- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka"

Transkript

1 - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického plnokrevníka v České republice. 2. Právním podkladem pro ŘPK jsou : a) ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon) a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení prováděcích předpisů k tomuto zákonu b) předpisy Evropského společenství, především Nařízení Komise (ES) č.504/2008 ze dne 6.června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých 3. Orgány plemenné knihy jsou : A. Rada Jockey Clubu ČR B. Chovatelská komise Jockey Clubu ČR, která se skládá ze zástupců Jockey Clubu, chovatelů a chovatelských svazů. Je každoročně jmenována Radou Jockey Clubu. 4. Pro plemenné knihy se statutem uznaná plemenná kniha je dále nutné dodržovat metodiku stanovenou Mezinárodním výborem pro plemenné knihy (dále jen I.S.B.C.) a ŘPK průběžně aktualizovat podle jeho požadavků. B. Chovatelský program 5. Chovatelská oblast podléhající ŘPK je celé území České republiky. 6. Chovný cíl v chovu plnokrevníka - je ušlechtilý kůň, dostatečně velkého rámce, korektního harmonického exterieru, tvrdé konstituce, vysoké výkonnosti v rychlosti a vytrvalosti pro nejvyšší požadavky v dostizích, případně sportu. 7. Chovatelská metoda, používaná k dosažení chovného cíle, je čistokrevná plemenitba v rámci plemene. Výsledky kontroly výkonnosti v dostizích jsou podkladem pro odhad plemenné hodnoty a selekci. Zkouškami výkonnosti všech koní obou pohlaví se zjišťuje jejich výkonnostní schopnost, konstituční tvrdost, zdravotní stav, charakter a temperament. 8. Selekční prostředky Výsledky kontroly výkonnosti v dostizích se každoročně zveřejňují formou dostihových výsledků, statistik startů, vítězství, umístění, získaných obnosů, distančního optima a generálního handicapu v Dostihové ročence a Chovatelské ročence. U klisen matek se jejich generální handicap uvádí ve 2,3, a 4 letech i v Plemenné knize. 9. Plemenná hodnota hřebců a klisen se zjišťuje přezkoušením jejich potomstva v dostizích a vyhodnocením příslušnými metodami kontroly dědičnosti. C. Specifikace plemenné příslušnosti 10. Definice plnokrevníka Plnokrevník je kůň, který je zapsán v plnokrevné plemenné knize, uznané v době jeho oficiálního zápisu Mezinárodním výborem pro plemenné knihy. Kvalifikace K zapsání koně do plemenné knihy musí být splněny následující podmínky: Kůň musí být produktem páření mezi hřebcem a klisnou zapsaných v uznané plemenné knize nebo jeden z nich (nebo oba) musí být převedeni z NTB Registru podle pravidel daných v článku Mezinárodní dohody. Připuštění - k produkci uznaného hříběte Plnokrevník musí být výsledkem páření plemeníka s klisnou, což je fyzické připuštění klisny hřebcem s vniknutím penisu a ejakulací semene do reprodukčního traktu klisny. Březost - k produkci uznaného hříběte Musí proběhnout přirozená březost a porod musí být z těla té samé klisny, v níž bylo hříbě počato. Jakékoliv hříbě, které je produktem umělé inseminace, transferu embrya nebo transplantace, klonování či jiné formy genetické manipulace, která zde není specifikována, nesmí být zapsáno do plemenné knihy uznané ISBC. Diskvalifikace Modifikace dědičné informace v genomu u budoucího nebo již registrovaného plnokrevníka v průběhu připuštění, březosti nebo v jakémkoliv stádiu jeho života je důvodem, že tento kůň ztratí status plnokrevníka. II. ZÁPIS DO PLEMENNÉ KNIHY A) Všeobecně 11. Plemennou knihu ve smyslu právních předpisů a uděleného oprávnění Ministerstva zemědělství vede Jockey Club České republiky (JCČR). Plemenná kniha je závazným dokumentem k identifikaci zapsaných koní a prokázání jejich původu a výkonnosti. Dokumentace plemenné knihy se skládá z : a) Plemenné knihy b) registru hřebců c) chovatelské dokumentace pro vedení Plemenné knihy d) registru exportních certifikátů a osvědčení o původu importovaných koní e) Chovatelské ročenky Zápis v Plemenné knize musí souhlasit s údaji v příslušné, tomu odpovídající, dokumentaci. Každá změna musí být potrvzena odpovědným pracovníkem JCČR s datem provedení a podpisem.

2 - 2 - B) Plemenná kniha 12. Plemenná kniha se vydává každé 4 roky a obsahuje : a) seznam chovných klisen podle abecedního pořádku s uvedením výsledků v chovu za období od posledního vydání Plemenné knihy b) seznam chovných klisen uspořádaný podle jejich otců c) seznam hřebců působících v uvedeném období v chovu d) seznam hřebců s výsledky jejich plemenitby za uvedené období e) seznam importovaných koní f) seznam exportovaných koní g) statistiky za uvedené období h) opravy a doplňky předešlých svazků 13. V období mezi vydáním jednotlivých svazků Plemenné knihy se chovatelské výsledky každoročně publikují ve Výsledcích plemenitby za příslušný rok (Dodatek k PK). C) Zápis hřebců do Plemenné knihy 14. Hřebci mohou být zapsáni do Plemenné knihy jestliže : a) jsou zapsáni v Ústředním registru plemeníků b) jsou vybráni do chovu podle zásad stanovených výběrovou komisí c) podle Mezinárodní dohody o chovu a dostizích odpovídají podmínkám pro zápis do Plemenné knihy anglického plnokrevníka d) mají stanovený genetický typ a nejsou pochybnosti o jejich identitě a původu e) u importovaných hřebců obdržel JCČR jejich exportní certifikát 15. Výběr provádí výběrová komise JCČR u hřebců, kteří se jeví jako vhodní z hlediska předpokladu zlepšování výkonnostních, zdravotních a konstitučních vlastností, a splňují stanovené podmínky úrovně původu, výkonnosti a tělesné stavby. 16. Všichni uznaní hřebci jsou každoročně zveřejňováni ve Věstníku ČT, s uvedením místa působení. D) Zápis klisen do Plemenné knihy 17. Klisny mohou být zapsány do Plemenné knihy na základě požádání chovatele, jestliže : a) chovatel ve stanoveném termínu předloží hlášení o zařazení klisny do chovu b) klisna podle Mezinárodní dohody o chovu a dostizích odpovídá podmínkám pro zápis do Plemenné knihy anglického plnokrevníka c) klisna má stanovený genetický typ a nejsou pochybnosti o její totožnosti a původu d) u importovaných klisen obdržel JCČR jejich exportní certifikát 18. Hlášení o zařazení klisny do chovu na předepsaném tiskopisu, spolu s průkazem koně, zašle majitel nově zařazené klisny JCČR nejpozději do konce připouštěcí sezóny v roce, kdy je klisna poprvé plnokrevně připouštěna. E) Zápis importovaných koní do Plemenné knihy 19. Plnokrevný kůň importovaný ze zahraničí se do Plemenné knihy zapisuje, pokud byl při narození zapsán ve schválené Plemenné knize, na základě exportního certifikátu, vystaveného autoritou, která vede Plemennou knihu v zemi narození, a JCČR, na základě Mezinárodní dohody o chovu a dostizích, Plemennou knihu této země uznává. 20. V exportním certifikátu se ověří údaje o pohlaví, věku a základní barvě. Odznaky se ověří podle popisu a grafického znázornění uvedeného v tomto dokumentu a průkazu koně, vystaveném v zemi narození. 21. Dále musí majitel importovaného koně JCČR předložit úplnou dostihovou karieru koně na formuláři k tomu mezinárodně určeném a potvrzeném dostihovou organizací nebo organizací pro vedení Plemenné knihy. F) Zápis exportovaných koní do Plemenné knihy 22. Mezinárodní pohyb registrovaných koní dokládá povolení (clearance notification), potvrzení průkazu nebo exportní certifikát dle režimu : a. Dočasný export - kůň odcestuje a vrátí se do země v daném limitu a dodrží destinaci uvedenou v povolení (RCN, BCN, GNM). Podmínky dočasného exportu se řídí pravidly, stanovenými Mezinárodní dohodou. U chovných koní je potvrzení (BCN) platné pro jednu připouštěcí sezónu ( max.9 měsíců) a jednu zemi pobytu. b. Trvalý export Pokud uplyne doba daná Clearance Notification, změní-li se země exportu, není znatelný úmysl návratu koně nebo domácí autorita považuje koně v závislosti na okolnostech za trvale vyvezeného, zasílá domácí autorita exportní certifikát do země exportu. Export plnokrevného koně se do Plemenné knihy zapisuje na základě hlášení majitele o vývozu koně. Zahraniční autorita poté obdrží elektronické exportní razítko. Se zápisem do Plemenné knihy se uvádí rok vývozu a země, do které je kůň vyvážen. Všichni vyvážení koně musí mít stanoven genetický typ. Ve všech případech musí být náležitosti exportu vyřízeny před přesunem koně. G) Zápis chovatelských výsledků 23. Všechny chovatelské výsledky se do Plemenné knihy zapisují v příslušném chovatelském roce. U živě narozených hříbat chovatelský rok začíná 1. ledna v roce narození. 24. Zápis do Plemenné knihy se provádí na základě : - připouštěcího lístku a hlášení chovatelského výsledku - identifikace hříběte - ověření původu hříběte DNA testem, které musí být JCČR předloženy nejpozději do 31.prosince v roce narození hříběte. 25. Chovatelský výsledek se do Plemenné knihy zapisuje pouze tehdy, je-li plemennému hřebci v ČR udělen výběr, klisna byla řádně zařazena do chovu a původ hříběte je bezpochybně prokázán.

3 Byla-li klisna připouštěna hřebcem v zahraničí, zapisuje se chovatelský výsledek pouze tehdy, je-li narození hřebce i klisny zapsáno ve schválené Plemenné knize a je-li o připouštění předložen platný připouštěcí lístek, vystavený nebo potvrzený příslušnou zahraniční autoritou. Při krátkodobém vývozu klisny musí být export i import doložen BCN. 27. Jestliže se narodilo hříbě v zahraničí, kam byla klisna z ČR zaslána k připouštění, je třeba JCČR kromě exportního certifikátu a Průkazu koně, vystaveného v zahraniční autoritou vedoucí Plemennou knihu, také předložit touto autoritou potvrzený připouštěcí lístek, pokud byla klisna znovu připuštěna. 28. Chovatelem hříběte je vlastník klisny-matky v době jeho narození. Jestliže hříbě při hlášení chovatelských výsledků již není ve vlastnictví chovatele, musí být vlastník hříběte prokázán prostřednictvím hlášení o změně majitele. 29. Používá-li se zapsaná klisna přechodně v jiném než plnokrevném chovu, provádí se Plemenné knize tomu odpovídající záznam. 30. V plnokrevném chovu je povolena pouze přirozená plemenitba, tak jak je definována Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích (viz C. Specifikace plemenné příslušnosti). III. POŽADAVKY NA IDENTIFIKACI A ZAJIŠTĚNÍ VĚROHODNOSTI PŮVODU KONÍ A) Zajištění identity 31. Koně zapsaní v Plemenné knize a jejich potomci musí být slovně popsáni a graficky znázorněni tak, aby mohla být bezpečně a trvale zajištěna jejich identita. 32. Identita koní se zajišťuje u JCČR zaregistrováním následujících údajů : - pohlaví, barva a přesné datum narození - přesný slovní a grafický popis odznaků a chlupových vírů - číslo mikročipu - přidělené životní číslo - genetický typ - schválené jméno 33. Popis hříběte musí být proveden pracovníkem pověřeným JCČR dokud je ještě hříbě pod klisnou. Pověřený pracovník současně s popisem implantuje hříběti mikročip a odebere vzorek na DNA test. 34. Každý kůň obdrží po splnění všech podmínek k registraci životní číslo. B) Zajištění věrohodnosti původu 35. Základní důkazy zajištění věrohodnosti původu jsou : - připouštěcí lístek, nebo jiný k tomu určený doklad - zajištění identity - ověření původu metodou DNA v laboratoři, určené JCČR. 36. U všech hřebců a klisen, kteří mají být použiti v chovu, je třeba před jejich zápisem do Plemenné knihy provést stanovení DNA typu, pokud ho již nemají stanoven. IV. VEDENÍ PLEMENNÉ KNIHY 37. Plemennou knihu vede oddělení chovu JCČR, které k tomu využívá : - předepsané hlášení chovatelů - automatické zpracování dat - spolupráce s chovatelskou komisí JCČR. K vedení plemenné knihy používá podklady podle čl A) Připouštěcí lístek 38. Připouštěcí lístek obsahuje: - jméno, barvu, rok narození a číslo průkazu zapuštěné klisny - původ klisny (otce a matku) - majitele klisny v době připouštění - jméno hřebce použitého k připouštění - údaje o prvém a všech dalších připouštěních - potvrzení o provedení kontroly identity klisny - potvrzení, že k připouštění došlo přirozeným skokem - podpis držitele hřebce nebo jeho pověřence - název stanice hřebců Identitu klisny před jejím zapuštěním kontroluje majitel hřebce nebo jím pověřená osobana základě předložení Průkazu koně. 39. Připouštěcí lístek sestává z originálu a 3 různobarevných kopií : - 1. bílý určen pro Ústřední evidenci - 2. žlutá kopie určen pro orgány Plemenné knihy - 3. modrá kopie - zůstává jako doklad majiteli hřebce - 4. růžová kopie - je předána majiteli klisny, který v příštím roce na její zadní straně vyplní hlášení o výsledku připouštění a odešle JCČR. Při připuštění klisny v zahraničí se předkládá JCČR připouštěcí lístek, vystavený příslušnou zahraniční autoritou. B) Hlášení chovatelského výsledku 40. Hlášení chovatelského výsledku zasílá majitel klisny JCČR prostřednictvím hlášenky na zadní straně růžové kopie připouštěcího lístku klisny z předcházejícího připouštěcího období. Majitel klisny vyplní hlášení podle předtisku formuláře : - jméno majitele klisny s adresou

4 u živě narozeného hříběte - datum narození, pohlaví a barvu - jestliže chovný výsledek není živě narozené hříbě, označí některou z uvedených možností ( mrtvě narozené hříbě, zmetala, vstřebala, jalová ) - v dalších možných případech uvede příslušnou skutečnost ( klisna uhynula, utracena, vyřazena z chovu, prodána ). Vyplněné hlášení chovatelského výsledku zašle majitel klisny JCČR nejpozději do 3. týdnů po ohřebení klisny. U klisen, které nemají živé hříbě, nejpozději do 31. srpna chovatelského roku. 41. U klisen připouštěných v zahraničí, jejichž připouštění je dokládáno připouštěcím lístkem zahraniční autority, JCČR po obdržení tohoto připouštěcího lístku zašle majiteli klisny samostatný tiskopis pro hlášení chovatelského výsledku. Jeho předtisk je shodný s formulářem uvedeným v článku Na základě hlášení podle čl se provádí zpracování výsledků plemenitby, které se každoročně vydávají v Dodatku k Plemenné knize - Výsledky plemenitby v chovu plnokrevníka. C) Identita hříběte a návrh jména 43. Při narození živého hříběte musí majitel do 31. srpna chovatelského roku zaslat JCČR řádně vyplněnou identifikační kartu hříběte, potvrzenou pověřeným pracovníkem, opatřenou číslem, pod nímž je biologický vzorek hříběte zpracováván v imunogenetické laboratoři, a štítkem s čárovým kódem a číslem aplikovaného mikročipu. Jméno hříběte musí začínat písmenem shodným s počátečním písmenem jména matky a musí odpovídat podmínkám stanoveným čl. 14 Mezinárodní dohody o chovu a dostizích. Musí být respektován Seznam mezinárodně chráněných jmen. 44. U hříbat narozených z klisen, které jsou na zapuštění v zahraničí, zajišťuje identitu hříbat zahraniční autorita, která vede Plemennou knihu. 45. Majitel je povinen na svůj náklad zajistit v určené imunogenetické laboratoři ověření původu narozeného hříběte tak, aby JCČR výsledek obdržel do 31. srpna chovatelského roku. D) Průkaz koně 46. Průkaz koně bude vystaven každému koni, který je zapsán v Plemenné knize jako chovatelský výsledek. Průkaz vystavuje úřad plemenné knihy (JCČR), doplnit nebo opravit jej mohou pouze osoby určené vyhláškou. U plnokrevníka je průkaz koně dokladem o identitě a původu zapsaném v Plemenné knize. 47. Údaj v průkazu koně ověří majitel při jeho převzetí a jejich správnost potvrdí podpisem. 48. Průkaz koně, v souladu s příslušnou vyhláškou a Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích, obsahuje tyto údaje : a) název a adresa vydávající organizace b) číslo průkazu c) místo a datum vydání, jméno osoby, jíž byl průkaz vydán d) jméno koně e) jedinečné identifikační číslo (UELN) f) datum narození g) země narození h) plemeno, zápis v Plemenné knize i) pohlaví, eventuálně kastrace j) základní barva k) číslo mikročipu l) popis a grafické znázornění odznaků m) záznam o stanovení genetického typu n) původ do třetí generace o) chovatel, místo narození p) záznamy o majiteli a jeho změny q) datum a místo provedení základní identifikace r) kontrola totožnosti koně při jeho předávání s) záznamy veterinární - vakcinace, veterinární zkoušky a kontroly (podle platných předpisů), včetně záznamů o skutečnosti, zda kůň je či není určen pro lidskou spotřebu t) záznamy o vývozu ; záznamy o zařazení do chovu 49. Průkaz koně se musí na požádání při každé kontrole identity předložit dostihové komisi nebo organizaci pořádající dostihy. Při každém předání koně ( změna majitele nebo trenéra ) je třeba bezodkladně překontrolovat jeho odznaky podle Průkazu koně a jejich správnost potvrdit spolu s převzetím koně na příslušném místě v Průkazu. Identita klisny podle Průkazu koně musí být překontrolována rovněž před každým převzetím nebo zapuštěním v druhém hřebčíně nebo připouštěcí stanici. 50. Před každým vývozem koně se předkládá průkaz totožnosti k provedení záznamu o vývozu, který provádí JCČR. 51. Každá změna, ať již provedená nebo zjištěná, musí být zaregistrována a opravena v průkazu koně. Při změně majitele, kastraci nebo zařazení do chovu ( doložených příslušným hlášením ) a změně barvy nebo odznaků, zjištěných při kontrole identity, se průkaz koně zašle JCČR, který provede příslušný záznam. Změny se zapisují do průkazu koně, Plemenné knihy a zveřejňují ve Věstníku ČT. 52. Ztrátu průkazu koně je nutno neprodleně oznámit JCČR. V případě, že totožnost daného koně lze bezpochybně prokázat (číslo mikročipu, genetický typ) a je k dispozici prohlášení o vlastnictví, vystaví JCČR na žádost registrovaného majitele koně duplikát průkazu a tento doklad zřetelně označí jako duplikát. V takovém případě je kůň v příslušné části průkazu klasifikován jako koňovitý, který není určen na porážku k lidské spotřebě. Duplikát průkazu koně narozeného v zahraničí může vystavit pouze příslušná autorita země, v níž se kůň narodil. Jestliže kůň uhynul nebo byl utracen, musí majitel průkaz koně vrátit JCČR spolu s hlášením o úhynu nebo utracení na předepsaném formuláři. E) Osvědčení o původu 53. Osvědčení o původu (pedigree) vydává JCČR na požádání majitele koně. V pedigree je uvedeno: jméno koně, plemeno, pohlaví, barva, rok narození, a úplný výpis předků do 5. generace.

5 - 5 - F) Exportní certifikát 54. Při trvalém vývozu koně (viz bod 22.) vystaví JCČR jeho Exportní certifikát, který zašle příslušné zahraniční autoritě, která vede Plemennou knihu v zemi dovozu. 55. Exportní certifikát obsahuje tyto údaje : - číslo certifikátu - jméno koně a životní číslo - barvu, pohlaví a datum narození - otce, matku, otce matky - svazek a stránku Plemenné knihy, kde je zaregistrováno narození koně - chovatele a zemi narození - datum vývozu koně - příjemce a zemi dovozu - popis a grafický diagram odznaků a vírů včetně čísla mikročipu - informaci o genetickém typu. 56. Při dovozu koně do České republiky je uvedený dokument, vystavený v zemi původu koně, v originále uložen u JCČR. V případě opětovného vývozu tohoto koně jej JCČR zasílá příslušné zahraniční organizaci. Plnokrevný kůň je registrován v zemi, kde je uložen jeho Exportní certifikát. G) Příslušnost zodpovědnosti 57. JCČR je zodpovědný za : a) centrální vedení Plemenné knihy a správnost všech zápisů do ních prováděných b) zápis koní splňujících pro zápis podmínky c) zajišťování identity koní a provádění její kontroly d) registrace hlášení o plemenitbě a zápis chovatelských výsledků e) vydávání průkazů koně, pedigree a exportních certifikátů f) předávání genetických typů plnokrevných koní kompetentním zahraničním autoritám g) provádění zkoušek výkonnosti v dostizích h) registrace změn majitelů, vývozu a dovozu všech plnokrevných koní i) pravidelné vydávání Plemenné knihy a Chovatelské ročenky j) pravidelné a včasné předávání všech předepsaných údajů pověřené osobě, vedoucí Ústřední evidenci koní 58. Chovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Řádu plemenné knihy a jsou zodpovědni za: a) správnost a úplnost údajů, které předávají JCČR pro registraci b) kontrolu správnosti a úplnosti všech dokladů, které jim byly předány JCČR c) oznámení chyb a nedostaků v záznamech, které případně zjistili. H) Financování Plemenné knihy 59. Nezbytné náklady spojené s vedením PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony, placených chovateli a majiteli koní, popřípadě z dotací. Zpoplatněny jsou tyto úkony : - registrace hříběte do Plemenné knihy - zařazení klisny do chovu (jednorázové) - zařazení hřebce do plemenitby (tzv. selekční poplatek fakturován Svazem chovatelů) - udělení osvědčení k použití plemeníka na příslušný rok - pojmenování koně později, než v roce jeho narození - změna již zaregistrovaného jména koně - vystavení duplikátu průkazu koně - vystavení pětigeneračního pedigree - vystavení exportního certifikátu koně Výši poplatků a způsob hospodaření určuje a každoročně aktualizuje Rada Jockey Clubu ČR. 60. Česká Plemenná kniha je signatářem všech článků Mezinárodní dohody o chovu a dostizích (včetně čl. 12 B viz čl. 10 tohoto Řádu). Aktuální znění Dohody je zveřejněno na webových stránkách IFHA Nedílnou součástí tohoto řádu je Metodika hlášení v plnokrevném chovu, která je každoročně publikována ve Věstníku ČT a je dispozici na webových stránkách JCČR.

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, - 1 - Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ

POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. 252 09 Hradištko 123 POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. 538 21

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Zásady, Č.j.: 4280/2010-10000. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Zásady, Č.j.: 4280/2010-10000. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje 4 Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ,

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence skotu srpen 2009 5. upravené revidované vydání 1 Úvod Vážení chovatelé, zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0504 CS 21.11.2014 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008,

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 V letošním roce budou konány výkonnostní zkoušky klisen v souladu s platným šlechtitelským programem pro řád PK CS podle bodu

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ

Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ 1 Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy? Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více