IČO: , PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7."

Transkript

1 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: , PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: ZLEPŠENÍ KVALITY VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Název projektu zkrácený: Název projektu anglicky: Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 30,0 Kvalitní všeobecné vzdělávání The quality of the general education Projektový záměr projektu Kvalitní všeobecné vzdělávání Stránka 1

2 1. Východiska projektového záměru 1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přestože jsme škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, je naší prioritou především systematické vzdělávání žáků ve všech oblastech stanovených RVP pro základní vzdělávání. ŠVP Barevná škola klade důraz na co nejširší všestranný rozvoj osobnosti každého žáka a na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Naše škola chce vytvořit a rozvíjet u žáků znalosti a dovednosti, které jim umožní dobré uplatnění v budoucím životě, tedy vedle teoretických poznatků preferovat činnostní učení se zaměřením na praktickou využitelnost poznatků. Chápeme potřebu rozvoje čtenářských dovedností žáků jako důležitý faktor pro jejich úspěšnost při vzdělávání ve všech oblastech lidského vědění. Naše škola chce vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií. Podporujeme využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, využívání výuky na počítačích prostřednictvím moderních výukových programů, využívání interaktivních tabulí ve výuce. Všichni žáci naší školy mají stejná práva na všeobecné a rovné vzdělání a stejné šance. Počítáme s integrací žáků se SVP v běžných třídách a individuálním přístupem k nim. Spolupracujeme s odborníky, naše učitelky na I. stupni provádějí reedukaci poruch žáků v českém jazyce, v cizím jazyce a podle potřeby poskytují součinnost vyučujícím dalších předmětů. 1.2 SWOT ANALÝZA SWOT analýza, tj. identifikace silných a slabých stránek školy, příležitostí a hrozeb, je uvedena v příloze tohoto dokumentu. 1.3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROKY 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 Z dokumentu Vlastní hodnocení školy vyplývá, že žáci školy dosahovali průměrného hodnocení ve standardizovaných testech (SCIO). Výsledky jednotlivých žáků i celých tříd se ve sledovaném období výrazně nesnížily, ale ani nezvýšily, úroveň celkového dosaženého výkonu žáků je průměrná. V oblasti sledování výsledků v matematice a českém jazyce nedošlo k výraznému zlepšení nebo k udržení velmi dobrých výsledků u jednotlivých žáků, tříd i celé školy. Výkony žáků v předmětu jsou průměrné. Škola chce usilovat o zlepšení výsledků ve vzdělávání žáků v matematice, českém jazyce zlepšováním kvality vyučovacích hodin, nabízením konzultačních hodin pro doučování žáků a zájmového vzdělávání žáků (např. cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka apod.). Profilovaný obor (výtvarnou výchovu) bude škola nabízet žákům také formou zájmového vzdělávání (výtvarné a keramické kroužky, tvořivé dílny apod.). Projektový záměr projektu Kvalitní všeobecné vzdělávání Stránka 2

3 2. Vize a cíle projektového záměru Rozborem východisek projektu bylo zjištěno, že pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na naší škole je zapotřebí zaměřit se zejména na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, na zkvalitnění výuky přírodních věd a na zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP. Tato témata je potřebné na naší škole podpořit, aby byl naplněn cíl ŠVP. Cílem projektu je zvýšit zájem žáků a pedagogů o výuku zaměřenou na vytváření a rozvoj znalostí a dovedností žáků, a to zejména čtenářských dovedností žáků jako determinantu ovlivňujícího zásadním způsobem úspěšnost při vzdělávání ve všech vědních oborech. Rozvoj informační a ICT gramotnosti pak jako nezbytné kompetence důležité pro začlenění žáků do společnosti v rámci našeho státu i EU a pro budoucí uplatnění žáků na trhu práce a v životě vůbec. Využitím šablony na podporu výuky přírodních věd chceme docílit naplnění ŠVP ve smyslu co nejširšího všestranného rozvoje osobnosti každého žáka a utváření a rozvoj jejich klíčových kompetencí. Zapojením asistenta pedagoga chceme docílit zlepšení péče o žáky se SVP a žáky s kombinovanou vadou, podpořit jejich integraci v běžné třídě a individuálním přístupem zlepšit jejich výsledky vzdělávání. Dílčím cílem je vytvořit sady digitálních učebních materiálů a výukových materiálů pro vzdělávací oblasti: 1) jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk), 2) informatika, 3) matematika a její aplikace, 4) člověk a jeho svět (fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis), 5) člověk a společnost (dějepis). Do projektu budou zapojeni všichni žáci a všichni pedagogové naší školy. Konečným výsledkem projektu budou úspěšně proškolení pedagogové vzdělaní v akreditovaných kurzech v rámci DVPP, u žáků zvýšený zájem o jazyk, literaturu, přírodní a společenské vědy, matematiku a IT, u žáků s kombinovanou vadou zlepšení výsledků vzdělávání. Dosažení změn bude hodnoceno porovnáním vstupního a výstupního hodnocení (testování). 3. Šablony pro naplnění projektového záměru 3.1 ROZPOČET PROJEKTU Rozpočet projektu a rekapitulace celkových nákladů jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu. Projektový záměr projektu Kvalitní všeobecné vzdělávání Stránka 3

4 3.2 ŠABLONY I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti jednotka: sada (2 sady výukových materiálů) počet šablon: 4 Zjistili jsme, že úroveň čtenářské gramotnosti na I. stupni školy je nízká. Rozhodli jsme se tedy podpořit čtenářskou a informační gramotnost žáků inovováním učebních materiálů a zkvalitněním výuky a podporou čtenářství. Realizací výuky inovací výukových materiálů, které budou metodicky přizpůsobeny schopnostem, zájmu a individuálním potřebám žáků, zvýšit čtenářskou a informační gramotnost žáků 1. stupně. Všichni žáci 1. stupně základní školy. Vstupní a výstupní testování žáků zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Hodnocení dosažení cíle: Dosažení cíle bude zjištěno uspokojivým výsledkem výstupního testování žáků, které potvrdí prokazatelný rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků 1. stupně naší školy. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT jednotka: sada (3 sady DUM po min. 20 DUM) počet šablon: 7 Účelem je potřeba širšího využití stávajícího a pořízení nového vybavení (učebny informatiky, výukový software, digitální fotoaparát, skener, tiskárny, kopírka, dataprojektor, vizualizér aj.) pro zpestření a zkvalitnění výuky. Vytvořit takové vzdělávací materiály, které zpestří výuku a budou podporovat rozvoj odpovídajících kompetencí žáků a pedagogů naší školy. Žáci 1. a 2. stupně základní školy. Vybraní učitelé. Projektový záměr projektu Kvalitní všeobecné vzdělávání Stránka 4

5 Vytvoření sad vzdělávacích materiálů pro následující tematické oblasti: 1) jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, anglický jazyk), 2) informatika, 3) matematika a její aplikace, 4) člověk a jeho svět (chemie, zeměpis), 5) člověk a společnost (dějepis). Hodnocení dosažení cíle: Ověření vytvořených DUM ve výuce. III/3 Vzdělávání PP pro oblast digitálních technologií jednotka: úspěšně proškolený PP počet šablon: 2 Kvalitně připravený pedagog. Učitelé 1. stupně školy. Osvědčení o absolvování DVPP. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd jednotka: sada (2 sady výukových materiálů) počet šablon: 2 Účelem je podpořit přírodovědnou gramotnost žáků inovováním učebních materiálů a zkvalitněním výuky s využitím stávajícího a nového vybavení (PC, výukový software, digitální fotoaparát, skener, tiskárny, kopírka, dataprojektor, vizualizér aj.). Vytvořit takové vzdělávací materiály, které zpestří výuku a budou podporovat rozvoj odpovídajících kompetencí žáků a oborových pedagogů naší školy. Všichni žáci 2. stupně základní školy. Učitelé fyziky a přírodopisu. Projektový záměr projektu Kvalitní všeobecné vzdělávání Stránka 5

6 Vytvoření sad vzdělávacích materiálů pro tematickou oblast člověk a jeho svět pro předmět fyzika a přírodopis. Hodnocení dosažení cíle: Ověření vytvořených výukových materiálů ve výuce. V/3 Vzdělávání PP oblast přírodovědné gramotnosti jednotka: úspěšně proškolený PP počet šablon: 2 Kvalitně připravený pedagog. Učitelé fyziky a přírodopisu. Osvědčení o absolvování DVPP. VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP jednotka: měsíční náklady na AP, úvazek 0,5 počet šablon: 1 Účelem je podpořit vzdělávání žáků se SVP a žáků s kombinovanou vadou, kteří jsou na naší škole integrováni v běžných třídách. Vytvořit podmínky pro plnohodnotné zapojení žáků se SVP do výuky prostřednictvím přímé práce asistenta pedagoga ve třídách s žáky se SVP a s žáky s kombinovanou vadou, zakoupení potřebných pomůcek. Žáci 2. stupně základní školy s indikovanými SVP, žáci s kombinovanou vadou. Asistent pedagoga. Zapojení asistenta pedagoga s úvazkem 0,5 a jeho působení ve třídách se žáky se SVP. Projektový záměr projektu Kvalitní všeobecné vzdělávání Stránka 6

7 Hodnocení dosažení cíle: Vstupní a výstupní testování zapojených žáků se SVP. 3.3 REKAPITULACE ŠABLON Šablona I/2 Šablona III/2 Šablona III/3 Šablona V/2 Šablona V/3 Šablona VII/2 4 ks 7 ks 2 ks 2 ks 2 ks 1 ks V Teplicích dne Mgr. Bc. Hana Amlerová, v. r. ředitelka školy Přílohy I. a II. Projektový záměr projektu Kvalitní všeobecné vzdělávání Stránka 7

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Volduchy 121, 338 22 IČ: 70998361 Tel: 371 72 83 51, 371 729784 E-mail: skola@zsvol.cz

Volduchy 121, 338 22 IČ: 70998361 Tel: 371 72 83 51, 371 729784 E-mail: skola@zsvol.cz Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace Volduchy 121, 338 22 IČ: 70998361 Tel: 371 72 83 51, 371 729784 E-mail: skola@zsvol.cz Projektový záměr Základní škola a Mateřská škola

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Pardubice Dubina, Erno Košťála 870 Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit. (Sokrates) Základní škola Dubina je vzdělávající a vzdělávající se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Více

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická 378 KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 získala na základě zřizovací listiny právní subjektivitu

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Průhonice, Školní 191.

Školní vzdělávací program Základní školy Průhonice, Školní 191. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V E R Z E 2 ČÁST 1 - ÚVOD Z P R A C O V A N Ý P O D L E R V P Z V ( V E R Z E P L A T N É O D 1. 9. 2 0 1 3 ) P R Ů H O N I C E 2014 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1. Název

Více

Různé cesty - společný cíl

Různé cesty - společný cíl Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.01/02.0040 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní

Více