KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402"

Transkript

1 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

2 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční zprávou o činnosti školy vždy v sudém roce jako její příloha, která nemusí být schválena školskou radou. Vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji z roku Stručné zmapování vývoje za poslední 2 až 3 roky je východiskem pro stanovení záměrů a opatření do roku 2015 s podrobným výhledem pro školní rok 2014/ Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění Soulad cílů s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje 2012 Všechny stanovené cíle gymnázia jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje 2012 a prostřednictvím zřizovatele a školy samotné byly příkladně plněny. Plnění cílů stanovených předchozím dlouhodobým záměrem školy Udržení stávající počet tříd a žáků (20 tříd; žáků) - splněno Stávající počet tříd i žáků byl udržen ve škole studuje 575 žáků ve 20ti třídách. Udržet stabilizovaný pedagogický sbor, případné odchody do důchodu nahrazovat kvalifikovanými pedagogy splněno Pedagogický sbor je po celé hodnocené období stabilizovaný. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní, splňují odbornou i pedagogickou způsobilost. Udržet vysoké procento maturantů dostávajících se na vysoké školy - splněno Žáci příbramského gymnázia jsou přijímáni na vysoké školy (především státní) ve vysokém procentu (97%). Nadále úzce spolupracovat se školním parlamentem, školskou radou a sdružením rodičů a přátel školy - splněno Školní parlament zastupující všechny žáky gymnázia pravidelně pracuje a je v úzkém spojení s vedením školy. Školská rada se pravidelně schází a vyjadřuje se k dění ve škole dle legislativy. Sdružení rodičů a přátel školy podporuje aktivity žáků, mimoškolní dění, maturitní plesy, aktivity žáků, atd. Podporovat pedagogický sbor v dalším vzdělávání - splněno Další vzdělávání pedagogů je příkladně podporováno. Během dvou let se pedagogové zúčastnili řady přínosných vzdělávacích akcí včetně vedení školy. Naplnit Školní vzdělávací program Gymnázia Příbram tak, aby výsledky vzdělávání pomáhali vstoupit žákům na vysokoškolskou půdu - splněno Školní vzdělávací program gymnázia je realizován. Gymnázium bylo pilotní školou projektu Tvorba a ověřování vzdělávacích programů ve vybraných gymnáziích, tzv. PILOT G. Školní vzdělávací program naší školy pilotuje učební plán i učební osnovy pro rámcové vzdělávací plány závazné pro všechna gymnázia v České republice. V roce 2014/2015 je učební plán pro oktávu vyššího stupně víceletého gymnázia a pro 4. ročník čtyřletého gymnázia vypracován dle Školního vzdělávacího programu pro Gymnázium. Příbram, Legionářů 402 schváleného Strana 1 (celkem 23)

3 MŠMT ČR v roce 2007, dle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, ve znění pozdějších úprav. Od školního roku 2011/2012 se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 ve třídách kvinta, seta, septima vyššího stupně víceletého gymnázia a v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletého gymnázia, který je inovovaný. Učební plán pro primu, sekundu, tercii a oktávu je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, ve znění pozdějších úprav. Udržet v gymnáziu tuzemské a mezinárodní projekty, popř. rozšířit je o další přínosné projekty splněno Všechny tuzemské a mezinárodní projekty jsou nadále udržovány a rozšiřovány s cílem dalšího vzdělávání žáků a učitelů školy. Zapojovat školu do kulturního dění ve městě splněno O svém dění gymnázium informuje veřejnost v regionu prostřednictvím pravidelného měsíčního zpravodajství v kabelové televizi FONKA. Gymnázium má vlastní školní televizi, která se zabývá i veřejnými tématy, jež se týkají města Příbrami. Škola se pravidelně zapojuje do charitativních akcí. Žáci během každého školního roku připravují besedy a diskuzní fóra s veřejnými činiteli města na určité téma. Gymnázium je neodmyslitelně spjato s kulturním děním města již od roku Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit dobré výsledky: rezervy: vysoké procento žáků přijímaných na vysoké školy (97%) kvalifikovaný pedagogický sbor zapojení školy do zahraničních a tuzemských projektů bohatá mimoškolní (zájmová) činnost žáků účast školy v oblasti zjišťování výsledků práce žáků (testování Vektor, Cermat, SCIO), zjišťování klimatu školy (žáci, rodiče, pedagogové), sebeevaluační dotazníky aktivní práce školního parlamentu a jeho podílení se na chodu školy realizace Školního vzdělávacího programu Gymnázia Příbram (ve škole běží od školního roku 2006/07, inovovaný od roku 2011/2012) široká nabídka volitelných předmětů zaměřujících se jak na přípravu žáka na vysokoškolské vzdělání, tak i na budoucí běžný praktický život vlastní školní televize informující o životě gymnázia škola disponuje vynikajícími prostorovými podmínkami pro výuku (vlastní knihovna, PC centrum, hudební sál, výtvarný sála, velmi dobře vybavené odborné učebny, sportovní areál včetně posilovny, vlastní jídelna) zlepšení materiálního vybavení školy (audiovizuální technika) ve vyučování ještě více využívat kooperativní učení Strana 2 (celkem 23)

4 Zhodnocení podmínek a průběhu vzdělávání Základní prioritou pro školní roky 2011/12, 2012/2013 a 2013/14 byla realizace vlastního školního vzdělávacího programu, který byl zpracován dle rámcových učebních osnov závazných pro gymnaziální studium a který byl inovovaný a nahradil ŠVP realizovaný od školního roku 2006/2007. Inovovaný ŠVP vznikal v prostřednictvím diskuzí, rozprav, domluv, ale i třenic napříč všemi předmětovými komisemi školy tak, aby byly naplněny cíle všech předmětů. Bouřlivá jednání probíhala nad tvorbou volitelných předmětů. Pedagogové se shodli na vzájemném konsenzu, který umožňuje gymnaziálnímu žákovi volit obor (předmět), kterým se chce ve svém dalším životě zabývat prostřednictvím vysokoškolského studia, nebo zvolit obor (předmět), ve kterém si chce prohloubit své znalosti, nebo zvolit obor (předmět), který jej připravuje na praktický život. U každého volitelného předmětu byly vypracovány: charakteristika, vzdělávací strategie, kompetence závazné pro žáka i učitele. Gymnázium prošlo ve školním roce 2006/2007 komplení inspekcí, která konstatovala velmi úspěšné zavádění ŠVP do života, a tak pedagogický sbor plynule navázal na inovovaný ŠVP realizovaný od školního roku 2011/2012. Cíle kontrolní činnosti byly nastoleny na zahajovací pedagogické radě. S tematickými okruhy hospitační činnosti byli též vyučující seznámeni. Kontrolní a hospitační činnost provádí během školního roku celé vedení školy (každoročně je hospitováno přibližně vyučovacích hodin), předsedové předmětových komisí, uvádějící učitelé u začínajících učitelů. O vyučovacích metodách diskutovalo 15 předmětových komisí, o své práci referují předsedové písemně dvakrát ročně. Výsledkem bylo hodnocení vzdělávací činnosti školy na pedagogických radách v pololetí a na konci školního roku, kdy proběhla bilanční pedagogická rada. Celkově v oblasti plánování a bezprostřední přípravy předmětu, dodržování učebních osnov, psychohygienické podmínky, materiální podpora výuky, použité vyučovací metody vzhledem ke stanoveným výchovně-vzdělávacím cílům ve sledované výuce měly vzestupnou tendenci, od průměrně hodnocených hodin se blížily k velmi dobré výuce. Důraz byl kladen na rozvoj klíčových kompetencí žáků, které tvoří základní prvek výchovy a vzdělávání školního vzdělávacího programu. Během uvedených tří školních let šetřila ředitelka školy 1 stížnost na učitele od rodičů. Škola postupně získává nadstandardní prostorové podmínky včetně materiálního vybavení (audiovizuální technika, nové počítačové učebny apod.). Pedagogové ve výuce hojně využívají technické vybavení při výuce. Podmínky pro vzdělávání se během výše uvedených let mění z průměrných na nadprůměrné. Průběh vzdělávání byl ve výše uvedeném období bezproblémový s velmi dobrými výsledky. Nadále vést pedagogický sbor k účinné a efektivní výuce podpořené názorem. Zhodnocení podmínek vzdělávání Prostorové vybavení školy Z hlediska prostorových podmínek si škola udržuje vysoký standard. Po dostavbě v roce 2008 má škola k dispozici 20 kmenových učeben (2 z nich jsou zároveň užívány jako odborné učebny k výuce matematiky a společenských věd) a 16 odborných učeben. Sportovní zázemí tvoří dvě tělocvičny, posilovna a venkovní hřiště. Pro volnočasové aktivity a samostudium jsou k dispozici školní knihovna, studovna a školní klub. Publicistický kroužek má pro svou činnost vyčleněny dvě místnosti v objektu školní jídelny. Učitelé mají svá pracoviště v kabinetech, které jsou situovány poblíž příslušných odborných učeben. Místem pro společné porady a současně informačním centrem je sborovna školy. Stravování žáků i zaměstnanců školy je Strana 3 (celkem 23)

5 zajištěno školní jídelnou, v průběhu dne je k dispozici školní bufet. Administrativa školy má k dispozici 5 místností. Prostorové vybavení školy nadále účelně využívat a zajistit jeho údržbu. Zlepšit vybavení učeben výpočetní a prezentační technikou, která by měla být dostupná ve všech třídách školy. Zajistit výměnu starých židlí a lavic v některých učebnách a vybavit tyto třídy zatemněním. Pokračujícím záměrem vedení školy je budoucí přestavba stávajících tělocvičen v multifunkční sportovní zařízení a oprava povrchu atletické dráhy. Didaktická a výpočetní technika Počítače 100 PC + 35 NB Servery 4 Dataprojektory 12 Vizualizéry 5 Interaktivní tabule 3 Kopírky 5 Z hlediska materiálního vybavení je škola v současné době vybavena 100 počítači a 35 notebooky. Z tohoto počtu je ve dvou počítačových učebnách 35 počítačů, v učebně pro podporu výuky s využitím ICT 17 počítačů a v dalších učebnách 15 počítačů a 2 notebooky. Učitelům je v kabinetech k dispozici 19 počítačů a 33 notebooků, ve studovně a knihovně je celkem 9 počítačů. Všechny stolní počítače jsou připojeny do sítě LAN a k internetu, ke kterému je škola připojena prostřednictvím bezdrátového připojení, rychlost 8 Mb/s download, 4 Mb/s upload. To umožňuje dostatečné využití při výuce informatiky i při výuce ostatních předmětů. Kromě odborných učeben mají žáci přístup k internetu ve školní knihovně a studovně a prostřednictvím wifi sítě na chodbě ve druhém a třetím patře školy. Provoz počítačové sítě a školního informačního systému zajišťují 4 servery umístěné v samostatné klimatizované místnosti. Úložný prostor pro data je tvořen síťovým diskovým polem NAS o kapacitě 1 TB, eterními disky a zdvojením file serverů. Prezentační techniku tvoří 12 dataprojektorů, 5 vizualizérů a 3 interaktivní tabule. Škola má k dispozici dvě počítačové učebny a jednu učebnu pro výuku s podporou ICT. V rámci projektu EU Peníze středním školám je jedna z učeben IVT nově vybavena počítačovými sestavami. Vybavení, kterým škola v současnosti disponuje, poskytuje vyučujícím zázemí pro výuku. S rostoucími nároky na užívání ICT technologií při výuce je však nezbytné řešit v dalších letech modernizaci softwarového vybavení a zajistit správu veškerého zařízení. Vybavovat kmenové třídy další didaktickou a výpočetní technikou a zajistit jejich připojení k internetu. Kulturní a studijní podmínky gymnázia Školní knihovna a studovna Knihovna a studovna se nachází v suterénu budovy školy. K dispozici je knižní fond čítající knižních jednotek a 13 druhů periodik. Ve studovně je k dispozici 8 počítačů s rychlostí připojení 3 Mb/s, služby knihovny a studovny jsou zajištěny samostatnou pracovnicí. Strana 4 (celkem 23)

6 Knihovna je vybavena knihovním software a na internetu provozuje on-line katalog. Nabídka beletrie plně pokrývá požadavky studentů na povinnou četbu ke státní maturitě, průběžně je aktualizována nabídka naučné literatury. V rámci spolupráce mezi knihovnou a učiteli bylo uspořádáno několik kulturních a literárních akcí buď přímo ve výuce, nebo formou volnočasových aktivit studentů. Školní klub Nachází se v suterénu školy v nově rekonstruovaných prostorách bývalé kotelny. Je využíván k trávení volného času žáků v době polední přestávky nebo po ukončení výuky a k organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. Dozor v klubu je zajištěn pracovnicí knihovny. Knihovna i studovna jsou hojně využívány. Nadále budeme rozšiřovat knižní fond a organizovat akce nabízené žákům v rámci volnočasových aktivit. Knihovna bude nadále spolupracovat s předmětovými komisemi českého jazyka a informatiky. Zhodnocení průběhu vzdělávání Plnění učebních osnov Počet kontrol plnění učebních osnov ŠVP vedením školy a PPK Školní rok Počet tříd Kontrola 2011/ měsíčně 2012/ za školní rok 2013/ za školní rok Vedení školy: ředitelka školy, zástupce ředitelky pro pedagogický úsek, zástupce ředitelky pro provozní úsek, PPK: předsedové předmětových komisí ŠVP Gymnázia je řádně naplňován jak v plnění učebního plánu, tak v plnění osnov, výchovných a vzdělávacích strategiích a naplňování kompetencí. Metodická práce pedagogického sboru Počet hospitací ve třídách provedených vedením školy: Školní rok Počet hospitací 2011/ / / Hodnocení hospitací vedením školy (celkem za 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) vynikající úroveň 13 % velmi dobrá úroveň 41 % průměrná úroveň 39 % podprůměrná úroveň 7 % Hospitační činnost ukázala, že výuka pedagogů se podle zvolených hospitačních oblastí pohybuje ponejvíce v oblasti vynikajících a velmi dobrých hodin (54%), v oblasti vyvážených kladů a záporů, oblasti průměrné, bylo hodnoceno 39% hodin, pouze 7% vyučovacích hodin mělo podprůměrnou úroveň. Vyučující ukázali, že během sledovaných období stále více pracují variabilními metodami práce, využívají názornosti a ve výuce naplňují oblast funkční gramotnosti. Velmi důležitou oblastí, kterou se pedagogové ve výuce již běžně zabývají, je naplňování kompetencí žáků vyplývajících ze školního vzdělávacího programu. Strana 5 (celkem 23)

7 Tradiční frontální styl výuky je postupně nahrazován činnostním učením, které v některých vyučovacích hodinách nebývá vždy efektivně zvládnuto. Někteří vyučující musí nadále zdokonalovat svůj pedagogický um směrem k žákům. Pedagogický sbor bude nadále vzděláván v oblasti metodologie vyučování. Ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 prošli všichni pedagogové profesním vzděláváním ŠKOLA 21, které značně přispělo k rozvoji profesních kompetencí pedagogických pracovníků školy. Práce předmětových komisí Ve škole pracuje 15 předmětových komisí (českého jazyka a literatury, anglického jazyka, německého jazyka, francouzského jazyka, ruského jazyka, matematiky, fyziky, chemie, základů společenských věd, dějepisu, zeměpisu, biologie, estetické výchovy, výpočetní techniky, tělesné výchovy) pod vedením patnácti předsedů předmětových komisí. Předmětové komise ve škole aktivně pracují. Zabývají se nejen materiálním vybavením předmětu, organizací předmět, ale především metodickou prací v daném předmětu. Komise se zabývají přípravou nadaných žáků, umožňují jim účast na mimoškolních soutěžích a olympiádách, podporují jejich nadání. Výsledky spolupráce předmětových komisí dokazují řádné plnění učebních osnov a participace předmětových komisí na výchovně vzdělávací práci školy. Při práce předmětových komisí bude podporována užší spolupráce předmětových komisí při úpravách ŠVP, tvorbě tematických plánů, plánovaných akcí v průběhu školního roku a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů žáků mimořádně nadaných. Vyvážené by mělo být i používání moderních metod výuky v jednotlivých předmětech. 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, ze kterého škola získává většinu uchazečů okres, obec s rozšířenou působností atd. (spádová oblast), očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy Demografický vývoj v okrese Příbram a ve spádové oblasti školy Podle údajů uvedených Českým statistickým úřadem v dokumentu Věkové složení obyatelstva podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností, věkových skupin a pohlaví k je ve správním obvodu Příbrami celkem obyvatel. Z tohoto počtu připadá na věkovou skupinu let obyvatel, na skupinu let obyvatel a na skupinu let obyvatel. V Příbram, Dobříši a Sedlčanech je dle stejného zdroje v dokumentu Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku v letech 1991 až obyvatelstvo celkem uvedeno toto věkové složení: Tab. I: Počty žáků základních škol v Příbram, Dobříši a Sedlčanech ve věkové kategorii 6 14 let v roce Strana 6 (celkem 23)

8 Věková skupina 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let 12 let 13 let 14 let Příbram Dobříš Sedlčany K dispozici není věkové složení obyvatelstva v Rožmitále pod Třemšínem, který také patří s obyvateli do spádové oblasti školy. Ve věkové skupině 12 let bude podle tohoto odhadu počet žáků v letech postupně narůstat, přičemž k největšímu zvýšení dojde v roce 2019, kdy bude kopírován znatelný nárůst šestiletých žáků v roce Věková skupina 15 let by tento trend měla kopírovat od roku 2018, kdy dojde ke znatelnému nárůstu počtu žáků v této věkové kategorii. V nejbližších letech lze i nadále předpokládat, že počet mladistvých nastupujících do středních škol bude přibližně na stále stejné úrovni a nabídka volných míst na středních školách bude i nadále převyšovat poptávku ze strany žáků. K zachování počtu 3 tříd v jednom ročníku čtyřletého studia bude i nadále nezbytné, aby byly výsledky školy prezentovány na veřejnosti a aby byl zachován současný trend, při kterém je kladen důraz na kvalitu studia, přípravu žáků na úspěšné složení maturitní zkoušky a orientaci absolventů na další vysokoškolské studium. Správnost této strategie byla potvrzena počtem přijímaných pro školní rok 2014/2015, kdy byly všechny tři první ročníky zaplněny 32 žáky. Počty žáků v přijímacím řízení a směr dalšího vývoje Zájem žáků o studium na naší škole souvisí s počtem přihlášek, které podávají uchazeči o studium na naší škole. Tab.II: Počet žáků přihlášených v prvním kole přijímacího řízení a počet žáků přijatých ke studiu v následujícím školním roce Osmileté studium Čtyřleté studium Školní rok Přihlášeno Přijato Přihlášeno Přijato 2010/ / / / Z údajů v Tab. II je vidět, že počet přihlášených žáků na osmileté studium se po poklesu v letech 2012 a 2013 rapidně zvýšil v roce 2014, kdy počet uchazečů převyšoval takřka o 190% počet přijímaných. To odpovídá přetrvávajícímu zájmu o tento typ studia. Dalším faktorem, který ovlivnil počet přihlášených žáků, je rostoucí populační křivka a společně s rostoucím počtem žáků o čtyřleté studium i důsledek intenzivnější propagace školy ve školním roce 2013/2014. Počet uchazečů o čtyřletý studijní obor se znatelně snížil ve školním roce 2012/2013 Z počtu přijatých uchazečů je přesto zřejmé, že se škole daří otevírat tři třídy čtyřletého studijního oboru. Strana 7 (celkem 23)

9 Vývoj zájmu o studium v příštích letech je i nadále velice těžké odhadnout. Současná kapacita středních škol v regionu je taková, že jsou prakticky všichni uchazeči o studium přijímáni bez přijímacích zkoušek a nabídka středních škol se neustále rozšiřuje a obměňuje. Od školního roku 2011/2012 vyučuje naše škole podle inovovaného školního vzdělávacího programu, který reflektuje zkušenosti získané po pěti letech výuky podle původního školního vzdělávacího programu. Při zachování variability studia byla posílena všeobecná složka vzdělávání, především pak výuka biologie, chemie, fyziky, matematiky a dějepisu. Podle nového ŠVP nabízí škola během čtyřletého studijního oboru celkem 14 hodin výuky v rámci volitelných předmětů. Osmileté studium nabízí celkem 18 hodin. Na začátku školního roku 2014/2015 je v celkové nabídce školy 41 volitelných předmětů, jejichž vzdělávací obsahy jsou zpracovány ve školním vzdělávacím programu. Současně s nabídkou poskytování všeobecného vzdělání a přípravy na vysokoškolské studium chceme zajistit našim žákům i nezbytné zázemí pro studium. Škola poskytuje žákům nadstandardní studijní podmínky, zázemí pro zájmovou činnost a další volnočasové a studijní aktivity. Hlavní koncepcí naší školy je nadále poskytovat kvalitní středoškolské vzdělání se zaměřením na samostatnou práci, rozvoj schopností potřebných pro studium na vysokých školách a přípravu na přijímací zkoušky. O tom, že se v tomto ohledu ztotožňujeme s očekáváním našich studentů a jejich rodičů, vypovídá i řada dotazníkových šetření prováděných naší školou v rámci autoevaluace. Předpokládáme, že i v následujících letech bude zájem o naši školu přetrvávat a nadále budeme otevírat jednu třídu osmiletého a tři třídy čtyřletého studijního oboru. 3. Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední nejméně dva roky v denní formě vzdělávání a ostatních formách vzdělávání zvlášť; očekávaný vývoj počtu žáků v následujících letech a s ním spojený předpokládaný vývoj přepočítaného počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků Strana 8 (celkem 23)

10 Předpokládaný vývoj v oblasti hospodaření školy s ohledem na případný pokles počtu žáků Školní rok Počet žáků Přepočtené úvazky pracovníků - pedagogických nepedagogických Pozn. 2005/ ,9 20 tříd 2006/ ,6 19 tříd + zahájení 2007/ ,8 ŠVP 2008/ ,1 2009/ ,0 2010/ ,0 2011/ ,0 2012/ ,7 výuka plně dle ŠVP 20 tříd zahájena výuka dle upraveného ŠVP (volitelné předměty) Skutečné počty 2013/ ,6 2014/ ,2 výuka plně dle upraveného ŠVP 2015/ / / ,5 45,7 45,9 výuka pokračuje dle stávajícího ŠVP Předpoklad Poznámka č. 1: Východiska k tabulce a) Nemění se výrazně počty žáků ve stávajících třídách. b) Nově otevíráme naplněné 3 třídy čtyřletého a 1 třídu osmiletého gymnázia (tj. celkem 120 žáků). c) Plynule najíždíme na učební plány dle současného stavu ŠVP. d) Dělení tříd (např. TEV, jazyky, volitelné předměty) probíhá přesně a pravidelně dle učebních plánů. e) Pokračujeme ve výuce plně dle stávajícího ŠVP a skladby volitelných předmětů. Poznámka č. 2: Důvody navýšení počtu žáků (údaje za školní rok 2010/2011) 1. Ve školním roce 2009/2010 opustily školu pouze dvě třídy maturitního ročníku čtyřletého gymnázia a tím narostl počet žáků v důsledku navýšení počtu tříd ve škole. Strana 9 (celkem 23)

11 (viz Poznámka č. 1b) 2. Předpokládané další změny ve stavu žáků (stěhování, přestupy na jiný druh škol, zakončení studia z osobních důvodů atp.) zůstávají na dosavadní průměrné úrovni 6-8 žáků za školní rok a jsou doplňovány žáky přicházejícími z podobných důvodů ze škol jiných. 4. Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně dva roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech; jejich uplatnění na trhu práce a v terciárním vzdělávání; pokles počtu žáků v průběhu studia, jeho příčiny a řešení Vývoj počtu absolventů a jejich uplatnění na trhu práce Školní rok Absolventi Přijati na VŠ Poznámka 2007/ / / / / Nepřijatí pokračovali ve studiu na VOŠ 2012/ / / / / / předpoklad na základě stavů současných tříd Poznámky: 1. Metody zjišťování dalšího uplatnění studentů: a) Hlášení maturantů o přijetí do dalšího studia. Provádí třídní učitel a výchovná poradkyně. b) Sledování tabulek nezaměstnaných absolventů ÚP Příbram a portálu MPSV. 2. Pokles počtu absolventů ve školním roce 2009/10 souvisí s celkovým poklesem počtu tříd na gymnáziu. Viz bod 3 (vývoj počtu žáků). 3. Nezaměstnaní absolventi jsou evidováni na úřadu práce velmi krátce, gymnaziální žák je velmi rychle adaptabilní. 4. Po přijetí žáků na vysokou školu nelze další studium žáků sledovat. Strana 10 (celkem 23)

12 Evidence nezaměstnaných absolventů na Úřadu práce v Příbrami Rok Dosažitelný Dosud Celkem Z toho dívek Dosažitelný Druh studia z toho dívek nepracovali Čtyřleté stud Osmileté stud Celkem Čtyřleté stud Osmileté stud Celkem Čtyřleté stud Osmileté stud Celkem Čtyřleté stud Osmileté stud Celkem Žáci gymnázia, kteří nepodali přihlášku na vysokou školu, odešli studovat na vyšší odborné školy či do zahraničí. Výše uvedený minimální počet nezaměstnaných hovoří o tom, že žáci gymnázia nemají zásadní problémy uplatnění se na pracovním trhu. 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a její hodnocení v posledních nejméně dvou letech; záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících třech letech; evaluační zdroje školy a vyhodnocení výsledků za celou školu i za jednotlivé obory vzdělávání (v členění na maturitní a nematuritní, u gymnázií na čtyřleté a víceleté); vyhodnocení úrovně výsledků práce školy v souvislosti s podmínkami vzdělávání a ekonomickými zdroji Přijímací řízení Přijímací řízení na naši školu se v letech 2013 a 2014 řídilo těmito kritérii: Osmileté studium a) Výsledek přijímací zkoušky Přijímací zkoušku konali všichni uchazeči o studium. b) Hodnocení žáka na vysvědčení V rámci přijímacího řízení byla do hodnocení zahrnuta klasifikace na vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk (v pořadí anglický jazyk, německý jazyk, další cizí jazyk). Čtyřleté studium a) Hodnocení žáka na vysvědčení V rámci přijímacího řízení byl do hodnocení zahrnut průměrný prospěch ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. b) Další skutečnosti Dalšími skutečnostmi byly výsledky osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, především úspěšné výsledky v předmětových soutěžích. Strana 11 (celkem 23)

13 Koeficienty vyjadřující váhu jednotlivých složek přijímacího řízení: Osmileté studium a) výsledek přijímací zkoušky 90% b) hodnocení žáka na vysvědčení 10% Čtyřleté studium a) hodnocení žáka na vysvědčení 90% b) další skutečnosti 10% Stanovení pořadí uchazečů pro účely vydání rozhodnutí o přijetí a) Výsledné bodové skóre je součtem bodů dosažených v jednotlivých složkách přijímacího řízení. Výsledek byl zaokrouhlen na dvě desetinná místa. b) Uchazeči byli přijímáni dle pořadí sestaveného na základě celkového bodového skóre. Organizace přijímacích zkoušek V letech 2013 a 2014 konali uchazeči o osmileté studium přijímací zkoušky. Pro účely přijímacího řízení jsme použili tyto písemné testy od společnosti SCIO: Obecné studijní předpoklady, Matematika, Český jazyk. Výsledky uchazečů o osmileté studium v přijímacích testech V letech 2012, 2013, 2014 byli v rámci přijímacího řízení testováni uchazeči o osmileté studium ve znalostech z českého jazyka, matematiky a z obecných studijních dovedností. Zadání a vyhodnocení garantovala společnost Scio. Testování proběhlo v termínech přijímacích zkoušek na střední školy. Do celého projektu se zapojilo v roce 2012 celkem 227 středních škol, v roce středních škol a v roce středních škol. V souhrnných zprávách zaslaných společností Scio jsou podrobná vyhodnocení výsledků uchazečů v jednotlivých testech v podobě percentilů úspěšnosti. Hodnoty průměrných skupinových percentilů (za osmiletá gymnázia) uchazečů o studium na naší škole jsou následující: Rok Z výsledků vyplývá, že žáci, kteří konali přijímací zkoušky na naši školu, se svými výsledky umístili lehce pod průměrem celkového pořadí osmiletých gymnázií. Počty přihlášených žáků a jejich prospěch Osmileté studium Obecné studijní předpoklady Český jazyk Matematika Průměr kolo přijímacího řízení Průměrný prospěch přijatých žáků Školní rok přihlášeno přijato nejlepší nejhorší průměrný 2011/ ,00 1,22 1, /2013 1, ,38 1,04 Strana 12 (celkem 23)

14 2013/ ,00 1,20 1,01 Čtyřleté studium Školní rok 1. kolo přij. řízení 2. kolo přij. řízení Průměrný prospěch přijatých žáků přihlášeno přijato přihlášeno přijato nejlepší nejhorší průměrný 2011/ ,00 1,53 1, / ,00 1,76 1, / ,00 1,71 1,17 Profil žáka 1. ročníku Žáci přijímaní do osmiletého studijního oboru jsou vybírání z počtu převyšujícího 2 3 krát počet přijímaných. Jejich průměrný prospěch ve druhém pololetí 5. třídy ZŠ je do 1,04. Jedná se o žáky se studijními předpoklady a dobrým zázemím v rodinách, ve kterých je kladen důraz na vzdělání. Často se jedná o žáky talentované se zájmem o další aktivity v zájmových kroužcích. Tím, že musí uchazeči o tento typ studia vykonat přijímací zkoušky, jejichž výsledek je rozhodujícím činitelem v přijímacím řízení, jedná se většinou o žáky, kteří se na zkoušky systematicky připravují, jsou cílevědomí a studium jim v dalších letech nedělá vážnější problémy. Podle zpětné vazby, kterou prostřednictvím třídních učitelů a vyučujících škola získává, jsou tito žáci po nástupu do školy spokojeni s celkovou atmosférou, přístupem učitelů a způsobem výuky. Během posledních let se nestalo, že by žák nižšího stupně osmiletého studia školu opustil. Žáci nastupující do 1. ročníku čtyřletého studia patří k těm, kteří na základní škole dosahují nejlepších studijních výsledků. Jedná se o žáky, kteří neuspěli v přijímacím řízení do osmiletého studijního oboru nebo se o toto studium z důvodu dojíždění ani neucházeli. Někteří žáci se rozhodli studovat všeobecně zaměřenou školu teprve ve vyšších ročnících základní školy nebo se v době docházky na základní školu věnovali aktivně sportu a neměli zájem o studium osmiletého oboru. Vzhledem k tomu, že tito žáci byli přijímáni bez přijíma-cích zkoušek pouze na základě prospěchu ze základní školy, může se stát, že jsou mezi nimi na počátku studia rozdíly. Někteří dosahují výsledků srovnatelných nebo lepších než studenti osmiletého studia, někteří mají se studiem problémy a zpravidla na konci prvního ročníku přestupují na jiné méně náročné školy. Zapojit do pilotního ověřování přijímacích zkoušek u čtyřletého i osmiletého studia. V dalších letech podporovat u obou forem studia přijímací zkoušky jako součást přijímacího řízení. Nástroje pro vnitřní evaluaci V minulých letech využila škola pro vnitřní evaluaci tyto nástroje: a) Testování uchazečů o studium v osmileté studijním oboru SCIO V letech 2012, 2013, 2014 byli v rámci přijímacího řízení testováni uchazeči o osmileté studium ve znalostech z českého jazyka, matematiky a v obecných studijních předpokladech. Zadání a vyhodnocení garantovala společnost Scio. V souhrnných zprávách zaslaných společností Scio je podrobné vyhodnocení výsledků v jednotlivých testech v podobě percentilů úspěšnosti. Z nich vyplývá, že žáci, kteří konali přijímací zkoušky na naši školu, se svými výsledky umístili přibližně v polovině celkového pořadí mezi ostatními osmiletými gymnázii. Strana 13 (celkem 23)

15 b) Ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Testování, které bylo zamýšleno jako generální zkouška pro testování žáků 5. a 9. tříd, se uskutečnilo ve třídě kvarta 15. května Organizátorem byla ČŠI a cílem bylo zjistit, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. V celkovém vyhodnocení, které škola obdržela, byly uvedeny podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0-20%, 21-40%, 61-80% a %. Navíc byla pro každý předmět uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků. V českém jazyce byla hodnota průměrné úspěšnosti 92,41%, v matematice 79,89% a v anglickém jazyce 91,72%. Oproti roku 2012 došlo ve všech předmětech ke zlepšení. V roce 2014 testování prováděno nebylo. c) Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Organizátorem byla Společnost pro kvalitu školy o.s., která je zaměřena diagnostiku žáků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií formou elektronického testování v českém jazyku, matematice, cizím jazyku a vzdělávacích oblastech Člověk a příroda. Škola se zúčastnila tohoto bezplatného testování dne , testovanou třídou byla kvarta. V celé ČR bylo do testování zapojeno 6000 žáků 9. tříd, z toho 639 žáků bylo ze Středo-českého kraje. Dle souhrnné zprávy, kterou škola obdržela, byly výsledky žáků naší školy ve všech testovaných předmětech nadprůměrné. d) Další nástroje Kromě testování vědomostí a dovedností žáků provádí škola nadále evaluaci s použitím vlastních dotazníků. V roce 2013 byly zadány dotazníky rodičům nastupujících žáků, v roce 2014 byly zadány dotazníky absolventům gymnázia před ukončením studia. Výstupy těchto dotazníků slouží jako podklad pro výroční zprávu a autoevaluaci školy. Společná část maturitní zkoušky ve školních letech 2012/2013, 2013/2014 Školní rok 2012/2013 Celkem bylo přihlášeno 115 žáků na jarní termín a 1 žák na podzimní termín. Zkoušku z českého jazyka skládali všichni maturanti, zkoušku z matematiky si jako druhou povinnou zkoušku zvolilo 5 maturantů, zkoušku z anglického jazyka 99 maturantů, zkoušku z německého jazyka 10 maturantů, zkoušku z francouzského a ruského jazyka 1 maturant. Průměrné skóre z kompleních zkoušek společné části bylo následující: Český jazyk a literatura 85,4%, Anglický jazyk 90,8%, Německý jazyk 88,2%, Francouzský jazyk 97,7%, Ruský jazyk 67,8%. Průměrné skóre z matematiky bylo 62,4%. Počet vyznamenání byl 59 (51%), opravné zkoušky v podzimním termínu úspěšně složili 2 žáci. Školní rok 2013/2014 Celkem bylo přihlášeno 111 žáků na jarní termín a 3 žáci na podzimní termín. Zkoušku z českého jazyka skládali všichni maturanti, zkoušku z matematiky si jako druhou povinnou zkoušku zvolili 2 maturanti, zkoušku z anglického jazyka 99 maturantů, zkoušku z německého jazyka 8 maturantů a zkoušku z ruského jazyka 5 maturantů. Z francouzského jazyka nematuroval ve společné části nikdo. Průměrné skóre z kompleních zkoušek společné části bylo v jarním termínu následující: Český jazyk a literatura 88,4%, Anglický jazyk 90,7%, Německý jazyk 89,7%, Ruský jazyk 83,7%. Průměrné skóre z matematiky bylo 94%. Strana 14 (celkem 23)

16 Dle zveřejněných údajů byly výsledky školy ve všech předmětech lepší než republikový průměr. Počet vyznamenání byl 63 (55%). V podzimním termínu neuspěl jeden žák, jeden žák se omluvil z konání ústních zkoušek společné části ze zdravotních důvodů a bude maturovat v náhradním termínu na jaře Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 byly vyhodnoceny vedením školy a dále byly projednány na pedagogické radě a v rámci předmětových komisí. Gymnázium bude nadále využívat výše uvedené nástroje přínosné pro evaluaci školy. S evaluačními nástroji účinně pracuje. Školní inspekce za poslední dva roky, důsledky jejich zjištění pro práci školy Školní rok 2012/2013 Pod dozorem České školní inspekce probíhalo testování třídy kvarty (plošné testování žáků devátých tříd základních škol a příslušných tříd víceletých gymnázií). Pilotní testování třídy kvarty proběhlo 25. března 2013 za účasti ČŠI. Testování třídy kvarty proběhlo 15. května Školní rok 2013/2014 Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů; kontrolované období: školní rok 2013/2014 podzimní zkušební období roku 2014 konaná dne 15. září 2014 Výsledek kontroly: Protokol o kontrole ze dne 19. září 2014: nebyly zjištěny žádné nedostatky. Opatření k nápravě nebyla uložena. Pro práci školy je objektivní hodnocení kontrolního orgánu České školní inspekce pohledem zvenčí včetně kontroly obecně závazných právních předpisů, ve kterých se gymnázium pohybuje, Se závěry inspekčních hodnocení vedení školy aktivně pracuje. Účast žáků v soutěžích a přehlídkách (olympiádách) na okresní, krajské, státní či mezinárodní úrovni za poslední nejméně dva roky Gymnázium je charakteristické tím, že se žáci aktivně zúčastňují všech předmětových olympiád, ve kterých se umisťují na prvních místech v okresních kolech, předních místech v krajském kole a v mnohých předmětech vynikají i na celorepublikové úrovni (konverzace v ruském jazyce, sportovní gymnastika, astronomická olympiáda a další). Žáci se dále zúčastňují mnohých dalších soutěží (Finanční gramotnost, Genius logicus, Debatní liga, mezinárodní matematická soutěž Math-race, tuzemská matematická soutěž Náboj, Ekologická olympiáda, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu žákyně školy přeplavala Gibraltarský průliv a bude přijata princem Charlesem v Londýně, Pražský studentský summit a další). Nadále vytvářet ve škole podmínky pro práci s talentovanými žáky a podporovat jejich talent formou účasti v olympiádách, soutěžích, srovnávacích testů. Pedagogové školy budou pracovat se talentovanými žáky a připravovat je k nadstandardním důvodům. Strana 15 (celkem 23)

17 Spolupráce s jinými školami Partnerské zahraniční školy Partnerské školy projektu Comenius Gymnázia, Příbram, Legionářů 402: Gymnasium Ulricianum Aurich -, Dolní Sasko, Německo Vollen Skole - Norsko Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępno - Polsko Liceo scientifico Orazio Grazzi Savona Itálie Partnerská škola projektu KES (King Edward VI School) King Edward VI School Southampton Velká Británie Partnerská škola Česko-německého fondu budoucnosti Immanuel - Kant Gymnasium Lachendorf u Hannoveru Německo Partnerské školy projektu Literární dobrodružství napříč Evropou Lycée Charles de Taille Dijon, Burgundsko Francie Gymnasium Martinus Linz, Porýní Falcko Německo Gymnasium Opole Opole, Vojvodství Opole Polsko Střední škola při Velvyslanectví Ruské federace v České republice Dům vědy a kultury v Petrohradě (Ruská federace) Velvyslanectví Ruské federace Česko-ruská společnost, o.s. Česká rada Susskiy Mir Findation (Moskva) Lyceum MOK (Voroněž) Správa Čechovského rajonu Moskevské oblasti (Čechov) Gymnázium aktivně navazuje partnerství s mnoha zahraničními školami a partnery. Žáci si tak mohou procvičit své jazykové znalosti a osvojit si reálie dané země včetně navázání osobních vazeb. 6. Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci personální i materiální, navrhovaná opatření Zdravotní postižení Ve školních letech 2014/2015 a 2015/2016 bude nadále žákům se zdravotním tělesným postižením (ZTP), speciálními poruchami učení (SPU) a speciálními poruchami chování umožněna plná integrace v rámci třídního kolektivu. Budeme vycházet z Metodického pokynu k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. Studentům s dočasným zdravotním handicapem způsobeným úrazem či onemocněním též škola vytváří podmínky pro plnohodnotnou účast ve vzdělávacím procesu. K tomuto účelu disponuje škola bezbariérovým přístupem, jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány, popř. je zde možnost prodloužení klasifikačního období. Jsou zajištěny všechny kompenzační pomůcky dle doporučení. Žáci studující podle IVP mají upravený režim práce v hodinách i formu klasifikace. Strana 16 (celkem 23)

18 Poruchy učení Při vzdělávání žáků s poruchami učení úzce spolupracujeme s psychology PPP Příbram. Jejich studium koordinuje speciálně vyškolená výchovná poradkyně, která má daný obor vystudovaný na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na úzkou spolupráci s rodiči a jejím prostřednictvím jsou informováni třídní učitelé i zainteresovaní vyučující. V souvislosti s novým pojetím maturity absolvovala výchovná poradkyně vzdělávání zadavatelů pro žáky s PUP. Poruchy chování Poruchy chování žáků řeší výchovná poradkyně ve spolupráci s rodiči, s odborníky ze Střediska výchovné péče Příbram. Žáci mají vypracované IVP, podle kterého pracují ve vyučovacích hodinách. Důraz je kladen na spolupráci s rodinami, na důslednost v plnění zadaných úkolů a dostatečnou relaaci při projevech únavy. Máme například zkušenosti s vypracováním a plněním IVP pro žáky trpící syndromem ADHD. Záměry a opatření Z minulých let máme zkušenosti s integrací těžce zdravotně postižených studentů. Jsme na případnou integraci takových studentů připraveni personálně i technicky. Máme v plánu doplnit vybavení školní posilovny, aby ji mohli využívat studenti k rehabilitaci a posilování po úrazech a chirurgických zákrocích. Ve sledovaných letech budou pokračovat ve studiu žáci s následujícími poruchami učení: dysleie, dysortografie a dysgrafie. Při jejich vzdělávání bude stále udržována úzká spolupráce s PPP Příbram a Střediskem výchovné péče. Mají upravený režim studia, k dispozici kompenzační pomůcky a záznam poznámek. Při klasifikaci využívají zvýšenou časovou dotaci na stanovený úkol i individuální formy zkoušení. V tomto trendu hodláme pokračovat, přičemž budeme upravovat studijní podmínky podle aktuálních potřeb daných žáků. Jsme připraveni pro žáky s SPU zajistit maturitní zkoušku s PUP. Škola má pro tento účel v požadovaných předmětech vyškolené zadavatele a hodnotitele. 7. Stručný program prevence sociálně patologických jevů, zhodnocení dosavadní činnosti v oblasti zjišťování rizikových faktorů, účinnost preventivních opatření a definování nejdůležitějších aktivit v této oblasti v následujících třech letech Škola má vypracovaný a každým rokem aktualizovaný Minimální preventivní program, který vychází z Minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení, Národní strategie primární prevence rizikového chování na období a dlouhodobého záměru školy v oblasti prevence rizikového chování a Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j / Našim cílem je nejen všeobecně vzdělaný student, ale i všestranně rozvinutá sebevědomá osobnost, která dokáže včas rozpoznat rizikové situace. Budeme i nadále zvyšovat aktivitu studentů při přípravě preventivních akcí a projektů, zaměříme se na práci třídních kolektivů. Spoluprací s odborníky se budeme snažit snížit množství kuřáků a varovat studenty před problémy spojenými s používáním internetu. Prevence probíhá v oblasti nespecifické prevence - veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Odborná témata jsou objasňována v řadě předmětů, zejména v občanské výchově a základech společenských věd, biologii, chemii, výchově ke zdraví a dalších předmětech. Využíváme toho, že na naší škole vyučují učitelé nejen Strana 17 (celkem 23)

19 odborně zdatní, ale i s dobrým morálním profilem. Věnují se studentům při mimoškolních činnostech a aktivitách, vedou kroužky, pomáhají se studentským časopisem, se školní televizí, organizují školní zájezdy, školy v přírodě, sportovní kurzy a adaptační kurz prvních ročníků, kde se studenti učí žít spolu i mimo lavice. Především adaptační kurz a škola v přírodě pomáhají studentům vytvořit zdravé třídní kolektivy. Tento typ prevence je významný v kontetu aplikace různých efektivních a vyhodnotitelných specifických programů. V oblasti specifické prevence je rozpracován plán pro jednotlivé třídy tak, aby studenti při přednáškách a jiných aktivitách získali od odborníků v jednotlivých oborech soubor poznatků ze všech oblastí rizikového chování. Specifická prevence je uskutečňována ve spolupráci s odborníky z PPP Příbram (PhDr. Stočes), okresním protidrogovým koordinátorem, Policií ČR, Státním zastupitelstvím, Centrem Magdaléna Příbram, Městskou policií a Střediskem výchovné péče (PaedDr. Ptáčková), MUDr. Tesařovou, nízkoprahovým zařízením Bedna Příbram. Škola se zapojuje do řady projektů - Řekni drogám ne, Bezpečné užívání internetu, interaktivního primárně preventivního programu s názvem Hrou proti AIDS realizovaného Státním zdravotním ústavem Praha. Každoročně organizujeme Den proti kriminalitě a násilí pro studenty nižšího gymnázia. Studenti kvarty absolvovali výjezdní seminář pořádaný Krajským úřadem Středočeského kraje na téma prevence kriminality. Účinnost preventivních opatření je pravidelně zjišťována formou přímé komunikace se studenty i rodiči, prostřednictvím Schránky důvěry a evaluačními dotazníky pravidelně zadávanými a vyhodnocovanými. Na stránkách školy byla vytvořena složka poradenství, se základními kontaktními údaji na školního metodika prevence a výchovného poradce. Zároveň jsou zde vkládány a aktualizovány materiály pro potřeby studentů při volbě budoucího povolání, odkazy na pomoc v krizových situacích, linky bezpečí apod. Důležitým informačním zdrojem je rovněž vlastní školní televize Gymnázia Příbram. Nadále podporovat studenta a vést jej tak, aby uměl rozpoznat rizikové situace. Rozvíjet nespecifickou prevenci s podporou zájmových aktivit žáků. 8. Další činnosti školy, mezinárodní aktivity aj.; zhodnocení činností a zamýšlený vývoj v následujících třech letech DRUH AKCE Tuzemské projekty: Gym TV Divadelní klub mladého diváka Filmový klub Jeden svět na školách Čtyři kroky do n(n)ového světa Žáci čtou a píší noviny Přidružené školy UNESCO Světová škola Den proti násilí a kriminalitě Projekt Příroda Projekt Eliír do škol Hrou proti AIDS Projekty školní knihovny NATURA Debatní liga Šk. rok 2014/2015 Šk. rok 2015/ Šk. rok 2016/ Strana 18 (celkem 23)

20 Mezinárodní projekty a spolupráce: Sokrates Comenius Dreams and Teams Projekt King Edward VI. School Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Evropské literární dobrodružství Projekt Valle di Legro Partnerské město Čechov Velvyslanectví RF v Praze Výchova k demokracii Lachendorf Partnerství školních orchestrů Aurich Projekt Scype in the classroom - 9. Personální politika; popis strategie v rozvoji profesionality sboru, jeho stabilizaci, případně obměně, DVPP Cílem je zachovat dosavadní příkladnou odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogického sboru. Základní strategií tak zůstává přijímat pouze plně kvalifikované pedagogické pracovníky. Významnou strategií také nadále zůstává zachovat a případně zvýšit stávající zastoupení mužské části pedagogického sboru (cca 25 procent mužů mezi pedagogickými pracovníky) a udržet věkový průměr pedagogických pracovníků pod hranicí 45 let. Důležitým úkolem bude do pedagogického sboru opět zařadit pracovnice, které v současné době vykonávají mateřskou dovolenou. Jedná se o dvě vyučující s aprobacemi CJL-ZSV a CJL- ANJ. Situaci řešíme pracovním poměrem po dobu mateřské dovolené v aprobaci CJL-ZSV, částečnými úvazky a přechodem stávajících vyučujících CJL a ANJ na druhý předmět v jejich aprobaci (zejména HUV, DEJ). V horizontu tří let bude dalším úkolem nahradit člena pedagogického sboru odcházejícího do důchodu. Jedná se o vyučujícího TEV-ZMP. Nejlepším způsobem bude nahradit jej jiným pracovníkem ve stejné aprobaci, horší variantou je zajistit výuku chlapeckých skupin TEV ženami. Prioritou by mělo být získání vyučujícího latinského jazyka pro zabezpečení nabídky latiny jako volitelného předmětu a zajistit nadále pro výuku KAJ (konverzace a četba v ANJ) rodilého mluvčího anglického jazyka. Situaci je možno řešit částečným úvazkem. Dále je nutné vzít na zřetel dlouhodobě avizovaný záměr změnit bydliště i pracoviště jednoho ze členů pedagogického sboru (aprobace CJL-HUV). Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a k předpokládanému mírnému nárůstu počtu žáků (viz kapitola 3) bude prioritou v případě možnosti personálně posilovat aprobace IVT, FYZ, HUV. Vzhledem k vysokému počtu volitelných předmětů (viz přechod na ŠVP) zůstává prioritou hledat k posílení pedagogického sboru pracovníky s širším odborným uplatněním (dva až tři aprobační předměty) a schopností zapojit se do výuky i mimo rámec vlastní aprobace (Například v oblasti přípravy a výuky volitelných předmětů, které jsou mimo standardní vymezení aprobací atp.). Na druhé straně je stále nutné v pedagogickém sboru již nenavyšovat nebo naopak snižovat poměr vyučujících, kteří vyučují pouze jednomu aprobačnímu předmětu a nejsou schopni se zapojit do výuky předmětů do vzdělávacích programů zařazených nově. Těmto prioritám a strategiím je nutno také přizpůsobit plánování DVPP. V souvislosti s plánováním DVPP bude významným úkolem vyrovnat se s pravděpodobným snížením objemu finančních prostředků. Tomu je nutno přizpůsobit organizaci DVPP. Vedení školy bude nadále organizačně a časově podporovat členy pedagogického sboru, kteří se do Strana 19 (celkem 23)

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22. Truhlářská 22, Praha 1. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22. Truhlářská 22, Praha 1. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Truhlářská 22, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 004 546 Termín konání inspekce:

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více