Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:"

Transkript

1 Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, Kolín I tel.: , fax: , sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec Lošany Lošany KOLÍN Zast. FIALA PROJEKTY s.r.o. Lečkova 1521/15 Chodov PRAHA Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů: MUKOLIN/OZPZ /18-ben OZPZ 12344/2018 Ing. Radek Smutný, Bc. Šárka Benešová /0 Datum: Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí týkající se stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (veřejnou vyhláškou) na stavbu Kanalizace a ČOV 400 EO na p.p.č. 215/4, 215/13, 299/3, 299/5, 565/46, 565/2, 565/59, 570/1, 571/2, 571/13, 571/16, 572/3, 572/4, 603/1, 603/17 a st.p.č. 37/1 v katastrálním území Lošánky, p.p.č. 45/1, 45/12, 46/2, 46/46, 46/29, 46/30, 46/32, 46/47, 46/51, 165/31, 200/4, 201, 204/1, 204/3, 204/6, 204/8, 204/18, 204/19, 204/23, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 586/9, 586/16, 586/21, 586/23, 586/24, 586/25, 586/26, 586/28, 587, 588/1, 594/2, 594/3, 594/4, 594/23, 598/4, 598/5, 598/6, 607, 608 v katastrálním území Lošany. OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) Výroková část, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako speciální stavební úřad podle 15 odst. 4 vodního zákona a podle 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydal dne pod čj. MUKOLIN/OZPZ /18-ben rozhodnutí, které se týká stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na stavbu Kanalizace a ČOV 400 EO na p.p.č. 215/4, 215/13, 299/3, 299/5, 565/46, 565/2, 565/59, 570/1, 571/2, 571/13, 571/16, 572/3, 572/4, 603/1, 603/17 a st.p.č. 37/1 v katastrálním území Lošánky a p.p.č. 45/1, 45/12, 46/2, 46/46, 46/29, 46/30, 46/32, 46/47, 46/51, 165/31, 200/4, 201, 204/1, 204/3, 204/6, 204/8, 204/18, 204/19, 204/23, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 586/9, 586/16, 586/21, 586/23, 586/24, 586/25, 586/26, 586/28, 587, 588/1, 594/2, 594/3, 594/4, 594/23, 598/4, 598/5, 598/6, 607, 608 v katastrálním území Lošany, kdy žadatelem je obec Lošany, IČ: , Lošany 13, Kolín, kterou v tomto řízení zastupuje společnost FIALA PROJEKTY s.r.o., IČ: , Lečkova č.p. 1521/15, Chodov, Praha 415 (dále jen žadatel ). Správní orgán rozhodnutím podle 70 správního řádu opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí č.j.: MUKOLIN/OZPZ /18-ben zřejmou nesprávnost a to absenci stavebního parcely, na které bude také umístěna stavba veřejné splaškové kanalizace. Jedná se o stavební parcelu číslo 37/1 v k.ú. Lošánky. Opravným rozhodnutím bude doplněna stavební parcela číslo 37/1 v k.ú. Lošánky vždy tam, kde jsou uvedeny v opravovaném rozhodnutí seznamy pozemkových a stavebních parcel určených ke stavbě Kanalizace a ČOV 400 EO../6

2 Na straně č. 1 bude stavební parcela číslo 37/1 v k.ú. Lošánky doplněna 2x, a to jednou v názvu rozhodnutí a podruhé ve výrokové části, dále pak na straně č. 2 a to jednou ve výrokové části v odstavci Údaje o místu předmětu rozhodnutí. Úplný seznam pozemkových a stavebních parcel určených pro výstavbu Kanalizace a ČOV 400 EO bude tento: na p.p.č. 215/4, 215/13, 299/3, 299/5, 565/46, 565/2, 565/59, 570/1, 571/2, 571/13, 571/16, 572/3, 572/4, 603/1, 603/17 a st.p.č. 37/1 v katastrálním území Lošánky, p.p.č. 45/1, 45/12, 46/2, 46/46, 46/29, 46/30, 46/32, 46/47, 46/51, 165/31, 200/4, 201, 204/1, 204/3, 204/6, 204/8, 204/18, 204/19, 204/23, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 586/9, 586/16, 586/21, 586/23, 586/24, 586/25, 586/26, 586/28, 587, 588/1, 594/2, 594/3, 594/4, 594/23, 598/4, 598/5, 598/6, 607, 608 v katastrálním území Lošany. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Lošany, IČ: , Lošany 13, Kolín, kterou v tomto řízení zastupuje společnost FIALA PROJEKTY s.r.o., IČ: , Lečkova č.p. 1521/15, Chodov, Praha 415. Odůvodnění V předmětu písemného vyhotovení rozhodnutí ze dne , čj. MUKOLIN/OZPZ /18- ben se vyskytla zřejmá nesprávnost vzniklá chybou psaní pověřené úřední osoby. Jednalo se o absenci stavební parcely číslo 37/1 v k.ú. Lošánky mezi parcelami určenými k výstavbě veřejné splaškové kanalizace v obci Lošany, Lošánky. Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil tak, aby odpovídala skutečnosti, to znamená, že uvedená stavební parcela číslo 37/1 v k.ú. Lošánky byla doplněna do seznamu parcel určených pro výstavbu uvedené kanalizace dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem Lošany kanalizace a ČOV 400 EO, kterou vypracovala společnost Fiala projekty s.r.o., IČ: , Lečkova 1521/15, Praha a autorizoval pan Ing. Ivan Fiala, ČKAIT: , autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, datum 08/2017, číslo zakázky: 3/ Poučení účastníků: Podle 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 2/6

3 Doručuje se: Účastníkům řízení Hurtová Šárka, Lošánky č.p. 3, Lošany, Kolín 2 Vaněčková Blanka, Lošánky č.p. 58, Lošany, Kolín 2 Miškovská Irena, Lošánky č.p. 2, Lošany, Kolín 2 Krch Jan, Lošánky č.p. 42, Lošany, Kolín 2 Krchová Edita, Lošánky č.p. 42, Lošany, Kolín 2 Beneš Václav, Hetlín č.p. 1, Černíny, Kutná Hora 1 Dostálová Mária, Lošany č.p. 58, Kolín 2 Peukerová Iveta, Lošany č.p. 58, Kolín 2 Zima Jan, Květová č.p. 187/12, Lysolaje, Praha 6 Králík Evžen, Na Panenskou 592/10, Střešovice, Praha 620 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Obec Lošany, Lošany č.p. 13, Kolín 2 FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova č.p. 1521/15, Chodov, Praha 415 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, Praha 5 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 MERO ČR, a.s., Veltruská č.p. 748, Lobeček, Kralupy nad Vltavou 1 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, Praha 3 Čepro, Dělnická 213/12, Holešovice, Praha 7 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, Praha 2 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha č.p. 1970, Kladno 1 Dotčené orgány MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, Kolín 2 MěÚ Kolín odbor dopravy, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín 2 MěÚ Kolín odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín 2MěÚ Kolín Účastníci řízení: vlastníci sousedních pozemků doručuje se veřejnou vyhláškou: Účastníci řízení dle 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN - Majitelé sousedních pozemků: Pozemek pozemková parcela číslo 572/2 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 663 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 308/2 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 310 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 610 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 304 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 303 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 316 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 662 v k.ú. Lošánky č.p. 26 Pozemek pozemková parcela číslo 565/34 v k.ú. Lošánky č.p.22 Pozemek pozemková parcela číslo 315 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 612 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 613 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 156 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 318/1 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 571/1 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 319 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 273/1 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 431/1 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 431/6 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 431/7 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 431/10 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 565/48 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 565/35 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 282/1 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 282/5 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 658 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 291/2 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 291/3 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 660 v k.ú. Lošánky č.p. 34 3/6

4 Pozemek pozemková parcela číslo 289/2 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 611 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 570/2 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 595 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 291/3 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 293/1 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek stavební parcela číslo 57 v k.ú. Lošánky č.p. 10 Pozemek stavební parcela číslo 56 v k.ú. Lošánky č.p. 8 Pozemek stavební parcela číslo 54/1 v k.ú. Lošánky č.p. 6 Pozemek stavební parcela číslo 62 v k.ú. Lošánky č.p. 16 Pozemek stavební parcela číslo 53 v k.ú. Lošánky č.p. 5 Pozemek stavební parcela číslo 52 v k.ú. Lošánky č.p. 4 Pozemek stavební parcela číslo 68/2 v k.ú. Lošánky č.p. 32 Pozemek stavební parcela číslo 59 v k.ú. Lošánky č.p. 13 Pozemek stavební parcela číslo 64 v k.ú. Lošánky č.p. 24 Pozemek stavební parcela číslo 65 v k.ú. Lošánky č.p. 17 Pozemek stavební parcela číslo 58 v k.ú. Lošánky č.p. 12 Pozemek stavební parcela číslo 67 v k.ú. Lošánky č.p. 19 Pozemek stavební parcela číslo 69 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek stavební parcela číslo 70 v k.ú. Lošánky č.p. 21 Pozemek stavební parcela číslo 73 v k.ú. Lošánky č.p. 23 Pozemek stavební parcela číslo 74 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek stavební parcela číslo 75 v k.ú. Lošánky č.p. 27 Pozemek stavební parcela číslo 76 v k.ú. Lošánky č.p. 9 Pozemek stavební parcela číslo 77 v k.ú. Lošánky č.p. 11 Pozemek stavební parcela číslo 78 v k.ú. Lošánky č.p. 48 Pozemek stavební parcela číslo 93 v k.ú. Lošánky č.p. 53 Pozemek stavební parcela číslo 79 v k.ú. Lošánky č.p. 47 Pozemek stavební parcela číslo 96 v k.ú. Lošánky č.p. 55 Pozemek stavební parcela číslo 98/2 v k.ú. Lošánky č.p. 54 Pozemek stavební parcela číslo 98/1 v k.ú. Lošánky č.p. 7 Pozemek stavební parcela číslo 117 v k.ú. Lošánky č.p. 57 Pozemek stavební parcela číslo 80 v k.ú. Lošánky č.p. 41 Pozemek stavební parcela číslo 81 v k.ú. Lošánky č.p. 40 Pozemek stavební parcela číslo 82 v k.ú. Lošánky č.p. 45 Pozemek stavební parcela číslo 84 v k.ú. Lošánky č.p. 39 Pozemek stavební parcela číslo 85 v k.ú. Lošánky č.p. 38 Pozemek stavební parcela číslo 86 v k.ú. Lošánky č.p. 37 Pozemek stavební parcela číslo 87 v k.ú. Lošánky č.p. 36 Pozemek stavební parcela číslo 61/1 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek stavební parcela číslo 51/2 v k.ú. Lošánky č.p. 58 Pozemek stavební parcela číslo 49 v k.ú. Lošánky č.p. 2 Pozemek stavební parcela číslo 50 v k.ú. Lošánky č.p. 50 Pozemek stavební parcela číslo 46/1 v k.ú. Lošánky č.p. 14 Pozemek stavební parcela číslo 46/2 v k.ú. Lošánky č.p. 51 Pozemek stavební parcela číslo 44/1 v k.ú. Lošánky č.p. 31 Pozemek stavební parcela číslo 44/2 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek stavební parcela číslo 43 v k.ú. Lošánky č.p. 30 Pozemek stavební parcela číslo 40/1 v k.ú. Lošánky č.p. 28 Pozemek stavební parcela číslo 39 v k.ú. Lošánky č.p. 29 Pozemek stavební parcela číslo 36 v k.ú. Lošánky č.p. 33 Pozemek stavební parcela číslo 34 v k.ú. Lošánky č.p. 43 Pozemek stavební parcela číslo 33 v k.ú. Lošánky č.p. 35 Pozemek stavební parcela číslo 47/2 v k.ú. Lošánky č.p. 52 Pozemek stavební parcela číslo 42 v k.ú. Lošánky č.p. 44 Pozemek stavební parcela číslo 106 v k.ú. Lošánky bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 208/2 v k.ú. Lošany č.p. 56 Pozemek pozemková parcela číslo 48/4 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 48/1 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 50/29 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 208/4 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 1/2 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 1/1 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 47 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 44/1 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 46/45 v k.ú. Lošany č.p. 66 Pozemek pozemková parcela číslo 46/11 v k.ú. Lošany č.p. 63 Pozemek pozemková parcela číslo 46/33 v k.ú. Lošany č.p. 64 Pozemek pozemková parcela číslo 8 v k.ú. Lošany č.p. 7 Pozemek pozemková parcela číslo 46/31 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 46/34 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 202/14 v k.ú. Lošany bez č.p. 4/6

5 Pozemek pozemková parcela číslo 202/13 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 594/7 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 594/1 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 594/9 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 594/14 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 594/15 v k.ú. Lošany č.p. 24 Pozemek pozemková parcela číslo 594/16 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 594/17 v k.ú. Lošany č.p. 32 Pozemek pozemková parcela číslo 594/22 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 594/21 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 594/24 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 594/25 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 598/7 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 15 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 13 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 12/2 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 14/1 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 614 v k.ú. Lošany č.p. 34 Pozemek pozemková parcela číslo 607 v k.ú. Lošany č.p. 58 Pozemek pozemková parcela číslo 11/1 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 11/2 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 606 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 45/8 v k.ú. Lošany č.p. 30 Pozemek pozemková parcela číslo 46/1 v k.ú. Lošany č.p.35 Pozemek pozemková parcela číslo 39/2 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 586/12 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 586/23 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 586/31 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 586/32 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 586/33 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 586/39 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 586/50 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 41 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 604 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 46/8 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 46/14 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 46/19 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 45/9 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 39/1 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 39/3 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 18/1 v k.ú. Lošany č.p. 68 Pozemek pozemková parcela číslo 12/1 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 17/1 v k.ú. Lošany č.p. 67 Pozemek pozemková parcela číslo 17/5 v k.ú. Lošany č.p. 65 Pozemek pozemková parcela číslo 17/6 v k.ú. Lošany č.p. 60 Pozemek pozemková parcela číslo 17/7 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 18/3 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 19/2 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 19/1 v k.ú. Lošany č.e. 233 Pozemek pozemková parcela číslo 186/2 v k.ú. Lošany č.p. 42 Pozemek pozemková parcela číslo 186/6 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 186/7 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 165/3 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 165/19 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 133/40 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek pozemková parcela číslo 134 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek stavební parcela číslo 158 v k.ú. Lošany č.p. 45 Pozemek stavební parcela číslo 159/1 v k.ú. Lošany č.p. 46 Pozemek stavební parcela číslo 156 v k.ú. Lošany č.p. 19 Pozemek stavební parcela číslo 157 v k.ú. Lošany č.p. 44 Pozemek stavební parcela číslo 160 v k.ú. Lošany č.p. 18 Pozemek stavební parcela číslo 161 v k.ú. Lošany č.p. 47 Pozemek stavební parcela číslo 20 v k.ú. Lošany č.p. 14 Pozemek stavební parcela číslo 21 v k.ú. Lošany č.p. 10 Pozemek stavební parcela číslo 166 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek stavební parcela číslo 167 v k.ú. Lošany č.p. 62 Pozemek stavební parcela číslo 168 v k.ú. Lošany č.p. 51 Pozemek stavební parcela číslo 169 v k.ú. Lošany č.p. 52 Pozemek stavební parcela číslo 24 v k.ú. Lošany č.p. 25 Pozemek stavební parcela číslo 26/1 v k.ú. Lošany č.p. 6 Pozemek stavební parcela číslo 122 v k.ú. Lošany č.p. 33 Pozemek stavební parcela číslo 22 v k.ú. Lošany č.p. 9 5/6

6 Pozemek stavební parcela číslo 23 v k.ú. Lošany č.p. 8 Pozemek stavební parcela číslo 18 v k.ú. Lošany č.p. 12 Pozemek stavební parcela číslo 17 v k.ú. Lošany č.p. 13 Pozemek stavební parcela číslo 14/1 v k.ú. Lošany č.p. 20 Pozemek stavební parcela číslo 5 v k.ú. Lošany č.p. 23 Pozemek stavební parcela číslo 192 v k.ú. Lošany č.p. 59 Pozemek stavební parcela číslo 3/1 v k.ú. Lošany č.p. 27 Pozemek stavební parcela číslo 29/1 v k.ú. Lošany č.p. 4 Pozemek stavební parcela číslo 7 v k.ú. Lošany č.p. 21 Pozemek stavební parcela číslo 123 v k.ú. Lošany č.p. 34 Pozemek stavební parcela číslo 14/4 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek stavební parcela číslo 27/1 v k.ú. Lošany č.p. 28 Pozemek stavební parcela číslo 26/3 v k.ú. Lošany bez č.p. Pozemek stavební parcela číslo 1/1 v k.ú. Lošany č.p. 2 Pozemek stavební parcela číslo 2/1 v k.ú. Lošany č.p. 1 Pozemek stavební parcela číslo 120 v k.ú. Lošany č.p. 31 Pozemek stavební parcela číslo 30 v k.ú. Lošany č.p. 29 Pozemek stavební parcela číslo 124 v k.ú. Lošany č.p. 36 Pozemek stavební parcela číslo 127 v k.ú. Lošany č.p. 37 Pozemek stavební parcela číslo 128 v k.ú. Lošany č.p. 39 Pozemek stavební parcela číslo 129 v k.ú. Lošany č.p. 40 Pozemek stavební parcela číslo 155 v k.ú. Lošany č.p. 11 Pozemek stavební parcela číslo 164 v k.ú. Lošany č.p. 54 Pozemek stavební parcela číslo 130 v k.ú. Lošany č.p. 41 Pozemek stavební parcela číslo 126/3 v k.ú. Lošany č.p. 38 Pozemek stavební parcela číslo 32/1 v k.ú. Lošany č.p. 35 Pozemek stavební parcela číslo 10/1 v k.ú. Lošany č.p. 15 Pozemek stavební parcela číslo 8 v k.ú. Lošany č.p. 17 Pozemek stavební parcela číslo 9/2 v k.ú. Lošany č.p. 16 Pozemek stavební parcela číslo 10/2 v k.ú. Lošany č.p. 53 Pozemek stavební parcela číslo 150 v k.ú. Lošany č.p. 43 Pozemek stavební parcela číslo 151 v k.ú. Lošany č.p. 49 Pozemek stavební parcela číslo 149 v k.ú. Lošany č.p. 42 K vyvěšení:, kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí 78, Kolín I Obecní úřad Lošany, Lošany 13, Kolín 2 Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu 15. den je posledním dnem oznámení. Vyvěšeno dne:. Sejmuto dne:... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení., kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy a Obecní úřad Lošany vyvěsí toto rozhodnutí na úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín jeho vyvěšení a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí zpět na vodoprávní úřad. 6/6

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů: Usnesení

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Usnesení Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II FIALA

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/167/15 Číslo jednací: ŽP/1754/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 18.3.2015 dle rozdělovníku Stavba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/015816/2012 ST2/Pel SZ MMHK/015817/2012 ST2/Pel MMHK/105867/2012 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Spisová zn.: 2017/8652/ŽP/VAA Číslo jednací: Spisový zn.: 231.2 Doručení: Skartační zn.: A/5 Dle rozdělovníku

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j.

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j. M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Spis.zn.: Č.j.: ÚP/133667/2012/Maz MgMT/029713/2013/Maz Teplice, dne 19.3.2013 Vyřizuje:

Více

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 0 9 4 0 0-2 0 1 6 / s e a 4 1 5 2 8-2 0 1 6 / s e a

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

ÚzR - Fleglovi Jaroslav a Hana, Kožešnická 131, Starý Kolín - kopaná studna, k.ú. Starý Kolín

ÚzR - Fleglovi Jaroslav a Hana, Kožešnická 131, Starý Kolín - kopaná studna, k.ú. Starý Kolín ÚzR - Fleglovi Jaroslav a Hana, Kožešnická 131, Starý Kolín - kopaná studna, k.ú. Starý Kolín Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/18399/2016/Sta Nový Bydžov,dne 27. října 2016 Oprávněná úřední osoba: H.Stanieková,

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0291/2012 Nechanice, dne 13. srpna 2012 spisová značka: Sp-Nech 0291/2012/3 oprávněná úřední

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : M U D K - O Ž P / 1 3 1 3 7 6-2 0 1 8 / v i t 2 3 6 6 5-2018

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů: ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Státní

Více

Vyřizuje: DVOŘÁK MILAN - Pov.č. T-26/2013-OV Č. jednací: OV/2546/17-3/Dv Kladno: Spis. zn.: Výst./2546/17/Dv ROZHODNUTÍ

Vyřizuje: DVOŘÁK MILAN - Pov.č. T-26/2013-OV Č. jednací: OV/2546/17-3/Dv Kladno: Spis. zn.: Výst./2546/17/Dv ROZHODNUTÍ Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností - silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Odbor výstavby nám. starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů př./sv.: Spis. a skart. znak, lhůta: Evid. list č.: 1643/2018/MUZBK

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Č.j.: OSZP- 6093 /2016-LII UR 55/16 Vyřizuje: Bc.Ilona Lišková E-mail: liskova@muhradek.cz ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Horní

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: CHLNC-1681/18/OVŽP 209/2018-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 21. května 2018

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/111879/Py/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/111879/2015-12 POČET

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí Nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav SPIS. zn.: Číslo jednací.: Oprávněná úř.osoba: Tel.: E-mail: Fax: SPIS/0264/2012-OL 0995/2012-OL

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/ Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/ Bílovec MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/3 743 01 Bílovec VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MBC/22042/16/V/Va 2224/2015/27 VYŘIZUJE: Alexandra Vavrečková TEL.: 556312175 E-MAIL: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/47447-15/5418-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 22.12.2016 Ústecký kraj

Více

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov MUBRP00A92GY MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba: TEL.: E-MAIL: DATUM: MUBR 20666/2018 ST,ÚP/SD

Více

M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby

M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1233/Výst/14/HA VYŘIZUJE Ing. Házová ČJ. 2375/Výst/14/HA TELEFON 495 809 016 DATUM 28. 05. 2014 FAX 495 809 018 E-MAIL hazova@mestosmirice.cz VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů př./sv.: Spis. a skart. znak, lhůta: Evid. list č.: 2374/2018/MUZBK

Více

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 1080/2018-5/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Rozh.o umístění stavby - RWE Plynoprojekt s.r.o., IČ I umístění hloubkové anody včetně vedení stejnosměrného rozvodu, k.ú.

Rozh.o umístění stavby - RWE Plynoprojekt s.r.o., IČ I umístění hloubkové anody včetně vedení stejnosměrného rozvodu, k.ú. Rozh.o umístění stavby - RWE Plynoprojekt s.r.o., IČ I0001780 - umístění hloubkové anody včetně vedení stejnosměrného rozvodu, k.ú. Hradišťko I Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí

Více

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : M U D K - V Ú P / 1 2 6 7 8 1-2 0 1 8 / b r e 35646-2018 S p is.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Spis.zn.: MUHO 16207/2017/ŽPSÚ/Vin Holice Č.j.: MUHO/03550/2018 ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška)

Spis.zn.: MUHO 16207/2017/ŽPSÚ/Vin Holice Č.j.: MUHO/03550/2018 ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška) Městský úřad Holice *muhoss00819791* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 16207/2017/ŽPSÚ/Vin Holice 2.3.2018 Č.j.: MUHO/03550/2018

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

R O Z H O D N U T Í ( O p r a v n é r o z h o d n u t í )

R O Z H O D N U T Í ( O p r a v n é r o z h o d n u t í ) Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č.jednací : 1935/2009/OVÚP/18/P-57 v Boru dne 31.5.2010 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Pořadové číslo: INFO/13/2018 Ze dne:

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Pořadové číslo: INFO/13/2018 Ze dne: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Pořadové číslo: INFO/13/2018 Ze dne: 20.06.2018 Odpověď ze dne: 22.06.2018 Poskytl odbor: ZPR MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17. listopadu 411/ Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17. listopadu 411/ Bílovec MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17. listopadu 411/3 743 01 Bílovec VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MBC/1563/19/DSH/Al 3164/2018 VYŘIZUJE: Ing. Alexandra Alčerová TEL.: 556

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 11.08.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/16352/2016/Viz/2668/2016/3 4.5-99-60,41 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 05.10.2016 Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 07. 07. 2017 Naše čj.: KRNOZP-81578/2017 MIKL Naše sp. zn.: ZP-97112017-MIKL 231.2A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

ÚzR a SP - Black and Busch, IČ , Brno - výstavba fotovoltaické elektrárny Velim

ÚzR a SP - Black and Busch, IČ , Brno - výstavba fotovoltaické elektrárny Velim ÚzR a SP - Black and Busch, IČ 29213444, Brno - výstavba fotovoltaické elektrárny Velim Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 3 0 9 0 5-2 0 1 5 / s e a 4 3 5 4 2-2 0 1 5 / s e a

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/490/2012/STAV Nový Knín, dne 10.9.2012 Č.j.: MUNK/2414/2012/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA "" "' :. > fy { MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS.ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba: TEL: E-MAIL:

Více

Územní rozhodnutí. Výroková část

Územní rozhodnutí. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV Odbor výstavby a regionálního rozvoje Číslo jednací: MěÚ/1811/2018 Čáslav dne 13. března 2018 Sp. zn.: SU 632/2018-haj Vyřizuje: Ivana Hájková Telefon: 327 300 217 E-mail.: hajkova@meucaslav.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/1, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/1, Klatovy tel.: , fax: Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: OVÚP/3234/13/Ma OVÚP/6409/13/Ma Ing. Marytová 376347354 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/1, 339 20 Klatovy tel.: 376347 111, fax:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Aleš

Více

MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. ROZHODNUTÍ č. 19/2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. ROZHODNUTÍ č. 19/2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *mujcx00dcnvx* MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/1659/SU/BrP Jičín, dne 16.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/29861/BrP Oprávněná úřední osoba:

Více

Opravné rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 78913/15-Hav Ball Aerocan CZ s.r.o., IČ Palackého Velim. Naše zn.

Opravné rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 78913/15-Hav Ball Aerocan CZ s.r.o., IČ Palackého Velim. Naše zn. Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Č.j.: Výst.77/15/Roš. Dolní Benešov, dne 26.8. 2015 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285/19 Č. spisu: 1318/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 16485/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-24/231.8/PILI-69 Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE

Více

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č. j.: V/21129/2016/Bie Nový Bydžov, dne 24. listopadu 2016 Oprávněná úřední osoba:

Více

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Čj: OVŽP/20670/15-2555/13/No

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. fo Na úřední desce vyvěšeno dne?./..._ '...

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. fo Na úřední desce vyvěšeno dne?./..._ '... A* its -z: - U MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Ci CD: 00 X Naše čj. Naše sp zn.: Opr. úř. osoba: Telefon E-mail: IDDS: Datum: 25781/2016/OŽP-St-2

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV Odbor životního prostředí Č.j.: MěÚ/20893/2018/ŽP V Čáslavi dne 27. srpna 2018 sp.zn.: 2435/18 Vyřizuje: Ing. Eva Trtíková Telefon: 327 300 136, e-mail.: trtikova@meucaslav.cz Žadatel:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0037562/17/Be MULTM/0067331/17/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/790-2014/5706-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV Odbor životního prostředí V Čáslavi 20. listopadu 2018 Vyřizuje: Ing. Eva Trtíková Č.j.: MěÚ/17136/18/ŽP sp.zn.: 1591/18 Žadatel: Zástupce: Vodohospodářská společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV Odbor životního prostředí Č.j.: MěÚ/30147/2018/ŽP V Čáslavi dne 14. ledna 2019 sp.zn.: 4386/18 Vyřizuje: Ing. Eva Trtíková Telefon: 327 300 136, e-mail.: trtikova@meucaslav.cz Žadatel:

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí v v nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTI

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí v v nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTI Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí v v nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. J.: ZP/8148/14/Sk Spis. zn.: 608/14 Vyřizuje: Jana Skotnicová Tel: 327

Více

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz číslo jednací došlého 33512/2016/OŽP číslo jednací: MUSLANY/33512/2016/OŽP dokumentu: číslo

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV35827/2017/SÚ/Km *S002X00JNGEX* Č.J.: MV 50847/2017 S002X00JNGEX VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravy a SH Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 Č.j.ODSH 253-280/2013-22/140.1 V Mladé Boleslavi

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

odbor životního prostředí Velvarská 136, Slaný podatelny: číslo jednací: spis:

odbor životního prostředí Velvarská 136, Slaný  podatelny: číslo jednací: spis: Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz číslo jednací došlého dokumentu: 38067/2016/OŽP číslo jednací: spis: MUSLANY/38067/2016/OŽP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/90539/2017/KAZIV 3159/2018/OSÚP/KAZI 3649

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 331/15 95/2015-Rad Chlumec nad Cidlinou, dne 2. března 2015 Naše č.j.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad 331 62 Manětín 89 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/401/2012/Kap SÚ/401/12 Kaprová 373392256 stavebni@manetin.cz DATUM: 15.2.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad Úřad městské části města Brna, Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Stavební úřad spis. zn: č.j. MCBSLI/06688/18/SÚ/Sto/198 MCBSLI/00263/19/SÚ/Sto oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Stožická tel. / mobil:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 33/09/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) r o z h o d n u t í o u m í s tění stavb y :

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 33/09/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) r o z h o d n u t í o u m í s tění stavb y : Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13434-09/2044-2009/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 7. července

Více

Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ

Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01 spis.zn.: č.j.: spis. znak vyřizuje: MUVM/37530/2018 MUVM/05799/2019 328.3 Lic. Jana Ottová

Více