Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození"

Transkript

1 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna města a obce trutnovského okresu k soutěží na počest 20. výročí osvobození Za krásnější a bohatší život všeho obyvatelstva, a za splnění usnesení XII. sjezdu KSČ. Občané uzavřeli závazky na plnění akce Z, zvelebení a zkrášlení obce a domovního majetku, na pomoc zemědělské výrobě, k zlepšení služeb obyvatelstvu a rozvoji cestovního ruchu, k zlepšení a rozšíření kulturně osvětové činnosti, k rozvoji tělovýchovy v rámci příprav třetí celostátní spartakiády, zapojení občanů do práce orgánů NV, plnění rozpočtových příjmů a výdajů. Soutěž probíhala ve dvou etapách: první etapa do červnových voleb, druhá etapa od voleb do květnových oslav 20. výročí osvobození Celoobecní závazek našeho města byl projednán ve všech orgánech MěstNV a na veřejných schůzích občanů. Výzvu našeho města k soutěži města a obce našeho okresu přijala. MěstNV se soutěže ujal se zápalem. Na každé schůzi kontroloval stav plnění. V průběhu roku byl závazek pozměněn a upřesněn, některé akce byly nahrazeny jinými. Celkem byl závazek plněn dobře a byl pobídkou všem našim občanům, pracujícím pro rozkvět našeho města. Území a obyvatelstvo našeho města V letošním roce rozšířilo město svůj obvod o obce Žireč a Zboží, Stalo se tak se souhlasem jejich obyvatel na základě rozhodnutí ÚV KSČ o dalším slučování obcí a vytváření větších administrativních a ekonomických celků. Úvahy a námitky, proč nebyly připojeny obce ležící v těsném sousedství, totiž Lipnice a Verdek, jsou vyvráceny právě nutností vytvářet celky ekonomické, a tato podmínka by u obou těchto obcí předpokládala sloučení JZD Lipnice a JZD Verdek s JZD Nová Podharť, k čemuž nebylo ani chuti ani nebyly vytvořeny podmínky pro sloučení. Z tohoto důvodu byly k našemu městu připojeny obce Žireč a Zboží, v nichž obhospodařují půdu ČSSS, podobně jako v části našeho města (Sylvárov, Žirečská Podstráň). O sloučení se jednalo už v minulém roce, když na společném zasedání MěstNV, MNV Žireč a MNV Zboží byly projednány problémy sloučeny, vysvětleny některé nejasnosti finanční a oběma obcím dána záruka dalšího rozvoje v rámci našeho města. Ve volbách 14. června zvolili občané Žirče a Zboží své poslance do MěstNV a sloučení se stalo skutkem. Počet obyvatel našeho města se tím zvětšil bezmála o osob (Žireč 700 obyvatel, Zboží 200 obyvatel). Koncem roku 1964 mělo naše město celkem obyvatel, z toho 191 nových občánků se narodilo letos. Byli slavnostně přivítání do života na 24 úvodech, jichž se zúčastnilo 161 dětí. V obřadní síni na staré radnici bylo uzavřeno 163 sňatků a oslavena 1 stříbrná, 5 zlatých a 1 diamantová svatba. Volby 14. června Letos vypršelo volební období poslanců Národního shromáždění, národních výborů a soudců. Datum voleb určilo Národní shromáždění, které se sešlo 28. února na 24. schůzi, na neděli 14. června. Zároveň schválilo nové volební zákony, které prohlubují demokratičnost našich voleb a dávají voličům možnost přímého výběru kandidátů. Přípravou voleb v našem městě se zabývalo 25. zasedání MěstNV dne 11. března, které také zvolilo 13 člennou místní volební komisi. Naše město bylo rozděleno na 70 volebních obvodů pro volby poslanců MěstNV. Předvolební období mělo tři etapy. V první navrhovali občané a organizace kandidáty na poslance. Na podkladě volebních zákonů mohlo být, na rozdíl od dřívějších voleb, zařazeno do jednotlivých volebních obvodů více kandidátů, kteréhožto práva naši občané v několika volebních obvodech i užili. Tito kandidáti se v druhé etapě představili na veřejných schůzích voličům, kteří z nich vybrali jednoho k zaregistrování. Do 14. května bylo zaregistrováno všech 70 kandidátů na poslance MěstNV. Ve třetí etapě, do 14. června, se zaregistrovaní kandidáti představili na veřejných schůzích, pořádaných občanskými výbory, svým voličům. Zároveň byly vyloženy 32

2 na MěstNV voličské seznamy, v nichž bylo zapsáno voličů. V neděli června, za krásného a slunečného počasí, přišlo voličů zvolit své zástupce. Naším poslancem v Národním shromáždění byl zvolen většinou 99,97% hlasů soudruh Josef Nepomucký, který byl za kandidáta navržen LSD Jednota ve Dvoře Králové n. L. S. Josef Nepomucký už za 1. republiky prošel řadou stranických funkcí a v r byl poprvé zvolen do Národního shromáždění. Po r byl předním funkcionářem tehdejšího JSČZ, později byl ministrem zemědělství a od r vedl Ústřední radu družstev. Je členem ÚV KSČ a od r nepřetržitě poslancem Národního shromáždění. Na funkci poslanců KNV byli v našem městě zvoleni 3 poslanci většinou 99,9%, 10 poslanců ONV dostalo 99,97% hlasů a soudce volilo 99,97% voličů. Do MěstNV bylo zvoleno 70 poslanců, kterým dalo své hlasy voličů a jen 4 voliči kandidátku škrtnuli. Ze zvolených 70 poslanců je 18 žen, podle věkového složení je 7 poslanců mladších než 30 let, 16 poslanců do 40 let, 22 poslanců je ve věku od 40 do 50 let a 25 je starších. Podle povolání je 23 dělníků, 4 zemědělci, 13 úředníků, 10 techniků, 20 ostatních. Mezi poslanci je 5 členů ČSM. Volební kampaň, vedená pod heslem V nerozborné jednotě strany a lidu za důsledné plnění usnesení XII. sjedu KSČ, semkla všechny naše občany k práci pro lepší život nás všech. Zasedání MěstNV starého volebního období Poslanci MěstNV, zvolení r. 1960, se letos sešli na dvou posledních zasedáních. 25. plenární zasedání MěstNV zhodnotilo 11. března činnost MěstNV za rok 1963 a jednalo o přípravě voleb do NS, NV a soudů. Zároveň zvolilo místní volební komisi a schválilo plán práce MěstNV na 1. pololetí letošního roku. Zasedání pozdravili pionýři ze ZDŠ na náměstí Odboje, kteří se zavázali odpracovat na úpravě hřiště a šaten u školní budovy 200 brigádnických hodin. Na posledy se sešli poslanci MěstNV, zvoleni v červnu 1960, na 26. zasedání dne 27. května, aby zhodnotili činnost svou i celého MěstNV za uplynulé volební období. Na závěr zasedání poděkoval předseda MěstNV s. Škop všem poslancům za jejich dobrou práci a požádal je, aby i nadále pracovali pro rozvoj našeho města. Ustavující zasedání MěstNV K svému prvnímu zasedání se sešli nově zvolení poslanci MěstNV 1. července v kulturním středisku na Zálabí. Zasedání bylo přítomno hostů a náš poslanec do Národního shromáždění s. Nepomucký poslal zasedání pozdravný telegram. Po slavnostním zahájení přednesl referát předseda místní volební komise a pionýři ze ZDŠ na náměstí Odboje přednesli novým poslancům svou zdravici. Mandátová komise pak konstatovala, že všichni poslanci byli zvoleni právoplatně a velkou většinou hlasů. Poté složili poslanci MěstNV slavnostní slib a plénum MěstNV zvolilo orgány MěstNV. Návrh, podaný předsedou MV KSČ s. Voňkou, poslanci jednomyslně schválili. Předsedou MěstNV byl zvolen jednomyslně s. František Škop, jeho náměstkem s. Josef Duchoň, tajemníkem s. Josef Bílina. (Dřívější tajemnice s. Martínková přešla k ONV). Předsedou školské a kulturní komise byl zvolen s. A. Šilhan, předsedou tělovýchovné komise s. St. Bělovský, předsedou sociálně-zdravotní komise s. Kamila Hauserová, předsedou komise pro ochranu veřejného pořádku s. Josef Vavřena, předsedou bytové komise s. O. Kaděra, předsedou komise pro obchod s. F. Petrásek, předsedou komise pro výstavbu s. K. Havlíček, předsedou komise místního hospodářství ing. M. Vik, předsedou komise finanční s. H. Dostálová, předsedou zemědělské komise s. J. Holub a předsedou plánovací komise s. Duchoň, náměstek předsedy MěstNV. Vedoucím finančního dobru byl schválen s. J. Holič, vedoucím odboru pro výstavbu s. J. Polák, který byl dříve vedoucím odboru výstavbu ONV v Trutnově, vedoucím domovní správy schválen s. L. Gláser a vedoucím Komunálních služeb s. Zd. Měšťan. Zasedání pak jménem MV KSČ pozdravil s. Voňka, který se ve svém referátě otevřeně zabýval nedostatky volební kampaně a vytýčil hlavní úkoly, které čekají na nový MěstNV. Pak byly zvoleny komise MěstNV a slova se ujal předseda s. Škop. Ve svém referátě zhodnotil výsledky, dosažené v minulém volebním období a rozebral hlavní úkoly, které musí nový MěstNV vyřešit. Je to především otázka dokončení socializace zemědělství a nábor pracovních sil pro JZD i ČSSS, zlepšení zásobování, 33

3 zintensivnění kulturně výchovné práce, zajistil účast cvičenců z našeho města na 3. celostátní spartakiádě, pokračovat ve zvelebování města a v bytové výstavbě a čestně splnit závazek k 20. výročí osvobození, zlepšit hospodaření MěstNV a získat nové příjmy a lépe spolupracovat s aktivem pracovníků MěstNV, občanskými výbory a výborem žen i jinými organizacemi. Po bohaté diskusi schválili poslanci rozpočet MěstNV a plán práce na 2. pololetí Pak přijalo plénum MěstNV usnesení a schůzi zakončil předseda MěstNV s. František Škop, který popřál poslancům hodně úspěchů v jejich práci. Další zasedání MěstNV K svému druhému zasedání sešli se poslanci MěstNV dne 26. srpna, aby jednali o tělovýchově a přípravách na 3. celostátní spartakiádu. Hlavní referát přednesl předseda tělovýchovné komise s. St. Bělovský. Po třetí se sešlo plénum MěstNV 14. října k jednání o plnění usnesení o rozvoji služeb. Hlavní referát přednesl s. ing. Vik, v diskusi pak přednesli poslanci zprávy o průzkumu v jednotlivých provozovnách služeb. Zasedání přišli pozdravit pionýři ze ZDŠ na náměstí Odboje, kteří seznámili naše poslance se svými závazky. Naposledy se letos sešli poslanci 9. prosince na 4. schůzi, na niž jednali o plnění usnesení XII. sjezdu KSČ v zemědělství. Hlavní referát měl předseda zemědělské komise s. Holub, který kriticky zhodnotil práci našeho JZD. Pak seznámil s. Duchoň přítomné poslance se zprávou o plnění celoobecního závazky na počest 20. výročí osvobození a konstatoval, že závazek je celkem dobře plněn. Občanské výbory, výbor žen V letošním roce připadla občanským výborů významná úloha při přípravě voleb. V dubnu pořádaly veřejné schůze, na nichž byli voleni kandidáti k registraci na poslance, v květnu a červnu pak probíhaly na veřejných schůzích, organizovaných občanskými výbory, předvolební besedy, na nichž se zaregistrovaní kandidáti představovali svým voličům. Celkem v tomto roce uspořádaly občanské výbory 238 schůzí a besed, jichž se zúčastnilo na občanů. V rámci celoobecního závazky na počest 20. výročí osvobození získávali občanské výbory závazky od jednotlivých občanů a organizovali práce na zvelebení našeho města. Celkem odpracovali naši občané v akci Z pře hodin. Výbor žen Také výbor žen si v předvolební kampani vedl dobře. Uspořádal řadu přednášek pro naše ženy a aktivně se podílel na soutěži v dodávce vajec, která měla dobrý výsledek vajec (v okrese). Mezinárodní den žen Na oslavu letošního Mezinárodního dne žen uspořádal výbor žen spolu s Komunálními službami a JZD Nová Podharť slavnostní večer v SZK dne 7. března. Řád práce Z. Glaserové Májové oslavy. V předvečer oslav 1. máje udělil president republiky Řád práce soudružce Zdeňce Gláserové, dělnici v úpravně školního závodu n.p. Tiba. Máj Oslavy 1. máje v našem městě byly zahájeny 30. dubna večer průvodem mládeže od starého hřbitova a z náměstí Pionýrů na náměstí. Po skončení lampiónového průvodu byl na náměstí vypálen ohňostroj, poté vyhrávala dechová hudba a ve SZK se konala májová veselice. Druhý den, 1. máje, prošel městem v 6 hodin ráno budíček dechových hudeb a v 9 hodin se seřadil průvod na náměstí Pionýrů a u starého hřbitova. Průvod, provázený alegorickými vozy, došel na náměstí, kde občanů z našeho města i okolí vyslechlo na májové manifestaci projev tajemníka OV KSČ soudruha Josefa Janovce. Odpoledne připravili mladí členové SZK v pří- 34

4 rodním divadle Májový koktejl, na němž hrály taneční orchestry, bigbeatová skupina Lucifer a hudební soubory. Odpoledne bylo zpestřeno módní přehlídkou. 9. května Dne 9. května se konal v prostoru Polabských cihelen už 8. ročník závodu Osvobození, pořádaný Kynologickým klubem. Na náměstí se dopoledne shromáždily delegace našich pracujících, které položily věnce k památníku na Wolkerově nábřeží a na hrob rudoarmějců. Pionýr Festival pionýrů a mládeže. V rámci oslav 15 let Pionýra (založen 28. června 1949) sešli se do našeho města pionýři z celého našeho okresu na festival pionýrů a mládeže, pořádaný ve dnech 6. a 7. června. Festival byl zahájen 6. června odpoledne ve 12:30. Pak se pionýři podle svých zájmů účastnili jednotlivých srazů. Sešli se mladí technici, přírodovědci, členové pionýrských štábů, dopisovatelé, sportovce, byla otevřena výstava STTM a pionýři besedovali s kulturními pracovníky a s vojáky. Navečer měli pionýři připraveny táborové ohně. Bohužel velká průtrž mračen narušila a pokazila večerní program. Druhý den dopoledne besedovali pionýři s představiteli okresu a po velkém průvodu se konala pionýrská olympiáda ve sportovních a branných soutěžích, vítězové byli na závěr festivalu slavnostně vyhlášení. Československo-sovětské přátelství Měsíc československo-sovětské přátelství. Letošní měsíc československo-sovětské přátelství konaný pod heslem V duchu 20. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou v čele s KSČ za další rozvoj společnosti socialistické, zahájil 6. listopadu přehlídku sovětských filmů v kinech Svět a Oko. Téhož dne večer pořádal SZK Veselý večer s pražskými umělci. 7. listopadu se sešlo přes našich občanů na manifestaci na náměstí, kde jménem OV KSČ promluvil předseda ONV s. František Čermák. Pak přinesla hvězdicová štafeta poselství z města i okolí a zástupci našich pracujících položili věnce k památníku na Wolkerově nábřeží a na hrob rudoarmějců. 12. listopadu jsme v našem městě uvítali celostátní štafetu přátelství a míru, kterou převzal zástupce okresu na náměstí Klementa Gottwalda. Štafetu jako první nesl mistr sportu Josef Tomáš z Jiskry Juta. Téhož dne večer vystoupili v SZK s velmi krásným programem SLUK. Zemědělství Na zemědělské půdě v našem městě hospodaří státní statky (v Žirči, Zboží, Žirečské Podstrání a Sylvárově), JZD Nová Podharť a soukromý sektor drobní držitelé půdy i soukromí zemědělci, kteří však neplní své dodávkové povinnosti (například Pečenka, Aubrecht). Dokončení socializace zemědělství v našem městě však přes mnohá jednání není v dohledu. Pozemky soukromých rolníků jsou totiž značně zanedbané a hospodářství bez pracovních sil. Proto se naše i okolní JZD zdráhají půdu převzít. Určité dohody bylo dosaženo jen s JZD Verdek. Rovněž hospodaření našeho JZD Nová Podharť nebylo nejlepší. Na začátku roku sice došlo k změnám v představenstvu novým předsedou JZD byl zvolen s. Řepka ale chyby starého představenstva, nedostatečná příprava půdy loni na podzim, nedostatečný zástav dobytka a špatná organizace práce se projevily i v letošním roce, hlavně ve výnosech obilí. Tak místo plánovaných 30q pšenice po ha se sklízelo jen 22q, žita místo 28q jen 20,4q, ječmene místo 30q dokonce jen 17,7q a ovsa místo plánovaných 28q jen 23q. Rovněž výnosy cukrovky byly menší o 80q po ha, než se počítalo. Plánovaný výnos měl činit 320q po ha. Zato úroda pícnin a kukuřice byla letos dobrá. Ovšem nedostatečné výnosy obilí způsobily, že JZD neplní nákup mléka a vajec. K tomu přispívá i nesplněný zástav skotu, který nové představenstvo řeší nákupem chovných jalovic. Problémem totiž i nadále zůstává tuberkulosa skotu, která nedovoluje jeho pasení. Přes tyto nedostatky se podařilo vyplácet na pracovní jednotku místo plánovaných 9 Kčs 12 Kčs. Doufejme, že nové vedení zajistí našemu družstvu konečně rozkvět. Podpora MěstNV našemu 35

5 JZD se projevuje nejen pomocí na brigádách, ale i usnesením, aby byly přednostně přidělovány byty pracovníkům JZD, neboť nedostatek mladých v JZD je jednou z příčin jeho zaostávání. Bytové hospodářství Trvalé nedostatky v bytovém hospodářství řešila na své schůzi 7. února vláda a 28. února Národní shromáždění, které přijalo nový zákon o hospodaření s byty. Podle tohoto zákona, který vstoupil v platnost 1. dubna, rozdělují se byty podle kvality a vybavení do čtyř skupin. S platností od 1. října se zvyšuje nájemné u lepších 1.,2.. a částečně i 3. skupiny. Tím se odstraní neopodstatněné rozdíly ve výší nájemného v bytech stejné kvality a zvýší se i příjmy Domovních správ, které budou moci více investovat do údržby a oprav domů. Přes tato opatření zůstává nájemné u nás v ČSSR jedním z nejmenších na světě. Tato opatření byla všem našim občanům vysvětlena na schůzích, pořádaných občanskými výbory a setkala se s kladným ohlasem. Zdá se však, že ani tímto opatřením nebude bytová nouze v našem městě zmírněna. Zatím došlo ke směně 10 bytů a o směně 60 nadměrných bytů, v nichž je nájemné značně zvýšeno, bytová komise jedná. Ovšem v našem městě je 853 žádostí o byty. Letos začalo bytové družstvo stavět 2 domy se 48 bytovými jednotkami a stavbu se podařilo do zimy zastřešit. Kromě toho se staví 3 rodinné domky. Nedostatečná bytová výstavba v našem městě byla předmětem společné schůze rady MěstNV a MV KSČ 16. listopadu, na níž byl přítomen předseda KNV s. Reichrt. Na schůzi bylo dohodnuto, že do plánu na rok 1966 bude zařazena stavba 204 bytových jednotek v našem městě z prostředků státní a družstevní výstavby a 50 bytových jednotek bude postaveno svépomocí. Domovní správa v našem městě pečuje o 372 domů. Ve své práci si vede velmi dobře a pracovníci soutěží o titul Kolektiv vzorné práce. Letos vykonali práci za 433 tisíc Kčs. Zvelebení města Zvelebení našeho města. Dobrá spolupráce MěstNV s občany se projevila při zvelebování našeho města i letos. Na podkladě závazků občanů mohl MěstNV vyhlásit celoobecní závazek k 20. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou a vyzvat ostatní obce našeho okresu k soutěži. Letos věnovali občané svému městu přes 60 tisíc brigádnických hodin a závazek se podařilo celkem splnit. Město bylo krášleno nově vysázenými stromy v hodnotě 20 tisíc Kčs, byla dokončena I. etapa úpravy požární zbrojnice, na stadionu pod SZK odpracovali naši občané hodin, nebylo však postupováno podle schválené dokumentace a rozpočet byl tím překročen o Kčs. Výstavba však pokračuje dobře a tak bude stadion příští rok předán k užívání. Zato výstavba šaten na stadionu v Podharti nebyla dokončena ani letos nebyly provedeny povrchové a řemeslnické práce. Z původního plánu byla vyřazena stavba komunikace ke koupališti vzhledem k tomu, že komunikace budou řešeny z hlediska nové výstavby v prostoru koupaliště. Místo toho byla upravena ulice Březinova a ulice Boženy Němcové. V ulicích Mánesově a Smetanově byla rozšířena vodovodní síť. V ZOO bylo svépomocí dostavěno terárium. Letos v letních měsících se v našem městě projevil nedostatek vody, zvláště ve výše položených obvodech. Problémem se zabýval MěstNV i mnoho odborníků, ale k výstavbě nového vodovodu v dohledné době nedojde. Zásobování Zásobování se v letošním roce značně zlepšilo. Průmyslového zboží, kromě některých módních novinek, bylo na trhu dost a koupě na doplňkové půjčky, poskytované Státní spořitelnou, se stala běžným zjevem. Pokrok je třeba zaznamenat i v zásobování potravinami. Vymizely fronty na maso, předvánoční trh byl bohatě zásoben jižním ovocem a zelenina byla k dostání i v zimních měsících koncem roku. K úplné spokojenosti chyběl jen dostatek luštěnin, zvl. čočky a kokosové moučky. Během roku se projevily nedostatky v zásobování mléčnými konservami. 36

6 Restaurace v ZOO K rozšíření služeb návštěvníkům ZOO byla zahájena montovaná stavba restaurace v zoologické zahradě. Stavba, která měla sloužit už 15. srpna, nebyla však hotova a sotva bude dána do provozu v příštím roce. Komunální služby Komunální služby dosáhly v letošním roce jistého zlepšení. Plán výkonů překročili o Kčs, přestože některá střediska byla ztrátová. Komunální služby zřídily nový mandl (u kostelíčka), zavedly čištění peří a napínání záclon a samoobsluhu květin v nemocnici kde se velmi osvědčila. Ostatní podniky, které slouží obyvatelstvu našeho města, si vedou rovněž dobře. Problémem jsou i nadále nevyhovující provozní místnosti a nedostatek učňů. Školství a kultura V našem městě je jedna SVVŠ (střední všeobecně vzdělávací škola), střední průmyslová škola textilní, pět základních devítiletých škol (ZDŠ), národní škola v Žirči, zvláštní škola, oční škola, 17 školních družin, 1 školní klub, 4 městské a 3 závodní školky a 3 školní jídelny. Letos byly zřízeny 3 školní družiny (oddělení) při škole v Schulzových sadech. Nedostatek finančních prostředků se projevuje v nedostatečném vybavení škol potřebným zařízením i v nedostatečné údržbě. Letos propočítané náklady na nutnou údržbu škol dosáhly sumy převyšující 1 milion Kčs. Zastaralé je strojové vybavení školních kuchyní a nezbytnost připojit školy na parovod se ukázala letos ve škole v Schulzových sadech, kde porucha na topném zařízení způsobila, ze bylo nutno topit celých 24 hodin nejkvalitnějším uhlím. Tím náklady na otop v této škole dosáhly dvojnásobku plánované částky (100 tis. Kčs). Stavba nové školní budovy, slibně před 2 lety započatá není bohužel v dohledu. Kina Kina. Letos poprvé po dlouhé době se v našich kinech zvýšil počet návštěvníků kina navštívilo o 3 tisíce občanů víc než se plánovalo a tržby byly proti plánu o 64 tisíc vyšší. Stalo se tak dík uvádění atraktivních filmů západní produkce. V květnu uspořádala naše kina tradiční Filmový festival mládeže, který se stal součástí májových oslav a hlavní kulturně politickou akcí naší mládeže. Jako v minulých letech i letos uvedla naše kina v rámci festivalu řadu filmů s tematikou mládeže. Festival byl zahájen 3. května estrádou. V srpnu byla v našich kinech přehlídka filmů, uváděných na Filmovém festivalu pracujících, v listopadu přehlídka sovětských filmů. Letos byl omezen provoz kina Oko a hrací profil byl přenesen do moderního kina Svět. Knihovna Knihovna. Naše místní lidová knihovna se rozšířila o dvě pobočky v připojených obcích Zboží a Žirči, takže má teď 4 pobočky (kromě zmíněných svou ještě v Podharti a Podstráni). Letos si čtenáři z knihovny vypůjčili celkem 103 tisíce svazků, většinou krásné literatury a k dosavadnímu fondu knih přibylo letos nových. Museum Museum. Letos bylo definitivně rozhodnuto o osudu našeho musea. V budově musea budou instalovány sbírky textilního musea a exposice Starý Dvůr Králové. Ihned bylo přikročeno k vyklizení místností, přírodovědecké sbírky byly předány ZDŠ na náměstí odboje, ostatní materiál byl deponován na půdě a museum bylo vymalováno. Nevyřešena zůstala právní stránka celé věci, neboť v budově, která je majetkem MěstNV, má své kanceláře i ZOO (v pravomoci ONV) a textilní museum patří n.p. Tiba. Doufejme že i tyto otázky budou vyřešeny k prospěchu našeho města, které zpřístupněním textilních sbírek získá jistě hodně nových návštěvníků. 37

7 ZOO ZOO. Úspěšný rozvoj naší zoologické zahrady pokračoval i letos. Pozornosti návštěvníků se těšili jak mladí tygříci, kteří se na jaře narodili tygřici Kolumbině, tak moderní terárium, největší v republice, vybudované dobrovolnou prací. Terárium dostalo letos i první obyvatele. V říjnu poslal s. Kněžek z Kambodže 2 krajty mřížkované. Hadi byli dopraveni letadlem spolu se slepičkou cibetky, která jim měla sloužit za potravu. Hadi ji nesežrali a tak získala ZOO další nečekaný přírůstek. Dalšími obyvateli terária jsou 2 aligátoři jménem Baron a Princezna, hroznýš duhový a 7 varanů. STM, LUT Vítězem okresního kola letošního ročníku STMP v oboru malých jevištních forem se stalo divadélko Na Dvorečku, které vystoupilo v soutěži se hrou Cowboj na Ďáblově dvorci. Okresní kolo STMP ve společenském tanci se konalo v našem městě 5. dubna. Ve dnech 26. dubna 10. května v rámci STMP vystavovali ve staré radnici své fotografie členové foto kroužku SZK. Letošní Dny mladých jutařů pořádal n.p. Juta s celopodnikovým výborem ČSM ve dnech 4. a 5. června. Vítězové kulturních soutěží se představili našim občanům 5. června odpoledne. Ve dnech 14. a 15. listopadu probíhala v našem městě jubilejní 5. přehlídka LUT n.p. Tiba. Pracující n.p. Tiba soutěžili v malých jevištních formách, sólových tancích, tanečních souborech, zpěvu, recitaci a v hudbě. Vítězové soutěží vystoupili v neděli odpoledne v SZK. Členkou poroty byla i Julie Charvátová, nositelka vyznamenání Za vynikající práci, která pohovořila o své práci a přednesla několik písní. V rámci soutěže LUT vystavovali své práce ve dnech listopadu ve staré radnici malíři, výtvarníci a fotoamatéři. Výstava Výstavy a přednášky. V únoru uspořádali modeláři svou výstavu ve staré radnici. Výstava leteckých modelů se těšila velkému zájmu dětí i dospělých. 12. března uspořádala oční škola spolu s místní organizací SČI (invalidů) v zasedací síni MěstNV veřejnou besedu a výstavku léčebných prostředků, vyučovacích a léčebných pomůcek a přístrojů a prací žáků. Výstavka, pořádaná k 10. výročí založení oční školy, byla doplněna přednáškou MUDr. Drahanského, ředitelky oční školy soudružky Kozákové a s. Severýna za SČI. Na závěr byl promítnut film Oči. 28. dubna přednášel v SZK vědecký pracovník Památníku národního písemnictví v Praze Dr. Mojmír Otruba o Rukopisu Královédvorském. Přednášku pořádal Vlastivědný kroužek SZK. 16. srpna v 9 hodin dopol. byla slavnostně otevřena výstava 825 let města Dvora Králové n. Labem, pořádaná Vlastivědným kroužkem SZK. Výstava dokumentující historii našeho města od r. 1139, byla instalována v konšelské a výstavní síni ve staré radnici. Výstava, kterou navštívilo přes občanů, potrvala do 20. záři a těšila se velké pozornosti. Od srpna vystavovali květiny naši zahrádkáři. 29. srpna besedoval účastník Slovenského národního povstání, nositel pamětní medaile SNP s. R. Jirman o bojích a činnosti slavných partyzánských jednotek. Beseda se konala v SZK. Na počest 20. výročí SNP byla v srpnu instalována na našem nádraží putovní výstavka o SNP. Ve dnech září vystavoval n,p, Texlen lněné výrobky. 29. září přednášel v knihovně o svém rodišti Litomyšli MUDr. Kopecký. Pěkná přednáška byla zpestřena filmem Smetanova Litomyšl. 25. listopadu zahájil dr. Jaromír Pečírka cyklus 8 přednášek Velcí mistři výtvarného umění přednáškou Michelangelo v aule SVVŠ. Dr. Pečírka bude dále přednášet na téma: Rousseau, Picasso, Chagall, Kupka, Tichý, Wagner, Zrzavý. Ve dnech listopadu vystavovali členové místní odbočky Svazu zahrádkářů ovoce. Na výstavě Hezký byt, uspořádané podnikem Domácí potřeby Pardubice, byly ve dnech 28. listopadu 6. prosince vystavovány elektrospotřebiče. Divadlo Divadla. Národní divadlo našemu městu: 4. března zavítali do našeho města přední umělci Národního divadla národní umělkyně Marta Krásová, Libuše Domanínská, národní umělec E. 38

8 Haken a Luboš Havlík spolu s ředitelem Národního divadla a nositelem Řádu práce laureátem státní ceny Bedřichem Prokešem. Ve vyprodaném sále SZK předvedli umělci ukázky své práce a pohovořili s diváky o své práci a životě. Po loňském nezapomenutelném zájezdu Královédvoráků do Národního divadla byl večer s předními umělci Národního divadla dalším velkým zážitkem a významným kulturním činem. Zájezdy našich občanů na představení naší přední operní scény pokračovali i letos. 21. března vypravil CIS 15 autobusů na návštěvu Národního divadla Přes 600 našich občanů tleskalo opeře B. Smetany Prodaná nevěsta. Divadlo Na dvorečku: Paříž má svůj Moulin Rouge, v Praze Semafor zná každý už, jen naše město nemá nic-krucifix. Plakát s těmito verši, umístěný v lékárně, upoutal pozornost všech kolemjdoucích. Mladí ze škol a závodů v našem městě, kteří se rozhodli vytvořit divadlo pro mladé, jím ohlašovali zahájení činnosti Divadélka na dvorečku. 20. února se představili v sále loutkového divadla v Podharti v premiéře hry G. Vavřiny Cowboj na Ďáblově dvorci. Hra měla velký úspěch a dočkala se několika repris. S ní také naši mladí zvítězili v okresním kole STMP. Divadelní představení: 3.ledna se našemu městu představili umělci Divadla komedie s Jiřinou Bohdalovou v titulní roli ve hře M. Acharda Idiotka ledna sehrálo VČD hru J. Dietla Nehoda. - Satirickou komedii brněnských autorů Skály, Fuchse a Pantůčka Drak je drak uvedlo 5. února VČD. - Dramatický soubor ZK ROH dolu Stachanov Radvanice vystupoval pohostinsky ve hře J. Zawieyského Vysoká stěna dne 29. února v SZK. - Dne 19. února sehráli přední umělci Národního divadla hru E. Zoly Skvělé dědictví března se představil našim divákům divadelní soubor SZK v soutěžním přestavení Čapkova divadelního festivalu ve hře Modrá obloha J. Uspenské a L. Ošanina dubna uvedlo VČD hru Le Hughese Jesse B. Semole se žení. - Kulturní kroužek obč. v. č. J. pod nádražím sehrál 11. a 12. dubna v hostinci u Teichmanů hru E. Vítkovského Dům u doktorů. - V rámci oslav 1. máje hostovali v našem městě členové Městských divadel pražských ve hře F. a B. ze Schönthanu Únos Sabinek. Hru Williama Shakespeara Troilus a Kressida uvedlo DVÚ 8. května. 17. května se představila baletní a rytmická skupina studia SZK v baletní pantomimě Statečný krejčík. 23. května uvedl divadelní soubor SZK detektivní hru J. Langera Případ malíře Günthera. Hru Lope de Vegy Zázračný pramen Medridský sehrálo DVÚ 10. června. Členové Městských divadel pražských a divadla ABC sehráli v přírodním divadle hru W. Wycherleye Panička z venkova 13. července. Divadlo Čs. armády hostovalo u nás 25. července se hrou Marie Stuaartovna Na 34. Jiráskově Hronovu vystoupil divadelní soubor SZK se svou inscenací hru J. K. Tyla Kutnohorští havíři dne 27. srpna. 13. září uvedlo Divadlo Čs. armády v sále SZK hru W. Shakespeara Richard III. 26. září provedli členové DVÚ hru M. CH. Feilera Šestá žena Jindřicha VIII. 30. září vystoupili členové divadelního odboru SZK v reprise hry J. Langera Případ malíře Günthera. Hru F. D. Gilroye Kdo zachrání kovboje sehrálo 24. října v SZK DVÚ z Hradce Králové. 13. listopadu sehráli členové Komorního divadla z Prahy hru A. P. Čechova Švédská zápalka. Velice agilní kulturní kroužek obč. v. č. 9 nastudoval hru J. Dietla Senohrabské grácie. Divákům se představil 12. a 13. prosince v hostinci u Teichmanů. 19. prosince uvedlo DVÚ hru Voskovce Wericha a Ježka Golem. Koncerty 9. dubna v pořadu Co máte nejraději provedli Libuše Nováková (soprán), Karel Tomáš (tenor), Jiří Šolc (bas) ze klavírního doprovodu Jaromíra Jakla písně a árie z českých a světových oper. 23. dubna vystoupili královédvorští zpěváci na 3. večeru sborového zpěvu. Tyto večery si jak uměleckým provedením, tak výběrem repertoáru získaly velkou oblibu. I tentokrát sbor mistři L. Munzarová, A. Sochorová a J. Židek věnovali zvláštní péčí výběru skladeb. Zazněli sbory B. Smetany, A. Dvořáka, J. B. Foerstra, J. Brahmse, S. Fulikova, J. Seydla, K. Reinera, J. Miljutina, A. Frieda a M. Blankera a lidové písně. Úvodem večera byla premiéra skladby našeho rodáka J. Z. Bartoše, věnovaná našim pěveckým souborům kantáty Není života bez zpěvu 39

9 pro dětský, mládežnický a smíšený sbor s doprovodem klavíru. Účinkovali pionýři ZDŠ v Schulzových sadech, mládežnický sbor n.p. Tiba učňovské středisko a smíšený sbor SZK celkem 160 členů za klavírního doprovodu J. Židka. V rámci májových oslav uspořádal symfonický orchestr SZK svůj 13. orchestrální koncert ze skladeb Mozarta, Janáčka, Jírovce, Blodka, Čajkovského, J. Suka. Sólisty koncertu, který dirigoval J. Židek, byli J. Kolář na hoboj a J. Vitvar na flétnu. Žáci LŠU se pochlubili svým uměním na závěr školního roku na veřejném koncertu dne 3. a 4. června. 13. června hostovali u nás zpěváci z vysokého Mýta na pěveckém koncertu, uspořádaném výměnou za koncert našich pěvců ve Vysokém Mýtě 9. června. 18. června byly v Schulzových sadech zahájeny pravidelné čtvrteční hudební večery, na nichž hrají mladí z dechového souboru SZK (řídí J. Vavra) a 15 členný taneční orchestr řízený J. Nerudou. 15 členný Moravský komorní orchestr brněnské konservatoře, řízený dr. Zb. Mrkosem, hostoval 7. října. Dne 2. prosince v rámci měsíce československo-sovětského přátelství, vystoupili Jana Židková, Josef Heriban a Přemysl Charvát, dirigent Národního divadla, ve Večeru světových arií. 14. prosince uspořádalo SRPŠ LŠU veřejné vystoupení žáků. Tělovýchova a sport Vyznamenání našim sportovcům. 8. března byl jmenován mistrem sportu několikanásobný přeborník ČSSR Jar. Antoš a odd. Jiskra Juta. Titul mu byl udělen před zahájením závodu o přebor republiky v terénní cyklistice, v němž zvítězil a stal se mistrem republiky v terénní cyklistice. S mistrem sportu Antošem uspořádala MLK 14. května besedu. Veřejné uznání zm. s. K. Jarolímkovi 23. června ocenilo předsednictvo ÚV ČSTV dlouholetou práci arch. Karla Jarolímka pro rozvoj sportu a udělilo mu Veřejné uznání za rozvoj tělesné výchovy I. stupně. Veřejné uznání II. stupně udělilo V. Holanovi. Závod míru Závod míru naším městem. Letos poprvé vedla trasa etapy Závodu míru naším okresem a naším městem. Start etapy byl v Liberci, odkud závodníci pokračovali do Trutnova, kde byla prémie, odtud přes Kocbeře do našeho města, které pěkně vyzdobeno uvítalo 22. května závodníky. Tisíce našich občanů lemovalo trať závodu, který se jel v našem městě ulicí Tyršovou, Fügnerovou, Palackého, přes náměstí Pionýrů, ulicí 28. října do ulice Smetanovy a do Lipnice. Všichni jsme byli zvědavi na naše národní mužstvo, hlavně pak na držitele žlutého trikotu Jana Smolíka se startovním číslem 15, který si v letošním roce vede výborně a v Praze po skončení celého závodu stanul na stupni vítězů. Po dojezdu závodníků do Pardubic byly jim i jejich trenérům, mechanikům a novinářům předány hezké šátky, vyrobené v našem n.p. Tiba. Péče věnovaná Závodu míru všemi organizacemi i obyvateli našeho města a okresu byla vysoce oceněna a uvažuje se o tom, aby v některém příštím ročníku byl Trutnov etapovým městem. Spartakiáda Spartakiáda V letošním roce vrcholí přípravy na 3. celostátní spartakiádu. Tento jedinečný tělovýchovný podnik se bude konat začátkem července příštího roku, už letos je však třeba přípravy na spartakiádu zajišťovat. Těmito problémy se zabývalo 2. zasedání městského národního výboru 26. srpna a v září byl svolán aktiv předsedů ZV ROH, zástupců obou tělovýchovných jednot i škol, aby se dohodli na společném postupu k zajištění 3. celostátní spartakiády. Hlavním problémem je zajistit účast mužů na nácviku, neboť zatím jich nacvičuje méně, než je třeba k účasti o hlavních dnech v Praze. Sportovní hry Tiby Letošní 4. ročník Sportovních her n.p. Tiba zahájil průvod sportovců na stadion v Podharti 26. června. Sportovní hry (kopaná, házená, tenis, stolní tenis, lehká atletika, plavání, sport. 40

10 gymnastika, střelba i šachy), které trvaly do 28. června, přinesly mnoho hodnotných sportovních bojů. - V rámci pionýrské olympiády uspořádala Jiskra Juta z pověření OV ČSTV za účasti 94 soutěžících z 8 škol okresu III. kolo SHMP ve sportovní gymnastice začátkem června. Házená Letos oslavuje oddíl házené 20. výročí svého založení. Oddíl byl založen r. 1944, nyní je součástí T. J. Jiskra Tiba. V roce 1954 získalo družstvo mužů poprvé titul přeborníka kraje v české házené a postoupilo do celostátní soutěže (II. liga), roku 1955 si vybojovalo postup do přeboru republiky (I. liga) a skončilo na 3. místě. Roku 1963 přešel oddíl mužů a žáků na mezinárodní házenou a české házené se věnují jen ženské složky. Letos si družstvo mužů vybojovalo titul přeborníka kraje , dorostenky získali prvenství v turnaji Únorového vítězství, pořádaného T. J. Spoj Praha Žižkov 23. února a přivezly si stříbrný míč a broušený pohár. Ve dnech června uspořádaly semifinále přeboru ČSSR z pověření ÚV ČSTV a KV ČSTV pod záštitou MěstNV. Dorostenky, které jsou přebornicemi kraje, se probojovaly do finále, v němž obsadily 4. místo. V rámci oslav 20 let házené v našem městě uspořádaly dorostenky 25. října tradiční 4. podzimní turnaj za účasti 6 družstev. Družstvu mužů, které hraje mezinárodní házenou, se tím otevřela možnost mezistátních zápasů. Letos v červenci v rámci oslav 20 let osvobození Polska vybojovali utkání v Kamienné Góře, na oplátku zájezdu hostovali házenkáři MZKS Sudety Kameinná Góra v našem městě u příležitosti oslav dne tisku 20. září. V utkání zvítězila Jiskra 19: 16. V červenci hostovali u nás házenkáři z Jugoslávie-družstvo DTV Partizan Lukavec (Bosna- -Hercegovina). Kopaná 21. června skončilo poslední kolo I.B Podkrkonoší v kopané. Vítězem soutěže se stalo mužstvo Jiskra Juta se 30 body a postoupilo tak do I. A třídy, v níž sehrálo svůj první zápas 16. srpna s Novým Bydžovem. Prohráli 1:4. V okresním přeboru kopané, který skončil 28. června, obsadilo mužstvo Jiskra Juta B 5. místo s 26 body, Jiskra Tiba skončila na 6. místě s 20 body. V přeboru dorostu I. třídy skupiny A obsadili dorostenci Juty 3. místo s 29 body, dorostenci Tiby 4. místo s 28 body. V červenci hostovali fotbalisté Jiskry Tiba v Polsku v Kameinné Góře, na oplátku sehráli fotbalisté MZKS Sudety Kamienná Góra utkání v našem městě 20. září u příležitosti Dne tisku. Zápas vyhráli polští hosté 4:3. Letošní 5. ročník mezizávodní soutěže v kopané o putovní pohár MěstNV vyhodnotil předseda tělovýchovné komise s. Bělovský 16. října. Turnaje se zúčastnilo 16 závodních družstev, rozdělených do 2 skupin, první dvě družstva skupiny postoupila do finále. Vítězem letošního ročníku se stalo mužstvo Juta 01, které převzalo z rukou předsedy MěstNV s. Škopa putovní pohár. Na dalších místech se umístili fotbalisté Tiba- -Vorlech OSP a Strojtex 02. Tenis Tenis, stolní tenis. Ve dnech června se na dvorcích Jiskry Juta konal krajský přebor žáků a žákyň v tenise. Naši mladí tenisté byli velmi úspěšní. Přeborníky starších žáků a žákyň se stali Petr Škop a Táňa Matysová, v kategorii mladších žáků byla Zd. Pánková druhá a Stan. Bělovský třetí. Ve čtyřhře se stali krajskými přeborníky Škop a Sedliský, Pánková a Borůvková. Tenisté Jiskry Juta dosáhli letos významných úspěchů nejen v práci s mládeží (6 titulů krajských přeborníků žactva a dorostu), ale i sami se probojovali do krajského přeboru. Ve dnech 13. prosince bojovalo 70 mužů a 15 žen o přeborníka ve stolním tenise. Tituly si z našeho města odnesli většinou stolní tenisté z Vrchlabí. Závod motokár 21. června se jel v našem městě po dvouleté přestávce XII. rychlostní okruh motocyklů jako mistrovství kraje. 11. října se jelo v našem městě za účasti 24 nejlepších závodníků finále přeboru Východočeského kraje motokár. Trať byla vytýčena na Gottwaldově náměstí. Finále, které 41

11 pořádal Automotoklub Svazarmu, se jelo za nepříznivého počasí diváků bylo svědkem vítězství Josefa Kopečného z Lična. Cyklistický závod Krkonošské pravdy Letos po páté se jela Velká cena Krkonošské pravdy v cyklistice. Trať mužů vedla našim městem. Naši i zahraniční závodníci projížděli naším městem 20. září okolo poledne ve směru od Hostinného do Trutnova. Prémii v našem městě vyhrál Kvapil, vítězem závodu se stal Dán Kurt Rock. Náš Smolík byl třetí. Plavání Naše krásné koupaliště, které letos navštívilo lidí, bylo svědkem několika hodnotných závodů. 21. června se na koupališti konalo 3. kolo SHMP, 27. a 28. června se konal letní přebor výkonnostních tříd mužů a žen v plavání, kterým přihlíželo za pěkného počasí na 800 diváků. Přeboru se zúčastnilo 170 závodníků ze 12 oddílů, oddíl Jiskra Tiba obsadil v soutěži třetí místo. Překvapením byl pěkný výkon mladého J. Richtera z našeho oddílu. 22. a 23. srpna pořádal plavecký oddíl Jiskra Tiba 7. ročník Podzvičinského poháru za účasti 169 závodníků žáků ze 7 oddílů. První místo v soutěži žáků i žákyň obsadilo Dynamo Pardubice. Lehká atletika Letos byl nově založen oddíl lehké atletiky při T. J. Jiskra Juta. Po pětileté přestávce bude tedy královna sportu i ve Dvoře. Kuželky Kuželkáři se probojovali letos do II. ligy. Turistika Velice čilý turistický oddíl uspořádal letos řadu přednášek. Ředitel J. Matys vypracoval novou turistickou mapu Královédvorska, kterou turistický oddíl Jiskry Juta umístil ve výkladní skříni v lékárně u autobusového nádraží. Mapa je velmi vhodně umístěna a těší se zasloužené pozornosti návštěvníků města i našich občanů. Péče o důchodce V letošním roce schválilo Národní shromáždění řadu zákonů, kterými se zlepšuje péče o důchodce. Nové zákony zvyšují některé důchody a od 1. ledna 1965 vstoupí v platnost nový zákon o sociálním zabezpečení. Aby byli všichni naši občané s novým zákonem seznámeni, uspořádal MěstNV prostřednictvím občanských výborů veřejné besedy o nových zákonech. V klubu důchodců bylo dáno letos v prvním čtvrtletí do provozu sociální zařízení. Během roku byl klub rozšířen o další místnost k pořádání přednášek a promítání filmů. Klub je důchodci vskutku dobře využíván. Nedostatek vody Loni schválil MěstNV asanační plán města, který bude třeba dodržovat. Nedostatek vody v našem městě, který jak se zdá, nebude v dohledné době odstraněn, spolu s nedostatečným hygienickým zařízením v závodech a jídelnách způsobil v letních měsících epidemii úplavice v našem městě. Naštěstí se podařilo epidemii v brzké době zdolat. V naší nemocnici bylo zrušeno oddělení TBC, které je v naší republice na ústupu a v pavilonu bylo zřízeno dětské oddělení s 33 lůžky. 42

12 Marius Stadler Dne 28. ledna zemřel ve věku 80 let Marius Stadler, zakladatel sbírek textilního musea v našem městě bývalý vedoucí kreslírny n.p. Tiba, člen Svazu výtvarných umělců v Praze. Karel Nedbal Dne 20. března zemřel v Praze královédvorský rodák, Karel Nedbal, nositel Řádu práce, dirigent Národního divadla v Praze. Josef Prokop Dne 11. června zemřel Josef Prokop, zakládající člen KSČ, nositel Řádu práce a Řádu 25. února, dlouholetý předseda OV a KV KSČ i KNV v Hradci Králové. S. Prokop se narodil ve Smiřicích, pak trvale bydlel v našem městě a jeho holičství bylo známým střediskem místních komunistů. V mládí byl členem a funkcionářem anarchokomunistické mládeže, pak se stal členem sociálně demokratické levice, s níž přešel jako zakládající člen strany do KSČ. V našem městě byl členem obecního zastupitelstva i městské rady za KSČ a náměstkem starosty. Byl činný v Dělnickém potravním spolku, vedl Dědrasbor, byl též ve Svazu proletářských bezvěrců aj. Po s. Jarolímovi a Oberdörfrovi převzal funkci okresního vedoucího KSČ na Královédvorsku a stál v čele dělnického hnutí v našem městě za I. republiky. 16. března 1939 byl zatčen a vězněn po celou okupaci v Buchenwaldu. Po osvobození byl zvolen předsedou ONV ve Dvoře Králové n. L. Za něho bylo prováděno osídlení bývalého německého pohraničí, pak byl zvolen předsedou KV KSČ a byl třetím předsedou KNV v Hradci Králové. František Ruml Dne 10. prosince zemřel ve věku 66 let František Ruml. S. Ruml se vyučil tkalcem, byl činný v Brněnském svazu textiláků a později v mezinárodním svazu textilních dělníků. Členem KSČ se stal r. 1929, r byl zvolen členem OV KSČ. Po osvobození v r byl předsedou ZV ROH v závodě Juta a vykonával řadu stranických funkcí. Od r byl ředitelem závodu Juta 3, r byl mu udělen Řád práce. Byl nositelem odznaku Nejlepší pracovník VHJ Centrolen a MSP. Poslední rok byl v důchodu, ale zůstával i nadále veřejně činným. S. Ruml byl členem kronikářského aktivu MěstNV od r Od roku byl předsedou MNV. Klub mladých V lednu ustavil MV ČSM v našem městě ideologickou komisi. 8. dubna zahájil Klub mladých při MV ČSM v hotelu Zvičina pravidelné nealkoholické středeční večery. 1 března se v Rudém koutku ROH TIBA Zálabí konala místní konference KSČ, které se zúčastnila delegace OV KSČ a členka ÚV KSČ s. Jirásková. Do čela nového MV KSČ byl zvolen s. Stanislav Voňka, podnikový ředitel n.p. Juta. V prosinci se za účasti poslance NS s. Nepomuckého a 179 delegátů konala výroční konference LSD Jednota. Velká úroda ovoce v letošním roce našla výkupní sklady nepřipraveny, takže vykupovali jen jablka I. kvality. Letos na podzim byl zbourán dům č. 500, budova barokního klasicismu z poloviny 18. století. Byl významným dokladem obchodu, neboť v něm bývala celnice, kdež se vybíralo mýto u Šindelářské brány. Rozbořený dům obchodníka Lhotského na náměstí Pionýrů, který dlouho hyzdil vzhled města, bude konečně odstraněn. 30. června se sešlo plénum nového ONV v Trutnově ke své první schůzi. Novým předsedou ONV byl zvolen s. František Čermák, tajemníkem ONV zůstává s. J. Vojtěch. Dne 6. září se v Choustníkově Hradišti konala tradiční Okresní mírová manifestace jako vzpomínka na 145 neznámých vězňů, ubitých Němci roku 1945 na pochodu hladu a smrti. 43

13 17. září promluvil v rozhlase ministr vnitra s. Štrougal o výsledcích průzkumu šumavských jezer, v nichž byly nalezeny archivní materiály, ukryté tam Němci roku listopadu byl Národním shromážděních jednomyslně zvolen presidentem republiky opět s. Antonín Novotný, který se 10. prosince dožil 60. let. 12. října vypustil Sovětský svaz na oběžnou dráhu kosmickou loď Voschod se tříčlennou posádkou. Kosmonauti Vladimír Komarov, Konstantin Feoktistov a Boris Jegorov strávili ve vesmíru 24 hodin a 13. října šťastně přistáli na zemi. Tento další úspěch sovětské vědy jsme všichni sledovali s velkou pozorností. 14. října byl ze svých stranických a státních funkcí na vlastní žádost uvelněn N. S. Chruščov. 44

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

KRONIKA KOLÍNA MĚSTA. Schváleno radou MěstNV Kolín. dne 28.4.87 usnesení čq135

KRONIKA KOLÍNA MĚSTA. Schváleno radou MěstNV Kolín. dne 28.4.87 usnesení čq135 KRONIKA MĚSTA KOLÍNA 1985 Schváleno radou MěstNV Kolín dne 28.4.87 usnesení čq135 l; "'u ti- ';... ' 20. SPORT A T:ĚLÓV1CHOVA Sportovní a tělovýchovná činnost v Kolíně byla v roce 1985 tak bohatá, rdznorodá

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

Rok 2009 v Kopřivnici

Rok 2009 v Kopřivnici KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2009 1 Obsah Rok 2009 v Kopřivnici... 3 Městský úřad Kopřivnice... 12 Zastupitelstvo města... 12 Rada města... 14 Městská policie... 17 Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů...

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ 2012 0 Obsah: 1. Životopis kronikáře 2. Zápisy z roku 2012 a. Politický, veřejný a hospodářský život I. Leden II. Únor Prvním kolínským občánkem roku 2012 Ludmila

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA...1 Úvod...3 Kopřivnický kalendář...4 Leden... 4 Únor... 5 Březen... 5 Duben... 6 Květen... 7 Červen... 7 Červenec... 8 Srpen... 9 Září...

Více

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK Vám poděkování a lásku Vám, kéž zněly by jak zvony, vždyť já ne sám, jsou nás už miliony. Snad všichni se vám jednou v něčem vyrovnáme, teď poděkování vám aspoň posíláme. S. K. Neumann Měsíc květů se stal

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Vyznání, doznání, poznání

Vyznání, doznání, poznání Vyznání, doznání, poznání Poslední Slovo starosty p. ing. Kupky na konci jeho funkčního období: I. Narodil jsem se zde, prožil jsem zde podstatnou část mládí, vlastně takřka celý život a dá-li Bůh, zde

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér 2 OBSAH 1. Časový sled událostí rejstřík 2. Historie a současnost Havířova 3. Vedení města 4. Demografické údaje 5. Termíny schůzí Rady města Havířova

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více