Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození"

Transkript

1 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna města a obce trutnovského okresu k soutěží na počest 20. výročí osvobození Za krásnější a bohatší život všeho obyvatelstva, a za splnění usnesení XII. sjezdu KSČ. Občané uzavřeli závazky na plnění akce Z, zvelebení a zkrášlení obce a domovního majetku, na pomoc zemědělské výrobě, k zlepšení služeb obyvatelstvu a rozvoji cestovního ruchu, k zlepšení a rozšíření kulturně osvětové činnosti, k rozvoji tělovýchovy v rámci příprav třetí celostátní spartakiády, zapojení občanů do práce orgánů NV, plnění rozpočtových příjmů a výdajů. Soutěž probíhala ve dvou etapách: první etapa do červnových voleb, druhá etapa od voleb do květnových oslav 20. výročí osvobození Celoobecní závazek našeho města byl projednán ve všech orgánech MěstNV a na veřejných schůzích občanů. Výzvu našeho města k soutěži města a obce našeho okresu přijala. MěstNV se soutěže ujal se zápalem. Na každé schůzi kontroloval stav plnění. V průběhu roku byl závazek pozměněn a upřesněn, některé akce byly nahrazeny jinými. Celkem byl závazek plněn dobře a byl pobídkou všem našim občanům, pracujícím pro rozkvět našeho města. Území a obyvatelstvo našeho města V letošním roce rozšířilo město svůj obvod o obce Žireč a Zboží, Stalo se tak se souhlasem jejich obyvatel na základě rozhodnutí ÚV KSČ o dalším slučování obcí a vytváření větších administrativních a ekonomických celků. Úvahy a námitky, proč nebyly připojeny obce ležící v těsném sousedství, totiž Lipnice a Verdek, jsou vyvráceny právě nutností vytvářet celky ekonomické, a tato podmínka by u obou těchto obcí předpokládala sloučení JZD Lipnice a JZD Verdek s JZD Nová Podharť, k čemuž nebylo ani chuti ani nebyly vytvořeny podmínky pro sloučení. Z tohoto důvodu byly k našemu městu připojeny obce Žireč a Zboží, v nichž obhospodařují půdu ČSSS, podobně jako v části našeho města (Sylvárov, Žirečská Podstráň). O sloučení se jednalo už v minulém roce, když na společném zasedání MěstNV, MNV Žireč a MNV Zboží byly projednány problémy sloučeny, vysvětleny některé nejasnosti finanční a oběma obcím dána záruka dalšího rozvoje v rámci našeho města. Ve volbách 14. června zvolili občané Žirče a Zboží své poslance do MěstNV a sloučení se stalo skutkem. Počet obyvatel našeho města se tím zvětšil bezmála o osob (Žireč 700 obyvatel, Zboží 200 obyvatel). Koncem roku 1964 mělo naše město celkem obyvatel, z toho 191 nových občánků se narodilo letos. Byli slavnostně přivítání do života na 24 úvodech, jichž se zúčastnilo 161 dětí. V obřadní síni na staré radnici bylo uzavřeno 163 sňatků a oslavena 1 stříbrná, 5 zlatých a 1 diamantová svatba. Volby 14. června Letos vypršelo volební období poslanců Národního shromáždění, národních výborů a soudců. Datum voleb určilo Národní shromáždění, které se sešlo 28. února na 24. schůzi, na neděli 14. června. Zároveň schválilo nové volební zákony, které prohlubují demokratičnost našich voleb a dávají voličům možnost přímého výběru kandidátů. Přípravou voleb v našem městě se zabývalo 25. zasedání MěstNV dne 11. března, které také zvolilo 13 člennou místní volební komisi. Naše město bylo rozděleno na 70 volebních obvodů pro volby poslanců MěstNV. Předvolební období mělo tři etapy. V první navrhovali občané a organizace kandidáty na poslance. Na podkladě volebních zákonů mohlo být, na rozdíl od dřívějších voleb, zařazeno do jednotlivých volebních obvodů více kandidátů, kteréhožto práva naši občané v několika volebních obvodech i užili. Tito kandidáti se v druhé etapě představili na veřejných schůzích voličům, kteří z nich vybrali jednoho k zaregistrování. Do 14. května bylo zaregistrováno všech 70 kandidátů na poslance MěstNV. Ve třetí etapě, do 14. června, se zaregistrovaní kandidáti představili na veřejných schůzích, pořádaných občanskými výbory, svým voličům. Zároveň byly vyloženy 32

2 na MěstNV voličské seznamy, v nichž bylo zapsáno voličů. V neděli června, za krásného a slunečného počasí, přišlo voličů zvolit své zástupce. Naším poslancem v Národním shromáždění byl zvolen většinou 99,97% hlasů soudruh Josef Nepomucký, který byl za kandidáta navržen LSD Jednota ve Dvoře Králové n. L. S. Josef Nepomucký už za 1. republiky prošel řadou stranických funkcí a v r byl poprvé zvolen do Národního shromáždění. Po r byl předním funkcionářem tehdejšího JSČZ, později byl ministrem zemědělství a od r vedl Ústřední radu družstev. Je členem ÚV KSČ a od r nepřetržitě poslancem Národního shromáždění. Na funkci poslanců KNV byli v našem městě zvoleni 3 poslanci většinou 99,9%, 10 poslanců ONV dostalo 99,97% hlasů a soudce volilo 99,97% voličů. Do MěstNV bylo zvoleno 70 poslanců, kterým dalo své hlasy voličů a jen 4 voliči kandidátku škrtnuli. Ze zvolených 70 poslanců je 18 žen, podle věkového složení je 7 poslanců mladších než 30 let, 16 poslanců do 40 let, 22 poslanců je ve věku od 40 do 50 let a 25 je starších. Podle povolání je 23 dělníků, 4 zemědělci, 13 úředníků, 10 techniků, 20 ostatních. Mezi poslanci je 5 členů ČSM. Volební kampaň, vedená pod heslem V nerozborné jednotě strany a lidu za důsledné plnění usnesení XII. sjedu KSČ, semkla všechny naše občany k práci pro lepší život nás všech. Zasedání MěstNV starého volebního období Poslanci MěstNV, zvolení r. 1960, se letos sešli na dvou posledních zasedáních. 25. plenární zasedání MěstNV zhodnotilo 11. března činnost MěstNV za rok 1963 a jednalo o přípravě voleb do NS, NV a soudů. Zároveň zvolilo místní volební komisi a schválilo plán práce MěstNV na 1. pololetí letošního roku. Zasedání pozdravili pionýři ze ZDŠ na náměstí Odboje, kteří se zavázali odpracovat na úpravě hřiště a šaten u školní budovy 200 brigádnických hodin. Na posledy se sešli poslanci MěstNV, zvoleni v červnu 1960, na 26. zasedání dne 27. května, aby zhodnotili činnost svou i celého MěstNV za uplynulé volební období. Na závěr zasedání poděkoval předseda MěstNV s. Škop všem poslancům za jejich dobrou práci a požádal je, aby i nadále pracovali pro rozvoj našeho města. Ustavující zasedání MěstNV K svému prvnímu zasedání se sešli nově zvolení poslanci MěstNV 1. července v kulturním středisku na Zálabí. Zasedání bylo přítomno hostů a náš poslanec do Národního shromáždění s. Nepomucký poslal zasedání pozdravný telegram. Po slavnostním zahájení přednesl referát předseda místní volební komise a pionýři ze ZDŠ na náměstí Odboje přednesli novým poslancům svou zdravici. Mandátová komise pak konstatovala, že všichni poslanci byli zvoleni právoplatně a velkou většinou hlasů. Poté složili poslanci MěstNV slavnostní slib a plénum MěstNV zvolilo orgány MěstNV. Návrh, podaný předsedou MV KSČ s. Voňkou, poslanci jednomyslně schválili. Předsedou MěstNV byl zvolen jednomyslně s. František Škop, jeho náměstkem s. Josef Duchoň, tajemníkem s. Josef Bílina. (Dřívější tajemnice s. Martínková přešla k ONV). Předsedou školské a kulturní komise byl zvolen s. A. Šilhan, předsedou tělovýchovné komise s. St. Bělovský, předsedou sociálně-zdravotní komise s. Kamila Hauserová, předsedou komise pro ochranu veřejného pořádku s. Josef Vavřena, předsedou bytové komise s. O. Kaděra, předsedou komise pro obchod s. F. Petrásek, předsedou komise pro výstavbu s. K. Havlíček, předsedou komise místního hospodářství ing. M. Vik, předsedou komise finanční s. H. Dostálová, předsedou zemědělské komise s. J. Holub a předsedou plánovací komise s. Duchoň, náměstek předsedy MěstNV. Vedoucím finančního dobru byl schválen s. J. Holič, vedoucím odboru pro výstavbu s. J. Polák, který byl dříve vedoucím odboru výstavbu ONV v Trutnově, vedoucím domovní správy schválen s. L. Gláser a vedoucím Komunálních služeb s. Zd. Měšťan. Zasedání pak jménem MV KSČ pozdravil s. Voňka, který se ve svém referátě otevřeně zabýval nedostatky volební kampaně a vytýčil hlavní úkoly, které čekají na nový MěstNV. Pak byly zvoleny komise MěstNV a slova se ujal předseda s. Škop. Ve svém referátě zhodnotil výsledky, dosažené v minulém volebním období a rozebral hlavní úkoly, které musí nový MěstNV vyřešit. Je to především otázka dokončení socializace zemědělství a nábor pracovních sil pro JZD i ČSSS, zlepšení zásobování, 33

3 zintensivnění kulturně výchovné práce, zajistil účast cvičenců z našeho města na 3. celostátní spartakiádě, pokračovat ve zvelebování města a v bytové výstavbě a čestně splnit závazek k 20. výročí osvobození, zlepšit hospodaření MěstNV a získat nové příjmy a lépe spolupracovat s aktivem pracovníků MěstNV, občanskými výbory a výborem žen i jinými organizacemi. Po bohaté diskusi schválili poslanci rozpočet MěstNV a plán práce na 2. pololetí Pak přijalo plénum MěstNV usnesení a schůzi zakončil předseda MěstNV s. František Škop, který popřál poslancům hodně úspěchů v jejich práci. Další zasedání MěstNV K svému druhému zasedání sešli se poslanci MěstNV dne 26. srpna, aby jednali o tělovýchově a přípravách na 3. celostátní spartakiádu. Hlavní referát přednesl předseda tělovýchovné komise s. St. Bělovský. Po třetí se sešlo plénum MěstNV 14. října k jednání o plnění usnesení o rozvoji služeb. Hlavní referát přednesl s. ing. Vik, v diskusi pak přednesli poslanci zprávy o průzkumu v jednotlivých provozovnách služeb. Zasedání přišli pozdravit pionýři ze ZDŠ na náměstí Odboje, kteří seznámili naše poslance se svými závazky. Naposledy se letos sešli poslanci 9. prosince na 4. schůzi, na niž jednali o plnění usnesení XII. sjezdu KSČ v zemědělství. Hlavní referát měl předseda zemědělské komise s. Holub, který kriticky zhodnotil práci našeho JZD. Pak seznámil s. Duchoň přítomné poslance se zprávou o plnění celoobecního závazky na počest 20. výročí osvobození a konstatoval, že závazek je celkem dobře plněn. Občanské výbory, výbor žen V letošním roce připadla občanským výborů významná úloha při přípravě voleb. V dubnu pořádaly veřejné schůze, na nichž byli voleni kandidáti k registraci na poslance, v květnu a červnu pak probíhaly na veřejných schůzích, organizovaných občanskými výbory, předvolební besedy, na nichž se zaregistrovaní kandidáti představovali svým voličům. Celkem v tomto roce uspořádaly občanské výbory 238 schůzí a besed, jichž se zúčastnilo na občanů. V rámci celoobecního závazky na počest 20. výročí osvobození získávali občanské výbory závazky od jednotlivých občanů a organizovali práce na zvelebení našeho města. Celkem odpracovali naši občané v akci Z pře hodin. Výbor žen Také výbor žen si v předvolební kampani vedl dobře. Uspořádal řadu přednášek pro naše ženy a aktivně se podílel na soutěži v dodávce vajec, která měla dobrý výsledek vajec (v okrese). Mezinárodní den žen Na oslavu letošního Mezinárodního dne žen uspořádal výbor žen spolu s Komunálními službami a JZD Nová Podharť slavnostní večer v SZK dne 7. března. Řád práce Z. Glaserové Májové oslavy. V předvečer oslav 1. máje udělil president republiky Řád práce soudružce Zdeňce Gláserové, dělnici v úpravně školního závodu n.p. Tiba. Máj Oslavy 1. máje v našem městě byly zahájeny 30. dubna večer průvodem mládeže od starého hřbitova a z náměstí Pionýrů na náměstí. Po skončení lampiónového průvodu byl na náměstí vypálen ohňostroj, poté vyhrávala dechová hudba a ve SZK se konala májová veselice. Druhý den, 1. máje, prošel městem v 6 hodin ráno budíček dechových hudeb a v 9 hodin se seřadil průvod na náměstí Pionýrů a u starého hřbitova. Průvod, provázený alegorickými vozy, došel na náměstí, kde občanů z našeho města i okolí vyslechlo na májové manifestaci projev tajemníka OV KSČ soudruha Josefa Janovce. Odpoledne připravili mladí členové SZK v pří- 34

4 rodním divadle Májový koktejl, na němž hrály taneční orchestry, bigbeatová skupina Lucifer a hudební soubory. Odpoledne bylo zpestřeno módní přehlídkou. 9. května Dne 9. května se konal v prostoru Polabských cihelen už 8. ročník závodu Osvobození, pořádaný Kynologickým klubem. Na náměstí se dopoledne shromáždily delegace našich pracujících, které položily věnce k památníku na Wolkerově nábřeží a na hrob rudoarmějců. Pionýr Festival pionýrů a mládeže. V rámci oslav 15 let Pionýra (založen 28. června 1949) sešli se do našeho města pionýři z celého našeho okresu na festival pionýrů a mládeže, pořádaný ve dnech 6. a 7. června. Festival byl zahájen 6. června odpoledne ve 12:30. Pak se pionýři podle svých zájmů účastnili jednotlivých srazů. Sešli se mladí technici, přírodovědci, členové pionýrských štábů, dopisovatelé, sportovce, byla otevřena výstava STTM a pionýři besedovali s kulturními pracovníky a s vojáky. Navečer měli pionýři připraveny táborové ohně. Bohužel velká průtrž mračen narušila a pokazila večerní program. Druhý den dopoledne besedovali pionýři s představiteli okresu a po velkém průvodu se konala pionýrská olympiáda ve sportovních a branných soutěžích, vítězové byli na závěr festivalu slavnostně vyhlášení. Československo-sovětské přátelství Měsíc československo-sovětské přátelství. Letošní měsíc československo-sovětské přátelství konaný pod heslem V duchu 20. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou v čele s KSČ za další rozvoj společnosti socialistické, zahájil 6. listopadu přehlídku sovětských filmů v kinech Svět a Oko. Téhož dne večer pořádal SZK Veselý večer s pražskými umělci. 7. listopadu se sešlo přes našich občanů na manifestaci na náměstí, kde jménem OV KSČ promluvil předseda ONV s. František Čermák. Pak přinesla hvězdicová štafeta poselství z města i okolí a zástupci našich pracujících položili věnce k památníku na Wolkerově nábřeží a na hrob rudoarmějců. 12. listopadu jsme v našem městě uvítali celostátní štafetu přátelství a míru, kterou převzal zástupce okresu na náměstí Klementa Gottwalda. Štafetu jako první nesl mistr sportu Josef Tomáš z Jiskry Juta. Téhož dne večer vystoupili v SZK s velmi krásným programem SLUK. Zemědělství Na zemědělské půdě v našem městě hospodaří státní statky (v Žirči, Zboží, Žirečské Podstrání a Sylvárově), JZD Nová Podharť a soukromý sektor drobní držitelé půdy i soukromí zemědělci, kteří však neplní své dodávkové povinnosti (například Pečenka, Aubrecht). Dokončení socializace zemědělství v našem městě však přes mnohá jednání není v dohledu. Pozemky soukromých rolníků jsou totiž značně zanedbané a hospodářství bez pracovních sil. Proto se naše i okolní JZD zdráhají půdu převzít. Určité dohody bylo dosaženo jen s JZD Verdek. Rovněž hospodaření našeho JZD Nová Podharť nebylo nejlepší. Na začátku roku sice došlo k změnám v představenstvu novým předsedou JZD byl zvolen s. Řepka ale chyby starého představenstva, nedostatečná příprava půdy loni na podzim, nedostatečný zástav dobytka a špatná organizace práce se projevily i v letošním roce, hlavně ve výnosech obilí. Tak místo plánovaných 30q pšenice po ha se sklízelo jen 22q, žita místo 28q jen 20,4q, ječmene místo 30q dokonce jen 17,7q a ovsa místo plánovaných 28q jen 23q. Rovněž výnosy cukrovky byly menší o 80q po ha, než se počítalo. Plánovaný výnos měl činit 320q po ha. Zato úroda pícnin a kukuřice byla letos dobrá. Ovšem nedostatečné výnosy obilí způsobily, že JZD neplní nákup mléka a vajec. K tomu přispívá i nesplněný zástav skotu, který nové představenstvo řeší nákupem chovných jalovic. Problémem totiž i nadále zůstává tuberkulosa skotu, která nedovoluje jeho pasení. Přes tyto nedostatky se podařilo vyplácet na pracovní jednotku místo plánovaných 9 Kčs 12 Kčs. Doufejme, že nové vedení zajistí našemu družstvu konečně rozkvět. Podpora MěstNV našemu 35

5 JZD se projevuje nejen pomocí na brigádách, ale i usnesením, aby byly přednostně přidělovány byty pracovníkům JZD, neboť nedostatek mladých v JZD je jednou z příčin jeho zaostávání. Bytové hospodářství Trvalé nedostatky v bytovém hospodářství řešila na své schůzi 7. února vláda a 28. února Národní shromáždění, které přijalo nový zákon o hospodaření s byty. Podle tohoto zákona, který vstoupil v platnost 1. dubna, rozdělují se byty podle kvality a vybavení do čtyř skupin. S platností od 1. října se zvyšuje nájemné u lepších 1.,2.. a částečně i 3. skupiny. Tím se odstraní neopodstatněné rozdíly ve výší nájemného v bytech stejné kvality a zvýší se i příjmy Domovních správ, které budou moci více investovat do údržby a oprav domů. Přes tato opatření zůstává nájemné u nás v ČSSR jedním z nejmenších na světě. Tato opatření byla všem našim občanům vysvětlena na schůzích, pořádaných občanskými výbory a setkala se s kladným ohlasem. Zdá se však, že ani tímto opatřením nebude bytová nouze v našem městě zmírněna. Zatím došlo ke směně 10 bytů a o směně 60 nadměrných bytů, v nichž je nájemné značně zvýšeno, bytová komise jedná. Ovšem v našem městě je 853 žádostí o byty. Letos začalo bytové družstvo stavět 2 domy se 48 bytovými jednotkami a stavbu se podařilo do zimy zastřešit. Kromě toho se staví 3 rodinné domky. Nedostatečná bytová výstavba v našem městě byla předmětem společné schůze rady MěstNV a MV KSČ 16. listopadu, na níž byl přítomen předseda KNV s. Reichrt. Na schůzi bylo dohodnuto, že do plánu na rok 1966 bude zařazena stavba 204 bytových jednotek v našem městě z prostředků státní a družstevní výstavby a 50 bytových jednotek bude postaveno svépomocí. Domovní správa v našem městě pečuje o 372 domů. Ve své práci si vede velmi dobře a pracovníci soutěží o titul Kolektiv vzorné práce. Letos vykonali práci za 433 tisíc Kčs. Zvelebení města Zvelebení našeho města. Dobrá spolupráce MěstNV s občany se projevila při zvelebování našeho města i letos. Na podkladě závazků občanů mohl MěstNV vyhlásit celoobecní závazek k 20. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou a vyzvat ostatní obce našeho okresu k soutěži. Letos věnovali občané svému městu přes 60 tisíc brigádnických hodin a závazek se podařilo celkem splnit. Město bylo krášleno nově vysázenými stromy v hodnotě 20 tisíc Kčs, byla dokončena I. etapa úpravy požární zbrojnice, na stadionu pod SZK odpracovali naši občané hodin, nebylo však postupováno podle schválené dokumentace a rozpočet byl tím překročen o Kčs. Výstavba však pokračuje dobře a tak bude stadion příští rok předán k užívání. Zato výstavba šaten na stadionu v Podharti nebyla dokončena ani letos nebyly provedeny povrchové a řemeslnické práce. Z původního plánu byla vyřazena stavba komunikace ke koupališti vzhledem k tomu, že komunikace budou řešeny z hlediska nové výstavby v prostoru koupaliště. Místo toho byla upravena ulice Březinova a ulice Boženy Němcové. V ulicích Mánesově a Smetanově byla rozšířena vodovodní síť. V ZOO bylo svépomocí dostavěno terárium. Letos v letních měsících se v našem městě projevil nedostatek vody, zvláště ve výše položených obvodech. Problémem se zabýval MěstNV i mnoho odborníků, ale k výstavbě nového vodovodu v dohledné době nedojde. Zásobování Zásobování se v letošním roce značně zlepšilo. Průmyslového zboží, kromě některých módních novinek, bylo na trhu dost a koupě na doplňkové půjčky, poskytované Státní spořitelnou, se stala běžným zjevem. Pokrok je třeba zaznamenat i v zásobování potravinami. Vymizely fronty na maso, předvánoční trh byl bohatě zásoben jižním ovocem a zelenina byla k dostání i v zimních měsících koncem roku. K úplné spokojenosti chyběl jen dostatek luštěnin, zvl. čočky a kokosové moučky. Během roku se projevily nedostatky v zásobování mléčnými konservami. 36

6 Restaurace v ZOO K rozšíření služeb návštěvníkům ZOO byla zahájena montovaná stavba restaurace v zoologické zahradě. Stavba, která měla sloužit už 15. srpna, nebyla však hotova a sotva bude dána do provozu v příštím roce. Komunální služby Komunální služby dosáhly v letošním roce jistého zlepšení. Plán výkonů překročili o Kčs, přestože některá střediska byla ztrátová. Komunální služby zřídily nový mandl (u kostelíčka), zavedly čištění peří a napínání záclon a samoobsluhu květin v nemocnici kde se velmi osvědčila. Ostatní podniky, které slouží obyvatelstvu našeho města, si vedou rovněž dobře. Problémem jsou i nadále nevyhovující provozní místnosti a nedostatek učňů. Školství a kultura V našem městě je jedna SVVŠ (střední všeobecně vzdělávací škola), střední průmyslová škola textilní, pět základních devítiletých škol (ZDŠ), národní škola v Žirči, zvláštní škola, oční škola, 17 školních družin, 1 školní klub, 4 městské a 3 závodní školky a 3 školní jídelny. Letos byly zřízeny 3 školní družiny (oddělení) při škole v Schulzových sadech. Nedostatek finančních prostředků se projevuje v nedostatečném vybavení škol potřebným zařízením i v nedostatečné údržbě. Letos propočítané náklady na nutnou údržbu škol dosáhly sumy převyšující 1 milion Kčs. Zastaralé je strojové vybavení školních kuchyní a nezbytnost připojit školy na parovod se ukázala letos ve škole v Schulzových sadech, kde porucha na topném zařízení způsobila, ze bylo nutno topit celých 24 hodin nejkvalitnějším uhlím. Tím náklady na otop v této škole dosáhly dvojnásobku plánované částky (100 tis. Kčs). Stavba nové školní budovy, slibně před 2 lety započatá není bohužel v dohledu. Kina Kina. Letos poprvé po dlouhé době se v našich kinech zvýšil počet návštěvníků kina navštívilo o 3 tisíce občanů víc než se plánovalo a tržby byly proti plánu o 64 tisíc vyšší. Stalo se tak dík uvádění atraktivních filmů západní produkce. V květnu uspořádala naše kina tradiční Filmový festival mládeže, který se stal součástí májových oslav a hlavní kulturně politickou akcí naší mládeže. Jako v minulých letech i letos uvedla naše kina v rámci festivalu řadu filmů s tematikou mládeže. Festival byl zahájen 3. května estrádou. V srpnu byla v našich kinech přehlídka filmů, uváděných na Filmovém festivalu pracujících, v listopadu přehlídka sovětských filmů. Letos byl omezen provoz kina Oko a hrací profil byl přenesen do moderního kina Svět. Knihovna Knihovna. Naše místní lidová knihovna se rozšířila o dvě pobočky v připojených obcích Zboží a Žirči, takže má teď 4 pobočky (kromě zmíněných svou ještě v Podharti a Podstráni). Letos si čtenáři z knihovny vypůjčili celkem 103 tisíce svazků, většinou krásné literatury a k dosavadnímu fondu knih přibylo letos nových. Museum Museum. Letos bylo definitivně rozhodnuto o osudu našeho musea. V budově musea budou instalovány sbírky textilního musea a exposice Starý Dvůr Králové. Ihned bylo přikročeno k vyklizení místností, přírodovědecké sbírky byly předány ZDŠ na náměstí odboje, ostatní materiál byl deponován na půdě a museum bylo vymalováno. Nevyřešena zůstala právní stránka celé věci, neboť v budově, která je majetkem MěstNV, má své kanceláře i ZOO (v pravomoci ONV) a textilní museum patří n.p. Tiba. Doufejme že i tyto otázky budou vyřešeny k prospěchu našeho města, které zpřístupněním textilních sbírek získá jistě hodně nových návštěvníků. 37

7 ZOO ZOO. Úspěšný rozvoj naší zoologické zahrady pokračoval i letos. Pozornosti návštěvníků se těšili jak mladí tygříci, kteří se na jaře narodili tygřici Kolumbině, tak moderní terárium, největší v republice, vybudované dobrovolnou prací. Terárium dostalo letos i první obyvatele. V říjnu poslal s. Kněžek z Kambodže 2 krajty mřížkované. Hadi byli dopraveni letadlem spolu se slepičkou cibetky, která jim měla sloužit za potravu. Hadi ji nesežrali a tak získala ZOO další nečekaný přírůstek. Dalšími obyvateli terária jsou 2 aligátoři jménem Baron a Princezna, hroznýš duhový a 7 varanů. STM, LUT Vítězem okresního kola letošního ročníku STMP v oboru malých jevištních forem se stalo divadélko Na Dvorečku, které vystoupilo v soutěži se hrou Cowboj na Ďáblově dvorci. Okresní kolo STMP ve společenském tanci se konalo v našem městě 5. dubna. Ve dnech 26. dubna 10. května v rámci STMP vystavovali ve staré radnici své fotografie členové foto kroužku SZK. Letošní Dny mladých jutařů pořádal n.p. Juta s celopodnikovým výborem ČSM ve dnech 4. a 5. června. Vítězové kulturních soutěží se představili našim občanům 5. června odpoledne. Ve dnech 14. a 15. listopadu probíhala v našem městě jubilejní 5. přehlídka LUT n.p. Tiba. Pracující n.p. Tiba soutěžili v malých jevištních formách, sólových tancích, tanečních souborech, zpěvu, recitaci a v hudbě. Vítězové soutěží vystoupili v neděli odpoledne v SZK. Členkou poroty byla i Julie Charvátová, nositelka vyznamenání Za vynikající práci, která pohovořila o své práci a přednesla několik písní. V rámci soutěže LUT vystavovali své práce ve dnech listopadu ve staré radnici malíři, výtvarníci a fotoamatéři. Výstava Výstavy a přednášky. V únoru uspořádali modeláři svou výstavu ve staré radnici. Výstava leteckých modelů se těšila velkému zájmu dětí i dospělých. 12. března uspořádala oční škola spolu s místní organizací SČI (invalidů) v zasedací síni MěstNV veřejnou besedu a výstavku léčebných prostředků, vyučovacích a léčebných pomůcek a přístrojů a prací žáků. Výstavka, pořádaná k 10. výročí založení oční školy, byla doplněna přednáškou MUDr. Drahanského, ředitelky oční školy soudružky Kozákové a s. Severýna za SČI. Na závěr byl promítnut film Oči. 28. dubna přednášel v SZK vědecký pracovník Památníku národního písemnictví v Praze Dr. Mojmír Otruba o Rukopisu Královédvorském. Přednášku pořádal Vlastivědný kroužek SZK. 16. srpna v 9 hodin dopol. byla slavnostně otevřena výstava 825 let města Dvora Králové n. Labem, pořádaná Vlastivědným kroužkem SZK. Výstava dokumentující historii našeho města od r. 1139, byla instalována v konšelské a výstavní síni ve staré radnici. Výstava, kterou navštívilo přes občanů, potrvala do 20. záři a těšila se velké pozornosti. Od srpna vystavovali květiny naši zahrádkáři. 29. srpna besedoval účastník Slovenského národního povstání, nositel pamětní medaile SNP s. R. Jirman o bojích a činnosti slavných partyzánských jednotek. Beseda se konala v SZK. Na počest 20. výročí SNP byla v srpnu instalována na našem nádraží putovní výstavka o SNP. Ve dnech září vystavoval n,p, Texlen lněné výrobky. 29. září přednášel v knihovně o svém rodišti Litomyšli MUDr. Kopecký. Pěkná přednáška byla zpestřena filmem Smetanova Litomyšl. 25. listopadu zahájil dr. Jaromír Pečírka cyklus 8 přednášek Velcí mistři výtvarného umění přednáškou Michelangelo v aule SVVŠ. Dr. Pečírka bude dále přednášet na téma: Rousseau, Picasso, Chagall, Kupka, Tichý, Wagner, Zrzavý. Ve dnech listopadu vystavovali členové místní odbočky Svazu zahrádkářů ovoce. Na výstavě Hezký byt, uspořádané podnikem Domácí potřeby Pardubice, byly ve dnech 28. listopadu 6. prosince vystavovány elektrospotřebiče. Divadlo Divadla. Národní divadlo našemu městu: 4. března zavítali do našeho města přední umělci Národního divadla národní umělkyně Marta Krásová, Libuše Domanínská, národní umělec E. 38

8 Haken a Luboš Havlík spolu s ředitelem Národního divadla a nositelem Řádu práce laureátem státní ceny Bedřichem Prokešem. Ve vyprodaném sále SZK předvedli umělci ukázky své práce a pohovořili s diváky o své práci a životě. Po loňském nezapomenutelném zájezdu Královédvoráků do Národního divadla byl večer s předními umělci Národního divadla dalším velkým zážitkem a významným kulturním činem. Zájezdy našich občanů na představení naší přední operní scény pokračovali i letos. 21. března vypravil CIS 15 autobusů na návštěvu Národního divadla Přes 600 našich občanů tleskalo opeře B. Smetany Prodaná nevěsta. Divadlo Na dvorečku: Paříž má svůj Moulin Rouge, v Praze Semafor zná každý už, jen naše město nemá nic-krucifix. Plakát s těmito verši, umístěný v lékárně, upoutal pozornost všech kolemjdoucích. Mladí ze škol a závodů v našem městě, kteří se rozhodli vytvořit divadlo pro mladé, jím ohlašovali zahájení činnosti Divadélka na dvorečku. 20. února se představili v sále loutkového divadla v Podharti v premiéře hry G. Vavřiny Cowboj na Ďáblově dvorci. Hra měla velký úspěch a dočkala se několika repris. S ní také naši mladí zvítězili v okresním kole STMP. Divadelní představení: 3.ledna se našemu městu představili umělci Divadla komedie s Jiřinou Bohdalovou v titulní roli ve hře M. Acharda Idiotka ledna sehrálo VČD hru J. Dietla Nehoda. - Satirickou komedii brněnských autorů Skály, Fuchse a Pantůčka Drak je drak uvedlo 5. února VČD. - Dramatický soubor ZK ROH dolu Stachanov Radvanice vystupoval pohostinsky ve hře J. Zawieyského Vysoká stěna dne 29. února v SZK. - Dne 19. února sehráli přední umělci Národního divadla hru E. Zoly Skvělé dědictví března se představil našim divákům divadelní soubor SZK v soutěžním přestavení Čapkova divadelního festivalu ve hře Modrá obloha J. Uspenské a L. Ošanina dubna uvedlo VČD hru Le Hughese Jesse B. Semole se žení. - Kulturní kroužek obč. v. č. J. pod nádražím sehrál 11. a 12. dubna v hostinci u Teichmanů hru E. Vítkovského Dům u doktorů. - V rámci oslav 1. máje hostovali v našem městě členové Městských divadel pražských ve hře F. a B. ze Schönthanu Únos Sabinek. Hru Williama Shakespeara Troilus a Kressida uvedlo DVÚ 8. května. 17. května se představila baletní a rytmická skupina studia SZK v baletní pantomimě Statečný krejčík. 23. května uvedl divadelní soubor SZK detektivní hru J. Langera Případ malíře Günthera. Hru Lope de Vegy Zázračný pramen Medridský sehrálo DVÚ 10. června. Členové Městských divadel pražských a divadla ABC sehráli v přírodním divadle hru W. Wycherleye Panička z venkova 13. července. Divadlo Čs. armády hostovalo u nás 25. července se hrou Marie Stuaartovna Na 34. Jiráskově Hronovu vystoupil divadelní soubor SZK se svou inscenací hru J. K. Tyla Kutnohorští havíři dne 27. srpna. 13. září uvedlo Divadlo Čs. armády v sále SZK hru W. Shakespeara Richard III. 26. září provedli členové DVÚ hru M. CH. Feilera Šestá žena Jindřicha VIII. 30. září vystoupili členové divadelního odboru SZK v reprise hry J. Langera Případ malíře Günthera. Hru F. D. Gilroye Kdo zachrání kovboje sehrálo 24. října v SZK DVÚ z Hradce Králové. 13. listopadu sehráli členové Komorního divadla z Prahy hru A. P. Čechova Švédská zápalka. Velice agilní kulturní kroužek obč. v. č. 9 nastudoval hru J. Dietla Senohrabské grácie. Divákům se představil 12. a 13. prosince v hostinci u Teichmanů. 19. prosince uvedlo DVÚ hru Voskovce Wericha a Ježka Golem. Koncerty 9. dubna v pořadu Co máte nejraději provedli Libuše Nováková (soprán), Karel Tomáš (tenor), Jiří Šolc (bas) ze klavírního doprovodu Jaromíra Jakla písně a árie z českých a světových oper. 23. dubna vystoupili královédvorští zpěváci na 3. večeru sborového zpěvu. Tyto večery si jak uměleckým provedením, tak výběrem repertoáru získaly velkou oblibu. I tentokrát sbor mistři L. Munzarová, A. Sochorová a J. Židek věnovali zvláštní péčí výběru skladeb. Zazněli sbory B. Smetany, A. Dvořáka, J. B. Foerstra, J. Brahmse, S. Fulikova, J. Seydla, K. Reinera, J. Miljutina, A. Frieda a M. Blankera a lidové písně. Úvodem večera byla premiéra skladby našeho rodáka J. Z. Bartoše, věnovaná našim pěveckým souborům kantáty Není života bez zpěvu 39

9 pro dětský, mládežnický a smíšený sbor s doprovodem klavíru. Účinkovali pionýři ZDŠ v Schulzových sadech, mládežnický sbor n.p. Tiba učňovské středisko a smíšený sbor SZK celkem 160 členů za klavírního doprovodu J. Židka. V rámci májových oslav uspořádal symfonický orchestr SZK svůj 13. orchestrální koncert ze skladeb Mozarta, Janáčka, Jírovce, Blodka, Čajkovského, J. Suka. Sólisty koncertu, který dirigoval J. Židek, byli J. Kolář na hoboj a J. Vitvar na flétnu. Žáci LŠU se pochlubili svým uměním na závěr školního roku na veřejném koncertu dne 3. a 4. června. 13. června hostovali u nás zpěváci z vysokého Mýta na pěveckém koncertu, uspořádaném výměnou za koncert našich pěvců ve Vysokém Mýtě 9. června. 18. června byly v Schulzových sadech zahájeny pravidelné čtvrteční hudební večery, na nichž hrají mladí z dechového souboru SZK (řídí J. Vavra) a 15 členný taneční orchestr řízený J. Nerudou. 15 členný Moravský komorní orchestr brněnské konservatoře, řízený dr. Zb. Mrkosem, hostoval 7. října. Dne 2. prosince v rámci měsíce československo-sovětského přátelství, vystoupili Jana Židková, Josef Heriban a Přemysl Charvát, dirigent Národního divadla, ve Večeru světových arií. 14. prosince uspořádalo SRPŠ LŠU veřejné vystoupení žáků. Tělovýchova a sport Vyznamenání našim sportovcům. 8. března byl jmenován mistrem sportu několikanásobný přeborník ČSSR Jar. Antoš a odd. Jiskra Juta. Titul mu byl udělen před zahájením závodu o přebor republiky v terénní cyklistice, v němž zvítězil a stal se mistrem republiky v terénní cyklistice. S mistrem sportu Antošem uspořádala MLK 14. května besedu. Veřejné uznání zm. s. K. Jarolímkovi 23. června ocenilo předsednictvo ÚV ČSTV dlouholetou práci arch. Karla Jarolímka pro rozvoj sportu a udělilo mu Veřejné uznání za rozvoj tělesné výchovy I. stupně. Veřejné uznání II. stupně udělilo V. Holanovi. Závod míru Závod míru naším městem. Letos poprvé vedla trasa etapy Závodu míru naším okresem a naším městem. Start etapy byl v Liberci, odkud závodníci pokračovali do Trutnova, kde byla prémie, odtud přes Kocbeře do našeho města, které pěkně vyzdobeno uvítalo 22. května závodníky. Tisíce našich občanů lemovalo trať závodu, který se jel v našem městě ulicí Tyršovou, Fügnerovou, Palackého, přes náměstí Pionýrů, ulicí 28. října do ulice Smetanovy a do Lipnice. Všichni jsme byli zvědavi na naše národní mužstvo, hlavně pak na držitele žlutého trikotu Jana Smolíka se startovním číslem 15, který si v letošním roce vede výborně a v Praze po skončení celého závodu stanul na stupni vítězů. Po dojezdu závodníků do Pardubic byly jim i jejich trenérům, mechanikům a novinářům předány hezké šátky, vyrobené v našem n.p. Tiba. Péče věnovaná Závodu míru všemi organizacemi i obyvateli našeho města a okresu byla vysoce oceněna a uvažuje se o tom, aby v některém příštím ročníku byl Trutnov etapovým městem. Spartakiáda Spartakiáda V letošním roce vrcholí přípravy na 3. celostátní spartakiádu. Tento jedinečný tělovýchovný podnik se bude konat začátkem července příštího roku, už letos je však třeba přípravy na spartakiádu zajišťovat. Těmito problémy se zabývalo 2. zasedání městského národního výboru 26. srpna a v září byl svolán aktiv předsedů ZV ROH, zástupců obou tělovýchovných jednot i škol, aby se dohodli na společném postupu k zajištění 3. celostátní spartakiády. Hlavním problémem je zajistit účast mužů na nácviku, neboť zatím jich nacvičuje méně, než je třeba k účasti o hlavních dnech v Praze. Sportovní hry Tiby Letošní 4. ročník Sportovních her n.p. Tiba zahájil průvod sportovců na stadion v Podharti 26. června. Sportovní hry (kopaná, házená, tenis, stolní tenis, lehká atletika, plavání, sport. 40

10 gymnastika, střelba i šachy), které trvaly do 28. června, přinesly mnoho hodnotných sportovních bojů. - V rámci pionýrské olympiády uspořádala Jiskra Juta z pověření OV ČSTV za účasti 94 soutěžících z 8 škol okresu III. kolo SHMP ve sportovní gymnastice začátkem června. Házená Letos oslavuje oddíl házené 20. výročí svého založení. Oddíl byl založen r. 1944, nyní je součástí T. J. Jiskra Tiba. V roce 1954 získalo družstvo mužů poprvé titul přeborníka kraje v české házené a postoupilo do celostátní soutěže (II. liga), roku 1955 si vybojovalo postup do přeboru republiky (I. liga) a skončilo na 3. místě. Roku 1963 přešel oddíl mužů a žáků na mezinárodní házenou a české házené se věnují jen ženské složky. Letos si družstvo mužů vybojovalo titul přeborníka kraje , dorostenky získali prvenství v turnaji Únorového vítězství, pořádaného T. J. Spoj Praha Žižkov 23. února a přivezly si stříbrný míč a broušený pohár. Ve dnech června uspořádaly semifinále přeboru ČSSR z pověření ÚV ČSTV a KV ČSTV pod záštitou MěstNV. Dorostenky, které jsou přebornicemi kraje, se probojovaly do finále, v němž obsadily 4. místo. V rámci oslav 20 let házené v našem městě uspořádaly dorostenky 25. října tradiční 4. podzimní turnaj za účasti 6 družstev. Družstvu mužů, které hraje mezinárodní házenou, se tím otevřela možnost mezistátních zápasů. Letos v červenci v rámci oslav 20 let osvobození Polska vybojovali utkání v Kamienné Góře, na oplátku zájezdu hostovali házenkáři MZKS Sudety Kameinná Góra v našem městě u příležitosti oslav dne tisku 20. září. V utkání zvítězila Jiskra 19: 16. V červenci hostovali u nás házenkáři z Jugoslávie-družstvo DTV Partizan Lukavec (Bosna- -Hercegovina). Kopaná 21. června skončilo poslední kolo I.B Podkrkonoší v kopané. Vítězem soutěže se stalo mužstvo Jiskra Juta se 30 body a postoupilo tak do I. A třídy, v níž sehrálo svůj první zápas 16. srpna s Novým Bydžovem. Prohráli 1:4. V okresním přeboru kopané, který skončil 28. června, obsadilo mužstvo Jiskra Juta B 5. místo s 26 body, Jiskra Tiba skončila na 6. místě s 20 body. V přeboru dorostu I. třídy skupiny A obsadili dorostenci Juty 3. místo s 29 body, dorostenci Tiby 4. místo s 28 body. V červenci hostovali fotbalisté Jiskry Tiba v Polsku v Kameinné Góře, na oplátku sehráli fotbalisté MZKS Sudety Kamienná Góra utkání v našem městě 20. září u příležitosti Dne tisku. Zápas vyhráli polští hosté 4:3. Letošní 5. ročník mezizávodní soutěže v kopané o putovní pohár MěstNV vyhodnotil předseda tělovýchovné komise s. Bělovský 16. října. Turnaje se zúčastnilo 16 závodních družstev, rozdělených do 2 skupin, první dvě družstva skupiny postoupila do finále. Vítězem letošního ročníku se stalo mužstvo Juta 01, které převzalo z rukou předsedy MěstNV s. Škopa putovní pohár. Na dalších místech se umístili fotbalisté Tiba- -Vorlech OSP a Strojtex 02. Tenis Tenis, stolní tenis. Ve dnech června se na dvorcích Jiskry Juta konal krajský přebor žáků a žákyň v tenise. Naši mladí tenisté byli velmi úspěšní. Přeborníky starších žáků a žákyň se stali Petr Škop a Táňa Matysová, v kategorii mladších žáků byla Zd. Pánková druhá a Stan. Bělovský třetí. Ve čtyřhře se stali krajskými přeborníky Škop a Sedliský, Pánková a Borůvková. Tenisté Jiskry Juta dosáhli letos významných úspěchů nejen v práci s mládeží (6 titulů krajských přeborníků žactva a dorostu), ale i sami se probojovali do krajského přeboru. Ve dnech 13. prosince bojovalo 70 mužů a 15 žen o přeborníka ve stolním tenise. Tituly si z našeho města odnesli většinou stolní tenisté z Vrchlabí. Závod motokár 21. června se jel v našem městě po dvouleté přestávce XII. rychlostní okruh motocyklů jako mistrovství kraje. 11. října se jelo v našem městě za účasti 24 nejlepších závodníků finále přeboru Východočeského kraje motokár. Trať byla vytýčena na Gottwaldově náměstí. Finále, které 41

11 pořádal Automotoklub Svazarmu, se jelo za nepříznivého počasí diváků bylo svědkem vítězství Josefa Kopečného z Lična. Cyklistický závod Krkonošské pravdy Letos po páté se jela Velká cena Krkonošské pravdy v cyklistice. Trať mužů vedla našim městem. Naši i zahraniční závodníci projížděli naším městem 20. září okolo poledne ve směru od Hostinného do Trutnova. Prémii v našem městě vyhrál Kvapil, vítězem závodu se stal Dán Kurt Rock. Náš Smolík byl třetí. Plavání Naše krásné koupaliště, které letos navštívilo lidí, bylo svědkem několika hodnotných závodů. 21. června se na koupališti konalo 3. kolo SHMP, 27. a 28. června se konal letní přebor výkonnostních tříd mužů a žen v plavání, kterým přihlíželo za pěkného počasí na 800 diváků. Přeboru se zúčastnilo 170 závodníků ze 12 oddílů, oddíl Jiskra Tiba obsadil v soutěži třetí místo. Překvapením byl pěkný výkon mladého J. Richtera z našeho oddílu. 22. a 23. srpna pořádal plavecký oddíl Jiskra Tiba 7. ročník Podzvičinského poháru za účasti 169 závodníků žáků ze 7 oddílů. První místo v soutěži žáků i žákyň obsadilo Dynamo Pardubice. Lehká atletika Letos byl nově založen oddíl lehké atletiky při T. J. Jiskra Juta. Po pětileté přestávce bude tedy královna sportu i ve Dvoře. Kuželky Kuželkáři se probojovali letos do II. ligy. Turistika Velice čilý turistický oddíl uspořádal letos řadu přednášek. Ředitel J. Matys vypracoval novou turistickou mapu Královédvorska, kterou turistický oddíl Jiskry Juta umístil ve výkladní skříni v lékárně u autobusového nádraží. Mapa je velmi vhodně umístěna a těší se zasloužené pozornosti návštěvníků města i našich občanů. Péče o důchodce V letošním roce schválilo Národní shromáždění řadu zákonů, kterými se zlepšuje péče o důchodce. Nové zákony zvyšují některé důchody a od 1. ledna 1965 vstoupí v platnost nový zákon o sociálním zabezpečení. Aby byli všichni naši občané s novým zákonem seznámeni, uspořádal MěstNV prostřednictvím občanských výborů veřejné besedy o nových zákonech. V klubu důchodců bylo dáno letos v prvním čtvrtletí do provozu sociální zařízení. Během roku byl klub rozšířen o další místnost k pořádání přednášek a promítání filmů. Klub je důchodci vskutku dobře využíván. Nedostatek vody Loni schválil MěstNV asanační plán města, který bude třeba dodržovat. Nedostatek vody v našem městě, který jak se zdá, nebude v dohledné době odstraněn, spolu s nedostatečným hygienickým zařízením v závodech a jídelnách způsobil v letních měsících epidemii úplavice v našem městě. Naštěstí se podařilo epidemii v brzké době zdolat. V naší nemocnici bylo zrušeno oddělení TBC, které je v naší republice na ústupu a v pavilonu bylo zřízeno dětské oddělení s 33 lůžky. 42

12 Marius Stadler Dne 28. ledna zemřel ve věku 80 let Marius Stadler, zakladatel sbírek textilního musea v našem městě bývalý vedoucí kreslírny n.p. Tiba, člen Svazu výtvarných umělců v Praze. Karel Nedbal Dne 20. března zemřel v Praze královédvorský rodák, Karel Nedbal, nositel Řádu práce, dirigent Národního divadla v Praze. Josef Prokop Dne 11. června zemřel Josef Prokop, zakládající člen KSČ, nositel Řádu práce a Řádu 25. února, dlouholetý předseda OV a KV KSČ i KNV v Hradci Králové. S. Prokop se narodil ve Smiřicích, pak trvale bydlel v našem městě a jeho holičství bylo známým střediskem místních komunistů. V mládí byl členem a funkcionářem anarchokomunistické mládeže, pak se stal členem sociálně demokratické levice, s níž přešel jako zakládající člen strany do KSČ. V našem městě byl členem obecního zastupitelstva i městské rady za KSČ a náměstkem starosty. Byl činný v Dělnickém potravním spolku, vedl Dědrasbor, byl též ve Svazu proletářských bezvěrců aj. Po s. Jarolímovi a Oberdörfrovi převzal funkci okresního vedoucího KSČ na Královédvorsku a stál v čele dělnického hnutí v našem městě za I. republiky. 16. března 1939 byl zatčen a vězněn po celou okupaci v Buchenwaldu. Po osvobození byl zvolen předsedou ONV ve Dvoře Králové n. L. Za něho bylo prováděno osídlení bývalého německého pohraničí, pak byl zvolen předsedou KV KSČ a byl třetím předsedou KNV v Hradci Králové. František Ruml Dne 10. prosince zemřel ve věku 66 let František Ruml. S. Ruml se vyučil tkalcem, byl činný v Brněnském svazu textiláků a později v mezinárodním svazu textilních dělníků. Členem KSČ se stal r. 1929, r byl zvolen členem OV KSČ. Po osvobození v r byl předsedou ZV ROH v závodě Juta a vykonával řadu stranických funkcí. Od r byl ředitelem závodu Juta 3, r byl mu udělen Řád práce. Byl nositelem odznaku Nejlepší pracovník VHJ Centrolen a MSP. Poslední rok byl v důchodu, ale zůstával i nadále veřejně činným. S. Ruml byl členem kronikářského aktivu MěstNV od r Od roku byl předsedou MNV. Klub mladých V lednu ustavil MV ČSM v našem městě ideologickou komisi. 8. dubna zahájil Klub mladých při MV ČSM v hotelu Zvičina pravidelné nealkoholické středeční večery. 1 března se v Rudém koutku ROH TIBA Zálabí konala místní konference KSČ, které se zúčastnila delegace OV KSČ a členka ÚV KSČ s. Jirásková. Do čela nového MV KSČ byl zvolen s. Stanislav Voňka, podnikový ředitel n.p. Juta. V prosinci se za účasti poslance NS s. Nepomuckého a 179 delegátů konala výroční konference LSD Jednota. Velká úroda ovoce v letošním roce našla výkupní sklady nepřipraveny, takže vykupovali jen jablka I. kvality. Letos na podzim byl zbourán dům č. 500, budova barokního klasicismu z poloviny 18. století. Byl významným dokladem obchodu, neboť v něm bývala celnice, kdež se vybíralo mýto u Šindelářské brány. Rozbořený dům obchodníka Lhotského na náměstí Pionýrů, který dlouho hyzdil vzhled města, bude konečně odstraněn. 30. června se sešlo plénum nového ONV v Trutnově ke své první schůzi. Novým předsedou ONV byl zvolen s. František Čermák, tajemníkem ONV zůstává s. J. Vojtěch. Dne 6. září se v Choustníkově Hradišti konala tradiční Okresní mírová manifestace jako vzpomínka na 145 neznámých vězňů, ubitých Němci roku 1945 na pochodu hladu a smrti. 43

13 17. září promluvil v rozhlase ministr vnitra s. Štrougal o výsledcích průzkumu šumavských jezer, v nichž byly nalezeny archivní materiály, ukryté tam Němci roku listopadu byl Národním shromážděních jednomyslně zvolen presidentem republiky opět s. Antonín Novotný, který se 10. prosince dožil 60. let. 12. října vypustil Sovětský svaz na oběžnou dráhu kosmickou loď Voschod se tříčlennou posádkou. Kosmonauti Vladimír Komarov, Konstantin Feoktistov a Boris Jegorov strávili ve vesmíru 24 hodin a 13. října šťastně přistáli na zemi. Tento další úspěch sovětské vědy jsme všichni sledovali s velkou pozorností. 14. října byl ze svých stranických a státních funkcí na vlastní žádost uvelněn N. S. Chruščov. 44

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho 1960 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Socialismus v naší vlasti zvítězil. Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Více

Socialismus v naší vlasti definitivně zvítězil a právě zabezpečení dalšího rozvoje naší společnosti

Socialismus v naší vlasti definitivně zvítězil a právě zabezpečení dalšího rozvoje naší společnosti 1962 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 XII. sjezd KSČ - celý letošní rok probíhal ve znamení XII. sjezdu strany. Socialismus v naší vlasti definitivně zvítězil

Více

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo 1971 1. leden: První den Nového roku byl slunečný a mrazivý všude sníh, který napadl ve větším množství ve středu 23. prosince 1970. Večer k 19. hod. byl již mráz 16 0C, do rána přes 20 0C. Silné mrazy

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob.

Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob. 1981 I. Stav obce: Počet obyvatel města k 1. lednu 1981 18 411 osob. II. Politický, hospodářský, sociální a kulturní život v obci Dnem 1. ledna 1981 jsme vstoupili do 1. roku 7.5LP = 1981 1985, který je

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva 2012. ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek)

Výroční zpráva 2012. ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek) Výroční zpráva 2012 ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek) 1 OBSAH: 1. ZENIT-sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s.... 3 2. Organizační struktura společnosti

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Index ke kronice města Frýdlantu nad Ostravicí - III. díl -

Index ke kronice města Frýdlantu nad Ostravicí - III. díl - Rok 1956 - Nástup do II. pětiletého hospodářského plánu rozvoje - Přemístění obřadní síně - Z frýdlantské osvěty - Úspěchy díla zdejšího rodáka akademického malíře Ferdiše Duši - Příprava k útoku na Ostravském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více