Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Podpora podnikání hudebního průmyslu v ČR Kateřina Pletichová 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a s citačními zvyklostmi....

2 Poděkování Srdečné poděkování patří Ing. Evě Tomáškové, Ph.D. za připomínky a cenné rady, které mi poskytla v průběhu vypracování mé diplomové práce. 2

3 3

4 Obsah Obsah Úvod Teoretická východiska podpory malého a středního podnikání Malé a střední podnikání Podpora podnikání Veřejná podpora Institucionální podpora v ČR Dotace Ministerstvo kultury Granty a dotace využitelné pro malé a středné podnikání v hudebním odvětví Granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery Státní fond kultury Ministerstvo průmyslu a obchodu Hospodářská komora Českomoravská záruční a rozvojová banka Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Obce a kraje Hlavní město Praha Město Valašské Meziříčí Zlínský kraj Zahraniční podpora Strukturální fondy EU v České republice OP Podnikání a inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost Regionálních operační programy OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptibilita Mezinárodní visegrádský fond Česko-německý fond budoucnosti

5 5. Jiné formy podpory Nadace Nadace OSA Nadace život umělce Sponzoring Logo sponzora na propagačních materiálech Banner sponzora Reklama zprostředkovaná hosteskami Alternativní umístění reklamy Titulární partnerství Internetová reklama Návrhy a doporučení Predikce budoucího vývoje Koncepce rozvoje malých a středních podniků na období Koncepce účinnější podpory umění na léta Cíl, metody a bariéry zpracování diplomové práce Závěr Resumé Seznam použitých zdrojů Seznam použité literatury Seznam použitých elektronických zdrojů Seznam použitých právních předpisů Příloha č. 1: Popis projektu - Nahrávání a vydání hudebního CD hudební skupiny Wotienke & Band (Valašské Meziříčí) Příloha č. 2: Popis projektu Hudební festival Nu Jazz Dayz 2008 (Mezinárodní visegrádský fond) Příloha č. 3: Popis projektu - Vznik hudebního CD Valmez 2009 (Nadace OSA)

6 1 Úvod Podpora podnikání, stejně jako podpora kultury, je v České republice téměř dvě desetiletí po Sametové revoluci stále mimořádně aktuálním tématem, které nabízí velké množství úvah o současném stavu a možnostech budoucího zlepšování podmínek pro tyto dvě oblasti. Téma Podpora podnikání hudebního průmyslu v ČR jsem si zvolila z několika důvodů. Prvním je můj prakticky orientovaný zájem o získávání dotací a grantů, na který nahlížím jako na užitečnou, naplňující a poměrně kreativní činnost umožňující podílet se na uskutečňování zajímavých projektů. Sama jsem už o několik dotací žádala pro občanské sdružení, jehož jsem členem a pro hudební agenturu, pro kterou pracuji. Některé z již takto dříve zpracovaných popisů projektů jsem zařadila do přílohové části této práce a to z pohnutek, ke kterým se ještě vrátím níže. Dalším důvodem výběru tématu diplomové práce je právě mé zaměstnání v hudební agentuře, která se zaměřuje na pořádání festivalů, koncertů, provozování internetového obchodu s hudebním merchandisem a kulturního serveru. Chtěla jsem věnovat svůj čas vypracovávání praktické diplomové práce tak, abych poznatky při jejím psaní získané mohla využít i ve své praxi. Dalším důvodem mého výběru tématu této práce je můj zájem o hudbu jakožto posluchačky a časté návštěvnice koncertů a současně můj zájem o prostředí hudebního průmyslu a způsoby jeho fungování. Hudební průmysl je poměrně širokým odvětvím podnikání, které je nějakým způsobem navázáno na hudbu jakožto komoditu. Poskytování veřejných podpor nejenom neziskovým organizacím ale i podnikatelům hudebního průmyslu má velký význam pro zkvalitňování hudební kultury v České republice. Převážná většina dotací je totiž udělována pouze neziskovým projektům. Tím jsou podnikatelé podporováni v šíření i alternativnějších podob hudby, než jenom těch se silným komerčním potenciálem. Příkladem může být komerčně pojatý festival s dobrou propagací a tím i návštěvností, jehož součástí je jedna scéna s alternativní hudbou, která získala dotaci. Takovým způsobem dochází k nenásilnému hudebnímu vzdělávání návštěvníků takovéhoto festivalu a podnikatel na neziskové scéně tolik netratí. Hudební průmysl zahrnuje pořádání koncertů, tanečních párty, hudebních festivalů, management hudebníků, prodej hudebního merchandisu, rozhlasové či internetové vysílání, provoz hudebních internetových portálů, provozování hudebních zařízení, nahrávání a prodej zvukových nahrávek, natáčení hudebních videoklipů a koncertních DVD a vydávání knih a periodického tisku věnujících se hudbě. 6

7 Během své praxe jsem se pokoušela získat informace o podpoře malého a středního podnikání v hudebním průmyslu z dostupné literatury. Bohužel jsem zjistila, že na českém knižním trhu neexistuje ani základní přehled této problematiky. Informace jsem tedy poměrně dlouhou dobu získávala na různých internetových stránkách a z právních přepisů, vytvářela jsem si vlastní přehledy a tabulky. Tato situace mě přivedla k myšlence využít nashromážděné znalosti v mé diplomové práci, přičemž téma Podpora podnikání hudebního průmyslu v ČR jsem si v souladu s původním zadáním Podpora malého a středního podnikání zúžila pouze na oblast malého a středního podnikání, mimo jiné i proto, že velké podniky na velké množství podpor z důvodu nastavení podmínek ani nedosáhnou. Cílem této diplomové práce je především analýza současného stavu možností podpory malého a středního podnikání hudebního průmyslu, obsahující interakci práva a ekonomie, která by byla rovněž prakticky využitelná pro malé a střední podnikatele v hudebním průmyslu, kteří uvažují o využití podpor kultury a podnikání spolu s návrhem případných změn. Podporou pak mám na mysli především dotace poskytované Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR, územními samosprávnými celky, Strukturálními fondy EU, českými nadacemi, Mezinárodním visegrádským fondem a Česko-německým fondem budoucnosti. Nepopírám, že existují ještě další nadace poskytující podporu hudebnímu odvětví, ale jejich využití pokládám spíše za marginální, často regionálně omezené a vhodné spíše pro neziskové organizace, proto se jim v této práci dále nevěnuji. Z důvodu praktické užitečnosti této práce jsem se rozhodla připojit k diplomové práci i přílohovou část, která obsahuje podklady pro podání žádostí k dotačním programům, které v této práci zmiňuji. Všechny tyto podklady jsou v době zpracování této práce co možná nejaktuálnější. Jako přílohy jsem zařadila i několik vypracovaných popisů projektů, pro něž jsem sama žádala o dotaci. Dotace pro tyto projekty byly přiděleny a projekty už úspěšně proběhly nebo jsou ve stádiu realizace. K jejich přiložení k práci jsem přistoupila, neboť si myslím, že by mohly být dobrým vodítkem pro zpracování jiných žádostí o dotace, neboť dobře vypracovaný popis projektu je vedle splnění formálních požadavků a rozpočtu hlavním měřítkem, podle kterého se rozhoduje o přidělení dotace. Při vypracování této práce jsem čerpala z dostupné literatury a především z internetových zdrojů. Časté aktualizace internetových zdrojů mi umožnili využít i literaturu, která je již mnohdy zastaralá tak, abych mohla využít myšlenek autorů odborné literatury spolu s aktuálními informacemi získanými na internetových stránkách. 7

8 2 Teoretická východiska podpory malého a středního podnikání 2.1 Malé a střední podnikání Evropská charta pro malé podniky z roku 2000 deklaruje, že malé a střední podniky jsou pro EU páteří evropské ekonomiky a hlavním zázemím její konkurenční schopnosti vůči ostatnímu světu.... EU považuje malé a střední podniky za klíč k řešení citlivého sociálního problému zaměstnanosti, dále pak za základnu pro účinnou inovační politiku nižších řádů, rozvoj podnikavosti s vytváření evropské ekonomiky založené na znalostech. 1 Malé a střední podnikání v České republice upravuje zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Ten v 2 odkazuje ohledně definice malého a středního podnikatele na předpis Evropských společenství, konkrétně tedy na Přílohu I k Nařízení komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání. Dle této definice se podnikatelé dělí na drobné, malé, střední a velké. Drobný, malý a střední podnikatel je ten, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a zároveň jeho aktiva, pokud daný podnikatel vede účetnictví, či majetek, pokud daný podnikatel nevede účetnictví, nedosahují částky 43 milionů EUR, nebo pokud jeho obrat či příjmy nedosahují částky 50 milionů EUR. Malý podnikatel je ten, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho aktiva či majetek nebo obrat či příjmy nedosahuje 10 milionů EUR, přičemž tyto údaje se počítají za předchozí účetní nebo zdaňovací období. 2 Drobný podnikatel zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo celková bilance nepřesahuje 2 miliony EUR. 3 Podle Přílohy č.1 Zprávy o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 2007 se v České republice v roce 2007 nacházelo celkem malých a středních podniků. Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu podniků pak činil 99,83 %. Malé a střední podniky zaměstnávaly zaměstnanců, čímž dosáhly 61,41 % podílu zaměstnanců v celkovém počtu zaměstnanců v České republice. 4 1 Vodáček, L. - Vodáčková, O. Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004, s Klímová, V. Rozvoj malého a středního podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Petříček, V. Vývoj podnikatelského prostředí v České republice. 1. vyd. Praha: CORONA s.r.o. 4 MPO Malé a střední podnikání Zpráva o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 2007: [online]. [citováno 19. října 2008]. Dostupné z: 8

9 Pokud se zabýváme podporou malého a středního podnikání, je jistě na místě položit si otázku, proč by zrovna malé a střední podnikání mělo být podporováno. Odpověď můžeme hledat v obrovském významu, které malé a střední podnikání má pro Českou republiku i v množství úskalí, na které naráží. Evropská unie označuje malé a střední podniky za páteř evropské ekonomiky. Je tomu tak zejména proto, že malé a střední podniky výrazně přispívají k celkové zaměstnanosti obyvatelstva a hrají důležitou roli pro sociální a ekonomickou soudržnost regionů. Oproti velkým společnostem, které mnohdy směřují spíše k monopolizaci trhu, malé a střední podniky naopak podněcují konkurenci, která nutí ostatní podniky ke zvyšování kvality zboží a služeb. Zaplňují menší prostory trhu, které nejsou pro velké podniky příliš zajímavé. Spolu s rozvojem malého a středního podnikání prosperují i obce a regiony. 5 Tyto přínosy malého a středního podnikání ohrožuje několik externích faktorů, které je činí slabšími a zranitelnějšími ve srovnání s velkými podniky. Vzhledem k menšímu objemu kapitálu, kterým disponují, a těžšímu přístupu k úvěrům jsou citlivější na výkyvy trhu či ekonomiky než velké společnosti. Oproti těmto jsou znevýhodněny i horším přístupem k informacím, poradenství, odbornému vzdělávání, veřejným zakázkám a zahraničním trhům. Vedle těchto externích bariér existují i interní bariéry rozvoje malého a středního podnikání. Především se mezi ně řadí nízká motivace, obava z rizika, nízká kvalifikace a nedostatek kapitálu. 6 Mezi další znevýhodnění malých a středních podnikatelů oproti podnikatelům velkým se řadí i nekalá konkurence velkých podniků, dumpingové ceny dovážených výrobků, silná konkurence nadnárodních obchodních řetězců, množství administrativní zátěže a platební nekázeň zákazníků a klientů, která způsobuje druhotnou platební neschopnost Podpora podnikání Veřejná podpora Veřejná podpora je podpora poskytovaná především státem či územními samosprávnými celky zejména za účelem regionálního rozvoje, prosazování politik veřejného zájmu (ochrana životního prostředí, výzkum a vývoj, odborná příprava), podpory rozvoje určitých aktivit nebo 5 Klímová, V. Rozvoj malého a středního podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Klímová, V. Rozvoj malého a středního podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Jurčík, R. Černý, P. Kincl, M. Križan, P. Neubauerová, G. Vedra, J. Právní úprava veřejné podpory v České republice: včetně úplného znění zákona o veřejné podpoře s komentářem a související judikatury. 1. vyd. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o.,

10 ochrany kulturního dědictví. 8 Legální definici můžeme nalézt v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství, na kterou nepřímo odkazuje i Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje: veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. 9 Vedle již zmíněných přínosů malého a středního podnikání, které ospravedlňují udělování podpory tomuto sektoru, přistupuje v hudebním odvětví ještě další, nezanedbatelný, důvod, proč podporovat malé a střední podnikání v hudebním průmyslu. Tímto důvodem je vedle podpory podnikání současná podpora kultury a umění v České republice. Dle koncepce vypracované Ministerstvem kultury pod názvem Koncepce účinnější podpory umění na léta : Umění a kultura obecně prospívají veřejné oblasti tím, že zvyšují kvalitu života a jsou nedílnými součástmi trvale udržitelného rozvoje a podmínek stability společnosti. Umění regeneruje společnost, artikuluje a interpretuje poznání, utváří životní styly, plní identifikační funkce, je zdrojem zábavy a předmětem aktivit volného času, zlepšuje duševní a fyzické zdraví občanů a celkové společenské prostředí naší země, přitahuje mladé lidi a chrání je před negativními vlivy a různými závislostmi. Je také důležitým preventivním faktorem vzniku sociálně patologických jevů, jako jsou rasová a národnostní nenávist, netolerance vůči handicapovaným, nemocným, starým, menšinám, a zároveň napomáhá při jejich odstraňování. Umění je považováno za významný ekonomický faktor. Podmiňuje nová, ekonomicky progresivní odvětví, kterými jsou kulturní a kreativní průmysl. Umělecká díla, včetně architektury, a instituce, jež je prezentují, jsou také významným cílem kulturní turistiky, a turistické oblasti díky umění získávají příjmy, které mají ekonomický charakter renty. Umění a umělecké produkce povzbuzují místní ekonomický růst a rozvoj díky tomu, že na sebe formou koprodukcí a prostřednictvím různých forem spolupráce na regionální, nadregionální a mezinárodní úrovni vážou finanční prostředky. Nezanedbatelné jsou taktéž multiplikační efekty, projevující se ve vazbách na celou řadu dalších služeb.... Prezentace a propagace 8 Čtvrtníková, I. Jabůrková, M. Maurová, E. Váňa, L. Škeříková, D. Veřejná podpora a veřejné zakázky po vstupu do EU: průvodce pro obce a města. 1. vyd. Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, s Klímová, V. Rozvoj malého a středního podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s

11 umění a kultury všeobecně za hranicemi země je důležitým nástrojem zahraniční politiky státu. 10 Podpora malého a středního podnikání si klade za cíl zejména zvýšit konkurenceschopnost těchto podniků. Nelze ale opominout i negativní jevy, které se k udělování podpory váží. Podpora narušuje vzájemnou rovnost podniků, kdy jeden podnik je, často celkem neopodstatněně, zvýhodněn oproti svým konkurentům, kteří žádnou podporu nedostali. Takto de facto dochází k narušení hospodářské soutěže. Z tohoto hlediska není přímá podpora, tedy dotace, zvýhodněné úvěry, záruky a finanční příspěvky, zcela vhodnou formou zvyšování konkurenceschopnosti a jako vhodnější se jeví podpora nepřímá. Jako podporu nepřímou označujeme zejména zjednodušování administrativy, zohledňování zájmů malých a středních podnikatelů při tvorbě právních předpisů a zjednodušení přístupu k informacím. 11 Na počátku 20. století vzniklo v návaznosti na rozvoj mezinárodního obchodu tzv. antipodporové právo. Na základě tohoto práva je dnes v Evropské unii možné udělovat veřejnou podporu pouze podle stanovených pravidel a transparentním způsobem. Veřejná podpora je poskytována na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby o její poskytnutí, přičemž na získání veřejné podpory neexistuje právní nárok. O tom zda bude nebo nebude veřejná podpora poskytnuta, rozhodují státní orgány výlučným uvážením. 12 Veřejná podpora je v České republice upravena Zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Centrálním koordinačním, poradenským, konzultačním a monitorovacím orgánem v oblasti veřejné podpory je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který úzce spolupracuje s Evropskou komisí. 13 Vzhledem ke skutečnosti, že veřejná podpora je ve své podstatě zakázaná, je její přidělování možné pouze na základě výjimek, a to buď výjimek blokových nebo rozhodnutím Evropské komise, přičemž podpora de minimis není považována za veřejnou podporu. Bloková výjimka je ustavována nařízením Evropské komise, mimo jiné je takto upravena i veřejná podpora určená malým a středním podnikům. Další souhlas Evropské komise pak není nutný. Oproti tomu podpora de minimis není zahrnuta do režimu veřejných podpor, 10 Koncepce a jiné dokumenty Ministerstvo kultury: [online]. [citováno 21. října 2008]. Dostupné z: 11 Klímová, V. Rozvoj malého a středního podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Jurčík, R. Černý, P. Kincl, M. Križan, P. Neubauerová, G. Vedra, J. Právní úprava veřejné podpory v České republice: včetně úplného znění zákona o veřejné podpoře s komentářem a související judikatury. 1. vyd. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 11

12 neboť takto poskytnutá podpora je tak malého rozsahu, že nemá negativní dopad na hospodářskou soutěž. Celková výše podpor de minimis poskytnutých jednomu příjemci za období předchozích tří let musí být nižší než ,- EUR, v opačném případě se již nejedná o podporu de minimis. 14 Pokud hovoříme o definici veřejné podpory, nesmíme zapomenout na formy, ve kterých může být veřejná podpora poskytována. Mezi formy veřejné podpory můžeme zařadit zejména podporu podnikatelům určenou k investicím, vzdělávání, výzkumu a vývoji, půjčky a záruky, poradenství, daňová zvýhodnění a úlevy na platbách na sociálním a zdravotním zabezpečení a slevy na daních Veřejná podpora a de minimis CzechInvest:: [online]. [citováno 30. října 2008]. Dostupné z: 15 Čtvrtníková, I. Jabůrková, M. Maurová, E. Váňa, L. Škeříková, D. Veřejná podpora a veřejné zakázky po vstupu do EU: průvodce pro obce a města. 1. vyd. Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka,

13 3 Institucionální podpora v ČR 3.1 Dotace V 3 písm. a) Zákona o rozpočtových pravidlech je pro účely Rozpočtových pravidel vymezen pojem dotace, kterými se rozumí: peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. 16 Další definici dotace nalezneme v 27 odst. 7 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: Za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Položka se snižuje o případné závazky k poskytovateli dotace z důvodu jejího nedočerpání, zneužití nebo vrácení. 17 Totožnou definici dotace opakuje i vyhláška č. 505/2002 Sb. v 26 odst. 4, ale rozšiřuje ji o následující věty: Do ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se zahrnuje i dotace poskytnutá na pořízení majetku.... Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci. 18 Definice uvedené ve vyhláškách č. 504/2002 Sb. a č. 505/2002 Sb. tedy vymezují pojem dotace šířeji než Rozpočtová pravidla, když k finančním zdrojům dotací přiřazují vedle státního rozpočtu, státních finančních aktiv a Národního fondu i státní fondy a rozpočet územních samosprávných celků. V této práci vycházím z této rozšířené definice, neboť i Státní fond kultury ČR a Územně samosprávné celky pokládám za významné poskytovatele dotací na podporu malého a středního podnikání. 16 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla. 17 Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 18 Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. 13

14 Všechny tři právní definice dotace se shodují v podmínce, že dotace musí být přidělena na konkrétní účel. Právě vhodný výběr účelu a jeho kvalitně provedená obhajoba v popisu projektu, který se pravidelně přikládá k žádostem o dotaci jako příloha, jsou jedny z nejvýznamnějších faktorů, které rozhodují o udělení či neudělení dotace. V 2 Rozpočtových pravidel je zamítnut právní nárok na dotaci: Na peněžní prostředky státního rozpočtu není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 19 Znamená to tedy, že i v případě včasného odevzdání správně a úplně vyplněné žádosti o dotaci oprávněným subjektem nemůže tento subjekt uplatňovat jakýkoliv právní nárok na peněžní prostředky státního rozpočtu, čímž je míněna dotace a přijetí či odmítnutí žádosti je čistě na zvážení instituce, která dané grantové či dotační řízení vypsala. Paralelně používaný pojem grant není v žádném z právních předpisů České republiky definován. Jeho užívání v praxi je většinou plně zaměnitelné s pojmem dotace. 3.2 Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury je podle 8 zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ústředním orgánem státní správy pro výrobu a obchod v oblasti kultury (mimo jiné) zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění: Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. 21 jasně definuje Ministerstvo kultury jakožto státní orgán kompetentní k ovlivňování podmínek malého a středního podnikání v hudební branži, a to zejména přípravou a navrhováním zákonů i jiných právních předpisů ovlivňujících výrobu a obchod v oblasti kultury. Další podstatnou funkcí Ministerstva kultury je vyhlašování grantových řízení a následné přidělování grantů. Je tedy zřejmé, že pokud chceme analyzovat 19 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 20 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 21 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 institucionální podporu malého a středního podnikání hudebního průmyslu pro Českou republiku, nemůžeme opominout právě Ministerstvo kultury jakožto ústřední státní organizaci pro oblast kultury. Jak je uvedeno na internetových stránkách Ministerstva kultury: Grantová řízení jsou každoročně vyhlašována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), dále v souladu s "Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím", které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Dotace jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které vláda schválila usnesením č. 114 ze dne a jsou přílohou tohoto usnesení, a na základě interního předpisu MK, tj. Příkazu ministra kultury č. 4/ Mohlo by se zdát, že Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím vydávané Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy nejsou pro tuto diplomovou práci zajímavé, neboť upravují poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím, nikoliv malým a středním podnikatelům, jejichž primárním účelem je vytvářet zisk, jak ostatně vyplývá ze znění 2 odst. 1 obchodního zákoníku: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 23 Název nicméně v těchto případech zcela neodpovídá skutečnosti. Dokument s názvem Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009 vydaný jako příloha usnesení vlády 692 za dne 9. června 2009 obsahuje jednu hlavní oblast s okruhem možných příjemců zahrnující právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti kultury. Hlavní oblast Kulturní aktivity spadající pod působnost Ministerstva kultury zahrnuje podporu kulturních aktivit v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Tento dotační program je vyhlašován na základě strategických dokumentů s názvy Koncepce účinnější podpory umění na léta a Usnesení vlády ze dne 31. května 2006 č Zásady pro poskytování dotací Ministerstvo kultury: [online]. [citováno 7. října 2008]. Dostupné z: 23 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů příloha.pdf (application/pdf objekt): [online]. [citováno 7. října 2008]. Dostupné z: %C5%99%C3%ADloha%20.pdf. 15

16 V Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se v části I. odst. 3 uvádí, že dotace mohou být poskytovány podle 7 odst. 1, písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., i dalším právnickým osobám, založeným nebo zřízeným k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně právní ochrany dětí, pokud tak ústřední orgán státní správy (dále jen ústřední orgán ) rozhodne. 25 Co to znamená pojem kulturní služba je upraveno v Příkazu ministra kultury ČR č. 13/2007 v Článku I. odst. 4.: Za kulturní služby jsou považovány a) jednorázové akce (např. koncert, výstava, festival, vydání neperiodické publikace apod.) b) činnosti (např. vydávání časopisů, celoroční divadelní činnost, apod.) 26 Dotace může být tedy poskytnuta i podnikajícímu, ziskovému subjektu, ale pouze na konkrétní kulturní službu, která je sama o sobě nezisková. Toto tvrzení je podpořeno i písemným vyjádřením hudební referentky A. Chorvátové, oddělení umění, odbor umění a knihoven Ministerstva kultury: Zákon č. 218/2000 Sb., umožňuje poskytovat dotace ze státního rozpočtu i podnikatelským subjektům, konkrétně v 7. Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení i pro podnikatelské subjekty (ve smyslu podpory malého a středního podnikání), avšak s podmínkou, že projekt nesmí být ziskový. Ministerstvo kultury, konkrétně odbor umění a knihoven, nezkoumá, zda žadatel-obchodní subjekt, či fyzická osoba se živnostenským listem, je v době podání žádosti ziskový. Úřad MK zjišťuje formální náležitosti žádosti o dotaci - projektu, mimo jiné i to, zda je předložený projekt neziskový (a pokud projekt obdrží dotaci ze státního rozpočtu, neziskovost kontroluje i ve vyúčtování dotace). Prostřednictvím poradního orgánu hudební komise Ministerstva kultury posuzuje především uměleckou kvalitu předkládaného projektu. 27 Schválený rozpočet Ministerstva kultury pro rok 2008 počítal s výdaji ve výši ,- Kč. Z této částky připadla na výdaje určené na spolufinancování komunitárních programů částka ve výši ,- Kč a na výdaje určené na kulturní aktivity ve výši ,- Kč, což jsou výdaje Ministerstva kultury relevantní k použití v hudebním odvětví reprezentovaném malými a středními podnikateli Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, příloha k usnesení vlády ze dne 7. února 2001 č Příkaz ministra kultury ČR č. 13/2007, kterým se stanoví pravidla poskytování neinvestičních a investičních dotací Ministerstvem kultury podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a dle vyhl. č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, č.j.3 215/2007-EO/2. 27 cit. z ové komunikace mezi autorkou této práce a paní Chorvátovou ze dne 10. října Ministerstvo Ministerstvo kultury: [online]. [citováno 5. října 2008]. Dostupné z: 16

17 řízení. 29 Příkaz ministra kultury ČR č. 13/2007 se v Článku III. věnuje sledování a kontrole Žádosti o dotace přihlášené do grantových řízení spadajících pod Ministerstvo kultury posuzují grantové komise, které se skládají z odborníků pro danou oblast. Pravidla pro výběr členů grantových komisí a pro způsob jejich jednání upravuje interní předpis Ministerstva kultury s názvem Příkaz ministra kultury č. 42/2006, kterým se vydává statut a jednací řád komisí a subkomisí pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury. Příkazem ministra kultury jsou stanovena i pravidla poskytování neinvestičních a investičních dotací Ministerstvem kultury. V Příkazu ministra kultury ČR č. 13/2007 se specifikuje množství podstatných pojmů a pravidel. Dotace může být dle Příkazu ministra kultury ČR č. 13/2007 Článek I. odst. 5 poskytnuta maximálně do výše 70 % nákladů daného projektu, nicméně v opodstatněných případech se otevírá možnost požádat o procentní zvýšení dotace. O takovémto navýšení rozhoduje úřadující ministr kultury. V Příkazu ministra kultury ČR č. 13/2007 Článek II. se upravuje postup při poskytování dotace. Vzorový formulář žádosti o dotaci je přílohou k tomuto Příkazu. Povinnou součástí projektu je popis projektu, rozpočet projektu vyplněný na předepsaných rozpočtových formulářích a kopie vyžádaných identifikačních dokladů. Podle Příkazu ministra kultury ČR č. 13/2007 Článek II. odst. 4 rozhoduje o přidělení dotace ředitel příslušného odboru na základě návrhu poradních orgánů, přičemž se zkoumá způsob, jakým žadatel o dotaci využíval dotace přidělené v minulých letech. O přidělení dotace se na základě Příkazu ministra kultury ČR č. 13/2007 Článek II. odst. 7 rozhoduje formou Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. V tomto Rozhodnutí je vymezen účel poskytnuté dotace a přesné podmínky jejího využití žadatelem o dotaci. Součástí takto vymezených podmínek je i požadavek, aby žadatel o dotaci vedl příjmy a náklady dotovaného projektu odděleně od své ostatní činnosti z důvodu snazší kontroly využívání dotace. V Rozhodnutí je dále vyčíslen rozpočet dotovaného projektu, v němž, jak už bylo výše zmíněno, nemůže být započítán zisk, a výše dotace. Dle Příkazu ministra kultury ČR č. 13/2007 Článek II. odst. 14 není možné vztáhnout na rozhodnutí o dotaci předpisy o správním čerpání dotace. Dle prvních tří odstavců Článku III. náleží sledování a kontrola čerpání dotace do působnosti Ministerstva kultury, které ji provádí v rámci celého účetnictví příjemce dotace. Kontrolu mu usnadňuje právo požadovat po příjemci dotace písemné zprávy o čerpání dotace 29 Příkaz ministra kultury ČR č. 13/2007, kterým se stanoví pravidla poskytování neinvestičních a investičních dotací Ministerstvem kultury podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a dle vyhl. č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, č.j.3 215/2007-EO/2. 17

18 a povinnost žadatele odevzdávat vyúčtování skutečných nákladů a příjmů realizovaného projektu. V případě, že příjemce dotace dotovaný projekt zcela nebo částečně neuskuteční, je dle Příkazu ministra kultury ČR č. 13/2007 Článek III. odst. 5 povinen poskytnutou dotaci nebo její poměrnou část vrátit spolu s vyúčtováním. Dojde-li po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu k vázání prostředků státního rozpočtu, nebo bude-li zjištěno, že informace, na jejichž základě byla dotace přidělena, nebyly pravdivé, nebo pokud bylo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu vydáno v rozporu se zákonem či právem evropských společenství, pak bude dle Příkazu ministra kultury ČR č. 13/2007 Článek IV. odst. 1 zahájeno Řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, na toto Řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se na rozdíl od Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu vztahují obecné předpisy o správním řízení Granty a dotace využitelné pro malé a středné podnikání v hudebním odvětví Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven vyhlašuje každoročně výběrové dotační řízení na podporu projektů profesionálního hudebního umění. Granty podporující hudební umění jsou rozděleny do dvou oblastí: alternativní hudba a klasická hudba. Těchto výběrových dotačních řízení se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby působící v oblasti kultury, které jsou občany České republiky, nebo které sídlí na území České republiky. Druhy podporovaných aktivit jsou pro oblast alternativní hudby rozčleněny do devíti tematických okruhů. Tematický okruh hudební festivaly je určen pro festivaly alespoň nadregionálního významu, dále jsou podporovány okruhy s názvy Koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti, Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění, Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro profesionální umělce v oblasti interpretace, skladby apod., Vydávání hudebních edic, CD ROM, odborných knižních, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti, Odborné periodické publikace 30 Příkaz ministra kultury ČR č. 13/2007, kterým se stanoví pravidla poskytování neinvestičních a investičních dotací Ministerstvem kultury podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a dle vyhl. č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, č.j.3 215/2007-EO/2. 18

19 (časopisy), Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově obrazových záznamů s českou dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně nekomerční hudbou, Hudebně informační, propagační a dokumentační činnost a Hudební konference. 31 Oblast klasické hudby je rozdělena na dvanáct tematických okruhů, které zahrnují tematický okruh Hudební festivaly, Koncertní činnost v oblasti české soudobé hudby v kontextu se zahraniční soudobou tvorbou, Koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti s regionálním významem (i v rámci festivalu či cyklu), Kontinuální činnost stálých profesionálních komorních souborů, Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění, Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro mladé profesionální umělce v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod., Vydávání hudebních edic, CD ROM, odborných knižních, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti, Odborné periodické publikace (časopisy), Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově obrazových záznamů s českou dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně nekomerční hudbou, Hudebně informační, propagační a dokumentační činnost, Hudební konference a Významná výročí osobností české hudební kultury, která jsou pro každý rok konkrétně určena. Pro rok 2009 je stanoven Bohuslav Martinů vzhledem k 50. výročí jeho úmrtí a Josef Bohuslav Foerster vzhledem ke 150. výročí jeho narození. 32 Žádost o dotaci se podává na předepsaném formuláři spolu s vyplněným formulářem rozpočtu projektu, podrobným popisem projektu a povinnými přílohami. Povinné přílohy zahrnují kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele, kopii dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele za něj při podání žádosti jednat, kopii dokladu o oprávnění k podnikání odpovídající předkládanému projektu, kopii smlouvy o založení běžného bankovního účtu, potvrzení o podání žádosti o finanční participaci minimálně jednoho dalšího veřejného rozpočtu, popřípadě odborné recenze a kopie licenčních smluv. Žádosti jsou hodnoceny podle předem stanovených kritérií. Formální kritéria sledují správné vyplnění žádosti včetně všech příloh. Obsahová kritéria zkoumají přínos pro obor, přínos pro rozvíjení umělecké různorodosti, velikost území, pro které je projekt koncipován, propracovanost 31 Hudební umění 2009 (granty) Ministerstvo kultury: [online]. [citováno 22. října 2008]. Dostupné z: 32 Hudební umění 2009 (granty) Ministerstvo kultury: [online]. [citováno 22. října 2008]. Dostupné z: 19

20 projektu, množství finančních zdrojů, reálnost a realizovatelnost projektu a způsob využití dříve udělené dotace, pokud již nějaká byla udělena Granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery Ministerstvo kultury, odbor zahraniční, každoročně vypisuje v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Tyto granty jsou určeny pro organizátory kulturních aktivit s výjimkou příspěvkových organizací Ministerstva kultury a takových kulturních aktivit, které již získaly podporu z programu EU Kultura 2000 a Kultura 2007, mezinárodních knižních veletrhů, mezinárodních filmových festivalů a prodejních výstav a veletrhů. O tyto granty je možné žádat v rámci některého ze čtyř okruhů: 1. Projekty vysílané do hlavních měst členských států EU v 1. pololetí Ostatní vysílané projekty do zahraničí 3. Projekty přijímané ze zahraničí 4. Projekty organizované společně subjekty ze zemí Visegrádu 34 Žádost o grant musí být podána na předepsaném formuláři spolu s předepsaným formulářem pro rozpočet projektu a musí být doplněna o povinné přílohy. Povinnou přílohou je kopie o registraci právní subjektivity, doklad o oprávnění osoby jednající za žadatele, kopie dokladu o založení bankovního účtu, osvědčení či čestné prohlášení, že na žadatele o dotaci nebyl prohlášen konkurs, že není v likvidaci, ve vyrovnávacím řízení, jeho podnikání nepodléhá soudní správě, že nebyl pravomocně odsouzen za čin související s jeho podnikatelskou činností a že má splněny veškeré povinnosti týkající se placení daní, poplatků a příspěvků na sociální zabezpečení. Vyhlášení grantového řízení zahraničního odboru dále 33 Hudební umění 2009 (granty) Ministerstvo kultury: [online]. [citováno 22. října 2008]. Dostupné z: 34 Vyhlášení grantového řízení zahraničního odboru na rok 2009 Ministerstvo kultury: [online]. c2007, [citováno 13. října 2008]. Dostupné z: 20

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Diecézní charita Brno zřizovatelem je diecézní biskup nestátní nezisková organizace evidovaná právnická osoba u MK ČR 30. 10. 1996 jeden

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY.

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY Žádost o dotaci Cestovní ruch pro všechny Podprogram 117712 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (rok, na který je žádána dotace) 2010 Pořadové

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

ŽÁDOST O GRANT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 (právnická osoba)

ŽÁDOST O GRANT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 (právnická osoba) ŽÁDOST O GRANT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 (právnická osoba) Grantový program: OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2012 Název projektu Číslo tématu I. Údaje o žadateli Realizátor projektu Název organizace: Adresa:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 20. února 2008 1 Povinné přílohy pro všechny projekty 1.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

PŘÍLOHA č. 1d. Definice malého a středního podniku. Celková aktiva nebo obrat nepřesahují. Počet zaměstnanců. Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy

PŘÍLOHA č. 1d. Definice malého a středního podniku. Celková aktiva nebo obrat nepřesahují. Počet zaměstnanců. Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy Definice malého a středního podniku Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil.

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Identifikace výzvy Prioritní osa 2: Rozvoj firem Program: PROGRES Výzva: Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více