- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka"

Transkript

1 - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického plnokrevníka v České republice. 2. Právním podkladem pro ŘPK jsou : a) ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon) a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení prováděcích předpisů k tomuto zákonu b) předpisy Evropského společenství, především Nařízení Komise (ES) č.504/2008 ze dne 6.června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých 3. Orgány plemenné knihy jsou : A. Rada Jockey Clubu ČR B. Chovatelská komise Jockey Clubu ČR, která se skládá ze zástupců Jockey Clubu, chovatelů a chovatelských svazů. Je každoročně jmenována Radou Jockey Clubu. 4. Pro plemenné knihy se statutem uznaná plemenná kniha je dále nutné dodržovat metodiku stanovenou Mezinárodním výborem pro plemenné knihy (dále jen I.S.B.C.) a ŘPK průběžně aktualizovat podle jeho požadavků. B. Chovatelský program 5. Chovatelská oblast podléhající ŘPK je celé území České republiky. 6. Chovný cíl v chovu plnokrevníka - je ušlechtilý kůň, dostatečně velkého rámce, korektního harmonického exterieru, tvrdé konstituce, vysoké výkonnosti v rychlosti a vytrvalosti pro nejvyšší požadavky v dostizích, případně sportu. 7. Chovatelská metoda, používaná k dosažení chovného cíle, je čistokrevná plemenitba v rámci plemene. Výsledky kontroly výkonnosti v dostizích jsou podkladem pro odhad plemenné hodnoty a selekci. Zkouškami výkonnosti všech koní obou pohlaví se zjišťuje jejich výkonnostní schopnost, konstituční tvrdost, zdravotní stav, charakter a temperament. 8. Selekční prostředky Výsledky kontroly výkonnosti v dostizích se každoročně zveřejňují formou dostihových výsledků, statistik startů, vítězství, umístění, získaných obnosů, distančního optima a generálního handicapu v Dostihové ročence a Chovatelské ročence. U klisen matek se jejich generální handicap uvádí ve 2,3, a 4 letech i v Plemenné knize. 9. Plemenná hodnota hřebců a klisen se zjišťuje přezkoušením jejich potomstva v dostizích a vyhodnocením příslušnými metodami kontroly dědičnosti. C. Specifikace plemenné příslušnosti 10. Definice plnokrevníka Plnokrevník je kůň, který je zapsán v plnokrevné plemenné knize, uznané v době jeho oficiálního zápisu Mezinárodním výborem pro plemenné knihy. Kvalifikace K zapsání koně do plemenné knihy musí být splněny následující podmínky: Kůň musí být produktem páření mezi hřebcem a klisnou zapsaných v uznané plemenné knize nebo jeden z nich (nebo oba) musí být převedeni z NTB Registru podle pravidel daných v článku Mezinárodní dohody. Připuštění - k produkci uznaného hříběte Plnokrevník musí být výsledkem páření plemeníka s klisnou, což je fyzické připuštění klisny hřebcem s vniknutím penisu a ejakulací semene do reprodukčního traktu klisny. Březost - k produkci uznaného hříběte Musí proběhnout přirozená březost a porod musí být z těla té samé klisny, v níž bylo hříbě počato. Jakékoliv hříbě, které je produktem umělé inseminace, transferu embrya nebo transplantace, klonování či jiné formy genetické manipulace, která zde není specifikována, nesmí být zapsáno do plemenné knihy uznané ISBC. Diskvalifikace Modifikace dědičné informace v genomu u budoucího nebo již registrovaného plnokrevníka v průběhu připuštění, březosti nebo v jakémkoliv stádiu jeho života je důvodem, že tento kůň ztratí status plnokrevníka. II. ZÁPIS DO PLEMENNÉ KNIHY A) Všeobecně 11. Plemennou knihu ve smyslu právních předpisů a uděleného oprávnění Ministerstva zemědělství vede Jockey Club České republiky (JCČR). Plemenná kniha je závazným dokumentem k identifikaci zapsaných koní a prokázání jejich původu a výkonnosti. Dokumentace plemenné knihy se skládá z : a) Plemenné knihy b) registru hřebců c) chovatelské dokumentace pro vedení Plemenné knihy d) registru exportních certifikátů a osvědčení o původu importovaných koní e) Chovatelské ročenky Zápis v Plemenné knize musí souhlasit s údaji v příslušné, tomu odpovídající, dokumentaci. Každá změna musí být potrvzena odpovědným pracovníkem JCČR s datem provedení a podpisem.

2 - 2 - B) Plemenná kniha 12. Plemenná kniha se vydává každé 4 roky a obsahuje : a) seznam chovných klisen podle abecedního pořádku s uvedením výsledků v chovu za období od posledního vydání Plemenné knihy b) seznam chovných klisen uspořádaný podle jejich otců c) seznam hřebců působících v uvedeném období v chovu d) seznam hřebců s výsledky jejich plemenitby za uvedené období e) seznam importovaných koní f) seznam exportovaných koní g) statistiky za uvedené období h) opravy a doplňky předešlých svazků 13. V období mezi vydáním jednotlivých svazků Plemenné knihy se chovatelské výsledky každoročně publikují ve Výsledcích plemenitby za příslušný rok (Dodatek k PK). C) Zápis hřebců do Plemenné knihy 14. Hřebci mohou být zapsáni do Plemenné knihy jestliže : a) jsou zapsáni v Ústředním registru plemeníků b) jsou vybráni do chovu podle zásad stanovených výběrovou komisí c) podle Mezinárodní dohody o chovu a dostizích odpovídají podmínkám pro zápis do Plemenné knihy anglického plnokrevníka d) mají stanovený genetický typ a nejsou pochybnosti o jejich identitě a původu e) u importovaných hřebců obdržel JCČR jejich exportní certifikát 15. Výběr provádí výběrová komise JCČR u hřebců, kteří se jeví jako vhodní z hlediska předpokladu zlepšování výkonnostních, zdravotních a konstitučních vlastností, a splňují stanovené podmínky úrovně původu, výkonnosti a tělesné stavby. 16. Všichni uznaní hřebci jsou každoročně zveřejňováni ve Věstníku ČT, s uvedením místa působení. D) Zápis klisen do Plemenné knihy 17. Klisny mohou být zapsány do Plemenné knihy na základě požádání chovatele, jestliže : a) chovatel ve stanoveném termínu předloží hlášení o zařazení klisny do chovu b) klisna podle Mezinárodní dohody o chovu a dostizích odpovídá podmínkám pro zápis do Plemenné knihy anglického plnokrevníka c) klisna má stanovený genetický typ a nejsou pochybnosti o její totožnosti a původu d) u importovaných klisen obdržel JCČR jejich exportní certifikát 18. Hlášení o zařazení klisny do chovu na předepsaném tiskopisu, spolu s průkazem koně, zašle majitel nově zařazené klisny JCČR nejpozději do konce připouštěcí sezóny v roce, kdy je klisna poprvé plnokrevně připouštěna. E) Zápis importovaných koní do Plemenné knihy 19. Plnokrevný kůň importovaný ze zahraničí se do Plemenné knihy zapisuje, pokud byl při narození zapsán ve schválené Plemenné knize, na základě exportního certifikátu, vystaveného autoritou, která vede Plemennou knihu v zemi narození, a JCČR, na základě Mezinárodní dohody o chovu a dostizích, Plemennou knihu této země uznává. 20. V exportním certifikátu se ověří údaje o pohlaví, věku a základní barvě. Odznaky se ověří podle popisu a grafického znázornění uvedeného v tomto dokumentu a průkazu koně, vystaveném v zemi narození. 21. Dále musí majitel importovaného koně JCČR předložit úplnou dostihovou karieru koně na formuláři k tomu mezinárodně určeném a potvrzeném dostihovou organizací nebo organizací pro vedení Plemenné knihy. F) Zápis exportovaných koní do Plemenné knihy 22. Mezinárodní pohyb registrovaných koní dokládá povolení (clearance notification), potvrzení průkazu nebo exportní certifikát dle režimu : a. Dočasný export - kůň odcestuje a vrátí se do země v daném limitu a dodrží destinaci uvedenou v povolení (RCN, BCN, GNM). Podmínky dočasného exportu se řídí pravidly, stanovenými Mezinárodní dohodou. U chovných koní je potvrzení (BCN) platné pro jednu připouštěcí sezónu ( max.9 měsíců) a jednu zemi pobytu. b. Trvalý export Pokud uplyne doba daná Clearance Notification, změní-li se země exportu, není znatelný úmysl návratu koně nebo domácí autorita považuje koně v závislosti na okolnostech za trvale vyvezeného, zasílá domácí autorita exportní certifikát do země exportu. Export plnokrevného koně se do Plemenné knihy zapisuje na základě hlášení majitele o vývozu koně. Zahraniční autorita poté obdrží elektronické exportní razítko. Se zápisem do Plemenné knihy se uvádí rok vývozu a země, do které je kůň vyvážen. Všichni vyvážení koně musí mít stanoven genetický typ. Ve všech případech musí být náležitosti exportu vyřízeny před přesunem koně. G) Zápis chovatelských výsledků 23. Všechny chovatelské výsledky se do Plemenné knihy zapisují v příslušném chovatelském roce. U živě narozených hříbat chovatelský rok začíná 1. ledna v roce narození. 24. Zápis do Plemenné knihy se provádí na základě : - připouštěcího lístku a hlášení chovatelského výsledku - identifikace hříběte - ověření původu hříběte DNA testem, které musí být JCČR předloženy nejpozději do 31.prosince v roce narození hříběte. 25. Chovatelský výsledek se do Plemenné knihy zapisuje pouze tehdy, je-li plemennému hřebci v ČR udělen výběr, klisna byla řádně zařazena do chovu a původ hříběte je bezpochybně prokázán.

3 Byla-li klisna připouštěna hřebcem v zahraničí, zapisuje se chovatelský výsledek pouze tehdy, je-li narození hřebce i klisny zapsáno ve schválené Plemenné knize a je-li o připouštění předložen platný připouštěcí lístek, vystavený nebo potvrzený příslušnou zahraniční autoritou. Při krátkodobém vývozu klisny musí být export i import doložen BCN. 27. Jestliže se narodilo hříbě v zahraničí, kam byla klisna z ČR zaslána k připouštění, je třeba JCČR kromě exportního certifikátu a Průkazu koně, vystaveného v zahraniční autoritou vedoucí Plemennou knihu, také předložit touto autoritou potvrzený připouštěcí lístek, pokud byla klisna znovu připuštěna. 28. Chovatelem hříběte je vlastník klisny-matky v době jeho narození. Jestliže hříbě při hlášení chovatelských výsledků již není ve vlastnictví chovatele, musí být vlastník hříběte prokázán prostřednictvím hlášení o změně majitele. 29. Používá-li se zapsaná klisna přechodně v jiném než plnokrevném chovu, provádí se Plemenné knize tomu odpovídající záznam. 30. V plnokrevném chovu je povolena pouze přirozená plemenitba, tak jak je definována Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích (viz C. Specifikace plemenné příslušnosti). III. POŽADAVKY NA IDENTIFIKACI A ZAJIŠTĚNÍ VĚROHODNOSTI PŮVODU KONÍ A) Zajištění identity 31. Koně zapsaní v Plemenné knize a jejich potomci musí být slovně popsáni a graficky znázorněni tak, aby mohla být bezpečně a trvale zajištěna jejich identita. 32. Identita koní se zajišťuje u JCČR zaregistrováním následujících údajů : - pohlaví, barva a přesné datum narození - přesný slovní a grafický popis odznaků a chlupových vírů - číslo mikročipu - přidělené životní číslo - genetický typ - schválené jméno 33. Popis hříběte musí být proveden pracovníkem pověřeným JCČR dokud je ještě hříbě pod klisnou. Pověřený pracovník současně s popisem implantuje hříběti mikročip a odebere vzorek na DNA test. 34. Každý kůň obdrží po splnění všech podmínek k registraci životní číslo. B) Zajištění věrohodnosti původu 35. Základní důkazy zajištění věrohodnosti původu jsou : - připouštěcí lístek, nebo jiný k tomu určený doklad - zajištění identity - ověření původu metodou DNA v laboratoři, určené JCČR. 36. U všech hřebců a klisen, kteří mají být použiti v chovu, je třeba před jejich zápisem do Plemenné knihy provést stanovení DNA typu, pokud ho již nemají stanoven. IV. VEDENÍ PLEMENNÉ KNIHY 37. Plemennou knihu vede oddělení chovu JCČR, které k tomu využívá : - předepsané hlášení chovatelů - automatické zpracování dat - spolupráce s chovatelskou komisí JCČR. K vedení plemenné knihy používá podklady podle čl A) Připouštěcí lístek 38. Připouštěcí lístek obsahuje: - jméno, barvu, rok narození a číslo průkazu zapuštěné klisny - původ klisny (otce a matku) - majitele klisny v době připouštění - jméno hřebce použitého k připouštění - údaje o prvém a všech dalších připouštěních - potvrzení o provedení kontroly identity klisny - potvrzení, že k připouštění došlo přirozeným skokem - podpis držitele hřebce nebo jeho pověřence - název stanice hřebců Identitu klisny před jejím zapuštěním kontroluje majitel hřebce nebo jím pověřená osobana základě předložení Průkazu koně. 39. Připouštěcí lístek sestává z originálu a 3 různobarevných kopií : - 1. bílý určen pro Ústřední evidenci - 2. žlutá kopie určen pro orgány Plemenné knihy - 3. modrá kopie - zůstává jako doklad majiteli hřebce - 4. růžová kopie - je předána majiteli klisny, který v příštím roce na její zadní straně vyplní hlášení o výsledku připouštění a odešle JCČR. Při připuštění klisny v zahraničí se předkládá JCČR připouštěcí lístek, vystavený příslušnou zahraniční autoritou. B) Hlášení chovatelského výsledku 40. Hlášení chovatelského výsledku zasílá majitel klisny JCČR prostřednictvím hlášenky na zadní straně růžové kopie připouštěcího lístku klisny z předcházejícího připouštěcího období. Majitel klisny vyplní hlášení podle předtisku formuláře : - jméno majitele klisny s adresou

4 u živě narozeného hříběte - datum narození, pohlaví a barvu - jestliže chovný výsledek není živě narozené hříbě, označí některou z uvedených možností ( mrtvě narozené hříbě, zmetala, vstřebala, jalová ) - v dalších možných případech uvede příslušnou skutečnost ( klisna uhynula, utracena, vyřazena z chovu, prodána ). Vyplněné hlášení chovatelského výsledku zašle majitel klisny JCČR nejpozději do 3. týdnů po ohřebení klisny. U klisen, které nemají živé hříbě, nejpozději do 31. srpna chovatelského roku. 41. U klisen připouštěných v zahraničí, jejichž připouštění je dokládáno připouštěcím lístkem zahraniční autority, JCČR po obdržení tohoto připouštěcího lístku zašle majiteli klisny samostatný tiskopis pro hlášení chovatelského výsledku. Jeho předtisk je shodný s formulářem uvedeným v článku Na základě hlášení podle čl se provádí zpracování výsledků plemenitby, které se každoročně vydávají v Dodatku k Plemenné knize - Výsledky plemenitby v chovu plnokrevníka. C) Identita hříběte a návrh jména 43. Při narození živého hříběte musí majitel do 31. srpna chovatelského roku zaslat JCČR řádně vyplněnou identifikační kartu hříběte, potvrzenou pověřeným pracovníkem, opatřenou číslem, pod nímž je biologický vzorek hříběte zpracováván v imunogenetické laboratoři, a štítkem s čárovým kódem a číslem aplikovaného mikročipu. Jméno hříběte musí začínat písmenem shodným s počátečním písmenem jména matky a musí odpovídat podmínkám stanoveným čl. 14 Mezinárodní dohody o chovu a dostizích. Musí být respektován Seznam mezinárodně chráněných jmen. 44. U hříbat narozených z klisen, které jsou na zapuštění v zahraničí, zajišťuje identitu hříbat zahraniční autorita, která vede Plemennou knihu. 45. Majitel je povinen na svůj náklad zajistit v určené imunogenetické laboratoři ověření původu narozeného hříběte tak, aby JCČR výsledek obdržel do 31. srpna chovatelského roku. D) Průkaz koně 46. Průkaz koně bude vystaven každému koni, který je zapsán v Plemenné knize jako chovatelský výsledek. Průkaz vystavuje úřad plemenné knihy (JCČR), doplnit nebo opravit jej mohou pouze osoby určené vyhláškou. U plnokrevníka je průkaz koně dokladem o identitě a původu zapsaném v Plemenné knize. 47. Údaj v průkazu koně ověří majitel při jeho převzetí a jejich správnost potvrdí podpisem. 48. Průkaz koně, v souladu s příslušnou vyhláškou a Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích, obsahuje tyto údaje : a) název a adresa vydávající organizace b) číslo průkazu c) místo a datum vydání, jméno osoby, jíž byl průkaz vydán d) jméno koně e) jedinečné identifikační číslo (UELN) f) datum narození g) země narození h) plemeno, zápis v Plemenné knize i) pohlaví, eventuálně kastrace j) základní barva k) číslo mikročipu l) popis a grafické znázornění odznaků m) záznam o stanovení genetického typu n) původ do třetí generace o) chovatel, místo narození p) záznamy o majiteli a jeho změny q) datum a místo provedení základní identifikace r) kontrola totožnosti koně při jeho předávání s) záznamy veterinární - vakcinace, veterinární zkoušky a kontroly (podle platných předpisů), včetně záznamů o skutečnosti, zda kůň je či není určen pro lidskou spotřebu t) záznamy o vývozu ; záznamy o zařazení do chovu 49. Průkaz koně se musí na požádání při každé kontrole identity předložit dostihové komisi nebo organizaci pořádající dostihy. Při každém předání koně ( změna majitele nebo trenéra ) je třeba bezodkladně překontrolovat jeho odznaky podle Průkazu koně a jejich správnost potvrdit spolu s převzetím koně na příslušném místě v Průkazu. Identita klisny podle Průkazu koně musí být překontrolována rovněž před každým převzetím nebo zapuštěním v druhém hřebčíně nebo připouštěcí stanici. 50. Před každým vývozem koně se předkládá průkaz totožnosti k provedení záznamu o vývozu, který provádí JCČR. 51. Každá změna, ať již provedená nebo zjištěná, musí být zaregistrována a opravena v průkazu koně. Při změně majitele, kastraci nebo zařazení do chovu ( doložených příslušným hlášením ) a změně barvy nebo odznaků, zjištěných při kontrole identity, se průkaz koně zašle JCČR, který provede příslušný záznam. Změny se zapisují do průkazu koně, Plemenné knihy a zveřejňují ve Věstníku ČT. 52. Ztrátu průkazu koně je nutno neprodleně oznámit JCČR. V případě, že totožnost daného koně lze bezpochybně prokázat (číslo mikročipu, genetický typ) a je k dispozici prohlášení o vlastnictví, vystaví JCČR na žádost registrovaného majitele koně duplikát průkazu a tento doklad zřetelně označí jako duplikát. V takovém případě je kůň v příslušné části průkazu klasifikován jako koňovitý, který není určen na porážku k lidské spotřebě. Duplikát průkazu koně narozeného v zahraničí může vystavit pouze příslušná autorita země, v níž se kůň narodil. Jestliže kůň uhynul nebo byl utracen, musí majitel průkaz koně vrátit JCČR spolu s hlášením o úhynu nebo utracení na předepsaném formuláři. E) Osvědčení o původu 53. Osvědčení o původu (pedigree) vydává JCČR na požádání majitele koně. V pedigree je uvedeno: jméno koně, plemeno, pohlaví, barva, rok narození, a úplný výpis předků do 5. generace.

5 - 5 - F) Exportní certifikát 54. Při trvalém vývozu koně (viz bod 22.) vystaví JCČR jeho Exportní certifikát, který zašle příslušné zahraniční autoritě, která vede Plemennou knihu v zemi dovozu. 55. Exportní certifikát obsahuje tyto údaje : - číslo certifikátu - jméno koně a životní číslo - barvu, pohlaví a datum narození - otce, matku, otce matky - svazek a stránku Plemenné knihy, kde je zaregistrováno narození koně - chovatele a zemi narození - datum vývozu koně - příjemce a zemi dovozu - popis a grafický diagram odznaků a vírů včetně čísla mikročipu - informaci o genetickém typu. 56. Při dovozu koně do České republiky je uvedený dokument, vystavený v zemi původu koně, v originále uložen u JCČR. V případě opětovného vývozu tohoto koně jej JCČR zasílá příslušné zahraniční organizaci. Plnokrevný kůň je registrován v zemi, kde je uložen jeho Exportní certifikát. G) Příslušnost zodpovědnosti 57. JCČR je zodpovědný za : a) centrální vedení Plemenné knihy a správnost všech zápisů do ních prováděných b) zápis koní splňujících pro zápis podmínky c) zajišťování identity koní a provádění její kontroly d) registrace hlášení o plemenitbě a zápis chovatelských výsledků e) vydávání průkazů koně, pedigree a exportních certifikátů f) předávání genetických typů plnokrevných koní kompetentním zahraničním autoritám g) provádění zkoušek výkonnosti v dostizích h) registrace změn majitelů, vývozu a dovozu všech plnokrevných koní i) pravidelné vydávání Plemenné knihy a Chovatelské ročenky j) pravidelné a včasné předávání všech předepsaných údajů pověřené osobě, vedoucí Ústřední evidenci koní 58. Chovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Řádu plemenné knihy a jsou zodpovědni za: a) správnost a úplnost údajů, které předávají JCČR pro registraci b) kontrolu správnosti a úplnosti všech dokladů, které jim byly předány JCČR c) oznámení chyb a nedostaků v záznamech, které případně zjistili. H) Financování Plemenné knihy 59. Nezbytné náklady spojené s vedením PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony, placených chovateli a majiteli koní, popřípadě z dotací. Zpoplatněny jsou tyto úkony : - registrace hříběte do Plemenné knihy - zařazení klisny do chovu (jednorázové) - zařazení hřebce do plemenitby (tzv. selekční poplatek fakturován Svazem chovatelů) - udělení osvědčení k použití plemeníka na příslušný rok - pojmenování koně později, než v roce jeho narození - změna již zaregistrovaného jména koně - vystavení duplikátu průkazu koně - vystavení pětigeneračního pedigree - vystavení exportního certifikátu koně Výši poplatků a způsob hospodaření určuje a každoročně aktualizuje Rada Jockey Clubu ČR. 60. Česká Plemenná kniha je signatářem všech článků Mezinárodní dohody o chovu a dostizích (včetně čl. 12 B viz čl. 10 tohoto Řádu). Aktuální znění Dohody je zveřejněno na webových stránkách IFHA Nedílnou součástí tohoto řádu je Metodika hlášení v plnokrevném chovu, která je každoročně publikována ve Věstníku ČT a je dispozici na webových stránkách JCČR.

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ PLEMENE KLUSÁK V ČESKÉ REPUBLICE

ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ PLEMENE KLUSÁK V ČESKÉ REPUBLICE 1 ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ PLEMENE KLUSÁK V ČESKÉ REPUBLICE I. Základní aspekty Řádu plemenné knihy 1) Řád plemenné knihy (dále ŘPK) stanovuje formu a návaznosti vedení chovatelské dokumentace a České klusácké

Více

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu 1. Základní aspekty řádu plemenné knihy Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen ŘPK) je zákon č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Asociace chovatelů huculského koně Česká republika (CZECH REPUBLIC) ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY

Asociace chovatelů huculského koně Česká republika (CZECH REPUBLIC) ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY Asociace chovatelů huculského koně Česká republika (CZECH REPUBLIC) ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY Pardubice 2010 2 Řád plemenné knihy Asociace chovatelů huculského koně ( ACHHK ) Základní aspekty řádu plemenné knihy

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Řád plemenné knihy plemene piemontese

Řád plemenné knihy plemene piemontese Řád plemenné knihy plemene piemontese l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

ROK odebráno vzorků negativní pozitivní moč krev 2004 59 59 0 41 18 2005 71 70 1 42 29 2006 66 65 1 47 19 2007 51 (dva vzorky neanalyzovány) 49 0 32 19 2008 64 63 1 22 42 2009 65 65 0 28 37 2010 57 (jeden

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího Asociace svazů chovatelů koní České republiky hovný cíl Šlechtitelský program Řád plemenné knihy Osla domácího Osel domácí hovný cíl Osel domácí je středního až malého obdélníkového rámce s korektní stavbou

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, - 1 - Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci Zápisní řád KCHICH Účel a působnost 1. Cílem Klubu chovatelů italských chrtíků (dále jen KCHICH) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Stanovy Klubu pinčů České republiky

Stanovy Klubu pinčů České republiky Chovatelský a zápisní řád Účel a působnost: 1. Cílem Klubu chovatelů německých, opičích a trpasličích pinčů (dále jen NP, OP, TP) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického

Více

CHOV A REGISTRACE. a/ číslovaná část, jež se vztahuje výhradně na koně registrované v číslované sekci oficiální plemenné knihy, zahrnuje:

CHOV A REGISTRACE. a/ číslovaná část, jež se vztahuje výhradně na koně registrované v číslované sekci oficiální plemenné knihy, zahrnuje: CHOV A REGISTRACE 200. Plemenná kniha. Oficiální plemenná kniha AQHA sestává ze dvou částí: a/ číslovaná část, jež se vztahuje výhradně na koně registrované v číslované sekci oficiální plemenné knihy,

Více

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění zákonů č. 162/2003 Sb., č. 282/2003

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 16 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá ze změn

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011 Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský technik Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Cílem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU ) je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA Plemeno: Yorkshire terrier Ráz a barva: modrá a tříslová Čísla vydává: Plemenná knih ČKS U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Zápisové tetovací číslo Jména štěňat (do

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění 1. Základní ustanovení (1) Pokyn v souladu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Identifikační průkazy Masarykovy univerzity

Identifikační průkazy Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 11/2012 Identifikační průkazy Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2013) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více