech práce. Závěrem této kapitoly se jen krátce pokusím popsat vývoj, jakým prošel současný zákon od data své účinnosti v původním znění. I zde totiž byla potřeba provést řadu novelizací, daná zejména vývojem legislativy na úrovni ES. Linii přímých novelizací zákona o odpadech tvoří zákon č. 275/2002 Sb., kterým byly provedeny změny v oblasti poplatků za komunální odpad, dále zákon č. 188/2004 Sb., kterým byla harmonizována úprava ekologicky šetrného nakládání s autovraky, následovala novela provedená zákonem č. 7/2005 Sb., jejímž důvodem se stala potřeba harmonizace právních předpisů v oblasti odpadních elektrických a elektronických zařízení. Významná změna byla uskutečněna zákonem č. 314/2006 Sb. a týkala se zejména úpravy nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (k tomu blíže v druhé části práce). Zatím poslední přímou novelou zákona se stal zákon č. 34/2008 Sb., který se zabývá některými povinnostmi souvisejícími s přepravou odpadů a také přináší několik změn do režimu nakládání s vybranými odpady, konkrétně perzistentními organickými znečišťujícími látkami a PCB (polychlorovanými bifenyly). Pro lepší orientaci nabízím následující diagram

14 KMENOVÝ PŘÍMÁ DALŠÍ ZÁKON ZMĚNA ZMĚNA Zákon č. 185/2001 o odpadech Zákon č. 275/2002 Sb. Zákon č. 188/2004 Sb. Zákon č. 7/2005 Sb. Zákon č. 314/2006 Sb. Zákon č. 34/2008 Sb. Zákon č. 477/2001 Sb. Zákon č. 76/2002 Sb. Zákon č. 320/2002 Sb. Zákon č. 356/2003 Sb. Zákon č. 167/2004 Sb. Zákon č. 317/2004 Sb. Zákon č. 444/2005 Sb. Zákon č. 186/2006 Sb. Zákon č. 222/2006 Sb. Zákon č. 296/2007 Sb. Zjednodušený diagram zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho změn Převzato z Aktuální stav právních předpisů v odpadovém hospodářství. Odpadové fórum, 2007, č. 7 8, str. 21. a doplněno

15 3. Prameny právní úpravy Předtím, než se budu zabývat platnými národními právními předpisy, bych se ráda alespoň zhruba zaměřila na mezinárodní závazky a aktivity České republiky a samozřejmě také na právní normy ES existující v mnou sledované oblasti. 3.1 Mezinárodní úroveň Je jasné, že problematika ochrany životního prostředí není regionální záležitostí, nepřekračující hranice jednotlivých států. Činnosti subjektů jednoho státu mají nezřídka značný vliv na kvalitu životního prostředí a zdravé životní podmínky v okolních státech a jinak tomu není ani při nakládání s odpady resp. při jejich likvidaci. Česká republika se v průběhu devadesátých let stala členem mnoha mezinárodních organizací a většina z nich se alespoň částečně zabývá enviromentálními otázkami. Mezi těmi nejdůležitějšími bych zmínila Organizaci spojených národů (OSN) a k ní přidružené odborné organizace (např. Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD), Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) nebo Program OSN pro životní prostředí (UNEP), dále Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo Radu Evropy. 12 Na mezinárodní úrovni vznikla také řada zejména doporučujících a nezávazných aktů. V tomto směru lze jmenovat zejména ambiciózní programový dokument OSN Agenda 21, který byl schválen na mezinárodní konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992, které se zúčastnili zástupci 178 zemí světa často na nejvyšší úrovni. Tento dokument si dal za cíl řešit problematiku udržitelného rozvoje v několika sférách, mimo jiné i ve vztahu k likvidaci odpadů. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že na tento celkem obecný mezinárodní dokument navazuje síť tzv. Místních agend 21, což jsou programy určené pro konkrétní regiony a obce, které jsou zpracovávány za účasti občanů a jejich sdružení a akcentují místní problémy. Místní agendy 21 jsou pravidelně zpracovávány i obcemi v České republice

16 Co se týče závazných úmluv v oblasti nakládání s odpady, je třeba zmínit především Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování 13, která řeší zřejmě nejpodstatnější mezinárodní problém v této oblasti, a to přeshraniční přepravu odpadů zejména za účelem jejich likvidace. Pro Českou republiku vešla tato úmluva v platnost v roce 1992 (pro ČSFR již 1991). Úmluva má chránit zejména méně rozvinuté země před dovozem nebezpečných odpadů ze zemí více rozvinutých za účelem jejich likvidace a klade důraz na princip zneškodňování odpadů v místě jejich vzniku. 3.2 Právo ES V počátcích svého vzniku se Evropská společenství zaměřovala výhradně na otázky spojené s budováním jednotného vnitřního trhu a odstraňováním jeho překážek. Společná politika ochrany životního prostředí byla do Smlouvy o ES včleněna Jednotným evropským aktem roku V současnosti tvoří její hlavní pilíř tzv. Šestý akční program Společenství pro životní prostředí 15,16. Jedná se o koncepční dokument s platností pro roky 2002 až 2012, který se zaměřuje na několik oblastí zájmu, pro něž navrhuje řešení a stanoví cíle, jichž má být dosaženo, přičemž mezi tyto oblasti zařadil i problematiku nakládání s odpady včetně jejich likvidace. 17 Na jeho základě bylo vypracováno sedm tematických strategií. Ze strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci vyplývá, že hlavním cílem je navrhnout vhodná opatření, jejichž výsledkem bude především snížení množství odpadů ukládaných na skládky a zvýšení množství recyklovaného a kompostovaného odpadu. Společně s touto tematickou strategií byl (dne ) Komisí předložen i návrh nové rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady, o odpadech 18, který byl přijat v červnu Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, Basilej, DUSÍK, J. Současnost a budoucnost evropského práva ŽP. Ekologie a právo, 2005, č. 1, s Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES, ze dne 22. července 2002 o Šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí. 16 První Akční program vznikl již v roce Dalšími prioritními oblastmi zájmu jsou změna klimatu a globální oteplování, přírodní stanoviště, volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny, vztah životního prostředí a zdraví a využívání přírodních zdrojů. 18 Dokument KOM/2005/667/FINAL

17 Na základě řady Akčních plánů začal být vytvářen celý systém směrnic, nařízení a rozhodnutí, jejichž počet neustále narůstá a jak bylo řečeno, oblast odpadového hospodářství je jednou z priorit. Nejpočetnější skupinou předpisů, které mají dopad na všechny členské státy, jsou směrnice. Jedná se o typ právní normy, která ke své přímé aplikaci na vnitrostátní subjekty zpravidla vyžaduje řádné provedení neboli implementaci a také následné prosazení členským státem. Na řádné provádění této povinnosti jednotlivých členských států dohlíží Komise ES, která má pravomoc vést při jejím nesplnění proti příslušnému státu řízení i před Evropským soudním dvorem (dále ESD). Příkladem z nedávné praxe, která má souvislost s likvidací odpadů, kdy Komise této pravomoci využila a v řízení pro nesplnění povinnosti státem byla úspěšná, může být například případ C-135/05 Komise proti Itálii. ESD ve svém rozsudku ze dne uvedl, že Itálie dlouhou dobu neplnila své závazky vyplývající zejména ze směrnic 75/442/EHS o odpadech, 91/689/EHS o nebezpečných odpadech a 1999/31/ES o skládkách odpadů a to tím, že s odpady nebylo nakládáno prostřednictvím k tomu pověřených osob, subjekty prováděly odstraňování odpadů bez příslušného povolení a skládky nebezpečného odpadu nebyly řádně registrovány. Došlo především k porušení čl. 4 směrnice 75/442/EHS o odpadech, ve kterém je členským státům stanovena povinnost přijímat nezbytná opatření k zajištění likvidace odpadů způsobem neohrožujícím lidské zdraví a životní prostředí. Tento případ není v praxi ojedinělý. 19 Podobně bylo ESD konstatováno porušení téhož článku i v rozsudku ze dne v případě C- 420/02 Komise proti Řecku, kdy Řecko taktéž nepřijalo nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že odpady ukládané na skládku budou využity či odstraněny bez ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, včetně obtěžování hlukem a prachem. Základním předpisem ES v oblasti odpadového hospodářství je bezesporu rámcová směrnice 75/442/EHS o odpadech, která byla z důvodu přehlednosti vydána ve svém kodifikovaném znění pod číslem 2006/12/ES. Jak již název napovídá, jedná se o předpis, který upravuje základní práva a povinnosti subjektů při nakládání se všemi kategoriemi a druhy odpadů s taxativně vyjmenovanými výjimkami. Jednotlivá ustanovení jsou vlastně příkazy členským státům, aby přijaly nezbytná opatření a zajistily, že odpady se využívají nebo odstraňují bez ohrožení lidského zdraví a bez použití postupů či metod, které mohou poškodit životní prostředí K tomu více SMOLEK, M. Judikatura EU. Ekologie a právo, 2007, č. 3, s Viz již výše jmenovaný čl. 4 směrnice 75/442/EHS

18 Podle této směrnice mají vyjmenované činnosti při nakládání s odpady podléhat povolení od příslušného orgánu a jiné alespoň registraci u státních orgánů. Směrnice určuje i tzv. hierarchii odpadového hospodářství a například ve vztahu k poplatkům výslovně prosazuje zásadu "znečišťovatel platí". Obsahově požadavky této směrnice naplňuje náš současný zákon o odpadech 21. Dne schválil Evropský parlament návrh nové rámcové směrnice o odpadech, která by měla současnou úpravu modernizovat a v některých ohledech zjednodušit. Účinnosti by měla nabýt koncem roku Následovat bude dvouletá implementační lhůta. Do procesu schvalování významně zasáhla i Česká republika s návrhem, aby spalovny odpadů byly ponechány v kategorii zařízení na odstraňování odpadů, namísto jejich přeřazení do kategorie zařízení na využívání odpadů. Česká republika byla podporována mnoha okolními státy i ekologickými sdruženími, jelikož se předpokládá, že taková změna povede díky volnějšímu režimu k zaplavení některých zemí odpadem. Naopak zastánci této změny argumentují, že při současné technologické vyspělosti není správné zařazovat spalovny odpadů na stejnou úroveň jakou má v podstatě primitivní způsob odstraňování odpadů skládkováním. Ve svém snažení ovšem nebyla Česká republika úspěšná a tak bylo schváleno překvalifikování některých spaloven jako zařízení k využívání odpadů. Dílčím úspěchem naší delegace bylo prosazení ustanovení, které stanoví, že členský stát může zakázat dovoz odpadů, určených ke spalování, pokud je to v rozporu s národním Plánem odpadového hospodářství. Na rámcovou směrnici o odpadech navazují další směrnice, nařízení a rozhodnutí, které upravují zejména podrobnosti ve vztahu k nakládání včetně způsobů likvidace jednotlivých druhů odpadů. Jedná se především o (ve znění pozdějších změn, řazeno chronologicky): Směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech (ve znění směrnice 2006/12/ES kodifikovaná verze) Směrnice Rady 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého Směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství Směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů Rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech Směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů 21 Zákon č. 185/2001, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů Prameny české právní úpravy Základním vnitrostátním předpisem upravujícím tuto oblast a jediným na zákonné úrovni je (jak již bylo řečeno) zákon č. 185/2001 Sb. odpadech ve znění pozdějších předpisů 23 (dále jen ZoOdp). Jeho základní principy, pojmy a to jakým způsobem upravuje práva a povinnosti při likvidaci odpadů se pokusím podrobněji popsat v dalších kapitolách. Zde bych jen ráda zmínila, že v dohledné době se připravuje jeho novela 24, která by měla reagovat na novou směrnici o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech 25 a zajistit její řádné provedení. Ve vztahu k tematickému zaměření druhé části této práce, tedy problematice likvidace biologicky rozložitelných odpadů, byly v původní verzi návrhu rovněž opatření pro snížení ukládání těchto odpadů na skládkách (např. se navrhuje zavedení povinnosti obcí třídit kromě dalších čtyř využitelných složek komunálního odpadu i bioodpad, zatímco současná úprava pouze vyžaduje, aby obce zajistily pro občany místa pro odkládání nebezpečných složek odpadu). Jelikož však bylo v rámci připomínkového řízení vzneseno až 550 zásadních připomínek, rozhodlo se MŽP tyto úpravy přepracovat a jejich předložení vládě odložilo (viz Předkládací zpráva k návrhu zákona). Na zákon o odpadech samozřejmě navazuje množství podzákonných předpisů, které upravují podrobnosti v jednotlivých oblastech odpadového hospodářství, kterými se ZoOdp zabývá pouze v obecnější rovině. I v rámci Zákon č. 185/2001 Sb., ze dne 15. května 2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č.106/2005 Sb.), č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 34/2008 Sb. 24 V současnosti ve fázi projednávání ve vládě. 25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září

20 podzákonné legislativy jsme se v nedávná době dočkali změn. Za zmínku stojí především přijetí vyhlášky o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, která byla vydána dne 12. září 2008 pod č. 341/2008 Sb. a ke stejnému dni se stala účinnou a jejímž obsahem se blíže zabývám v druhé části práce. Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky č. 63/2003 Sb., Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady a č. 41/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady č. 381/2001 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a č. 503/2004 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů č. 341/2008 Sb., Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. č. 237/2002 Sb., Vyhláška MŽP o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků a č. 505/2004 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb. č. 353/2005 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů č. 294/2005 Sb., Vyhláška MŽP o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady č. 352/2005 Sb., Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) č. 376/2001 Sb., Vyhláška MŽP a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a č. 502/2004 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška MŽP a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů č. 382/2001 Sb., Vyhláška MŽP o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a č. 504/2004, Vyhláška, kterou se mění vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě č. 384/2001 Sb., Vyhláška MŽP o nakládání s polychlorovanými bifenyly (o nakládání s PCB)

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Nakládání s odpady a obaly

Nakládání s odpady a obaly Přehled právní úpravy Nakládání s odpady a obaly Filip Dienstbier, 2009 mezinárodní úmluvy, zejména: Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilej,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru...4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy...7 (C) Návrh věcného řešení...8 1. Předmět úpravy...8

Více

Část B Nakládání s odpady

Část B Nakládání s odpady Část B Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...5 3. Obecné povinnosti...11 4. Přehled povinností...13 5.

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2015 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 188/2004

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Předmět úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Část B Nakládání s odpady

Část B Nakládání s odpady Část B Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech Předmluva V tomto průvodci Vás seznámíme jednoduchou a srozumitelnou formou s hlavními povinnostmi podnikové ekologie a jejich základním

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Strana 1 z 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení nakládání s odpady, s chemickými látkami a přípravky.

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více