Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah"

Transkript

1 Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007

2

3 Obsah 1. Identifikace operačního programu Základní údaje o programu Základní charakteristika programu Přehled provádění operačního programu Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Opatření k monitorování Provádění podle prioritních os Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 5 Technická asistence Technická pomoc Informování a publicita

4 1. Identifikace operačního programu 1.1 Základní údaje o programu OPERAČNÍ PROGRAM Dotčený cíl VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ Konvergence Dotčená způsobilá oblast CZ07 Programové období Číslo programu (CCI) 2007CZ161PO008 Název programu Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Rok, za nějž se zpráva podává Datum schválení výroční (závěrečné) zprávy Monitorovacím výborem Území regionu soudržnosti Severozápad se po správní stránce člení na 2 kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region soudržnosti se dále dělí na 10 okresů (NUTS 4) a 486 obcí (NUTS 5). V regionu žije asi 1,13 milionu obyvatel, což představuje přibližně 1/10 populace České republiky. Severozápad je co do počtu obyvatel nejmenším regionem v ČR. Průměrná hustota zalidnění 130 osob/km 2 se rovná celostátnímu průměru. Území regionu se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy hustota obyvatelstva severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti jihozápadu (lázeňské oblasti) regionu. Základní charakteristika programu Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen ROP Severozápad) je hlavním programovým dokumentem určujícím priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období ROP Severozápad byl schválen Evropskou komisí dne usnesením C (2007) 6108/1 od 04/12/2007 CCI 2007CZ161PO008. Při definování navrhovaných intervencí program vychází ze strategie ROP Severozápad a z obecných principů směřování k zvýšení využití inovativních postupů, podpory progresivních technologií a posilování vnitřní soudržnosti regionu společně s jeho soudržností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v Německu to vše při respektování zásad udržitelného rozvoje. Strategie ROP Severozápad vznikla v diskusi všech zainteresovaných regionálních i národních aktérů a je tedy společným konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované socioekonomické analýzy regionu soudržnosti Severozápad a reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak ze současných hospodářských trendů v globální ekonomice, která region vystavuje vyšší konkurenci, projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. V tomto kontextu byly definovány následující cíle programu: Globálním cílem ROP Severozápad je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. 2

5 Globální cíl bude naplněn prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP Severozápad: Specifický cíl I Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu; Specifický cíl II Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel; Specifický cíl III Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel. Pro dosažení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP Severozápad 5 prioritních os, které se následně člení do 12 oblastí podpory. Celková alokace ROP Severozápad z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) činí EUR. Celkové zdroje ROP Severozápad včetně národních zdrojů činí EUR. Členění na úrovni jednotlivých veřejných zdrojů financování v členění do úrovně prioritních os shrnuje následující tabulka: Tab. č. 1: Finanční alokace podle druhů veřejných zdrojů na úrovni prioritních os (údaje v EUR) Fond/míra spolufinančíslo priorit- Název priopříspěvek cování Národní zdroje Celkové ní osy ritní osy Společenství vztahována zdroje k Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Dostupnost a dopravní obslužnost Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Technická asistence Celkem Míra spolufinancování ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ,00% 85,00% ERDF/ veřejným výdajům Jednotlivé prioritní osy nestojí samostatně, ale tvoří vzájemně provázaný systém, jehož realizace jako celku přispěje k dosažení požadované změny v regionu. Nejdůležitějším aspektem ROP Severozápad je proto uplatnění principu koncentrace. Kromě geografické koncentrace však bude nezbytné koncentrovat také pracovní úsilí (tj. zajistit i určitou úroveň integrace) tak, aby vynaložené prostředky byly soustředěny vždy na komplexní vyřešení identifikovaných problémů v určité části regionu. 3

6 2. Přehled provádění operačního programu 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza K efektivnímu vyhodnocení pokroku programu a analýz jeho vývoje je zcela nezbytné stanovit precizně srovnávací základnu pro měření dosaženého pokroku. K tomuto účelu byla v rámci příprav programového dokumentu ROP Severozápad zpracována podrobná socioekonomická analýza, na základě které byly identifikovány klíčové indikátory kontextu, které v kvantifikované podobě vyjadřují aktuální stav regionu Severozápad v roce 2005 v oblastí hospodářského růstu, nezaměstnanosti, vzdělanostní struktury, zdraví obyvatel, zdravotnické péče a sociální péče, úrovně důchodových příjmů, infrastruktury a v oblasti cestovního ruchu. Na tyto kontextové indikátory mapující stav regionu de facto v celém rozsahu zpracované socioekonomické analýzy pak navazuje užší výběr indikátorů na úrovni programu, které byly vybrány s ohledem na oblast intervencí, která je ovlivnitelná ať už na úrovni výsledků nebo dopadů realizací ROP Severozápad. Tento vliv, byť nepřímý bude také zjišťován nejen průběžným vyhodnocením vývoje těchto indikátorů, ale také prostřednictvím evaluačních studií. Při nastavení indikátorové soustavy ROP Severozápad byly při výběru jednotlivých indikátorů i při nastavení celkové koncepce a struktury zohledněny metodické dokumenty MMR, využity konzultace s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), Odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje a byla využita i evaluační studie Dílčí evaluace systému monitoringu Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , která komplexně posoudila indikátorovou soustavu ROP Severozápad. Informace o věcném pokroku operačního programu Popis realizovaných výzev Dne byl schválen ROP Severozápad a dne byly vyhlášeny dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad a do oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. Vzhledem k tomu, že ukončení výzvy bylo plánováno na , nelze za rok 2007 vyhodnotit strukturu podaných projektových žádostí. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyla do konce roku 2007 uzavřena žádná Smlouva o poskytnutí dotace, což znamená, že v rámci věcných prioritních os nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky, a proto nedošlo k plnění monitorovacích indikátorů na projektové úrovni. Z tohoto důvodu není možné za rok 2007 hodnotit ani věcný pokrok na úrovni programu jako celku. 2.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění A) Zpoždění vyjednávacího procesu Harmonogram tvorby a schválení ROP Severozápad negativně ovlivnilo zpoždění ve vyjednávání a schvalování nadřazených strategických dokumentů ČR a EU. Teprve se Interinstitucionální dohodou mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení podařilo úspěšně uzavřít více než dvouleté složité vyjednávání o finanční perspektivě na léta , víceletém finančním rámci EU. Na jeho základě bylo možné stanovit alokaci Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro ČR. Strategické obecné zásady Společenství jako hlavní východisko pro definování strategie využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU v období byly Radou ES schváleny až 6. října 2007, tedy necelé tři měsíce před začátkem nového programového období. Zpoždění při schvalování základních evropských dokumentů pro využití prostředků Strukturálních fondů se odrazilo rovněž ve zpoždění tvorby a vyjednávání základního strategického dokumentu na národní 4

7 úrovni Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který byl Evropskou komisí schválen až Vyjednávací proces NSRR, jakož i jednotlivých ROP byl však na české straně negativně ovlivněn i dvěma dalšími faktory: několikaměsíčním obdobím ustanovování nové vlády ČR po parlamentních volbách v roce 2006 a následně ještě obměnou vlády ČR počátkem roku 2007, nepříznivou personální situací na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR), které bylo pověřeno koordinací vyjednávacího procesu. Přímým důsledkem zpoždění vyjednávacího procesu ROP Severozápad, a to přibližně o jeden kalendářní rok. je zpoždění v zahájení implementace Řešení ROP Severozápad byl schválen Evropskou komisí dne Zpoždění v implementaci je nutno postupně vyrovnávat urychleným dopracováním řídících a kontrolních postupů a další dokumentace tak, aby v roce 2008 bylo možné vyhlásit minimálně dvě výzvy k předkládání projektů do všech oblastí podpory a v závěru roku 2008 zahájit proplácení realizovaných projektů. Podmínky časové realizace projektů budou ve výzvách v roce 2008 upraveny tak, aby bylo zabezpečeno vyčerpání alokace roku 2007 i roku 2008 do konce roku B) Administrativní kapacita Řídící orgán ROP Severozápad byl v první polovině roku 2007 personálně poddimenzován počty zaměstnanců i obsazenost pracovních pozic v jednotlivých útvarech Úřadu RR Severozápad (dále jen ÚRR Severozápad) nedosahovaly (vyjma obsazenosti vedoucích pozic) úrovně většiny úřadů regionálních rad ostatních ROP. Řešení Tento nepříznivý stav se podařilo v polovině roku 2007 po sérii výběrových řízení konaných v prvních měsících roku 2007 zvrátit a personální situaci jak kvantitativně, tak i kvalitativně stabilizovat. V závěru roku 2007 již v personálním zajištění předčil Řídící orgán ROP Severozápad řídící orgány většiny ostatních ROP. C) Problematika veřejné podpory Vážný problém představuje také nedostatečné nastavení postupů posouzení veřejné podpory v rámci jednotlivých projektů a její kontrolu, nastavení nových postupů a pravidel způsobilosti výdajů podle nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, nastavení uznatelnosti nákladů. Dořešena nebyla rovněž notifikace poskytování podpory pro nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Řešení Vzhledem k tomu, že oblast veřejné podpory přes svoji složitost a plošnou působnost nebyla ze strany MMR vůbec metodicky řešena, bylo nezbytné přistoupit k nastavení vlastních postupů a pravidel. Při jejich vypracování bylo postupováno ve spolupráci s řídícími orgány ostatních ROP (Pracovní skupina pro legislativu a veřejnou podporu). Postupy a pravidla pro veřejnou podporu se staly součástí Prováděcího dokumentu ROP Severozápad, Operačního manuálu ROP Severozápad i jeho přílohy Příručky pro žadatele. Ve spolupráci s ostatními ROP je rovněž připravována notifikace poskytování podpory pro nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. 5

8 D) Postup pro vymáhání sankcí ŘO ROP Severozápad neměl (vzhledem k chybějící legislativě) nastaven postup pro vymáhání sankcí za neoprávněně použité prostředky ze strany příjemců. Řešení ŘO ROP Severozápad se aktivně zapojil do přípravy návrhů úprav souvisejících zákonů, zejména zákona č. 250/2000 Sb., kdy pro potřeby řídících orgánů ROP bude nutné dořešit i zákon o správě daní a poplatků. Tato oblast byla upřesněna ve vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace. Sankce jsou rozděleny na 2 kategorie dle porušení povinností: a) porušení rozpočtové kázně je řešeno dle zákona č. 250/2000 Sb., b) jiná porušení povinností je stanovena smluvní sankce ve výši 5 % z částky dotace, k níž se porušení smluvních podmínek váže. Toto bude dále upravováno podle platné legislativy. E) Finanční řízení alokace ROP Severozápad Rámcové rozhodnutí o poskytování dotací ROP Severozápad v období MMR je v peněžní měně EUR a přepočteno na koruny české aktuálním směnným kurzem Evropské centrální banky pro společnou měnu euro vůči národní měně české koruny pro březen 2007 (28,463 Kč/EUR). Rozhodnutí o poskytnutí dotace na jednotlivé kalendářní roky je MMR vydáváno v korunách českých. Vzhledem k pohybu směnného kurzu bude v průběhu programového období docházet z tohoto důvodu k ovlivnění výše dotace v jednotlivých letech (s využitím pravidla n+3 a n+2 až do roku 2015). Jen od března 2007 do konce roku 2007 zapříčinil růst kurzu Kč vůči EUR snížení reálné disponibilní alokace ROP Severozápad přibližně o 1,5 mld. Kč. Řešení Počínaje 1. výzvou bude třeba přizpůsobovat vyhlašovanou alokaci aktuálnímu kurzu koruny. V rámci plánování a přípravy jednotlivých výzev bude objem finančních prostředků plánovaný v rámci připravované výzvy porovnáván s alokacemi jednotlivých let připadajících na program, ve kterém bude zohledněn aktuální stav skutečně realizovaných výzev, skutečné čerpání prostředků na jednotlivé oblasti podpory a vývoj směnného kurzu, tj. aktuální zůstatek finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 došlo k razantnímu poklesu směnného kurzu, budou v roce 2008 v Operačním manuálu ROP Severozápad přijata opatření, která budou sledovat vývoj tohoto rizika. 2.3 Opatření k monitorování K efektivnímu monitorování operačního programu je nezbytné doplňují: zajistit 3 pilíře, které se vzájemně monitorovací systém tj. systém zajišťující sběr a uchování relevantní struktury dat, a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak na úrovni programu jako celku v požadovaném čase a v požadovaném rozsahu; nastavení a sledování kvantifikovaných ukazatelů, umožňujících objektivně sledovat průběh a plnění cílů programu tj. tvorba komplexní indikátorové soustavy ROP Severozápad a nastavení systémů umožňujících průběžné sledování vývoje indikátorů jak na projektové, tak na programové úrovni a včasné přijetí opatření v případě signálů negativního vývoje tj. vlastní monitoring programu; 6

9 k zajištění dalšího kvalifikovaného zdroje informací o vývoji operačního programu, který doplňuje standardní monitoring zejména v těch oblastech, které nelze za pomoci standardních nástrojů monitoringu analyzovat využívá ROP Severozápad evaluační aktivity, dle evaluačního plánu ROP Severozápad na období , který byl schválen MV ROP Severozápad v srpnu A) Monitorovací systém Dne 9. února 2007 uzavřela RR Severozápad s Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR) Smlouvu o poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu MONIT7+ a provozování webové žádosti v modifikaci pro užití pro regionální operační program BENEFIT7. Tato smlouva zajišťuje RR Severozápad bezplatné užívání SW produktu MONIT7+ (vlastníkem výhradní licence je CRR, které systém provozuje na svých hardwarových prostředcích, kam umožňuje RR Severozápad na základě uzavřené smlouvy přístup). Dále je RR Severozápad oprávněna na základě této smlouvy zadávat CRR požadavky na specifický další vývoj produktu MONIT7+. Pro celkový rozvoj systému MONIT7+ k zajištění všech požadovaných funkcí v rámci projektového cyklu je však daleko významnější tzv. centrální rozvoj, za který odpovídá MMR. Do této kategorie spadají i úpravy informačních systémů, které jsou společným požadavkem všech ROP. Tyto úpravy jsou realizovány v rámci smlouvy uzavřené CRR se společností TESCO SW, a. s., ve které není ROP Severozápad smluvní stranou. Výše uvedený stav představoval v roce 2007 určité riziko, protože nebyla jasně vymezená pravidla, jaké úpravy systému jsou považovány za specifický rozvoj a co spadá do kategorie centrálního rozvoje. Navíc nebyla jasně nastavená pravidla vzájemné komunikace a činnosti pracovních skupin zabývajících se problematikou monitorovacích systémů. V průběhu roku 2007 procházel informační systém IS MONIT7+ pro ROP Severozápad a webová žádost BENEFIT7 mnoha úpravami, které byly způsobeny změnami Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období vydávané MMR a které vycházely také z potřeb řídícího orgánu. Systém byl na základě těchto úprav k připraven pro registraci projektových žádostí a k pro administraci projektových žádostí až do fáze podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace dle Operačního manuálu ROP Severozápad. Dne byl domluven harmonogram prací na tzv. II. etapě budování IS BENEFIT7. Ve II. etapě se bude pracovat zejména na funkcionalitách potřebných pro administraci projektu v realizaci, ale také na rozšíření stávajících funkcionalit za účelem zvýšení komfortu a uživatelské přívětivosti BENEFIT7. Byla provedena revize IS MONIT7+ a na základě ní byly definovány především úpravy týkající se administrace projektů v realizaci, zejména úpravy některých záložek. Některé z těchto úprav již byly zapracovány do IS v příslušných instalacích. B) Indikátorová soustava ROP Severozápad a zajištění jejího naplňování Tvorba indikátorové soustavy ROP Severozápad byla detailně popsána v kapitole 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza. Soustava indikátorů je součástí datového obsahu monitorovacích systémů a plnění indikátorů bude sledováno jak na projektové, tak na programové úrovni. Při výběru jednotlivých indikátorů byl mimo jiné brán zřetel i na dostupnost hodnot daného indikátoru po celé období a srovnatelnost v čase. Byla vypracována tzv. sběrná mapa indikátorů, kde je u každého indikátoru definován: vazba na CORE a LISABON indikátory, přesná detailní definice včetně jednotky, 7

10 úroveň umístění indikátoru v monitorovacích systémech (tj. zda se jedná o indikátor z Národního číselníku indikátorů, který bude agregován s indikátory ostatních OP, nebo zda se jedná o indikátor, který bude sledován pouze na úrovni ROP Severozápad, zdroj, odkud bude indikátor získáván (projekty, statistická data regionální, statistická data centrální, apod.), periodicita, s jakou bude indikátor sledován, období, ke kterému bude indikátor k dispozici (zejména u statistických dat), přesný algoritmus výpočtu indikátoru, pokud se jedná o indikátor, kde je výpočet např. z publikovaných statistických dat nutný. Plnění indikátorů, a to i vzhledem k vyplacenému objemu dotace bude stěžejní částí každoročního interního evaluačního šetření Roční vyhodnocení programu, včetně případných doporučení k přijetí optimalizačních opatření a bude s ním detailně seznámen Monitorovací výbor ROP Severozápad. C) Evaluační aktivity ROP Severozápad Evaluační aktivity ROP Severozápad doplňují standardní monitoring, který je zároveň jedním ze vstupů realizovaných evaluačních aktivit. Evaluační aktivity byly realizovány v souladu s rámcovým Evaluačním plánem ROP Severozápad na období , který byl schválen MV ROP Severozápad v srpnu 2007 a v souladu s Evaluačním plánem ROP Severozápad pro rok Stěžejní evaluační aktivitou tohoto období byla Dílčí evaluace systému monitoringu Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , která je podrobněji popsána v kapitole 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza. Pro každý rok bude vypracován aktualizovaný roční plán evaluací na základě rámcového Evaluačního plánu ROP Severozápad pro období a následně podrobné hodnocení jeho realizace všechny tyto dokumenty budou pro informaci každoročně předloženy MV ROP Severozápad. Součástí evaluačních aktivit ROP Severozápad je i evaluační vzdělávání, neboť vysoká profesionalita v této oblasti je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitních evaluací, které mohou být velmi cenným zdrojem informací pro řízení a publicitu programu. Evaluační pracoviště je doplněno interní pracovní skupinou pro evaluace a bude doplněno Odbornou oponentní skupinou pro evaluace, kde budou do evaluačních aktivit ROP Severozápad zapojeni partneři a externí experti. 8

11 3. Provádění podle prioritních os 3.1 Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Proces vyjednávání s EK k problematice IPRM Oblast podpory 1.1 Současná podoba IPRM v rámci ROP Severozápad vzešla z procesu vyjednávání s Evropskou komisí. Vedoucí odboru metodického řízení Mgr. Jelena Kriegelsteinová je od listopadu 2006 členem Pracovní skupiny pro koordinaci urbánní politiky. Tato pracovní skupina se intenzivně zabývá problematikou IPRM. Ve spolupráci se všemi ROP byl zpracován návrh dokumentace pro implementaci IPRM (manuál neboli vademecum, hodnotící kritéria). Tento návrh byl zpracováván již od srpna roku Jednání s Evropskou komisí k urbánní politice proběhlo v Bruselu dne Mezi Evropskou komisí a vyjednávacím týmem za ROP Severozápad došlo k dohodě o stanovení hranice povinnost vypracovat IPRM má město od obyvatel. Z tohoto jednání vzešly požadavky EK, které byly poté akceptovány českou stranou např. navržená minimální výše IPRM, zjednodušení systému hodnocení IPRM apod. Minimální hranice IPRM byla zvýšena na 15 mil. EUR, 10 mil. EUR pro IPRM na městskou hromadnou dopravu (městská hromadná doprava se na základě připomínky EK přesunula do oblasti podpory 1.1, bude součástí IPRM). Připomínky EK byly vzneseny i prostřednictvím Pozičních dokumentů. Do programového dokumentu ROP Severozápad byl implementován standardní text, který respektuje připomínky EK. V roce 2007 se konaly schůzky s jednotlivými městy, které jsou zahrnuty v rámci IPRM jako oprávnění žadatelé. Informace byly podávány formou seminářů, osobních konzultací i workshopů. Těchto schůzek se ve většině případů účastnili zástupci měst a zpracovatelských agentur. K těmto schůzkám došlo ve všech městech, které spadají pod IPRM a jednalo se především o stávajícím stavu příprav IPRM těchto měst, představení zásobníku dílčích projektů a o nastínění dalšího vývoje ROP Severozápad a IPRM. Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Vyhlášení první výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci této prioritní osy je plánováno v průběhu měsíce dubna Teprve na základě vyhodnocení projektů ve vazbě na přidělení dotací a monitoringu bude možné zhodnotit, v jaké míře a kvalitě bylo dosaženo plánovaných priorit a cílů. V průběhu roku 2007 průběžně probíhaly osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 1 se uskutečnilo 37 osobních konzultací. V regionu soudržnosti Severozápad proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, středních škol a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory, IPRM a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Značně problematickým se jevila problematika IPRM, kdy dlouho nebylo jasné, který subjekt bude zodpovědný za zpracování metodiky IPRM. Vycházelo se ze současně dostupných informací, na základě kterých probíhala jednání se zaměřením na IPRM se zástupci statutárních měst regionu soudržnosti 9

12 Severozápad včetně prezentací s tématikou IPRM. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. 3.2 Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Zejména první výzva bude cíleně zaměřena v souladu s úsilím o vytvoření dostatečné absorpční kapacity zejména na oblast podpory 2.1. Jedná se o aktivity vedoucí k mobilizaci místní veřejnosti a plánování jejího rozvoje, tj. budování místní kapacity a zaměření se na klíčové procesy a metody strategického plánování na lokální úrovni a dále finančně nenáročné aktivity stimulující v místní komunitě pocit sounáležitosti s rozvojovým procesem. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Vyhlášení první výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci této prioritní osy je plánováno v průběhu měsíce dubna Teprve na základě vyhodnocení projektů ve vazbě na přidělení dotací a monitoringu bude možné zhodnotit, v jaké míře a kvalitě bylo dosaženo plánovaných priorit a cílů. V průběhu roku 2007 průběžně probíhaly osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 2 se uskutečnilo 28 osobních konzultací. Proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, středních škol a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory, IPRM a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. 3.3 Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost 1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu První oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritní osy: Modernizace dopravní infrastruktury vedoucí ke zvýšení dostupnosti regionu včetně zvýšení dostupnosti jeho dílčích částí. Je zaměřena na podstatné zvýšení kvality komunikací prostřednictvím jejich rekonstrukcí, modernizací a novou výstavbou. Předmětem veřejných intervencí je zejména silniční infrastruktura II. a III. třídy, infrastruktura regionálních letišť a infrastruktura související s využitím potenciálu labské vodní cesty. 10

13 2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Druhá oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritní osy Rozvoj a modernizace dopravní obslužnosti regionu. Je zaměřena na zlepšení dopravní dostupnosti uvnitř i vně regionu, a to prostřednictvím realizace projektů zaměřených na komplexní řešení dopravní obslužnosti v regionu,, podporu ekologické dopravy, obnovy vozového parku regionální dopravy. Všechny tyto aktivity mají za cíl zlepšit kvalitu služeb jejich poskytovatelů prostřednictvím zlepšení jejich vybavenosti a propojení služeb za účelem dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému. Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Výzva na předkládání individuálních projektů pro oblast podpory 3.1 byla vyhlášena Výzva na předkládání individuálních projektů pro oblast podpory 3.2 se plánuje na podzim roku Pro posílení absorpční kapacity probíhaly v průběhu roku 2007 osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 3 se uskutečnilo 15 osobních konzultací. Proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci krajů statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. 11

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I.

ZPRÁVA Z PROJEKTU Budování evaluační kapacity ROP SZ za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I. ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 Evaluátor I. a Manažer evaluací I. V Praze, dne 11. prosince 2008 Ing. Vladimír Sodomka vedoucí týmu Akses, spol. s r.o. Stručné shrnutí

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 2. 6. 2014 1 Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad. Cílem realizovaného

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více