Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah"

Transkript

1 Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007

2

3 Obsah 1. Identifikace operačního programu Základní údaje o programu Základní charakteristika programu Přehled provádění operačního programu Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Opatření k monitorování Provádění podle prioritních os Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 5 Technická asistence Technická pomoc Informování a publicita

4 1. Identifikace operačního programu 1.1 Základní údaje o programu OPERAČNÍ PROGRAM Dotčený cíl VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ Konvergence Dotčená způsobilá oblast CZ07 Programové období Číslo programu (CCI) 2007CZ161PO008 Název programu Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Rok, za nějž se zpráva podává Datum schválení výroční (závěrečné) zprávy Monitorovacím výborem Území regionu soudržnosti Severozápad se po správní stránce člení na 2 kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region soudržnosti se dále dělí na 10 okresů (NUTS 4) a 486 obcí (NUTS 5). V regionu žije asi 1,13 milionu obyvatel, což představuje přibližně 1/10 populace České republiky. Severozápad je co do počtu obyvatel nejmenším regionem v ČR. Průměrná hustota zalidnění 130 osob/km 2 se rovná celostátnímu průměru. Území regionu se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy hustota obyvatelstva severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti jihozápadu (lázeňské oblasti) regionu. Základní charakteristika programu Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen ROP Severozápad) je hlavním programovým dokumentem určujícím priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období ROP Severozápad byl schválen Evropskou komisí dne usnesením C (2007) 6108/1 od 04/12/2007 CCI 2007CZ161PO008. Při definování navrhovaných intervencí program vychází ze strategie ROP Severozápad a z obecných principů směřování k zvýšení využití inovativních postupů, podpory progresivních technologií a posilování vnitřní soudržnosti regionu společně s jeho soudržností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v Německu to vše při respektování zásad udržitelného rozvoje. Strategie ROP Severozápad vznikla v diskusi všech zainteresovaných regionálních i národních aktérů a je tedy společným konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované socioekonomické analýzy regionu soudržnosti Severozápad a reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak ze současných hospodářských trendů v globální ekonomice, která region vystavuje vyšší konkurenci, projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. V tomto kontextu byly definovány následující cíle programu: Globálním cílem ROP Severozápad je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. 2

5 Globální cíl bude naplněn prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP Severozápad: Specifický cíl I Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu; Specifický cíl II Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel; Specifický cíl III Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel. Pro dosažení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP Severozápad 5 prioritních os, které se následně člení do 12 oblastí podpory. Celková alokace ROP Severozápad z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) činí EUR. Celkové zdroje ROP Severozápad včetně národních zdrojů činí EUR. Členění na úrovni jednotlivých veřejných zdrojů financování v členění do úrovně prioritních os shrnuje následující tabulka: Tab. č. 1: Finanční alokace podle druhů veřejných zdrojů na úrovni prioritních os (údaje v EUR) Fond/míra spolufinančíslo priorit- Název priopříspěvek cování Národní zdroje Celkové ní osy ritní osy Společenství vztahována zdroje k Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Dostupnost a dopravní obslužnost Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Technická asistence Celkem Míra spolufinancování ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ,00% 85,00% ERDF/ veřejným výdajům Jednotlivé prioritní osy nestojí samostatně, ale tvoří vzájemně provázaný systém, jehož realizace jako celku přispěje k dosažení požadované změny v regionu. Nejdůležitějším aspektem ROP Severozápad je proto uplatnění principu koncentrace. Kromě geografické koncentrace však bude nezbytné koncentrovat také pracovní úsilí (tj. zajistit i určitou úroveň integrace) tak, aby vynaložené prostředky byly soustředěny vždy na komplexní vyřešení identifikovaných problémů v určité části regionu. 3

6 2. Přehled provádění operačního programu 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza K efektivnímu vyhodnocení pokroku programu a analýz jeho vývoje je zcela nezbytné stanovit precizně srovnávací základnu pro měření dosaženého pokroku. K tomuto účelu byla v rámci příprav programového dokumentu ROP Severozápad zpracována podrobná socioekonomická analýza, na základě které byly identifikovány klíčové indikátory kontextu, které v kvantifikované podobě vyjadřují aktuální stav regionu Severozápad v roce 2005 v oblastí hospodářského růstu, nezaměstnanosti, vzdělanostní struktury, zdraví obyvatel, zdravotnické péče a sociální péče, úrovně důchodových příjmů, infrastruktury a v oblasti cestovního ruchu. Na tyto kontextové indikátory mapující stav regionu de facto v celém rozsahu zpracované socioekonomické analýzy pak navazuje užší výběr indikátorů na úrovni programu, které byly vybrány s ohledem na oblast intervencí, která je ovlivnitelná ať už na úrovni výsledků nebo dopadů realizací ROP Severozápad. Tento vliv, byť nepřímý bude také zjišťován nejen průběžným vyhodnocením vývoje těchto indikátorů, ale také prostřednictvím evaluačních studií. Při nastavení indikátorové soustavy ROP Severozápad byly při výběru jednotlivých indikátorů i při nastavení celkové koncepce a struktury zohledněny metodické dokumenty MMR, využity konzultace s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), Odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje a byla využita i evaluační studie Dílčí evaluace systému monitoringu Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , která komplexně posoudila indikátorovou soustavu ROP Severozápad. Informace o věcném pokroku operačního programu Popis realizovaných výzev Dne byl schválen ROP Severozápad a dne byly vyhlášeny dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad a do oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. Vzhledem k tomu, že ukončení výzvy bylo plánováno na , nelze za rok 2007 vyhodnotit strukturu podaných projektových žádostí. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyla do konce roku 2007 uzavřena žádná Smlouva o poskytnutí dotace, což znamená, že v rámci věcných prioritních os nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky, a proto nedošlo k plnění monitorovacích indikátorů na projektové úrovni. Z tohoto důvodu není možné za rok 2007 hodnotit ani věcný pokrok na úrovni programu jako celku. 2.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění A) Zpoždění vyjednávacího procesu Harmonogram tvorby a schválení ROP Severozápad negativně ovlivnilo zpoždění ve vyjednávání a schvalování nadřazených strategických dokumentů ČR a EU. Teprve se Interinstitucionální dohodou mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení podařilo úspěšně uzavřít více než dvouleté složité vyjednávání o finanční perspektivě na léta , víceletém finančním rámci EU. Na jeho základě bylo možné stanovit alokaci Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro ČR. Strategické obecné zásady Společenství jako hlavní východisko pro definování strategie využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU v období byly Radou ES schváleny až 6. října 2007, tedy necelé tři měsíce před začátkem nového programového období. Zpoždění při schvalování základních evropských dokumentů pro využití prostředků Strukturálních fondů se odrazilo rovněž ve zpoždění tvorby a vyjednávání základního strategického dokumentu na národní 4

7 úrovni Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který byl Evropskou komisí schválen až Vyjednávací proces NSRR, jakož i jednotlivých ROP byl však na české straně negativně ovlivněn i dvěma dalšími faktory: několikaměsíčním obdobím ustanovování nové vlády ČR po parlamentních volbách v roce 2006 a následně ještě obměnou vlády ČR počátkem roku 2007, nepříznivou personální situací na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR), které bylo pověřeno koordinací vyjednávacího procesu. Přímým důsledkem zpoždění vyjednávacího procesu ROP Severozápad, a to přibližně o jeden kalendářní rok. je zpoždění v zahájení implementace Řešení ROP Severozápad byl schválen Evropskou komisí dne Zpoždění v implementaci je nutno postupně vyrovnávat urychleným dopracováním řídících a kontrolních postupů a další dokumentace tak, aby v roce 2008 bylo možné vyhlásit minimálně dvě výzvy k předkládání projektů do všech oblastí podpory a v závěru roku 2008 zahájit proplácení realizovaných projektů. Podmínky časové realizace projektů budou ve výzvách v roce 2008 upraveny tak, aby bylo zabezpečeno vyčerpání alokace roku 2007 i roku 2008 do konce roku B) Administrativní kapacita Řídící orgán ROP Severozápad byl v první polovině roku 2007 personálně poddimenzován počty zaměstnanců i obsazenost pracovních pozic v jednotlivých útvarech Úřadu RR Severozápad (dále jen ÚRR Severozápad) nedosahovaly (vyjma obsazenosti vedoucích pozic) úrovně většiny úřadů regionálních rad ostatních ROP. Řešení Tento nepříznivý stav se podařilo v polovině roku 2007 po sérii výběrových řízení konaných v prvních měsících roku 2007 zvrátit a personální situaci jak kvantitativně, tak i kvalitativně stabilizovat. V závěru roku 2007 již v personálním zajištění předčil Řídící orgán ROP Severozápad řídící orgány většiny ostatních ROP. C) Problematika veřejné podpory Vážný problém představuje také nedostatečné nastavení postupů posouzení veřejné podpory v rámci jednotlivých projektů a její kontrolu, nastavení nových postupů a pravidel způsobilosti výdajů podle nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, nastavení uznatelnosti nákladů. Dořešena nebyla rovněž notifikace poskytování podpory pro nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Řešení Vzhledem k tomu, že oblast veřejné podpory přes svoji složitost a plošnou působnost nebyla ze strany MMR vůbec metodicky řešena, bylo nezbytné přistoupit k nastavení vlastních postupů a pravidel. Při jejich vypracování bylo postupováno ve spolupráci s řídícími orgány ostatních ROP (Pracovní skupina pro legislativu a veřejnou podporu). Postupy a pravidla pro veřejnou podporu se staly součástí Prováděcího dokumentu ROP Severozápad, Operačního manuálu ROP Severozápad i jeho přílohy Příručky pro žadatele. Ve spolupráci s ostatními ROP je rovněž připravována notifikace poskytování podpory pro nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. 5

8 D) Postup pro vymáhání sankcí ŘO ROP Severozápad neměl (vzhledem k chybějící legislativě) nastaven postup pro vymáhání sankcí za neoprávněně použité prostředky ze strany příjemců. Řešení ŘO ROP Severozápad se aktivně zapojil do přípravy návrhů úprav souvisejících zákonů, zejména zákona č. 250/2000 Sb., kdy pro potřeby řídících orgánů ROP bude nutné dořešit i zákon o správě daní a poplatků. Tato oblast byla upřesněna ve vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace. Sankce jsou rozděleny na 2 kategorie dle porušení povinností: a) porušení rozpočtové kázně je řešeno dle zákona č. 250/2000 Sb., b) jiná porušení povinností je stanovena smluvní sankce ve výši 5 % z částky dotace, k níž se porušení smluvních podmínek váže. Toto bude dále upravováno podle platné legislativy. E) Finanční řízení alokace ROP Severozápad Rámcové rozhodnutí o poskytování dotací ROP Severozápad v období MMR je v peněžní měně EUR a přepočteno na koruny české aktuálním směnným kurzem Evropské centrální banky pro společnou měnu euro vůči národní měně české koruny pro březen 2007 (28,463 Kč/EUR). Rozhodnutí o poskytnutí dotace na jednotlivé kalendářní roky je MMR vydáváno v korunách českých. Vzhledem k pohybu směnného kurzu bude v průběhu programového období docházet z tohoto důvodu k ovlivnění výše dotace v jednotlivých letech (s využitím pravidla n+3 a n+2 až do roku 2015). Jen od března 2007 do konce roku 2007 zapříčinil růst kurzu Kč vůči EUR snížení reálné disponibilní alokace ROP Severozápad přibližně o 1,5 mld. Kč. Řešení Počínaje 1. výzvou bude třeba přizpůsobovat vyhlašovanou alokaci aktuálnímu kurzu koruny. V rámci plánování a přípravy jednotlivých výzev bude objem finančních prostředků plánovaný v rámci připravované výzvy porovnáván s alokacemi jednotlivých let připadajících na program, ve kterém bude zohledněn aktuální stav skutečně realizovaných výzev, skutečné čerpání prostředků na jednotlivé oblasti podpory a vývoj směnného kurzu, tj. aktuální zůstatek finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 došlo k razantnímu poklesu směnného kurzu, budou v roce 2008 v Operačním manuálu ROP Severozápad přijata opatření, která budou sledovat vývoj tohoto rizika. 2.3 Opatření k monitorování K efektivnímu monitorování operačního programu je nezbytné doplňují: zajistit 3 pilíře, které se vzájemně monitorovací systém tj. systém zajišťující sběr a uchování relevantní struktury dat, a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak na úrovni programu jako celku v požadovaném čase a v požadovaném rozsahu; nastavení a sledování kvantifikovaných ukazatelů, umožňujících objektivně sledovat průběh a plnění cílů programu tj. tvorba komplexní indikátorové soustavy ROP Severozápad a nastavení systémů umožňujících průběžné sledování vývoje indikátorů jak na projektové, tak na programové úrovni a včasné přijetí opatření v případě signálů negativního vývoje tj. vlastní monitoring programu; 6

9 k zajištění dalšího kvalifikovaného zdroje informací o vývoji operačního programu, který doplňuje standardní monitoring zejména v těch oblastech, které nelze za pomoci standardních nástrojů monitoringu analyzovat využívá ROP Severozápad evaluační aktivity, dle evaluačního plánu ROP Severozápad na období , který byl schválen MV ROP Severozápad v srpnu A) Monitorovací systém Dne 9. února 2007 uzavřela RR Severozápad s Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR) Smlouvu o poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu MONIT7+ a provozování webové žádosti v modifikaci pro užití pro regionální operační program BENEFIT7. Tato smlouva zajišťuje RR Severozápad bezplatné užívání SW produktu MONIT7+ (vlastníkem výhradní licence je CRR, které systém provozuje na svých hardwarových prostředcích, kam umožňuje RR Severozápad na základě uzavřené smlouvy přístup). Dále je RR Severozápad oprávněna na základě této smlouvy zadávat CRR požadavky na specifický další vývoj produktu MONIT7+. Pro celkový rozvoj systému MONIT7+ k zajištění všech požadovaných funkcí v rámci projektového cyklu je však daleko významnější tzv. centrální rozvoj, za který odpovídá MMR. Do této kategorie spadají i úpravy informačních systémů, které jsou společným požadavkem všech ROP. Tyto úpravy jsou realizovány v rámci smlouvy uzavřené CRR se společností TESCO SW, a. s., ve které není ROP Severozápad smluvní stranou. Výše uvedený stav představoval v roce 2007 určité riziko, protože nebyla jasně vymezená pravidla, jaké úpravy systému jsou považovány za specifický rozvoj a co spadá do kategorie centrálního rozvoje. Navíc nebyla jasně nastavená pravidla vzájemné komunikace a činnosti pracovních skupin zabývajících se problematikou monitorovacích systémů. V průběhu roku 2007 procházel informační systém IS MONIT7+ pro ROP Severozápad a webová žádost BENEFIT7 mnoha úpravami, které byly způsobeny změnami Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období vydávané MMR a které vycházely také z potřeb řídícího orgánu. Systém byl na základě těchto úprav k připraven pro registraci projektových žádostí a k pro administraci projektových žádostí až do fáze podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace dle Operačního manuálu ROP Severozápad. Dne byl domluven harmonogram prací na tzv. II. etapě budování IS BENEFIT7. Ve II. etapě se bude pracovat zejména na funkcionalitách potřebných pro administraci projektu v realizaci, ale také na rozšíření stávajících funkcionalit za účelem zvýšení komfortu a uživatelské přívětivosti BENEFIT7. Byla provedena revize IS MONIT7+ a na základě ní byly definovány především úpravy týkající se administrace projektů v realizaci, zejména úpravy některých záložek. Některé z těchto úprav již byly zapracovány do IS v příslušných instalacích. B) Indikátorová soustava ROP Severozápad a zajištění jejího naplňování Tvorba indikátorové soustavy ROP Severozápad byla detailně popsána v kapitole 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza. Soustava indikátorů je součástí datového obsahu monitorovacích systémů a plnění indikátorů bude sledováno jak na projektové, tak na programové úrovni. Při výběru jednotlivých indikátorů byl mimo jiné brán zřetel i na dostupnost hodnot daného indikátoru po celé období a srovnatelnost v čase. Byla vypracována tzv. sběrná mapa indikátorů, kde je u každého indikátoru definován: vazba na CORE a LISABON indikátory, přesná detailní definice včetně jednotky, 7

10 úroveň umístění indikátoru v monitorovacích systémech (tj. zda se jedná o indikátor z Národního číselníku indikátorů, který bude agregován s indikátory ostatních OP, nebo zda se jedná o indikátor, který bude sledován pouze na úrovni ROP Severozápad, zdroj, odkud bude indikátor získáván (projekty, statistická data regionální, statistická data centrální, apod.), periodicita, s jakou bude indikátor sledován, období, ke kterému bude indikátor k dispozici (zejména u statistických dat), přesný algoritmus výpočtu indikátoru, pokud se jedná o indikátor, kde je výpočet např. z publikovaných statistických dat nutný. Plnění indikátorů, a to i vzhledem k vyplacenému objemu dotace bude stěžejní částí každoročního interního evaluačního šetření Roční vyhodnocení programu, včetně případných doporučení k přijetí optimalizačních opatření a bude s ním detailně seznámen Monitorovací výbor ROP Severozápad. C) Evaluační aktivity ROP Severozápad Evaluační aktivity ROP Severozápad doplňují standardní monitoring, který je zároveň jedním ze vstupů realizovaných evaluačních aktivit. Evaluační aktivity byly realizovány v souladu s rámcovým Evaluačním plánem ROP Severozápad na období , který byl schválen MV ROP Severozápad v srpnu 2007 a v souladu s Evaluačním plánem ROP Severozápad pro rok Stěžejní evaluační aktivitou tohoto období byla Dílčí evaluace systému monitoringu Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , která je podrobněji popsána v kapitole 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza. Pro každý rok bude vypracován aktualizovaný roční plán evaluací na základě rámcového Evaluačního plánu ROP Severozápad pro období a následně podrobné hodnocení jeho realizace všechny tyto dokumenty budou pro informaci každoročně předloženy MV ROP Severozápad. Součástí evaluačních aktivit ROP Severozápad je i evaluační vzdělávání, neboť vysoká profesionalita v této oblasti je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitních evaluací, které mohou být velmi cenným zdrojem informací pro řízení a publicitu programu. Evaluační pracoviště je doplněno interní pracovní skupinou pro evaluace a bude doplněno Odbornou oponentní skupinou pro evaluace, kde budou do evaluačních aktivit ROP Severozápad zapojeni partneři a externí experti. 8

11 3. Provádění podle prioritních os 3.1 Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Proces vyjednávání s EK k problematice IPRM Oblast podpory 1.1 Současná podoba IPRM v rámci ROP Severozápad vzešla z procesu vyjednávání s Evropskou komisí. Vedoucí odboru metodického řízení Mgr. Jelena Kriegelsteinová je od listopadu 2006 členem Pracovní skupiny pro koordinaci urbánní politiky. Tato pracovní skupina se intenzivně zabývá problematikou IPRM. Ve spolupráci se všemi ROP byl zpracován návrh dokumentace pro implementaci IPRM (manuál neboli vademecum, hodnotící kritéria). Tento návrh byl zpracováván již od srpna roku Jednání s Evropskou komisí k urbánní politice proběhlo v Bruselu dne Mezi Evropskou komisí a vyjednávacím týmem za ROP Severozápad došlo k dohodě o stanovení hranice povinnost vypracovat IPRM má město od obyvatel. Z tohoto jednání vzešly požadavky EK, které byly poté akceptovány českou stranou např. navržená minimální výše IPRM, zjednodušení systému hodnocení IPRM apod. Minimální hranice IPRM byla zvýšena na 15 mil. EUR, 10 mil. EUR pro IPRM na městskou hromadnou dopravu (městská hromadná doprava se na základě připomínky EK přesunula do oblasti podpory 1.1, bude součástí IPRM). Připomínky EK byly vzneseny i prostřednictvím Pozičních dokumentů. Do programového dokumentu ROP Severozápad byl implementován standardní text, který respektuje připomínky EK. V roce 2007 se konaly schůzky s jednotlivými městy, které jsou zahrnuty v rámci IPRM jako oprávnění žadatelé. Informace byly podávány formou seminářů, osobních konzultací i workshopů. Těchto schůzek se ve většině případů účastnili zástupci měst a zpracovatelských agentur. K těmto schůzkám došlo ve všech městech, které spadají pod IPRM a jednalo se především o stávajícím stavu příprav IPRM těchto měst, představení zásobníku dílčích projektů a o nastínění dalšího vývoje ROP Severozápad a IPRM. Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Vyhlášení první výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci této prioritní osy je plánováno v průběhu měsíce dubna Teprve na základě vyhodnocení projektů ve vazbě na přidělení dotací a monitoringu bude možné zhodnotit, v jaké míře a kvalitě bylo dosaženo plánovaných priorit a cílů. V průběhu roku 2007 průběžně probíhaly osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 1 se uskutečnilo 37 osobních konzultací. V regionu soudržnosti Severozápad proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, středních škol a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory, IPRM a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Značně problematickým se jevila problematika IPRM, kdy dlouho nebylo jasné, který subjekt bude zodpovědný za zpracování metodiky IPRM. Vycházelo se ze současně dostupných informací, na základě kterých probíhala jednání se zaměřením na IPRM se zástupci statutárních měst regionu soudržnosti 9

12 Severozápad včetně prezentací s tématikou IPRM. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. 3.2 Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Zejména první výzva bude cíleně zaměřena v souladu s úsilím o vytvoření dostatečné absorpční kapacity zejména na oblast podpory 2.1. Jedná se o aktivity vedoucí k mobilizaci místní veřejnosti a plánování jejího rozvoje, tj. budování místní kapacity a zaměření se na klíčové procesy a metody strategického plánování na lokální úrovni a dále finančně nenáročné aktivity stimulující v místní komunitě pocit sounáležitosti s rozvojovým procesem. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Vyhlášení první výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci této prioritní osy je plánováno v průběhu měsíce dubna Teprve na základě vyhodnocení projektů ve vazbě na přidělení dotací a monitoringu bude možné zhodnotit, v jaké míře a kvalitě bylo dosaženo plánovaných priorit a cílů. V průběhu roku 2007 průběžně probíhaly osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 2 se uskutečnilo 28 osobních konzultací. Proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, středních škol a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory, IPRM a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. 3.3 Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost 1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu První oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritní osy: Modernizace dopravní infrastruktury vedoucí ke zvýšení dostupnosti regionu včetně zvýšení dostupnosti jeho dílčích částí. Je zaměřena na podstatné zvýšení kvality komunikací prostřednictvím jejich rekonstrukcí, modernizací a novou výstavbou. Předmětem veřejných intervencí je zejména silniční infrastruktura II. a III. třídy, infrastruktura regionálních letišť a infrastruktura související s využitím potenciálu labské vodní cesty. 10

13 2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Druhá oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritní osy Rozvoj a modernizace dopravní obslužnosti regionu. Je zaměřena na zlepšení dopravní dostupnosti uvnitř i vně regionu, a to prostřednictvím realizace projektů zaměřených na komplexní řešení dopravní obslužnosti v regionu,, podporu ekologické dopravy, obnovy vozového parku regionální dopravy. Všechny tyto aktivity mají za cíl zlepšit kvalitu služeb jejich poskytovatelů prostřednictvím zlepšení jejich vybavenosti a propojení služeb za účelem dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému. Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Výzva na předkládání individuálních projektů pro oblast podpory 3.1 byla vyhlášena Výzva na předkládání individuálních projektů pro oblast podpory 3.2 se plánuje na podzim roku Pro posílení absorpční kapacity probíhaly v průběhu roku 2007 osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 3 se uskutečnilo 15 osobních konzultací. Proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci krajů statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. 11

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 6 1 ÚVOD... 8 1.1

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Velké srovnání Regionálních operačních programů

Velké srovnání Regionálních operačních programů Speciální analýzy září 2010 Velké srovnání Regionálních operačních programů Jan Jedlička EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax: +420 261 073 004 EU

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více