ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ PLEMENE KLUSÁK V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ PLEMENE KLUSÁK V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 1 ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ PLEMENE KLUSÁK V ČESKÉ REPUBLICE I. Základní aspekty Řádu plemenné knihy 1) Řád plemenné knihy (dále ŘPK) stanovuje formu a návaznosti vedení chovatelské dokumentace a České klusácké plemenné knihy (dále jen PK) v České republice. 2) Právním základem ŘPK je Zákon č.154/2000sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3) Pro ČKA jsou dále závazné oprávnění České klusácké asociace k provádění činností v chovu klusáka udělené MZe ČR, Směrnice a rozhodnutí Evropské klusácké unie - Union Européenne du Trot (dále jen UET), Šlechtitelský program pro koně plemene klusák v České republice, Klusácký dostihový řád a Řád ochrany zvířat. II.Účel ŘPK, jeho naplňování, charakteristika a členění Plemenné knihy 1) Účelem ŘPK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chovné populace koní plemene klusák v zájmu zvyšování výkonnosti a konkurenční schopnosti jedinců tohoto plemene. K chovné populaci náleží všichni jedinci zapsaní v PK klusáka. Řádu PK podléhá chov klusáka v celé ČR. 2) Pro naplnění tohoto úkolu Česká klusácká asociace (dále jen ČKA), která je nositelem Plemenné knihy, a/ stanoví chovný cíl a šlechtitelský program, včetně programů a metod šlechtění a rozsahu a metod zjišťování a testování vlastností (interiéru) a tělesných znaků (exteriéru) b/ usměrňuje a hodnotí vývoj plemene c/ registruje plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK d/ registruje a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat e/ stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukci populace a podílí se na jejich výběru f/ navazuje a udržuje kontakty s tuzemskými i zahraničními organizacemi obdobného poslání g/ zveřejňuje informace o stavu PK a výsledcích kontroly užitkovosti, dědičnosti, výkonnosti a odhadu plemenné hodnoty h/ je smluvním partnerem centrálního orgánu pro ústřední evidenci v ČR a vede pro něj ústřední evidenci koní plemene klusák v ČR i/ propaguje přiměřenou formou plemeno klusák v národním a nadnárodním kontextu j/ zpřístupňuje PK všem chovatelům a majitelům koní v tištěné nebo elektronické podobě formou periodicky vydávaných publikací Česká klusácká plemenná kniha a Dodatek České klusácké plemenné knihy

2 2 III. Forma vedení Plemenné knihy 1) Pro koně plemene klusák je zřízena PK, jejímž nositelem je Česká klusácká asociace (ČKA), která vede PK formou počítačové databáze prostřednictvím odborných pracovníků. PK je průběžně aktualizována nově získanými a převzatými daty. Nositel PK zajišťuje vedení evidence a novelizaci software PK. Zdrojové programy jsou uloženy u nositele PK. Tato PK je závazným a jediným dokumentem sloužícím k identifikaci zapsaných klusáckých koní a k prokázání jejich původu a výkonnosti. 2) Vydávaná PK je členěna do těchto oddílů: I. Oddíl plemenných klisen I.a) Seznam klisen a výsledky připouštění (jmenný seznam plemenných klisen v abecedním pořádku s uvedením výsledků v chovu) I.b) Seznam klisen podle jejich otců (jmenný seznam plemenných klisen uspořádaný podle jejich otců) II. Oddíl plemenných hřebců II.a) Seznam plemeníků v uvedeném časovém období (jmenný seznam plemenných hřebců v abecedním pořádku působících v uvedeném období v českém klusáckém chovu) II.b) Výsledky připuštění podle plemenných hřebců (jmenný seznam plemenných hřebců v abecedním pořádku s výsledky jejich plemenitby za uvedené období) III. Oddíl import export III.a) Seznam importovaných koní za uvedené období (jmenný seznam koní importovaných v uvedeném časovém období řazený podle země, ze které byl kůň importován) III.b) Seznam exportovaných koní za uvedené období (jmenný seznam koní exportovaných v uvedeném časovém období řazený podle země, do které byl kůň exportován) 3) Dokumentaci PK představuje : a) vlastní Česká klusácká plemenná kniha členěná dle čl. III. odst. 2) tohoto ŘPK b) počítačová databáze, která : eviduje samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných do PK eviduje chovatele a majitele koně plemen klusák c) registr plemenných hřebců soubor podkladů k plemenným hřebcům uspořádaný podle abecedního seznamu plemenných hřebců d) připouštěcí registr (PřR) eviduje veškerá připuštění klisen a hřebců, včetně umělé inseminace. ČKA vydává PřR pro každého plemenného hřebce, kterému bylo uděleno v ČR Osvědčení pro použití v plemenitbě pro příslušné připouštěcí období. Držitel hřebce řádně vyplněný PřR vrátí ČKA nejpozději do kalendářního roku, pro který byl vydán. V případě pozdního odevzdání PřR je držiteli hřebce účtován finanční postih (sankce).

3 3 PřR je každoročně archivován pro každého plemenného hřebce s platným Osvědčením pro použití v plemenitbě, a pro každého plemenného hřebce je uspořádán podle přiděleného nezaměnitelného označení. e) registr plemenných klisen soubor podkladů k plemenným klisnám aktuálně využívaným v klusáckém chovu uspořádaný podle jmenného seznamu klisen v abecedním pořadí f) registr koní českého chovu soubor podkladů ke koním narozeným v českém chovu klusáka uspořádaný podle roku narození, a v rámci jednoho roku podle jmenného seznamu v abecedním pořadí g) registr importovaných koní soubor podkladů k importovaným koním uspořádaný podle země, ze které byli koně importováni, a v rámci jedné země podle jmenného seznamu koní v abecedním pořadí h) registr exportovaných koní jmenný seznam exportovaných koní uspořádaný podle data vystavení exportních dokumentů i) vydané průkazy klusáckých koní v podobě založených kopií základních částí průkazu u každého koně j) Klusácký dostihový řád (aktuální znění na k) Řád na ochranu zvířat (aktuální znění na l) Šlechtitelský program pro koně plemen klusák m) výsledky kontroly užitkovosti a dědičnosti výsledky klusáckých dostihů n) Věstník ČKA vydávaný v elektronické podobě na oficiální webové stránce ČKA o) Potvrzení o původu, pokud není obsaženo v základní části průkazu koně podle bodu i) 4) Zápisy v PK musí souhlasit s údaji uvedenými v příslušné odpovídající dokumentaci. Každá změna musí být potvrzena podpisem pověřeného pracovníka ČKA s uvedením data. IV. Zápis do Plemenné knihy klusáka 1) Obecně : Za příslušníka plemene klusák je považován kůň, který vznikl jako produkt spojení hřebců a klisen zapsaných v České klusácké plemenné knize nebo v klusáckých plemenných knihách uznávaných UET, a to uznávaných klusáckých plemen : americký klusák, francouzský klusák, frankoamerický klusák, orlovský klusák a ruský klusák. PK klusáka je kniha uzavřená. 2) Zápis plemenných hřebců do Plemenné knihy : Hřebec může být zapsán do PK jako plemenný na žádost svého majitele, resp. provozovatele, při splnění následujících podmínek: a) majitel hřebce ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem předloží žádost o zařazení do chovu ČKA b) hřebec byl vybrán do chovu podle zásad stanovených Chovatelskou komisí ČKA c) hřebec má stanovený genetický typ (DNA-profil stvrzený originálním dokumentem od mezinárodně akreditované laboratoře), nejsou pochybnosti o jeho identitě a původu (oboustranně prokázaný čistokrevný klusácký původ) a má platný Průkaz koně

4 4 d) u importovaných hřebců kromě splnění bodů a)-c) ČKA obdržela originální dokumenty stvrzené autoritou vývozní země (nebo zemí, ke kterým se dokumenty váží) - exportní certifikát, kompletní dostihovou kariéru, čtyřgenerační rodokmen a chovnou kariéru ze všech zemí, kde hřebec fyzicky působil v chovu. Výběr hřebců provádí na základě písemné žádosti majitele hřebce Licentační komise ČKA jmenovaná Chovatelskou komisí ČKA u hřebců, kteří mají předpoklad ke zlepšování výkonnostních, zdravotních a konstitučních vlastností a zároveň splňují podmínky úrovně původu, výkonnosti a tělesné stavby. Seznam všech vybraných hřebců je každoročně zveřejňován elektronicky ve Věstníku s uvedením místa jejich působení. Každý hřebec, který je právoplatně používán v klusácké plemenitbě v aktuálním kalendářním roce, je vybaven platným Osvědčením pro použití v plemenitbě a Připouštěcím registrem (blokem připouštěcích lístků jedinečně a nezaměnitelně označených). Žádost o Osvědčení pro použití v plemenitbě na předepsaném tiskopisu zašle majitel spolu s Průkazem koně sekretariátu ČKA nejpozději 14 dní před předpokládaným prvním připuštěním. V případě použití importovaného semene plemenného hřebce zajistí jeho provozovatel následující: - doklad o oprávněnosti se semenem nakládat - čtyřgenerační původ potvrzený autoritou vývozní země - kompletní dostihová kariéra potvrzená autoritou vývozní země - kompletní chovná kariéra ze zemí, kde hřebec fyzicky působil, potvrzená autoritou vývozní země (zemí), pokud již hřebec v chovu působil. U plemeníků,kteří jsou registrováni pouze v zahraniční PK, kterou ČKA uznává, a jejichž potomstvo se bude jako živě narozené hříbě (viz odst.iv. bod 6)) zapisovat do české PK, zajistí majitel tohoto hříběte dokumentaci stejnou jako v případě registrace hřebce pouze pro použití v inseminaci. 3) Zápis plemenných klisen do Plemenné knihy : Klisna může být do PK zapsána jako plemenná na žádost majitele, resp. provozovatele klisny, při splnění následujících podmínek : a) majitel ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem předloží žádost o zařazení do chovu ČKA b) klisna má stanovený genetický typ (DNA-profil stvrzený orginálním dokumentem od mezinárodně akreditované laboratoře), nejsou pochybnosti o její identitě a původu (oboustranně prokázaný čistokrevný klusácký původ) a má platný Průkaz koně c) u importovaných klisen kromě splnění bodů a)-b) ČKA obdržela originální dokumenty stvrzené autoritou vývozní země (nebo zemí, ke kterým se dokumenty váží) - exportní certifikát, kompletní dostihovou kariéru, čtyřgenerační rodokmen a kompletní chovnou kariéru, pokud klisna před importem působila v chovu.

5 5 Žádost o zařazení do chovu na předepsaném tiskopisu zašle majitel spolu s Průkazem koně sekretariátu ČKA nejpozději 14 dní před předpokládaným prvním připuštěním. 4) Zápisy importovaných koní do Plemenné knihy : 1) Klusácký kůň importovaný do ČR se do PK knihy zapisuje na základě žádosti jeho majitele, resp. provozovatele, prostřednictvím předepsaného Hlášení o importu, po ověření identity koně (včetně DNA-profilu potvrzeného mezinárodně akreditovanou laboratoří a přítomnosti elektronického identifikátoru) a po předložení dalších předepsaných dokumentů: a) pokud byl kůň po narození zapsán ve schválené PK v zemi narození, musí být při importu do České republiky doprovázen exportním certifikátem, který obsahuje všechny údaje stanovené UET a který je vystaven autoritou odpovědnou ze vedení PK v zemi exportu a ČKA plemennou knihu této země uznává b) původ koně do čtvrté generace, vystavený a potvrzený autoritou pověřenou vedením PK v zemi původu nebo vývozu koně c) úplná dostihová kariéra potvrzená dostihovou organizací nebo autoritou pověřenou vedením PK v zemi původu nebo vývozu koně d) úplná chovná kariéra potvrzená dostihovou organizací nebo autoritou pověřenou vedením PK v zemi původu nebo vývozu koně, pokud kůň před importem působil v chovu e) Hlášení o trvalém dovozu koně na předepsaném formuláři f) Průkaz koně odpovídající požadavkům Evropské unie 2) Exportní certifikát obsahuje ověřené údaje o pohlaví, věku a základní barvě koně, slovní popis odznaků, číslo elektronického identifikátoru (pokud je jím kůň vybaven), a dále pro klusáckého koně všechny náležitosti předepsané UET. 3) Po ověření identity koně DNA-profilem je nutné koně vybavit Průkazem koně podle předpisů Evropské unie (netýká se duplikátu v případě ztráty Průkazu koně) a elektronickým identifikátorem, pokud jimi kůň při importu nebyl vybaven. 4) Do České klusácké plemenné knihy může být zapsán i klusák importovaný před registrací v zemi narození, pokud je vybaven požadovanými doklady, zejména originálním dokladem o připuštění jeho matky, a za souhlasu klusácké autority vývozní země. 5) Zápis exportovaných koní do Plemenné knihy : Export klusáckého koně se do PK knihy zapisuje na základě žádosti majitele o registraci jeho vývozu spolu s vystavením exportního certifikátu a se zápisem o vývozu do Průkazu koně. V zápisu do PK se uvádí rok vývozu a země, do které je kůň vyvážen. Podle závazných předpisů UET nesmí žádný kůň plemene klusák překročit hranice země svého původu či aktuální trvalé registrace, aniž by byl doprovázen platným exportním certifikátem. 6) Zápis živě narozených hříbat do Plemenné knihy: 1) Všechny chovatelské výsledky se do PK zapisují v příslušném chovatelském roce. U živě narozených hříbat začíná chovatelský rok 1.lednem v roce narození.

6 6 2) Zápis živě narozených hříbat do PK se provádí na základě : a) údajů z PřR - příslušné kopie připouštěcího lístku (třetí růžový připouštěcí lístek) a hlášení chovatelského výsledku (Identifikační karta). Tyto dva dokumenty kompletně vyplněné je nutné doručit sekretariátu ČKA do 21 dnů po narození hříběte. b) provedené kontroly identity hříběte pověřeným pracovníkem. Aktuální seznam pověřených pracovníků je zveřejněn na stránkách c) ověření původu hříběte stanovením DNA-profilu d) označení hříběte pověřeným pracovníkem (implantace mikročipu) 3) Stanovení DNA-profilu a genetická kontrola identity hříbat se zajišťuje v mezinárodně akreditované laboratoři. Databázi DNA-profilů pro ČKA vede Genservice Brno. 4) Živě narozené hříbě se do PK zapisuje pouze tehdy, byla-li matka-klisna v době připuštění řádně zařazena do chovu, původ hříběte je bezpochybně prokázán a hříbě je správně označeno. 5) Při připouštění klisny v zahraničí se zapisuje chovatelský výsledek po doložení platného dokladu o připuštění potvrzeného zahraniční autoritou země, kde byla klisna připuštěna. Tento doklad musí být ČKA předložen nejpozději do kalendářního roku, v němž byla klisna připuštěna. Majitel hříběte musí zajistit dostupnost platně potvrzeného DNA-profilu připouštějícího hřebce, aby mohlo být provedeno ověření původu hříběte. 6) Při nedodržení stanovených termínů řeší jednotlivé případy na základě žádosti Výkonný výbor ČKA podle doporučení Chovatelské komise (stanovení postihu). 7) Jako chovatel hříběte je zapsán majitel nebo nájemce klisny v době jeho narození. Jestliže hříbě při hlášení chovatelského výsledku není již ve vlastnictví chovatele, musí být vlastník hříběte prokázán prostřednictvím Hlášení o změně majitele. V. Způsob označování a identifikace plemenných zvířat A) Zajištění identity 1) Koně zapsaní v Plemenné knize klusáka a jejich potomci musí být označeni v souladu s platnou legislativou slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem. Slovní i grafický popis musí být vyhotoven takovým způsobem, aby i bez použití čtecí techniky pro kontrolu mikročipu mohla být bezpečně a trvale ověřována identita koně. U koní plemene klusák se v České republice nepoužívá označování výžehem. 2) Identitu koní ověřuje ČKA evidováním následujících údajů: a) schválené jméno v roce narození - při narození živého hříběte musí chovatel požádat o schválení navrženého jména, které musí u klusáka začínat stejným písmenem jako jméno matky, nesmí obsahovat více než 18 znaků (včetně mezer), nepřípustné jsou číslice jako součást jména. V odůvodněných případech (např. čistokrevní koně plemene francouzský klusák) může ČKA udělit výjimku. b) přidělené Identifikační číslo koně (UELN) patnáctimístné číslo sestavené podle stálých zásad, které se v průběhu života koně nemění.

7 7 Příklad UELN : kód země Česká republika číslo registrující organizace (ČKA) interní číslo koně v počítačové databázi ČKA číslo Průkazu koně (u koní českého chovu končí dvojčíslím roku narození 77) c) datum narození, pohlaví, základní barva, přesný slovní popis odznaků, grafické d) znázornění odznaků a chlupových vírů e) číslo implantovaného elektronického identifikátoru na levé straně krku f) stanovení genetického typu (DNA-profil) g) číslo Průkazu koně h) jméno otce, matky, mateřského otce i) jméno a adresa chovatele, jméno a adresa majitele dle dostupných j) aktuálních informací k) datum zápisu do PK 3) Grafický a slovní popis hříběte do Identifikační karty musí být zajištěn chovatelem nejpozději do 21 dnů po narození hříběte a stvrzen veterinárním lékařem. Doručením Identifikační karty sekretariátu ČKA podává majitel hříběte žádost o jeho registraci. Po doručení této žádosti o registraci provede pověřený pracovník kontrolu grafického a slovního popisu hříběte, kontrolu barvy a pohlaví hříběte, odebrání biologického vzorku pro stanovení DNA-profilu a implantaci elektronického identifikátoru v levé části krku). B) Zajištění věrohodnosti původu Základní důkazy zajištění věrohodnosti původu jsou: a) příslušná kopie připouštěcího lístku b) ověřený, potvrzený a zkontrolovaný grafický a slovní popis hříběte c) označení elektronickým identifikátorem d) ověření původu stanovením DNA-profilu e) vystavený platný Průkaz koně VI. Registrace klusáka, způsob vedení evidence a Plemenné knihy 1) PK knihu klusáka vede ČKA na základě předepsaného hlášení chovatelů a vlastní datové základny. 2) Připouštěcí rejstřík klusáka se sestává z čtyř připouštěcích lístků se stejným registračním číslem, které obsahují: a) název a adresu osoby pověřené vedením ústřední evidence (ČKA) b) název stanice hřebců c) číslo lístku s označením "pro chov klusáka" d) jméno klisny e) rok narození klisny f) otce a matku klisny g) základní barvu klisny h) číslo průkazu totožnosti klisny i) jméno a adresu majitele klisny j) jméno hřebce, kterým byla klisna připuštěna k) data připuštění (první a poslední skok v každé říji)

8 8 l) potvrzení držitele hřebce o tom, že byla provedena kontrola totožnosti klisny podle průkazu totožnosti m) datum vystavení lístku n) podpis držitele hřebce 3) První dva připouštěcí lístky zůstávají v připouštěcím rejstříku a jsou zaslány pověřené osobě prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení do 14 dnů po skončení připouštěcí sezóny (bílá barva lístku, žlutá barva lístku). 4) Třetí lístek (růžová barva lístku) je určen pro majitele klisny a slouží jako hlášení chovatele o výsledku připouštění a obsahuje vedle údajů uvedených v bodě a) až n): a) údaje o výsledku připuštění, datum narození, pohlaví a barvu hříběte, b) datum a podpis majitele klisny Tento třetí lístek kompletně vyplněný na zadní straně zasílá majitel klisny sekretariátu ČKA spolu s vyplněnou Identifikační kartou hříběte do 21 dnů po ohřebení klisny (u klisen, které nemají živé hříbě, ihned po zjištění zmetání, vstřebání, jalovosti, úhynu/utracení chovné klisny atd., nejpozději však do roku následujícího po připuštění) (růžová barva lístku) 5) Čtvrtý lístek je určen pro držitele hřebce (modrá barva lístku). 6) Hlášení výsledku připuštění První hlášení výsledku připuštění zasílá majitel, popř. nájemce klisny prostřednictvím růžové kopie připouštěcího lístku, resp. vyplněním jeho zadní strany, a dále prostřednictvím vyplněné Identifikační karty hříběte, která obsahuje i grafický a slovní popis stvrzený veterinárním lékařem. Identifikační karta hříběte na předtištěném formuláři musí obsahovat: a) jméno majitele, popř. nájemce klisny a jeho adresu, b) datum a místo narození hříběte, pohlaví a barvu hříběte c) slovní a grafický popis hříběte stvrzený veterinárním lékařem Není-li chovatelským výsledkem živě narozené hříbě, označí chovatel na zadní straně třetího (růžového) připouštěcího lístku některou z uvedených možností : mrtvě narozené hříbě, klisna zmetala, vstřebala, byla jalová, klisna uhynula (jalová, březí, nezjištěna) 7) U klisen připuštěných v zahraničí, jejichž připuštění je dokladováno připouštěcím lístkem zahraniční autority, ČKA po obdržení tohoto lístku zašle majiteli klisny samostatný formulář pro hlášení chovatelského výsledku. 8) Na základě obdržených výše uvedených hlášení zajistí ČKA kontrolu identity hříběte dle čl.vi. ŘPK. ČKA zpracovává výsledky plemenitby, které jsou publikovány v České klusácké plemenné knize, event. v jejím Dodatku nebo elektronickém Věstníku ČKA. 9) V případě, že chovatel nepředá ČKA třetí (růžový) připouštěcí lístek, je klisna vedená jako nevypátraná (případné hříbě tedy nemůže být zapsáno do PK). VII. Doklady o původu koně A) Průkaz koně 1) Průkaz koně vystavuje ČKA každému klusáckému koni, který je zapsán v PK knize jako chovatelský výsledek. Vystavit tento průkaz, případně ho doplnit, nebo vystavit jeho duplikát je oprávněna pouze ČKA. Průkaz koně je jedinečným

9 9 identifikačním dokladem o identitě a původu zapsaném v Plemenné knize. Průkaz koně musí doprovázet každého koně při všech přesunech. 2) Průkaz koně obsahuje všechny údaje v souladu s nařízením Komise ES č.504/ ) Průkaz koně je majitel povinen na vyžádání (při každé kontrole identity) předložit Dostihové komisi nebo organizaci pořádající dostihy. Při každém předání koně (změna majitele) je třeba bezodkladně překontrolovat odznaky podle Průkazu koně. Identita klisny musí být podle Průkazu koně překontrolována majitelem, popř. provozovatelem plemenného hřebce nebo klisny rovněž před prvním připuštěním v každém připouštěcím období. 4) Dojde-li k přemístění koně na jatka, k přemístění do jiného státu, k úhynu nebo k utracení, zasílá majitel koně Průkaz koně spolu s příslušným hlášením změny do 5 pracovních dnů od proběhlé změny sekretariátu ČKA k provedení příslušných záznamů. Za později dodané hlášení je majitel koně penalizován. 5) Dojde-li ke změně majitele koně, nový majitel koně zasílá sekretariátu ČKA Průkaz koně spolu s příslušným hlášením změny do 5 pracovních dnů od proběhlé změny. Za později dodané hlášení je majitel koně penalizován. 6) Každá změna oproti údajům uvedeným v Průkazu koně, ať již provedená nebo zjištěná s výjimkou kastrace, musí v něm být bezodkladně zaregistrována nebo opravena výhradně prostřednictvím ČKA na základě hlášení zaslaného majitelem spolu s Průkazem koně do 5 pracovních dnů od proběhlé nebo zjištěné změny. Jedná se např. o zařazení do chovu, změnu barev nebo odznaků atd. Za později dodané hlášení je majitel koně penalizován. 7) V případě kastrace zasílá majitel sekretariátu ČKA předepsané hlášení změny do 5 pracovních dnů od uskutečnění kastrace, do Průkazu koně zapisuje kastraci veterinární lékař, který ji prováděl. Za zajištění zápisu o kastraci do Průkazu koně je odpovědný majitel koně. V případě pozdě zaslaného hlášení o kastraci stejně jako v případě nezajištění zápisu o kastraci do Průkazu koně je majitel koně penalizován. 8) Změny barvy a kastrace se zapisují do počítačové databáze České klusácké plemenné knihy a do Průkazu koně. 9) Ztrátu Průkazu koně je majitel povinen ihned ohlásit ČKA, která na vyžádání a po vysvětlení ztráty je oprávněna vystavit duplikát v případě průkazu primárně vydaného ČKA. Na duplikátu je tato skutečnost vyznačena. Duplikáty průkazů koní vydaných v jiných zemích ČKA nevystavuje. B) Potvrzení o původu koně Potvrzení (Osvědčení) o původu koně je dokladem o totožnosti plemenného koně a vydává jej ČKA na vyžádání výhradně právoplatným majitelem koně. Obsahuje: jméno koně, pohlaví, barvu, datum narození, číslo elektronického identifikátoru /výžehu/výmrazu, úplný výpis předků do čtvrté generace, kilometrový rekord (pokud kůň startoval na dostihové dráze). C) Výpis z Plemenné knihy Výpis z PK vydává ČKA jako nositel PK pro koně zapsané do plemenitby výhradně na základě vyžádání právoplatným majitelem koně. Je oficiálním dokladem pouze v tom případě, že pro koně nebylo ještě vystaveno aktuálně platné Potvrzení (Osvědčení) o původu koně.

10 10 D) Exportní certifikát 1) Při jakémkoli vývozu klusáckého koně mimo území České republiky je majitel koně povinen zažádat ČKA v dostatečném a stanoveném časovém předstihu o vystavení Exportního certifikátu, který ČKA odešle zahraniční autoritě, která vede PK v zemi dovozu. Certifikát obsahuje: číslo certifikátu a dobu jeho platnosti, jméno země, kam je kůň vyvážen, jméno koně, číslo průkazu koně, číslo elektronického identifikátoru, barvu a pohlaví koně, původ koně do druhé generace, svazek a stránku PK, v níž je kůň zapsán, jméno a adresu chovatele a zemi narození, majitele v době vývozu, příjemce v zemi dovozu, místo určení v zemi dovozu, dostihové barvy v případě registrovaného dostihového koně, popis odznaků a vírů, účel vývozu, informace o ověření původu. 2) Při trvalém exportu předkládá žadatel o exportní certifikát také Průkaz koně. 3) Při dovozu koně do ČR je majitel koně povinen nechat takový dokument vystavit v zemi původu nebo vývozu koně a v originále jej předložit ČKA, kde je následně uložen. V případě opětovného vývozu jej ČKA dále zasílá kompetentním zahraničním autoritám. VIII. Orgány Plemenné knihy 1) Výkonný výbor ČKA je pětičlenný volený orgán, který je volen Volebním valným shromážděním ČKA na dva roky. Tvoří jej prezident ČKA a čtyři členové. Ve vztahu k realizaci Šlechtitelského programu a Řádu plemenné knihy jsou jeho pravomoci a povinnosti dány obsahem těchto dokumentů a dále Stanovami ČKA a Jednacím řádem Výkonného výboru. 2) Chovatelská komise ČKA je 3 5 členný jmenovaný orgán, v jehož čele stojí předseda Chovatelské komise jmenovaný Výkonným výborem ČKA na dva roky. Předseda si na dobu svého funkčního období sestaví Chovatelskou komisi a předloží její složení ke schválení Výkonnému výboru. Chovatelská komise je poradním orgánem Výkonného výboru ČKA, zabývá se řešením veškerých otázek v chovatelské oblasti a své závěry a návrhy předkládá ke schválení Výkonnému výboru. 3) Licentační komise ČKA je 3 5 členný jmenovaný orgán, ve kterém je vždy veterinární lékař a členové Výběrové komise navržení Chovatelskou komisí a schválení Výkonným výborem. Tato komise provádí výběry (licentaci) plemenných hřebců pro klusácký chov. Pro výběr každého plemenného hřebce je tato komise sestavována zvlášť. IX. Způsob financování Plemenné knihy poplatkový řád 1) Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektivního rozvoje plemene klusák. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z výnosů souvisejících prováděných činností ČKA, ze státních dotací, z darů a příspěvků jiných organizací a dále z poplatků za vybrané úkony hrazených majiteli koní. 2) Výkonný výbor ČKA schvaluje každoročně aktualizovaný seznam poplatků a sankcí ve formě Platebního výměru a Poplatkového a sankčního řádu. Oba dokumenty jsou uveřejňovány ve Věstníku ČKA (k dispozici na

11 11 Z chovatelské oblasti jsou zpoplatněny tyto úkony a chovatelská dokumentace: - výběr hřebce pro příslušný rok včetně připouštěcího registru - pozdní hlášení narození hříběte a dodání požadované dokumentace - pozdní označení a registrace klusáckého koně - pozdní zařazení klisny do chovu - vyhotovení a ověření Potvrzení o původu koně - vyhotovení Výpisu z Plemenné knihy - vyhotovení duplikátu Potvrzení o původu koně - zápis pozdě nahlášené změny - registrace importovaného koně - změna majitele nebo trenéra dostihového koně Služby vyžadované nad rámec vymezeného výměru jsou zpoplatněny dohodou. V případě nedodržení stanovených časových termínů jsou Výkonným výborem ČKA na základě doporučení Chovatelské komise ČKA ukládány finanční postihy. X. Systém kontroly dodržování Řádu Plemenné knihy Kontrolu dodržování ŘPK provádějí členové Chovatelské komise ČKA a Výkonného výboru ČKA, kteří se podle možností pravidelně účastní chovatelských akcí a výkonnostních zkoušek klusáků a provádějí namátkové kontroly klusáckých chovů (zdravotní a kondiční stav, ustájení, pastviny, plemenářská dokumentace). O zjištěných nedostatcích vytvářejí zápisy a řeší je na svých zasedáních. Navrhovaná opatření, závěry a event. postihy schvaluje Výkonný výbor ČKA. XI. Platnost Řádu plemenné knihy klusáka Tento Řád plemenné knihy klusáka je platný a účinný ode dne schválení MZe ČR. Veškeré úkony provedené Výkonným výborem ČKA a Chovatelskou komisí ČKA do data schválení tohoto Řádu plemenné knihy klusáka MZe jsou platné. V Praze dne , upraveno

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu 1. Základní aspekty řádu plemenné knihy Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen ŘPK) je zákon č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

Řád plemenné knihy plemene piemontese

Řád plemenné knihy plemene piemontese Řád plemenné knihy plemene piemontese l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Asociace chovatelů huculského koně Česká republika (CZECH REPUBLIC) ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY

Asociace chovatelů huculského koně Česká republika (CZECH REPUBLIC) ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY Asociace chovatelů huculského koně Česká republika (CZECH REPUBLIC) ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY Pardubice 2010 2 Řád plemenné knihy Asociace chovatelů huculského koně ( ACHHK ) Základní aspekty řádu plemenné knihy

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího Asociace svazů chovatelů koní České republiky hovný cíl Šlechtitelský program Řád plemenné knihy Osla domácího Osel domácí hovný cíl Osel domácí je středního až malého obdélníkového rámce s korektní stavbou

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, - 1 - Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci Zápisní řád KCHICH Účel a působnost 1. Cílem Klubu chovatelů italských chrtíků (dále jen KCHICH) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy Klubu pinčů České republiky

Stanovy Klubu pinčů České republiky Chovatelský a zápisní řád Účel a působnost: 1. Cílem Klubu chovatelů německých, opičích a trpasličích pinčů (dále jen NP, OP, TP) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

ROK odebráno vzorků negativní pozitivní moč krev 2004 59 59 0 41 18 2005 71 70 1 42 29 2006 66 65 1 47 19 2007 51 (dva vzorky neanalyzovány) 49 0 32 19 2008 64 63 1 22 42 2009 65 65 0 28 37 2010 57 (jeden

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

Stanovy Svazu chovatelů včely tmavé

Stanovy Svazu chovatelů včely tmavé Stanovy Svazu chovatelů včely tmavé Preambule Vědomi si existence poddruhu včela medonosná tmavá Apis mellifera mellifera (Linnaeus, 1758) na území českých zemí jako původního, rozhodli jsme se hledat

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011 Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský technik Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR

REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 16 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá ze změn

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu)

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) STANOVY SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s. Článek I - Název a sídlo Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek IČO: 60161370 Článek

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění 1. Základní ustanovení (1) Pokyn v souladu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ivana

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR Aktualizováno: 1-07-2011 I. Všeobecné informace 1, Tato pravidla stanoví všeobecné zásady zařazení organizací

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

CHOV A REGISTRACE. a/ číslovaná část, jež se vztahuje výhradně na koně registrované v číslované sekci oficiální plemenné knihy, zahrnuje:

CHOV A REGISTRACE. a/ číslovaná část, jež se vztahuje výhradně na koně registrované v číslované sekci oficiální plemenné knihy, zahrnuje: CHOV A REGISTRACE 200. Plemenná kniha. Oficiální plemenná kniha AQHA sestává ze dvou částí: a/ číslovaná část, jež se vztahuje výhradně na koně registrované v číslované sekci oficiální plemenné knihy,

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

Asociace svazů chovatelů koní České republiky, občanské sdružení. Chovný cíl. Šlechtitelský program. Řád plemenné knihy. Plemene.

Asociace svazů chovatelů koní České republiky, občanské sdružení. Chovný cíl. Šlechtitelský program. Řád plemenné knihy. Plemene. Asociace svazů chovatelů koní České republiky, občanské sdružení Chovný cíl Šlechtitelský program Řád plemenné knihy Plemene Shetlandský pony 1 CHOVNÝ CÍL PLEMENE SHETLANDSKÝ PONY Plemeno shetlandského

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Cílem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU ) je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU)

Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Obsah: I. Trenérsko-metodický úsek (TMU) II. Trenérství v ČATK 1. Povinnosti trenéra 2. Trenérské licence v oddílech 3. Udělení trenérské licence 4.

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2.

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2. CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od..05). Chovatelský řád Zásady pro chov a plemenitbu koček I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti chovatele III.

Více

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění zákonů č. 162/2003 Sb., č. 282/2003

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více