ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ PLEMENE KLUSÁK V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ PLEMENE KLUSÁK V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 1 ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ PLEMENE KLUSÁK V ČESKÉ REPUBLICE I. Základní aspekty Řádu plemenné knihy 1) Řád plemenné knihy (dále ŘPK) stanovuje formu a návaznosti vedení chovatelské dokumentace a České klusácké plemenné knihy (dále jen PK) v České republice. 2) Právním základem ŘPK je Zákon č.154/2000sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3) Pro ČKA jsou dále závazné oprávnění České klusácké asociace k provádění činností v chovu klusáka udělené MZe ČR, Směrnice a rozhodnutí Evropské klusácké unie - Union Européenne du Trot (dále jen UET), Šlechtitelský program pro koně plemene klusák v České republice, Klusácký dostihový řád a Řád ochrany zvířat. II.Účel ŘPK, jeho naplňování, charakteristika a členění Plemenné knihy 1) Účelem ŘPK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chovné populace koní plemene klusák v zájmu zvyšování výkonnosti a konkurenční schopnosti jedinců tohoto plemene. K chovné populaci náleží všichni jedinci zapsaní v PK klusáka. Řádu PK podléhá chov klusáka v celé ČR. 2) Pro naplnění tohoto úkolu Česká klusácká asociace (dále jen ČKA), která je nositelem Plemenné knihy, a/ stanoví chovný cíl a šlechtitelský program, včetně programů a metod šlechtění a rozsahu a metod zjišťování a testování vlastností (interiéru) a tělesných znaků (exteriéru) b/ usměrňuje a hodnotí vývoj plemene c/ registruje plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK d/ registruje a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat e/ stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukci populace a podílí se na jejich výběru f/ navazuje a udržuje kontakty s tuzemskými i zahraničními organizacemi obdobného poslání g/ zveřejňuje informace o stavu PK a výsledcích kontroly užitkovosti, dědičnosti, výkonnosti a odhadu plemenné hodnoty h/ je smluvním partnerem centrálního orgánu pro ústřední evidenci v ČR a vede pro něj ústřední evidenci koní plemene klusák v ČR i/ propaguje přiměřenou formou plemeno klusák v národním a nadnárodním kontextu j/ zpřístupňuje PK všem chovatelům a majitelům koní v tištěné nebo elektronické podobě formou periodicky vydávaných publikací Česká klusácká plemenná kniha a Dodatek České klusácké plemenné knihy

2 2 III. Forma vedení Plemenné knihy 1) Pro koně plemene klusák je zřízena PK, jejímž nositelem je Česká klusácká asociace (ČKA), která vede PK formou počítačové databáze prostřednictvím odborných pracovníků. PK je průběžně aktualizována nově získanými a převzatými daty. Nositel PK zajišťuje vedení evidence a novelizaci software PK. Zdrojové programy jsou uloženy u nositele PK. Tato PK je závazným a jediným dokumentem sloužícím k identifikaci zapsaných klusáckých koní a k prokázání jejich původu a výkonnosti. 2) Vydávaná PK je členěna do těchto oddílů: I. Oddíl plemenných klisen I.a) Seznam klisen a výsledky připouštění (jmenný seznam plemenných klisen v abecedním pořádku s uvedením výsledků v chovu) I.b) Seznam klisen podle jejich otců (jmenný seznam plemenných klisen uspořádaný podle jejich otců) II. Oddíl plemenných hřebců II.a) Seznam plemeníků v uvedeném časovém období (jmenný seznam plemenných hřebců v abecedním pořádku působících v uvedeném období v českém klusáckém chovu) II.b) Výsledky připuštění podle plemenných hřebců (jmenný seznam plemenných hřebců v abecedním pořádku s výsledky jejich plemenitby za uvedené období) III. Oddíl import export III.a) Seznam importovaných koní za uvedené období (jmenný seznam koní importovaných v uvedeném časovém období řazený podle země, ze které byl kůň importován) III.b) Seznam exportovaných koní za uvedené období (jmenný seznam koní exportovaných v uvedeném časovém období řazený podle země, do které byl kůň exportován) 3) Dokumentaci PK představuje : a) vlastní Česká klusácká plemenná kniha členěná dle čl. III. odst. 2) tohoto ŘPK b) počítačová databáze, která : eviduje samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných do PK eviduje chovatele a majitele koně plemen klusák c) registr plemenných hřebců soubor podkladů k plemenným hřebcům uspořádaný podle abecedního seznamu plemenných hřebců d) připouštěcí registr (PřR) eviduje veškerá připuštění klisen a hřebců, včetně umělé inseminace. ČKA vydává PřR pro každého plemenného hřebce, kterému bylo uděleno v ČR Osvědčení pro použití v plemenitbě pro příslušné připouštěcí období. Držitel hřebce řádně vyplněný PřR vrátí ČKA nejpozději do kalendářního roku, pro který byl vydán. V případě pozdního odevzdání PřR je držiteli hřebce účtován finanční postih (sankce).

3 3 PřR je každoročně archivován pro každého plemenného hřebce s platným Osvědčením pro použití v plemenitbě, a pro každého plemenného hřebce je uspořádán podle přiděleného nezaměnitelného označení. e) registr plemenných klisen soubor podkladů k plemenným klisnám aktuálně využívaným v klusáckém chovu uspořádaný podle jmenného seznamu klisen v abecedním pořadí f) registr koní českého chovu soubor podkladů ke koním narozeným v českém chovu klusáka uspořádaný podle roku narození, a v rámci jednoho roku podle jmenného seznamu v abecedním pořadí g) registr importovaných koní soubor podkladů k importovaným koním uspořádaný podle země, ze které byli koně importováni, a v rámci jedné země podle jmenného seznamu koní v abecedním pořadí h) registr exportovaných koní jmenný seznam exportovaných koní uspořádaný podle data vystavení exportních dokumentů i) vydané průkazy klusáckých koní v podobě založených kopií základních částí průkazu u každého koně j) Klusácký dostihový řád (aktuální znění na k) Řád na ochranu zvířat (aktuální znění na l) Šlechtitelský program pro koně plemen klusák m) výsledky kontroly užitkovosti a dědičnosti výsledky klusáckých dostihů n) Věstník ČKA vydávaný v elektronické podobě na oficiální webové stránce ČKA o) Potvrzení o původu, pokud není obsaženo v základní části průkazu koně podle bodu i) 4) Zápisy v PK musí souhlasit s údaji uvedenými v příslušné odpovídající dokumentaci. Každá změna musí být potvrzena podpisem pověřeného pracovníka ČKA s uvedením data. IV. Zápis do Plemenné knihy klusáka 1) Obecně : Za příslušníka plemene klusák je považován kůň, který vznikl jako produkt spojení hřebců a klisen zapsaných v České klusácké plemenné knize nebo v klusáckých plemenných knihách uznávaných UET, a to uznávaných klusáckých plemen : americký klusák, francouzský klusák, frankoamerický klusák, orlovský klusák a ruský klusák. PK klusáka je kniha uzavřená. 2) Zápis plemenných hřebců do Plemenné knihy : Hřebec může být zapsán do PK jako plemenný na žádost svého majitele, resp. provozovatele, při splnění následujících podmínek: a) majitel hřebce ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem předloží žádost o zařazení do chovu ČKA b) hřebec byl vybrán do chovu podle zásad stanovených Chovatelskou komisí ČKA c) hřebec má stanovený genetický typ (DNA-profil stvrzený originálním dokumentem od mezinárodně akreditované laboratoře), nejsou pochybnosti o jeho identitě a původu (oboustranně prokázaný čistokrevný klusácký původ) a má platný Průkaz koně

4 4 d) u importovaných hřebců kromě splnění bodů a)-c) ČKA obdržela originální dokumenty stvrzené autoritou vývozní země (nebo zemí, ke kterým se dokumenty váží) - exportní certifikát, kompletní dostihovou kariéru, čtyřgenerační rodokmen a chovnou kariéru ze všech zemí, kde hřebec fyzicky působil v chovu. Výběr hřebců provádí na základě písemné žádosti majitele hřebce Licentační komise ČKA jmenovaná Chovatelskou komisí ČKA u hřebců, kteří mají předpoklad ke zlepšování výkonnostních, zdravotních a konstitučních vlastností a zároveň splňují podmínky úrovně původu, výkonnosti a tělesné stavby. Seznam všech vybraných hřebců je každoročně zveřejňován elektronicky ve Věstníku s uvedením místa jejich působení. Každý hřebec, který je právoplatně používán v klusácké plemenitbě v aktuálním kalendářním roce, je vybaven platným Osvědčením pro použití v plemenitbě a Připouštěcím registrem (blokem připouštěcích lístků jedinečně a nezaměnitelně označených). Žádost o Osvědčení pro použití v plemenitbě na předepsaném tiskopisu zašle majitel spolu s Průkazem koně sekretariátu ČKA nejpozději 14 dní před předpokládaným prvním připuštěním. V případě použití importovaného semene plemenného hřebce zajistí jeho provozovatel následující: - doklad o oprávněnosti se semenem nakládat - čtyřgenerační původ potvrzený autoritou vývozní země - kompletní dostihová kariéra potvrzená autoritou vývozní země - kompletní chovná kariéra ze zemí, kde hřebec fyzicky působil, potvrzená autoritou vývozní země (zemí), pokud již hřebec v chovu působil. U plemeníků,kteří jsou registrováni pouze v zahraniční PK, kterou ČKA uznává, a jejichž potomstvo se bude jako živě narozené hříbě (viz odst.iv. bod 6)) zapisovat do české PK, zajistí majitel tohoto hříběte dokumentaci stejnou jako v případě registrace hřebce pouze pro použití v inseminaci. 3) Zápis plemenných klisen do Plemenné knihy : Klisna může být do PK zapsána jako plemenná na žádost majitele, resp. provozovatele klisny, při splnění následujících podmínek : a) majitel ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem předloží žádost o zařazení do chovu ČKA b) klisna má stanovený genetický typ (DNA-profil stvrzený orginálním dokumentem od mezinárodně akreditované laboratoře), nejsou pochybnosti o její identitě a původu (oboustranně prokázaný čistokrevný klusácký původ) a má platný Průkaz koně c) u importovaných klisen kromě splnění bodů a)-b) ČKA obdržela originální dokumenty stvrzené autoritou vývozní země (nebo zemí, ke kterým se dokumenty váží) - exportní certifikát, kompletní dostihovou kariéru, čtyřgenerační rodokmen a kompletní chovnou kariéru, pokud klisna před importem působila v chovu.

5 5 Žádost o zařazení do chovu na předepsaném tiskopisu zašle majitel spolu s Průkazem koně sekretariátu ČKA nejpozději 14 dní před předpokládaným prvním připuštěním. 4) Zápisy importovaných koní do Plemenné knihy : 1) Klusácký kůň importovaný do ČR se do PK knihy zapisuje na základě žádosti jeho majitele, resp. provozovatele, prostřednictvím předepsaného Hlášení o importu, po ověření identity koně (včetně DNA-profilu potvrzeného mezinárodně akreditovanou laboratoří a přítomnosti elektronického identifikátoru) a po předložení dalších předepsaných dokumentů: a) pokud byl kůň po narození zapsán ve schválené PK v zemi narození, musí být při importu do České republiky doprovázen exportním certifikátem, který obsahuje všechny údaje stanovené UET a který je vystaven autoritou odpovědnou ze vedení PK v zemi exportu a ČKA plemennou knihu této země uznává b) původ koně do čtvrté generace, vystavený a potvrzený autoritou pověřenou vedením PK v zemi původu nebo vývozu koně c) úplná dostihová kariéra potvrzená dostihovou organizací nebo autoritou pověřenou vedením PK v zemi původu nebo vývozu koně d) úplná chovná kariéra potvrzená dostihovou organizací nebo autoritou pověřenou vedením PK v zemi původu nebo vývozu koně, pokud kůň před importem působil v chovu e) Hlášení o trvalém dovozu koně na předepsaném formuláři f) Průkaz koně odpovídající požadavkům Evropské unie 2) Exportní certifikát obsahuje ověřené údaje o pohlaví, věku a základní barvě koně, slovní popis odznaků, číslo elektronického identifikátoru (pokud je jím kůň vybaven), a dále pro klusáckého koně všechny náležitosti předepsané UET. 3) Po ověření identity koně DNA-profilem je nutné koně vybavit Průkazem koně podle předpisů Evropské unie (netýká se duplikátu v případě ztráty Průkazu koně) a elektronickým identifikátorem, pokud jimi kůň při importu nebyl vybaven. 4) Do České klusácké plemenné knihy může být zapsán i klusák importovaný před registrací v zemi narození, pokud je vybaven požadovanými doklady, zejména originálním dokladem o připuštění jeho matky, a za souhlasu klusácké autority vývozní země. 5) Zápis exportovaných koní do Plemenné knihy : Export klusáckého koně se do PK knihy zapisuje na základě žádosti majitele o registraci jeho vývozu spolu s vystavením exportního certifikátu a se zápisem o vývozu do Průkazu koně. V zápisu do PK se uvádí rok vývozu a země, do které je kůň vyvážen. Podle závazných předpisů UET nesmí žádný kůň plemene klusák překročit hranice země svého původu či aktuální trvalé registrace, aniž by byl doprovázen platným exportním certifikátem. 6) Zápis živě narozených hříbat do Plemenné knihy: 1) Všechny chovatelské výsledky se do PK zapisují v příslušném chovatelském roce. U živě narozených hříbat začíná chovatelský rok 1.lednem v roce narození.

6 6 2) Zápis živě narozených hříbat do PK se provádí na základě : a) údajů z PřR - příslušné kopie připouštěcího lístku (třetí růžový připouštěcí lístek) a hlášení chovatelského výsledku (Identifikační karta). Tyto dva dokumenty kompletně vyplněné je nutné doručit sekretariátu ČKA do 21 dnů po narození hříběte. b) provedené kontroly identity hříběte pověřeným pracovníkem. Aktuální seznam pověřených pracovníků je zveřejněn na stránkách c) ověření původu hříběte stanovením DNA-profilu d) označení hříběte pověřeným pracovníkem (implantace mikročipu) 3) Stanovení DNA-profilu a genetická kontrola identity hříbat se zajišťuje v mezinárodně akreditované laboratoři. Databázi DNA-profilů pro ČKA vede Genservice Brno. 4) Živě narozené hříbě se do PK zapisuje pouze tehdy, byla-li matka-klisna v době připuštění řádně zařazena do chovu, původ hříběte je bezpochybně prokázán a hříbě je správně označeno. 5) Při připouštění klisny v zahraničí se zapisuje chovatelský výsledek po doložení platného dokladu o připuštění potvrzeného zahraniční autoritou země, kde byla klisna připuštěna. Tento doklad musí být ČKA předložen nejpozději do kalendářního roku, v němž byla klisna připuštěna. Majitel hříběte musí zajistit dostupnost platně potvrzeného DNA-profilu připouštějícího hřebce, aby mohlo být provedeno ověření původu hříběte. 6) Při nedodržení stanovených termínů řeší jednotlivé případy na základě žádosti Výkonný výbor ČKA podle doporučení Chovatelské komise (stanovení postihu). 7) Jako chovatel hříběte je zapsán majitel nebo nájemce klisny v době jeho narození. Jestliže hříbě při hlášení chovatelského výsledku není již ve vlastnictví chovatele, musí být vlastník hříběte prokázán prostřednictvím Hlášení o změně majitele. V. Způsob označování a identifikace plemenných zvířat A) Zajištění identity 1) Koně zapsaní v Plemenné knize klusáka a jejich potomci musí být označeni v souladu s platnou legislativou slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem. Slovní i grafický popis musí být vyhotoven takovým způsobem, aby i bez použití čtecí techniky pro kontrolu mikročipu mohla být bezpečně a trvale ověřována identita koně. U koní plemene klusák se v České republice nepoužívá označování výžehem. 2) Identitu koní ověřuje ČKA evidováním následujících údajů: a) schválené jméno v roce narození - při narození živého hříběte musí chovatel požádat o schválení navrženého jména, které musí u klusáka začínat stejným písmenem jako jméno matky, nesmí obsahovat více než 18 znaků (včetně mezer), nepřípustné jsou číslice jako součást jména. V odůvodněných případech (např. čistokrevní koně plemene francouzský klusák) může ČKA udělit výjimku. b) přidělené Identifikační číslo koně (UELN) patnáctimístné číslo sestavené podle stálých zásad, které se v průběhu života koně nemění.

7 7 Příklad UELN : kód země Česká republika číslo registrující organizace (ČKA) interní číslo koně v počítačové databázi ČKA číslo Průkazu koně (u koní českého chovu končí dvojčíslím roku narození 77) c) datum narození, pohlaví, základní barva, přesný slovní popis odznaků, grafické d) znázornění odznaků a chlupových vírů e) číslo implantovaného elektronického identifikátoru na levé straně krku f) stanovení genetického typu (DNA-profil) g) číslo Průkazu koně h) jméno otce, matky, mateřského otce i) jméno a adresa chovatele, jméno a adresa majitele dle dostupných j) aktuálních informací k) datum zápisu do PK 3) Grafický a slovní popis hříběte do Identifikační karty musí být zajištěn chovatelem nejpozději do 21 dnů po narození hříběte a stvrzen veterinárním lékařem. Doručením Identifikační karty sekretariátu ČKA podává majitel hříběte žádost o jeho registraci. Po doručení této žádosti o registraci provede pověřený pracovník kontrolu grafického a slovního popisu hříběte, kontrolu barvy a pohlaví hříběte, odebrání biologického vzorku pro stanovení DNA-profilu a implantaci elektronického identifikátoru v levé části krku). B) Zajištění věrohodnosti původu Základní důkazy zajištění věrohodnosti původu jsou: a) příslušná kopie připouštěcího lístku b) ověřený, potvrzený a zkontrolovaný grafický a slovní popis hříběte c) označení elektronickým identifikátorem d) ověření původu stanovením DNA-profilu e) vystavený platný Průkaz koně VI. Registrace klusáka, způsob vedení evidence a Plemenné knihy 1) PK knihu klusáka vede ČKA na základě předepsaného hlášení chovatelů a vlastní datové základny. 2) Připouštěcí rejstřík klusáka se sestává z čtyř připouštěcích lístků se stejným registračním číslem, které obsahují: a) název a adresu osoby pověřené vedením ústřední evidence (ČKA) b) název stanice hřebců c) číslo lístku s označením "pro chov klusáka" d) jméno klisny e) rok narození klisny f) otce a matku klisny g) základní barvu klisny h) číslo průkazu totožnosti klisny i) jméno a adresu majitele klisny j) jméno hřebce, kterým byla klisna připuštěna k) data připuštění (první a poslední skok v každé říji)

8 8 l) potvrzení držitele hřebce o tom, že byla provedena kontrola totožnosti klisny podle průkazu totožnosti m) datum vystavení lístku n) podpis držitele hřebce 3) První dva připouštěcí lístky zůstávají v připouštěcím rejstříku a jsou zaslány pověřené osobě prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení do 14 dnů po skončení připouštěcí sezóny (bílá barva lístku, žlutá barva lístku). 4) Třetí lístek (růžová barva lístku) je určen pro majitele klisny a slouží jako hlášení chovatele o výsledku připouštění a obsahuje vedle údajů uvedených v bodě a) až n): a) údaje o výsledku připuštění, datum narození, pohlaví a barvu hříběte, b) datum a podpis majitele klisny Tento třetí lístek kompletně vyplněný na zadní straně zasílá majitel klisny sekretariátu ČKA spolu s vyplněnou Identifikační kartou hříběte do 21 dnů po ohřebení klisny (u klisen, které nemají živé hříbě, ihned po zjištění zmetání, vstřebání, jalovosti, úhynu/utracení chovné klisny atd., nejpozději však do roku následujícího po připuštění) (růžová barva lístku) 5) Čtvrtý lístek je určen pro držitele hřebce (modrá barva lístku). 6) Hlášení výsledku připuštění První hlášení výsledku připuštění zasílá majitel, popř. nájemce klisny prostřednictvím růžové kopie připouštěcího lístku, resp. vyplněním jeho zadní strany, a dále prostřednictvím vyplněné Identifikační karty hříběte, která obsahuje i grafický a slovní popis stvrzený veterinárním lékařem. Identifikační karta hříběte na předtištěném formuláři musí obsahovat: a) jméno majitele, popř. nájemce klisny a jeho adresu, b) datum a místo narození hříběte, pohlaví a barvu hříběte c) slovní a grafický popis hříběte stvrzený veterinárním lékařem Není-li chovatelským výsledkem živě narozené hříbě, označí chovatel na zadní straně třetího (růžového) připouštěcího lístku některou z uvedených možností : mrtvě narozené hříbě, klisna zmetala, vstřebala, byla jalová, klisna uhynula (jalová, březí, nezjištěna) 7) U klisen připuštěných v zahraničí, jejichž připuštění je dokladováno připouštěcím lístkem zahraniční autority, ČKA po obdržení tohoto lístku zašle majiteli klisny samostatný formulář pro hlášení chovatelského výsledku. 8) Na základě obdržených výše uvedených hlášení zajistí ČKA kontrolu identity hříběte dle čl.vi. ŘPK. ČKA zpracovává výsledky plemenitby, které jsou publikovány v České klusácké plemenné knize, event. v jejím Dodatku nebo elektronickém Věstníku ČKA. 9) V případě, že chovatel nepředá ČKA třetí (růžový) připouštěcí lístek, je klisna vedená jako nevypátraná (případné hříbě tedy nemůže být zapsáno do PK). VII. Doklady o původu koně A) Průkaz koně 1) Průkaz koně vystavuje ČKA každému klusáckému koni, který je zapsán v PK knize jako chovatelský výsledek. Vystavit tento průkaz, případně ho doplnit, nebo vystavit jeho duplikát je oprávněna pouze ČKA. Průkaz koně je jedinečným

9 9 identifikačním dokladem o identitě a původu zapsaném v Plemenné knize. Průkaz koně musí doprovázet každého koně při všech přesunech. 2) Průkaz koně obsahuje všechny údaje v souladu s nařízením Komise ES č.504/ ) Průkaz koně je majitel povinen na vyžádání (při každé kontrole identity) předložit Dostihové komisi nebo organizaci pořádající dostihy. Při každém předání koně (změna majitele) je třeba bezodkladně překontrolovat odznaky podle Průkazu koně. Identita klisny musí být podle Průkazu koně překontrolována majitelem, popř. provozovatelem plemenného hřebce nebo klisny rovněž před prvním připuštěním v každém připouštěcím období. 4) Dojde-li k přemístění koně na jatka, k přemístění do jiného státu, k úhynu nebo k utracení, zasílá majitel koně Průkaz koně spolu s příslušným hlášením změny do 5 pracovních dnů od proběhlé změny sekretariátu ČKA k provedení příslušných záznamů. Za později dodané hlášení je majitel koně penalizován. 5) Dojde-li ke změně majitele koně, nový majitel koně zasílá sekretariátu ČKA Průkaz koně spolu s příslušným hlášením změny do 5 pracovních dnů od proběhlé změny. Za později dodané hlášení je majitel koně penalizován. 6) Každá změna oproti údajům uvedeným v Průkazu koně, ať již provedená nebo zjištěná s výjimkou kastrace, musí v něm být bezodkladně zaregistrována nebo opravena výhradně prostřednictvím ČKA na základě hlášení zaslaného majitelem spolu s Průkazem koně do 5 pracovních dnů od proběhlé nebo zjištěné změny. Jedná se např. o zařazení do chovu, změnu barev nebo odznaků atd. Za později dodané hlášení je majitel koně penalizován. 7) V případě kastrace zasílá majitel sekretariátu ČKA předepsané hlášení změny do 5 pracovních dnů od uskutečnění kastrace, do Průkazu koně zapisuje kastraci veterinární lékař, který ji prováděl. Za zajištění zápisu o kastraci do Průkazu koně je odpovědný majitel koně. V případě pozdě zaslaného hlášení o kastraci stejně jako v případě nezajištění zápisu o kastraci do Průkazu koně je majitel koně penalizován. 8) Změny barvy a kastrace se zapisují do počítačové databáze České klusácké plemenné knihy a do Průkazu koně. 9) Ztrátu Průkazu koně je majitel povinen ihned ohlásit ČKA, která na vyžádání a po vysvětlení ztráty je oprávněna vystavit duplikát v případě průkazu primárně vydaného ČKA. Na duplikátu je tato skutečnost vyznačena. Duplikáty průkazů koní vydaných v jiných zemích ČKA nevystavuje. B) Potvrzení o původu koně Potvrzení (Osvědčení) o původu koně je dokladem o totožnosti plemenného koně a vydává jej ČKA na vyžádání výhradně právoplatným majitelem koně. Obsahuje: jméno koně, pohlaví, barvu, datum narození, číslo elektronického identifikátoru /výžehu/výmrazu, úplný výpis předků do čtvrté generace, kilometrový rekord (pokud kůň startoval na dostihové dráze). C) Výpis z Plemenné knihy Výpis z PK vydává ČKA jako nositel PK pro koně zapsané do plemenitby výhradně na základě vyžádání právoplatným majitelem koně. Je oficiálním dokladem pouze v tom případě, že pro koně nebylo ještě vystaveno aktuálně platné Potvrzení (Osvědčení) o původu koně.

10 10 D) Exportní certifikát 1) Při jakémkoli vývozu klusáckého koně mimo území České republiky je majitel koně povinen zažádat ČKA v dostatečném a stanoveném časovém předstihu o vystavení Exportního certifikátu, který ČKA odešle zahraniční autoritě, která vede PK v zemi dovozu. Certifikát obsahuje: číslo certifikátu a dobu jeho platnosti, jméno země, kam je kůň vyvážen, jméno koně, číslo průkazu koně, číslo elektronického identifikátoru, barvu a pohlaví koně, původ koně do druhé generace, svazek a stránku PK, v níž je kůň zapsán, jméno a adresu chovatele a zemi narození, majitele v době vývozu, příjemce v zemi dovozu, místo určení v zemi dovozu, dostihové barvy v případě registrovaného dostihového koně, popis odznaků a vírů, účel vývozu, informace o ověření původu. 2) Při trvalém exportu předkládá žadatel o exportní certifikát také Průkaz koně. 3) Při dovozu koně do ČR je majitel koně povinen nechat takový dokument vystavit v zemi původu nebo vývozu koně a v originále jej předložit ČKA, kde je následně uložen. V případě opětovného vývozu jej ČKA dále zasílá kompetentním zahraničním autoritám. VIII. Orgány Plemenné knihy 1) Výkonný výbor ČKA je pětičlenný volený orgán, který je volen Volebním valným shromážděním ČKA na dva roky. Tvoří jej prezident ČKA a čtyři členové. Ve vztahu k realizaci Šlechtitelského programu a Řádu plemenné knihy jsou jeho pravomoci a povinnosti dány obsahem těchto dokumentů a dále Stanovami ČKA a Jednacím řádem Výkonného výboru. 2) Chovatelská komise ČKA je 3 5 členný jmenovaný orgán, v jehož čele stojí předseda Chovatelské komise jmenovaný Výkonným výborem ČKA na dva roky. Předseda si na dobu svého funkčního období sestaví Chovatelskou komisi a předloží její složení ke schválení Výkonnému výboru. Chovatelská komise je poradním orgánem Výkonného výboru ČKA, zabývá se řešením veškerých otázek v chovatelské oblasti a své závěry a návrhy předkládá ke schválení Výkonnému výboru. 3) Licentační komise ČKA je 3 5 členný jmenovaný orgán, ve kterém je vždy veterinární lékař a členové Výběrové komise navržení Chovatelskou komisí a schválení Výkonným výborem. Tato komise provádí výběry (licentaci) plemenných hřebců pro klusácký chov. Pro výběr každého plemenného hřebce je tato komise sestavována zvlášť. IX. Způsob financování Plemenné knihy poplatkový řád 1) Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektivního rozvoje plemene klusák. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z výnosů souvisejících prováděných činností ČKA, ze státních dotací, z darů a příspěvků jiných organizací a dále z poplatků za vybrané úkony hrazených majiteli koní. 2) Výkonný výbor ČKA schvaluje každoročně aktualizovaný seznam poplatků a sankcí ve formě Platebního výměru a Poplatkového a sankčního řádu. Oba dokumenty jsou uveřejňovány ve Věstníku ČKA (k dispozici na

11 11 Z chovatelské oblasti jsou zpoplatněny tyto úkony a chovatelská dokumentace: - výběr hřebce pro příslušný rok včetně připouštěcího registru - pozdní hlášení narození hříběte a dodání požadované dokumentace - pozdní označení a registrace klusáckého koně - pozdní zařazení klisny do chovu - vyhotovení a ověření Potvrzení o původu koně - vyhotovení Výpisu z Plemenné knihy - vyhotovení duplikátu Potvrzení o původu koně - zápis pozdě nahlášené změny - registrace importovaného koně - změna majitele nebo trenéra dostihového koně Služby vyžadované nad rámec vymezeného výměru jsou zpoplatněny dohodou. V případě nedodržení stanovených časových termínů jsou Výkonným výborem ČKA na základě doporučení Chovatelské komise ČKA ukládány finanční postihy. X. Systém kontroly dodržování Řádu Plemenné knihy Kontrolu dodržování ŘPK provádějí členové Chovatelské komise ČKA a Výkonného výboru ČKA, kteří se podle možností pravidelně účastní chovatelských akcí a výkonnostních zkoušek klusáků a provádějí namátkové kontroly klusáckých chovů (zdravotní a kondiční stav, ustájení, pastviny, plemenářská dokumentace). O zjištěných nedostatcích vytvářejí zápisy a řeší je na svých zasedáních. Navrhovaná opatření, závěry a event. postihy schvaluje Výkonný výbor ČKA. XI. Platnost Řádu plemenné knihy klusáka Tento Řád plemenné knihy klusáka je platný a účinný ode dne schválení MZe ČR. Veškeré úkony provedené Výkonným výborem ČKA a Chovatelskou komisí ČKA do data schválení tohoto Řádu plemenné knihy klusáka MZe jsou platné. V Praze dne , upraveno

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, - 1 - Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA Stanovy ČKA Česká klusácká asociace (dále jen ČKA ), je spolek, který je nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v ČR, je garantem vedení plemenné knihy klusáka, šlechtění, evidence

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ,

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence skotu srpen 2009 5. upravené revidované vydání 1 Úvod Vážení chovatelé, zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 V letošním roce budou konány výkonnostní zkoušky klisen v souladu s platným šlechtitelským programem pro řád PK CS podle bodu

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ

POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. 252 09 Hradištko 123 POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. 538 21

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

MVDr. Horník František

MVDr. Horník František MVDr. Horník František Chovný cíl chladnokrevný kůň dospívající v 5-6ti letech (slezský norik) ve 4 letech (norik) delšího rámce, s dobrým osvalením pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu,

Více

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem P r a c o v n í s p o l ečnost nástavkových včelařů CZ, o.s. S MĚRNICE PRO VEDENÍ ČLENSKÉ EVIDENCE Článek I Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice o vedení členské evidence se zřizuje v souladu s ustanovením

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více