Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah"

Transkript

1 Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007

2

3 Obsah 1. Identifikace operačního programu Základní údaje o programu Základní charakteristika programu Přehled provádění operačního programu Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Opatření k monitorování Provádění podle prioritních os Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 5 Technická asistence Technická pomoc Informování a publicita

4 1. Identifikace operačního programu 1.1 Základní údaje o programu OPERAČNÍ PROGRAM Dotčený cíl VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ Konvergence Dotčená způsobilá oblast CZ07 Programové období Číslo programu (CCI) 2007CZ161PO008 Název programu Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Rok, za nějž se zpráva podává Datum schválení výroční (závěrečné) zprávy Monitorovacím výborem Území regionu soudržnosti Severozápad se po správní stránce člení na 2 kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region soudržnosti se dále dělí na 10 okresů (NUTS 4) a 486 obcí (NUTS 5). V regionu žije asi 1,13 milionu obyvatel, což představuje přibližně 1/10 populace České republiky. Severozápad je co do počtu obyvatel nejmenším regionem v ČR. Průměrná hustota zalidnění 130 osob/km 2 se rovná celostátnímu průměru. Území regionu se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy hustota obyvatelstva severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti jihozápadu (lázeňské oblasti) regionu. Základní charakteristika programu Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen ROP Severozápad) je hlavním programovým dokumentem určujícím priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období ROP Severozápad byl schválen Evropskou komisí dne usnesením C (2007) 6108/1 od 04/12/2007 CCI 2007CZ161PO008. Při definování navrhovaných intervencí program vychází ze strategie ROP Severozápad a z obecných principů směřování k zvýšení využití inovativních postupů, podpory progresivních technologií a posilování vnitřní soudržnosti regionu společně s jeho soudržností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v Německu to vše při respektování zásad udržitelného rozvoje. Strategie ROP Severozápad vznikla v diskusi všech zainteresovaných regionálních i národních aktérů a je tedy společným konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované socioekonomické analýzy regionu soudržnosti Severozápad a reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak ze současných hospodářských trendů v globální ekonomice, která region vystavuje vyšší konkurenci, projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. V tomto kontextu byly definovány následující cíle programu: Globálním cílem ROP Severozápad je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. 2

5 Globální cíl bude naplněn prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP Severozápad: Specifický cíl I Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu; Specifický cíl II Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel; Specifický cíl III Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel. Pro dosažení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP Severozápad 5 prioritních os, které se následně člení do 12 oblastí podpory. Celková alokace ROP Severozápad z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) činí EUR. Celkové zdroje ROP Severozápad včetně národních zdrojů činí EUR. Členění na úrovni jednotlivých veřejných zdrojů financování v členění do úrovně prioritních os shrnuje následující tabulka: Tab. č. 1: Finanční alokace podle druhů veřejných zdrojů na úrovni prioritních os (údaje v EUR) Fond/míra spolufinančíslo priorit- Název priopříspěvek cování Národní zdroje Celkové ní osy ritní osy Společenství vztahována zdroje k Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Dostupnost a dopravní obslužnost Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Technická asistence Celkem Míra spolufinancování ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ,00% 85,00% ERDF/ veřejným výdajům Jednotlivé prioritní osy nestojí samostatně, ale tvoří vzájemně provázaný systém, jehož realizace jako celku přispěje k dosažení požadované změny v regionu. Nejdůležitějším aspektem ROP Severozápad je proto uplatnění principu koncentrace. Kromě geografické koncentrace však bude nezbytné koncentrovat také pracovní úsilí (tj. zajistit i určitou úroveň integrace) tak, aby vynaložené prostředky byly soustředěny vždy na komplexní vyřešení identifikovaných problémů v určité části regionu. 3

6 2. Přehled provádění operačního programu 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza K efektivnímu vyhodnocení pokroku programu a analýz jeho vývoje je zcela nezbytné stanovit precizně srovnávací základnu pro měření dosaženého pokroku. K tomuto účelu byla v rámci příprav programového dokumentu ROP Severozápad zpracována podrobná socioekonomická analýza, na základě které byly identifikovány klíčové indikátory kontextu, které v kvantifikované podobě vyjadřují aktuální stav regionu Severozápad v roce 2005 v oblastí hospodářského růstu, nezaměstnanosti, vzdělanostní struktury, zdraví obyvatel, zdravotnické péče a sociální péče, úrovně důchodových příjmů, infrastruktury a v oblasti cestovního ruchu. Na tyto kontextové indikátory mapující stav regionu de facto v celém rozsahu zpracované socioekonomické analýzy pak navazuje užší výběr indikátorů na úrovni programu, které byly vybrány s ohledem na oblast intervencí, která je ovlivnitelná ať už na úrovni výsledků nebo dopadů realizací ROP Severozápad. Tento vliv, byť nepřímý bude také zjišťován nejen průběžným vyhodnocením vývoje těchto indikátorů, ale také prostřednictvím evaluačních studií. Při nastavení indikátorové soustavy ROP Severozápad byly při výběru jednotlivých indikátorů i při nastavení celkové koncepce a struktury zohledněny metodické dokumenty MMR, využity konzultace s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), Odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje a byla využita i evaluační studie Dílčí evaluace systému monitoringu Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , která komplexně posoudila indikátorovou soustavu ROP Severozápad. Informace o věcném pokroku operačního programu Popis realizovaných výzev Dne byl schválen ROP Severozápad a dne byly vyhlášeny dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad a do oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. Vzhledem k tomu, že ukončení výzvy bylo plánováno na , nelze za rok 2007 vyhodnotit strukturu podaných projektových žádostí. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyla do konce roku 2007 uzavřena žádná Smlouva o poskytnutí dotace, což znamená, že v rámci věcných prioritních os nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky, a proto nedošlo k plnění monitorovacích indikátorů na projektové úrovni. Z tohoto důvodu není možné za rok 2007 hodnotit ani věcný pokrok na úrovni programu jako celku. 2.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění A) Zpoždění vyjednávacího procesu Harmonogram tvorby a schválení ROP Severozápad negativně ovlivnilo zpoždění ve vyjednávání a schvalování nadřazených strategických dokumentů ČR a EU. Teprve se Interinstitucionální dohodou mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení podařilo úspěšně uzavřít více než dvouleté složité vyjednávání o finanční perspektivě na léta , víceletém finančním rámci EU. Na jeho základě bylo možné stanovit alokaci Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro ČR. Strategické obecné zásady Společenství jako hlavní východisko pro definování strategie využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU v období byly Radou ES schváleny až 6. října 2007, tedy necelé tři měsíce před začátkem nového programového období. Zpoždění při schvalování základních evropských dokumentů pro využití prostředků Strukturálních fondů se odrazilo rovněž ve zpoždění tvorby a vyjednávání základního strategického dokumentu na národní 4

7 úrovni Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který byl Evropskou komisí schválen až Vyjednávací proces NSRR, jakož i jednotlivých ROP byl však na české straně negativně ovlivněn i dvěma dalšími faktory: několikaměsíčním obdobím ustanovování nové vlády ČR po parlamentních volbách v roce 2006 a následně ještě obměnou vlády ČR počátkem roku 2007, nepříznivou personální situací na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR), které bylo pověřeno koordinací vyjednávacího procesu. Přímým důsledkem zpoždění vyjednávacího procesu ROP Severozápad, a to přibližně o jeden kalendářní rok. je zpoždění v zahájení implementace Řešení ROP Severozápad byl schválen Evropskou komisí dne Zpoždění v implementaci je nutno postupně vyrovnávat urychleným dopracováním řídících a kontrolních postupů a další dokumentace tak, aby v roce 2008 bylo možné vyhlásit minimálně dvě výzvy k předkládání projektů do všech oblastí podpory a v závěru roku 2008 zahájit proplácení realizovaných projektů. Podmínky časové realizace projektů budou ve výzvách v roce 2008 upraveny tak, aby bylo zabezpečeno vyčerpání alokace roku 2007 i roku 2008 do konce roku B) Administrativní kapacita Řídící orgán ROP Severozápad byl v první polovině roku 2007 personálně poddimenzován počty zaměstnanců i obsazenost pracovních pozic v jednotlivých útvarech Úřadu RR Severozápad (dále jen ÚRR Severozápad) nedosahovaly (vyjma obsazenosti vedoucích pozic) úrovně většiny úřadů regionálních rad ostatních ROP. Řešení Tento nepříznivý stav se podařilo v polovině roku 2007 po sérii výběrových řízení konaných v prvních měsících roku 2007 zvrátit a personální situaci jak kvantitativně, tak i kvalitativně stabilizovat. V závěru roku 2007 již v personálním zajištění předčil Řídící orgán ROP Severozápad řídící orgány většiny ostatních ROP. C) Problematika veřejné podpory Vážný problém představuje také nedostatečné nastavení postupů posouzení veřejné podpory v rámci jednotlivých projektů a její kontrolu, nastavení nových postupů a pravidel způsobilosti výdajů podle nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, nastavení uznatelnosti nákladů. Dořešena nebyla rovněž notifikace poskytování podpory pro nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Řešení Vzhledem k tomu, že oblast veřejné podpory přes svoji složitost a plošnou působnost nebyla ze strany MMR vůbec metodicky řešena, bylo nezbytné přistoupit k nastavení vlastních postupů a pravidel. Při jejich vypracování bylo postupováno ve spolupráci s řídícími orgány ostatních ROP (Pracovní skupina pro legislativu a veřejnou podporu). Postupy a pravidla pro veřejnou podporu se staly součástí Prováděcího dokumentu ROP Severozápad, Operačního manuálu ROP Severozápad i jeho přílohy Příručky pro žadatele. Ve spolupráci s ostatními ROP je rovněž připravována notifikace poskytování podpory pro nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. 5

8 D) Postup pro vymáhání sankcí ŘO ROP Severozápad neměl (vzhledem k chybějící legislativě) nastaven postup pro vymáhání sankcí za neoprávněně použité prostředky ze strany příjemců. Řešení ŘO ROP Severozápad se aktivně zapojil do přípravy návrhů úprav souvisejících zákonů, zejména zákona č. 250/2000 Sb., kdy pro potřeby řídících orgánů ROP bude nutné dořešit i zákon o správě daní a poplatků. Tato oblast byla upřesněna ve vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace. Sankce jsou rozděleny na 2 kategorie dle porušení povinností: a) porušení rozpočtové kázně je řešeno dle zákona č. 250/2000 Sb., b) jiná porušení povinností je stanovena smluvní sankce ve výši 5 % z částky dotace, k níž se porušení smluvních podmínek váže. Toto bude dále upravováno podle platné legislativy. E) Finanční řízení alokace ROP Severozápad Rámcové rozhodnutí o poskytování dotací ROP Severozápad v období MMR je v peněžní měně EUR a přepočteno na koruny české aktuálním směnným kurzem Evropské centrální banky pro společnou měnu euro vůči národní měně české koruny pro březen 2007 (28,463 Kč/EUR). Rozhodnutí o poskytnutí dotace na jednotlivé kalendářní roky je MMR vydáváno v korunách českých. Vzhledem k pohybu směnného kurzu bude v průběhu programového období docházet z tohoto důvodu k ovlivnění výše dotace v jednotlivých letech (s využitím pravidla n+3 a n+2 až do roku 2015). Jen od března 2007 do konce roku 2007 zapříčinil růst kurzu Kč vůči EUR snížení reálné disponibilní alokace ROP Severozápad přibližně o 1,5 mld. Kč. Řešení Počínaje 1. výzvou bude třeba přizpůsobovat vyhlašovanou alokaci aktuálnímu kurzu koruny. V rámci plánování a přípravy jednotlivých výzev bude objem finančních prostředků plánovaný v rámci připravované výzvy porovnáván s alokacemi jednotlivých let připadajících na program, ve kterém bude zohledněn aktuální stav skutečně realizovaných výzev, skutečné čerpání prostředků na jednotlivé oblasti podpory a vývoj směnného kurzu, tj. aktuální zůstatek finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 došlo k razantnímu poklesu směnného kurzu, budou v roce 2008 v Operačním manuálu ROP Severozápad přijata opatření, která budou sledovat vývoj tohoto rizika. 2.3 Opatření k monitorování K efektivnímu monitorování operačního programu je nezbytné doplňují: zajistit 3 pilíře, které se vzájemně monitorovací systém tj. systém zajišťující sběr a uchování relevantní struktury dat, a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak na úrovni programu jako celku v požadovaném čase a v požadovaném rozsahu; nastavení a sledování kvantifikovaných ukazatelů, umožňujících objektivně sledovat průběh a plnění cílů programu tj. tvorba komplexní indikátorové soustavy ROP Severozápad a nastavení systémů umožňujících průběžné sledování vývoje indikátorů jak na projektové, tak na programové úrovni a včasné přijetí opatření v případě signálů negativního vývoje tj. vlastní monitoring programu; 6

9 k zajištění dalšího kvalifikovaného zdroje informací o vývoji operačního programu, který doplňuje standardní monitoring zejména v těch oblastech, které nelze za pomoci standardních nástrojů monitoringu analyzovat využívá ROP Severozápad evaluační aktivity, dle evaluačního plánu ROP Severozápad na období , který byl schválen MV ROP Severozápad v srpnu A) Monitorovací systém Dne 9. února 2007 uzavřela RR Severozápad s Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR) Smlouvu o poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu MONIT7+ a provozování webové žádosti v modifikaci pro užití pro regionální operační program BENEFIT7. Tato smlouva zajišťuje RR Severozápad bezplatné užívání SW produktu MONIT7+ (vlastníkem výhradní licence je CRR, které systém provozuje na svých hardwarových prostředcích, kam umožňuje RR Severozápad na základě uzavřené smlouvy přístup). Dále je RR Severozápad oprávněna na základě této smlouvy zadávat CRR požadavky na specifický další vývoj produktu MONIT7+. Pro celkový rozvoj systému MONIT7+ k zajištění všech požadovaných funkcí v rámci projektového cyklu je však daleko významnější tzv. centrální rozvoj, za který odpovídá MMR. Do této kategorie spadají i úpravy informačních systémů, které jsou společným požadavkem všech ROP. Tyto úpravy jsou realizovány v rámci smlouvy uzavřené CRR se společností TESCO SW, a. s., ve které není ROP Severozápad smluvní stranou. Výše uvedený stav představoval v roce 2007 určité riziko, protože nebyla jasně vymezená pravidla, jaké úpravy systému jsou považovány za specifický rozvoj a co spadá do kategorie centrálního rozvoje. Navíc nebyla jasně nastavená pravidla vzájemné komunikace a činnosti pracovních skupin zabývajících se problematikou monitorovacích systémů. V průběhu roku 2007 procházel informační systém IS MONIT7+ pro ROP Severozápad a webová žádost BENEFIT7 mnoha úpravami, které byly způsobeny změnami Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období vydávané MMR a které vycházely také z potřeb řídícího orgánu. Systém byl na základě těchto úprav k připraven pro registraci projektových žádostí a k pro administraci projektových žádostí až do fáze podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace dle Operačního manuálu ROP Severozápad. Dne byl domluven harmonogram prací na tzv. II. etapě budování IS BENEFIT7. Ve II. etapě se bude pracovat zejména na funkcionalitách potřebných pro administraci projektu v realizaci, ale také na rozšíření stávajících funkcionalit za účelem zvýšení komfortu a uživatelské přívětivosti BENEFIT7. Byla provedena revize IS MONIT7+ a na základě ní byly definovány především úpravy týkající se administrace projektů v realizaci, zejména úpravy některých záložek. Některé z těchto úprav již byly zapracovány do IS v příslušných instalacích. B) Indikátorová soustava ROP Severozápad a zajištění jejího naplňování Tvorba indikátorové soustavy ROP Severozápad byla detailně popsána v kapitole 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza. Soustava indikátorů je součástí datového obsahu monitorovacích systémů a plnění indikátorů bude sledováno jak na projektové, tak na programové úrovni. Při výběru jednotlivých indikátorů byl mimo jiné brán zřetel i na dostupnost hodnot daného indikátoru po celé období a srovnatelnost v čase. Byla vypracována tzv. sběrná mapa indikátorů, kde je u každého indikátoru definován: vazba na CORE a LISABON indikátory, přesná detailní definice včetně jednotky, 7

10 úroveň umístění indikátoru v monitorovacích systémech (tj. zda se jedná o indikátor z Národního číselníku indikátorů, který bude agregován s indikátory ostatních OP, nebo zda se jedná o indikátor, který bude sledován pouze na úrovni ROP Severozápad, zdroj, odkud bude indikátor získáván (projekty, statistická data regionální, statistická data centrální, apod.), periodicita, s jakou bude indikátor sledován, období, ke kterému bude indikátor k dispozici (zejména u statistických dat), přesný algoritmus výpočtu indikátoru, pokud se jedná o indikátor, kde je výpočet např. z publikovaných statistických dat nutný. Plnění indikátorů, a to i vzhledem k vyplacenému objemu dotace bude stěžejní částí každoročního interního evaluačního šetření Roční vyhodnocení programu, včetně případných doporučení k přijetí optimalizačních opatření a bude s ním detailně seznámen Monitorovací výbor ROP Severozápad. C) Evaluační aktivity ROP Severozápad Evaluační aktivity ROP Severozápad doplňují standardní monitoring, který je zároveň jedním ze vstupů realizovaných evaluačních aktivit. Evaluační aktivity byly realizovány v souladu s rámcovým Evaluačním plánem ROP Severozápad na období , který byl schválen MV ROP Severozápad v srpnu 2007 a v souladu s Evaluačním plánem ROP Severozápad pro rok Stěžejní evaluační aktivitou tohoto období byla Dílčí evaluace systému monitoringu Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , která je podrobněji popsána v kapitole 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza. Pro každý rok bude vypracován aktualizovaný roční plán evaluací na základě rámcového Evaluačního plánu ROP Severozápad pro období a následně podrobné hodnocení jeho realizace všechny tyto dokumenty budou pro informaci každoročně předloženy MV ROP Severozápad. Součástí evaluačních aktivit ROP Severozápad je i evaluační vzdělávání, neboť vysoká profesionalita v této oblasti je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitních evaluací, které mohou být velmi cenným zdrojem informací pro řízení a publicitu programu. Evaluační pracoviště je doplněno interní pracovní skupinou pro evaluace a bude doplněno Odbornou oponentní skupinou pro evaluace, kde budou do evaluačních aktivit ROP Severozápad zapojeni partneři a externí experti. 8

11 3. Provádění podle prioritních os 3.1 Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Proces vyjednávání s EK k problematice IPRM Oblast podpory 1.1 Současná podoba IPRM v rámci ROP Severozápad vzešla z procesu vyjednávání s Evropskou komisí. Vedoucí odboru metodického řízení Mgr. Jelena Kriegelsteinová je od listopadu 2006 členem Pracovní skupiny pro koordinaci urbánní politiky. Tato pracovní skupina se intenzivně zabývá problematikou IPRM. Ve spolupráci se všemi ROP byl zpracován návrh dokumentace pro implementaci IPRM (manuál neboli vademecum, hodnotící kritéria). Tento návrh byl zpracováván již od srpna roku Jednání s Evropskou komisí k urbánní politice proběhlo v Bruselu dne Mezi Evropskou komisí a vyjednávacím týmem za ROP Severozápad došlo k dohodě o stanovení hranice povinnost vypracovat IPRM má město od obyvatel. Z tohoto jednání vzešly požadavky EK, které byly poté akceptovány českou stranou např. navržená minimální výše IPRM, zjednodušení systému hodnocení IPRM apod. Minimální hranice IPRM byla zvýšena na 15 mil. EUR, 10 mil. EUR pro IPRM na městskou hromadnou dopravu (městská hromadná doprava se na základě připomínky EK přesunula do oblasti podpory 1.1, bude součástí IPRM). Připomínky EK byly vzneseny i prostřednictvím Pozičních dokumentů. Do programového dokumentu ROP Severozápad byl implementován standardní text, který respektuje připomínky EK. V roce 2007 se konaly schůzky s jednotlivými městy, které jsou zahrnuty v rámci IPRM jako oprávnění žadatelé. Informace byly podávány formou seminářů, osobních konzultací i workshopů. Těchto schůzek se ve většině případů účastnili zástupci měst a zpracovatelských agentur. K těmto schůzkám došlo ve všech městech, které spadají pod IPRM a jednalo se především o stávajícím stavu příprav IPRM těchto měst, představení zásobníku dílčích projektů a o nastínění dalšího vývoje ROP Severozápad a IPRM. Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Vyhlášení první výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci této prioritní osy je plánováno v průběhu měsíce dubna Teprve na základě vyhodnocení projektů ve vazbě na přidělení dotací a monitoringu bude možné zhodnotit, v jaké míře a kvalitě bylo dosaženo plánovaných priorit a cílů. V průběhu roku 2007 průběžně probíhaly osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 1 se uskutečnilo 37 osobních konzultací. V regionu soudržnosti Severozápad proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, středních škol a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory, IPRM a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Značně problematickým se jevila problematika IPRM, kdy dlouho nebylo jasné, který subjekt bude zodpovědný za zpracování metodiky IPRM. Vycházelo se ze současně dostupných informací, na základě kterých probíhala jednání se zaměřením na IPRM se zástupci statutárních měst regionu soudržnosti 9

12 Severozápad včetně prezentací s tématikou IPRM. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. 3.2 Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Zejména první výzva bude cíleně zaměřena v souladu s úsilím o vytvoření dostatečné absorpční kapacity zejména na oblast podpory 2.1. Jedná se o aktivity vedoucí k mobilizaci místní veřejnosti a plánování jejího rozvoje, tj. budování místní kapacity a zaměření se na klíčové procesy a metody strategického plánování na lokální úrovni a dále finančně nenáročné aktivity stimulující v místní komunitě pocit sounáležitosti s rozvojovým procesem. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Vyhlášení první výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci této prioritní osy je plánováno v průběhu měsíce dubna Teprve na základě vyhodnocení projektů ve vazbě na přidělení dotací a monitoringu bude možné zhodnotit, v jaké míře a kvalitě bylo dosaženo plánovaných priorit a cílů. V průběhu roku 2007 průběžně probíhaly osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 2 se uskutečnilo 28 osobních konzultací. Proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, středních škol a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory, IPRM a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. 3.3 Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost 1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu První oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritní osy: Modernizace dopravní infrastruktury vedoucí ke zvýšení dostupnosti regionu včetně zvýšení dostupnosti jeho dílčích částí. Je zaměřena na podstatné zvýšení kvality komunikací prostřednictvím jejich rekonstrukcí, modernizací a novou výstavbou. Předmětem veřejných intervencí je zejména silniční infrastruktura II. a III. třídy, infrastruktura regionálních letišť a infrastruktura související s využitím potenciálu labské vodní cesty. 10

13 2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Druhá oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritní osy Rozvoj a modernizace dopravní obslužnosti regionu. Je zaměřena na zlepšení dopravní dostupnosti uvnitř i vně regionu, a to prostřednictvím realizace projektů zaměřených na komplexní řešení dopravní obslužnosti v regionu,, podporu ekologické dopravy, obnovy vozového parku regionální dopravy. Všechny tyto aktivity mají za cíl zlepšit kvalitu služeb jejich poskytovatelů prostřednictvím zlepšení jejich vybavenosti a propojení služeb za účelem dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému. Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Výzva na předkládání individuálních projektů pro oblast podpory 3.1 byla vyhlášena Výzva na předkládání individuálních projektů pro oblast podpory 3.2 se plánuje na podzim roku Pro posílení absorpční kapacity probíhaly v průběhu roku 2007 osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 3 se uskutečnilo 15 osobních konzultací. Proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci krajů statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. 11

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Petr Achs,

Petr Achs, ROP Severozápad 2007-13 Petr Achs, petr.achs@nuts2severozapad.cz Obsah Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Základní informace o ROP Prioritní osy a jednotlivé oblasti podpory

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Roční evaluační plán. Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok návrh verze 1.0

Roční evaluační plán. Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok návrh verze 1.0 Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2007 návrh verze 1.0 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2007-2013 VYDÁNÍ

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I.

ZPRÁVA Z PROJEKTU Budování evaluační kapacity ROP SZ za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I. ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 Evaluátor I. a Manažer evaluací I. V Praze, dne 11. prosince 2008 Ing. Vladimír Sodomka vedoucí týmu Akses, spol. s r.o. Stručné shrnutí

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD EXTERNÍ DOKUMENT VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 27. května 2010 1/8 Regionální rada regionu

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu.

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu. oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: od 5. května do 7. července 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitnit a rozvíjet marketingové,

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 2. 6. 2014 1 Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad. Cílem realizovaného

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více