Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah"

Transkript

1 Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007

2

3 Obsah 1. Identifikace operačního programu Základní údaje o programu Základní charakteristika programu Přehled provádění operačního programu Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Opatření k monitorování Provádění podle prioritních os Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 5 Technická asistence Technická pomoc Informování a publicita

4 1. Identifikace operačního programu 1.1 Základní údaje o programu OPERAČNÍ PROGRAM Dotčený cíl VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ Konvergence Dotčená způsobilá oblast CZ07 Programové období Číslo programu (CCI) 2007CZ161PO008 Název programu Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Rok, za nějž se zpráva podává Datum schválení výroční (závěrečné) zprávy Monitorovacím výborem Území regionu soudržnosti Severozápad se po správní stránce člení na 2 kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region soudržnosti se dále dělí na 10 okresů (NUTS 4) a 486 obcí (NUTS 5). V regionu žije asi 1,13 milionu obyvatel, což představuje přibližně 1/10 populace České republiky. Severozápad je co do počtu obyvatel nejmenším regionem v ČR. Průměrná hustota zalidnění 130 osob/km 2 se rovná celostátnímu průměru. Území regionu se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy hustota obyvatelstva severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti jihozápadu (lázeňské oblasti) regionu. Základní charakteristika programu Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen ROP Severozápad) je hlavním programovým dokumentem určujícím priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období ROP Severozápad byl schválen Evropskou komisí dne usnesením C (2007) 6108/1 od 04/12/2007 CCI 2007CZ161PO008. Při definování navrhovaných intervencí program vychází ze strategie ROP Severozápad a z obecných principů směřování k zvýšení využití inovativních postupů, podpory progresivních technologií a posilování vnitřní soudržnosti regionu společně s jeho soudržností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v Německu to vše při respektování zásad udržitelného rozvoje. Strategie ROP Severozápad vznikla v diskusi všech zainteresovaných regionálních i národních aktérů a je tedy společným konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované socioekonomické analýzy regionu soudržnosti Severozápad a reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak ze současných hospodářských trendů v globální ekonomice, která region vystavuje vyšší konkurenci, projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. V tomto kontextu byly definovány následující cíle programu: Globálním cílem ROP Severozápad je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. 2

5 Globální cíl bude naplněn prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP Severozápad: Specifický cíl I Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu; Specifický cíl II Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel; Specifický cíl III Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel. Pro dosažení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP Severozápad 5 prioritních os, které se následně člení do 12 oblastí podpory. Celková alokace ROP Severozápad z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) činí EUR. Celkové zdroje ROP Severozápad včetně národních zdrojů činí EUR. Členění na úrovni jednotlivých veřejných zdrojů financování v členění do úrovně prioritních os shrnuje následující tabulka: Tab. č. 1: Finanční alokace podle druhů veřejných zdrojů na úrovni prioritních os (údaje v EUR) Fond/míra spolufinančíslo priorit- Název priopříspěvek cování Národní zdroje Celkové ní osy ritní osy Společenství vztahována zdroje k Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Dostupnost a dopravní obslužnost Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Technická asistence Celkem Míra spolufinancování ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ERDF/ veřejným výdajům ,00% ,00% 85,00% ERDF/ veřejným výdajům Jednotlivé prioritní osy nestojí samostatně, ale tvoří vzájemně provázaný systém, jehož realizace jako celku přispěje k dosažení požadované změny v regionu. Nejdůležitějším aspektem ROP Severozápad je proto uplatnění principu koncentrace. Kromě geografické koncentrace však bude nezbytné koncentrovat také pracovní úsilí (tj. zajistit i určitou úroveň integrace) tak, aby vynaložené prostředky byly soustředěny vždy na komplexní vyřešení identifikovaných problémů v určité části regionu. 3

6 2. Přehled provádění operačního programu 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza K efektivnímu vyhodnocení pokroku programu a analýz jeho vývoje je zcela nezbytné stanovit precizně srovnávací základnu pro měření dosaženého pokroku. K tomuto účelu byla v rámci příprav programového dokumentu ROP Severozápad zpracována podrobná socioekonomická analýza, na základě které byly identifikovány klíčové indikátory kontextu, které v kvantifikované podobě vyjadřují aktuální stav regionu Severozápad v roce 2005 v oblastí hospodářského růstu, nezaměstnanosti, vzdělanostní struktury, zdraví obyvatel, zdravotnické péče a sociální péče, úrovně důchodových příjmů, infrastruktury a v oblasti cestovního ruchu. Na tyto kontextové indikátory mapující stav regionu de facto v celém rozsahu zpracované socioekonomické analýzy pak navazuje užší výběr indikátorů na úrovni programu, které byly vybrány s ohledem na oblast intervencí, která je ovlivnitelná ať už na úrovni výsledků nebo dopadů realizací ROP Severozápad. Tento vliv, byť nepřímý bude také zjišťován nejen průběžným vyhodnocením vývoje těchto indikátorů, ale také prostřednictvím evaluačních studií. Při nastavení indikátorové soustavy ROP Severozápad byly při výběru jednotlivých indikátorů i při nastavení celkové koncepce a struktury zohledněny metodické dokumenty MMR, využity konzultace s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), Odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje a byla využita i evaluační studie Dílčí evaluace systému monitoringu Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , která komplexně posoudila indikátorovou soustavu ROP Severozápad. Informace o věcném pokroku operačního programu Popis realizovaných výzev Dne byl schválen ROP Severozápad a dne byly vyhlášeny dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad a do oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. Vzhledem k tomu, že ukončení výzvy bylo plánováno na , nelze za rok 2007 vyhodnotit strukturu podaných projektových žádostí. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyla do konce roku 2007 uzavřena žádná Smlouva o poskytnutí dotace, což znamená, že v rámci věcných prioritních os nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky, a proto nedošlo k plnění monitorovacích indikátorů na projektové úrovni. Z tohoto důvodu není možné za rok 2007 hodnotit ani věcný pokrok na úrovni programu jako celku. 2.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění A) Zpoždění vyjednávacího procesu Harmonogram tvorby a schválení ROP Severozápad negativně ovlivnilo zpoždění ve vyjednávání a schvalování nadřazených strategických dokumentů ČR a EU. Teprve se Interinstitucionální dohodou mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení podařilo úspěšně uzavřít více než dvouleté složité vyjednávání o finanční perspektivě na léta , víceletém finančním rámci EU. Na jeho základě bylo možné stanovit alokaci Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro ČR. Strategické obecné zásady Společenství jako hlavní východisko pro definování strategie využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU v období byly Radou ES schváleny až 6. října 2007, tedy necelé tři měsíce před začátkem nového programového období. Zpoždění při schvalování základních evropských dokumentů pro využití prostředků Strukturálních fondů se odrazilo rovněž ve zpoždění tvorby a vyjednávání základního strategického dokumentu na národní 4

7 úrovni Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který byl Evropskou komisí schválen až Vyjednávací proces NSRR, jakož i jednotlivých ROP byl však na české straně negativně ovlivněn i dvěma dalšími faktory: několikaměsíčním obdobím ustanovování nové vlády ČR po parlamentních volbách v roce 2006 a následně ještě obměnou vlády ČR počátkem roku 2007, nepříznivou personální situací na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR), které bylo pověřeno koordinací vyjednávacího procesu. Přímým důsledkem zpoždění vyjednávacího procesu ROP Severozápad, a to přibližně o jeden kalendářní rok. je zpoždění v zahájení implementace Řešení ROP Severozápad byl schválen Evropskou komisí dne Zpoždění v implementaci je nutno postupně vyrovnávat urychleným dopracováním řídících a kontrolních postupů a další dokumentace tak, aby v roce 2008 bylo možné vyhlásit minimálně dvě výzvy k předkládání projektů do všech oblastí podpory a v závěru roku 2008 zahájit proplácení realizovaných projektů. Podmínky časové realizace projektů budou ve výzvách v roce 2008 upraveny tak, aby bylo zabezpečeno vyčerpání alokace roku 2007 i roku 2008 do konce roku B) Administrativní kapacita Řídící orgán ROP Severozápad byl v první polovině roku 2007 personálně poddimenzován počty zaměstnanců i obsazenost pracovních pozic v jednotlivých útvarech Úřadu RR Severozápad (dále jen ÚRR Severozápad) nedosahovaly (vyjma obsazenosti vedoucích pozic) úrovně většiny úřadů regionálních rad ostatních ROP. Řešení Tento nepříznivý stav se podařilo v polovině roku 2007 po sérii výběrových řízení konaných v prvních měsících roku 2007 zvrátit a personální situaci jak kvantitativně, tak i kvalitativně stabilizovat. V závěru roku 2007 již v personálním zajištění předčil Řídící orgán ROP Severozápad řídící orgány většiny ostatních ROP. C) Problematika veřejné podpory Vážný problém představuje také nedostatečné nastavení postupů posouzení veřejné podpory v rámci jednotlivých projektů a její kontrolu, nastavení nových postupů a pravidel způsobilosti výdajů podle nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, nastavení uznatelnosti nákladů. Dořešena nebyla rovněž notifikace poskytování podpory pro nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Řešení Vzhledem k tomu, že oblast veřejné podpory přes svoji složitost a plošnou působnost nebyla ze strany MMR vůbec metodicky řešena, bylo nezbytné přistoupit k nastavení vlastních postupů a pravidel. Při jejich vypracování bylo postupováno ve spolupráci s řídícími orgány ostatních ROP (Pracovní skupina pro legislativu a veřejnou podporu). Postupy a pravidla pro veřejnou podporu se staly součástí Prováděcího dokumentu ROP Severozápad, Operačního manuálu ROP Severozápad i jeho přílohy Příručky pro žadatele. Ve spolupráci s ostatními ROP je rovněž připravována notifikace poskytování podpory pro nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. 5

8 D) Postup pro vymáhání sankcí ŘO ROP Severozápad neměl (vzhledem k chybějící legislativě) nastaven postup pro vymáhání sankcí za neoprávněně použité prostředky ze strany příjemců. Řešení ŘO ROP Severozápad se aktivně zapojil do přípravy návrhů úprav souvisejících zákonů, zejména zákona č. 250/2000 Sb., kdy pro potřeby řídících orgánů ROP bude nutné dořešit i zákon o správě daní a poplatků. Tato oblast byla upřesněna ve vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace. Sankce jsou rozděleny na 2 kategorie dle porušení povinností: a) porušení rozpočtové kázně je řešeno dle zákona č. 250/2000 Sb., b) jiná porušení povinností je stanovena smluvní sankce ve výši 5 % z částky dotace, k níž se porušení smluvních podmínek váže. Toto bude dále upravováno podle platné legislativy. E) Finanční řízení alokace ROP Severozápad Rámcové rozhodnutí o poskytování dotací ROP Severozápad v období MMR je v peněžní měně EUR a přepočteno na koruny české aktuálním směnným kurzem Evropské centrální banky pro společnou měnu euro vůči národní měně české koruny pro březen 2007 (28,463 Kč/EUR). Rozhodnutí o poskytnutí dotace na jednotlivé kalendářní roky je MMR vydáváno v korunách českých. Vzhledem k pohybu směnného kurzu bude v průběhu programového období docházet z tohoto důvodu k ovlivnění výše dotace v jednotlivých letech (s využitím pravidla n+3 a n+2 až do roku 2015). Jen od března 2007 do konce roku 2007 zapříčinil růst kurzu Kč vůči EUR snížení reálné disponibilní alokace ROP Severozápad přibližně o 1,5 mld. Kč. Řešení Počínaje 1. výzvou bude třeba přizpůsobovat vyhlašovanou alokaci aktuálnímu kurzu koruny. V rámci plánování a přípravy jednotlivých výzev bude objem finančních prostředků plánovaný v rámci připravované výzvy porovnáván s alokacemi jednotlivých let připadajících na program, ve kterém bude zohledněn aktuální stav skutečně realizovaných výzev, skutečné čerpání prostředků na jednotlivé oblasti podpory a vývoj směnného kurzu, tj. aktuální zůstatek finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 došlo k razantnímu poklesu směnného kurzu, budou v roce 2008 v Operačním manuálu ROP Severozápad přijata opatření, která budou sledovat vývoj tohoto rizika. 2.3 Opatření k monitorování K efektivnímu monitorování operačního programu je nezbytné doplňují: zajistit 3 pilíře, které se vzájemně monitorovací systém tj. systém zajišťující sběr a uchování relevantní struktury dat, a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak na úrovni programu jako celku v požadovaném čase a v požadovaném rozsahu; nastavení a sledování kvantifikovaných ukazatelů, umožňujících objektivně sledovat průběh a plnění cílů programu tj. tvorba komplexní indikátorové soustavy ROP Severozápad a nastavení systémů umožňujících průběžné sledování vývoje indikátorů jak na projektové, tak na programové úrovni a včasné přijetí opatření v případě signálů negativního vývoje tj. vlastní monitoring programu; 6

9 k zajištění dalšího kvalifikovaného zdroje informací o vývoji operačního programu, který doplňuje standardní monitoring zejména v těch oblastech, které nelze za pomoci standardních nástrojů monitoringu analyzovat využívá ROP Severozápad evaluační aktivity, dle evaluačního plánu ROP Severozápad na období , který byl schválen MV ROP Severozápad v srpnu A) Monitorovací systém Dne 9. února 2007 uzavřela RR Severozápad s Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR) Smlouvu o poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu MONIT7+ a provozování webové žádosti v modifikaci pro užití pro regionální operační program BENEFIT7. Tato smlouva zajišťuje RR Severozápad bezplatné užívání SW produktu MONIT7+ (vlastníkem výhradní licence je CRR, které systém provozuje na svých hardwarových prostředcích, kam umožňuje RR Severozápad na základě uzavřené smlouvy přístup). Dále je RR Severozápad oprávněna na základě této smlouvy zadávat CRR požadavky na specifický další vývoj produktu MONIT7+. Pro celkový rozvoj systému MONIT7+ k zajištění všech požadovaných funkcí v rámci projektového cyklu je však daleko významnější tzv. centrální rozvoj, za který odpovídá MMR. Do této kategorie spadají i úpravy informačních systémů, které jsou společným požadavkem všech ROP. Tyto úpravy jsou realizovány v rámci smlouvy uzavřené CRR se společností TESCO SW, a. s., ve které není ROP Severozápad smluvní stranou. Výše uvedený stav představoval v roce 2007 určité riziko, protože nebyla jasně vymezená pravidla, jaké úpravy systému jsou považovány za specifický rozvoj a co spadá do kategorie centrálního rozvoje. Navíc nebyla jasně nastavená pravidla vzájemné komunikace a činnosti pracovních skupin zabývajících se problematikou monitorovacích systémů. V průběhu roku 2007 procházel informační systém IS MONIT7+ pro ROP Severozápad a webová žádost BENEFIT7 mnoha úpravami, které byly způsobeny změnami Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období vydávané MMR a které vycházely také z potřeb řídícího orgánu. Systém byl na základě těchto úprav k připraven pro registraci projektových žádostí a k pro administraci projektových žádostí až do fáze podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace dle Operačního manuálu ROP Severozápad. Dne byl domluven harmonogram prací na tzv. II. etapě budování IS BENEFIT7. Ve II. etapě se bude pracovat zejména na funkcionalitách potřebných pro administraci projektu v realizaci, ale také na rozšíření stávajících funkcionalit za účelem zvýšení komfortu a uživatelské přívětivosti BENEFIT7. Byla provedena revize IS MONIT7+ a na základě ní byly definovány především úpravy týkající se administrace projektů v realizaci, zejména úpravy některých záložek. Některé z těchto úprav již byly zapracovány do IS v příslušných instalacích. B) Indikátorová soustava ROP Severozápad a zajištění jejího naplňování Tvorba indikátorové soustavy ROP Severozápad byla detailně popsána v kapitole 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza. Soustava indikátorů je součástí datového obsahu monitorovacích systémů a plnění indikátorů bude sledováno jak na projektové, tak na programové úrovni. Při výběru jednotlivých indikátorů byl mimo jiné brán zřetel i na dostupnost hodnot daného indikátoru po celé období a srovnatelnost v čase. Byla vypracována tzv. sběrná mapa indikátorů, kde je u každého indikátoru definován: vazba na CORE a LISABON indikátory, přesná detailní definice včetně jednotky, 7

10 úroveň umístění indikátoru v monitorovacích systémech (tj. zda se jedná o indikátor z Národního číselníku indikátorů, který bude agregován s indikátory ostatních OP, nebo zda se jedná o indikátor, který bude sledován pouze na úrovni ROP Severozápad, zdroj, odkud bude indikátor získáván (projekty, statistická data regionální, statistická data centrální, apod.), periodicita, s jakou bude indikátor sledován, období, ke kterému bude indikátor k dispozici (zejména u statistických dat), přesný algoritmus výpočtu indikátoru, pokud se jedná o indikátor, kde je výpočet např. z publikovaných statistických dat nutný. Plnění indikátorů, a to i vzhledem k vyplacenému objemu dotace bude stěžejní částí každoročního interního evaluačního šetření Roční vyhodnocení programu, včetně případných doporučení k přijetí optimalizačních opatření a bude s ním detailně seznámen Monitorovací výbor ROP Severozápad. C) Evaluační aktivity ROP Severozápad Evaluační aktivity ROP Severozápad doplňují standardní monitoring, který je zároveň jedním ze vstupů realizovaných evaluačních aktivit. Evaluační aktivity byly realizovány v souladu s rámcovým Evaluačním plánem ROP Severozápad na období , který byl schválen MV ROP Severozápad v srpnu 2007 a v souladu s Evaluačním plánem ROP Severozápad pro rok Stěžejní evaluační aktivitou tohoto období byla Dílčí evaluace systému monitoringu Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období , která je podrobněji popsána v kapitole 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza. Pro každý rok bude vypracován aktualizovaný roční plán evaluací na základě rámcového Evaluačního plánu ROP Severozápad pro období a následně podrobné hodnocení jeho realizace všechny tyto dokumenty budou pro informaci každoročně předloženy MV ROP Severozápad. Součástí evaluačních aktivit ROP Severozápad je i evaluační vzdělávání, neboť vysoká profesionalita v této oblasti je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitních evaluací, které mohou být velmi cenným zdrojem informací pro řízení a publicitu programu. Evaluační pracoviště je doplněno interní pracovní skupinou pro evaluace a bude doplněno Odbornou oponentní skupinou pro evaluace, kde budou do evaluačních aktivit ROP Severozápad zapojeni partneři a externí experti. 8

11 3. Provádění podle prioritních os 3.1 Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Proces vyjednávání s EK k problematice IPRM Oblast podpory 1.1 Současná podoba IPRM v rámci ROP Severozápad vzešla z procesu vyjednávání s Evropskou komisí. Vedoucí odboru metodického řízení Mgr. Jelena Kriegelsteinová je od listopadu 2006 členem Pracovní skupiny pro koordinaci urbánní politiky. Tato pracovní skupina se intenzivně zabývá problematikou IPRM. Ve spolupráci se všemi ROP byl zpracován návrh dokumentace pro implementaci IPRM (manuál neboli vademecum, hodnotící kritéria). Tento návrh byl zpracováván již od srpna roku Jednání s Evropskou komisí k urbánní politice proběhlo v Bruselu dne Mezi Evropskou komisí a vyjednávacím týmem za ROP Severozápad došlo k dohodě o stanovení hranice povinnost vypracovat IPRM má město od obyvatel. Z tohoto jednání vzešly požadavky EK, které byly poté akceptovány českou stranou např. navržená minimální výše IPRM, zjednodušení systému hodnocení IPRM apod. Minimální hranice IPRM byla zvýšena na 15 mil. EUR, 10 mil. EUR pro IPRM na městskou hromadnou dopravu (městská hromadná doprava se na základě připomínky EK přesunula do oblasti podpory 1.1, bude součástí IPRM). Připomínky EK byly vzneseny i prostřednictvím Pozičních dokumentů. Do programového dokumentu ROP Severozápad byl implementován standardní text, který respektuje připomínky EK. V roce 2007 se konaly schůzky s jednotlivými městy, které jsou zahrnuty v rámci IPRM jako oprávnění žadatelé. Informace byly podávány formou seminářů, osobních konzultací i workshopů. Těchto schůzek se ve většině případů účastnili zástupci měst a zpracovatelských agentur. K těmto schůzkám došlo ve všech městech, které spadají pod IPRM a jednalo se především o stávajícím stavu příprav IPRM těchto měst, představení zásobníku dílčích projektů a o nastínění dalšího vývoje ROP Severozápad a IPRM. Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Vyhlášení první výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci této prioritní osy je plánováno v průběhu měsíce dubna Teprve na základě vyhodnocení projektů ve vazbě na přidělení dotací a monitoringu bude možné zhodnotit, v jaké míře a kvalitě bylo dosaženo plánovaných priorit a cílů. V průběhu roku 2007 průběžně probíhaly osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 1 se uskutečnilo 37 osobních konzultací. V regionu soudržnosti Severozápad proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, středních škol a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory, IPRM a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Značně problematickým se jevila problematika IPRM, kdy dlouho nebylo jasné, který subjekt bude zodpovědný za zpracování metodiky IPRM. Vycházelo se ze současně dostupných informací, na základě kterých probíhala jednání se zaměřením na IPRM se zástupci statutárních měst regionu soudržnosti 9

12 Severozápad včetně prezentací s tématikou IPRM. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. 3.2 Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Zejména první výzva bude cíleně zaměřena v souladu s úsilím o vytvoření dostatečné absorpční kapacity zejména na oblast podpory 2.1. Jedná se o aktivity vedoucí k mobilizaci místní veřejnosti a plánování jejího rozvoje, tj. budování místní kapacity a zaměření se na klíčové procesy a metody strategického plánování na lokální úrovni a dále finančně nenáročné aktivity stimulující v místní komunitě pocit sounáležitosti s rozvojovým procesem. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Vyhlášení první výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci této prioritní osy je plánováno v průběhu měsíce dubna Teprve na základě vyhodnocení projektů ve vazbě na přidělení dotací a monitoringu bude možné zhodnotit, v jaké míře a kvalitě bylo dosaženo plánovaných priorit a cílů. V průběhu roku 2007 průběžně probíhaly osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 2 se uskutečnilo 28 osobních konzultací. Proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, středních škol a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory, IPRM a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. 3.3 Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost 1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu První oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritní osy: Modernizace dopravní infrastruktury vedoucí ke zvýšení dostupnosti regionu včetně zvýšení dostupnosti jeho dílčích částí. Je zaměřena na podstatné zvýšení kvality komunikací prostřednictvím jejich rekonstrukcí, modernizací a novou výstavbou. Předmětem veřejných intervencí je zejména silniční infrastruktura II. a III. třídy, infrastruktura regionálních letišť a infrastruktura související s využitím potenciálu labské vodní cesty. 10

13 2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Druhá oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritní osy Rozvoj a modernizace dopravní obslužnosti regionu. Je zaměřena na zlepšení dopravní dostupnosti uvnitř i vně regionu, a to prostřednictvím realizace projektů zaměřených na komplexní řešení dopravní obslužnosti v regionu,, podporu ekologické dopravy, obnovy vozového parku regionální dopravy. Všechny tyto aktivity mají za cíl zlepšit kvalitu služeb jejich poskytovatelů prostřednictvím zlepšení jejich vybavenosti a propojení služeb za účelem dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému. Dosažený pokrok v současné době nelze objektivně a komplexně zhodnotit z důvodu nedávného schválení ROP Severozápad Evropskou komisí dne , který byl slavnostně podepsán oběma stranami dne v Praze. Výzva na předkládání individuálních projektů pro oblast podpory 3.1 byla vyhlášena Výzva na předkládání individuálních projektů pro oblast podpory 3.2 se plánuje na podzim roku Pro posílení absorpční kapacity probíhaly v průběhu roku 2007 osobní konzultace s potenciálními žadateli, též byly poskytovány odpovědi na četné dotazy telefonicky i elektronickou formou. V rámci prioritní osy 3 se uskutečnilo 15 osobních konzultací. Proběhlo 20 seminářů pro žadatele, kterých se účastnili především zástupci krajů statutárních měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru a dalších subjektů, které jsou oprávněnými příjemci podpory v rámci ROP Severozápad. Semináře, které se konaly převážně ve větších městech regionu soudržnosti Severozápad, byly zaměřeny zejména na představení ROP Severozápad, Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, problematiku veřejné podpory a administrativní cestu projektu. V některých případech dle typu a zájmu potenciálních žadatelů byly cíleně více zaměřeny na některou z prioritních os. Prostřednictvím seminářů byly žadatelům poskytovány prezentované informace v tištěné podobě a dále informační materiály se základními informacemi o prioritních osách včetně podmínek ROP Severozápad. Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byly k dispozici veškeré potřebné informace pro žadatele včetně programových dokumentů, příruček a metodických pokynů, které byly pravidelně aktualizovány. 11

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD FINÁLNÍ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 (SHRNUTÍ) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 6. 12. 2006 Úvod Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků,

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod...

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 7 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 7 1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Obsah MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ...4. IDENTIFIKACE...8. Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad...8.

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více