Směrnice - Vyplácení stipendií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice - Vyplácení stipendií"

Transkript

1 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/ máje č Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: Platnost směrnice od: Schválil: Bc. Jiří Ženožička, ředitel školy

2 1 Touto směrnicí se stanovují pravidla pro vyplácení stipendií žákům vybraných oborů poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje formou dotace viz. Pravidla pro poskytování a vyplácení učňovských stipendií Olomouckého kraje. Stipendia jsou vyplácena od počínaje žáky prvních ročníků vybraných oborů. Podmínkou pro obdržení příspěvku je: 1. Žák se vzdělává v denní formě studia a v celém kalendářním měsíci ve vybraných oborech. 2. Žák v daném školním roce nesmí mít neomluvenou absenci a kázeňské opatření typu důtka ředitele školy či podmíněné vyloučení ze studia. V tomto případě je vyplácení stipendia pozastaveno od prvního dne následujícího měsíce po zbytek klasifikačního období. Omlouvání absence musí být v souladu s 67 odst. 1 a 3 školského zákona. 3. V případě snížené známky z chování pozbývá nárok na stipendium po dobu následujícího klasifikačního období, tj. následujících šesti měsíců (podmínky v pravidlech jsou kontinuální, ne pouze na jeden školní rok např. pokud měl žák na konci 1. ročníku sníženou známku z chování nemá v 1. pololetí 2. ročníku na stipendium nárok). Toto platí i v případě, že žák přestoupí z jiné školy, nebo v rámci stejné školy změní obor. 4. U kázeňských opatření, jakými jsou napomenutí, důtka třídního učitele nebo učitele odborného výcviku apod., žák pozbývá nárok na vyplacení stipendia za měsíc, ve kterém mu bylo uděleno. 5. V rámci odborného výcviku není hodnocen hůře než známkou dobrý, jinak pozbývá nárok na stipendium po dobu následujícího klasifikačního období (podmínky v pravidlech jsou kontinuální, ne pouze na jeden školní rok např. pokud byl žák z odborného výcviku hodnocen hůře než známkou dobrý na konci 1. ročníku, nemá v 1. pololetí 2. ročníku na stipendium nárok). Toto platí i v případě, že žák přestoupí z jiné školy. Při změně oboru se situace posuzuje individuálně. 6. Podmínkou pro vyplacení částky za měsíc červen je, že žák úspěšně ukončil příslušný ročník studia. 7. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, nebo v rámci stejné školy změní obor, platí následující: Pokud situace nastane k 1. dni kalendářního měsíce, bude částka za tento kalendářní měsíc vyplacena, a to do 25. následujícího měsíce, pokud situace nastane k pozdějšímu dni v měsíci, bude vyplacena částka až za další kalendářní měsíc (např.př. A přestup nebo změna oboru k 1. listopadu žák obdrží první platbu již za měsíc listopad, která mu bude proplacena do 25.prosince. Př. B přestup nebo změna oboru k 5. listopadu první platbu obdrží žák až za měsíc prosinec, platba mu bude poskytnuta do 25. ledna). 8. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia.

3 9. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy, který při projednávání kázeňských opatření nebo neklasifikování žáka z odborného výcviku apod. může vyplácení příspěvku žákovi pozastavit, a to až do doby vydání rozhodnutí o kázeňském opatření, případně udělení klasifikace. 10. Žákovi, který je hodnocen celkově na vysvědčení na konci školního roku prospěl s vyznamenáním bude jednorázový příspěvek ve výši Kč za 1. ročník, 2 500,- Kč za 2. ročník a 5 000,- Kč za 3. ročník vyplacen v rámci příspěvku za poslední měsíc, tj. za měsíc červen. Finanční podpora žákům vybraných oborů vzdělání: 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč 3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 5 000,- Kč Způsob vyplácení příspěvku žákům: 1. Vyplácení finanční podpory bude prováděno pravidelně vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce za předcházející měsíc, v případech hodných zvláštního zřetele nejpozději do 25. července následujícího školního roku v hotovosti na základě podkladu podepsaného třídním učitelem a učitelem odborného výcviku Příloha č Vyplacení každé části příspěvku bude potvrzeno žákem na podpisovém listu - Příloha č S touto Směrnicí pro vyplácení stipendií budou žáci prokazatelně předem seznámeni - Příloha č. 3 a 3a, odpovídá třídní učitel. Seznam oborů určených k podpoře od školního roku 2010/2011 Strojní mechanik Obráběč kovů Klempíř Klempířské práce ve stavebnictví Zedník Zednické práce Tesař Elektrikář Elektrikář silnoproud Nástrojař Truhlář Truhlářská a čalounická výroba Strojírenské práce Malíř a lakýrník Malířské a natěračské práce Řezník uzenář Pekař

4 Seznam oborů určených k podpoře od školního roku 2011/2012 Výrobce kožedělného zboží Potravinářské práce Mechanik opravář motorových vozidel se ŠVP Mechanik opravář kolejových vozidel Seznam oborů určených k podpoře od školního roku 2013/2014 Jemný mechanik Výrobce potravin Kominík Seznam oborů určených k podpoře od školního roku 2014/2015 Elektrotechnické a strojně montážní práce 3 Vyúčtování dotace. Zálohované období bude vyúčtováno krajskému úřadu v termínu stanoveném krajským úřadem. Po schválení vyúčtování ze strany poskytovatele (v písemné nebo elektronické podobě) škola vrátí nevyužité prostředky zpět na účet poskytovatele (číslo účtu: /0100, VS: identifikační číslo organizace a SS: účelový znak dotace) do 15 kalendářních dnů od doručení schválení vyúčtování. Finanční náklady, které škola vyplatí žákům nad rámec zálohy poskytnuté krajským úřadem, budou škole proplaceny krajským úřadem. Škola vede prokazatelnou evidenci o vyplácených příspěvcích a kopii podpisového listu předkládá při vyúčtování. Touto směrnicí pozbývá platnost směrnice vyplácení stipendií číslo 30/2012 ze dne včetně Dodatku č. 1 ze dne

5 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 30/ máje č Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií žákům technických oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: Platnost směrnice od: Schválil: Bc. Jiří Ženožička, ředitel školy

6 1 Touto směrnicí se stanovují pravidla pro vyplácení stipendií žákům vybraných technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou z rozpočtu Olomouckého kraje formou dotace viz. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vybraných technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce. Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání je stanovena na: 1. ročník: 1500,-- Kč za pololetí/žáka 2. ročník: 2000,-- Kč za pololetí/žáka 3. ročník: 2500,-- Kč za pololetí/žáka 4. ročník: 3000,-- Kč za pololetí/žáka Podmínkou pro obdržení stipendia je: 1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém z podporovaných oborů vzdělání (viz Seznam podporovaných technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou pro školní rok 2014/15). 2. Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze školy či snížená známka z chování. 3. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně. 4. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý. 5. Žák nesmí být za příslušné období z některého předmětu neklasifikován. 6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok. 7. Žák studuje obor vzdělání na škole, jehož zařazení do vzdělávací nabídky školy schválil či doporučil Olomoucký kraj. 8. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.

7 2 Způsob vyplácení příspěvku žákům: 1. Vyplácení finanční podpory bude prováděno 2x ročně za předcházející pololetí nejpozději do 25. dne následujícího měsíce (únor, červenec) v hotovosti na základě podkladu podepsaného třídním učitelem Příloha č Vyplacení každé části stipendia bude potvrzeno žákem na podpisovém listu Příloha č S touto Směrnicí pro vyplácení stipendií budou žáci prokazatelně předem seznámeni a potvrdí to svým podpisem - Příloha č. 3 a 3a, odpovídá třídní učitel. Seznam podporovaných technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou od školního roku 2014/ M/01 Strojírenství M/01 Elektrotechnika M/01 Aplikovaná chemie M/01 Stavebnictví L/01 Optik L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik seřizovač Ve školním roce 2014/15 budou podporováni žáci 1. ročníků. Poskytnutí finančních prostředků středním školám: Finanční prostředky určené na vyplácení stipendia budou škole poskytnuty jako navýšení příspěvku od zřizovatele. Nevyužité prostředky vrátí škola na účet poskytovatele v souladu s pokyny OŠMT v rámci finančního vypořádání.

8 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice Příloha č. 1 Finanční podpora žákům z rozpočtu Olomouckého kraje - podklad Třída: Jméno Příjmení Stipendium ANO/NE Poznámka Třídní učitel: Učitel odborného výcviku:

9 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice Příloha č. 2 Finanční podpora žákům z rozpočtu Olomouckého kraje - podpisový list Jméno Příjmení Obor vzdělání Dat.nar. Číslo OP Částka Kč Datum převzetí a podpis Vyplatila: Ředitel školy:

10 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice Příloha č. 3a Seznámení se Směrnicí - vyplácení stipendií z rozpočtu Olomouckého kraje Třída: Jméno Příjmení Nástup dne Podpis žáka Obor Podpis TU

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Označení: směrnice Číslo: 1/2014 Platnost od: 1.9.2013 Vydáno dne: 1.9.2014 Schválil:

Více

Pravidla poskytování stipendií pro žáky podporovaných oborů vzdělání

Pravidla poskytování stipendií pro žáky podporovaných oborů vzdělání Pravidla poskytování stipendií pro žáky podporovaných oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Středočeským krajem Rada Středočeského kraje schválila svým usnesením č. 052-36/2009/RK ze dne 19.

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Kam po základní škole?

Kam po základní škole? Kam po základní škole? Dostává se Vám do ruky průvodce zaměřený na základní otázky související s volbou povolání (výběru střední školy). Zcela jistě pro Vás nebude tato volba jednoduchá, neboť nabídka

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014 EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: EDUPAR/473/2014 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu školy EDUCA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace se sídlem Hudební 6/596, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část:

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5 Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Dokumentace integrovaného systému R 02-VOSZ/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel školy Jméno Ing. Jana Žižlavská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Jevíčko vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a a Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ OPAVA,SOLNÁ 8,PŘÍSP.ORG.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ OPAVA,SOLNÁ 8,PŘÍSP.ORG. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ OPAVA,SOLNÁ 8,PŘÍSP.ORG. Školní řád Základní umělecké školy, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, vydává na základě zákona č.561/2004 Sb.,Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Druh dokumentu: Identifikační označení: QS 75-01 směrnice List číslo: 1 / 191 Výtisk číslo: ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem

Více

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.02 POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Č.j.: RGaZS/526/2012 Spisový znak: A.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Citace: 71/2005 Sb. Částka: 20/2005 Sb. Na straně (od-do): 487-490 Rozeslána dne: 17. února 2005 Druh

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více